Náklady řízení

Pokud se občan hodlá obrátit na soud nebo si přeje vykonat soudní rozhodnutí, musí mít k dispozici informace o nákladech řízení v příslušném členském státě.


Náklady řízení

Náklady řízení v občanskoprávních a obchodních věcech se řídí vnitrostátními právními předpisy a nejsou na úrovni EU harmonizovány. Náklady se tedy v jednotlivých členských státech liší.

Pro získání podrobných informací o nákladech řízení v členských státech a rovněž o několika případových studiích provedených pro Evropskou komisi zvolte jednu z vlaječek uvedených na pravé straně.

Nemáte-li dostatečné finanční prostředky na úhradu nákladů soudního sporu, můžete žádat o právní pomoc.

Další informace lze získat z připojené studie (dostupné pouze v angličtině a francouzštině) provedené s cílem určit právní základy pro stanovení nákladů (zdroje nákladů) občanskoprávního soudního řízení v každém členském státě:

 • vymezením podílu každého zdroje nákladů na celkových nákladech občanskoprávního soudního řízení,
 • srovnáním nákladů sporných stran v různých členských státech,
 • určením rozdílů ve zdrojích nákladů a ve výši nákladů,
 • určením, jak může průhlednost nákladů soudního řízení a omezení rozdílů ve zdrojích nákladů a ve výši nákladů podpořit větší přístup ke spravedlnosti,
 • doporučením možných opatření na úrovni EU, pokud možno na základě stanovení minimálních norem, pro usnadnění přístupu ke spravedlnosti zlepšením průhlednosti nákladů občanskoprávního soudního řízení,
 • obecně určením případného vztahu mezi náklady soudního řízení a přístupem ke spravedlnosti pro občany a
 • určením specifických otázek týkajících se přeshraničních sporů.

Studie poskytuje stručné informace o situaci v Evropské unii v konkrétním časovém okamžiku – v prosinci 2007.

Související přílohy

Studie průhlednosti nákladů občanskoprávního soudního řízení v EUPDF(2615 Kb)en – anglická verze

Studie průhlednosti nákladů občanskoprávního soudního řízení v EUPDF(2665 Kb)fr – francouzská verze

Příloha 1: Výsledky veřejného dotazníkuPDF(1700 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – BelgiePDF(829 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – BulharskoPDF(566 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – Česká republikaPDF(703 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – DánskoPDF(560 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – NěmeckoPDF(565 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – EstonskoPDF(872 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – IrskoPDF(400 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – ŘeckoPDF(849 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – ŠpanělskoPDF(640 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – FranciePDF(1312 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – ItáliePDF(772 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – KyprPDF(555 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – LotyšskoPDF(742 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – LitvaPDF(950 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – LucemburskoPDF(551 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – MaďarskoPDF(533 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – MaltaPDF(742 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – NizozemskoPDF(702 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – RakouskoPDF(829 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – PolskoPDF(396 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – PortugalskoPDF(781 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – RumunskoPDF(544 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – SlovinskoPDF(723 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – SlovenskoPDF(872 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – FinskoPDF(504 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – ŠvédskoPDF(457 Kb)en

Vnitrostátní zpráva – Spojené královstvíPDF(448 Kb)en


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 18/01/2019

Náklady řízení - Belgie

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzštinanizozemština

Na této stránce najdete informace o soudních nákladech v Belgii. Podrobnější informace o nákladech na soudní řízení naleznete v následujících případových studiích:

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – rozvod

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – svěření dětí do péče

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – výživné na dítě

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – smlouvy

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – odpovědnost


Náklady řízení

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Soudní úředníci

V civilní oblasti

Odměny soudních úředníků v občanskoprávních a obchodních řízeních jsou upraveny královskou vyhláškou ze dne 30. listopadu 1976. Tarify pro rok 2009 byly zveřejněny ve věstníku Moniteur belge ze dne 31. prosince 2008.

Celé znění a tarify lze nalézt na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Státní komory soudních úředníků Belgie (záložka „Tarifs et taux d’intérêt“, poté „Toutes affaires“) nebo na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Portálu soudní moci Belgie (záložka „Législation“).

V trestní oblasti

Odměny soudních úředníků v trestních řízeních jsou upraveny královskou vyhláškou ze dne 28. prosince 1950 a ministerským oběžníkem ze dne 22. ledna 2009. Tarify pro rok 2009 byly zveřejněny v Moniteur belge ze dne 12. ledna 2009.

Celé znění a tarify lze nalézt na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Státní komory soudních úředníků Belgie (záložka „Tarifs et taux d’intérêt“, poté „Affaires pénales“) nebo na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Portálu soudní moci Belgie (záložka „Législation“).

Advokáti

Odměny advokátů nejsou upraveny. Advokát stanovuje svoji odměnu volně a odměny mohou být dohodnuty mezi klientem a advokátem, nicméně musí být stanoveny v přiměřené výši. Komora advokátů může kontrolovat, zda advokát tato omezení nepřekračuje.

Jsou možné různé způsoby výpočtu: hodinová sazba, odměna za poskytnutou službu, odměna dle hodnoty případu (procenta z hodnoty sporu)... Úmluvu o odměně výlučně závislou na výsledku sporu zakazuje článek 446b belgického soudního řádu. Advokát musí svého klienta předem informovat o použité metodě výpočtu odměny. Odměny advokátů v Belgii nepodléhají DPH.

Fixní soudní náklady

Fixní soudní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady pro jednotlivce v občanskoprávním řízení

Soudní náklady jsou v Belgii pevné. Výdaje se liší dle soudu, u kterého probíhá řízení, a dle fáze procesu (první instance nebo odvolací soud).

Náklady za soudní řízení se nazývají „soudní výlohy“ a jsou předmětem článku 1017 a následujících soudního řádu. Článek 1018 podrobně uvádí náklady, kterou jsou součástí soudních výloh. Soudní výlohy zahrnují:

 • různé poplatky, poplatky soudní kanceláře a registrační poplatky. Poplatky soudní kanceláře zahrnují poplatky za zápis, redakční a expediční poplatky a jsou podrobně upraveny Zákoníkem o registračních, hypotečních a rejstříkových poplatcích v článku 268 a následujících;
 • výdaje, odměny a platy za soudní úkony;
 • výdaje za zaslání rozsudku;
 • náklady týkající se všech příkazů k šetření, zejména náhrady svědkům a znalcům. Pokud jde o svědky, je výše svědečného a náhrad stanovena královskou vyhláškou ze dne 27. července 1972;
 • cestovné a náklady na pobyt soudců a státních zástupců, soudních tajemníků a stran, pokud jejich cestu nařídil soudce, a náklady za úkony, pokud byly tyto učiněny pouze z důvodu procesu;
 • náhrada nákladů řízení upravená článkem 1022;
 • odměny a náklady mediátora jmenovaného v souladu s článkem 1734.

Článek 1019 upřesňuje, že registrační poplatky, které spadají do soudních výloh, zahrnují:

 • obecný pevný poplatek,
 • zvláštní pevné poplatky a
 • poplatky v důsledku odsuzujících rozsudků, likvidace nebo umisťování výtěžku nebo cenných papírů.

V některých případech, pokud žalující strana či účastník řízení nejsou belgické národnosti a žalovaná strana je belgické národnosti, může žalovaná strana požádat, aby žalující strana či účastník řízení složili záruku jako zajištění zaplacení náhrady škody, která může ze řízení vyplynout, vyjma případů, kdy existuje mezinárodní úmluva o osvobození od záruky, a vyjma zvláštních případů. Toto stanoví článek 851 soudního řádu.

Zároveň je případně nutno vzít v úvahu náklady na soudního úředníka, advokáty (viz výše), překladatele a tlumočníky (viz níže).

V jaké části občanskoprávního řízení má strana povinnost uhradit fixní náklady

Některé náklady je nutno uhradit před podáním žaloby. To je případ poplatků soudní kanceláře, které se vybírají při zápisu.

Náklady, které vyvstanou v průběhu řízení, se většinou vybírají během řízení.

Některé výdaje je nutno hradit zálohově. Znalci jsou tudíž placeni ze zálohy uhrazené stranou, která žádala příkaz k šetření. Článek 953 stanoví, že strana, která žádá výslech svědků, musí před tímto výslechem složit do rukou soudního tajemníka zálohu odpovídající výši poplatku a náhrady nákladů (cestovné, …).

Stává se, že soudní náklady platí zálohově advokát a poté jsou zahrnuty do jeho nákladů a odměny.

Fixní soudní náklady v trestním řízení

Fixní náklady všech stran v trestním řízení

Otázku pevných nákladů v trestních řízeních upravuje článek 91 a následující královské vyhlášky ze dne 28. prosince 1950.

V jaké části trestního řízení má strana povinnost uhradit fixní náklady

Otázku pevných nákladů v trestních řízeních upravuje článek 91 a následující královské vyhlášky ze dne 28. prosince 1950.

Soudní náklady v ústavní oblasti

Fixní náklady pro jednotlivce v ústavním řízení

Jediné náklady na vrub stran v ústavním řízení jsou náklady na poštovné za doporučený dopis.

Jaké předběžné informace můžeme očekávat od svého zákonného zástupce (svého advokáta)?

Informace týkající se práv a povinností stran

Na základě pravidel deontologie je úkolem advokátů své klienty informovat a radit jim. To rovněž znamená, že advokát bude svého klienta informovat o jeho právech a povinnostech.

Mimo jiné musí advokát své klienty informovat o způsobu výpočtu své odměny.

Zdroje informací o soudních nákladech

Kde lze najít informace o soudních nákladech v Belgii?

Informace týkající se této oblasti jsou dostupné na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejné služby Soudnictví, na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro modernizaci soudnictví (záložka „Info juridique“) nebo na internetových stránkách jednotlivých právnických povolání.

Informace tohoto druhu lze rovněž najít v právních předpisech nebo se lze informovat v soudní kanceláři či u advokáta.

Ve kterých jazycích lze nalézt informace o soudních nákladech v Belgii?

Tyto informace jsou dostupné v nizozemštině a ve francouzštině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediace jsou dostupné na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejné služby Soudnictví (záložka „publications“), jakož i na internetových stránkách Federální komise pro mediaci.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Internetové stránky věnované soudním nákladům

Viz výše.

Kde lze najít informace o průměrné celkové době trvání různých řízení?

Informace o odhadované době trvání vašeho řízení vám může poskytnout advokát. To se liší dle typu řízení, které chcete vést, a dle typu soudu, na kterém chcete jednat.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech jednotlivého řízení?

Informace o odhadovaných celkových nákladech vašeho řízení vám může poskytnout advokát. Náklady se liší dle typu řízení, které chcete vést, a dle typu soudu, na kterém chcete jednat.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Kde lze najít příslušné informace? Jaké jsou uplatňovány sazby?

Při zveřejňování informací o výdajích jsou uváděné výdaje bez DPH. Je uplatňována sazba DPH ve výši 21 %.

Právní pomoc

Jaká je maximální hranice příjmů pro její získání v občanskoprávních věcech?

Jedná se o oblast upravenou článkem 508/1 a následujícími belgického soudního řádu.

Právní pomoc prvního stupně je pro všechny zdarma. Jedná se o první právní radu, konkrétněji se jedná o:

 • praktické informace,
 • právní informace,
 • první stanovisko nebo odkázání na specializovanou organizaci.

Tuto první radu udílejí právníci a je zcela zdarma bez ohledu na výši příjmů.

Právní pomoc druhého stupně je umožněna těm, jejichž příjmy jim neumožňují pokrýt náklady na advokáta, získat bezplatnou nebo částečně bezplatnou pomoc advokáta. Advokát vám pomáhá radou a obhajuje vás. Podmínky pro získání úplné či částečné bezplatnosti právní pomoci druhého stupně a soudní pomoci upravuje královská vyhláška ze dne 18. prosince 2003.

Příjemci zcela bezplatné právní pomoci z důvodu své sociální situace:

 • jakákoliv samotná osoba, jejíž čistý měsíční příjem je nižší než 944 EUR;
 • jakákoliv samotná osoba s vyživovanou osobou, jejíž čistý měsíční příjem je nižší než 1 213 EUR (+ 163,47 EUR na každou vyživovanou osobu);
 • jakákoliv osoba žijící v domácnosti (v manželském svazku nebo jako druh/družka), jejíž čistý měsíční příjem domácnosti je nižší než 1 213 EUR (+ 163,47 EUR na každou vyživovanou osobu);
 • jakákoliv osoba, která je příjemcem dávky životního minima nebo sociální podpory;
 • jakákoliv osoba, která pobírá zákonem zaručený příjem pro osoby v důchodovém věku (GRAPA);
 • jakákoliv osoba, která pobírá příspěvek k náhradě příjmů zdravotně postižených osob a které není přiznána dávka životního minima;
 • jakákoliv osoba, která má nezaopatřené děti a která je příjemcem zaručených rodinných příspěvků;
 • jakýkoliv nájemce, který ve vlámském regionu a v regionu hlavního města Bruselu platí nájemné rovnající se polovině základního nájemného, nebo který ve valonském regionu platí minimální nájemné;
 • jakákoliv nezletilá osoba;
 • jakýkoliv cizinec při předložení žádosti o povolení k pobytu nebo při odvolání ke správnímu nebo soudnímu orgánu proti rozhodnutí přijatému podle zákonů o přístupu na území, pobytu, usazování a vyhošťování cizinců;
 • jakýkoliv žadatel o azyl, jakákoliv osoba, která zašle prohlášení či žádost o přiznání statutu uprchlíka nebo která předloží žádost o statut přesídlené osoby;
 • osoba účastnící se řízení o kolektivním vypořádání dluhů nebo osoba, která si přeje podat návrh na kolektivní vypořádání dluhů.

Příjemci bezplatné právní pomoci z důvodu právní domněnky nedostatečných příjmů (právní domněnka, která může být vyvrácena):

 • jakákoliv osoba ve vazbě nebo obžalovaná osoba uvedená v zákoně o okamžitém předvolání k soudu, u níž se předpokládá, že je osobou bez dostatečných prostředků, pokud se neprokáže opak;
 • jakákoliv duševně nemocná osoba, která byla předmětem opatření stanoveného zákonem ze dne 26. června 1990 o ochraně duševně nemocných osob, u níž se předpokládá, že je osobou bez dostatečných prostředků, pokud se neprokáže opak;
 • žalovaný uvedený v zákoně o okamžitém předvolání k soudu.

Pomoc bude částečně bezplatná (advokát může v tomto případě žádat mírný příspěvek na pokrytí svých služeb) u:

 • jakékoliv samotné osoby, jejíž čistý měsíční příjem se pohybuje mezi 944 a 1 213 EUR;
 • jakékoliv samotné osoby s nezaopatřenou osobou, jejíž čistý měsíční příjem se pohybuje mezi 1 213 a 1 480 EUR (+ 163,47 EUR na každou nezaopatřenou osobu);
 • jakékoliv osoby žijící s druhem či družkou nebo s jakoukoliv jinou osobou, se kterou tvoří společnou domácnost, jejíž čistý měsíční příjem se pohybuje mezi 1 213 a 1 480 EUR (+ 163,47 EUR na každou nezaopatřenou osobu).

Výše uvedené částky jsou každý rok upravovány v souladu s indexem spotřebitelských cen.

Soudní pomoc se týká soudních nákladů. Pokud nemá klient dostatečné prostředky na pokrytí soudních nákladů, může se odvolat, on sám nebo prostřednictvím svého advokáta, ke kanceláři soudní pomoci. V závislosti na stupni své insolventnosti může být zcela, nebo částečně zproštěn úhrady nákladů na soudního úředníka, znalce atd. Tento postup se řídí podle článku 664 a následujících soudního řádu.

Jaké jsou podmínky pro její získání, pokud se jedná o osobu obžalovanou v trestním řízení nebo oběť trestného činu nebo obžalovaného?

Podmínky pro získání soudní pomoci pro obžalovaného v trestním řízení nebo oběť nebo obžalovaného jsou shodné s výše uvedenými podmínkami.

Existují řízení osvobozená nákladů?

Ano, například řízení týkající se kolektivního vypořádání dluhů nebo možnosti být bezplatně účastníkem soudního řízení.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

V občanskoprávních a obchodních věcech

V souladu s článkem 1017 a následujícími jdou náklady, které představují soudní výlohy (náklady na soudního úředníka, znalce, soudy, …), zpravidla na vrub strany, která prohrála, a to po vynesení rozsudku.

Paušální příspěvek v rámci nákladů a odměn advokáta strany, která spor vyhrála, jsou součástí soudních výloh, které půjdou na vrub strany, která prohrála. Tento příspěvek se nazývá „náhrada nákladů řízení“ a jedná se o paušální příspěvek vypočítaný podle stupnice stanovené v závislosti na částkách, o kterých se v daném sporu jedná. Tato částka nemusí nutně pokrývat všech náklady na odměny. Výši těchto „náhrad nákladů řízení“ stanoví královská vyhláška ze dne 26. října 2007. Tyto částky spočívají v minimálních a maximálních částkách a přísluší soudci, aby výši odškodnění stanovil v rámci tohoto rozpětí.

V některých případech je možné, že soud neodsoudí k úhradě soudních výloh neúspěšnou stranu, ale tuto otázku vyřeší jinak (rozdělení nákladů,…).

V trestních věcech

Pokud jsou obžalovaný nebo občanskoprávně odpovědná osoba odsouzeni, jdou náklady řízení zpravidla na jejich vrub, stejně tak i náhrada nákladů řízení (paušální příspěvek na náklady a odměny advokáta strany, která byla v případu úspěšná - viz výše občanskoprávní a obchodní věci). Pokud naopak obžalovaní a občanskoprávně odpovědné osoby odsouzeni nejsou, a prohraje soukromá strana, může být tato strana nebo by měla být odsouzena k úhradě všech nebo části soudních nákladů státu a obžalovanému, jakož i k náhradě nákladů řízení. V některých případech jdou náklady řízení na vrub státu. Tato pravidla se nacházejí v trestním řádu.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

V občanskoprávních a obchodních věcech

Odměny znalcům nejsou právně upraveny a znalci si výši své odměny stanovují svobodně. Soudce kontroluje výši těchto odměn jen okrajově (může zasáhnout v případě neshody mezi stranami a znalcem), ale neexistuje právní úprava, která by stanovala výši, které mají odpovídat odměny znalců. Tato oblast je upravena článkem 987 a následujícími soudního řádu, jakož i královskou vyhláškou ze dne 24. května 1933.

Nicméně královská vyhláška ze dne 14. listopadu 2003 stanoví výši odměn a nákladů určených znalcům jmenovaných pracovními soudy v rámci lékařských posudků týkajících se:

 • sporů ohledně příspěvků zdravotně postiženým osobám,
 • rodinných příspěvků pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné,
 • pojištění pro případ nezaměstnanosti a
 • systému povinného zdravotního pojištění a odškodnění.

V trestních věcech

Odměny znalců v trestních řízeních jsou upraveny královskou vyhláškou ze dne 28. prosince 1950 a ministerským oběžníkem ze dne 22. ledna 2009. Tarify pro rok 2009 byly zveřejněny v Moniteur belge ze dne 12. ledna 2009.

Znění právních předpisů lze nalézt na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro modernizaci soudnictví (záložka „infos juridique“ – „professionnels“ – „tarifs“ – „frais de justice“) nebo na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Portálu soudní moci Belgie (záložka „Législation“).

Odměny překladatelů a tlumočníků

Může se stát, že během řízení je nutné přizvat překladatele či tlumočníka. To nastává v případě, kdy jsou dokumenty předkládány v jiném jazyce, než je jazyk používaný během řízení, nebo pokud svědek mluví jiným jazykem. Rovněž k tomu dochází v případě, když jedna strana mluví jiným jazykem než tím, který se používá při řízení, a když nerozumí jazyku řízení nebo když soudce nerozumí jazyku používanému touto stranou. Pravidla, která se používají v těchto případech, jsou obsažena v zákoně ze dne 15. června 1935 o používání jazyků v soudních věcech.

V trestních věcech

Odměny překladatelů a tlumočníků v trestních řízeních jsou upraveny královskou vyhláškou ze dne 28. prosince 1950 a ministerským oběžníkem ze dne 22. ledna 2009. Tarify pro rok 2009 byly zveřejněny v Moniteur belge ze dne 12. ledna 2009.

Znění právních předpisů lze nalézt na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro modernizaci soudnictví (záložka „infos juridique“ – „professionnels“ – „tarifs“ – „frais de justice“) nebo na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Portálu soudní moci Belgie (záložka „Législation“).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejná služba Soudnictví

Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro modernizaci soudnictví

Související přílohy

Zpráva Belgie ke Studii průhlednosti výdajůPDF(829 Kb)en


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 08/12/2015

Případová studie 1 – rodinné právo – rozvod - Belgie

V této případové studii týkající se rodinného práva – rozvodu –, byly členské státy požádány o informování strany, která podává žádost o rozvod, o nákladech na rozvodové řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Pár uzavře sňatek. Později se odloučí a dohodne na rozvodu.

Případ A – přeshraniční situace: Dva státní příslušníci téhož členského státu (členský stát A) uzavřou sňatek. Manželství je uzavřeno v členském státu A. Po svatbě se pár přestěhuje do jiného členského státu (členský stát B), kde bude žít a pracovat a kde si zřídí své bydliště. Krátce poté se pár odloučí, manželka se vrátí do členského státu A a manžel zůstane v členském státě B. Pár se dohodne na rozvodu. Manželka ihned po návratu do členského státu A podá u soudu členského státu B žádost o rozvod.


Náklady řízení


Důležité upozornění: Náklady na advokáta a jeho odměnu nejsou v Belgii nijak upraveny (závisejí na obtížnosti a závažnosti věci, na renomé advokáta, naléhavosti případu, jeho výsledku...). Advokáti v Belgii jsou nicméně vázáni pravidly deontologie a jsou ze zákona povinni odhadnout náklady a výlohy v přiměřené míře (viz výše).

Odhad nákladů a výloh je uveden pouze pro informaci.


Náklady v Belgii

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního způsobu řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Jiné náklady

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Jiné náklady

Lze u tohoto typu případu tuto možnost uplatnit ?

Náklady

Případ A

82 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

ne

Případ B

82 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

neNáklady na advokáta, exekutora a znalce


Případová studie

Advokát

Exekutor

Znalec

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozhodnutí

Náklady po vydání rozhodnutí

Je jejich účast povinná?

Náklady

Případ A

ne

přibližně 2 500 EUR

ne

přibližně 250 EUR

přibližně 250 EUR

ne

Případ B

ne

přibližně 3 500 EUR

ne

přibližně 350 EUR

přibližně 350 EUR

neNáklady na náhrady svědkům, jistota nebo záruka a další náklady


Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Pokud existuje, kdy a jak se uplatňuje?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.

Případ B

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.Náklady na právní pomoc a další úhrady

Viz oddíl „Právní pomoc“ na stránce týkající se nákladů na řízení.

Náklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Další výdaje u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

Případ B

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

náklady na exequatur

přibližně 100 EUR


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 08/12/2015

Případová studie 2 – rodinné právo – svěření dětí do péče - Belgie

V této případové studii týkající se rodinného práva – svěření dětí do péče –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka se soudí o omezení styku otce s dítětem.

Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu v členském státu (členský stát B) žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. Mají spolu dítě, ale ihned po narození dítěte se od sebe odloučí. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka a dítě se v souladu s rozhodnutím soudu přestěhují do jiného členského státu (členský stát A) a otec zůstane v členském státu B. Po několika letech se matka soudí v členském státu A o úpravu styku dítěte s otcem.


Náklady řízení

Důležité upozornění: Náklady na advokáta a jeho odměnu nejsou v Belgii nijak upraveny (závisejí na obtížnosti a závažnosti věci, na renomé advokáta, naléhavosti případu, jeho výsledku...). Advokáti v Belgii jsou nicméně vázáni pravidly deontologie a jsou ze zákona povinni odhadnout náklady a výlohy v přiměřené míře (viz výše).

Odhad nákladů a výloh je uveden pouze pro informaci.


Náklady v Belgii

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního způsobu řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Jiné náklady

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Jiné náklady

Lze u tohoto typu případu tuto možnost uplatnit ?

Náklady

Případ A

52 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

ne

Případ B

52 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

neNáklady na advokáta, exekutora a znalce


Případová studie

Advokát

Exekutor

Znalec

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozhodnutí

Náklady po vydání rozhodnutí

Je jejich účast povinná?

Náklady

Případ A

ne

přibližně 1 500 EUR

ne

52 EUR

přibližně 100 EUR

ne

Případ B

ne

přibližně 1 000 EUR

ne

52 EUR

přibližně 100 EUR

neNáklady na náhrady svědkům, jistota nebo záruka a další náklady

Případová studie

Náhrady svědkům

Jistota nebo záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Pokud existuje, kdy a jak se uplatňuje?

Případ A

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.

Případ B

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.Náklady na právní pomoc a další úhrady

Viz oddíl „Právní pomoc“ na stránce týkající se nákladů na řízení.

Náklady na překlady a tlumočení

Případová studie

Překlad

Tlumočení

Další výdaje u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

Případ B

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

náklady na exequatur

přibližně 100 EUROriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 08/12/2015

Případová studie 3 – rodinné právo – výživné na dítě - Belgie

V této případové studii týkající se rodinného práva – výživného –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky. Jedinou nevyřešenou otázkou zůstává výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí.

Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu žijí v členském státě (členský stát B), aniž by uzavřely sňatek. Mají tříleté dítě. Odloučí se od sebe. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky. Matka s dítětem se se souhlasem otce přestěhuje do jiného členského státu (členský stát A), kde si zřídí své bydliště.

Mezi rodiči zůstává nevyřešený spor ohledně výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí v členském státu A.


Náklady řízení

Důležité upozornění: Náklady na advokáta a jeho odměnu nejsou v Belgii nijak upraveny (závisejí na obtížnosti a závažnosti věci, na renomé advokáta, naléhavosti případu, jeho výsledku...). Advokáti v Belgii jsou nicméně vázáni pravidly deontologie a jsou ze zákona povinni odhadnout náklady a výlohy v přiměřené míře (viz výše).

Odhad nákladů a výloh je uveden pouze pro informaci.

Náklady v Belgii

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního způsobu řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Jiné náklady

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Jiné náklady

Lze u tohoto typu případu tuto možnost uplatnit ?

Náklady

Případ A

27 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

82 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

ne

Případ B

27 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

82 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

neNáklady na advokáta, exekutora a znalce


Případová studie

Advokát

Exekutor

Znalec

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozhodnutí

Náklady po vydání rozhodnutí

Je jejich účast povinná?

Náklady

Případ A

ne

přibližně 1 000 EUR

ne

přibližně 27 EUR

přibližně 60 EUR

ne

Případ B

ne

přibližně 1 000 EUR

ne

přibližně 27 EUR

přibližně 60 EUR

neNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další náklady


Případová studie

Náhrady svědkům

Jistota nebo záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Pokud existuje, kdy a jak se uplatňuje?

Případ A

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.

Případ B

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.Náklady na právní pomoc a další úhrady

Viz oddíl „Právní pomoc“ na stránce týkající se nákladů na řízení.

Náklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Další výdaje u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

Případ B

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

náklady na exequatur

přibližně 100 EUROriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 08/12/2015

Případová studie 4 – obchodní právo – smlouvy - Belgie

V této případové studii týkající se obchodního práva – smlouvy –, byly členské státy požádány o informování prodávajícího o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Společnost dodala zboží v hodnotě 20 000 EUR. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl.

Prodávající se rozhodne soudit o plné uhrazení ceny.

Případ B – přeshraniční situace: Společnost se sídlem v členském státu B dodá kupujícímu v členském státu A zboží v hodnotě 20 000 EUR. Smlouva se řídí právem členského státu B a je sepsána v jazyce členského státu B. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující v členském státu A domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl. Prodávající se rozhodne v členském státu A soudit o plné uhrazení ceny, která je uvedena ve smlouvě s kupujícím.


Náklady řízení

Důležité upozornění: Náklady na advokáta a jeho odměnu nejsou v Belgii nijak upraveny (závisejí na obtížnosti a závažnosti věci, na renomé advokáta, naléhavosti případu, jeho výsledku...). Advokáti v Belgii jsou nicméně vázáni pravidly deontologie a jsou ze zákona povinni odhadnout náklady a výlohy v přiměřené míře (viz výše).

Odhad nákladů a výloh je uveden pouze pro informaci.


Náklady v Belgii

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního způsobu řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Lze u tohoto typu případu tuto možnost uplatnit ?

Náklady

Případ A

82 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

Ano

Viz část „Náklady na mediaci“ na stránce o mediaci v Belgii

Případ B

52 EUR (Evropský platební rozkaz)

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

Ano

Viz část „Náklady na mediaci“ na stránce o mediaci v BelgiiNáklady na advokáta, exekutora a znalce


Případová studie

Advokát

Exekutor

Znalec

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozhodnutí

Náklady po vydání rozhodnutí

Je jejich účast povinná?

Případ A

ne

přibližně 2 000 EUR

ne

přibližně 250 EUR

přibližně 250 EUR

ne

Případ B

ne

přibližně 2 000 EUR

ne

přibližně 52 EUR

přibližně 100 EUR

neNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další náklady


Případová studie

Náhrady svědkům

Jistota nebo záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Pokud existuje, kdy a jak se uplatňuje?

Případ A

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.

Případ B

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.Náklady na právní pomoc a další úhrady

Viz oddíl „Právní pomoc“ na stránce týkající se nákladů na řízení.


náklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Další výdaje u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

Případ B

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

náklady na exequatur

přibližně 100 EUROriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 08/12/2015

Případová studie 5 – obchodní právo – odpovědnost - Belgie

V této případové studii týkající se obchodního práva – odpovědnosti –, byly členské státy požádány o informování spotřebitele o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Výrobce vytápěcích zařízení dodá instalační firmě topné těleso. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne soudit o plnou náhradu škody s výrobcem vytápěcích zařízení, instalační firmou a pojišťovnami.

Případ B – přeshraniční situace: Výrobce topných zařízení v členském státu B dodá instalační firmě v členském státu C topné těleso. Instalační společnost dále prodá topné těleso spotřebiteli v členském státu A a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny u pojišťovny ve svém členském státu. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne v členském státu A soudit o plnou náhradu škody s výrobcem topných zařízení, instalační firmou a pojišťovnou v členském státu A.


Náklady řízení


Důležité upozornění: Náklady na advokáta a jeho odměnu nejsou v Belgii nijak upraveny (závisejí na obtížnosti a závažnosti věci, na renomé advokáta, naléhavosti případu, jeho výsledku...). Advokáti v Belgii jsou nicméně vázáni pravidly deontologie a jsou ze zákona povinni odhadnout náklady a výlohy v přiměřené míře (viz výše).

Odhad nákladů a výloh je uveden pouze pro informaci.


 Náklady v Belgii

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního způsobu řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Počáteční podplatky

Náklady na přepis

Lze u tohoto typu případu tuto možnost uplatnit ?

Náklady

Případ A

82 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

ano

Viz část „Náklady na mediaci“ na stránce o mediaci v Belgii

Případ B

82 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

ano

Viz oddíl „Náklady na mediaci“ na stránce o mediaci v BelgiiNáklady na advokáta, exekutora a znalce


Případová studie

Advokát

Exekutor

Znalec

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozhodnutí

Náklady po vydání rozhodnutí

Je jejich účast povinná?

Případ A

ne

přibližně 3 000 EUR

ne

přibližně 500 EUR

přibližně 250 EUR

ne

Případ B

ne

přibližně 3 000 EUR

ne

přibližně 500 EUR

přibližně 250 EUR

neNáklady na náhrady svědkům, jistota nebo záruka


Případová studie

Náhrady svědkům

Jistota nebo záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Pokud existuje, kdy a jak se uplatňuje?

Případ A

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.

Případ B

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.Náklady na právní pomoc a další úhrady

Viz oddíl „Právní pomoc“ na stránce týkající se nákladů na řízení.


Výdaje na překlady a tlumočení


Případ z praxe

Překlad

Tlumočení

Další výdaje u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

Případ B

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

náklady na exequatur

přibližně 100 EUROriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 08/12/2015

Náklady řízení - Bulharsko

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Na této stránce naleznete informace o nákladech soudních řízení v Bulharsku.


Náklady řízení

Právní rámec platný pro poplatky v právnických profesích

Advokáti

Dle bulharského zákona o advokacii (ve znění SG 69/05.08.2008):

Článek 36 stanoví, že:

 1. Advokáti mají právo pobírat za své služby honorář.
 2. Výše honoráře musí být sjednána ve smlouvě uzavřené mezi advokátem nebo advokátkou a klientem. Výše odměny musí být spravedlivá a odůvodněná a nesmí být nižší, než je pro vykonávanou práci stanoveno (vyhláška Nejvyšší advokátní rady).
 3. Nebyla-li uzavřena smlouva, musí honorář na žádost advokáta nebo klienta stanovit advokátní rada (vyhláška Nejvyšší advokátní rady).
 4. Honorář může být stanoven jako pevná částka nebo jako procentní podíl částky, kterou by v závislosti na výsledku řízení soud mohl přiznat. Tím je vyloučeno odměňování u trestních věcí a těch občanských věcí, ve kterých je předmětem řízení nehmotný nárok.

Článek 38 stanoví, že:

 1. Advokáti mohou poskytovat právní pomoc a spolupráci:
 • osobám s nárokem na výživné
 • osobám ve finanční tísni
 • rodičům, přátelům nebo jiným právníkům
 1. V takových případech má advokát právo na honorář, pokud je protistrana v příslušném řízení odsouzena k úhradě jeho nákladů. Soud musí takový honorář vyměřit nejméně ve stanovené výši (čl. 36 odst. 3 vyhlášky) a protistranu odsoudit k jeho zaplacení.

Honorář (poplatek) se řídí podle vyhlášky Nejvyšší advokátní rady č. 1 z roku 2004. Spodní hranice pro poplatky jsou stanoveny takto:

 1. Poplatky za poradenství, informace, přípravu dokumentů a smluv:
 • Pevné poplatky: přibližně 10 – 300 EUR
 • Dle výše žalovaného plnění: pevný poplatek (přibližně 75 – 350 EUR) + procentní podíl z žalovaného plnění (0,1 – 1%)
 1. Poplatky za občanské a správní řízení v rámci jednoho stupně:
 • Pevné poplatky (přibližně 50 – 250 EUR)
 • Dle výše žalovaného plnění: pevný poplatek (přibližně 50 – 325 EUR) + procentní podíl z žalovaného plnění (2 – 6%)
 1. Za řízení o výkonu soudních rozhodnutí
 • ½ z poplatků uvedených v oddíle 2
 1. Poplatky za řízení o trestních a správních sankcích v rámci jednoho stupně – pouze pevné poplatky:
 • za přípravné řízení přibližně 150 EUR
 • za fázi hlavního líčení trestního řízení přibližně 150 – 900 EUR v závislosti na závažnosti přičítaného trestného činu
 • ve věcech správních sankcí 75 EUR
 1. Poplatky za řízení podle zvláštních právních předpisů (ochrana dětí, zákon o rodině, domácí násilí, vydávání a evropský zatýkací rozkaz atp.):
 • Pouze pevné poplatky: přibližně 75 – 125 EUR

Soudní vykonavatelé

Od roku 2006 jsou v Bulharsku soudními vykonavateli jednak soukromí exekutoři, jednak státní úředníci. Zákonné sazby se vztahují na obě tyto skupiny.

 1. Poplatky ve prospěch státních úředníků stanoví právní předpis (oddíl II sazebníku státních poplatků vybíraných soudními orgány podle občanského soudního řádu z roku 2008).
 2. Poplatky ve prospěch soukromých exekutorů stanoví právní předpis (článek 78 zákona o soukromých exekutorech a sazebník poplatků a nákladů za výkon rozhodnutí, který je součástí zákona o soukromých exekutorech).

Poplatky stanovené oběma těmito sazebníky jsou shodné.

Soukromý exekutor si nad rámec běžného poplatku účtuje padesátiprocentní přirážku za doručování písemností mimo pracovní dny a ve dnech pracovního klidu, za obsílky odeslané poštou a za pořizování kopií žalob, vyrozumění a spisů.

Pevně stanovené náklady

Pevně stanovené náklady v občanskoprávním řízení

Pevně stanovené poplatky sporných stran v občanskoprávním řízení

Poplatky za občanskoprávní řízení jsou právním předpisem (oddíl I sazebníku státních poplatků vybíraných soudy podle občanského soudního řádu z roku 2008) stanoveny způsobem uvedeným níže. Poplatky činí:

 • za občanskoprávní žalobu 4 procenta žalované částky, nejméně však 25 EUR
 • za žalobu související s právem na ochranu osobnosti až 40 EUR, nejméně však 15 EUR
 • za rozvodová řízení (včetně řízení ukončených dosažením vzájemné dohody) 2 procenta z celkového podílu každé ze stran za tři roky (v souladu s dohodou o rozdělení společného jmění manželů a výživném)
 • za nařízení výkonu rozhodnutí 2 procenta hodnoty plnění, nejméně však 12,5 EUR
 • za řízení o adopci 12,5 EUR
 • za zajištění předmětu sporu u vlastnických žalob 20 EUR
 • za zajištění důkazů 10 EUR
 • za insolvenční řízení 25 EUR u podnikatele, který je fyzickou osobou, 125 EUR u obchodní společnosti

Fáze občanskoprávního řízení, ve které musí být pevně stanovené poplatky uhrazeny

Poplatky musí být uhrazeny před začátkem řízení nebo předtím, než je uskutečněn požadovaný úkon (článek 76 občanského soudního řádu).

