Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Straffrättsligt samarbete


Straffrättsligt samarbete underlättas mellan rättstillämparna i EU:s medlemsländer.


Straffrättsligt samarbete

I Länken öppnas i ett nytt fönsterStockholmsprogrammet finns följande nya förteckning över mål för perioden 2010–2014:

  • Utforma instrument som genomför principen om ömsesidigt erkännande i alla delar av brottmålsförfarandena,
  • tillnärma nationell processrättslagstiftning och materiell lagstiftning när det krävs för att förbättra det ömsesidiga förtroendet och det ömsesidiga erkännandet,
  • utforma gemensamma miniminormer för att säkra rättvisa rättegångar i hela EU,
  • utveckla och bistå EU:s organ och instrument för rättsligt samarbete, såsom Eurojust och Europeiskt nätverk på straffrättens område,
  • förbättra det ömsesidiga förtroendet mellan de nationella rättssystemen i EU genom att bygga upp en europeisk rättskultur med hjälp av utbildning och nätverk för rättstillämpare,
  • övervaka genomförandet av redan antagen EU-lagstiftning,
  • beakta de yttre aspekterna av EU:s rättsliga samarbete (till exempel förhandlingar om avtal med länder utanför EU och bedömning av rättssystemen i länder som ansöker om eller som överväger att ansöka om EU-medlemskap).

EU har antagit flera rättsakter i enlighet med principen om ömsesidigt erkännande. Klicka på länkarna för mer information om

Tre direktiv har antagits för att utveckla gemensamma minimistandarder som ska säkra rätten till en rättvis rättegång:


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 02/02/2021