Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Współpraca w sprawach karnych


Współpraca sądowa na poziomie europejskim obejmuje ułatwianie współpracy pomiędzy prawnikami praktykami (sędziami, prokuratorami i adwokatami) oraz ich odpowiednikami w innych państwach członkowskich poprzez usprawnienie wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych wydanych w innych państwach członkowskich, promowanie - w stosownych przypadkach - zbliżania przepisów prawa materialnego i procesowego, monitorowanie stosowania przyjętych przepisów oraz uwzględnianie aspektów związanych ze stosunkami zewnętrznymi w wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych (w relacjach z państwami spoza UE).


Współpraca w sprawach karnych

Link otworzy się w nowym oknieProgram sztokholmski określa nowy wykaz celów na okres 2010-2014:

  • rozwijanie instrumentów wdrażających zasadę wzajemnego uznawania na każdym etapie postępowania karnego;
  • zbliżanie krajowych przepisów prawa materialnego i procesowego tam, gdzie jest to niezbędne w celu zwiększenia zaufania i usprawnienia wzajemnego uznawania;
  • rozwijanie wspólnych norm minimalnych w celu zapewnienia rzetelności procesów sądowych w całej UE;
  • rozwijanie i wspieranie unijnych organów i instrumentów współpracy sądowej, takich jak EUROJUST oraz europejska sieć sądowa w sprawach karnych;
  • zwiększanie wzajemnego zaufania pomiędzy krajowymi systemami sądowymi w UE poprzez rozwijanie europejskiej kultury sądowej w drodze szkoleń i tworzenia sieci prawników praktyków;
  • monitorowanie i wdrażanie przyjętych przepisów unijnych;
  • uwzględnianie zewnętrznych aspektów współpracy sądowej w UE (np. negocjowanie umów z państwami nienależącymi do UE, ocena systemów sądowych państw ubiegających się lub rozważających ubieganie się o członkostwo w UE).

UE przyjęła szereg instrumentów prawnych zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania - na odpowiednich podstronach można znaleźć informacje na temat:

W celu rozwijania minimalnych wspólnych norm służących zapewnieniu praw do rzetelnego procesu sądowego przyjęto trzy dyrektywy:


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 13/01/2017