Pevně stanovené poplatky v trestním řízení

Pevně stanovené poplatky účastníků v trestním řízení

Úhrada poplatků a honoráře v trestním řízení je upravena trestním řádem:

Článek 187: Pokrytí nákladů:

 1. Náklady trestního řízení musí být s výjimkou případů stanovených zákonem pokryty částkou, která je uvedena v rozpočtu příslušného orgánu.
 2. U trestních případů vzniklých na základě trestního oznámení oběti postoupeného soudu musí soukromý žalobce složit částku odpovídající nákladům předem. Pokud tak neučiní, musí mu k tomu být poskytnuta lhůta sedmi dnů.
 3. Náklady dokazování na důkazy požadované obviněným musí být u případů vzniklých na základě trestního oznámení oběti postoupeného soudu hrazeny z rozpočtu soudu.

Pevně stanovené poplatky v trestním řízení jsou určeny (sazebník státních poplatků vybíraných soudy, státními zastupitelstvími, orgány vyšetřování a ministerstvem spravedlnosti č. 1, naposledy změněn v roce 2005) takto:

 • za stížnosti, které mají za následek zahájení trestního řízení 6 EUR
 • za soukromoprávní nároky v trestním řízení soukromoprávní povahy 2,5 EUR
 • za žádosti o rehabilitaci u případů, které zůstávají otevřené 3 EUR

Fáze trestního řízení, ve které musí být pevně stanovené poplatky uhrazeny

Poplatky popsané výše musí být soukromým žalobcem uhrazeny předem (dle trestního řádu). Pokud se tak nestane, musí mu k tomu být poskytnuta lhůta sedmi dnů.

Pevně stanovené poplatky v řízení ve věcech ústavního práva

Pevně stanovené poplatky sporných stran v řízení ve věcech ústavního práva

V bulharském právním systému neexistuje žádné řízení ve věcech ústavního práva.

Předběžné informace poskytované právními zástupci

Práva a povinnosti stran

Článek 40 odst. 3 zákona o advokacii stanoví, že „advokáti jsou povinni pravdivě informovat své klienty o jejich právech a povinnostech“. Neexistuje žádná výslovně stanovená povinnost poskytovat klientům informace o předpokládaných nákladech v průběhu soudního řízení. Etický kodex advokátů nicméně takovou povinnost předpokládá.

Informace o výši nákladů

Kde mohu najít informace o výši nákladů v Bulharsku?

Fyzická nebo právnická osoba, která zamýšlí předložit případ soudnímu orgánu, nebude s to nalézt veřejně přístupné informace ohledně nákladů řízení, neboť neexistují žádné oficiální ani neoficiální webové stránky ani jiný veřejný subjekt, který by podobné informace v ucelené podobě poskytoval. Klienti se proto při získávání informací o nákladech musí spolehnout především na své advokáty.

Na následujících veřejně přístupných webových stránkách nicméně občané mohou nalézt právní předpisy, kterými se řídí poplatky a náklady soudních řízení, a provést své vlastní výpočty. Jedná se o následující stránky: Odkaz se otevře v novém okně.Vnitrostátní právní předpisy, webové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší advokátní rady, webové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soudní rady a webové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Národní služby právní pomoci. Všechny uvedené webové stránky jsou v tuto chvíli dostupné pouze v bulharském jazyce.

Ve kterých jazycích mohu obdržet informace o výši nákladů v Bulharsku?

Všechny výše uvedené webové stránky jsou v tuto chvíli dostupné pouze v bulharském jazyce.

Kde mohu najít informace o mediaci?

Tyto informace jsou dostupné na webových stránkách bulharského Odkaz se otevře v novém okně.ministerstva spravedlnosti.

Kde mohu najít další informace o nákladech?

Kde mohu najít informace o délce jednotlivých druhů řízení?

Na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soudní rady najdete výroční a pololetní zprávy o činnosti soudních orgánů všech úrovní. Nacházejí se na nich informace o počtu případů ukončených za poslední 3 měsíce, 6 měsíců, 1 rok, 2 nebo více let. Oddělení statistiky Nejvyšší soudní Rady provádí analýzu a poskytuje informace o průměrné délce soudních řízení v občanských, trestních a správních věcech.

Kde mohu najít informace o průměrných souhrnných nákladech za konkrétní druh řízení?

Takové informace nejsou nikde veřejně přístupné.

Daň z přidané hodnoty

Jakým způsobem se tyto informace poskytují? Jaké jsou platné sazby?

DPH je součástí nákladů (v souladu se sazebníky a předpisy uvedenými výše).

Právní pomoc

Příjmová hranice platná v oblasti občanskoprávního soudnictví

V souladu se zákonem o právní pomoci jsou podmínky pro občanské a trestní věci shodné (viz níže):

Článek 22:

 • Právní pomoc (body 1 a 2 článku 21) je poskytována osobám, které splňují požadavky způsobilosti pro přiznání měsíčních dávek sociální podpory (postupem stanoveným v prováděcích předpisech k zákonu o sociální podpoře), a osobám, které byly umístěny ve zvláštních ústavech poskytujících sociální služby.
 • Právní pomoc (body 1 a 2 článku 21) musí být poskytnuta pěstounským rodinám a rodinám nebo přátelům a příbuzným, kterým je svěřeno dítě (v souladu s postupy stanovenými v Odkaz se otevře v novém okně.zákoně o ochraně dětí).
 • Rozhodnutí o umístění dítěte musí být potvrzeno ředitelem ředitelství pro sociální podporu, popřípadě soudním rozhodnutím. Osoba, která nepožádala o měsíční dávku sociální podpory, na kterou má nárok (postupem stanoveným v prováděcích předpisech k zákonu o sociální podpoře), musí Národnímu úřadu pro právní pomoc předložit potvrzení vydané ředitelem ředitelství pro sociální podporu, které dokládá, že příslušná osoba splňuje požadavky způsobilosti pro přiznání měsíčních dávek sociální podpory.

V občanských a správních věcech jsou stanoveny další požadavky.

Článek 23:

 1. V občanských a správních věcech je právní pomoc poskytována v případech, kde soud na základě důkazů předložených příslušnými oprávněnými orgány rozhodne, že si účastník není schopen hradit pomoc právního zástupce. Soud při tomto rozhodování vezme v úvahu:
 • příjem dané osoby nebo rodiny
 • majetkové poměry potvrzené prohlášením
 • rodinný stav
 • zdravotní stav
 • postavení osoby v zaměstnání
 • věk
 • další zjištěné okolnosti

Příjmová hranice platná pro obžalované v oblasti trestního soudnictví

Nad rámec kritérií stanovených pro trestní věci (článek 22 výše popsaného zákona o právní pomoci) se použijí následující kritéria:

Článek 23:

 1. Systém právní pomoci (uvedený v bodě 3 článku 21) se vztahuje na případy, ve kterých jsou obhajoba nebo zastupování právním zástupcem povinné.
 2. Systém právní pomoci navíc musí pokrýt případy, ve kterých si podezřelá, obviněná či obžalovaná osoba nebo účastník trestního, občanskoprávního nebo správního řízení nejsou schopni hradit pomoc právního zástupce, avšak mají o ni zájem, a taková pomoc je požadována v zájmu spravedlivého výkonu soudní moci.
 3. V trestních věcech musí být toto posouzení provedeno příslušným orgánem na základě majetkových poměrů osoby/obžalovaného, který si není schopen hradit služby právního zástupce.

Příjmová hranice platná pro oběti v oblasti trestního soudnictví

Platná hranice je stejná jako pro ostatní účastníky trestního řízení (viz výše).

Další podmínky spojené s poskytováním právní pomoci obětem

Na oběti trestných činů se podle právního řádu žádné zvláštní podmínky nevztahují. Použijí se obecná pravidla pro právní pomoc v trestních věcech (články 22 a 23 zákona o právní pomoci).

Další podmínky spojené s poskytováním právní pomoci obžalovaným

Na obžalované se podle právního řádu žádné zvláštní podmínky nevztahují. Použijí se obecná pravidla pro právní pomoc v trestních věcech (články 22 a 23 zákona o právní pomoci).

Bezplatná soudní řízení

Článek 83: Osvobození od úhrady poplatků a výdajů

 1. Poplatky a výdaje za vedení soudního řízení nehradí:
 • žalobci – pracovníci, zaměstnanci a účastníci hromadných žalob souvisejících s pracovně-právními vztahy
 • žalobci u žalob ve věcech výživného
 • státní zástupci
 • žalobci u žalob na náhradu škody způsobenou trestným činem, za který byl vynesen pravomocný rozsudek
 • jmenovanými zvláštními zástupci strany, jejíž místo pobytu není známo
 1. Fyzické osoby nejsou povinny poplatky a výdaje hradit v případech, kde soud uzná, že k tomu nemají dostatečné prostředky. U žádosti o osvobození soud vezme v úvahu:
 • příjmy dotyčné osoby a její rodiny
 • majetkové poměry osvědčené prohlášením
 • rodinný stav
 • zdravotní stav
 • postavení osoby v zaměstnání
 • věk
 • další významné okolnosti
 1. V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 musí být výdaje za řízení uhrazeny z částek k tomu vyhrazených v rozpočtu soudu.

Článek 84: Osvobození v mimořádných případech

Od úhrady státních poplatků, nikoli však soudních výdajů, jsou osvobozeni:

 1. stát a státní orgány s výjimkou případů souvisejících se soukromým vlastnictvím státu a se žalobami ohledně soukromoprávních pohledávek a práv státu (novela SG 50/08, v platnosti od 1.3.2008; změněna rozhodnutím ústavního soudu ve věci č. 3 z roku 2008 – SG 63/08)
 2. bulharský červený kříž
 3. města a obce, s výjimkou žalob ohledně jejich soukromoprávních pohledávek a vlastnických práv – soukromé vlastnictví měst a obcí

Ve kterých případech musí poražená strana uhradit náklady vítězné strany?

Občanské věci

Článek 78: Rozhodování o nákladech

 1. Poplatky zaplacené žalobcem (včetně nákladů na řízení a honorářů pro advokáta, pokud jej strana měla) musí být v poměru k přiznané výši žalovaného plnění uhrazeny žalovaným.
 2. Pokud žalovaný neposkytl žádný důvod k soudnímu řízení, musí být náklady přiznány žalobci.
 3. Žalovaný má rovněž právo žádat uhrazené náklady v poměru k zamítnuté části žalovaného plnění.
 4. Žalovaný má na náhradu nákladů nárok také v případě, že řízení bylo zastaveno.
 5. Pokud – s ohledem na právní a věcnou obtížnost případu – zní žádost o úhradu honoráře advokáta na nepřiměřeně vysokou částku, může soud na žádost protistrany přiznat částku nižší, která se však musí rovnat alespoň minimální částce (dle článku 36 zákona o advokacii).
 6. Pokud je věc rozhodnuta ve prospěch osoby, která je od státních poplatků nebo nákladů řízení osvobozena, musí žalovaná strana uhradit veškeré dlužné poplatky a náklady. Příslušné částky musí být poukázány soudu.
 7. Pokud je vyhověno žalobě podané osobou, která využila právní pomoci, uhrazený honorář advokáta bude v poměru k přiznané výši žalovaného plnění přiřčen Národnímu úřadu pro právní pomoc. V případech zamítavých rozhodnutí bude osoba, která využila právní pomoci, dlužit náklady v poměru k zamítnuté části žalovaného plnění.
 8. Honorář advokáta bude rovněž přiznán ve prospěch právnických osob a fyzických osob, které jsou podnikateli, pokud byly zastupovány svým zaměstnancem – právním zástupcem.
 9. Pokud je věc ukončena smírem, musí být polovina uhrazeného státního poplatku vrácena žalobci. Náklady řízení a smíru zůstávají, není-li dohodnuto jinak.
 10. Třetí pomocné osobě* náklady přiznány nebudou, musí však uhradit náklady řízení, která sama vedla.
 11. Pokud se soudního sporu účastní státní zástupce, musí být náklady přiznány státu nebo státem uhrazeny.

* Třetí pomocná osoba je samostatným účastníkem občanskoprávního řízení se zvláštními právy a povinnostmi, které se řídí občanským soudním řádem.

Trestní věci

Trestní řád – náklady a odměny

Článek 187: Pokrývání nákladů

 1. Náklady trestního řízení musí být s výjimkou případů stanovených zákonem pokryty částkami, které jsou uvedeny v rozpočtu příslušného orgánu.
 2. U trestních případů vzniklých na základě trestního oznámení oběti postoupeného soudu musí být částka odpovídající nákladům složena soukromým žalobcem předem. Pokud se tak nestane, musí mu k tomu být poskytnuta lhůta sedmi dnů.
 3. Náklady dokazování na důkazy požadované obviněným musí být u případů vzniklých na základě trestního oznámení oběti postoupeného soudu hrazeny z rozpočtu soudu.

Článek 188: Stanovení nákladů

 1. Výše nákladů musí být stanovena soudem nebo orgánem, který vede přípravné řízení.
 2. Svědečné – pracujícím nebo zaměstnancům – musí být stanoveno soudem.

Článek 189: Rozhodnutí o nákladech

 1. Soud musí o otázce vzniklých nákladů rozhodnout při vynesení rozsudku nebo rozhodnutí.
 2. Náklady na překlady v průběhu přípravného řízení jdou k tíži příslušného orgánu; náklady vzniklé v průběhu soudního řízení jdou k tíži soudu.
 3. Pokud je obžalovaný shledán vinným, soud jej odsoudí k úhradě nákladů řízení včetně poplatků advokátovi a dalších nákladů na obhájce stanoveného z úřední povinnosti. Ty budou zahrnovat náklady vzniklé soukromé obžalobě a soukromému žalobci, pokud o to druhý z nich požádal. Dojde-li k odsouzení několika osob, soud mezi ně náklady rozdělí.
 4. Pokud je obžalovaný shledán nevinným ohledně některých bodů obžaloby, soud jej odsoudí pouze k úhradě té části nákladů, která vznikla v souvislosti s bodem obžaloby, u nějž byl obžalovaný shledán vinným.

Článek 190: Rozhodování o nákladech

 1. Pokud je obžalovaný zproštěn obžaloby nebo je trestní řízení zastaveno, půjdou náklady u případů žalovaných státním zastupitelstvím k tíži státu a náklady obžaloby vedené na základě trestního oznámení oběti k tíži soukromého žalobce.
 2. Výkon rozhodnutí ohledně přiznaných nákladů musí být nařízen soudem prvního stupně.

Poplatky soudním znalcům

Na poplatky znalcům v občanskoprávním řízení se vztahuje obecné pravidlo obsažené v občanském soudním řádu:

Článek 75: Stanovení nákladů

„… honoráře soudních znalců stanoví s přihlédnutím k vykonané práci a vynaloženým nákladům soud.“

Nařízení č. 1 z roku 2008 o zápisu, kvalifikaci a odměňování soudních znalců bylo vydáno Nejvyšší soudní radou a vztahuje se na občanské, trestní a správní věci. Jeho článek 29 stanoví, že poplatky soudním znalcům musí být orgány přidělujícími znalecké posudky stanoveny v závislosti na:

 1. obtížnosti úkolu
 2. odborné způsobilosti a kvalifikaci soudního znalce
 3. délce plnění úkolu
 4. množství odvedené práce
 5. nutných nákladech na věci, jako je použitý materiál, spotřební zboží, nářadí, vybavení atd.
 6. jiných podmínkách ovlivňujících odvedenou práci, jako je dodržování lhůt, práce přesčas mimo pracovní dobu a ve dnech připadajících na státní svátky atd.

Poplatky překladatelům a tlumočníkům

Občanské věci

Pravidla platná pro soudní znalce se vztahují i na překladatele – viz výše.

Trestní věci

Trestní řád: čl. 189 odst. 2

Náklady na překlady v přípravném řízení jdou k tíži příslušného orgánu, náklady na překlady v průběhu hlavního líčení jdou k tíži soudu.

Související přílohy

Zpráva Bulharska o studii transparentnosti nákladůPDF(566 Kb)en


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 17/12/2018

Náklady řízení - Česká republika

Informace o nákladech soudního řízení v České republice naleznete na této stránce. Podrobnější informace o nákladech na soudní řízení naleznete v následujících případových studiích:

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – rozvod

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – svěření dětí do péče a výživné na dítě

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – smlouvy

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – odpovědnost


Náklady řízení

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Právníci

V České republice působí pouze jeden druh právníků (advokáti), nepůsobí zde separátní profese obdobné právníkům zvaným „barristers“ nebo „solicitors“ ve Spojeném království.

Odkaz se otevře v novém okně.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 se zabývá odměnou a náhradami placenými advokátům za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Na webových stránkách České advokátní komory je k dispozici v angličtině.

Odměnu advokáta je také možno dohodnout soukromě mezi zúčastněnými stranami.

Ve většině občanskoprávních věcí (včetně rodinných a obchodních věcí) není právní zastoupení povinné.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanském soudním řízení

Fixní náklady stran občanského soudního řízení

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (anglická jazyková verze není k dispozici) upravuje poplatky placené v občanském soudním řízení. Tyto poplatky se liší podle druhu řízení. V některých případech se platí paušální poplatky; v jiných je výše poplatku stanovena procentní sazbou.

Ve všech případech musí být poplatky placeny v české měně (Kč) a mohou být poukázány bankovním převodem na účet státu (resp. soudu). Poplatky do výše 5.000 Kč lze zaplatit státními kolky, které je možno koupit na poštách a některých dalších místech.

Soud je povinen osobu podávající návrh vyrozumět o konkrétní výši soudního poplatku.

Fáze občanského soudního řízení, kdy vzniká stranám povinnost zaplatit fixní náklady

Soudní poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti (např. podáním žaloby). Nebyl-li splatný poplatek za řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran trestního řízení

Trestní řízení je vždy zahajováno ex officio (z úřední povinnosti státního zástupce) a obžalovaný platí pouze náklady právního zastoupení.(v případě, že mu nebyl přiznán nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu). Byl-li ale obžalovaný pravomocně uznán vinným, je povinen nahradit státu náklady trestního řízení v zákonem stanovené výši.

Fáze trestního řízení, kdy vzniká stranám povinnost zaplatit fixní náklady

V trestním řízení se žádné soudní poplatky neplatí.

Fixní náklady řízení u Ústavního soudu

Fixní náklady stran řízení u Ústavního soudu

Pro stížnosti podávané u Ústavního soudu České republiky nejsou předepsány žádné fixní soudní poplatky, ale platí zde povinné zastoupení advokátem.

Fáze řízení u Ústavního soudu, kdy vzniká stranám povinnost zaplatit fixní náklady

Žádné paušální soudní poplatky se neplatí.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Právním zástupcům stran není uložena povinnost poskytovat jakékoli informace předem.

Práva a povinnosti stran je možno mezi advokátem a jeho klientem sjednat dohodou.

Právní základy nákladů

Kde lze najít informace o právních základech nákladů v České republice?

Doporučuje se poradit se o každém konkrétním případu s právníkem. Jakmile bylo řízení zahájeno, je soud povinen stranám sdělovat výši splatných soudních poplatků.

V jakém jazyce lze získat informace o právních základech nákladů v České republice?

Vzhledem k tomu, že jediným úředním jazykem v České republice je čeština, není uložena žádná právní povinnost poskytovat informace v jiných jazycích. Kvalita informací proto závisí na ochotě a znalostech osoby, která informace poskytuje.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci lze nalézt na webové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Asociace mediátorů České republiky (AMČR).

Informace o zapsaných mediátorech lze dohledat na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti a nebo přímo vyhledáváním v databázi Odkaz se otevře v novém okně.Seznam mediátorů.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

Není k dispozici žádná oficiální webová stránka poskytující informace o nákladech.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání jednotlivých řízení?

Na webové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti jsou k dispozici statistiky o činnosti soudů a státních zastupitelství.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech jednotlivého řízení?

Náklady, které je nutno platit, závisí na okolnostech každého případu. Průměrné celkové náklady soudních řízení nejsou sledovány.

DPH

Jakým způsobem jsou tyto informace poskytovány?

Soudní poplatky jsou osvobozeny od DPH a jejich částka je konečná. Tarif advokáta nezahrnuje DPH. Některé advokátní kanceláře, které jsou plátci DPH, však DPH účtují (21 %). Úpravu DPH a jejího odvodu obsahuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Jaké jsou stanovené sazby?

Základní sazba daně je stanovena ve výši 21 % a snížená sazba daně ve výši 15 %.Právní pomoc

Stanovená hranice příjmů v oblasti občanskoprávních řízení

Není stanovena žádná konkrétní hranice příjmů. Kvalifikační předpoklady pro poskytnutí bezplatné právní pomoci berou v úvahu nejenom příjem dané osoby, ale i celkovou finanční situaci její domácnosti. Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka řízení (tj. zejména jedná-li se o věcně či procesně složité řízení) nebo jde-li o řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem, a současně to odůvodňují poměry účastníka, ustanoví soud takovému účastníkovi zástupce z řad advokátů. Od placení odměny takového zástupce pak je účastník soudem osvobozen spolu s osvobozením od placení soudních poplatků.

Bezplatná právní pomoc je také poskytována Českou advokátní komorou specializovanými nevládními organizacemi (v závislosti na předmětu řízení).

Stanovená hranice příjmů pro obviněné v oblasti trestního řízení

Není stanovena žádná konkrétní hranice příjmů. Soud přidělí obhájce obviněnému ve všech případech, kdy je právní zastoupení povinné a obviněný nemá svého vlastního obhájce.

Osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, rozhodne soud, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu.

Stanovená hranice příjmů pro oběti (poškozené) v oblasti trestního řízení

Právo na bezplatné právní zastoupení zmocněncem v trestním řízení má poškozený, který je mladší 18 let, nejde-li o trestný čin zanedbání povinné výživy.

Právo na bezplatné právní zastoupení zmocněncem má též poškozený, pokud je:

a)     zvlášť zranitelnou obětí podle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů);

b)    osobou, které byla úmyslným trestným činem způsobena těžká újma na zdraví,

c)     osobou, která je pozůstalou po oběti, které byla trestným činem způsobena smrt,

pokud osvědčí, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady na své zastupování sám. Tyto osoby mají právo si svého zmocněnce zvolit samy, a pokud tak neučiní, ustanoví jim ho příslušný orgán činný v trestním řízení.

Pokud je poškozený zároveň zvlášť zranitelnou obětí, je mu v omezeném rozsahu přiznávána ještě právní pomoc podle zákona o obětech trestných činů. Tuto právní pomoc poskytují advokáti, kteří projevili zájem poskytovat těmto obětem právní pomoc v určitém rozsahu bezplatně, a jsou zapsáni ve zvláštním registru vedeném Ministerstvem spravedlnosti.

Ostatní podmínky související s poskytováním právní pomoci obětem

Obětem trestných činů mohou nestátní neziskové organizace, které splnily stanovené podmínky a získaly akreditaci od Ministerstva spravedlnosti a Probační a mediační služba, poskytovat právní informace (zejména informace o jejich právech podle zákona o obětech trestných činů a právech poškozeného v trestním řízení). Tyto právní informace však nejsou přímo právní pomocí.

Ostatní podmínky související s poskytováním právní pomoci obviněným

Platí informace uvedené výše, které se týkají hranice příjmů ve vztahu k právní pomoci pro obviněné v oblasti trestního řízení.

Soudní řízení osvobozené od poplatků

Stížnosti podávané u Ústavního soudu nejsou zpoplatněny. Soudní poplatky se také nevybírají v určitých druzích řízení (specifikovaných v § 11 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) – například v případech, kdy je žalobce nezletilou osobou, a v některých dalších případech (např. v případech, kdy je stranou řízení stát nebo jeho orgány; kdy jde o žádost o udělení azylu podávanou cizincem, nebo v jiných případech, kdy je stranou řízení osoba „ve slabším postavení“).

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Tato otázka závisí v každém konkrétním případě na rozhodnutí soudce (v jeho konečném rozhodnutí); soud je oprávněn uložit neúspěšné straně úhradu nákladů, zcela či zčásti. To ovšem neplatí v řízení o rozvod manželství. Rozhodnutí o povinnosti k náhradě nákladů se mohou často vztahovat i na náklady právního zastoupení.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

Soud platí odměnu znalcům, které ustanoví. Strany ve sporu jsou povinny nést náklady na odměnu znalce pouze v případě, že si samy služby znalce vyžádají. V některých zvláštních případech je soud oprávněn rozhodnout, že neúspěšná strana je povinna odměnu znalce uhradit.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Placení odměn překladatelům a tlumočníkům v soudním řízení je povinností soudu; v případě, že strana je cizincem, který nerozumí česky, má tato strana právo obrátit se na soud ve svém rodném jazyce.

Související přílohy

Zpráva České republiky ohledně Studie týkající se transparentnosti nákladůPDF(703 Kb)en


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/05/2019

Případová studie 1 – rodinné právo – rozvod - Česká republika

V této případové studii týkající se rodinného práva – rozvodu –, byly členské státy požádány o informování strany, která podává žádost o rozvod, o nákladech na rozvodové řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Pár uzavře sňatek. Později se odloučí a dohodne na rozvodu.

Případ B – přeshraniční situace: Dva státní příslušníci téhož členského státu (členský stát A) uzavřou sňatek. Manželství je uzavřeno v členském státu A. Po svatbě se pár přestěhuje do jiného členského státu (členský stát B), kde bude žít a pracovat a kde si zřídí své bydliště. Krátce poté se pár odloučí, manželka se vrátí do členského státu A a manžel zůstane v členském státě B. Pár se dohodne na rozvodu. Manželka ihned po návratu do členského státu A podá u soudu členského státu B žádost o rozvod.


Náklady řízení

Náklady v České republice

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů (ADR)


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní řešení sporu

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Je tato alternativa možná pro řešení tohoto druhu sporu přípustná?

Náklady

Případ A

2.000,– Kč

Nepoužije se (N/A)

N/A

2.000,– Kč

N/A

N/A

Ano (nepovinná)

Smluvní (v případě úvodního setkání s mediátorem nařízeného soudem 400 Kč za každou započatou hodinu)

Případ B

2.000,– Kč

N/A

N/A

2.000,– Kč

N/A

N/A

Ano (nepovinná)

Smluvní (v případě úvodního setkání s mediátorem nařízeného soudem 400 Kč za každou započatou hodinu)Náklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ne.

Smluvní, ale podle advokátního tarifu 1.500,– Kč za každý úkon

Ne

-

-

Ne.

100 až 350,– Kč za hodinu

Případ B

Ne.

Smluvní

Ne (závisí na druhé zemi zúčastněné ve věci)

-

-

Ne.

100 až 350,– Kč za hodinuNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Ano. Platí se skutečně vzniklé náklady.

Liší se podle okolností případu

Ne.

-

-

-

Případ B

Ano. Platí se skutečně vzniklé náklady.

Liší se podle okolností případu

Ne.

-

-

-

 

Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová

studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek se poskytuje?

Kdy je poskytována právní pomoc v plném rozsahu?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

Pouze nevládní organizace

-

-

Zpravidla ne. Soud však může náhradu nákladů přiznat, odůvodňují-li to okolnosti případu.

-

Závisí na rozhodnutí soudu, zpravidla však žádné.

Ne.

Případ B

Viz směrnice týkající se poskytování právní pomoci v přeshraničních sporech

-

-

Zpravidla ne. Soud však může náhradu nákladů přiznat, odůvodňují-li to okolnosti případu.

-

Závisí na rozhodnutí soudu, zpravidla však žádné.

Ne.Náklady na překlady a tlumočení


Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

-

-

-

Případ B

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

V případě, že strana nebo svědek jsou cizinci nebo nerozumí česky

100 až 350,– Kč za hodinu

-

-

 


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/05/2019

Případová studie 2 – rodinné právo – svěření dětí do péče - Česká republika

V této případové studii týkající se rodinného práva – svěření dětí do péče –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka se soudí o omezení styku otce s dítětem.

Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu v členském státu (členský stát B) žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. Mají spolu dítě, ale ihned po narození dítěte se od sebe odloučí. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka a dítě se v souladu s rozhodnutím soudu přestěhují do jiného členského státu (členský stát A) a otec zůstane v členském státu B. Po několika letech se matka soudí v členském státu A o úpravu styku dítěte s otcem.


Náklady řízení

Náklady v České republice

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní řešení sporu

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Je tato alternativa možná pro řešení tohoto druhu případu?

Náklady

Případ A

0,– Kč

Nepoužije se (N/A)

N/A

0,– Kč

N/A

N/A

Ano

Smluvní (v případě úvodního setkání s mediátorem nařízeného soudem 400 Kč za každou započatou hodinu)

Případ B

0,– Kč

Nepoužije se (N/A)

N/A

0,– Kč

N/A

N/A

Ano

Smluvní (v případě úvodního setkání s mediátorem nařízeného soudem 400 Kč za každou započatou hodinu)Náklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ne

Smluvní, ale podle advokátního tarifu 1.000,– Kč za každý úkon

Ne

-

-

Ne

100 až 350,– Kč za hodinu

Případ B

Ne

Smluvní, ale podle advokátního tarifu 1.000,– Kč za každý úkon

Ne (závisí na cizí zemi)

-

-

Ne

100 až 350,– Kč za hodinu


Náklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Ano, v závislosti na skutečné výši jejich nákladů

Liší se podle okolností případu

Ne v tomto druhu řízení

-

-

-

Případ B

Ano, v závislosti na skutečné výši jejich nákladů

Liší se podle okolností případu

Ne v tomto druhu řízení

-

-

-Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová

studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek se poskytuje?

Kdy je poskytována právní pomoc v plném rozsahu?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

Pouze nevládní organizace

-

-

Zpravidla ne. Soud však může náhradu nákladů přiznat, odůvodňují-li to okolnosti případu.

-

Závisí na rozhodnutí soudu, zpravidla však žádné

Ne

Případ B

Viz směrnice týkající se poskytování právní pomoci v přeshraničních sporech

-

-

Zpravidla ne. Soud však může náhradu nákladů přiznat, odůvodňují-li to okolnosti případu.

-

Závisí na rozhodnutí soudu, zpravidla však žádné

Ne


Náklady na překlady a tlumočení


Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

-

-

-

-

Případ B

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

V případě, že strana nebo svědek jsou cizinci nebo nerozumí česky

100 až 350,– Kč za hodinu

-

-


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/05/2019

Případová studie 4 – obchodní právo – smlouvy - Česká republika

V této případové studii týkající se obchodního práva – smlouvy –, byly členské státy požádány o informování prodávajícího o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Společnost dodala zboží v hodnotě 20 000 EUR. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl.

Prodávající se rozhodne soudit o plné uhrazení ceny.

Případ B – přeshraniční situace: Společnost se sídlem v členském státu B dodá kupujícímu v členském státu A zboží v hodnotě 20 000 EUR. Smlouva se řídí právem členského státu B a je sepsána v jazyce členského státu B. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující v členském státu A domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl. Prodávající se rozhodne v členském státu A soudit o plné uhrazení ceny, která je uvedena ve smlouvě s kupujícím.


Náklady řízení


Náklady v České republice

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní řešení sporu

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Je tato alternativa možná pro řešení tohoto druhu případu?

Náklady

Případ A

5 % z částky

(při předmětu řízení do 40.000.000 Kč)

Nepoužije se (N/A)

Ne.

5 % z částky

Nepoužije se (N/A)

Ne.

Ano

(např. rozhodčí řízení nebo mediace

Smluvní

Případ B

5 % z částky

(při předmětu řízení do 40.000.000 Kč)

Nepoužije se (N/A)

Ne.

5 % z částky

Nepoužije se (N/A)

Ne.

Ano

(např. rozhodčí řízení nebo mediace

SmluvníNáklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ne.

Smluvní

Ne.

-

-

Ne.

100 až 350,-Kč za hodinu

Případ B

Ne.

Smluvní

Ne.

-

-

Ne.

100 až 350,-Kč za hodinuNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Ano. Platí se skutečně vzniklé náklady.

Liší se podle okolností případu

V obchodních věcech, pokud je požadováno vydání předběžného opatření.

50.000,– Kč

-

-

Případ B

Ano. Platí se skutečně vzniklé náklady.

Liší se podle okolností případu

V obchodních věcech, pokud je požadováno vydání předběžného opatření.

50.000,– Kč

-

-Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová

studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek se poskytuje?

Kdy je poskytována právní pomoc v plném rozsahu?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

V obchodních věcěch zcela výjimečně.

-

-

Ano.

Závisí na okolnostech daného případu.

Může být uložena náhrada veškerých nákladů.

Ne.

Případ B

Viz směrnice týkající se poskytování právní pomoci v přeshraničních sporech

-

-

Ano.

Závisí na okolnostech daného případu.

Může být uložena náhrada veškerých nákladů.

Ne.Náklady na překlady a tlumočení


Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

-

-

Případ B

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

V případě, že strana nebo svědek jsou cizinci nebo nerozumí česky

100 až 350,– Kč za hodinu

 


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/05/2019

Případová studie 5 – obchodní právo – odpovědnost - Česká republika

V této případové studii týkající se obchodního práva – odpovědnosti –, byly členské státy požádány o informování spotřebitele o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Výrobce vytápěcích zařízení dodá instalační firmě topné těleso. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne soudit o plnou náhradu škody s výrobcem vytápěcích zařízení, instalační firmou a pojišťovnami.

Případ B – přeshraniční situace: Výrobce topných zařízení v členském státu B dodá instalační firmě v členském státu C topné těleso. Instalační společnost dále prodá topné těleso spotřebiteli v členském státu A a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny u pojišťovny ve svém členském státu. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne v členském státu A soudit o plnou náhradu škody s výrobcem topných zařízení, instalační firmou a pojišťovnou v členském státu A.


Náklady řízení


Náklady v České republice

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní řešení sporu

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Je tato alternativa možná pro řešení tohoto druhu případu?

Náklady

Případ A

5 % z částky (požadováno pojištění)

Nepoužije se (N/A)

Ne.

5 % z částky

Nepoužije se (N/A)

Ne.

Ano (nepovinná)

Smluvní (obvykle 1.000,– Kč na hodinu, 3 hodiny)

Případ B

5 % z částky (požadováno pojištění

Nepoužije se (N/A)

Ne.

5 % z částky

Nepoužije se (N/A)

Ne.

Ano (nepovinná)

SmluvníNáklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ne.

Smluvní

Ne.

-

-

Ne.

100 až 350,– Kč za hodinu)

Případ B

Ne.

Smluvní

Ne.

-

-

Ne.

100 až 350,– Kč za hodinu)Náklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Ano. Platí se skutečně vzniklé náklady.

Liší se podle okolností případu

Pokud je požadováno vydání předběžného opatření.

10.000,– Kč

Náklady důkazů

Liší se podle okolností případu

Případ B

Ano. Platí se skutečně vzniklé náklady.

Liší se podle okolností případu

Pokud je požadováno vydání předběžného opatření

10.000,– Kč

Náklady důkazů

Liší se podle okolností případuNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová

studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek se poskytuje?

Kdy je poskytována právní pomoc v plném rozsahu?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

Střediska ochrany spotřebitelů, jiné nevládní organizace

Jestliže je to nezbytně třeba k ochraně zájmů strany, soud ji ustanoví zástupce z řad advokátů.

Žádost strany, její majetkové poměry a složitost právního sporu.

Ano.

Závisí na okolnostech daného případu.

Může být uložena náhrada veškerých nákladů.

Ne.

Případ B

Viz směrnice týkající se právní pomoci v přeshraničních sporech; také Evropské spotřebitelské centrum

Jestliže je to nezbytně třeba k ochraně zájmů strany, soud ji ustanoví zástupce z řad advokátů.

Žádost strany, její majetkové poměry a složitost právního sporu.

Ano.

Závisí na okolnostech daného případu.

Může být uložena náhrada veškerých nákladů.

Ne.Náklady na překlady a tlumočení


Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

-

-

Případ B

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

V případě, že strana nebo svědek jsou cizinci nebo nerozumí česky

100 až 350,– Kč za hodinu

 


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/05/2019

Náklady řízení - Dánsko

Na této stránce jsou dostupné informace o nákladech soudního řízení v Dánsku.


Náklady řízení

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Odměny právního zastoupení nejsou v podstatě zákonem upraveny. Vrchní soud (landsret) však stanovil veřejně dostupné orientační sazby pro některé odměny. Každý může podat stížnost týkající se odměny právního zastoupení Disciplinární radě právníků Odkaz se otevře v novém okně.Advokatnævnet.

Fixní (pevně stanovené) náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Podle dánského zákona hradí poplatek žalobce při podání žaloby. Výchozí poplatek je stanoven na 500 DKK. Pokud je žalovaná částka vyšší než 50 000 DKK, činí poplatek 750 DKK plus částka odpovídající 1,2 % z částky, o kterou nárokovaná částka překročí 50 000 DKK.

Pokud je žalovaná částka vyšší než 50 000 DKK, platí se další soudní poplatek za jednání soudu. Tento poplatek je totožný s poplatkem za zahájení řízení. Žalobce tedy musí uhradit poplatek 750 DKK plus částku odpovídající 1,2 % z částky, o kterou nárokovaná částka překročí 50 000 DKK, rovněž za soudní jednání.

