menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Samarbejde i straffesager


Retligt samarbejde på europæisk plan omfatter lettelse af samarbejdet mellem retsvæsenets aktører (dommere, anklagere og forsvarsadvokater) på tværs af medlemsstaterne til fremme af den gensidige anerkendelse af retsafgørelser i straffesager mellem medlemsstaterne, en øget tilnærmelse af procesret og materiel ret, hvor det er nødvendigt, kontrol med gennemførelsen af vedtaget lovgivning og hensyntagen til de eksterne forbindelser på det strafferetlige område (forbindelser med lande uden for EU).


Samarbejde i straffesager

I det såkaldteLink åbner i nyt vindueStockholmprogram er der opstillet en ny liste over målsætninger for perioden 2010-2014:

  • at udvikle instrumenter til gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse på hvert stadium af en straffesag
  • at foretage en tilnærmelse af national procesret og materiel ret, hvor det er nødvendigt, med henblik på at fremme den gensidige tillid og den gensidige anerkendelse
  • at udvikle fælles minimumsstandarder for at sikre en retfærdig rettergang i hele EU
  • at udvikle og bistå EU's organer eller instrumenter til retligt samarbejde, såsom Eurojust og Det Europæiske Retlige Netværk på det strafferetlige område
  • at forbedre den gensidige tillid mellem EU's nationale retssystemer ved at udvikle en europæisk retskultur ved uddannelse af og netværkssamarbejde mellem retsvæsenets aktører
  • at føre kontrol med gennemførelsen af den allerede vedtagne EU-lovgivning
  • at tage hensyn til de eksterne aspekter af EU's retlige samarbejde (f.eks. forhandling af aftaler med lande uden for EU og evaluering af retssystemerne i lande, der ansøger eller overvejer at ansøge om EU-medlemskab).

EU har vedtaget en række retsakter i overensstemmelse med princippet om gensidig anerkendelse. Du kan finde flere oplysninger i afsnittene om:

Der er vedtaget tre direktiver med henblik på at udvikle fælles minimumsstandarder for at sikre en retfærdig rettergang i hele EU:


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 13/01/2017