menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sadarbība krimināllietās


Tiek veicināta tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās starp ES dalībvalstīs praktizējošiem juristiem.


Sadarbība krimināllietās

Saite atveras jaunā logāStokholmas programmā ir izklāstīti jaunie mērķi laikposmam no 2010. līdz 2014. gadam:

  • izstrādāt instrumentus, ar ko katrā kriminālprocesa posmā īsteno savstarpējās atzīšanas principu;
  • vajadzības gadījumā tuvināt valstu procesuālās un materiālās tiesību normas, lai uzlabotu savstarpējo uzticēšanos un savstarpējo atzīšanu;
  • izstrādāt kopīgus minimālos standartus, lai nodrošinātu taisnīgu tiesu visā ES;
  • izveidot ES tiesu iestāžu sadarbības struktūras vai instrumentus, piemēram, EUROJUST un Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu krimināllietās, un palīdzēt tiem;
  • uzlabot savstarpējo uzticēšanos starp ES dalībvalstu tieslietu sistēmām, izveidojot Eiropas tiesisko kultūru, apmācot juristus un veidojot starp viņiem sakarus;
  • pārraudzīt jau agrāk pieņemtu ES tiesību aktu īstenošanu;
  • ņemt vērā ES tiesu iestāžu sadarbības ārējos aspektus (piemēram, sarunas par nolīgumiem ar ārpussavienības valstīm un to valstu tiesu sistēmu vērtēšana, kas piesakās vai apsver iespēju pieteikties dalībai ES).

ES ir pieņēmusi vairākus leģislatīvos aktus saskaņā ar savstarpējās atzīšanas principu – sīkāka informācija ir atrodama sadaļās par

Ir pieņemtas trīs direktīvas, ar kurām izveidoti kopīgi minimālie standarti tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanai:


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 02/02/2021