Pro oba druhy poplatků je stanovena horní hranice ve výši 75 000 DKK (tj. pro poplatek za zahájení řízení a poplatek za soudní jednání). V některých případech (např. týkají-li se výkonu veřejné moci) je však horní hranice pouze 2 000 DKK.

Některé druhy občanskoprávních věcí jsou od soudních poplatků osvobozeny, mimo jiné věci týkající se rodinného práva.

Fáze občanskoprávního řízení, ve které musí být fixní náklady zaplaceny

Jak je uvedeno výše, žalobce musí soudní poplatek uhradit při podání žaloby.

Soudní poplatek za jednání soudu musí být uhrazen do okamžiku, kdy je stanoveno datum jednání, nejdříve však tři měsíce před tímto jednáním.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran v trestním řízení

Trestní věci jsou obvykle od všech soudních poplatků osvobozeny. Malý počet trestních věcí však podléhá soukromé obžalobě a v tomto případě se použijí pravidla týkající se soudních poplatků v občanskoprávních věcech.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran v ústavním řízení

Podle dánského práva jsou ústavní záležitosti projednávány buď jako občanskoprávní věci, nebo jako trestní věci. V Dánsku neexistují žádná samostatná pravidla pro ústavní řízení.

Informace o nákladech řízení, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Bod 16.8 Kodexu chování Dánské advokátní a právnické společnosti (Advokatsamfundets advokatetiske regler) stanoví:

„Právník vždy vynakládá maximální úsilí o nalezení řešení klientova případu za co nejnižší náklady, a přihlíží při tom k přáním a pokynům klienta.“

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde lze najít informace o právních základech pro stanovení nákladů v Dánsku?

Informace o nákladech jsou dostupné na internetové stránce Dánské advokátní a právnické společnosti Odkaz se otevře v novém okně.Advokatsamfundet na domovské stránce dánských soudů Odkaz se otevře v novém okně.Danmarks Domstole.

V kterých jazycích lze získat informace o právním základu pro stanovení nákladů v Dánsku?

Informace o právních základech jsou dostupné v dánštině a angličtině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci (retsmægling) jsou dostupné na domovské stránce dánských soudů Odkaz se otevře v novém okně.Danmarks Domstole.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Internetová stránka s informacemi o nákladech

Oficiální internetová stránka Dánské soudní správy Odkaz se otevře v novém okně.Domstolsstyrelsen poskytuje obecné informace o dánském soudnictví a kontaktní informace.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Informace o průměrné době trvání dánských řízení jsou dostupné na domovské stránce dánských soudů Odkaz se otevře v novém okně.Danmarks Domstole.

DPH

Jak jsou tyto informace poskytovány?

Zveřejněné informace obvykle zahrnují DPH.

Právní pomoc

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti civilního soudnictví

Prahová hodnota příjmu, pokud jde o právní pomoc, se upravuje jednou ročně. V roce 2013 platí tyto prahové hodnoty příjmu:

 • svobodný/á: DKK 294 000
 • ženatý/vdaná nebo v obdobném vztahu: DKK 374 000
 • částka připočítávaná na každé dítě: DKK 51 000.

Každý má bez ohledu na své příjmy právo získat základní právní poradenství ústně a bezplatně v institucích právní pomoci (advokatvagten a retshjælpen).

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví pro obžalované

Právo obžalovaného na právní zastoupení nezávisí na výši příjmu, ale na povaze věci. Pokud je obžalovaný shledán vinným, musí obvykle uhradit odměnu obhájce bez ohledu na výši svého příjmu.

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví pro oběti

Právo oběti (poškozeného) na právní zastoupení nezávisí na výši příjmu, ale na povaze věci. Podle čl. 741 písm. a) zákona o soudní správě hlavní situace, kdy mají oběti nárok na právní zastoupení, jsou případy zahrnující násilí a sexuální trestné činy. Náklady na zastoupení nese stát.

Další podmínky pro poskytnutí právní pomoci obětem

Platí výše uvedená odpověď týkající se platné prahové hodnoty příjmu v oblasti trestního soudnictví pro oběti.

Další podmínky pro poskytnutí právní pomoci obžalovaným

Platí výše uvedená odpověď týkající se platné prahové hodnoty příjmu v oblasti trestního soudnictví pro obžalované.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Jak je uvedeno výše (viz odpověď poskytnutá k fixním nákladům pro sporné strany v občanskoprávním řízení), některé občanskoprávní věci jsou od všech soudních poplatků zcela osvobozeny. V průběhu řízení se však mohou vyskytnout jiné splatné náklady (např. odměna právního zastoupení).

Kdy musí neúspěšná strana zaplatit náklady řízení strany, která uspěla?

Pravidla pro náhradu nákladů v občanskoprávních věcech jsou obsažena v kapitole 30 zákona o soudní správě (retsplejeloven).

Vychází se z toho, že neúspěšná strana musí zaplatit náklady řízení strany, která uspěla. Vyžadují-li to však zvláštní okolnosti, může soud rozhodnout, buď že neúspěšná strana náklady řízení strany, která uspěla, nést nebude, nebo že uhradí pouze část těchto nákladů.

Přiznat lze pouze náhradu nákladů nezbytných pro řádný průběh řízení.

Odměny znalců

Žalobce je povinen uhradit odměnu soudního znalce, pokud si ke konkrétní záležitosti vyžádal znalecký posudek.

Na konci řízení soud rozhodne, zda má žalovaný náklady znalce nést či nikoli. Záleží to na výsledku věci.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Obecně platí, že v občanskoprávních věcech hradí odměny tlumočníků strany sporu.
V trestních věcech se odměny tlumočníků hradí ze státní pokladny.

Relevantní dokumenty

Danmarks rapport om undersøgelsen af åbenheden om sagsomkostningerPDF(560 Kb)en


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 02/05/2016

Náklady řízení - Německo

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčina

Tato část poskytuje informace o právních nákladech v Německu. Podrobnější informace o nákladech na soudní řízení naleznete v následujících případových studiích:

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – rozvod

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – svěření dětí do péče

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – výživné na dítě

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – smlouvy

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – odpovědnost


Náklady řízení

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Advokáti

Německo nerozlišuje mezi právníky a advokáty na různých stupních.

V Německu jsou odměny advokátů účtovány buď v souladu se zákonem o odměňování advokátů (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG) nebo na základě dohody mezi advokátem a klientem. Obecně jsou dohody o odměnách vždy možnou alternativou zákonem stanovených poplatků. Vždy je však třeba brát ohled na ustanovení § 49b spolkového nařízení o povolání advokáta (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO) a § 3a až § 4b zákona o odměňování advokátů. Zejména pokud advokát zastupuje klienta u soudu, dohodnutá odměna nemůže být nižší než stanoví zákon. Odměna vyšší než předepsaná zákonem může být sjednána kdykoliv.

Přehled odměn připojený k zákonu RVG (příloha 1 RVG) stanoví buď fixní sazby nebo rámcové sazby pro jednotlivé úkony. Výše odměny se zpravidla určuje v poměru k hodnotě nároku. Rozpětí sazeb na základě hodnoty nároku specifikují maximální a minimální možnou sazbu. Vlastní výše odměn odvozené z hodnoty nároku jsou stanoveny v tabulce odměn (příloha 2 RVG). Příslušná odměna v předepsaném pásmu musí být v každém případě stanovena v souladu se zásadou ex aequo et bono, tedy s přihlédnutím ke všem okolnostem, zejména rozsahu a obtížnosti dané práce, důležitosti případu, jakož i příjmu a majetkových poměrů klienta. Pokud právní zástupce nese mimořádné riziko odpovědnosti, může být také tato okolnost zvážena při určení jeho odměny. Rámcové sazby se zákonnými maximálními a minimálními částkami platí v řadě zvláštních oblastí, zejména v trestních věcech a věcech sociálního práva.

Exekutoři

Exekutoři (Gerichtsvollzieher) si účtují pouze náklady stanovené v zákoně o nákladech soudních exekutorů (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Pro všechny jednotlivé činnosti vykonávané exekutorem je stanoven fixní poplatek.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady stran v občanskoprávním řízení

Soud zpravidla obdrží poplatek za řízení na základě hodnoty nároku. V občanskoprávních sporech se výše poplatku řídí zákonem o soudních nákladech (Gerichtskostengesetz, GKG) a zákonem o soudních nákladech v rodinných věcech (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). Sazby jsou stanoveny v přehledu nákladů (příloha 1 příslušného zákona). V příloze 2 v tabulce poplatků je uvedena výše poplatků odvozených z hodnoty nároku. V obecných občanskoprávních věcech a ve věcech týkajících se rodinného práva, zejména ve věcech výživného, je sazba poplatku 3,0 a v manželských věcech 2,0. Ve věcech rodičovství včetně rodičovské péče a úpravy styku dítěte s rodičem je sazba 0,5. Hodnota řízení se určuje takto:

 • Ve věcech manželství se hodnota řízení stanoví na základě volného uvážení, při zohlednění všech okolností konkrétního případu, zejména rozsahu a závažnosti případu a příjmu a majetkových poměrů manželů. Pokud jde o majetkové poměry, použije se trojnásobek čistého příjmu obou manželů. Soud zpravidla určí hodnotu řízení na základě trojnásobku čistého příjmu.
 • Ve věcech týkajících se rodinného práva se hodnota zpravidla řídí výší nároku; ve věcech výživného je pro budoucí výši výživného určující výše nárokovaného výživného, nejvýše jedno roční výživné; připočítají se nedoplatky do doby podání žádosti.
 • Ve věcech rodičovství včetně rodičovské péče a úpravy styku dítěte s rodičem se hodnota řízení rovná částce 3 000 EUR.

Za právní zastoupení u soudu se účtují odměny na základě hodnoty řízení, pokud nebyla uzavřena dohoda o výši odměny. Tato hodnota obvykle odpovídá hodnotě řízení, podle níž se určují soudní poplatky. Zákon o odměňování advokátů přesně stanoví, pro jaké řízení lze účtovat jaké odměny a v jakých sazbách. Vlastní výše odměn odvozených z hodnoty nároku jsou stanoveny v tabulce poplatků v příloze 2 zákona RVG. V občanskoprávním řízení prvního stupně advokát obvykle obdrží odměnu za zastoupení ve výši 1,3 násobku sazby a odměnu za soudní jednání ve výši 1,2 násobku sazby. Pokud advokát dosáhne smíru mezi stranami na prvním stupni, obdrží za poskytnuté služby zvláštní odměnu za smír, jejíž sazba je 1,0.

Kdy je nutné zaplatit fixní náklady občanskoprávního sporu?

V obecných občanskoprávních věcech, věcech výživného a věcech manželství jsou soudní poplatky splatné ihned po podání žaloby. Ve věcech rodičovství jsou splatné na konci řízení. Není-li dohodnuto jinak, odměna advokáta je obecně splatná po skončení zastoupení. Právní zástupce má nicméně zákonný nárok na zaplacení zálohy.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran v trestním řízení

V trestním řízení jsou soudní náklady stanoveny a vybírány až poté, co byl vynesen odsuzující rozsudek. Výše poplatku se určuje v poměru k trestnosti a pohybuje se v rozmezí 120 900 EUR. Nebyla-li uzavřena dohoda o odměně, má advokát bez ohledu na to, zda zastupuje obhajobu nebo žalobce, nárok na odměnu za konkrétní úkony stanovené v určitém rámci částek, které jsou pro každý případ stanoveny zákonem.

Kdy je nutné zaplatit fixní náklady trestního řízení?

Soudní poplatky jsou splatné po vynesení odsuzujícího rozsudku. Není-li dohodnuto jinak, je odměna advokáta obecně splatná po skončení zastoupení. Právní zástupce má nicméně zákonný nárok na zaplacení zálohy.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran v ústavním řízení

Za řízení u Spolkového ústavního soudu (Bundesverfassungsgericht) nejsou vybírány žádné poplatky, s výjimkou případu, kdy byla ústavní stížnost podána neoprávněně (§ 34 zákona o Spolkovém ústavním soudu (Bundesverfassungsgerichtsgesetzes)). Zastoupení, zejména prostřednictvím advokáta (Rechtsanwalt), je nezbytné pouze při ústním jednání před Spolkovým ústavním soudem (§ 22 zákona o Spolkovém ústavním soudu).

Kdy je nutné zaplatit fixní náklady ústavního řízení?

Není-li dohodnuto jinak, odměna právního zástupce je obecně splatná po skončení zastoupení. Právní zástupce má nicméně zákonný nárok na zaplacení zálohy.

Informace, které musí poskytnout právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Advokát je povinen klientovi poskytnout úplné informace a rady a musí mu navrhnout nejbezpečnější a nejméně riskantní způsob dosažení žádaného cíle. Rovněž musí upozornit na veškerá s věcí související rizika, aby klient mohl učinit informované rozhodnutí. Rozsah poskytnutých informací záleží na posouzení advokáta. Advokát musí úplně a pravdivě odpovědět na otázky klienta. Před zahájením soudního řízení musí advokát klientovi objasnit vyhlídky a rizika spojené s vedením soudního sporu. Ty zahrnují jak rizika nákladů na soudní řízení, tak i vyhlídky na úspěch.

Advokát má zvláštní povinnosti poskytnout informace v následujících případech:

 • Jestliže odměna advokáta vychází z hodnoty nároku, je advokát povinen na tuto skutečnost upozornit před převzetím zastoupení (§ 49 písm. b) odst. 5 Bundesrechtsanwaltsordnung).
 • Je-li uzavřena dohoda ohledně odměny advokáta, musí advokát upozornit na skutečnost, že v případě náhrady nákladů řízení budou nahrazeny pouze zákonné odměny (§ 3 písm. a) odst. 1 třetí věta Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).
 • Pokud se advokát s klientem dohodne, že mu bude uhrazen „contingency fee“, tedy odvození odměny podílem z předmětu věci, advokát musí klienta upozornit, že tato dohoda nemá vliv na žádné další náklady, které bude klient případně povinen uhradit (§ 4 písm. a) odst. 3 druhá věta Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).
 • Před uzavřením dohody o zastupování klienta v řízení u pracovního soudu musí advokát klienta upozornit, že náklady advokáta nejsou předmětem náhrady nákladů řízení (§ 12 písm. a) odst. 1 druhá věta Arbeitsgerichtsgesetz (zákona o pracovních soudech)).

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde najdu informace o právních základech pro stanovení nákladů v Německu?

Texty zákonů upravujících náklady lze koupit v knihkupectví a jejich nejnovější verze jsou zdarma dostupné na internetu.

Ve kterých jazycích mohu získat informace o právních základech pro stanovení nákladů v Německu?

Informace jsou v němčině.

Kde lze získat další informace o nákladech na řízení?

Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

Odkaz se otevře v novém okně.Nejnovější verze zákonů jsou přístupné na oficiálních internetových stránkách spolkového ministerstva spravedlnosti. Různé zákony upravující náklady si lze stáhnout zadáním příslušné zkratky (GKG, FamGKG, GvKostG a RVG).

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Spolkový statistický úřad (Statistisches Bundesamt) vydává ročně řadu statistických publikací o výkonu práva. Řada 10, dílčí řada 2.1 například obsahuje údaje o době trvání občanskoprávních řízení v celém Německu, rozdělené podle jednotlivých oblastí vrchních krajských soudů (Oberlandesgerichte). Samostatné údaje jsou uváděny jednak pro okresní soudy (Amtsgerichte) a krajské soudy (Landgerichte), a dále vrchní krajské soudy, a stejně tak údaje o řízení na prvním a druhém stupni. Tato řada neuvádí statistické údaje o délce trvání soudního řízení z hlediska různých druhů řešených věcí.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech konkrétního řízení?

K dostání jsou knihy, které uvádějí průměrné nákladové riziko občanskoprávního řízení.

DPH

Jakým způsobem se poskytují informace o DPH? Jaké jsou použitelné sazby?

Soudy a soudní exekutoři nepodléhají DPH. Sazba daně z přidané hodnoty platná pro právní zástupce je 19 % a není zahrnuta do jejich odměny. Účtuje se zvlášť jako náklad.

Právní pomoc

Použitelný příjmový práh v oblasti občanského práva

Právní pomoc je poskytnuta na požádání každé osobě, která v závislosti na svých osobních nebo ekonomických poměrech nemůže zaplatit náklady na řízení vůbec nebo jen částečně nebo jen ve splátkách. Podaný návrh na zahájení řízení či zamýšlená právní obrana musí nabízet dostatečnou vyhlídku na úspěch a nejevit se jako svévolné. Strana ve sporu musí v únosné míře použít svůj majetek. V závislosti na příjmu může být právní pomoc straně poskytnuta buď jako podpora v plném rozsahu bez povinnosti vrácení, nebo s povinností jejího vrácení formou splátek. Spolkové ministerstvo spravedlnosti vydalo bezplatnou brožuru nazvanou „Právní rady a právní pomoc“ (Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe), která odpovídá na nejčastěji kladené otázky a doplňuje je příklady.

Použitelný příjmový práh v trestním řízení pro obviněné

Příjmové limity se v trestním řízení nepoužijí u podezřelých a obžalovaných. Právní pomoc se řídí jinými kritérii.

Použitelný příjmový práh v trestním řízení pro oběti trestných činů

Poskytnutí pomoci podléhá příjmovým prahům. Ty jsou pružné a určují se vzhledem k předpokládaným nákladům případu a sociální situaci žalobce (vyživovací povinnosti, náklady na bydlení). Právní pomoc se rovněž poskytuje také s povinností jejího vrácení formou splátek.

Další podmínky pro poskytnutí právní pomoci obětem

Oběti určitých závažných trestných činů mohou bez ohledu na své finanční poměry požádat o bezplatné právní poradenství.

Další podmínky pro poskytnutí právní pomoci obviněným

Právní pomoc podezřelým/obžalovaným (přidělení soudem jmenovaného obhájce) nepodléhá příjmovým limitům, ale určitým právním podmínkám. Ty se vztahují především k závažnosti trestného činu, k hrozbě určitých právních následků (například zákaz výkonu povolání nebo ústavní léčba v psychiatrickém či neurologickém zařízení), otázce, zda se obžalovaný nachází ve vyšetřovací vazbě nebo je subjektem řízení během ochranné vazby, vyloučení předchozího obhájce z řízení, složitosti skutkového a právního stavu nebo otázky, zda je obžalovaný schopen se sám obhajovat či nikoliv.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Podle § 183 zákona o sociálních soudech (Sozialgerichtsgesetz - SGG) řízení u těchto soudů nezahrnuje žádné náklady pro osoby mající nárok na dávky (tj. pojištěné osoby, příjemci dávek, včetně příjemců pozůstalostního důchodu, postižené osoby a jejich nástupci oprávnění k zvláštním právům za předpokladu, že jsou účastníky soudního řízení jako žalobci nebo žalovaní). Žalobci a žalovaní, kteří nenáleží k osobám uvedeným v § 183 SGG musí pro každý spor uhradit paušální poplatek v souladu s § 184 SGG (150 EUR za řízení u sociálních soudů (Sozialgerichte), 225 EUR za řízení u krajských sociálních soudů (Landessozialgerichte), 300 EUR za řízení u Spolkového sociálního soudu (Bundessozialgericht). Ustanovení § 197 písm. a) SGG stanoví odchylně od výše uvedeného, že se vybírají poplatky podle ustanovení zákona o soudních nákladech rovněž v řízeních u sociálních soudů, jestliže žalobce ani žalovaný nenáleží k osobám uvedeným v § 183 SGG.

Následující podmínky platí pro trestní řízení: pokud je obžalovaný zproštěn viny, zahájení hlavního líčení je odloženo nebo se řízení zastaví, jsou výdaje (veřejné pokladny) a náklady nutně vzniklé obviněnému/obžalovanému obecně uhrazeny z veřejných prostředků.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Neúspěšná strana musí druhé straně nahradit náklady řízení v takové míře, v níž byly nezbytné k řádnému vymáhání práva a obrany; k tomu náleží zákonná odměna a výdaje právního zástupce strany, která uspěla, cestovní náklady, jakož i ušlý zisk způsobený dostavením se k soudu.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

Znalci povolaní soudem dostávají odměnu vypočtenou na základě hodinové sazby, která je stanovena zákonem o soudních odměnách a náhradách (Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz, JVEG). Tuto odměnu musí zaplatit strany soudního řízení.

Náklady na znalce, kterého soukromě pověřila některá ze stran v přípravě na soudní spor, nejsou součástí nákladů řízení, o jejichž náhradě se rozhoduje v rozsudku. Náhrada těchto nákladů proto musí být požadována zvlášť. Jestliže strana pověřila znalce, aby jí během právního sporu poskytoval poradenství, závisí náhrada na tom, zda poradenství bylo v daném případě nezbytné. Náklady na znalce povolaného soudem za účelem znalecké výpovědi hradí strana, která neměla ve věci úspěch, nebo v případě, že strany dosáhly pouze částečného úspěchu, nesou obě svůj díl nákladů podle poměrného rozsahu svého úspěchu či neúspěchu.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Tlumočníci a překladatelé povolaní soudem obdrží odměnu stanovenou zákonem o soudních odměnách a náhradách. Ta je hrazena stranami soudního řízení. Tlumočníci jsou odměňováni na základě hodinové sazby, překladatelé dostávají odměnu za řádek.

V trestním řízení jsou náklady na tlumočení a překlad pro obžalované nebo zúčastněné strany, za předpokladu jejich nezbytnosti pro obhajobu nebo výkon procesních práv, běžně hrazeny z veřejných prostředků.

Související internetové odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Spolkové ministerstvo spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.Mediační tým Asociace německých advokátů

Odkaz se otevře v novém okně.Spolková asociace rodinné mediace

Odkaz se otevře v novém okně.Spolková asociace mediace

Odkaz se otevře v novém okně.Spolková asociace pro mediaci ve světě obchodu a práce

Odkaz se otevře v novém okně.CfM

Odkaz se otevře v novém okně.Ombudsman soukromých bank

Odkaz se otevře v novém okně.Ombudsman veřejných bank

Odkaz se otevře v novém okně.Smírčí rada Německé centrální banky

Odkaz se otevře v novém okně.Ombudsman Skupiny německých družstevních bank

Odkaz se otevře v novém okně.Ombudsman soukromých stavebních spořitelen

Odkaz se otevře v novém okně.Ombudsman krajských stavebních spořitelen

Odkaz se otevře v novém okně.Online smírčí služba pro spory v oblasti internetového obchodu

Odkaz se otevře v novém okně.Poradní výbory a smírčí rady lékařských komor

Odkaz se otevře v novém okně.Smírčí rada pro mobilitu

Odkaz se otevře v novém okně.Turistická smírčí rada

Odkaz se otevře v novém okně.Smírčí rada pro místní dopravu Severního Porýní - Vestfálska

Odkaz se otevře v novém okně.Ombudsman v oblasti soukromého pojištění nemoci a pro případ odkázanosti

Odkaz se otevře v novém okně.Smírčí rada Německé spolkové asociace provozovatelů pohřebních služeb

Odkaz se otevře v novém okně.Smírčí rada Agentury spolkových sítí

Odkaz se otevře v novém okně.Ombudsman pro nemovitosti v Německé asociaci nemovitostí

Odkaz se otevře v novém okně.Arbitrážní rady průmyslových a cechovních komor

Odkaz se otevře v novém okně.Dohadovací výbor v oblasti práva týkajícího se honorářů a zadávání veřejných zakázek

Odkaz se otevře v novém okně.Ústřední německá asociace automobilového průmyslu

Odkaz se otevře v novém okně.Nejnovější verze zákonů


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/04/2018

Případová studie 1 – rodinné právo – rozvod - Německo

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V této případové studii týkající se rodinného práva – rozvodu –, byly členské státy požádány o informování strany, která podává žádost o rozvod, o nákladech na rozvodové řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Pár uzavře sňatek. Později se odloučí a dohodne na rozvodu.

Případ A – přeshraniční situace: Dva státní příslušníci téhož členského státu (členský stát A) uzavřou sňatek. Manželství je uzavřeno v členském státu A. Po svatbě se pár přestěhuje do jiného členského státu (členský stát B), kde bude žít a pracovat a kde si zřídí své bydliště. Krátce poté se pár odloučí, manželka se vrátí do členského státu A a manžel zůstane v členském státě B. Pár se dohodne na rozvodu. Manželka ihned po návratu do členského státu A podá u soudu členského státu B žádost o rozvod.


Náklady řízení


Náklady v Německu

Náklady prvoinstančního soudního řízení a odvolacího řízení


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Počáteční soudní poplatky

Počáteční soudní poplatky

Případ A

v závislosti na příjmu a majetku

v závislosti na příjmu a majetku

Případ B

v závislosti na příjmu a majetku

v závislosti na příjmu a majetkuNáklady na právní zastoupení


Případová studie

Právní zastoupení

Průměrné náklady

Případ A

v závislosti na příjmu a majetku

Případ B

v závislosti na příjmu a majetkuNáklady na náhrady svědkům a jistotu nebo záruku


Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Existuje a kdy a za jakých podmínek se používá?

Případ A

Ano, ale výpověď svědků soud zpravidla nepožaduje.

ne

Případ B

Ano, ale výpověď svědků soud zpravidla nepožaduje.

neNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek je použitelná?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada není úplná, v jaké výši se zpravidla přiznává?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

v závislosti na příjmu a majetku

Ano

Ve výši poloviny nákladů

Jestliže se příjem a finanční poměry příslušné osoby zlepší, a v případě úhrady ve splátkách.

Případ BNáklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Případ A

Případ B

Na základě volného uvážení soudu

Obvykle 1,85 EUR za 55 úderů plus výdaje a DPH

Na základě volného uvážení soudu

55 EUR za hodinu plus výdaje a DPH

Doručování dokumentů v zahraničíOriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/04/2018

Případová studie 2 – rodinné právo – svěření dětí do péče - Německo

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V této případové studii týkající se rodinného práva – svěření dětí do péče –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka se soudí o omezení styku otce s dítětem.

Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu v členském státu (členský stát B) žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. Mají spolu dítě, ale ihned po narození dítěte se od sebe odloučí. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka a dítě se v souladu s rozhodnutím soudu přestěhují do jiného členského státu (členský stát A) a otec zůstane v členském státu B. Po několika letech se matka soudí v členském státu A o úpravu styku dítěte s otcem.


Náklady řízení


Náklady v Německu

Náklady prvoinstančního soudního řízení a odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Počáteční soudní poplatky

Počáteční soudní poplatky

Případ A

44,50 EUR 

Odvolání:
89,00 EUR 
Opravný prostředek „Revision“:
133,50 EUR

Případ B

44,50 EUR 

Odvolání:
89,00 EUR 
Opravný prostředek „Revision:
133,50 EURNáklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ne

Soud prvního stupně:
590,00 EUR 

Na základě volného uvážení soudu

85,00 EUR za hodinu plus výdaje a DPH

Případ B

Ne

Soud prvního stupně:
590,00 EUR 

Na základě volného uvážení soudu

85,00 EUR za hodinu plus výdaje a DPHNáklady na náhrady svědkům


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Případ A

Ano

Ztráta na výdělku ve výši max. 17 EUR na hodinu, cestovní náklady a další výdaje

Případ B

Ano

Ztráta na výdělku ve výši max. 17 EUR na hodinu, cestovné a další výdajeNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová

studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek je použitelná?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

V závislosti na příjmu
a majetku

Ano

Jestliže se příjem a finanční situace příslušné osoby zlepší, a v případě úhrady ve splátkách.

Případ B

V závislosti na příjmu
a majetku

Ano

Jestliže se příjem a finanční situace příslušné osoby zlepší, a v případě úhrady ve splátkách.Náklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

Případ B

Na základě volného uvážení soudu

Obvykle 1,85 EUR za 55 úderů plus výdaje a DPH

Na základě volného uvážení soudu

55 EUR za hodinu plus výdaje a DPH

Náklady na doručování dokumentů
v zahraničíOriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/04/2018

Případová studie 3 – rodinné právo – výživné na dítě - Německo

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V této případové studii týkající se rodinného práva – výživného –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky. Jedinou nevyřešenou otázkou zůstává výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí.

Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu žijí v členském státě (členský stát B), aniž by uzavřely sňatek. Mají tříleté dítě. Odloučí se od sebe. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky. Matka s dítětem se se souhlasem otce přestěhuje do jiného členského státu (členský stát A), kde si zřídí své bydliště.

Mezi rodiči zůstává nevyřešený spor ohledně výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí v členském státu A.


Náklady řízení


Náklady v Německu

Náklady prvoinstančního soudního řízení a odvolacího řízení


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Počáteční soudní poplatky

Počáteční soudní poplatky

Případ A

Řídí se výší požadovaného výživného

Řídí se výší požadovaného výživného

Případ B

Řídí se výší požadovaného výživného

Řídí se výší požadovaného výživného


Náklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití exekutora povinné?

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ano

Řídí se výší požadovaného výživného

Ne

Závisí na druhu donucovacího opatření

Na základě volného uvážení soudu

Na základě hodinových sazeb, jejichž výše se liší podle oblasti činnosti, avšak max. 100 EUR plus výdaje
a DPH

Případ B

Ano

Řídí se výší požadovaného výživného

Ne

Závisí na druhu donucovacího opatření

Na základě volného uvážení soudu

Na základě hodinových sazeb, jejichž výše se liší podle oblasti činnosti, avšak max. 100 EUR plus výdaje a DPHNáklady na náhrady svědkům


Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Případ A

Ano

Ztráta na výdělku ve výši max. 17 EUR na hodinu, cestovní náklady a další výdaje

Případ B

Ano

Ztráta na výdělku ve výši max. 17 EUR na hodinu, cestovní náklady a další výdajeNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípad

study

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek je použitelná?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

V závislosti na příjmu a majetku

Ano

Jestliže se příjem a finanční situace příslušné osoby zlepší, a v případě úhrady ve splátkách.

Případ B

V závislosti na příjmu a majetku

Ano

Jestliže se příjem a finanční situace příslušné osoby zlepší, a v případě úhrady ve splátkách.Náklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů
u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Případ A

Případ B

Na základě volného uvážení soudu

Obvykle 1,85 EUR za 55 úderů plus výdaje a DPH

Na základě volného uvážení soudu

55 EUR za hodinu plus výdaje a DPH

Doručování dokumentů
v zahraničíOriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/04/2018

Případová studie 4 – obchodní právo – smlouvy - Německo

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V této případové studii týkající se obchodního práva – smlouvy –, byly členské státy požádány o informování prodávajícího o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Společnost dodala zboží v hodnotě 20 000 EUR. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl.

Prodávající se rozhodne soudit o plné uhrazení ceny.

Případ B – přeshraniční situace: Společnost se sídlem v členském státu B dodá kupujícímu v členském státu A zboží v hodnotě 20 000 EUR. Smlouva se řídí právem členského státu B a je sepsána v jazyce členského státu B. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující v členském státu A domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl. Prodávající se rozhodne v členském státu A soudit o plné uhrazení ceny, která je uvedena ve smlouvě s kupujícím.


Náklady řízení


Náklady v Německu

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Soud první instance

Odvolací řízení

Počáteční soudní poplatky

Počáteční soudní poplatky

Případ A

864,00 EUR

Odvolání:1 152,00 EUR 

Opravný prostředek „Revision“: 1 440,00 EUR

Případ B

864,00 EUR

Odvolání: 1 152,00 

Opravný prostředek „Revision“: 1 440,00 EUR Náklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ano

Soud prvního stupně:1 950 EUR

Ne

Závisí na druhu opatření k výkonu rozhodnutí

Ne

Na základě hodinových sazeb, jejichž výše se liší podle oblasti činnosti, avšak max. 100 EUR plus výdaje a DPH.

Případ B

Ano

Soud prvního stupně: 1 950 EUR

Ne

Ne

Na základě hodinových sazeb, jejichž výše se liší podle oblasti činnosti, avšak max. 100 EUR plus výdaje a DPH.Náklady na náhrady svědkům


Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Případ A

Ano

Ztráta na výdělku ve výši max. 17 EUR na hodinu, cestovní náklady a další výdaje.

Případ B

Ano

Ztráta na výdělku ve výši max. 17 EUR na hodinu, cestovné a další výdaje.Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek je použitelná?

Kdy je poskytnuta finanční podpora v úplném rozsahu?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

Obecně se právní pomoc neposkytuje právnickým osobám mimo EU.

Hlavní předpoklady:

Pokud strana není finančně zabezpečená (tj. je bez prostředků) a zamýšlená žaloba má vyhlídky na úspěch a nejeví se jako svévolná.

Jestliže po odečtení základních nezdanitelných částek nemajetné strany a jejích rodinných příslušníků a po odečtení dalších nákladů na bydlení a topení atd. zbývající příjem nepřevyšuje částku 15 EUR.

Právní pomoc lze poskytnout i v jiných případech v plné výši, nicméně tato pomoc musí být splacena zpět ve splátkách. Výše splátek závisí na zbývajícím příjmu.

1. Návrh (právní zastoupení není při podání návrhu povinné)

2. Soudní řízení dosud probíhá.

3. Viz též sloupec 1

Ano, v takové míře, v níž ve sporu uspěla.

Náklady, které nebyly podstatné pro vlastní vymáhání práva nebo obhajobu.

Viz sloupec 2

Případ B

Viz výše uvedený případ A

Viz výše uvedený případ A

Viz výše uvedený případ A

Viz výše uvedený případ A

Viz výše uvedený případ A

Viz výše uvedený případ ANáklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Případ A

Případ B

V zásadě pro všechna písemná podání soudu a všechny písemné důkazy. Soud může upustit od nařízení překladu dokumentů, pokud všichni soudci projednávající případ jazyku rozumí.

Obvykle 1,85 EUR za 55 úderů plus výdaje a DPH

Jazykem soudu je němčina; pokud všichni zúčastnění dobře ovládají cizí jazyk, lze upustit od využití tlumočníka.

55 EUR za hodinu plus výdaje a DPH

Služba doručování dokumentů v zahraničíOriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/04/2018

Případová studie 5 – obchodní právo – odpovědnost - Německo

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V této případové studii týkající se obchodního práva – odpovědnosti –, byly členské státy požádány o informování spotřebitele o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Výrobce vytápěcích zařízení dodá instalační firmě topné těleso. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne soudit o plnou náhradu škody s výrobcem vytápěcích zařízení, instalační firmou a pojišťovnami.

Případ B – přeshraniční situace: Výrobce topných zařízení v členském státu B dodá instalační firmě v členském státu C topné těleso. Instalační společnost dále prodá topné těleso spotřebiteli v členském státu A a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny u pojišťovny ve svém členském státu. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne v členském státu A soudit o plnou náhradu škody s výrobcem topných zařízení, instalační firmou a pojišťovnou v členském státu A.


Náklady řízení


Náklady v Německu

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení


Případová studie

Soud první instance

Odvolací řízení

Počáteční soudní poplatky

Počáteční soudní poplatky

Případ A

Závisí na výši požadované náhrady

Závisí na výši požadované náhrady

Případ B

Závisí na výši požadované náhrady

Závisí na výši požadované náhradyNáklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ano

Závisí na výši požadované náhrady

Ne

Závisí na druhu opatření k výkonu rozhodnutí

Není povinné ze zákona, ale závisí na tom, zda soud pokládá za nutné přizvat znalce.

Na základě hodinových sazeb, jejichž výše se liší podle oblasti činnosti, avšak max. 100 EUR plus výdaje a DPH.

Případ B

Ano

Závisí na výši požadované náhrady

Ne

Závisí na druhu opatření k výkonu rozhodnutí

Viz výše

Na základě hodinových sazeb, jejichž výše se liší podle oblasti činnosti, avšak max. 100 EUR plus výdaje a DPH.Náklady na náhrady svědkům


Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Případ A

Ano

Ztráta na výdělku ve výši max. 17 EUR na hodinu, cestovní náklady a další výdaje.

Případ B

Ano

Ztráta na výdělku ve výši max. 17 EUR na hodinu, cestovné a další výdaje.Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek je použitelná?

Kdy je poskytnuta finanční podpora v úplném rozsahu?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Případ B

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.Náklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů
u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Případ A

Případ B

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Obvykle 1,85 EUR za 55 úderů plus výdaje a DPH

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

55 EUR za hodinu plus výdaje a DPH

Služba doručování dokumentů v zahraničíOriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/04/2018

Náklady řízení - Estonsko

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: estonština

V této části naleznete informace o soudních nákladech v Estonsku.


Náklady řízení

Právní rámec upravující odměny právnických povolání

Právní poradci
Odměny právních poradců nejsou v Estonsku regulovány.

Právníci
Odměny právníků nejsou v Estonsku regulovány.

Právní zástupci
Odměny právních zástupců nejsou v Estonsku regulovány.

Soudní exekutoři
Odměny soudních exekutorů upravuje v Estonsku Odkaz se otevře v novém okně.zákon o soudních exekutorech. Odměnu soudního exekutora tvoří odměna za zahájení řízení, základní odměna za provedení řízení a další odměna za exekuční úkony. Soudní exekutor je rovněž oprávněn účtovat si odměnu za poskytování svých odborných služeb.

Advokáti
Odměny advokátů nejsou v Estonsku regulovány, místo toho jsou stanoveny ve smlouvě s klientem. Advokát nebo osoba provozující advokátní kancelář učiní klientovi prvotní nabídku a vysvětlí mu, jak se k částce dospělo. Klient hradí nutné výdaje, které advokát nebo osoba provozující advokátní kancelář vynaloží při poskytování právních služeb.

