Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • Сътрудничество по наказателни дела

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Сътрудничество по наказателни дела


Съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси улеснява работата на практикуващите юристи от държавите — членки на ЕС.


Сътрудничество по наказателни дела

Със Връзката отваря нов прозорецСтокхолмската програма се определят нови цели за периода 2010-2014 г.

  • разработване на инструменти за прилагане на принципа на взаимно признаване на всяка фаза от наказателното производство;
  • сближаване на националното процесуално и материално право при необходимост, с цел подобряване на взаимното доверие и взаимното признаване;
  • разработване на общи минимални стандарти за гарантиране на справедлив съдебен процес в целия ЕС;
  • развиване и подпомагане на органи или инструменти на ЕС за съдебно сътрудничество като ЕВРОЮСТ и Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси;
  • подобряване на взаимното доверие между националните съдебни системи в ЕС чрез разработване на европейска съдебна култура посредством обучение и социални контакти между практикуващите юристи;
  • наблюдение на прилагането на вече прието законодателство на ЕС;
  • отчитане на външните аспекти на съдебното сътрудничество на ЕС (например преговори по споразумения с държави, които не са членки на ЕС, оценка на съдебните системи на страните, които кандидатстват или обмислят да кандидатстват за членство в ЕС).

ЕС прие няколко законодателни инструмента в съответствие с принципа на взаимното признаване – моля вж. съответните подстраници за повече информация относно:

С оглед разработването на минимални стандарти за гарантиране на правото на справедлив съдебен процес бяха приети три директиви.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 02/02/2021