Kruimelpad

  • Home
  • ...
  • Samenwerking in strafzaken

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Samenwerking in strafzaken


Justitiële samenwerking op Europees niveau omvat de bevordering van samenwerking tussen juridische beroepsbeoefenaren (rechters, openbare aanklagers en advocaten) en hun collega’s in andere lidstaten, de verbetering van de wederzijdse erkenning van justitiële beslissingen in strafzaken door de lidstaten onderling, de ontwikkeling – waar nodig – van onderlinge aanpassing van materieel en procesrecht, de controle op de toepassing van aangenomen wetgeving, en het rekening houden met de met externe betrekkingen verband houdende aspecten van het strafrecht (betrekkingen met derde landen).


Samenwerking in strafzaken

In het kader van het De link wordt in een nieuw venster geopend.programma van Stockholm is een nieuwe reeks doelstellingen voor de periode 2010-2014 vastgesteld:

  • de ontwikkeling van instrumenten die het beginsel van wederzijdse erkenning ten uitvoer leggen in alle fasen van strafprocedures;
  • de onderlinge aanpassing van nationaal materieel en procesrecht, waar nodig, om wederzijds vertrouwen en wederzijdse erkenning te verbeteren;
  • de ontwikkeling van gemeenschappelijke minimumvoorschriften om te waarborgen dat processen overal in de EU eerlijk zijn;
  • de ontwikkeling en ondersteuning van EU-organen of ‑instrumenten voor justitiële samenwerking zoals Eurojust en het Europees justitieel netwerk in strafzaken;
  • de verbetering van het wederzijds vertrouwen tussen nationale rechtsstelsels in de EU door de ontwikkeling van een Europese justitiële cultuur met behulp van netwerken van juridische beroepsbeoefenaren en het aanbieden van opleidingen;
  • de controle op de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving die al is aangenomen; en
  • het rekening houden met externe aspecten van justitiële samenwerking in de EU (bijvoorbeeld het sluiten van overeenkomsten met derde landen, de beoordeling van rechtsstelsels van landen die een aanvraag tot EU-lidmaatschap indienen of dit overwegen).

De EU heeft verschillende wetgevingsinstrumenten aangenomen in overeenstemming met het beginsel van wederzijdse erkenning. Raadpleeg de onderstaande pagina's voor meer informatie.

Er zijn drie richtlijnen aangenomen om gemeenschappelijke minimumnormen te ontwikkelen om het recht op een eerlijk proces te waarborgen:


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 13/01/2017