Fixní (pevně stanovené) náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady stran sporu v občanskoprávním řízení

Fixní náklady vzniklé jednotlivým stranám sporu v občanskoprávním řízení představují:

 • soudní poplatek,
 • kauci u kasační stížnosti,
 • kauci u návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání,
 • kauci u žádosti o obnovu řízení nebo navrácení lhůty,
 • náklady soudních exekutorů doručujících procesní písemnosti,
 • náklady na zveřejnění soudních předvolání nebo oznámení v úředním věstníku Ametlikud Teadaanded nebo v tisku,
 • odměny pro znalce, tlumočníky a překladatele,
 • ostatní náklady na projednávání věci a mimosoudní náklady.

Fáze občanskoprávního řízení, ve které se musí zaplatit fixní náklady.

Účastník, který žádá o zahájení řízení nebo o provedení procesního úkonu musí předem zaplatit tyto náklady:

 • soudní poplatek,
 • kauci u kasační stížnosti,
 • kauci u návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání,
 • kauci u žádosti o obnovu řízení nebo navrácení lhůty,
 • náklady soudního exekutora za předání procesních písemností,
 • náklady na zveřejnění soudních předvolání a oznámení v úředním věstníku Ametlikud Teadaanded nebo v tisku,
 • náklady na přezkoumání věci, a to v rozsahu stanoveném soudem.

Nerozhodne-li soud jinak, odměny pro znalce, tlumočníky a překladatele platí předem účastník řízení, který podal návrh, z něhož náklady vyplynuly.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran sporu v trestním řízení

Fixní náklady vzniklé jednotlivým stranám v trestním řízení jsou stanoveny v Odkaz se otevře v novém okně.trestním řádu a zahrnují náklady řízení, zvláštní náklady a další náklady:

Náklady řízení představují:

 • přiměřenou odměnu vyplacenou zvolenému obhájci nebo právnímu zástupci a další nutné náklady vzniklé straně řízení v souvislosti s trestním řízením,
 • částky hrazené obětem, svědkům, odborníkům a kvalifikovaným osobám podle článku 178 trestního řádu, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 176 odst. 1 bodě 1 tohoto řádu
 • náklady státní forenzní instituce nebo jakéhokoli jiného vládního orgánu či právního subjektu v souvislosti s vypracováním odborného posudku nebo stanovením intoxikace,
 • odměnu stanovenou pro přiděleného obhájce a jeho náklady, jsou-li odůvodněné a přiměřené,
 • náklady vzniklé pořizováním kopií materiálu trestního spisu pro obhájce podle čl. 224 odst. 1 trestního řádu,
 • náklady na uchovávání, zasílání a zničení důkazů,
 • náklady na uskladnění, přesun a zničení konfiskovaného majetku,
 • náklady řízení související s uplatněním občanskoprávního nároku,
 • náhradu škody v případě odsouzení,
 • další náklady orgánu, který vede trestní řízení, vzniklé během příslušného řízení, s výjimkou nákladů, které jsou podle trestního řádu považovány za zvláštní náklady a další náklady.

Pokud má obviněný několik obhájců nebo zástupců, budou jejich odměny zahrnuty do nákladů řízení, nepřekročí-li přiměřenou úroveň odměny obvykle hrazené jednomu obhájci nebo zástupci.

Pokud se podezřelý nebo obviněný hájí sám, nutné náklady obhajoby se zahrnou do nákladů řízení. Nadměrné náklady, které by v případě přítomnosti obhájce nevznikly, se do nákladů řízení nezahrnou.

Náklady vzniklé osobám, jež nejsou stranami řízení, a které souvisejí s vypracováním odborného posudku, budou uhrazeny v souladu s podmínkami a pravidly stanovenými v zákoně o forenzním vyšetřování.

Zvláštní náklady představují náklady související s odročením soudního jednání z důvodu nedostavení se strany řízení a náklady na povinnou účast.

Další náklady představují:

 • odměnu vyplacenou osobě, která není stranou řízení, za informace o skutečnostech souvisejících s předmětem dokazování,
 • náklady na držení podezřelého nebo obviněného ve vazbě,
 • odměny pro tlumočníky nebo překladatele podle článku 178 trestního zákoníku,
 • náklady hrazené v trestním řízení podle zákona o náhradě škody placené státem určité osobě za neoprávněné zbavení osobní svobody,
 • náklady vzniklé orgánům státní a místní veřejné správy v souvislosti s trestním řízením a které nejsou uvedené v čl. 175 odst. 1. bodě 1 nebo bodě 10 trestního zákoníku,
 • částky hrazené zástupcům svědků podle článku 671 trestního zákoníku.

Fáze trestního řízení, ve které musí být fixní náklady stran sporu zaplaceny

 • V případě osvobozujícího rozsudku hradí náklady řízení stát. V případě odsuzujícího rozsudku hradí náklady řízení odsouzený pachatel. V případě částečně zprošťujícího rozsudku hradí náklady řízení stát v takové míře, v jaké byl obviněný zproštěn obžaloby. Povinnost úhrady nákladů řízení vzniká v okamžiku, kdy konečné rozhodnutí nabude právní moci.
 • Je-li občanskoprávní nárok zamítnut, hradí náklady řízení související s uplatněním občanskoprávního nároku poškozený. Je-li občanskoprávní nárok přiznán v plném rozsahu, hradí náklady řízení související s uplatněním občanskoprávního nároku odsouzený pachatel nebo žalovaný. Je-li občanskoprávní nárok přiznán jen zčásti, soud po zvážení všech okolností rozdělí náklady řízení související s uplatněním občanskoprávního nároku mezi poškozeného a odsouzeného pachatele či žalovaného. V případě, že dojde k odmítnutí přezkumu občanskoprávního nároku, hradí náklady řízení související s uplatněním občanskoprávního nároku stát.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran sporu v ústavním řízení

V Estonsku nemohou podávat žádosti o přezkum ústavnosti jednotlivci. Náklady přezkumu nese státní rozpočet. Náklady na přibrání znalců v soudním řízení jsou placeny ze státního rozpočtu za stejných podmínek jako platby odměn pro znalce v občanskoprávních řízeních.

Fáze ústavního řízení, ve které musí být zaplaceny fixní náklady stran sporu

Stranám sporu v ústavním řízení nevznikají fixní náklady.

Informace, které musí poskytnout právní zástupci předem

Práva a povinnosti stran

Advokáti musí své klienty informovat o úplném rozsahu činností souvisejících s poskytováním právních služeb a o všech souvisejících nákladech. Advokát nebo osoba provozující advokátní kancelář učiní klientovi prvotní nabídku a vysvětlí mu, z čeho se částka skládá.

Náklady týkající se účasti na řízení

Náklady, které musí nést úspěšný účastník řízení

Úspěšný účastník nese ty náklady na odměnu právního zástupce nebo poradce, které soud nepovažuje za účelně vynaložené a jež nemusí hradit neúspěšný účastník řízení.

Náklady, které musí nést neúspěšný účastník řízení

Podle rozhodnutí o určení nákladů řízení musí neúspěšný účastník řízení nahradit úspěšnému účastníkovi vynaložené náklady řízení, které mohou zahrnovat:

 • soudní poplatek,
 • kauci,
 • náklady spojené se svědky, znalci, tlumočníky a překladateli, náklady na znalecké posudky prováděné nezávislými znalci, které se musí nahrazovat podle zákona o forenzním zkoumání,
 • náklady na zajištění listinných nebo fyzických důkazů,
 • náklady na ohledání, včetně nezbytných cestovních výdajů soudu,
 • náklady na dodání, postoupení a vydání procesních písemností,
 • náklady na určení hodnoty občanskoprávní věci,
 • náklady na právní zástupce a poradce účastníků řízení,
 • cestovní výdaje, poštovné, výdaje na komunikaci, ubytování a další podobné výdaje, které účastníkům řízení vzniknou v souvislosti s řízením,
 • ušlý výdělek nebo jiný ušlý stálý příjem účastníků řízení,
 • náklady přípravného řízení stanovené zákonem, nebyla-li žaloba podána později než šest měsíců od skončení přípravného řízení,
 • odměnu soudního exekutora za zajištění nároku a náklady na výkon soudního rozhodnutí o zajištění nároku,
 • odměnu soudního exekutora za doručení procesních dokumentů,
 • náklady na zpracování žádosti o procesní pomoc při placení nákladů řízení,
 • náklady zkráceného řízení o platebním rozkazu,
 • náklady účasti na smírčím řízení, pokud soud účastníkům účast na tomto řízení nařídil podle čl. 4 odst. 4 občanského soudního řádu, nebo pokud jde o řízení povinné, na tzv. přípravném smírčím řízení podle čl. 1 odst. 4 zákona o smírčím řízení.

Pokud podle soudního rozhodnutí o rozdělení nákladů řízení má účastník řízení povinnost nést náklady na právní zastoupení nebo poradce jiného účastníka, musí být výše nákladů určená soudem odůvodněná a nesmí přesahovat předepsanou úroveň. Náklady související s najmutím několika právních zástupců se nahrazují pouze tehdy, vzniknou-li v důsledku složitosti věci nebo nutnosti výměny právního zástupce.

Informace o nákladech řízení

Kde lze najít informace o nákladech řízení v Estonsku?

Náklady řízení upravuje:

 • občanský soudní řád,
 • zákon o soudních exekutorech,
 • zákon o státních poplatcích,
 • právní nástroje vydané na základě občanského soudního řádu.

Ve kterých jazycích lze najít informace o zdrojích nákladů v Estonsku?

Informace o nákladech řízení jsou k dispozici v estonštině.

Anglické překlady estonských právních nástrojů, které uvádějí informace o nákladech řízení, jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce úředního věstníku Riigi Teataja.

Kde lze najít informace o mediaci?

Za provedení Odkaz se otevře v novém okně.směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanskoprávních a obchodních věcech odpovídá Ministerstvo spravedlnosti. Všeobecné dotazy k mediaci lze zaslat na e-mailovou adresu ministerstva: Odkaz se otevře v novém okně.info@just.ee.

Smírčí řízení v občanských věcech je upraveno zákonem o smírčím řízení, který stanoví práva a povinnosti mediátorů. Zákon rovněž stanoví pokyny k provádění a vykonávání dohod, které byly uzavřeny za pomoci mediátora. Následující osoby mají podle zákona oprávnění vést smírčí řízení:

 • fyzické osoby pověřené účastníky řízení vedením tohoto řízení,
 • advokáti,
 • notáři,
 • v zákonem stanovených případech smírčí orgán státní správy nebo místní samosprávy.

Smírčí řízení ve správních věcech upravuje soudní řád správní a v trestních a přestupkových věcech trestní řád.

Co se týče využití mediace v rodinném právu, Ministerstvo sociálních věcí podporuje rozvoj aktivit rodinných mediátorů. Internetová stránka Odkaz se otevře v novém okně.Estonské asociace mediátorů přináší informace v estonštině i angličtině. Obdobně i Odkaz se otevře v novém okně.Estonská unie pro blaho dětí – neziskové sdružení prosazující práva dětí – nabízí poradenství rodičům, kteří plánují rozluku či rozvod, a doporučuje jim využít služeb smírců, aby ochránili zájmy svých dětí. Unie rovněž pořádá školení v oblasti rodinné mediace.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Internetová stránka věnovaná nákladům

Druhy a částky nákladů souvisejících se soudním řízením závisí na době trvání řízení a povaze soudní věci. Primárními zdroji informací o nákladech souvisejících se soudním řízením jsou procesní řády upravující průběh řízení a zákon o státních poplatcích. Ministr spravedlnosti vydává a spravuje úřední publikaci Odkaz se otevře v novém okně.Riigi Teataja (úřední věstník), která poskytuje přístup k:

 • zákonům a nařízením,
 • dekretům prezidenta republiky,
 • rozhodnutím Nejvyššího soudu a mezinárodním smlouvám,
 • nařízením místních samospráv.

Věstník Riigi Teataja také obsahuje úřední konsolidovaná znění zákonů, vládních nařízení a výnosů, ministerských vyhlášek, nařízení prezidenta Eesti Pank (Estonské centrální banky) a rozhodnutí Národního volebního výboru, rozhodnutí parlamentu (Riigikogu), právních předpisů vydávaných orgány místní samosprávy. Právní předpisy a další dokumenty zveřejňované v úředním věstníku jsou k dispozici od roku 1990.

Na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce Nejvyššího soudu je zveřejněna analýza praxe u stanovování nákladů občanskoprávního řízení.

Kde lze najít informace o průměrné délce jednotlivých řízení?

Odkaz se otevře v novém okně.Internetové stránky soudů přinášejí statistické údaje týkající se řízení u soudů prvního a druhého stupně od roku 1996.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech konkrétního druhu řízení?

 • Výše soudního poplatku, který se platí u konkrétního druhu řízení, je stanovena v Odkaz se otevře v novém okně.zákoně o státních poplatcích.
 • Odměny soudních exekutorů jsou stanoveny v Odkaz se otevře v novém okně.zákoně o soudních exekutorech.
 • O průměrných celkových nákladech konkrétního druhu řízení nejsou k dispozici žádné statistické informace.

Daň z přidané hodnoty

Jak se zpřístupňují tyto informace?

Odměny soudního exekutora podléhají DPH ve výši 20 %.

Aby bylo možno žádat o vrácení DPH připočtené k nákladům řízení, musí žadatel potvrdit, že není plátcem DPH nebo že nemůže DPH získat zpět z jiných důvodů.

Jaké jsou platné sazby?

Od 1. července 2009 se v Estonsku uplatňuje sazba 20 % DPH.

Právní pomoc

Příjmová hranice v občanskoprávním soudnictví

Právní pomoc je dostupná tehdy, přesáhnou-li náklady na právní služby dvojnásobek průměrného měsíčního příjmu žadatele vypočteného z průměrného měsíčního příjmu za poslední čtyři měsíce před podáním žádosti.

Od vypočteného výsledku se odečtou platby daní a povinného pojištění, náklady na plnění zákonné vyživovací povinnosti a přiměřené náklady na bydlení a dopravu.

Další podmínky pro přiznání právní pomoci poškozeným

Stát může přiznat procesní pomoc podle občanského soudního řádu. Druhy státem zaručené právní pomoci a podmínky či pravidla pro její přiznání upravuje zákon o státní právní pomoci.

Právní pomoc může být přiznána fyzické osobě, která je v době předložení své žádosti rezidentem nebo občanem Estonska nebo jiného členského státu Evropské unie. Bydliště osoby se určuje na základě článku 59 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Jiným fyzickým osobám může být právní pomoc přiznána pouze tehdy, vyplývá-li toto právo z mezinárodní smlouvy.

Státní právní pomoc se nepřiznává, jestliže:

 • žadatel je schopen hájit svá práva sám,
 • žadateli nepřísluší nárok, na jehož ochranu chce využít požadovanou právní pomoc,
 • žadatel může platit náklady na právní služby ze svého stávajícího majetku, který lze bez větších obtíží prodat,
 • neočekává se, že náklady na právní služby přesáhnou dvojnásobek průměrného měsíčního příjmu žadatele vypočteného z průměrného měsíčního příjmu za poslední čtyři měsíce před podáním žádosti po odečtení plateb daní a povinného pojištění, nákladů na plnění zákonné vyživovací povinnosti a přiměřených nákladů na bydlení a dopravu,
 • z okolností je zjevné, že žadatel má malou šanci být schopen uhájit svá práva,
 • žádost byla předložena v souvislosti s žalobou na náhradu nemajetkové újmy a ve věci není naléhavý veřejný zájem,
 • spor se týká hospodářských činností žadatele a nemá žádný vliv na jeho práva nesouvisející s těmito hospodářskými činnostmi,
 • žádost je podána na ochranu ochranné známky, patentu, užitného vzoru, průmyslového vzoru, topografií integrovaných obvodů nebo jiných forem duševního vlastnictví, s výjimkou práv vyplývajících z autorského zákona,
 • žadatel má zjevné společné zájmy s osobou, která není oprávněná získat právní pomoc. V takovém případě hrozí, že by získaná právní pomoc mohla být převedena na neoprávněnou osobu,
 • žádost je učiněna s cílem hájit právo převedené na žadatele a lze se důvodně domnívat, že právo bylo na žadatele převedeno pro účely získání státní právní pomoci,
 • poskytování právních služeb je zaručeno smluvním pojištěním právních výloh uzavřeným žadatelem nebo na základě povinného pojištění,
 • potenciální výtěžek žadatele z dané věci je nepřiměřeně malý ve srovnání s odhadovanými náklady, které má nést stát poskytující právní pomoc.

Více informací o státní právní pomoci lze získat na internetové stránce estonské advokátní komory.

Další podmínky týkající se přiznání právní pomoci podezřelým a obviněným

Podmínky pro přiznání právní pomoci podezřelým nebo obviněným jsou stejné jako v případě poškozených.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Zákon o státních poplatcích stanoví okolnosti, za kterých lze získat osvobození od poplatků. V rámci soudního řízení jsou od povinnosti platit soudní poplatek osvobozeny tyto úkony:

 • přezkum odvolání nebo stížnosti, které se domáhají odměny či mzdy nebo určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru, návratu na původní místo či změny výpovědního důvodu u výpovědi z pracovního poměru,
 • přezkum odvolání domáhajícího se výživného a návrh na vydání platebního rozkazu ve zrychleném řízení v případě pohledávky výživného na děti,
 • přezkum nároku na náhradu škody za nezákonné odsouzení, nezákonné trestní stíhání, nezákonnou vazbu a jiné neoprávněné omezení svobody a také přezkum nároku na náhradu majetkové škody způsobené nezákonným uložením pokuty,
 • první vydání soudních písemností týkajících se trestní věci,
 • vedení řízení o umístění osoby do ústavní péče,
 • přezkum nároku na vrácení majetku zabaveného nebo opuštěného v souvislosti s nezákonnou represí a nároku na náhradu škody,
 • přezkum ve věci prokázání délky odpracovaných let započitatelných pro důchod,
 • přezkum protestu ve správní věci,
 • přezkum žádosti o osvobození od povinnosti platit notářské poplatky a předložení námitky soudu, který v dané věci rozhoduje,
 • přezkum žádosti o procesní pomoc a předložení námitky soudu, který v dané věci rozhoduje,
 • přezkum odvolání ve věci nebo stížnosti týkající se škody způsobené ublížením na zdraví nebo jinou tělesnou újmou či smrtí živitele rodiny,
 • vyhotovení až pěti stran kopií procesních písemností ve správní věci.

Tyto úkony jsou osvobozeny od soudních poplatků:

 • podání námitky nezletilou osobou soudu, který rozhodoval ve věci, v níž je jí přiznáno zákonem samostatné právo na opravný prostředek,
 • věc předložená žadatelem o důchod nebo podporu týkající se nesprávné výše platby nebo nevyplacení důchodu či podpory,
 • předložení stížnosti fyzické osoby na rozhodnutí volební komise,
 • podání návrhu opatrovnickou institucí na zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo na jmenování poručníka pro nezletilou osobu nebo jakéhokoliv jiného návrhu v zájmu dítěte, za které tato instituce zodpovídá,
 • podání návrhu na prohlášení konkursu nebo jiného návrhu týkajícího se insolvenčního řízení daňovými orgány a podání návrhu ve věcech týkajících se určení výše daně,
 • podání odvolání místní samosprávou podle pravidel vyplývajících ze zákona o pozemkové reformě pro splnění povinností zástavního věřitele ve věci související se zástavou zřízenou ve prospěch státu,
 • podání návrhu na výkon rozhodnutí na základě exekučního řádu soudním exekutorem a podání námitky soudu, který rozhodoval o řízení výkonu rozhodnutí podle článku 599 občanského soudního řádu.

Kdy hradí neúspěšný účastník řízení náklady řízení účastníka, který uspěl?

Soud, který rozhoduje ve věci samé, ve svém rozhodnutí nebo v usnesení o ukončení řízení určí způsob, jakým se rozdělí náklady řízení mezi účastníky. Soud musí určit, které náklady řízení, případně jakou část nákladů řízení, má každý účastník nést. Jestliže vyšší soud rozsudek změní nebo vynese rozsudek nový, aniž by vrátil věc k novému projednání, musí, pokud je to nutné, odpovídajícím způsobem upravit rozdělení nákladů řízení.

Účastník soudního řízení je oprávněn požadovat po soudu prvního stupně, který rozhodoval ve věci samé, aby v peněžním vyjádření určil náklady řízení na základě poměrného rozdělení nákladů, jež je stanoveno v rozsudku. Může tak učinit do 30 dnů od okamžiku, kdy nabude právní moci soudní rozhodnutí o rozdělení nákladů řízení. K žádosti musí být připojen seznam nákladů řízení, který musí rovněž podrobně popisovat jejich skladbu. Soud může stanovit lhůtu, do které musí účastník předložit další podrobnosti k nákladům řízení, jež se mají nahrazovat, nebo může účastníkovi nařídit, aby tyto náklady doložil dokumenty. Soud neprodleně zašle protistraně žádost o určení nákladů řízení společně se seznamem nákladů řízení a podpůrnými dokumenty.

Protistrana může předložit námitky ve lhůtě stanovené soudem, která běží od doručení žádosti. Lhůta pro předložení námitek nesmí být kratší než sedm dní. Přiznání právní pomoci nevylučuje či neomezuje povinnost příjemce právní pomoci uloženou soudním rozhodnutím nahradit náklady vzniklé druhému účastníku sporu. Účastník, v jehož neprospěch je rozhodnutí přijato, musí nést své náklady řízení v plném rozsahu, a to i tehdy, kdy je od povinnosti platit náklady řízení osvobozen nebo byla-li mu přiznána právní pomoc na úhradu těchto nákladů.

Pokud je řízení ukončeno, nařídí soud žalovanému, aby zaplatil poměrnou část nákladů řízení, od kterých je žalobce osvobozen nebo které žalobce hradil ve splátkách. Tato částka se platí do veřejných rozpočtů a je v poměru k části řízení, které bylo ukončeno.

Odměny pro znalce

Nerozhodne-li soud jinak, má zaplatit základní náklady řízení v rozsahu nařízeném soudem účastník, který podal návrh, s nímž náklady vznikly. Předloží-li návrh oba účastníci sporu nebo předvolá-li soud znalce, rozdělí se náklady mezi účastníky rovným dílem.

Odměny jsou znalcům vypláceny na základě plnění jejich povinností. Hradí se hodinové sazby v rozmezí minimální a maximální hodinové sazby stanovené nařízením vlády. Odměna pro znalce za znalecký posudek činí 10–40násobek minimální hodinové mzdy. Při stanovování hodinové sazby, která se má platit, soud zohlední:

 • kvalifikaci znalce,
 • míru složitosti práce,
 • všechny účelně vynaložené náklady při použití nutných prostředků,
 • jakékoli zvláštní okolnosti, za kterých znalec požadovanou práci vykonal.

Nahrazují se rovněž náklady související s přípravou a vypracováním znaleckého posudku, včetně výdajů za pomocný personál a materiál a prostředky použité při šetření, a všechny nezbytné výdaje vzniklé v důsledku soudního řízení, včetně stravného a nocležného.

Soud, v jehož řízení znalec vystupoval, svým rozhodnutím určí, jaká odměna se mu vyplatí a jaké náklady se budou nahrazovat.

Znalci jsou odměňováni pouze na vlastní žádost. Splnil-li znalec své povinnosti, soud zaplatí splatnou odměnu bez ohledu na to, zda účastníci řízení zaplatili náklady předem, nebo zda jim soud nařídil náklady nahradit.

Odměnu pro znalce a výdaje související s vyhotovením znaleckého posudku veřejnoprávní forenzní institucí tvoří součást nákladů řízení a neúspěšná strana sporu je nahrazuje úspěšné straně stejným způsobem, jako se nahrazují ostatní náklady řízení.

Odměny pro překladatele a tlumočníky

Mimosoudním tlumočníkům, kteří se účastní soudního řízení, se vyplácí hodinová sazba za tlumočení v rozmezí 2–40násobku minimální hodinové mzdy. Překladatelé dostávají odměnu za stránku překladu, která činí až 20násobek minimální hodinové mzdy.

Soud, před nímž tlumočník nebo překladatel vystupoval, svým rozhodnutím určí, jaká odměna se mu zaplatí a jaké náklady se budou nahrazovat.

Při stanovování hodinových sazeb, které se mají vyplácet, soud zohlední kvalifikaci tlumočníka nebo překladatele, míru složitosti práce, všechny vzniklé nevyhnutelné náklady a zvláštní okolnosti, za kterých bylo tlumočení nebo překlad vyžadováno.

Tlumočníci a překladatelé jsou odměňováni pouze na základě své žádosti. Soud zaplatí tlumočníkovi nebo překladateli splatnou odměnu bez ohledu na to, zda účastníci řízení zaplatili náklady předem, nebo zda byla náhrada nákladů účastníkům nařízena soudem.

Odměny tlumočníků a překladatelů tvoří součástí nákladů řízení a neúspěšná strana je nahrazuje úspěšné straně stejným způsobem, jako se nahrazují ostatní náklady řízení.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 08/08/2018

Náklady řízení - Irsko

Na této stránce jsou k dispozici informace o soudních nákladech v Irsku.


Náklady řízení

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Právní zástupci (solicitors)

Základ, podle kterého jsou vypláceny odměny právním zástupcům, lze rozdělit z hlediska sporných případů (např. poradenství a zastupování v soudním sporu vedeném u soudu, tribunálu nebo rozhodce) a nesporných případů. Co se týče sporných případů, lze náklady dále dělit na náklady právního zástupce a náklady klienta (např. náklady hrazené stranou jejímu právnímu zástupci) a náklady stran (tj. náklady, které jsou přiznány jedné straně soudního řízení vůči druhé straně tohoto řízení).

Sporné případy

Základní primární legislativa*

 • Zákon o advokátech a právních zástupcích z roku 1849 (Attorneys’ and Solicitors’ Act 1849);
 • Zákon o advokátech a právních zástupcích z roku 1870 (Attorneys’ and Solicitors’ Act 1870);
 • Článek 68 zákona (novela zákona) o právních zástupcích z roku 1994 (Section 68, Solicitors’ (Amendment) Act 1994);
 • Článek 94 zákona o soudním dvoře z roku 1924 (Section 94, Courts of Justice Act 1924);
 • Článek 78 zákona o soudním dvoře z roku 1936 (Section 78, Courts of Justice Act 1936);
 • Odst. 8, osmá příloha zákona o soudech (dodatečná ustanovení) z roku 1961 (Par. 8, Eighth Schedule, Courts (Supplemental Provisions) Act 1961);
 • Článek 17 zákona o soudech z roku 1981 (Section 17, Courts Act 1981);
 • Článek 14 zákona o soudech z roku 1991 (Section 14, Courts Act 1991);
 • Článek 68 zákona (dodatku k zákonu) o právních zástupcích z roku 1994 (Section 68, the Solicitors’ (Amendment) Act 1994);
 • Článek 27 a 46 zákona o soudech a soudních úřednících z roku 1995 (Sections 27 and 46, Courts and Court Officers Act 1995).

Základní sekundární legislativa*

 • Nařízení 22 pravidlo 4, 6 a 14 (3); nařízení 27 pravidlo 1A, nařízení 99 a příloha W, Řád vyšších soudů (Order 22 rule 4, 6 and 14(3); Order 27 rule 1A, Order 99 and Appendix W, Rules of the Superior Courts);
 • Nařízení 15, pravidla 14, 15 a 21 a nařízení 66, Řád obvodního soudu (Order 15, rules 14, 15 and 21 and Order 66, Circuit Court Rules);
 • Nařízení 51 a 52 a příloha E, Řád okresního soudu (Orders 51 and 52 and Schedule E, District Court Rules);

Judikatura

 • Rozhodnutí soudů vykládající příslušnou legislativu

Nesporné případy

Základní primární legislativa*

Zákon o odměňování právních zástupců u roku 1881

Základní sekundární legislativa*.

 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1884 (Solicitors’ Remuneration General Order 1884);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1960 (Solicitors’ Remuneration General Order 1960);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1964 (Solicitors’ Remuneration General Order 1964);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1970 (Solicitors’ Remuneration General Order 1970);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1972 (Solicitors’ Remuneration General Order 1972);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1978 (Solicitors’ Remuneration General Order 1978);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1982 (Solicitors’ Remuneration General Order 1982);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1984 (Solicitors’ Remuneration General Order 1984);
 • Všeobecné nařízení o odměňování právních zástupců z roku 1986 (Solicitors’ Remuneration General Order 1986);
 • Pravidla 210 a 239, Pravidla pro registraci majetku z roku 1972 (Rules 210 and 239, Land Registration Rules, 1972).

Judikatura

 • Rozhodnutí soudů vykládající příslušnou legislativu

* Odkazy na legislativu jsou odkazy na příslušný zákon, nařízení nebo pravidla v jejich platném znění. Legislativu po roce 1922 lze nalézt v Odkaz se otevře v novém okně.online sbírce zákonů Irska (Irish Statute Book online) a na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.komor parlamentu Oireachtas

Právníci

Pojem „právníci“ je společným popisem dvou kategorií právníků v rámci irského právního systému, viz. právní zástupci (solicitors) a obhájci (barristers).

Obhájci (barristers)

Odměny obhájcům se považují za úhrady právním zástupcům, kteří je vyúčtovávají, a jako takové jsou tudíž upraveny zákony, kterými se řídí odměny právních zástupců a rozhodnutími soudů, které upravují odměny za právní poradenství: viz. zejména článek 27 zákona o soudech a soudních úřednících z roku 1995 a věc Kelly v. Breen [1978] I.L.R.M. 63; stát (Gallagher Shatter & Co.) v. de Valera [1991] 2 I.R. 198; in Superquinn v. Bray U.D.C. (č. 2) [2001] 1 I.R. 459 (section 27, Courts and Court Officers Act 1995 and Kelly v. Breen [1978] I.L.R.M. 63; State (Gallagher Shatter & Co.) v. de Valera [1991] 2 I.R. 198; in Superquinn v. Bray U.D.C. (No. 2) [2001] 1 I.R. 459).

Soudní vykonavatelé (bailiffs)

Poplatky šerifům, soudním doručovatelům a soudním vykonavatelům za výkon exekučních příkazů soudu jsou upraveny nařízením o odměnách a výlohách šerifů z roku 2005 (Sheriff's Fees and Expenses Order, 2005) a zahrnují poplatky, které lze účtovat za podání exekučního příkazu, poplatek z poštovní poukázky, cestovní výdaje, vystěhování a uložení/úschova zabaveného movitého majetku nebo živého inventáře.

Advokáti

V rámci irského právního systému neexistuje žádná samostatná kategorie právníků zvaných „advokáti“.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávních řízeních

Fixní náklady stran v občanskoprávním řízení

S výjimkou položek uvedených v Nařízení 27 pravidle 1A (3) a pravidla 9 (Order 27 rule 1A(3) and rule 9) (náklady, které hradí účastník, který předložil procesní vyjádření poté, co druhý účastník podal návrh na vydání rozsudku pro zmeškání z důvodu nepředložení takového procesního vyjádření) a v příloze W Řádu vyšších soudů, a příloze E Řádu okresních soudů, jsou položky nákladů obecně diskreční (Appendix W, Rules of the Superior Courts and Schedule E, District Court Rules).

Náklady, které je třeba uhradit, zahrnují dále výdaje jako např. soudní poplatky, které jsou pevně stanoveny vyhláškami o poplatcích Nejvyššího a Vrchního soudu, obvodního soudu resp. okresního soudu (Supreme and High Court, Circuit Court and District Court).

Více informací naleznete na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.sazebník soudních poplatků (court fee rates).

Fáze občanskoprávního řízení, ve kterém musí být fixní náklady uhrazeny

V případech Nařízení 27, pravidla 1A (3) a pravidla 9 (náklady, které hradí účastník, který předložil procesní materiál poté, co druhý účastník podal žádost o vydání rozsudku pro zmeškání z důvodu nepředložení takového procesního vyjádření), musí být náklady uhrazeny při vyškrtnutí návrhu o vydání rozsudku pro zmeškání z důvodu daného procesního vyjádření.

Položky nákladů uvedené v příloze W Řádu vyšších soudů jsou inkasované:

 • právním zástupcem od klienta po obdržení účtu soudních výloh jeden měsíc po jeho obdržení, jestliže se klient během této doby nedomáhal přezkoumání účtu soudních výloh (článek 2 zákona o advokátech a právních zástupcích z roku 1849 – Attorneys’ and Solicitors’ Act, 1849). Klient má však v každém případě k dispozici dvanáct měsíců od obdržení účtu soudních výloh, během nichž může požadovat a získat vyčíslení podílů jednotlivých účastníků na soudních výlohách. Po vypršení lhůty dvanácti měsíců nebo po zaplacení částky účtu soudních výloh může soud, vyžadují-li to zvláštní okolnosti případu, nechat vyčíslit podíly jednotlivých účastníků na soudních výlohách, byla-li žádost předložena soudu do dvanácti měsíců po provedení platby;
 • byla-li jednomu účastníku přiznána náhrada nákladů vůči jinému účastníku, při vystavení osvědčení o vyčíslení podílů jednotlivých účastníků na nákladech nebo v souladu s jakoukoliv dohodou o úhradě uzavřenou mezi účastníky.

Položky nákladů uvedené v příloze E Řádu obvodních soudů jsou splatné:

 • v případě vydání rozsudku  pro zmeškání účastníkem v prodlení ve věci rozsudku pro zmeškání
 • v případě jiných nákladů účastníkem, jemuž soud nařídil náhradu nákladů po stanovení těchto nákladů.

Fixní náklady v trestních řízeních

Fixní náklady stran trestního řízení

V trestních řízeních neexistují žádné fixní náklady. V trestních řízeních  nejsou účtovány žádné soudní poplatky.

(Okresní soud může v případě zkráceného řízení nařídit náhradu nákladů jedné ze stran, neplatí pro ředitele státního zastupitelství nebo policejního úředníka vznášejícího obžalobu. Obvodní soud a Hlavní trestní soud (soudy, které mají pravomoc soudit na základě obžaloby) mají diskreční právo přiznat náhradu nákladů:

 • v případě osvobozujícího rozsudku (proti němuž se lze odvolat k Odvolacímu soudu pro trestní záležitosti);
 • obsahuje-li obžaloba zbytečné skutečnosti nebo je zbytečně dlouhá nebo věcně chybná,
 • bylo-li soudní řízení odloženo kvůli změně obžaloby; nebo
 • bylo-li pro jeden z bodů obžaloby nařízeno samostatné soudní řízení).

Fixní náklady v ústavních řízeních

Fixní náklady stran v ústavních řízeních

Soudní příslušnost pro ústavní řízení je omezena pro Vrchní soud a Nejvyšší soud.  U těchto řízení se nehradí žádné zvláštní náklady nebo poplatky. Fixní náklady, které jsou u takových řízení povolené, jsou náklady uvedené v příloze W Řádu vyšších soudů. Soudní poplatky, které je třeba uhradit, jsou stanoveny vyhláškou (o poplatcích) Nejvyššího a Vrchního soudu.

