Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Koostöö tsiviilasjades


ELi liikmesriigid teevad õigusalast koostööd tsiviilasjades, et parandada oma kohtusüsteemide koostalitlusvõimet.


Koostöö tsiviilasjades

Tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö eesmärk on luua tihedam koostöö liikmesriikide ametiasutuste vahel, et vähendada eri õigus- ja haldussüsteemide ühildamatusest tulenevaid takistusi.

Õigusalast koostööd tsiviilasjades reguleerisid esialgu rahvusvahelised lepingud. Lingil klikates avaneb uus akenMaastrichti lepinguga sai sellest ühist huvi pakkuv küsimus ja Lingil klikates avaneb uus akenAmsterdami lepinguga (1997) tõsteti see ühenduse tasandile, sidudes tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö isikute vaba liikumisega.

Euroopa Ülemkogu leidis 1999. aasta Lingil klikates avaneb uus akenTampere kohtumise järeldustes, et tõelisel Euroopa õiguse alal ei tohiks liikmesriikide õigus- ja haldussüsteemide ühildamatus ja keerukus üksikisikute ja ettevõtete õiguste teostamist takistada ega pidurdada. Sellega kinnitati liikmesriikide soovi luua tõeline õiguse ala, kus inimesed saavad pöörduda muu liikmesriigi kohtusse või ametiasutustesse sama hõlpsasti kui oma riigis. Seda on uuesti kinnitatud nii 2004. aasta Lingil klikates avaneb uus akenHaagi programmis, millega tugevdatakse õigussüsteemi, kui ka Euroopa Komisjoni Lingil klikates avaneb uus aken2009. aasta Stockholmi programmis.

Vastastikuse tunnustamise põhimõte on õigusalase koostöö nurgakivi. Eesmärk on, et kohtuotsuseid oleks võimalik teistes liikmesriikides tunnustada ja täita ilma täiendavate vahemenetlusteta, st välisriigi kohtuotsuse tunnustamise menetluse kaotamine.

Täiendavat teavet võib leida järgmistelt veebilehtedelt:

Euroopa asjatundlikkuse ja ekspertide instituudi (Lingil klikates avaneb uus akenEuropean Expertise and Expert Institute ehk EEEI) eestvedamisel on kohtunikud, juristid, teadlased ja eksperdid koostanud Euroopa õigusalaste teadmiste heade tavade suunised (European Guide for Legal Expertise), mille aluspõhimõte on liikmesriikide kohtusüsteemide vahelise koostöö tõhustamine.

Suunistes on esitatud üldised soovitused, mida iga liikmesriik ja iga õigussüsteem võib kohandada, et tagada kohtuvaldkonna teadmiste kvaliteet ja kasutuskõlblikud toimimistavad. Dokument sisaldab soovitusi selle kohta, millised võiksid olla asjatundjate menetluste, sertifitseerimise, eetika ja seisundi küsimuste ning üleeuroopalise ekspertide nimekirja loomise parimad tavad. Näiteks järgmisi soovitusi saavad eksperdid kasutada juba praegu: sõltumatuse deklareerimine iga eksperdihinnangu andmise alguses, kindlustuslepingu sõlmimine, eelaruande koostamise tava ning struktureeritud aruannete kirjutamine.

Suunised on Lingil klikates avaneb uus akenPDF-vormingus kättesaadavad järgmistes keeltes: inglise, prantsuse, hispaania, itaalia, saksa, bulgaaria, portugali ja rumeenia.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 28/01/2021