Více informací naleznete na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.sazebník soudních poplatků

Fáze ústavního řízení, ve kterém musí být fixní náklady uhrazeny

Soudní poplatky musí být zpravidla uhrazeny při podání příslušných dokumentů.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Článek 68 zákona (novela zákona) o právních zástupcích z roku 1994 stanoví (Section 68, Solicitors’ (Amendment) Act ,1994):

 1. „68. –(1) Při přijímání pokynů k poskytování právních služeb klientovi nebo co nejdříve poté musí právní zástupce poskytnout klientovi podrobné písemné informace o:
  1. skutečných poplatcích (skutečné odměně) nebo
  2. není-li poskytnutí informací o skutečných poplatcích za daných okolností možné nebo proveditelné, odhad poplatků (co nejpřesnější), nebo
  3. není-li poskytnutí informací o skutečných poplatcích nebo odhad takových poplatků za daných okolností možný nebo proveditelný, základ, ze kterého budou poplatky za poskytování těchto právních služeb příslušným právním zástupcem nebo jeho firmou vypočítávány, a, zahrnují-li tyto právní služby sporné případy, podrobné písemné informace o okolnostech, za kterých může být klient povinen uhradit náklady kterékoli jiné straně nebo stranám a případně o okolnostech, za kterých je klient povinen uhradit poplatky vzniklé právnímu zástupci takového klienta za tyto služby, které nebyly zcela pokryty případnou částkou nákladů obdrženou ve sporném řízení od kterékoli jiné strany nebo stran (nebo od kteréhokoli pojistitele takové strany nebo stran).
 2. Právní zástupce nesmí jednat za klienta v souvislosti s jakýmkoli sporným řízením (nikoli v souvislosti s řízením, prostřednictvím kterého je vymáhán dluh nebo likvidovaný nárok) na základě toho, že veškeré poplatky účtované klientovi nebo jakákoli jejich část budou vypočítány jako určité procento nebo podíl na jakékoli náhradě škody nebo jiných finančních částek, které budou nebo mají být případně klientovi uhrazeny, a veškeré poplatky účtované v rozporu s tímto odstavcem jsou nevymahatelné na základě jakékoli žaloby vznesené vůči klientovi s cílem vymoci tyto poplatky.
 3. Právní zástupce nesmí v souvislosti s žádnými svými poplatky nebo jejich částí strhnout nebo si ponechat jakoukoliv částku z jakékoli náhrady škody nebo jiných finančních částek, které budou nebo mají být případně klientovi takového právního zástupce uhrazeny v důsledku jakéhokoli sporného řízení vedeného jménem tohoto klienta tímto právním zástupcem.
 4. Odstavec 3 tohoto článku nemá účinek v tom směru, aby bránil právnímu zástupci kdykoli se s klientem dohodnout, že mu z jakékoli náhrady škody nebo jiných finančních částek, které budou nebo mají být případně klientovi uhrazeny v důsledku jakéhokoli sporného řízení vedeného jménem tohoto klienta tímto právním zástupcem nebo jeho firmou, bude uhrazena částka z titulu poplatků.
 5. Žádná dohoda podle odstavce 4 tohoto článku není vymahatelná vůči klientovi právního zástupce, není-li taková dohoda písemná a neobsahuje-li odhad (co nejpřesnější) částky, která je dle přiměřeného názoru právního zástupce vymahatelná od jakékoliv jiné strany nebo stran (nebo od jakéhokoliv pojistitele takové strany nebo stran) v souvislosti s poplatky právního zástupce v případě, že takový klient získá z takového sporného řízení jakoukoli náhradu škody nebo jiné finanční částky.
 6. Bez ohledu na jakákoli jiná příslušná zákonná ustanovení musí právní zástupce uvést na účtu soudních výloh, který má být předán klientovi co nejdříve po ukončení jakéhokoli sporného řízení vedeného jím jménem takového klienta-
  1. přehled právních služeb poskytnutých klientovi v souvislosti s tímto sporným řízením,
  2. celkovou výši náhrady škody nebo jiných finančních částek získaných klientem v souvislosti s takovým sporným řízením, a
  3. podrobnosti o veškerých poplatcích (odměnách) nebo jejich části, které byly uhrazeny ve prospěch tohoto právního zástupce jménem klienta jakékoli jinou stranou nebo stranami (nebo pojistitelem takové strany nebo stran).
  4. a na takovém účtu soudních výloh musí být zvlášť uvedeny částky týkající se poplatků (odměn), výdajů, vydání a nákladů zaplacených nebo vzniklých v souvislosti s poskytnutím těchto právních služeb
 7. Žádné ustanovení tohoto článku nebrání jakékoli osobě ve výkonu jakéhokoli platného zákonného práva požadovat po právním zástupci předložení účtu soudních výloh pro vyčíslení podílů jednotlivých stran na soudních výlohách, s členěním podle výdajů stran nebo podle výdajů právního zástupce a vlastního klienta, ani neomezuje práva jakékoli osoby nebo Sdružení podle článku 9 tohoto zákona.
 8. Vystavil-li právní zástupce klientovi v souvislosti s poskytováním právních služeb účet soudních výloh a klient zpochybňuje výši tohoto účtu výloh (nebo jakoukoli jeho část), musí právní zástupce -
  1. učinit veškeré příslušné kroky k vyřešení záležitost dohodou s klientem a
  2. informovat klienta písemně -

i)  o právu klienta požadovat, aby právní zástupce předložil účet výloh nebo jakoukoli jeho část soudci Vrchního soudu pro otázky soudních výloh pro vyčíslení soudních výloh z hlediska právního zástupce - klienta, a

ii) o právu klienta stěžovat si Sdružení podle článku 9 tohoto zákona, že mu byl vystaven účet výloh, který považuje za příliš vysoký.

 1. V tomto článku „poplatky“ zahrnují poplatky, odměny, výdaje, vydání a náklady.
 2. Ustanovení toho článku platí bez ohledu na ustanovení zákona o advokátech a právních zástupcích (Irsko) z roku 1849 a zákona o advokátech a právních zástupcích z roku 1870“.

Článek 12.6 Kodexu chování Generální rady Advokátní komory Irska stanoví:

„12.6 Při převzetí pokynů k poskytování právních služeb, nebo co nejdříve poté, musí obhájce na požádání poskytnout instruujícímu právnímu zástupci nebo klientovi, byl-li mu podle programu přímého profesionálního přístupu umožněn přístup, s písemnými údaji potvrzujícími:

  1. skutečné výlohy, nebo
  2. není-li poskytnutí informací o skutečných poplatcích a odměnách za daných okolností možné nebo proveditelné, odhad poplatků a odměn (co nejpřesnější), nebo
  3. není-li poskytnutí informací o skutečných poplatcích a odměnách nebo odhad takových poplatků a odměn za daných okolností možný nebo proveditelný, základ, z něhož budou poplatky a odměny vypočítávány,

Formát jakýchkoliv takových údajů je na uvážení každého obhájce.“

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde mohu nalézt informace o právních základech pro stanovení nákladů v Irsku?

Informace naleznete na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Úřadu soudce pro otázky soudních výloh (Taxing Master’s Office) spolu  s materiály ke stažení.

Ve kterých jazycích lze najít informace o právních základech pro stanovení nákladů v Irsku?

Informace o právních základech pro stanovení nákladů v Irsku jsou k dispozici v angličtině.

Kde lze najít informace o mediaci?

 • Článek 7 odst.1 zákona o soudní odluce a reformě rodinného práva z roku 1989 stanoví, že je-li podána žádost k soudu  o rozhodnutí o právní odluce, soud zváží možnost usmíření mezi zúčastněnými manželi a obdobně může kdykoli odročit řízení s cílem umožnit manželům, pokud si to oba přejí, zvážit možnost usmíření mezi nimi za pomoci či bez pomoci třetí strany. Článek 7 odst. 3 umožňuje soudu odročit řízení s cílem umožnit manželům, pokud si to oba přejí, uzavřít za pomoci či bez pomoci třetí strany dohodu o podmínkách rozluky (Judicial Separation and Family Law Reform Act, 1989).
 • Odstavce 1 a 3 článku 8 zákona o rodině (rozvod) z roku 1961 obsahují obdobná ustanovení týkající se rozvodového řízení (Family Law (Divorce) Act 1996).
 • Články 15 a 16 zákona o občanskoprávní odpovědnosti a soudech z roku 2004 upravují mediační postupy pro soudní spory související s újmou na osobě (Civil Liability and Courts Act 2004).
 • Nařízení 63A pravidlo 6 odst.1) písmeno xiii) a nařízení 63 B pravidla 6 odst. 1 písmene xiii umožňuje soudcům obchodního rejstříku a soudcům v řízeních  týkajících se hospodářské soutěže u Vrchního soudu na návrh kterékoli strany nebo i bez návrhu, aby soudní řízení nebo kterákoli právní otázka v něm vznesená byla odložena na dobu nejdéle dvaceti osmi dnů, kterou soudce považuje za dostatečnou pro to, aby strany mohly zvážit, zda pro takové řízení nebo otázku využít postup mediace, usmiřovacího nebo rozhodčího řízení, a pokud se strany pro takovou možnost rozhodnou, prodloužit lhůtu na vyhovění všem ustanovením v té době platného řádu či pravidel soudu.

Pro více informací o mediaci navštivte prosím webové stránky Odkaz se otevře v novém okně. Agentury pro podporu rodiny (Family Support Agency).

Kde lze najít další informace o nákladech?

K dispozici jsou webové stránky týkající se nákladů.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Další informace naleznete prosím na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Výroční zprávy soudních služeb (Family Support Agency).

DPH

Jak jsou tyto informace poskytovány? Jaké jsou platné sazby?

Navštivte prosím webové stránky o Odkaz se otevře v novém okně.irských daních a clech (Irish Tax and Customs).

Právní pomoc

Platná hranice příjmů v oblasti civilního soudnictví

Hranice disponibilního příjmu v občanskoprávních věcech činí 18 000 EUR po započtení fixních odpočtů na závislé osoby, na bydlení, daně a platby sociálního pojištění.

Více informací naleznete prosím na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti, rovnosti a právních reforem a na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro právní pomoc (Legal Aid Board).

Platná hranice příjmů v oblasti trestního soudnictví pro obžalované

Odkaz se otevře v novém okně.Plán právní pomoci v trestních záležitostech (Criminal Legal Aid Scheme), který je provozován ministerstvem spravedlnosti, rovnosti a právní reformy, zajišťuje, že právní pomoc může být za určitých okolností poskytnuta na obhajobu osob s nedostatkem prostředků v trestních řízeních. Žádná hranice příjmu neexistuje. Obviněný má nárok, aby jej příslušný soud informoval o jeho možném právu na právní pomoc. Poskytnutí právní pomoci opravňuje žadatele využít služeb právního zástupce a, za jistých okolností, až dvou právních poradců při přípravě a vedení jeho obhajoby nebo odvolání. Soudy prostřednictvím soudců zodpovídají za poskytování právní pomoci. Žádost o právní pomoc může být u soudu podána buď a) osobně nebo (b) prostřednictvím právního zástupce žadatele nebo (c) dopisem soudní podatelně.

Žadatel o právní pomoc musí soudu prokázat, že jeho prostředky jsou nedostatečné, aby mohl právní pomoc sám uhradit. Jedná se čistě o diskreční záležitost každého soudu, která se neřídí žádnými pravidly pro finanční způsobilost. Je třeba také soud přesvědčit, že z důvodu „závažnosti obvinění“ nebo „výjimečných okolností“ je v zájmu spravedlnosti nezbytné poskytnout žadateli právní pomoc. Jedná-li se však o obvinění z vraždy nebo jedná-li se o odvolání k Nejvyššímu soudu proti rozsudku Odvolacího soudu pro trestní záležitosti, je bezplatná právní pomoc poskytována pouze z důvodu nedostatečných prostředků.

Soud může po žadateli o bezplatnou právní pomoc požadovat, aby vyplnil prohlášení o finanční situaci. Jestliže žadatel za účelem získání právní pomoci vědomě poskytne nepravdivé prohlášení nebo zamlčí závažnou skutečnost, jedná se o trestný čin. Za tento trestný čin lze uložit peněžitý trest nebo trest odnětí svobody nebo obojí.

Platná hranice příjmů v oblasti trestního soudnictví pro oběti

Neexistuje žádná hranice disponibilního příjmu pro poškozené v některých případech sexuálního násilí, kteří žádají o právní pomoc od Komise pro právní pomoc v trestních případech, kdy obhajoba u soudu bude zkoumat předchozí sexuální minulost poškozeného.

Jiné podmínky spojené s přiznáním právní pomoci obětem

Právní pomoc je automaticky přiznána poškozeným v některých případech sexuálního násilí. Jakákoli jiná oběť musí splnit stejná kritéria jako běžný občan.

Jiné podmínky spojené s přiznáním právní pomoci obžalovaným

Pro mladistvé neexistují žádné další podmínky ani žádná zvláštní opatření.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

V některých případech zahrnujících řízení ve věcech rodinného práva a některé případy týkající se nezletilých existují výjimky z placení soudních poplatků. Více podrobností o okolnostech, za kterých není třeba platit soudní poplatky, naleznete ve vyhláškách o soudních poplatcích na webových stránkách Soudní služby.

Více podrobností o Odkaz se otevře v novém okně.vyhláškách o poplatcích a výjimkách (fees orders and exemptions) naleznete na webových stránkách Soudní služby.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Přiznání náhrady nákladů je na uvážení soudů. Uplatnění takového diskrečního práva musí být provedeno v souladu s některými zavedenými pravidly a zásadami vyplývajících z judikatury soudů. Např. základním pravidlem je, že náklady následují událost, tj. neúspěšná strana hradí náklady úspěšné strany. To však podléhá výjimkám, které závisí na okolnostech případu. Například úspěšná strana nemůže získat veškeré své náklady, jestliže dle názoru soudu zdržovala nebo zbytečně prodlužovala soudní řízení, nebo ačkoli byla úspěšná ve věci, nebyla úspěšná v některých jednotlivých právních otázkách případu. V určitých případech jako např. případy zahrnující ústavní záležitosti a vznášející právní otázky ve veřejném zájmu může neúspěšná strana získat náhradu některých nebo i veškerých nákladů.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

V případě civilní právní pomoci stanoví Komise sazebník poplatků, který využívá pro různé kategorie znalců. Kromě toho si Komise ponechává diskreční právo uplatnit zvláštní poplatek, jestliže konkrétní okolnosti případu vyžadují přizvání konkrétního nebo zvláštního znalce. V takových případech je poplatek se znalcem dojednáván individuálně se zohledněním příslušné činnosti, stupeň požadované odbornosti a hodnoty případu pro osobu, které byla poskytnuta právní pomoc.

V trestních věcech, kdy byla přiznána právní pomoc, je Program právní pomoci v trestních záležitostech rozšířen na příslušné a přiměřené výdaje vzniklé právnímu zástupci obhajoby včetně znalečného.

Odměny překladatelů a tlumočníků

V civilních sporech jsou odměny překladatelů a tlumočníků obecně záležitostí, která je v prvé řadě řešena mezi překladateli/tlumočníky a příslušnou stranou sporu. Mají-li být náklady stran na základě rozhodnutí soudu hrazeny jinou stranou, podléhají odměny hrazené překladateli/tlumočníku vyčíslení soudních výloh stran (odhad) soudcem pro otázky soudních výloh (např. úřední odhadce soudních nákladů).

Ve všech případech zahrnujících právní pomoc v občanskoprávním řízení provádí Komise výběrové řízení a vybírá si z organizací, které se ho účastní.

V trestních věcech, kdy byla přiznána právní pomoc, je Program právní pomoci v trestních záležitostech rozšířen na příslušné a přiměřené výdaje vzniklé právnímu zástupci obhajoby včetně odměn za překlady nebo tlumočení.

Související přílohy

Irská zpráva v rámci studie o transparentnosti nákladůPDF(400 Kb)en


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 21/11/2018

Náklady řízení - Řecko

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: řečtina

Na této stránce najdete informace o nákladech soudního řízení v Řecku.


Náklady řízení

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Advokáti

Odměny advokátů jsou obecně upraveny články 91 až 180 legislativního nařízení č. 3026/1954 ve znění právního předpisu č. 3919/2011. Podle této právní úpravy si advokát může s klientem písemně sjednat odměnu, která nemá zákonem stanovenou minimální či maximální výši.

Není-li sjednána písemná dohoda, je odměna stanovena podle zákonného systému odměn za právní úkony ve věci (za jednání u soudu a v závislosti na výši nároku), který určuje náklady řízení, odměnu za právní poradenství atd.

Obhájci –právní poradci

Tyto profese se neliší od advokátů.

Exekutoři

Odměny exekutorů jsou stanoveny zvláštním právním předpisem. Mohou být však na základě dohody zvýšeny v závislosti na složitosti úkolu. Podle článku 50 zákona č. 2318/1995 jsou odměny exekutorů stanoveny ve společném meziresortním rozhodnutí ministerstev financí a spravedlnosti. Aktuálně platné rozhodnutí má č. 2/54638/2008 (B 1716 ve znění B 1916).

Notáři

Odměny notářů jsou stanoveny zvláštním právním předpisem – článkem 40 zákona 2830/2000.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady účastníků občanskoprávního řízení

Odměny advokátů v případech soudních sporů v rodinných věcech se řídí výše popsaným.

U soudního sporu, u kterého lze stanovit peněžitou hodnotu (např. komerční spory), se výše odměny řídí výše uvedeným.

Za sepsání soukromých či veřejných listin se odměny stanoví podle výše uvedeného.

Fáze občanskoprávního řízení, kdy musí být fixní náklady zaplaceny

Advokáti se svými klienty uzavírají dohodu o splatnosti odměn, které se obvykle platí ve splátkách podle vývoje řízení.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran sporu v trestním řízení

Platí výše popsaná úprava odměn právnických profesí.

Fáze trestního řízení, kdy musí být fixní náklady zaplaceny

Platí výše popsaná úprava odměn právnických profesí.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran sporu v ústavním řízení

Platí výše popsaná úprava odměn právnických profesí, která se vztahuje rovněž na správní spory.

Fáze ústavního řízení, kdy musí být fixní náklady stran sporu zaplaceny

Odměny právnických profesí jsou upraveny stejným způsobem jako v občanskoprávních řízeních.

Informace, které musí právní zástupci uvést dopředu

Práva a povinnosti stran

Advokátní kodex ukládá advokátům konkrétní povinnosti, pokud jde o způsob zacházení s klienty. Porušení těchto povinností je disciplinárním přestupkem. Mezi těmito povinnostmi není výslovně uvedena odměna.

Informace o nákladech řízení

Kde lze najít informace o nákladech řízení v Řecku?

Informace o odměnách advokátů lze získat z advokátního kodexu nebo od advokátních komor.

Informace o odměnách notářů lze získat od Oddělení pro notářské služby (Τμήμα Συμβολαιογράφων) ministerstva spravedlnosti nebo od notářských komor (Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι) (řídí se veřejným právem).

V jakém jazyce lze získat informace o zdrojích nákladů v Řecku?

Informace o nákladech řízení jsou k dispozici pouze v řečtině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Viz zvláštní informace o mediaci v Řecku.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Internetové stránky s informacemi o nákladech

Neexistují.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání soudního řízení?

V Řecku nejsou k tomuto tématu k dispozici žádné informace.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech konkrétního řízení?

Neexistují informace o celkových nákladech na řízení v Řecku.

DPH

Jakým způsobem jsou tyto informace poskytovány?

Odměny advokátů podléhají DPH. Relevantní informace lze získat na Oddělení daní ministerstva financí (Τμήμα Φορολογίας) nebo od advokátních komor.

Jaké jsou platné sazby?

23 %

Právní pomoc

Hranice příjmů pro právní pomoc v občanskoprávních věcech

V souladu s článkem 194 občanského soudního řádu může být právní pomoc poskytnuta osobám, které prokáží, že nejsou schopny hradit náklady soudního řízení, aniž by tím ohrozily životní podmínky své či své rodiny.

Za předpokladu reciprocity může být rovněž právní pomoc poskytnuta cizím státním příslušníkům, a taktéž osobám bez státní příslušnosti.

Podle zákona č. 3226/2004 se právní pomoc v občanskoprávních věcech poskytuje občanům s nízkým příjmem (pokud jejich roční příjem nepřesáhne dvě třetiny minimální ročního příjmu stanoveného celostátní obecnou kolektivní smlouvou).

Právní pomoc zahrnuje náklady řízení, odměny notářům a exekutorům a odměny advokátům (článek 199 občanského soudního řádu).

Hranice příjmů pro obžalované v trestních věcech

Článek 340 trestního řádu stanoví, že obžalovanému, který nemá obhájce, je přidělen advokát z příslušného seznamu místní advokátní komory.

Podle zákona č. 3226/2004 se právní pomoc poskytuje občanům s nízkým příjmem v trestních případech, jak je stanoveno výše.

Hranice příjmů pro oběti v trestních věcech

Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů byla provedena v řeckých právních předpisech zákonem č. 3811/2009.

Další podmínky pro přiznání právní pomoci obětem

Náhrada advokátům, notářům a exekutorům, kteří poskytují právní služby, je definována ministerským rozhodnutím (článek 14 zákona č. 3226/2004).

Právní pomoc v trestních věcech zahrnuje ustanovení advokáta.

Právní pomoc v občanskoprávních věcech zahrnuje částečné nebo úplné osvobození od výdajů na soudní jednání.

Další podmínky pro přiznání právní pomoci obžalovaným

Žádné

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Žádná

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady strany, která uspěla?

Jakmile soud vynese rozhodnutí, náklady na právní zastoupení a výdaje strany, která uspěla, se zpravidla pro neúspěšnou stranu stanou splatnými (v míře dané úspěchem ve věci). Soud musí rovněž učinit tuto část rozsudku vykonatelnou. Výdaje a náklady se počítají podle výše uvedených pravidel, přičemž se zejména vezme v úvahu úprava odměn právnických profesí a případné fixní náklady stran sporu v občanskoprávním řízení. Vypočtená částka obvykle nedosahuje výše skutečně vynaložených nákladů.

Odměny znalců

Znalci si stanovují své vlastní odměny, které jsou na požádání zahrnuty do nákladů řízení stanovených soudem.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Překladatelé a tlumočníci si stanovují své vlastní odměny, které jsou na požádání zahrnuty do nákladů řízení stanovených soudem.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Advokátní komora v Aténách

Odkaz se otevře v novém okně.Advokátní komora v Pireu

Odkaz se otevře v novém okně.Hellenic Notary Association

Odkaz se otevře v novém okně.Advokátní komora v Soluni (Thessaloniki)

Související dokumenty

Studie o transparentnosti nákladů, ŘeckoPDF(849 Kb)en


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 25/06/2018

Náklady řízení - Španělsko

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: španělština

Na této stránce jsou uvedeny informace o nákladech řízení ve Španělsku. Podrobnější informace o nákladech na soudní řízení naleznete v následujících případových studiích:

Odkaz se otevře v novém okně.RODINNÉ PRÁVO - ROZVOD

Odkaz se otevře v novém okně.RODINNÉ PRÁVO - PÉČE O DĚTI

Odkaz se otevře v novém okně.RODINNÉ PRÁVO - VÝŽIVNÉ

Odkaz se otevře v novém okně.OBCHODNÍ PRÁVO - SMLOUVY

Odkaz se otevře v novém okně.OBCHODNÍ PRÁVO - ODPOVĚDNOST


Náklady řízení

Normativní rámec upravující tarify právnických povolání

Advokáti

Ve Španělsku existuje pouze jedna kategorie advokátů (abogado). V případě, že jsou advokáti členy některé z advokátních komor, mohou vystupovat ve všech typech soudních řízení a před jakýmkoliv typem soudu.

Advokáti stanovují své odměny podle orientačních norem zveřejňovaných jednotlivými profesními sdruženími. Tyto normy vycházejí z obecných kritérií pro stanovení odměn, jako je například obtížnost případu, úměrnost atd. a všichni advokáti se jimi při vyúčtování odměn řídí.

Kromě toho se uvedené normy vždy liší podle typu soudu, který věc rozhoduje.

Pevně stanovené náklady

Pevně stanovené náklady v občanskoprávním řízení

Pevně stanovené náklady účastníků v občanskoprávním řízení

V čl. 241 odst. 1 bodě 1 občanského soudního řádu (Ley de Enjuiciamiento Civil) se výslovně stanoví, že odměna advokátovi v případě povinného zastupování je součástí nákladů řízení.

Podle občanského soudního řádu advokáti určují své odměny podle předpisů upravujících výkon jejich povolání.

Fáze občanského řízení, ve které musí být pevně stanovené náklady zaplaceny

Klient je vždy povinen uhradit odměnu svému advokátovi. Od počátku je informován o její přibližné výši, ale přesnou částku účtované odměny bude znát až po ukončení sporu. Advokát může požadovat od klienta svou odměnu rovněž prostřednictvím zvláštních postupů, například poskytnutí zálohy (provisión de fondos, v průběhu řízení) nebo závěrečného vyúčtování (jura de cuentas, po skončení řízení).

V praxi obvykle klient zaplatí určitou částku na začátku řízení a poté čeká na rozhodnutí o nákladech řízení. Pokud musí náklady řízení hradit protistrana, předloží advokát a procesní zástupce vyúčtování svých odměn soudu a po jejich schválení je protistrana uhradí.

Zákon 10/2012 zavedl povinnost platit soudní poplatky.

Co je soudní poplatek?

Jedná se o státní daň, kterou ve vymezených případech platí fyzické i právnické osoby, jež se obrátí na soud a využijí veřejnou službu výkonu spravedlnosti. Správu výběru této daně vykonává ze zákona Ministerstvo financí a státní správy. Možnost vyžadovat zaplacení poplatků platí od 1. dubna 2003. V současnosti se řídí zákonem 10/2012 ze dne 20. listopadu, který stanovuje některé poplatky za úkony prováděné soudy a Národním toxikologickým a forenzním ústavem, ve znění královského dekretu 3/2013 s platností zákona ze dne 22. února.

Poplatková povinnost (poplatná událost)

Článek 1 zákona 10/2012 stanoví, že poplatek za výkon soudní moci ve věcech občanských, správních a sociálních má celostátní povahu a vybírá se jednotně na celém území v případech stanovených tímto zákonem, aniž jsou dotčeny poplatky a jiné daně, které mohou vyžadovat autonomní společenství při výkonu svých příslušných finančních pravomocí. Nelze však vybírat poplatky za tutéž poplatnou událost.

Podle článku 2 je poplatnou událostí, která zakládá poplatkovou povinnost, výkon soudní moci v souvislosti s následujícími procesními úkony:

 • Podání žaloby ve všech typech běžných žalob a řízení o výkonu mimosoudních vykonatelných nástrojů v občanských věcech, podání protinároku a prvotní návrh na vydání platebního rozkazu a evropského platebního rozkazu.
 • Nucený insolvenční návrh (concurso necesario) a návrh na zahájení incidenčního sporu v insolvenčním řízení
 • Podání opravného prostředku (správní žaloby) ve správním řízení
 • Podání mimořádného opravného prostředku z důvodu procesního pochybení v občanskoprávním řízení
 • Podání odvolání a kasační stížnosti (apelación a casación) ve věcech občanských a správních
 • Podání odvolání a kasační stížnosti (suplicación a casación) ve věcech sociálních
 • Námitka proti výkonu soudních rozhodnutí

Kdo má povinnost platit soudní poplatky?

Podle článku 3 je poplatníkem každý, na jehož návrh se zahájí soudní řízení, v jehož důsledku vznikne poplatná událost.

Pro účely předchozího odstavce se za vznik poplatné události považuje situace, kdy písemnost zahajující procesní krok, který zakládá vznik poplatkové povinnosti, zahrnuje několik hlavních úkonů, které nepocházejí ze stejného nástroje. V tomto případě se výše poplatku vypočte součtem částek za jednotlivé spojené úkony.

Poplatek může zaplatit procesní zástupce (procurador) nebo advokát (abogado) jménem a z pověření poplatníka, zejména pokud poplatník nemá bydliště ve Španělsku. Poplatník, který si sám vypočítá poplatek, nemusí mít pro tyto účely daňové identifikační číslo. Procesnímu zástupci ani advokátu nevzniká v souvislosti s touto platbou daňová povinnost.

Osvobození od poplatku:

 • Osvobození určitých druhů právních úkonů:
  • Podání žaloby a následných opravných prostředků v řízení o svéprávnosti, určení otcovství, manželství a nezletilých upravených hlavou I knihou IV občanského soudního řádu. Zpoplatněná jsou ale řízení podle kapitoly IV hlavy I knihy IV občanského soudního řádu, která se nezahajují ve vzájemné shodě či na návrh jednoho účastníka se souhlasem druhého, a to i v případě, že se řízení týká nezletilých (s výjimkou věcí, které se týkají výlučně nezletilých).
  • Podání žaloby a následných opravných prostředků v případě řízení zahájených výlučně za účelem ochrany základních práv a veřejných svobod, jakož i odvolání proti činnosti volebních orgánů
  • Dobrovolný insolvenční návrh (ze strany dlužníka)
  • Zahájení správního řízení státním zaměstnancem na ochranu jeho zákonných práv
  • Podání prvotního návrhu na vydání platebního rozkazu a žádost o zkrácené řízení (juicio verbal), nepřesahuje-li dlužná částka 2 000 EUR. Tato výjimka se neuplatní, jestliže se nárok v těchto řízeních zakládá na písemnosti povahy mimosoudního vykonatelného nástroje podle článku 517 zákona 1/2000 ze dne 7. ledna (občanského soudního řádu).
  • Podání žaloby na nečinnost správního orgánu
  • Podání žaloby na výkon nálezů rozhodčích komisí pro spotřebitelské spory
  • Žaloby, které v zájmu insolvenčního řízení podávají se souhlasem obchodního soudu insolvenční správci
  • Řízení o soudním rozdělení majetku s výjimkou námitek či sporu o začlenění či vyčlenění majetku. Poplatek se platí za zkrácené řízení a ze sporné částky nebo z částky odvozené ze soupisu majetku, který byl napaden jako předmět dědictví žalovaného. Mají-li námitky obě strany, je každé účtován poplatek za příslušnou částku.
 • Osvobození určitých druhů osob:
  • Osoby, které mají nárok na bezplatnou právní pomoc a prokáží, že splňují podmínky pro její poskytnutí podle platných právních předpisů
  • Státní zastupitelství
  • Státní správa, správa autonomních společenství, samospráva a veřejné orgány, které jim podléhají
  • Španělský parlament (Cortes Generales) a zákonodárná shromáždění autonomních společenství

V sociálních věcech bude poplatek snížen o 60 % zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným, které podávají odvolání (suplicación) či kasační stížnost. Ve správních věcech bude poplatek snížen o 60 % státním zaměstnancům, kteří podávají odvolání (apelación) či kasační stížnost na ochranu svých zákonných práv.

Pevně stanovené náklady v trestním řízení

Pevně stanovené náklady stran v trestním řízení

Tyto záležitosti jsou upraveny trestním řádem.

Každý, kdo je obviněn z trestného činu, zajištěn nebo zatčen, nebo kdo má být souzen, může uplatnit své právo na obhajobu v řízení, přičemž musí být poučen.

Pro výkon tohoto práva musí být zastupován procesním zástupcem (procurador) a obhajován advokátem (abogado). Ti budou ustanoveni soudem, jestliže si je daná osoba sama nezvolí nebo o ně nepožádá, nebo nemá-li k tomu právní způsobilost.

Všechny strany, které nejsou příjemci bezplatné právní pomoci, budou povinny uhradit odměny procesním zástupcům, kteří je zastupují, odměny advokátům, kteří je obhajují, a dále znalečné znalcům, kteří se na jejich žádost dostaví, a svědečné předvolaným svědkům, pokud o ně znalci a svědci požádají a soud je potvrdí.

Strany nebudou povinny hradit další náklady během řízení ani po jeho ukončení, nenařídí-li tak soud.

Procesní zástupce, kterého si strany zvolily, aby je zastupoval v určité věci a který s tím souhlasil, zaplatí advokátům odměnu, jež jim klienti za obhajobu dluží.

Strany, kterým bude přiznáno právo na bezplatnou právní pomoc, si mají možnost zvolit advokáta a procesního zástupce podle svého uvážení. V tomto případě však uhradí příslušné poplatky a odměny, tak jak je stanoveno pro osoby, které toto právo nemají, ledaže se odborníci vybraní na základě svobodné volby zřeknou odměn nebo poplatků podle článku 27 zákona o bezplatné právní pomoci.

Fáze trestního řízení spojená s pevně stanovenými náklady

Klient bude vždy povinen uhradit vyúčtování odměn předložené po ukončení řízení. V případě obhájců ex offo se neplatí žádné zálohy předem, protože spadají do běžného rámce bezplatného soudnictví.

Je nutno vzít v úvahu, že obhájci ex offo jsou využíváni stále častěji. Pokud má klient právo na bezplatnou právní pomoc, neplatí odměny. Hradí je stát za podmínky, že u klienta v období tří let nedojde ke zvýšení příjmů (tzn. obvykle neplatí nic).

Informace, které jsou povinni poskytnout právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Procesní zástupce strany je povinen informovat svého klienta o všech procesních úkonech.

Advokát i procesní zástupce mají povinnost informovat klienta, kdykoli o to požádá.

Náklady

Kde lze najít informace o nákladech ve Španělsku?

Neexistují žádné internetové stránky, které by se speciálně věnovaly informacím o nákladech soudního řízení ve Španělsku. Existují však stránky, jako například webové stránky advokátních komor, které nabízejí informace o tarifních odměnách svých členů.

V jakých jazycích lze získat informace o nákladech ve Španělsku?

Obvykle jsou informace poskytovány v kastilštině. Je rovněž možné nalézt informace v oficiálních jazycích autonomních společenství.

Některé internetové stránky poskytují informace i v angličtině.

Kde lze nalézt informace o mediaci?

Viz informace týkající se mediace ve Španělsku a Jak nalézt mediátora ve Španělsku.

Daň z přidané hodnoty

Jak jsou tyto informace poskytovány?

Španělská daňová správa poskytuje tyto informace na svých Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách.

Jaké jsou platné sazby?

Španělská daňová správa poskytuje tyto informace na svých Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách.

Bezplatná právní pomoc

Co je to?

Článek 119 španělské Ústavy definuje tuto pomoc jako právo přiznané osobám, které prokážou nedostatečné příjmy, jež jim umožní využít této možnosti spočívající zejména v tom, že jsou osvobozeny od povinnosti hradit odměny advokátovi a procesnímu zástupci, znalečné, záruky atd.

Nárok na právní pomoc zahrnuje orientačně následující plnění:

Bezplatnou předběžnou právní pomoc

Pomoc advokáta pro osoby, které byly zadrženy nebo uvězněny

Bezplatné služby advokáta při obhajobě a bezplatné zastupování procesním zástupcem po dobu soudního řízení

Bezplatné zveřejnění oznámení nebo sdělení v oficiálním tisku, které je v průběhu řízení požadováno ze zákona

Osvobození od kauce požadované při podání některých opravných prostředků

Bezplatné znalecké úkony při soudním řízení

Bezplatné poskytnutí opisů a kopií, svědeckých výpovědí, důkazních listin a notářských úkonů

Snížení poplatků za určité notářské úkony o 80 %

Snížení některých poplatků za určité úkony v katastru nemovitostí a v obchodním rejstříku o 80 %.

Dále byly výhradně pro přeshraniční spory přidána další práva (na základě zákona 16/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se mění zákon o bezplatné právní pomoci s cílem jeho přizpůsobení směrnici 2002/8/ES):

 1. Tlumočnické služby
 2. Překlad dokumentů
 3. Cestovní náhrady v případě, že je nutná osobní přítomnost u soudu
 4. Bezplatné služby advokáta při obhajobě a bezplatné zastupování procesním zástupcem i v případě, že osobní přítomnost u soudu není nutná, pokud to nařídí soud s cílem zajištění rovnosti stran.

Kdo může být příjemcem právní pomoci

Tato pomoc může být obecně požadována občany, kteří se účastní jakéhokoliv typu soudního řízení nebo uvažují o podání návrhu na soudní řízení a prokážou, že jejich ekonomické příjmy jsou nedostačující pro vedení soudního sporu.

Fyzické osoby se považují za osoby s nedostatečnými příjmy, prokáží-li, že veškerý jejich roční příjem a zdroje vypočtené na ročním základě podle všech parametrů a vztažené na domácnost nejsou vyšší než dvojnásobek Veřejného víceúčelového indexu příjmů (IPREM) platného v době podání žádosti.

Právnické osoby mají nárok na bezplatnou právní pomoc, nepřesahuje-li jejich daňový základ pro výpočet daně z příjmu právnických osob trojnásobek indexu IPREM vypočteného na ročním základě.

Vždy budou zohledněny i jiné skutečnosti svědčící o skutečných finančních poměrech žadatele.

Pro fyzické osoby se zdravotním postižením a/nebo v nepříznivé rodinné situaci platí výjimky, které umožňují uvedenou hranici příjmů překročit. (V roce 2009 dosahoval index IPREM 7 381,33 EUR ročně, viz doplňkové dvacáté osmé ustanovení zákona o celkovém státním rozpočtu (LPGE) na rok 2009).

Nárok na bezplatnou právní pomoc mají konkrétně tyto osoby:

 1. Španělští občané, občané ostatních členských států Evropské unie a cizinci pobývající ve Španělsku, kteří prokážou, že nemají dostatečné příjmy pro vedení řízení.
 2. Správní subjekty a společné služby sociálního zabezpečení
 3. Níže uvedené právnické osoby, pokud prokážou, že nemají dostatečné příjmy pro vedení řízení.

Veřejně prospěšná sdružení.

Nadace zapsané v příslušném správním rejstříku.

 1. V sociálních (pracovněprávních) věcech: pracovníci a příjemci sociálních dávek.
 2. V trestních věcech: všichni včetně cizinců (i těch, kteří pobývají na španělském území neoprávněně) mají nárok na právní pomoc, bezplatnou obhajobu a zastupování procesním zástupcem, prokážou-li, že nemají dostatečné příjmy k vedení soudního sporu.
 3. Ve správních věcech: cizinci, kteří prokážou nedostatečné příjmy pro vedení soudního sporu, i když na španělském území pobývají neoprávněně, mohu být příjemci právní pomoci, mohou být bezplatně obhajováni advokátem a zastupováni procesním zástupcem ve všech řízeních týkajících se jejich žádosti o azyl a cizineckého zákona (včetně postupu před zahájením soudního řízení).

Doplňující informace

Podmínky pro získání právní pomoci

Fyzické osoby:

Zdroje a ekonomické příjmy vypočtené na ročním základě podle všech parametrů a vztažené na domácnost nesmí překročit dvojnásobek indexu IPREM platného v době podání žádosti.

Komise pro právní pomoc může výjimečně rozhodnout o přiznání nároku na bezplatnou právní pomoc v případě, že je překročena hranice dvojnásobku indexu IPREM, avšak příjmy nepřekračují čtyřnásobek tohoto indexu, a to na základě rodinné situace žadatele, počtu na jeho péči závislých dětí a příbuzných, zdravotního stavu, zdravotního postižení, ekonomických povinností, nákladů spojených se zahájením řízení a jiných okolností a v každém případě skutečnosti, kdy žadatel uvede, že je odpovědný za početnou rodinu speciální kategorie.

Tito účastníci musí v řízení obhajovat svá vlastní práva a zájmy.

Právnické osoby:

Musí se jednat o veřejně prospěšná sdružení nebo o nadace zapsané v příslušném správním rejstříku.

Jejich daňový základ pro výpočet daně z příjmu právnických osob musí být nižší než trojnásobek indexu IPREM vypočteného na ročním základě.

Poté, co vstoupil v platnost ústavní zákon 1/2004 o opatřeních na komplexní ochranu proti genderovému násilí (Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género), mohou ženy, které jsou oběťmi tohoto typu násilí, využít okamžité a komplexní pomoci advokáta, a to nejen ve všech typech soudního řízení, ale také při řízení správním (včetně policejních opatření) ve věci genderového násilí, až do úplného vykonání rozsudku, aniž by musely předem žádat o bezplatnou právní pomoc. To znamená, že právní pomoc nebude nikdy překážkou právu na obhajobu a na účinnou soudní ochranu, která musí být poskytnuta oběti nezávisle na skutečnosti, že nebylo požádáno o bezplatnou pomoc. Tato pomoc může být poskytnuta pouze v případě, že a posteriori nebo v průběhu soudního řízení dotčená osoba prokáže, že splňuje podmínky přiznání práva na právní pomoc podle obecných norem stanovených zákonem o bezplatné právní pomoci a jeho prováděcí vyhláškou. Tento zákon byl v uvedeném smyslu pozměněn šestým závěrečným ustanovením ústavního zákona 1/2004 ze dne 28. prosince 2004 o opatřeních na komplexní ochranu proti genderovému násilí.

Kdy musí neúspěšná strana nést náklady řízení?

Pro občanskoprávní řízení jsou náklady řízení upraveny v článcích 394 až 398 občanského soudního řádu.

V řízení o běžných žalobách hradí náklady prvoinstančního řízení účastník řízení, jehož všechny žalobní návrhy byly zamítnuty, ledaže by věc vykazovala závažné pochybnosti z hlediska věcného i právního.

Vyhoví-li soud žalobním návrhům zcela či z části, ponese každý z účastníků vlastní náklady a polovinu společných nákladů, ledaže by existovaly důvody k uložení náhrady jednomu z účastníků pro jednání s nečestným úmyslem.

Je-li povinnost nést náklady uložena neúspěšnému účastníkovi řízení, musí tento zaplatit část nákladů advokátům a ostatním právnickým profesím, které se neřídí tarifem, ve výši nejvýše třetiny nákladů řízení pro každou ze stran, jimž bylo takové rozhodnutí určeno. Nároky, které nelze vyjádřit v penězích, činí pouze pro tuto potřebu 18 000 EUR, nerozhodne-li soud vzhledem ke složitosti věci jinak.

Výše uvedená ustanovení se nepoužijí, pokud soud prohlásí, že účastník, jemuž byla uložena povinnost nést náklady řízení, jednal s nečestným úmyslem.

Je-li účastník, jemuž byla uložena povinnost nést náklady řízení, příjemcem právní pomoci, zaplatí pouze náklady protistrany na obhajobu, a to v případech výslovně uvedených v zákoně o bezplatné právní pomoci.

Státnímu zastupitelství nelze nikdy uložit povinnost nést náklady řízení, v němž vystupuje jako jeden z účastníků.

Znalečné

Odborníci, kteří se účastní řízení, jsou v postavení znalců (peritos). Rejstřík soudních znalců vede každý vyšší soud.

Podle čl. 241 odst. 1 bodu 4 občanského soudního řádu jsou „znalečné a ostatní náklady hrazené osobám, které se řízení účastní“ zvláštní položkou, která se zahrnuje do nákladů řízení. Jedná se o náklady vzniklé osobám, které nejsou účastníky řízení, ale vznikly jim určité náklady tím, že se musely dostavit k soudu za účelem poskytnutí služby.

Článek 243 občanského soudního řádu stanoví, že ve všech typech řízení a na všech stupních vyměřuje náklady řízení tajemník soudu rozhodujícího v původním řízení nebo řízení o opravném prostředku. Do nákladů řízení se nezapočtou poplatky za písemnosti a opatření, jež jsou neužitečné, nadbytečné nebo nezákonné, ani odměny právním zástupcům, které nejsou podrobně rozepsány nebo obsahují honorář nesouvisející s řízením.

Soudní tajemník sníží odměny advokátů a ostatních odborníků, kteří se neřídí tarifem, přesahuje-li požadovaná částka horní hranici ve výši třetiny celkových nákladů řízení a pokud soud nestanovil, že účastník, jemuž byla uložena náhrada nákladů, jednal s nečestným úmyslem.

Vyloučí se i náklady na úkony nebo opatření, které podle rozhodnutí soudu nese vítězný účastník řízení sám.

Odměny tlumočníků a překladatelů

Pro soudní překlady a tlumočení neexistuje oficiální tarif. Soudní tlumočníci si volně stanovují odměny za překlady, ale jsou povinni oznámit své tarify úřadu pro tlumočení (Oficina de interpretación de Lenguas) a příslušnému místnímu orgánu státní správy (Subdelegación del Gobierno). Tato informace musí být oznámena vždy v lednu každého roku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Státní agentura daňové správy ve Španělsku / DPH

Související přílohy

Zpráva Španělska v rámci studie pojednávající o transparentnosti nákladůPDF(640 Kb)en


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/03/2019

Případová studie 1 – rodinné právo – rozvod - Španělsko

Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: bulharštinaněmčinaangličtinafrancouzštinaportugalština

V této případové studii týkající se rodinného práva – rozvodu –, byly členské státy požádány o informování strany, která podává žádost o rozvod, o nákladech na rozvodové řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Pár uzavře sňatek. Později se odloučí a dohodne na rozvodu.

Případ A – přeshraniční situace: Dva státní příslušníci téhož členského státu (členský stát A) uzavřou sňatek. Manželství je uzavřeno v členském státu A. Po svatbě se pár přestěhuje do jiného členského státu (členský stát B), kde bude žít a pracovat a kde si zřídí své bydliště. Krátce poté se pár odloučí, manželka se vrátí do členského státu A a manžel zůstane v členském státě B. Pár se dohodne na rozvodu. Manželka ihned po návratu do členského státu A podá u soudu členského státu B žádost o rozvod.


Náklady řízení

Náklady ve Španělsku

Náklady soudního řízení, řízení o opravném prostředku a alternativního řešení sporu

Případová studie

Soud

Opravný prostředek

Jiné způsoby řešení sporů

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Je tento způsob možný v daném typu případů?

Náklady

Případ A

Počáteční náklady – zálohy advokátovi a procesnímu zástupci, pokud strana není příjemcem bezplatné právní pomoci (upravené zákonem č. 1/1996 o bezplatné právní pomoci).

Rozvodové řízení na základě dohody manželů je jedna z věcí osvobozených od soudního poplatku. V případě sporného rozvodu je nutné platit soudní poplatek, ledaže se požadovaná opatření týkají výlučně nezletilých osob.

Jedná se o náklady soudního řízení. Náhrada nákladů je uložena straně, jejíž návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty (zásada neúspěšné strany), pokud případ nevykazuje závažné pochybnosti jak skutkové, tak i právní povahy (čl. 394 odst. 1 občanského soudního řádu). Pokud strana uspěla či neuspěla částečně, uhradí každá ze stran své vlastní náklady a polovinu společných vynaložených nákladů.

V případě sporného rozvodu platí zásada neúspěšné strany (čl. 394 odst. 2 občanského soudního řádu).

Náklady na odměny znalců, získání dokumentace, svědeckých výpovědí, notářských listin a zápisů nebo výpisů z veřejných rejstříků.

Stejné jako v prvoinstančním řízení.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Ve Španělsku existuje mediace v rámci rodinných sporů, ale příslušné pravomoci mají autonomní společenství.

Autonomní společenství v zásadě nabízejí bezplatnou mediaci.

Případ B

Počáteční náklady – zálohy advokátovi a procesnímu zástupci, pokud strana není příjemcem bezplatné právní pomoci (upravené zákonem č. 1/1996 o bezplatné právní pomoci).

Rozvodové řízení na základě dohody manželů je jedna z věcí osvobozených od soudního poplatku. V případě sporného rozvodu je nutné platit soudní poplatek, ledaže se požadovaná opatření týkají výlučně nezletilých osob.

Jedná se o náklady soudního řízení. V případě sporného rozvodu je náhrada nákladů uložena straně, jejíž návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty (čl. 394 odst. 1 občanského soudního řádu).

Důkazní návrhy, zpracování rozvodové dohody.

Strana, která podává opravný prostředek, bude muset uhradit zálohu, pokud není příjemcem právní pomoci.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Ve Španělsku existuje mediace v rámci rodinných sporů, ale příslušné pravomoci mají autonomní společenství.

Částky uhrazené odborníkům podílejícím se na rozvodovém řízení.

Náklady na právní zastoupení, soudního exekutora a znalce

Případová studie

Advokáti

Soudní exekutoři

Znalci

Je právní zastoupení povinné?

Náklady

Je právní zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalců povinné?

Náklady

Případ A

Stranám musí být nápomocen advokát a musí být zastupovány procesním zástupcem (článek 750 občanského soudního řádu).

Je nutné zaplatit advokáta a procesního zástupce a neúspěšná strana bude muset nést další případné náklady řízení (v případě sporného řízení).

Strany nemají právní zastoupení.

Žádné

Žádné

S ohledem na povahu řízení se ho obvykle neúčastní.

Žádné

Případ B

Stranám musí být nápomocen advokát a musí být zastupovány procesním zástupcem (článek 750 občanského soudního řádu).

Je nutné zaplatit advokáta a procesního zástupce a neúspěšná strana bude muset nést další případné náklady řízení (v případě sporného řízení).

Strany nemají právní zastoupení.

Žádné

Žádné

S ohledem na povahu řízení se ho obvykle neúčastní.

Žádné

Náklady na náhrady svědkům, jistotu a další související náklady

Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistoty

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Svědkové mají právo, aby jim strana, která si je vyžádala, nahradila náklady spojené s jejich přítomností u soudu (čl. 375. odst. 1 občanského soudního řádu).

Částečně jsou zahrnuty do náhrady nákladů.

Není požadována žádná jistota.

Žádné

Výpisy z matriky, oddací listy nebo rodné listy, listiny zakládající nároky stran (čl. 777 odst. 2 občanského soudního řádu).

Související náklady

Případ B

Svědkové mají právo, aby jim strana, která si je vyžádala, nahradila náklady spojené s jejich přítomností u soudu (čl. 375. odst. 1 občanského soudního řádu).

Částečně jsou zahrnuty do náhrady nákladů.

Není požadována žádná jistota.

Žádné

Výpisy z matriky, oddací listy nebo rodné listy, listiny zakládající nároky stran (čl. 777 odst. 2 občanského soudního řádu).

Související náklady

Náklady na bezplatnou právní pomoc a ostatní náhrady nákladů

Případová studie

Bezplatná právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek vzniká nárok na právní pomoc?

Za jakých podmínek je poskytována pomoc v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Případ A

Je určena osobám, které mohou prokázat, že jejich hospodářské poměry jim neumožňují hradit náklady řízení (odměny advokáta, procesního zástupce atd.).

Hospodářské poměry jsou považovány za nedostatečné, pokud fyzická osoba prokáže, že její zdroje a příjmy za celý rok, vypočtené na základě všech parametrů a vztažené na domácnost, nejsou vyšší než dvojnásobek indexu Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, Veřejný víceúčelový index příjmů), platný v době podání žádosti.

Závisí na případné dohodě s advokátem.

Případ B

Je určena osobám, které mohou prokázat, že jejich hospodářské poměry jim neumožňují hradit náklady řízení (odměny advokáta, procesního zástupce atd.).

Hospodářské poměry jsou považovány za nedostatečné, pokud fyzická osoba prokáže, že její zdroje a příjmy za celý rok, vypočtené na základě všech parametrů a vztažené na domácnost, nejsou vyšší než dvojnásobek indexu Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, Veřejný víceúčelový index příjmů), platný v době podání žádosti.

Závisí na případné dohodě s advokátem.

Náklady na překlady a tlumočení

Případová studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Případ B

Veškeré zahraniční veřejné nebo soukromé dokumenty, které jsou vyžadovány na základě stanovených právních podmínek

(přeložené soudním překladatelem).

Překladatelé si stanovují sazby sami.

Tlumočníci mohou být vyžadováni pro potřeby řízení.

Tlumočníci si stanovují sazby sami.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/03/2019

Případová studie 2 – rodinné právo – svěření dětí do péče - Španělsko

Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: bulharštinaněmčinaangličtinafrancouzštinaportugalština

V této případové studii týkající se rodinného práva – péče od děti – byly členské státy požádány o informování žalobce o nákladech na řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Nesezdaný pár spolu žije po řadu let. V okamžiku odluky mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky a otec získá právo na styk. Matka podá návrh na omezení styku otce s dítětem.

Případ B – přeshraniční situace z pohledu advokáta v členském státě A: Nesezdaný pár spolu po řadu let žije v členském státě (členský stát B). Mají jedno dítě, ale hned po jeho narození se rozešli. Rozhodnutím soudu v členském státě B je dítě svěřeno do péče matky a otec získá právo na styk. Matka s dítětem se se souhlasem soudu přestěhuje do jiného členského státu (členského státu A) a otec zůstane v členském státě B. Po několika letech matka zahájí v členském státě A soudní řízení ve věci úpravy styku otce s dítětem.


Náklady řízení

Náklady ve Španělsku

Náklady soudního řízení, řízení o opravném prostředku a alternativního řešení sporu

Případová studie

Soud

Opravný prostředek

Jiné způsoby řešení sporů

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Počáteční náklady řízení

Je tento způsob možný v daném typu případů?

Případ A

Počáteční náklady – platby advokátovi a procesnímu zástupci, pokud strana není příjemcem bezplatné právní pomoci (upravené zákonem 1/1996 o bezplatné právní pomoci).

Řízení je osvobozeno od soudního poplatku, pokud se týká výlučně práv souvisejících s výkonem rodičovské péče o nezletilého (čl. 4 odst. 1 zákona 10/2012).

Jedná se o náklady soudního řízení. Po určení výše nákladů řízení je náhrada nákladů uložena straně, jejíž návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty (čl. 394 odst. 1 občanského soudního řádu).

Strana, která podává opravný prostředek, bude muset uhradit poplatek, pokud není příjemcem právní pomoci (15. dodatečné ustanovení zákona o soudní moci).

Řízení je osvobozeno od soudního poplatku, pokud se týká výlučně práv souvisejících s výkonem rodičovské péče o nezletilého dítěte (čl. 4 odst. 1 zákona 10/2012).

Strany se mohou dohodnout na jiném režimu styku s dítětem. Režim se stanoví prostřednictvím dohody, která musí být oznámena státnímu zastupitelství a schválena soudním orgánem.

Strany mohou po vzájemné dohodě požádat o zastavení řízení a podstoupit mediaci podle zákona 5/2012 z 6. července.

Informace o mediačních službách jsou k dispozici na portále soudní správy. Soudní mediace je soudy poskytována bezplatně.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na právní zastoupení, soudního exekutora a znalce

Případová studie

Advokáti

Soudní exekutoři

Znalci

Je právní zastoupení povinné?

Náklady

Je právní zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalců povinné?

Případ A

Stranám musí být nápomocen advokát a musí je zastupovat procesní zástupce (článek 750 občanského soudního řádu).

Po vzájemné dohodě mohou strany využít služeb jediného advokáta a procesního zástupce.

Je nutné zaplatit advokáta a procesního zástupce a neúspěšná strana bude muset nést další případné náklady řízení (v případě sporného řízení).

Strany nemají právní zastoupení.

Žádné

Žádné

Může být nutná intervence některých odborníků (psychologů).

Náklady nese strana, která jejich využití navrhla, ledaže by se jednalo o psychologicko-sociální poradnu při soudu.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na náhrady svědkům, jistotu a další související náklady

Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistoty

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Případ A

Svědkové mají právo, aby jim strana, která si je vyžádala, nahradila náklady spojené s jejich přítomností u soudu (čl. 375. odst. 1 občanského soudního řádu).

Částečně jsou zahrnuty do náhrady nákladů.

Není požadována žádná jistota.

Žádné

Příslušné výpisy z matriky, jakou jsou rodné listy (v současnosti vydávané bezplatně) nebo jiné listiny zakládající nároky

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na bezplatnou právní pomoc a ostatní náhrady nákladů

Případová studie

Bezplatná právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek vzniká nárok na právní pomoc?

Jaké jsou podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Je v některých případech možná náhrada nákladů na právní pomoc organizaci, která poskytuje bezplatnou právní pomoc?

Případ A

Je určena osobám, které mohou prokázat, že jejich hospodářské poměry jim neumožňují hradit náklady řízení (odměny advokáta, procesního zástupce atd.).

Hospodářské poměry jsou považovány za nedostatečné, pokud fyzická osoba prokáže, že její zdroje a příjmy za celý rok, vypočtené na základě všech parametrů a vztažené na domácnost, nejsou vyšší než dvojnásobek indexu Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, Veřejný víceúčelový index příjmů), platného v době podání žádosti.

Závisí na případné dohodě s advokátem. Pokud takové dohody nebylo dosaženo, uloží se náhrada nákladů až na výjimky straně, jejíž návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty (článek 394 občanského soudního řádu).

Za nahraditelné náklady se považuje odměna advokáta, jež nesmí překročit jednu třetinu částky za soudní řízení, platba procesnímu zástupci a případné další platby, které mohou být vyplaceny po stanovení výše nákladů řízení.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na překlady a tlumočení

Případová studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ B

Veškeré zahraniční veřejné nebo soukromé dokumenty, které jsou vyžadovány na základě stanovených právních podmínek

(přeložené soudním překladatelem).

Sazby tlumočníků jsou různé.

Tlumočníci mohou být vyžadováni pro potřeby řízení. Tlumočnické služby jsou nutné, má-li být osoba, která neovládá daný jazyk, vyslechnuta, má vypovídat nebo jí má být sděleno rozhodnutí soudu. Pokud si tlumočníka vyžádá soud, jeho služby se neplatí. Tlumočníkem může být ustanoven každý, kdo ovládá používaný jazyk, pokud složí přísahu nebo slíbí, že bude správně překládat.

V ostatních případech jsou sazby tlumočníků různé.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/03/2019

Případová studie 3 – rodinné právo – výživné na dítě - Španělsko

Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzštinaportugalština

V této případové studii týkající se rodinného práva – výživného –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky. Jedinou nevyřešenou otázkou zůstává výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí.

Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu žijí v členském státě (členský stát B), aniž by uzavřely sňatek. Mají tříleté dítě. Odloučí se od sebe. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky. Matka s dítětem se se souhlasem otce přestěhuje do jiného členského státu (členský stát A), kde si zřídí své bydliště.

Mezi rodiči zůstává nevyřešený spor ohledně výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí v členském státu A.


Náklady řízení

Náklady ve Španělsku

Náklady soudního řízení, řízení o opravném prostředku a alternativního řešení sporu

Případová studie

Soud

Opravný prostředek

Jiné způsoby řešení sporů

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Je tento způsob možný v daném typu případů?

Náklady

Případ A

Počáteční náklady – zálohy advokátovi a procesnímu zástupci, pokud strana není příjemcem bezplatné právní pomoci (upravené zákonem 1/1996 o bezplatné právní pomoci).

Jedná se o náklady soudního řízení. V případě sporného rozvodu je náhrada nákladů uložena straně, jejíž návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty (čl. 394 odst. 1 občanského soudního řádu).

V rodinných věcech je obvyklou praxí neukládat náhradu nákladů za celé řízení, ale rozdělit je na polovinu tak, aby každá strana nesla pouze vlastní náklady. V některých případech však může být náhrada nákladů uložena straně, jejíž žalobní návrhy byly zamítnuty.

Jsou-li úspěšné jen některé žalobní návrhy, každá strana nese pouze vlastní náklady.

Pokud se řízení týká výlučně placení výživného na nezletilé dítě, je osvobozeno od soudního poplatku (čl. 4 odst. 1 zákona 10/2012).

Důkazní návrhy, zpracování rozvodové dohody.

Vyžádá-li se znalecký posudek, je třeba zaplatit znalci. Platba za rozvodovou dohodu (v případě rozvodu na základě dohody manželů) je obvykle zahrnuta do celkové odměny advokátovi.

Strana, která podává opravný prostředek, bude muset uhradit jistotu, pokud není příjemcem právní pomoci.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Strany se mohou dohodnout na vypracování rozvodové dohody, v níž dobrovolně stanoví výši výživného. Tato dohoda musí být oznámena státnímu zastupitelství a schválena soudním orgánem.

Částky uhrazené odborníkům, kteří se zúčastní jednání.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na právní zastoupení, soudního exekutora a znalce

Případová studie

Advokáti

Soudní exekutoři

Znalci

Je právní zastoupení povinné?

Náklady

Je právní zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalců povinné?

Náklady

Případ A

Stranám musí být nápomocen advokát a musí je zastupovat procesní zástupce (článek 750 občanského soudního řádu).

V případě rozvodu na základě vzájemné dohody mohou strany využít služeb jediného advokáta a procesního zástupce.

Je nutné zaplatit advokáta a procesního zástupce a neúspěšná strana bude muset nést další případné náklady řízení (v případě sporného řízení).

Strany nemají právního zástupce.

Nevztahuje se na tato řízení.

Žádné

Žádné

S ohledem na povahu řízení se ho obvykle neúčastní.

Žádné

Vyžádá-li se znalecký posudek, je třeba zaplatit znalci, ledaže se jedná o odborníka z psychologicko-sociální poradny při soudu.

Případ B

Stranám musí být nápomocen advokát a musí je zastupovat procesní zástupce (článek 750 občanského soudního řádu).

V případě rozvodu na základě vzájemné dohody mohou strany využít služeb jediného advokáta a procesního zástupce.

Je nutné zaplatit advokáta a procesního zástupce a neúspěšná strana bude muset nést další případné náklady řízení (v případě sporného řízení).

Strany nemají právního zástupce.

Nevztahuje se na tato řízení.

Žádné

Žádné

S ohledem na povahu řízení se ho obvykle neúčastní.

Žádné

Vyžádá-li se znalecký posudek, je třeba zaplatit znalci, ledaže se jedná o odborníka z psychologicko-sociální poradny při soudu.

Náklady na náhrady svědkům, jistotu a další související náklady

Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistoty

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Svědkové mají právo, aby jim strana, která si je vyžádala, nahradila náklady spojené s jejich přítomností u soudu (čl. 375. odst. 1 občanského soudního řádu).

Částečně jsou zahrnuty do náhrady nákladů.

Není požadována žádná jistota.

Žádné

Výpisy z matriky, oddací listy nebo rodné listy dětí, nebo jiné listiny zakládající nároky stran. V současnosti jsou vydávány bezplatně (čl. 777 odst. 2 občanského soudního řádu).

Související náklady

Případ B

Svědkové mají právo, aby jim strana, která si je vyžádala, nahradila náklady spojené s jejich přítomností u soudu (čl. 375. odst. 1 občanského soudního řádu).

Částečně jsou zahrnuty do náhrady nákladů.

Není požadována žádná jistota.

Žádné

Výpisy z matriky, oddací listy nebo rodné listy dětí, nebo jiné listiny zakládající nároky stran. V současnosti jsou vydávány bezplatně (čl. 777 odst. 2 občanského soudního řádu).

Související náklady

Náklady na bezplatnou právní pomoc a ostatní náhrady nákladů

Případová studie

Bezplatná právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek vzniká nárok na právní pomoc?

Za jakých podmínek je poskytována pomoc v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Případ A

Je určena osobám, které mohou prokázat, že jejich hospodářské poměry jim neumožňují hradit náklady řízení (odměny advokáta, procesního zástupce atd.).

Hospodářské poměry jsou považovány za nedostatečné, pokud fyzická osoba prokáže, že její zdroje a příjmy za celý rok, vypočtené na základě všech parametrů a vztažené na domácnost, nejsou vyšší než dvojnásobek indexu Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, Veřejný víceúčelový index příjmů) platného v době podání žádosti.

Veřejný víceúčelový index příjmů (IPREM) je index používaný ve Španělsku jako reference mj. pro poskytování příspěvků, stipendií, dávek nebo podpory v nezaměstnanosti. Kalkulačka je k dispozici na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://www.iprem.com.es/

Strana, která měla ve věci úspěch, může získat náhradu nákladů řízení v případě, že náklady musí platit protistrana.

Případ B

Je určena osobám, které mohou prokázat, že jejich hospodářské poměry jim neumožňují hradit náklady řízení (odměny advokáta, procesního zástupce atd.).

Hospodářské poměry jsou považovány za nedostatečné, pokud fyzická osoba prokáže, že její zdroje a příjmy za celý rok, vypočtené na základě všech parametrů a vztažené na domácnost, nejsou vyšší než dvojnásobek indexu Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, Veřejný víceúčelový index příjmů) platného v době podání žádosti.

Veřejný víceúčelový index příjmů (IPREM) je index používaný ve Španělsku jako reference mj. pro poskytování příspěvků, stipendií, dávek nebo podpory v nezaměstnanosti. Kalkulačka je k dispozici na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://www.iprem.com.es/

Strana, která měla ve věci úspěch, může získat náhradu nákladů řízení v případě, že náklady musí platit protistrana.

Náklady na překlady a tlumočení

Případová studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Případ B

Veškeré zahraniční veřejné nebo soukromé dokumenty, které jsou vyžadovány na základě stanovených právních podmínek (přeložené soudním překladatelem).

Překladatelé si stanovují sazby sami.

Tlumočníci mohou být vyžadováni pro potřeby řízení.

Tlumočníci si stanovují sazby sami.

Pokud si tlumočníka vyžádá soud, jeho služby se neplatí.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/03/2019

Případová studie 4 – obchodní právo – smlouvy - Španělsko

Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: bulharštinaněmčinaangličtinafrancouzštinaportugalština

V této případové studii týkající se obchodního práva – smluv – byly členské státy požádány o informování prodávajícího o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Společnost dodala zboží v hodnotě 20 000 EUR. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl.

Prodávající se rozhodne soudit o uhrazení plné ceny.

Případ B – přeshraniční situace: Společnost se sídlem v členském státě B dodá kupujícímu v členském státě A zboží v hodnotě 20 000 EUR. Smlouva se řídí právem členského státu B a je sepsána v jazyce členského státu B. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující v členském státu A domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl. Prodávající se rozhodne v členském státu A soudit o uhrazení plné ceny, která je uvedena ve smlouvě s kupujícím.


Náklady řízení

Náklady ve Španělsku

Náklady soudního řízení, řízení o opravném prostředku a alternativního řešení sporu

Případová studie

Soud

Opravný prostředek

Jiné způsoby řešení sporů

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Je tento způsob možný v daném typu případů?

Náklady

Případ A

V řízení o platebním rozkazu podle článku 812 a násl. občanského soudního řádu není v zásadě nutná přítomnost advokáta pro předložení prvního žalobního návrhu na zaplacení dluhu, a to bez ohledu na výši nároku.

V případě běžné žaloby se vyžaduje účast advokáta a procesního zástupce, pokud nárok převyšuje 2 000 EUR.

Podá-li dlužník v řízení o platebním rozkazu odpor, je nutná přítomnost advokáta a procesního zástupce v případě, že se bude jednat o částku vyšší, než stanoví občanský soudní řád (v současnosti 2 000 EUR).

Překročí-li částka 2 000 EUR, platí se rovněž soudní poplatek v závislosti na typu řízení a výši nároku, ledaže je strana příjemcem bezplatné právní pomoci (upravené zákonem 1/1996 o bezplatné právní pomoci).

Jedná se o náklady soudního řízení. Náhrada nákladů je uložena straně, jejíž návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty (čl. 394 odst. 1 občanského soudního řádu).

Důkazní návrhy

Náhrady svědkům (svědečné)

Znalecké posudky

Jestliže dlužník nepodá odpor, nemá řízení téměř žádné náklady. V případě námitek se použijí obecná pravidla. Strana podávající opravný prostředek zaplatí soudní poplatek a složí jistotu (pokud není příjemcem bezplatné právní pomoci).

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Strany mohou dosáhnout dohody o dlužné částce bez účasti třetí strany, ale v tomto případě musí být dohoda schválena soudcem. Mohou také využít mediačních služeb, a to i po zahájení řízení. Zákonem 5/2012 z 6. července o mediaci v občanských a obchodních věcech byla do španělského práva začleněna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008. Tento zákon stanoví minimální podmínky pro výkon mediace, aniž by byly dotčeny právní předpisy schválené autonomními společenstvími.
Zákon umožňuje informovat účastníky řízení při předběžném projednání žaloby o možnosti využít mediace za účelem vyřešení sporu. Soud může dokonce při projednávání věci samé účastníky vyzvat k dosažení dohody, kterou by se řízení ukončilo. Podle čl. 19 odst. 4 tohoto zákona mohou účastníci řízení požádat o přerušení řízení za účelem mediace nebo rozhodčího řízení.

Je-li dosaženo dohody, vrací se 60 % soudního poplatku.
Obecně platí, že mediační řízení navržené soudem je bezplatné.
S výjimkou soudem navrženého mediačního řízení rozhodují o použití mediátora a výši jeho odměny strany. K nákladům na mediaci zákon 5/2012 výslovně stanoví, že bez ohledu na to, zda mediace skončila dohodou, nesou strany náklady rovným dílem, není-li smluvně stanoveno jinak.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na právní zastoupení, soudního exekutora a znalce

Případová studie

Advokáti

Soudní exekutoři

Znalci

Je právní zastoupení povinné?

Náklady

Je právní zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalců povinné?

Náklady

Případ A

V případě řízení o platebním rozkazu není povinné, pouze podá-li dlužník odpor.
V případě běžné žaloby nebo podá-li dlužník odpor v řízení o platebním rozkazu je povinné, jestliže výše nároku překročí 2 000 EUR. V takových případech musí být stranám nápomocen advokát a musí být zastupovány procesním zástupcem (článek 31 občanského soudního řádu).

Závisí na výši nároku a procesních úkonech.

Strany nemají právního zástupce.

Není, ale v určitých případech se doporučuje využít odborníků, které pak platí strana, jež si vyžádala jejich služby.

Různé, v závislosti na rozsahu a předmětu znaleckého posudku.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na náhrady svědkům, jistotu a další související náklady

Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistoty

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Případ A

Svědkové mají právo, aby jim strana, která si je vyžádala, nahradila náklady spojené s jejich přítomností u soudu (čl. 375. odst. 1 občanského soudního řádu).

Náklady stanovuje soudní tajemník podle řádně zdůvodněných nároků svědka (cestovní výdaje, diety atd.).

Není požadována žádná jistota. Jistoty se vyžadují pouze při odvolání proti určitým rozhodnutím.

Liší se podle napadeného rozhodnutí. Mohou se pohybovat mezi 25 a 50 EUR.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na bezplatnou právní pomoc a ostatní náhrady nákladů

Případová studie

Bezplatná právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek vzniká nárok na právní pomoc?

Za jakých podmínek je poskytována pomoc v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Kdy a za jakých podmínek vzniká nárok na právní pomoc?

Za jakých podmínek je poskytována pomoc v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Případ A

Je určena osobám, které mohou prokázat, že jejich hospodářské poměry jim neumožňují hradit náklady řízení (odměny advokáta, procesního zástupce, znalce atd.).

Rozsah služeb zahrnutých do bezplatné právní pomoci v současnosti stanoví příslušná komise pro právní pomoc (Comisión de Asistencia Jurídica). Pomoc může být poskytnuta pouze na některou službu stanovenou zákonem (např. na uhrazení soudního poplatku).

Hospodářské poměry jsou považovány za nedostatečné, pokud fyzická osoba prokáže, že její zdroje a příjmy za celý rok, vypočtené na základě všech parametrů a vztažené na domácnost, nejsou vyšší než dvojnásobek indexu Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, Veřejný víceúčelový index příjmů) platného v době podání žádosti.

Obecně lze uvést, že lze zcela či částečně nahradit odměnu právníkovi, nepřekročí-li jednu třetinu nákladů soudního řízení, a případně platby a zálohy procesnímu zástupci a znalečné, a to po stanovení výše náklad.

Pokud soudní tajemník (Secretario Judicial) stanovil výši nákladů a následně bylo vydáno rozhodnutí o náhradě nákladů dané straně (článek 394 občanského soudního řádu).

Náhrada nákladů je uložena protistraně.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na překlady a tlumočení

Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

K dokumentům předloženým v jiném jazyce než kastilštině (či případně jazyce autonomního společenství, kde se řízení koná), musí být přiložen jejich překlad. Překlad může být vyhotoven soukromě. Pokud jedna ze stran zpochybní správnost překladu a toto tvrzení zdůvodní, nařídí soudní tajemník (Secretario judicial) úřední překlad napadené části dokumentu na náklady strany, která jej předložila. Prokáže-li se, že úřední překlad se v zásadě shoduje s překladem soukromým, platí náklady strana, která překlad napadla.

Závisí na překládaném textu.

Jestliže má být při řízení vyslechnuta osoba, která neovládá kastilštinu či případně druhý oficiální jazyk autonomního společenství, má vypovídat nebo jí má být sděleno rozhodnutí soudu, ustanoví se tlumočníkem kdokoli, kdo ovládá používaný jazyk, pokud složí přísahu nebo slíbí, že bude správně překládat.

Závisí na tom, zda se využije služeb profesionálního tlumočníka.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/03/2019

Případová studie 5 – obchodní právo – odpovědnost - Španělsko

Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: bulharštinaněmčinaangličtinafrancouzštinaportugalština

V této případové studii týkající se obchodního práva – odpovědnosti –, byly členské státy požádány o informování spotřebitele o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Výrobce vytápěcích zařízení dodá instalační firmě topné těleso. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne soudit o plnou náhradu škody s výrobcem vytápěcích zařízení, instalační firmou a pojišťovnami.

Případ B – přeshraniční situace: Výrobce topných zařízení v členském státu B dodá instalační firmě v členském státu C topné těleso. Instalační společnost dále prodá topné těleso spotřebiteli v členském státu A a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny u pojišťovny ve svém členském státu. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne v členském státu A soudit o plnou náhradu škody s výrobcem topných zařízení, instalační firmou a pojišťovnou v členském státu A.


Náklady řízení

Náklady ve Španělsku

Náklady soudního řízení, řízení o opravném prostředku a alternativního řešení sporu

Případová studie

Soud

Opravný prostředek

Jiné způsoby řešení sporů

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Počáteční náklady řízení

Náklady řízení

Jiné náklady

Je tento způsob možný v daném typu případů?

Případ A

Počáteční náklady – zálohy advokátovi a procesnímu zástupci a v závislosti na typu řízení a výši nároku, který však musí přesáhnout 2 000 EUR, obvykle i soudní poplatek, kromě případů, kdy je strana příjemcem bezplatné právní pomoci (podle zákona 1/1996 o bezplatné právní pomoci).

Jedná se o náklady soudního řízení. Náhrada nákladů je uložena straně, jejíž návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty (čl. 394 odst. 1 občanského soudního řádu).

Důkazní návrhy:

– svědečné,

– znalecké posudky.

Strana, která podává opravný prostředek, bude muset uhradit jistotu, ledaže by byla příjemcem bezplatné právní pomoci.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Použije se stejné kritérium jako v prvoinstančním řízení.

Strany mohou dosáhnout dohody o dlužné částce bez účasti třetí strany, ale v tomto případě musí být dohoda schválena soudcem. Mohou také využít mediačních služeb, a to i po zahájení řízení.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na právní zastoupení, soudního exekutora a znalce

Případová studie

Advokáti

Soudní exekutoři

Znalci

Je právní zastoupení povinné?

Náklady

Je právní zastoupení povinné?

Je využití znalců povinné?

Případ A

Strany musí být zastoupeny advokátem nebo procesním zástupcem, přesáhne-li nárok 2 000 EUR (čl. 31 občanského soudního řádu).

Závisí na výši nároku a procesních úkonech.

Strany nemají právního zástupce.

Použití znalce se doporučuje (ocenění škod) a náklady na vypracování znaleckého posudku půjdou k tíži strany, která si službu znalce vyžádala.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na náhrady svědkům, jistotu a další související náklady

Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistoty

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Případ A

Svědkové mají právo, aby jim strana, která si je vyžádala, nahradila náklady spojené s jejich přítomností u soudu (čl. 375. odst. 1 občanského soudního řádu).

Není požadována žádná jistota.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na bezplatnou právní pomoc a ostatní náhrady nákladů

Případová studie

Bezplatná právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek vzniká nárok na právní pomoc?

Za jakých podmínek je poskytována pomoc v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Případ A

Je určena osobám, které mohou prokázat, že jejich hospodářské poměry jim neumožňují hradit náklady řízení (odměny advokáta, procesního zástupce atd.).

Hospodářské poměry jsou považovány za nedostatečné, pokud fyzická osoba prokáže, že její zdroje a příjmy za celý rok, vypočtené na základě všech parametrů a vztažené na domácnost, nejsou vyšší než dvojnásobek indexu Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, Veřejný víceúčelový index příjmů) platného v době podání žádosti.

Závisí to na dohodě s advokátem, pokud byla uzavřena. Obecně lze uvést, že lze zcela či částečně nahradit odměnu právníkovi, nepřekročí-li jednu třetinu nákladů soudního řízení, a případně platby a zálohy procesnímu zástupci a znalečné, a to po stanovení výše náklad.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Jako v případě A

Náklady na překlady a tlumočení

Případová studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

K dokumentům předloženým v jiném jazyce než kastilštině (či případně jazyce autonomního společenství, kde se řízení koná), musí být přiložen jejich překlad. Překlad může být vyhotoven soukromě. Pokud jedna ze stran zpochybní správnost překladu a toto tvrzení zdůvodní, nařídí soudní tajemník (Secretario judicial) úřední překlad napadené části dokumentu na náklady strany, která jej předložila. Prokáže-li se, že úřední překlad se v zásadě shoduje s překladem soukromým, platí náklady strana, která překlad napadla.

Různé

Jestliže má být při řízení vyslechnuta osoba, která neovládá kastilštinu či případně druhý oficiální jazyk autonomního společenství, má vypovídat nebo jí má být sděleno rozhodnutí soudu, ustanoví se tlumočníkem kdokoli, kdo ovládá používaný jazyk, pokud složí přísahu nebo slíbí, že bude správně překládat.

Případ B

Jako v případě A

Jako v případě A

Před řízením nelze s určitostí stanovit.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/03/2019

Náklady řízení - Francie

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština

V této části naleznete přehled nákladů řízení uplatňovaných ve Francii. Podrobnější informace o nákladech na soudní řízení naleznete v následujících případových studiích:

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – Rozvod

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – Péče o dítě

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – Výživné

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – Smlouva

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – Odpovědnost


Náklady řízení

Ustanovení o odměnách pro právnické profese

Tarify jsou tvořeny pevnými poplatky a variabilními poplatky (často jde o procento z hodnoty sporu).

Je třeba rozlišovat mezi:

 • pomocnými soudními osobami – auxiliaires de justice (advokáti, soudní zmocněnci např. pro insolvenční řízení), jejichž odměňování se řídí tarifem pouze částečně. Odměny jsou z větší části volně sjednávány s klienty.
 • úředními osobami – officiers publics ou ministériels, jejichž odměny se řídí tarifem v rámci regulační pravomoci francouzské vlády.

Právní zástupci u odvolacího soudu (avoués)

Nařízení č. 80-608 ze dne 30. července 1980 stanoví tarif pro právní zástupce u odvolacích soudů. Pomocné soudní osoby / Advokáti.

Regulační předpisy stanoví tarify pro advokáty zastupující procesní subjekty v prvoinstančním řízení (nařízení č. 72-784 ze dne 25. srpna 1972 a č. 75-785 ze dne 21. srpna 1975).

Soudní exekutoři

Tarif soudních exekutorů za předvolávání a soudní doručování návrhů a soudních rozhodnutí je stanoven vyhláškou č. 96-1080 ze dne 12. prosince 1996.

 

Pevně stanovené náklady řízení

Pevně stanovené náklady v občanském soudním řízení

Pevně stanovené náklady sporných stran v občanském soudním řízení

V občanskoprávních věcech existují náklady, které jsou z právního hlediska nezbytné pro konání soudního řízení a jejichž výše je stanovena tarifem na základě právního předpisu nebo soudního rozhodnutí. Tyto náklady jsou klasifikovány jako náklady řízení.

Náklady řízení zahrnují:

 1. Poplatky, daně, platby nebo odměny vybírané sekretariáty soudů nebo daňovou správou. Těchto poplatků a daní je velmi málo vzhledem k tomu, že zákonem č. 77-1468 ze dne 30. prosince 1977 byla zavedena zásada bezplatného provádění právních úkonů před občanskými a správními soudy.
 2. Náklady na překlady listin v případě, že jsou vyžadovány ze zákona nebo na základě mezinárodního závazku.
 3. Náhrady svědkům.
 4. Odměny soudních znalců.
 5. Tarifní výdaje (tarif soudních exekutorů, právních zástupců u odvolacího soudu, advokátů).
 6. Odměny úředních osob.
 7. Odměny advokátů v případě, že jsou upraveny právními předpisy, a to včetně poplatku za obhajovací řeč.
 8. Náklady spojené s doručením listiny do zahraničí.
 9. Náklady na překlady a tlumočení, které jsou nutné pro provedení dokazování v zahraničí na základě žádosti soudů v rámci nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech.
 10. Sociální šetření nařízená v rodinných věcech a ve věci právní ochrany zletilých a nezletilých osob.
 11. Odměna osoby určené soudem pro provedení výslechu nezletilé osoby.

Fáze občanského soudního řízení, kdy je nutno uhradit pevně stanovené náklady

Náklady občanského soudního řízení zahrnují veškeré náklady, které strany uhradily nebo mají uhradit před zahájením soudního řízení nebo v jeho průběhu.

Před zahájením soudního řízení to jsou například náklady na právní poradenství, na soudní znalce, cestovní náklady.

V průběhu řízení se tyto náklady mohou týkat nákladů řízení uhrazených pomocným soudním osobám a úředním osobám, poplatků vybíraných státem a odměn poradců.

Po ukončení řízení to mohou být náklady na výkon rozhodnutí.

Náklady řízení v ústavních věcech

Pevně stanovené náklady sporných stran při řízení v ústavních věcech

Vzhledem k tomu, že za současného stavu francouzského soudního řízení není individuální podání k Ústavní radě možné, není nutné na tuto otázku odpovídat.

 

Jaké předběžné informace lze očekávat od právního zástupce (od svého advokáta)?

Informace o právech a povinnostech stran

Součástí etiky pomocných soudních osob je poskytování relevantních informací klientům, pokud jde o jejich práva a povinnosti.

Zdroje informací o nákladech soudního řízení

Kde lze najít informace o nákladech soudního řízení ve Francii?

Na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti a různých profesí.

V jakém jazyce lze najít informace o nákladech soudního řízení ve Francii?

Informace jsou dostupné ve francouzštině.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Neexistují internetové stránky, kde by byly zveřejňovány náklady soudních řízení.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Kde lze najít informace o této problematice? Jaké sazby DPH se uplatňují?

Tarify jsou uváděny bez daně. Uplatňuje se vždy sazba DPH ve výši 19,6 % s výjimkou úkonů pro příjemce právní pomoci (5,5 %).

Právní pomoc

Jaké jsou horní hranice příjmů pro získání právní pomoci v občanskoprávních věcech?

Z hlediska právní pomoci se nečiní rozdíly podle druhu projednávané věci – občanskoprávní nebo trestní – ani podle druhu soudního řízení. Přiznání nebo odmítnutí právní pomoci je vázáno pouze na příjmy žadatele.

O právní pomoc mohou požádat všechny fyzické osoby, které jsou francouzskými státními občany a státní občané členských států Evropské unie i neziskové právnické osoby, které si přejí uplatnit svá práva před soudem a nemají dostatečné příjmy.

Stejně tak mohou být příjemci právní pomoci v občanskoprávním řízení i osoby s cizím státním občanstvím, které obvykle a řádně pobývají ve Francii. Tato podmínka řádného pobytu však není vyžadována v trestním řízení. Tuto podmínku také nelze uplatňovat vůči nezletilým osobám, a to bez ohledu na druh soudního řízení, který se jich týká (občanskoprávní, správní nebo trestní).

 

Pokud jde o zdroje, zohledňují se průměrné měsíční příjmy žadatele o právní pomoc za poslední kalendářní rok a případně i příjmy osob žijících s ním ve společné domácnosti. V tomto posledním případě je horní hranice pro přiznání pomoci zvýšena za použití koeficientů na rodinné závazky.

Nicméně osoby, které patří mezi příjemce určitých minimálních sociálních dávek (doplňkový příspěvek ze Státního fondu solidarity, minimální mzda), jsou zproštěny povinnosti dokládat nedostačující příjmy.

Kromě toho nejsou do příjmů započítávány různé dávky sociálního charakteru (rodinné přídavky, sociální přídavky, příspěvky na bydlení).

Právní pomoc může být úplná nebo částečná v závislosti na příjmech. Horní hranice příjmů pro přiznání pomoci jsou aktualizovány každoročně zákonem o státním rozpočtu. Pro rok 2009 se průměrný měsíční příjem samostatně žijící osoby musí za rok 2008:

 • rovnat maximálně 911 EUR pro úplnou právní pomoc,
 • pohybovat mezi 912 a 1367 EUR pro částečnou právní pomoc.

Tyto horní hranice jsou navýšeny o 164 EUR pro každou ze dvou prvních osob žijících ve společné domácnosti se žadatelem (děti, manžel/manželka, druh/družka, partner v registrovaném partnerství, předek…) a o 104 EUR od třetí osoby závislé na péči.

Existují nějaké další podmínky získání právní pomoci pro oběti?

V zásadě není postavení strany v soudním řízení (například oběť nebo obžalovaný) bráno do úvahy. Z hlediska přiznání nebo odmítnutí právní pomoci se nečiní rozdíl mezi oběťmi, obžalovanými, žalobci a žalovanými.

Nicméně zákon o rámcovém programu rozvoje soudnictví ze dne 9. září 2002 zlepšil podmínky přístupu ke spravedlnosti pro oběti zvlášť závažných zločinů – úmyslného trestného činu proti životu a zdraví (zločiny stanovené a postihované články 221-1 až 221-5, 222-1 až 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (bod 1 a 2), 222,23 až 222-26, 421-1 (bod 1) a 421-3 (body 1 až 4) trestního zákoníku) – a pro oprávněné osoby, aby mohly podat žalobu na náhradu škody vyplývající z trestných činů proti člověku, a zprostil je povinnosti prokazovat příjmy pro získání právní pomoci. Toto ustanovení se použije zejména pro oběti znásilnění nebo různých forem opakovaného násilí na nezletilých do 15 let věku nebo na obzvláště zranitelných osobách s následkem smrti nebo trvalými následky.

Výjimečně není nutno trvat na podmínce příjmů, a to nezávisle na postavení žadatele o pomoc v soudním řízení (žalobce/žalovaný, oběť/obžalovaný) ve všech případech, kdy je situace takových osob obzvláště hodna pozornosti vzhledem k předmětu sporu nebo předpokládaným nákladům řízení.

Toto ustanovení se použije zejména na oběti trestných činů s ohledem na okolnosti, za jakých byl daný trestný čin spáchán.

Existují další podmínky pro získání právní pomoci pro obžalované?

Získání právní pomoci pro žalovanou stranu se v zásadě neřídí žádnou zvláštní podmínkou. Nicméně v případě podání některého opravného prostředku (odvolání, odpor, dovolání) se postavení žalovaných v rámci dalšího řízení zlepší, pokud jim již byla přiznána právní pomoc. Tyto osoby totiž oprávněně využijí této pomoci na svoji obhajobu.

Je však nutno připomenout obecné pravidlo vztahující se jak na žalobce, tak i na žalovaného, podle něhož není právní pomoc přiznána, pokud jsou náklady, na něž se vztahuje tato pomoc, hrazeny z pojištění právní ochrany nebo rovnocenného ochranného systému.

 

Existuje řízení osvobozené od nákladů?

Před místním soudem a instančním soudem nejsou strany povinny nechat se právně zastupovat. Pokud je žalovaná částka nižší než 4 000 EUR, lze se na tyto soudy obrátit v rámci zjednodušeného řízení, kdy jsou strany zproštěny povinnosti využít služeb soudního exekutora.

Pouze na základě návrhu a bez právního zastoupení mohou být vyřizovány žádosti o revizi opatření týkajících se výkonu rodičovské zodpovědnosti a žádosti týkající se adopce, pokud bylo dítě přijato do rodiny před 15. rokem věku, porozvodová opatření a žádosti týkající se vyživovací povinnosti.

Stejně jako u všech řízení před občanskými soudy nevybírají tyto soudy poplatky za podání návrhu/žaloby ani za vydání rozhodnutí.

Kdy strana, které v řízení neuspěla, musí hradit náklady řízení strany, která uspěla?

V občanskoprávních věcech musí jakýkoliv rozsudek či rozhodnutí, kterým je ukončeno instanční řízení, rozhodnout o tom, kdo ponese náklady vynaložené v rámci soudního řízení.

V zásadě je náhrada nákladů řízení (tarifní náklady – viz výše) uložena straně, která v řízení neuspěla. Soud však na základě odůvodněného rozhodnutí může uložit náhradu části nebo veškerých nákladů protistraně.

Jedna ze stran se rovněž může domáhat toho, aby protistrana nesla částečně nebo úplně náklady, které vynaložila a které nejsou součástí nákladů řízení. Jedná se například o odměny a platby za obhajovací řeč pro právního zástupce, náklady soudních exekutorů a poplatky za exekutorské zápisy a cestovní náhrady protistrany. V takovém případě soud odsoudí stranu, která je povinna uhradit náklady řízení, nebo v případě, kdy je řízení bezplatné, stranu, která neměla úspěch ve sporu, zaplatit druhé straně částku, jejíž výši soud stanoví z titulu výdajů, které nejsou zahrnuty do nákladů. Přihlíží přitom k zásadě spravedlnosti nebo k ekonomické situaci strany, které byla uložena náhrada nákladů. Ze stejných důvodů může rozhodnout, i z moci úřední, že náhradu nákladů uložit nelze.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

V občanskoprávních věcech je odměna znalců určených soudem stanovena usnesením soudu.

Pokud soud zadá znalci určitý úkon, stanoví výši zálohy na odměnu znalce. Výše zálohy se co nejvíce blíží předpokládané konečné výši odměny. Soud určí stranu nebo strany, které budou muset složit zálohu na odměnu do úschovy soudní kanceláře daného soudu.

Po odevzdání znaleckého posudku určí soudce odměnu znalce, především na základě provedených odborných úkonů, s ohledem na stanovené termíny a kvalitu vykonané práce. Povolí, aby si znalec nechal vyplatit dlužnou částku ze zálohy složené v úschově soudní kanceláře, případně nařídí, aby byla znalci vyplacena zbývající částka s uvedením, která strana částku uhradí.

Rozsudek nebo rozhodnutí, kterým se ukončuje řízení, stanoví, kdo hradí odměny znalce. V zásadě je úhrada na straně, která neuspěla, neuloží-li soud svým odůvodněným rozhodnutím úhradu odměny v částečné nebo plné výši straně jiné.

Oproti tomu odměny znalce, který nebyl ustanoven soudem, jsou volně dohodnuty mezi znalcem a jeho klientem. Tyto odměny nejsou součástí nákladů řízení. Strana může požadovat na soudu, aby uložil straně, která v řízení neuspěla, nebo straně, které byla uložena náhrada nákladů řízení, aby znalci v rámci odměny uhradila takto vynaložené částky. Soud rozhodne s ohledem na zásadu spravedlnosti nebo na ekonomickou situaci strany, které byla uložena náhrada nákladů.

 

Odměny překladatelů a tlumočníků

Tyto náklady hradí strana, která v řízení neuspěla, neuloží-li soud svým odůvodněným rozhodnutím úhradu odměny v částečné nebo plné výši straně jiné.

Související přílohy

Francouzská zpráva ke Studii o transparentnosti nákladů řízeníPDF(1312 Kb)en


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/07/2010

Případová studie 1 – rodinné právo – rozvod - Francie

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V této případové studii týkající se rodinného práva – rozvodu –, byly členské státy požádány o informování strany, která podává žádost o rozvod, o nákladech na rozvodové řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Pár uzavře sňatek. Později se odloučí a dohodne na rozvodu.

Případ A – přeshraniční situace: Dva státní příslušníci téhož členského státu (členský stát A) uzavřou sňatek. Manželství je uzavřeno v členském státu A. Po svatbě se pár přestěhuje do jiného členského státu (členský stát B), kde bude žít a pracovat a kde si zřídí své bydliště. Krátce poté se pár odloučí, manželka se vrátí do členského státu A a manžel zůstane v členském státě B. Pár se dohodne na rozvodu. Manželka ihned po návratu do členského státu A podá u soudu členského státu B žádost o rozvod.


Náklady řízení


Náklady ve Francii

Náklady soudního řízení, odvolacího řízení a alternativních způsobů řešení sporů (MARC)


Praktický případ

Soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů (MARC)

Počáteční náklady řízení

Náklady na přepis

Jiné náklady

Počáteční náklady řízení

Náklady na přepis

Jiné náklady

Existuje tato možnost v daném typu případů?

Náklady

Případ A

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Mediace je možná pro případné sblížení stanovisek stran, pokud jde o následky rozvodu, ale rozhodnutí o rozvodu musí v každém případě vydat soud.

Mediaci hradí strany, ale lze ji hradit také z právní pomoci.

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

DttoNáklady na právní zastoupení, soudního exekutora, znalce a tlumočníky


Praktický případ

Právní zastoupení

Soudní exekutor

Znalec/Tlumočník

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je právní zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je jejich účast povinná?

Náklady

Případ A

Ano

Odměny jsou stanovovány volně.

Ano, v případě předvolání

Ne, v případě společného návrhu.

Předvolání: 18,70 EUR

Soudní doručení: 26,70 EUR

Soudní doručení: 26,70 EUR

Účast notáře je nutná, pokud je součástí společného jmění manželů nemovitost.

Podle tarifu

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto

Listina z jiného členského státu 50 EUR

Listina určená pro jiný členský stát 36,30 EUR

Listina z jiného členského státu 50 EUR

Listina určená pro jiný členský stát 36,30 EUR

Dtto

DttoNáklady na náhrady svědkům, přísahu nebo jinou záruku a další související náklady


Praktický případ

Náhrady svědkům (svědečné)

Přísaha nebo jiná záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje takový institut a kdy a jak je využíván?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

DttoNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPraktický případ

Právní pomoc

Kdy a za jakých podmínek lze nárok uplatnit?

Kdy je pomoc poskytována v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Případ A

O pomoc může před zahájením řízení nebo v jeho průběhu požádat jeden z manželů. Pomoc je přiznána, pokud:

- návrh na rozvod podaný jedním z manželů není zjevně nepřípustný nebo neopodstatněný;

- příjmy, které přiznává, nepřekračují horní hranici stanovenou zákonem;

- náklady rozvodového řízení nejsou hrazeny z pojištění právní ochrany;

Stát hradí veškeré náklady řízení, pokud byla manželovi/manželce přiznána právní pomoc v plné výši.

Pomoc je poskytována v plné výši, pokud měsíční příjmy přiznané žadatelem nepřesahují 911 EUR měsíčně v případě pomoci v plné výši.

Při vyšších částkách, až do 1367 EUR, je přiznána částečná pomoc.

Horní hranice příjmů se zvyšuje o 164 EUR pro první 2 osoby závislé na péči žadatele a o 104 EUR pro 3. a další osoby.

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto
Praktický případ

Náhrady nákladů

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů na řešení sporu?

Existují případy, kdy musí být právní pomoc nahrazena orgánu, který ji poskytl?

Případ A

Ne, v případě dohody stran je postupováno podle zásady sdílení nákladů, nedohodnou-li se strany jinak nebo nerozhodne-li jinak soud.

Je-li rozhodnutím o rozvodu uložena náhrada nákladů řízení tomu z manželů, který není příjemcem právní pomoci, je tato osoba povinna nahradit státní pokladně náklady, které stát vynaložil na obhajobu toho z manželů, který je příjemcem právní pomoci.

Případ B

Dtto

DttoNáklady na překlady a tlumočení


Praktický případ

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Soudci je třeba předložit přeložené dokumenty.

Statistické údaje o nákladech nejsou k dispozici.

Pokud soudce nezná jazyk, kterým se vyjadřují strany.

Určí soud

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto

DttoOriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/07/2010

Případová studie 2 – rodinné právo – svěření dětí do péče - Francie

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V této případové studii týkající se rodinného práva – svěření dětí do péče –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka se soudí o omezení styku otce s dítětem.

Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu v členském státu (členský stát B) žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. Mají spolu dítě, ale ihned po narození dítěte se od sebe odloučí. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka a dítě se v souladu s rozhodnutím soudu přestěhují do jiného členského státu (členský stát A) a otec zůstane v členském státu B. Po několika letech se matka soudí v členském státu A o úpravu styku dítěte s otcem.


Náklady řízení

Náklady ve Francii

Náklady soudního řízení, odvolacího řízení a alternativních způsobů řešení sporů (MARC)


Praktický případ

Soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů (MARC)

Počáteční náklady řízení

Náklady na přepis

Jiné náklady

Počáteční náklady řízení

Náklady na přepis

Jiné náklady

Existuje tato možnost v daném typu případů?

Náklady

Případ A

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Soudní mediace je možná

Mimosoudní mediace je rovněž možná.

Mediaci hradí strany. Odměny stanoví soud, ale náklady mohou být hrazeny z právní pomoci.

Je vhodné, aby mediátor a strany uzavřely dohodu o odměnách.

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

DttoNáklady na právní zastoupení, soudního exekutora, znalce a tlumočníky


Praktický případ

Právní zastoupení

Soudní exekutor

Znalec/tlumočník

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je právní zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je jejich účast povinná?

Náklady

Případ A

Ne

Ne

Ano, v případě předvolání

Ne v případě podání návrhu

Předvolání: 18,70 EUR

Soudní doručení: 26,70 EUR

Pokud oznámení rozhodnutí nezajistí soudní kancelář, stojí jeho doručení soudním exekutorem: 26,70 EUR

Ne

Určí soud

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto

Listina z jiného členského státu 50 EUR

Listina určená pro jiný členský stát 36,30 EUR

Listina z jiného členského státu: 50 EUR

Listina určená pro jiný členský stát: 36,30 EUR

Dtto

DttoNáklady na náhrady svědkům, přísahu nebo jinou záruku a další související náklady


Praktický případ

Náhrady svědkům (svědečné)

Přísaha nebo jiná záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Existuje takový institut a kdy a jak je využíván?

Existuje takový institut a kdy a jak je využíván?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto


Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPraktický případ

Právní pomoc

Kdy a za jakých podmínek lze nárok uplatnit?

Kdy je pomoc poskytována v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Případ A

O pomoc lze požádat před zahájením řízení nebo v jeho průběhu. Pomoc je přiznána, pokud měsíční příjmy, které rodič udává, nepřesahují limit stanovený zákonem.

Stát hradí veškeré náklady řízení, pokud je rodič příjemcem pomoci v plné výši.

Pomoc je poskytována v plné výši, pokud měsíční příjmy přiznané žadatelem nepřesahují 911 EUR měsíčně v případě pomoci v plné výši.

Při vyšších částkách, až do 1 367 EUR, je přiznána částečná pomoc.

Horní hranice příjmů je zvýšena o 164 EUR pro první 2 osoby závislé na péči a o 104 EUR pro 3. a další osoby.

Případ B

Dtto

Dtto

DttoNáklady na překlady a tlumočení


Praktický případ

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Soudci je třeba předložit přeložené dokumenty.

Statistické údaje nejsou k dispozici

Pokud soudce nezná jazyk, kterým se vyjadřují strany.

Odměnu stanoví soud.

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto

DttoOriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/07/2010

Případová studie 3 – rodinné právo – výživné na dítě - Francie

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V této případové studii týkající se rodinného práva – výživného –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky. Jedinou nevyřešenou otázkou zůstává výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí.

Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu žijí v členském státě (členský stát B), aniž by uzavřely sňatek. Mají tříleté dítě. Odloučí se od sebe. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky. Matka s dítětem se se souhlasem otce přestěhuje do jiného členského státu (členský stát A), kde si zřídí své bydliště.

Mezi rodiči zůstává nevyřešený spor ohledně výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí v členském státu A.


Náklady řízení


Náklady ve Francii

Náklady soudního řízení, odvolacího řízení a alternativních způsobů řešení sporů (MARC)


Praktický případ

Soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů (MARC)

Počáteční náklady řízení

Náklady na přepis

Jiné náklady

Počá-teční náklady řízení

Náklady na přepis

Jiné náklady

Existuje tato možnost v daném typu případů?

Náklady

Případ A

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Soudní mediace je možná.

Mimosoudní mediace je rovněž možná.

Mediaci hradí strany, odměny stanoví soud, náklady na mediaci však mohou být hrazeny z právní pomoci.

Je vhodné, aby strany uzavřely s mediátorem dohodu o odměně.

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto        

DttoNáklady na právní zastoupení, soudního exekutora, znalce a tlumočníky


Praktický případ

Právní zastoupení

Soudní exekutor

Znalec/tlumočník

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je právní zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je jejich účast povinná?

Náklady

Případ A

Ne

Ne          

Ne

Ne

Ne

Ne

Určí soud

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto


Náklady na náhrady svědkům, přísahu nebo jinou záruku a další související náklady


Praktický případ

Náhrady svědkům (svědečné)

Přísaha nebo jiná záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje takový institut a kdy a jak je využíván?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

Dtto

DttoNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPraktický případ

Právní pomoc

Kdy a za jakých podmínek lze nárok uplatnit?

Kdy je pomoc poskytována v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Případ A

O pomoc může požádat matka před zahájením řízení nebo v jeho průběhu. Pomoc je poskytnuta, pokud přiznané měsíční příjmy nepřesahují horní hranici stanovenou zákonem.

Stát hradí veškeré náklady řízení, pokud je matka příjemcem pomoci v plné výši.

Pomoc je přiznána v plné výši, pokud měsíční příjmy, které matka přiznává, nejsou vyšší než 911 EUR měsíčně pro plnou výši.

Při vyšších částkách, až do 1367 EUR, je přiznána částečná pomoc.

Horní hranice příjmů je zvýšena o 164 EUR pro první 2 osoby závislé na péči matky a o 104 EUR pro 3. a další osoby.

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto
Praktický případ

Náhrady nákladů

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů na řešení sporu?

Existují případy, kdy musí být právní pomoc nahrazena orgánu, který ji poskytl?

Případ A

Ano, pokud soud takto rozhodl.

Pokud soudce pro rodinné záležitosti uloží náhradu nákladů řízení otci, který není příjemcem právní pomoci, je otec povinen nahradit státní pokladně náklady, které stát vynaložil na obranu matky, která je příjemcem právní pomoci.

Případ B

Dtto

DttoNáklady na překlady a tlumočení


Praktický případ

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Soudci je třeba předložit přeložené dokumenty.

Statistické údaje nejsou k dispozici.

Pokud soudce nezná jazyk, kterým se vyjadřují strany.

Odměnu stanoví soud.

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto

DttoOriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/07/2010

Případová studie 4 – obchodní právo – smlouvy - Francie

V této případové studii týkající se obchodního práva – smlouvy –, byly členské státy požádány o informování prodávajícího o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Společnost dodala zboží v hodnotě 20 000 EUR. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl.

Prodávající se rozhodne soudit o plné uhrazení ceny.

Případ B – přeshraniční situace: Společnost se sídlem v členském státu B dodá kupujícímu v členském státu A zboží v hodnotě 20 000 EUR. Smlouva se řídí právem členského státu B a je sepsána v jazyce členského státu B. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující v členském státu A domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl. Prodávající se rozhodne v členském státu A soudit o plné uhrazení ceny, která je uvedena ve smlouvě s kupujícím.


Náklady řízení


Náklady ve Francii

Náklady soudního řízení, odvolacího řízení a alternativních způsobů řešení sporů (MARC)


Praktický případ

Soudní řízení

Počáteční náklady řízení

Náklady na přepis

Jiné náklady

Případ A

Soud prvního stupně (Tribunal de grande instance): ne, bez počátečních nákladů.

Obchodní soud: ano, počáteční náklady minimálně ve výši 69,97 EUR

Soud prvního stupně: ne

Soud prvního stupně: ne

Případ B

Soud prvního stupně: ne, bez počátečních nákladů.

Obchodní soud: ano, počáteční náklady minimálně ve výši 69,97 EUR.

Soud prvního stupně: ne

Soud prvního stupně: ne
Praktický případ

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů (MARC)

Počáteční náklady řízení

Náklady na přepis

Jiné náklady

Existuje tato možnost v daném typu případů?

Náklady

Případ A

Ne

Ne

Ne

Ano

Konciliace

Soudní mediace

Mimosoudní mediace

Zdarma

Odměny stanoví soud

Dohoda mezi stranami a mediátorem.

Případ B

Ne

Ne

Ne

Ano

Konciliace

Soudní mediace

Mimosoudní mediace

Zdarma

Odměny stanoví soud

Dohoda mezi stranami a mediátorem.Náklady na právní zastoupení, soudního exekutora, znalce a tlumočníky


Praktický případ

Právní zastoupení

Soudní exekutor

Znalec/tlumočník

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je právní zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je jejich účast povinná?

Náklady

Případ A

Soud prvního stupně: ano

Obchodní soud: ne

Odvolací soud: ano

Právní zastoupení:

Statistika není k dispozici.

Právní zastoupení:

983 EUR

Ano

Předvolání: 18,70 EUR

Soudní doručení: 26,70 EUR

Soudní doručení: 26,70 EUR

Ne

Odměnu stanoví soud.

Případ B

Soud prvního stupně: ano

Obchodní soud: ne

Odvolací soud: ano

Právní zastoupení:

Statistika není k dispozici.

Právní zastoupení:

983 EUR

Ano

Předvolání: 18,70 EUR

Soudní doručení: 26,70 EUR

Soudní doručení: 26,70 EUR

Ne

Odměnu stanoví soud.Náklady na náhrady svědkům, přísahu nebo jinou záruku a další související náklady


Praktický případ

Náhrady svědkům (svědečné)

Přísaha nebo jiná záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Existuje takový institut a kdy a jak je využíván?

Případ A

Ano (nařízení z 27. prosince 1920, kterým se mění sazebník svědečného)

Ne

Případ B

Ano (nařízení ze dne 27. prosince 1920, kterým se mění sazebník svědečného)

Ne


Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPraktický případ

Právní pomoc

Kdy a za jakých podmínek lze nárok uplatnit?

Kdy je pomoc poskytována v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Případ A

Ziskové právnické osoby (například obchodní společnosti) nemohou být příjemci právní pomoci. Právní pomoc je totiž ve Francii poskytována pouze fyzickým osobám a za určitých podmínek rovněž neziskovým právnickým osobám a správcům společenství vlastníků jednotek.

Stát hradí veškeré náklady řízení, pokud je matka příjemcem pomoci v plné výši.

Pomoc je poskytována v plné výši, pokud měsíční příjmy přiznané žadatelem nepřesahují 911 EUR měsíčně v případě pomoci v plné výši.

Při vyšších částkách, až do 1367 EUR, je přiznána částečná pomoc.

Horní hranice příjmů se zvyšuje o 164 EUR pro první 2 osoby závislé na péči žadatele a o 104 EUR pro 3. a další osoby.

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto

Praktický případ

Náhrady nákladů

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů na řešení sporu?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v poměrném vyjádření?

Jaké náklady nejsou nikdy předmětem náhrady?

Existují případy, kdy musí být právní pomoc nahrazena orgánu, který ji poskytl?

Případ A

Ano

Náhrada všech tarifních nákladů, pokud soud nerozhodne jinak.

Netarifní náklady: náhrady jsou stanoveny soudem podle zásady spravedlivého přístupu.

Pokud je rozsudkem soudu uložena náhrada nákladů straně, která není příjemcem právní pomoci, je tato strana povinna uhradit státní pokladně náklady, které stát vynaložil na právní ochranu účastníka řízení, jenž je příjemcem právní pomoci.

Případ B

Ano

Náhrada všech tarifních nákladů, pokud soud nerozhodne jinak.

Netarifní náklady: náhrady jsou stanoveny soudem podle zásady spravedlivého přístupu

Dtto


Náklady na překlady a tlumočení


Praktický případ

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Je třeba pořídit překlad dokumentů předkládaných soudu.

Statistické údaje nejsou k dispozici

Pokud soudce nezná jazyk, kterým se vyjadřují strany.

Odměnu stanoví soud.

Případ B

Je třeba pořídit překlad dokumentů předkládaných soudu.

Dokazování v rámci nařízení 1206/2001 ze dne 28. května 2001

Statistické údaje nejsou k dispozici

Pokud soudce nezná jazyk, kterým se vyjadřují strany.

Dokazování v rámci nařízení 1206/2001 ze dne 28. května 2001

Odměnu stanoví soud.Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/07/2010

Případová studie 5 – obchodní právo – odpovědnost - Francie

V této případové studii týkající se obchodního práva – odpovědnosti –, byly členské státy požádány o informování spotřebitele o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Výrobce vytápěcích zařízení dodá instalační firmě topné těleso. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne soudit o plnou náhradu škody s výrobcem vytápěcích zařízení, instalační firmou a pojišťovnami.

Případ B – přeshraniční situace: Výrobce topných zařízení v členském státu B dodá instalační firmě v členském státu C topné těleso. Instalační společnost dále prodá topné těleso spotřebiteli v členském státu A a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny u pojišťovny ve svém členském státu. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne v členském státu A soudit o plnou náhradu škody s výrobcem topných zařízení, instalační firmou a pojišťovnou v členském státu A.


Náklady řízení

Náklady ve Francii

Náklady soudního řízení, odvolacího řízení a alternativních způsobů řešení sporů (MARC)


Praktický případ

Soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů (MARC)

Počáteční náklady řízení

Náklady na přepis

Jiné náklady

Počáteční náklady řízení

Náklady na přepis

Jiné náklady

Existuje tato možnost v daném typu případů?

Náklady

Případ A

Soud prvního stupně: bez počátečních nákladů

Obchodní soud: ano, počáteční náklady minimálně ve výši 69,97 EUR.

Soud prvního stupně: ne

Soud prvního stupně: ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Konciliace

Soudní mediace

Mimosoudní mediace

Zdarma

Odměny stanoví soud

Dohoda mezi stranami a mediátorem.

Případ B

Soud prvního stupně: ne

Obchodní soud: ano, počáteční náklady minimálně ve výši 69,97 EUR.

Soud prvního stupně: ne

Soud prvního stupně: ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Konciliace

Soudní mediace

Mimosoudní mediace

Zdarma

Odměny stanovuje soudce

Dohoda mezi stranami a mediátorem.Náklady na právní zastoupení, soudního exekutora, znalce a tlumočníky


Praktický případ

Právní zastoupení

Soudní exekutor

Znalec/tlumočník

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je právní zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je jejich účast povinná?

Náklady

Případ A

Soud prvního stupně: ano

Obchodní soud: ne

Odvolací soud: ano

Právní zastoupení:

Statistika není k dispozici.

Právní zastoupení:

983 EUR

Ano

Předvolání: 18,70 EUR

Soudní doručení: 26,70 EUR

Soudní doručení: 26,70 EUR

Ne

Odměnu stanoví soud.

Případ B

Soud prvního stupně: ano

Obchodní soud: ne

Odvolací soud: ano

Právní zastoupení:

Statistika není k dispozici.

Právní zastoupení:

983 EUR

Ano

Předvolání: 18,70 EUR

Soudní doručení: 26,70 EUR

Soudní doručení: 26,70 EUR

Ne

Odměnu stanoví soud.


Náklady na náhrady svědkům


Praktický případ

Náhrady svědkům (svědečné)

Nahrazují se náklady svědkům?

Případ A

Ano (nařízení z 27. prosince 1920, kterým se mění sazebník svědečného)

Případ B

Ano (nařízení z 27. prosince 1920, kterým se mění sazebník svědečného)Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPraktický případ

Právní pomoc

Kdy a za jakých podmínek lze nárok uplatnit?

Kdy je pomoc poskytována v plné výši?

Jaké jsou podmínky?

Případ A

O pomoc před zahájením řízení nebo v jeho průběhu může požádat kupující, který je fyzickou osobou nebo neziskovou právnickou osobou. Pomoc je přiznána, pokud:

- žaloba podaná kupujícím není zjevně nepřípustná nebo neopodstatněná;

- přiznané příjmy nepřekračují horní hranici stanovenou zákonem;

- náklady řízení nejsou kryty z pojištění právní ochrany;

Stát hradí veškeré náklady řízení, pokud je kupující příjemcem pomoci v plné výši.

Pomoc je poskytována v plné výši, pokud měsíční příjmy přiznané žadatelem nepřesahují 911 EUR měsíčně v případě pomoci v plné výši.

Při vyšších částkách, až do 1367 EUR, je přiznána částečná pomoc.

Horní hranice příjmů se zvyšuje o 164 EUR pro první 2 osoby závislé na péči žadatele a o 104 EUR pro 3. a další osoby.

Případ B

Dtto

Dtto

Dtto


Praktický případNáhrady nákladů

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů na řešení sporu?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v poměrném vyjádření?

Jaké náklady nejsou nikdy předmětem náhrady?

Existují případy, kdy musí být právní pomoc nahrazena orgánu, který ji poskytl?

Případ A

Ano

Náhrada všech tarifních nákladů, pokud soud nerozhodne jinak.

Netarifní náklady: náhrady jsou stanoveny soudem podle zásady spravedlivého přístupu

Pokud je rozsudkem soudu uložena náhrada nákladů řízení straně, která není příjemcem právní pomoci, je tato strana povinna nahradit státní pokladně náklady vynaložené státem na právní ochranu strany, která je v rámci daného řízení příjemcem právní pomoci.

Případ B

Ano

Náhrada všech tarifních nákladů, pokud soud nerozhodne jinak.

Netarifní náklady: náhrady jsou stanoveny soudem podle zásady spravedlivého přístupu

Dtto


Náklady na překlady a tlumočení


Praktický případ

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Je třeba pořídit překlad dokumentů předkládaných soudu.

Statistické údaje nejsou k dispozici

Pokud soudce nezná jazyk, kterým se vyjadřují strany.

Odměnu stanoví soud.

Případ B

Je třeba pořídit překlad dokumentů předkládaných soudu.

Dokazování v rámci nařízení 1206/2001 ze dne 28. května 2001

Statistické údaje nejsou k dispozici

Pokud soudce nezná jazyk, kterým se vyjadřují strany.

Dokazování v rámci nařízení 1206/2001 ze dne 28. května 2001

Odměnu stanoví soud.Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/07/2010

Náklady řízení - Kypr


Náklady řízení

Právní rámec, kterým se řídí odměny právnických profesí

V Kyperské republice se odborníci v oblasti práva nedělí na různé kategorie (tedy na právní zástupce, obhájce, advokáty a právníky). Všichni odborníci v oblasti práva zapsaní v rejstříku advokátů mají stejná práva vystupovat před vnitrostátními soudy a obecně praktikovat právo. To platí i bez ohledu na to, že advokát používá titul právního zástupce (solicitor) nebo obhájce (barrister) v zahraničí. Pro všechny odborníky v oblasti práva se používá termín „advokát“.

Advokáti (Δικηγόροι)

Odměny za právní služby jsou stanovené na základě tarifu soudních nákladů schváleného Nejvyšším soudem (Ανώτατο Δικαστήριο).

Pro mimosoudní služby existují tarify, které stanovují minimální zákonnou odměnu.

V obou případech se advokáti mohou s klientem dohodnout na vyšší odměně.

V případě soudních případů toto musí být formálně prohlášeno.

Na Kypru existují dvě kategorie soudních vykonavatelů:

 1. Soukromí soudní vykonavatelé, kteří doručují soudní písemnosti.
 2. Státní soudní vykonavatelé, kteří jsou státními zaměstnanci pověřenými výkonem soudních rozhodnutí v rámci dokončení řízení (tj. nařizují zabavení nebo prodej movitého majetku).

Odměny pro soukromé soudní vykonavatele za doručování písemností se počítají na základě vzdálenosti adresy, na níž se dokument doručuje.

Státní soudní vykonavatelé jsou státní zaměstnanci a dostávají měsíční mzdu. Účastníci řízení, kteří požádají, aby byla přijata donucovací opatření, hradí státu kolkovné ve výši stanovené procesním řádem a závislé na typu donucovacího opatření a částce, kterou se snaží vymoct.

Stanovené poplatky

Poplatky stanovené v občanskoprávním řízení

Poplatky stanovené pro účastníky občanskoprávních řízení

Počáteční náklady na soudní výlohy jsou stanovené na základě tarifu žádosti či jiného řízení a platí se v okamžiku podání žádosti. Soudní výlohy nejsou stanovené jako konkrétní částky, nýbrž závisí na tom, jak případ postupuje, a počítají se na základě schváleného tarifu.

Fáze občanskoprávních řízení, ve které musí být poplatky uhrazeny

Počáteční soudní poplatky se platí v okamžiku podání návrhu.

Poplatky stanovené v trestním řízení

Poplatky stanovené pro účastníky trestních řízení

Pokud je obžalovaný odsouzen, může mu být nařízena úhrada nákladů řízení. Tyto náklady zpravidla neplatí v případě vynesení trestu odnětí svobody a hradí je stát, stejně jako je tomu i v případě zproštění viny obžalovaného.

Fáze trestních řízení, ve které musí být poplatky uhrazeny

Náklady kromě počátečních poplatků, které se hradí v okamžiku, kdy je případ zaevidován, se platí na konci řízení.

Poplatky stanovené v ústavním řízení

Poplatky stanovené pro účastníky ústavních řízení

Náklady se počítají na základě příslušného tarifu.

Fáze ústavních řízení, ve které musí být poplatky uhrazeny

Poplatky se hradí na konci řízení s výjimkou soudních nákladů, které se platí v okamžiku podání odvolání.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran sporu

Povinnosti advokátů vůči klientům jsou uvedené v pravidlech chování advokátů 2002 (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (úřední věstní republiky, příloha C(1) č. 237 ze dne 17. 5. 2002 (regulační správní akt 237/2002).

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde mohu nalézt informace o právních základech pro stanovení nákladů na Kypru?

Nejdůležitější právní základy pro stanovení nákladů jsou uvedené na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu.

Informace jsou uvedené v řečtině.

Kde mohu nalézt další informace o nákladech?

Dostupné webové stránky s informacemi o nákladech:

Webové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu.

Kde mohu najít informace o průměrné délce trvání různých soudních řízení?

Statistiky o práci soudů Kyperské republiky lze nalézt v řečtině a Odkaz se otevře v novém okně.angličtině na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu.

DPH

Jak mohu obdržet důležité informace?

Odměny pro advokáty podléhají základní sazbě daně DPH ve výši 15 % za předpokladu, že advokát je registrován jako plátce DPH.

Jaké jsou sazby?

Sazba DPH činí 15 %.

Právní pomoc

Limit příjmů platný v občanskoprávních řízeních

V občanskoprávních řízeních neexistuje žádná právní pomoc.

Limit příjmů platný v trestních řízeních pro obviněného

Obvinění v trestních řízeních mají právo na bezplatnou právní pomoc, pokud jejich příjem nestačí k úhradě služeb advokáta a pokud má soud za to, že udělení bezplatné právní pomoc je v zájmu spravedlnosti. Limit příjmů není předem stanovený. Soud žádost prověřuje na základě veškerých důkazů včetně zprávy odboru služeb sociálního zabezpečení (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) o příjmech a nárocích obviněného.

Limit příjmů platný v trestních řízeních pro oběti

Trestní řízení zpravidla nezahajuje oběť trestného činu ale stát, který hradí příslušné náklady. Bezplatná právní pomoc proto není obětem poskytována.

Další podmínky pro právní pomoc pro oběti

Trestní řízení zpravidla nezahajuje oběť trestného činu ale stát, který hradí příslušné náklady. Bezplatná právní pomoc proto není obětem poskytována.

Další podmínky právní pomoci pro obviněné

Podle příslušných právních předpisů musí být trestný čin, ze kterého je osoba obviněna, postižitelný trestem odnětí svobody v délce nejméně 12 měsíců, aby byl obviněný způsobilý k získání právní pomoci. Zmíněné ustanovení bylo nicméně shledáno protiústavním a v důsledku toho by se mělo mít za to, že možnost bezplatné právní pomoci existuje ve všech případech.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Neúspěšná strana sporu zpravidla hradí náklady na soudní řízení druhé strany, třebaže otázka nákladů je na uvážení soudu, který může rozhodnout jinak.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.soudní výlohy a náklady

Odkaz se otevře v novém okně.statistická data (řecky)

Odkaz se otevře v novém okně.statistická data (anglicky)

Související přílohy

Studie kyperské zprávy o průhlednosti nákladůPDF(555 Kb)en


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 29/08/2014

Náklady řízení - Lotyšsko

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Na této stránce naleznete informace týkající se nákladů soudního řízení v Lotyšsku. Podrobnější informace o nákladech na soudní řízení naleznete v následujících případových studiích:

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – rozvod

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – svěření dětí do péče

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – výživné na dítě

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – smlouvy

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – odpovědnost


Náklady řízení

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

 1. Exekutoři

Odměna za služby soudních exekutorů (zvērināti tiesu izpildītāji) se stanovuje podle Odkaz se otevře v novém okně.zákonných sazeb. Sjednání odměny, která by se lišila od zákonné sazby, není přípustné.

 1. 2. Advokáti

Vyjma případů státem poskytované právní pomoci nejsou v Lotyšsku stanoveny žádné pevně dané odměny za služby, které poskytují advokáti (zvērināti advokāti); advokát si výši odměny s klientem dohodne sám.

Ustanovení § 57 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o advokacii (Advokatūras likums) vyžaduje, aby advokáti sjednávali se svými klienty písemné dohody o právním zastoupení v určité věci a související odměně.

V případě, že nedojde k uzavření písemné dohody a vznikne spor, může být částka účtovaná za služby advokáta a jiné výdaje stanovena ve výši dvojnásobku částky specifikované v právních předpisech upravujících placení státní právní pomoci.

Podle § 12 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o advokacii hradí v zákoně stanovených případech odměnu advokáta a jiné související výdaje stát. Právní předpisy o státní právní pomoci (Odkaz se otevře v novém okně.zákon o státní právní pomoci (Valsts nodrošinātās juridiskās palidzības likums) a Odkaz se otevře v novém okně.zákon o trestním řízení (Kriminālprocesa likums)) stanoví, kdy lze přiznat státem hrazenou právní pomoc v občanských, trestních i správních věcech.

Náklady a výdaje poskytovatelů právní pomoci hradí stát podle Odkaz se otevře v novém okně.nařízení vlády č. 1493 ze dne 22. prosince 2009: o rozsahu státní právní pomoci, výši odměn a výdajů a postupu při jejich placení. Toto nařízení stanovuje předepsané odměny (jednorázové částky nebo hodinové sazby), které stát platí poskytovatelům právní pomoci v souladu se stanoveným postupem. Viz také odpovědi na níže uvedené otázky.

Fixní (pevně stanovené) náklady

Fixní náklady v občanském soudním řízení

Fixní náklady účastníků občanského sporného řízení

Fixní náklady účastníků řízení zahrnují státní soudní poplatky, poplatky soudu a náklady související s projednáním věci.

Fáze občanského soudního řízení, kdy vzniká povinnost zaplatit fixní náklady

K žalobě/návrhu k soudu musí být přiložen doklad o zaplacení státních soudních poplatků a dalších nákladů soudního řízení v souladu se zákonem stanovenými postupy.

Poplatky za činnost soudu (státní soudní poplatek) a poplatky soudu se platí do státního rozpočtu tímto způsobem:

 • příjemce: Valsts kase)
 • daň. reg. číslo příjemce: 90000050138
 • číslo účtu příjemce: LV55TREL1060190911200
 • banka příjemce: Valsts kase
 • BIC: TRELLV22
 • zpráva: identifikátor soudní věci.

Poplatky za projednání věci se platí před jejím projednáním.

Částky vyplácené svědkům a znalcům (za provádění ohledání nebo výslechu svědků na místě), jakož i poplatky za doručování a vydávání předvolání k jednání, uveřejňování oznámení v novinách a zajištění nároku, musí být zaplaceny účastníkem, který příslušný návrh nebo žádost podal, a to před vynesením rozhodnutí.

Účastník, který činí návrh, musí před projednáním věci zaplatit tyto náklady:

 • částky placené svědkům a znalcům;
 • náklady vyplývající z výslechů svědků nebo ohledání na místě;
 • poplatky za doručování a vydávání předvolání k soudu;
 • náklady na dohledání žalovaného;
 • náklady na zveřejnění oznámení v tisku;
 • náklady spojené se zajištěním nároku.

Částky související s rozhodováním věcí u okresních nebo městských soudů (rajona (pilsētas) tiesa) nebo krajských soudů se poukazují na účet Správy soudů:

 • příjemce: Tiesu administrācija
 • číslo účtu příjemce: LV51TREL2190458019000
 • daň. reg. číslo příjemce: 90001672316
 • banka příjemce: Valsts kase
 • BIC: TRELLV22
 • Další údaje o platbě: 21499 (specifický kód platby týkající se konkrétního druhu platby) a informace potřebné k identifikaci věci, např. číslo jednací, jméno žalovaného, zda jde o fyzickou či právnickou osobu.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran trestního řízení

Obžalovaní nemusí platit soudní poplatky. Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním řízení (Kriminālprocesa likums) nestanoví poplatky pro trestní řízení. Ustanovení § 8 (přechodná ustanovení) stanoví, že občanskoprávní nároky v trestním řízení, které byly projednávány před vstupem tohoto zákona v platnost, je nutno nadále posuzovat jako žaloby o náhradu škody. V případě, že žalobce z civilního sporu není poškozeným nebo žalovaný není obviněným, je občanskoprávní žaloba projednávána podle Odkaz se otevře v novém okně.zákona o občanském soudním řízení (Civilprocesa likums). Strany budou o tom informovány osobou sdělující obvinění (procesa virzītājs) ve lhůtě jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti zákona.

Fáze trestního řízení, kdy vzniká povinnost zaplatit fixní náklady

Platí shora uvedená odpověď týkající se fixních nákladů stran trestního řízení.

Fixní náklady řízení u Ústavního soudu

Fixní náklady účastníků řízení u Ústavního soudu

Žádná fáze řízení u Ústavního soudu není zpoplatněna.

Fáze řízení u Ústavního soudu, kdy vzniká účastníkům povinnost zaplatit fixní náklady

Žádná fáze řízení u Ústavního soudu není zpoplatněna.

Předběžné informace poskytované právními zástupci

Práva a povinnosti stran

Podle čl. 2.2 Odkaz se otevře v novém okně.Etického kodexu lotyšských advokátů platí, že advokáti jsou povinni poskytnout svůj názor na věc svého klienta profesionálně a otevřeně a jsou povinni poskytnout odpovídající právní součinnost. Článek 3.1 Kodexu navíc stanoví, že advokáti nesmí převzít zastupovaní ve věcech, v nichž nemají potřebné znalosti nebo nejsou schopni plnit své povinnosti odpovídajícím způsobem. Před převzetím právního zastoupení je advokát proto povinen se seznámit s konkrétními okolnostmi případu a sdělit svůj názor. Lotyšský Odkaz se otevře v novém okně.zákon o advokacii stanoví povinnosti advokáta, jako je např. využít všechny právní prostředky a postupy pro obranu zájmů klienta a zastupovat práva a oprávněné zájmy osob, které požádaly o právní pomoc atd.

Zdroje nákladů

Kde lze najít informace o zdrojích nákladů v Lotyšsku?

Informace o zdrojích nákladů v zákonech a v nařízeních vydaných vládou jsou k dispozici na internetu a v informačních letácích u soudů.

V jakém jazyce lze získat informace o zdrojích nákladů v Lotyšsku?

Informace o nákladech (bez uvedení konkrétních částek), které se platí při podání návrhu či žaloby, jsou k dispozici ve všech jazycích EU na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci (viz oddíl „Návrh na zahájení soudního řízení“).

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci lze nalézt na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Mediace v Lotyšsku.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Internetové stránky s informacemi o nákladech

Informace o nákladech jsou k dispozici na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Portál vnitrostátních soudů.

Existují rovněž oficiální internetové stránky Ministerstva spravedlnosti Lotyšské republiky (Ministerstvo spravedlnosti Lotyšské republiky). Najdete zde informace o soudech, soudních řízeních, rozhodnutích správních soudů, rozhodnutích jiných soudů a další informace.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání jednotlivých řízení?

Informace o délce řízení jsou k dispozici ve statistických zprávách o práci soudů na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Lotyšské republiky Odkaz se otevře v novém okně.Soudní informační systém (Tiesu informācijas sistēma).

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech konkrétního řízení?

Nejsou k dispozici informace o průměrných celkových nákladech konkrétních řízení.

DPH

Jakým způsobem jsou tyto informace poskytovány?

Státní a soudní poplatky jsou osvobozeny od DPH.

Jaké jsou platné sazby?

Státní a soudní poplatky jsou osvobozeny od DPH.

Právní pomoc

Příjmová hranice v občanskoprávním řízení

Podle Odkaz se otevře v novém okně.zákona o státní právní pomoci (Valsts nodrošinātās juridiskās palidzības likums) stát přizná právní pomoc osobám:

 • se statusem osoby nemajetné nebo v hmotné nouzi podle příslušných právních předpisů,
 • které se nenadále ocitnuly v situaci a majetkových poměrech, které jim znemožňují uplatňovat svá práva (např. vyšší moc, nepředvídatelné skutečnosti nebo okolnosti, na které nemají vliv),
 • které jsou zcela závislé na státu nebo orgánech místní správy.

V případě zvláštní situace, specifických okolností nebo nízkého příjmu osoby znemožňujícího obstarání své vlastní právní obrany, se přizná právní pomoc rovněž osobě, která:

 • má právní nárok na právní pomoc od Lotyšské republiky na základě mezinárodních závazků,
 • v případě přeshraničních sporů má své obvyklé bydliště v členském státě EU.

Žádosti o přiznání právní pomoci přezkoumává Odkaz se otevře v novém okně.Úřad pro právní pomoc (Juridiskās palīdzības administrācija), který rozhodne o přiznání nebo odmítnutí právní pomoci a o rozhodnutí vyrozumí žadatele.

Příjmová hranice pro obviněné v trestním řízení

Podle ustanovení § 17 až 19 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o státní právní pomoci jsou osoby, které mají právní nárok na obhajobu v trestním řízení, oprávněny požádat o přiznání právní pomoci předtím, než se konečné rozhodnutí soudu stane pravomocné a vykonatelné. V trestním řízení je státní právní pomoc poskytována ve formě konzultací, pomoci při sepisování procesních listin a zastupování v přípravném řízení a u soudu. Za určitých okolností specifikovaných v Odkaz se otevře v novém okně.zákoně o trestním řízení přidělí stát obhájce k výkonu obhajoby obviněného.

Podle § 20 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o trestním řízení má osoba podezřelá nebo obviněná ze spáchání trestného činu právo na obhajobu: tj. právo vědět, z jakého trestného činu je podezřelá nebo obviněná, a právo zvolit si způsob vedení obhajoby. Podezřelý nebo obviněný se může hájit sám, nebo si zvolit osobu dle svého vlastního výběru jako svého obhájce. Touto osobou může být i advokát. Zákon upravuje případy, kdy je zastoupení advokátem povinné. Pokud obviněný nemá dostatečné prostředky k tomu, aby si obhájce najal sám, a nedosáhne dohody o odměně s advokátem připraveným jej zastupovat, zakročí stát a rozhodne o zaplacení nákladů obhajoby ze státních prostředků, přičemž současně určí, jakou část z této částky je případně povinen platit obviněný.

Podle ustanovení § 80 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o trestním řízení jsou obviněný, nebo jiná osoba za obviněného, oprávněni uzavřít s advokátem dohodu. Osoba sdělující obvinění (procesa virzītājs) není oprávněna žádnou takovou dohodu uzavřít, ani není oprávněna najmout konkrétního advokáta, ale je povinna poskytnout obviněnému potřebné informace a příležitost se s advokátem spojit. Pokud obviněný neuzavřel dohodu v případě, kde je zastupování obhájcem povinné, nebo v jiných případech, kdy si obviněný přeje být zastoupen, požádá osoba sdělující obvinění představitele advokátní komory o zajištění obhajoby. Do tří pracovních dnů od obdržení žádosti od osoby sdělující obvinění musí představitel advokátní komory oznámit jméno advokáta, který obhajobu převezme.

Ustanovení § 81 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o trestním řízení, upravující zvláštní procesní úkony dále uvádí, že pokud nedojde k uzavření dohody o výkonu obhajoby nebo pokud není zvolený obhájce schopen účastnit se jednotlivých fází řízení, je osoba sdělující obvinění povinna ustavit obhájce, který bude zastupovat obhajobu v jednotlivých fázích řízení (veškeré vyšetřovací úkony, které se týkají obviněného), a to ze seznamu advokátů sestaveného advokátní komorou v místní příslušnosti soudu.

Dále podle ustanovení § 84 odst. 2 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o trestním řízení neuzavře-li obviněný dohodu o výkonu obhajoby, budou výše a postup při placení odměny a výdajů souvisejících se službami obhájce určeny podle rozhodnutí vlády (viz Odkaz se otevře v novém okně.nařízení vlády č. 1493 ze dne 22. prosince 2009 o rozsahu státní právní pomoci, výši odměn a výdajů a postupu při jejich placení).

Příjmová hranice pro oběti v trestním řízení

V trestním řízení mohou oběti získat státní právní pomoc, tj. advokáta na zastupování svých zájmů postupem a v případech upravených v Odkaz se otevře v novém okně.zákoně o trestním řízení.

Dále platí (podle ustanovení § 104 odst. 5 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o trestním řízení), že osoba sdělující obvinění má právo rozhodnout o přidělení advokáta pro účely zastupování nezletilého, a to za následujících okolností:

 • pokud jsou ochraně práv a zájmů nezletilého kladeny překážky nebo není z jiných důvodů zaručena,
 • na odůvodněnou žádost zástupce rodiny nezletilého (matky, otce nebo opatrovníka, prarodiče, zletilého bratra nebo zletilé sestry), u kterého nezletilý bydlí a který o nezletilého pečuje,

Ve výjimečných případech, pokud není možno zajistit ochranu práv a zájmů oběti, která je v hmotné nouzi, může osoba sdělující obvinění rozhodnout o přidělení advokáta pro tuto oběť. V takových případech jsou výše a podmínky placení odměny za služby advokáta stanoveny vládou (viz nařízení vlády č. 1493 ze dne 22. prosince 2009 Odkaz se otevře v novém okně.o rozsahu státní právní pomoci, výši odměn a výdajů a postupu při jejich placení).

Stát poté přizná právní pomoc osobám v postavení oběti (včetně sepisování procesních listin a zastupování v přípravném a soudním řízení).

Další podmínky pro přiznání právní pomoci obětem

Platí informace uvedené výše, které se týkají příjmové hranice pro oběti v trestním řízení.

Další podmínky pro přiznání právní pomoci obviněným

Platí informace uvedené výše, které se týkají příjmové hranice pro obviněné v trestním řízení.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Následující osoby jsou osvobozeny od placení nákladů soudního řízení státu:

 • žalobci – u žaloby zaměstnance na zaplacení odměny za práci a jiné žaloby z pracovněprávních vztahů nebo s nimi souvisejících;
 • žalobci – u žaloby ze smlouvy o dílo, pokud se žalobce nachází ve výkonu trestu odnětí svobody;
 • žalobci – u žaloby týkající se ublížení na zdraví s následkem zmrzačení nebo jiné újmy na zdraví nebo s následkem smrti;
 • žalobci – u žaloby na zaplacení výživného na dítě nebo rodiče, u žaloby na učení otcovství, pokud je její součástí uplatňování nároku na výživné na dítě;
 • navrhovateli – u návrhu na uznání, nebo uznání a výkon, cizího rozhodnutí o placení výživného na dítě nebo rodiče;
 • žalobci – u žaloby na náhradu finanční ztráty a morální újmy způsobené trestnou činností;
 • státní zástupci, orgány státní správy či místní samosprávy a osoby, které mají zákonné oprávnění hájit práva a právem chráněné zájmy jiných osob u soudu;
 • navrhovatelé – ve věcech týkajících omezování svéprávnosti a ve věcech ustanovení opatrovníka;
 • navrhovatelé – ve věcech ustanovení opatrovníka osobě, která vede prostopášný nebo marnotratný život nebo požívá alkohol či drogy v nadměrné míře;
 • žalovaní – ve věcech týkajících se snížení výživného přiznaného soudem na dítě či rodiče a snížení výživného přiznaného soudem na základě žaloby za ublížení na zdraví;
 • navrhovatelé – v případech, kdy bylo dítě protiprávně přemístěno přes hranice nebo zadrženo;
 • správci – v případě žalob podaných ve prospěch osob v postavení úpadců, a správci podávající návrh na prohlášení úpadku právnické osoby v případech uvedených v § 51 odst. 3 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o úpadku (Maksātnespējas likums);
 • věřitelé z rozsudku – výkon rozhodnutí v řízeních týkajících se vymáhání plateb představujících příjem státu;
 • věřitelé z rozsudku – výkon rozhodnutí, který se provádí na základě jednoho dokumentu umožňujícího výkon v dožádaném členském státě;
 • státní finanční úřad – v návrzích týkajících se prohlášení úpadku právnické osoby;
 • úřad pro naturalizaci (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) – v případech zbavení státního občanství Lotyšska;
 • agentura pro státní sociální pojištění (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra) – ve věcech týkajících se zpětného vymáhání plateb vyplacených ze státního rozpočtu za služby sociálního pojištění nebo plateb státních sociálních dávek v souvislosti s dopravními nehodami.

Účastníci řízení mohou být od placení nákladů soudního řízení státu osvobozeni také v jiných případech stanovených zákonem. Soud nebo soudce přizná na základě posouzení finančních poměrů fyzické osoby úplné nebo částečné osvobození od placení nákladů soudního řízení státu, odloží povinnost uhradit příslušné náklady soudního řízení státu nebo nařídí úhradu ve splátkách.

Kdy musí neúspěšná strana sporu nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Strana sporu, která byla v řízení úspěšná, má právo na náhradu veškerých nákladů soudního řízení, které zaplatila, od druhé strany. V případě, že měla úspěch pouze částečný, přizná soud poměrnou náhradu nákladů podle úspěchu ve věci. Žalovanému bude přiznána náhrada nákladů poměrně podle rozsahu té části žaloby, která byla v řízení zamítnuta. V případě vynesení rozsudku pro zmeškání se nenahrazují státní poplatky za návrhy na znovuotevření soudního řízení a rozhodování ve věci.

V případě vyhovění žalobě či částečného vyhovění žalobě bude žalovanému nařízeno nahradit v zákoně stanoveném rozsahu náklady vzniklé žalobci při podávání žaloby, jako je odměna právnímu zástupci, náklady spojené s účastí na jednání nebo náklady na shromažďování důkazů. Je-li žaloba zamítnuta, nařídí soud žalobci, aby nahradil žalovanému náklady vniklé v souvislosti s žalobní obranou.

Odměny znalců

Náklady znalců musí být zaplaceny před vynesením rozhodnutí ve věci samé, a to účastníkem, který účast znalce navrhl. Účastník, který je osvobozen od povinnosti platit náklady soudního řízení, není povinen tyto náklady platit. V takovém případě jsou odměny a náhrady nákladů znalců placeny správou soudu (vyjma státních forenzních znalců).

Odměny překladatelů a tlumočníků

V případě, že účastníci řízení neovládají jazyk řízení, nejde-li o zástupce právnických osob, musí soud zajistit, aby se mohli seznámit s dokumenty ve spisu a účastnit řízení s pomocí tlumočníka.

Související přílohy

Zpráva Lotyšské republiky ve věci Studie o transparentnosti nákladůPDF(742 Kb)en


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/01/2016

Případová studie 1 – rodinné právo – rozvod - Lotyšsko

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V této případové studii týkající se rodinného práva (rozvodu) byly členské státy požádány o informování strany, která podává žádost o rozvod, o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A. Vnitrostátní scénář: Pár uzavře sňatek. Později se odloučí a dohodne na rozvodu.

Případ B. Mezinárodní scénář: Dva státní příslušníci téhož členského státu (členský stát A) uzavřou sňatek. Manželství je uzavřeno v členském státu A. Po svatbě se pár přestěhuje do jiného členského státu (členský stát B), kde bude žít a pracovat a kde si zřídí své bydliště. Krátce poté se pár odloučí, manželka se vrátí do členského státu A a manžel zůstane v členském státě B. Pár se dohodne na rozvodu. Manželka ihned po návratu do členského státu A podá u soudu členského státu B žádost o rozvod.


Náklady řízení

Náklady v Lotyšsku

Náklady soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů

Případ

Soudní řízení

Odvolací řízení

Poplatek za podání návrhu k soudu

Administrativní poplatek

Další náklady

Poplatek za podání návrhu k soudu

Administrativní poplatek

Další náklady

A

100 LVL

Kopírování: 0,12 LVL

Ověřená kopie: 0,61 LVL

1) Náklady spojené s projednáním věci.

2) Náklady řízení.

100 LVL

Kopírování: 0,12 LVL

Ověřená kopie: 0,61 LVL

1) Náklady spojené s projednáním věci.

2) Náklady řízení.

B

100 LVL

Kopírování: 0,12 LVL

Ověřená kopie: 0,61 LVL

1) Náklady spojené s projednáním věci.

2) Náklady řízení.

100 LVL

Kopírování: 0,12 LVL

Ověřená kopie: 0,61 LVL

1) Náklady spojené s projednáním věci.

2) Náklady řízení.

Náklady na advokáta, exekutora a znalce

Případ

Advokát

Znalec

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady

A

Ne.

Fyzické osoby se mohou u soudu zastupovat samy nebo je může zastupovat pověřená strana.

Jednotlivci spolupracují s advokátem na základě dohody.

Pozn.: Náklady spojené s právní pomocí poskytovanou advokátem v rámci občanskoprávního řízení mohou být zpětně nahrazeny neúspěšnou stranou, a to maximálně do výše 5 % části nároku, která je uznána, nebo v případě nehmotných nároků podle standardní sazby advokátů.

Ne.

Soud nařídí vypracování znaleckého posudku, pokud jej požaduje jedna ze stran a pokud je k objasnění skutečností rozhodných pro danou věc zapotřebí odborných znalostí v oblasti vědy, techniky, umění apod.

Podle nařízení vlády.

B

Ne.

Fyzické osoby se mohou u soudu zastupovat samy nebo je může zastupovat pověřená strana.

Jednotlivci spolupracují s advokátem na základě dohody.

Pozn.: Náklady spojené s právní pomocí poskytovanou advokátem v rámci občanskoprávního řízení mohou být zpětně nahrazeny neúspěšnou stranou, a to maximálně do výše 5 % části nároku, která je uznána, nebo v případě nehmotných nároků podle standardní sazby advokátů.

Ne.

Soud nařídí vypracování znaleckého posudku, pokud jej požaduje jedna ze stran a pokud je k objasnění skutečností rozhodných pro danou věc zapotřebí odborných znalostí v oblasti vědy, techniky, umění apod.

Podle nařízení vlády.

Případ

Exekutor

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

A

Ne

Nepoužije se

Nepoužije se

B

Ne

Nepoužije se

Nepoužije se

Náklady na náhrady svědkům, na jistoty nebo záruky a jiné relevantní náklady

Případ

Náhrady svědkům

Jistoty nebo záruky

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existují? Kdy a jak se používají?

Náklady

A

Ano.

Není-li žádná ze stran osvobozena od placení soudních poplatků, dohodnou se na částce, která bude zaplacena svědkům, a to dle postupu pro výpočet, přičemž tato částka se navýší o správní náklady.

Výjimku představují případy, kdy zákon stanoví, že povinnost shromáždit a získat důkazy má soud.

V těchto případech se náhrada určí podle nařízení vlády:

1 ) cestovní výdaje;

2) ubytování;

3) průměrný výdělek.

Má-li některá osoba důvod domnívat se, že v pozdější fázi může být předkládání potřebných důkazů v její prospěch znemožněno či znesnadněno, může požádat o zajištění těchto důkazů.

20 LVL (je-li žádost předložena před zahájením řízení).

B

Ano.

Není-li žádná ze stran osvobozena od placení soudních poplatků, dohodnou se na částce, která bude zaplacena svědkům, a to dle postupu pro výpočet, přičemž tato částka se navýší o správní náklady.

Výjimku představují případy, kdy zákon stanoví, že povinnost shromáždit a získat důkazy má soud.

V těchto případech se náhrada určí podle nařízení vlády:

1 ) cestovní výdaje;

2) ubytování;

3) průměrný výdělek.

Má-li některá osoba důvod domnívat se, že v pozdější fázi může být předkládání potřebných důkazů v její prospěch znemožněno či znesnadněno, může požádat o zajištění těchto důkazů.

20 LVL (je-li žádost předložena před zahájením řízení).

Náklady na právní pomoc a jiné náhrady

Případ

Náhrady

Nejsou-li náklady nahrazeny v plné výši, jaký procentuální podíl je obvykle předmětem náhrady?

Jaké náklady se nenahrazují?

A

Při rozhodování ve věci rozvodu manželství je soud povinen rozdělit náklady soudního řízení mezi strany s přihlédnutím k jejich finanční situaci.

Pokud žalobce řízení zastaví, je povinen nahradit náklady soudního řízení, jež vznikly žalované straně. V takovém případě žalovaná strana nehradí náklady soudního řízení zaplacené žalobcem. Pokud však žalobce po podání návrhu svůj nárok stáhne, neboť jej žalovaná strana splnila dobrovolně, dojde k náhradě nákladů žalobce na jeho žádost prostřednictvím soudního příkazu.

B

Při rozhodování ve věci rozvodu manželství je soud povinen rozdělit náklady soudního řízení mezi strany s přihlédnutím k jejich finanční situaci.

Pokud žalobce řízení zastaví, je povinen nahradit náklady soudního řízení, jež vznikly žalované straně. V takovém případě žalovaná strana nehradí náklady soudního řízení zaplacené žalobcem. Pokud však žalobce po podání návrhu svůj nárok stáhne, neboť jej žalovaná strana splnila dobrovolně, dojde k náhradě nákladů žalobce na jeho žádost prostřednictvím soudního příkazu.

Náklady na překlady a tlumočení

Případ

Překlad

Tlumočení

Jiné náklady související s přeshraničními spory

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady

Popis

Přibližné náklady

A

Soudní řízení jsou vedena v úředním jazyce státu.

Soud respektuje práva stran (s výjimkou zástupců právnických osob), jež neovládají jazyk používaný během soudních řízení. Tím se rozumí, že povolí přezkoumávání materiálu souvisejícího s danou věcí a umožní účast na soudních jednáních s využitím služeb tlumočníka.

Překlady zajišťuje soud.

Soud může rozhodnout, že podá vysvětlení ke svému rozhodnutí, aniž by měnil jeho podstatu, pokud je o to požádán a pokud rozhodnutí dosud nebylo vykonáno a dosud neuplynula lhůta pro jeho výkon.

Nepoužije se.

Strany soudního řízení předkládají listiny vyhotovené v cizím jazyce spolu s jejich ověřeným překladem do úředního jazyka požadovaným podle zákona.

Nestanoveno.

B

Soudní řízení jsou vedena v úředním jazyce státu.

Soud respektuje práva stran (s výjimkou zástupců právnických osob), jež neovládají jazyk používaný během soudních řízení. Tím se rozumí, že povolí přezkoumávání materiálu souvisejícího s danou věcí a umožní účast na soudních jednáních s využitím služeb tlumočníka.

Překlady zajišťuje soud. Jsou-li důkazy shromažďovány v zahraničí, musí být zahrnut vlastní poplatek za překlad.

Soud může rozhodnout, že podá vysvětlení ke svému rozhodnutí, aniž by měnil jeho podstatu, pokud je o to požádán a pokud rozhodnutí dosud nebylo vykonáno a dosud neuplynula lhůta pro jeho výkon.

Nepoužije se.

Strany soudního řízení předkládají listiny vyhotovené v cizím jazyce spolu s jejich ověřeným překladem do úředního jazyka požadovaným podle zákona.

Nestanoveno.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/01/2016

Případová studie 2 – rodinné právo – svěření dětí do péče - Lotyšsko

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V této případové studii týkající se rodinného práva (svěření dětí do péče) byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A. Vnitrostátní scénář: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku, kdy se rozhodnou pro odloučení, jsou jejich dítěti tři roky. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo styku s dítětem. Matka se soudí o omezení otcova práva styku s dítětem.

Případ B. Mezinárodní scénář, přičemž vy jste advokátem v členském státě A: Dvě osoby spolu několik let žijí v členském státě B, aniž by uzavřely sňatek. Mají spolu dítě, ale ihned po narození dítěte se od sebe odloučí. Soud v členském státě B svěří dítě do péče matky a otci přizná právo styku s dítětem. Na základě povolení soudu se matka s dítětem přestěhují do jiného členského státu (členský stát A) a otec zůstane v členském státě B. Po několika letech se matka soudí v členském státě A o úpravu otcova práva styku s dítětem.


Náklady řízení

Náklady v Lotyšsku

Náklady soudního řízení a odvolacího řízení

Případ

Soudní řízení

Odvolací řízení

Poplatek za podání návrhu k soudu

Administrativní poplatky

Další náklady

Poplatek za podání návrhu k soudu

Administrativní poplatky

Další náklady

A

50 LVL

Kopírování: 0,12 LVL

Ověřená kopie: 0,61 LVL

1) Náklady spojené s projednáním věci.

2) Náklady řízení.

50 LVL

Kopírování: 0,12 LVL

Ověřená kopie: 0,61 LVL

1) Náklady spojené s projednáním věci.

2) Náklady řízení.

B

50 LVL

Kopírování: 0,12 LVL

Ověřená kopie: 0,61 LVL

1) Náklady spojené s projednáním věci.

2) Náklady řízení.

50 LVL

Kopírování: 0,12 LVL

Ověřená kopie: 0,61 LVL

1) Náklady spojené s projednáním věci.

2) Náklady řízení.

Náklady na advokáta, exekutora a znalce

Případ

Advokát

Exekutor

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

A

Ne.

Fyzické osoby se mohou u soudu zastupovat samy nebo je může zastupovat pověřená strana.

Jednotlivci spolupracují s advokátem na základě dohody.

Pozn.: Náklady spojené s právní pomocí poskytovanou advokátem v rámci občanskoprávního řízení mohou být zpětně nahrazeny neúspěšnou stranou, a to maximálně do výše 5 % části nároku, která je uznána, nebo v případě nehmotných nároků podle standardní sazby advokátů.

Ne.

Nepoužije se.

Náklady na služby exekutora vzniknou pouze tehdy, pokud jedna ze stran neplní soudem stanovená ujednání ohledně styku a jedna ze stran je nucena domáhat se výkonu soudního rozhodnutí:

1) státní poplatek za podání písemného návrhu na výkon rozhodnutí činí 2 LVL (hradí žadatel);

2) odměna soudního exekutora činí 93,70 LVL (hradí strana neplnící povinnost);

3) další náklady spojené s výkonem rozsudku (hradí strana neplnící povinnost).

B

Ne.

Fyzické osoby se mohou u soudu zastupovat samy nebo je může zastupovat pověřená strana

Jednotlivci spolupracují s advokátem na základě dohody.

Pozn.: Náklady spojené s právní pomocí poskytovanou advokátem v rámci občanskoprávního řízení mohou být zpětně nahrazeny neúspěšnou stranou, a to maximálně do výše 5 % části nároku, která je uznána, nebo v případě nehmotných nároků podle standardní sazby advokátů.

Ne.

Nepoužije se.

Není-li rozsudek vykonán dobrovolně:

1) státní poplatek za podání písemného návrhu na výkon rozhodnutí činí 2 LVL (hradí žadatel);

2) odměna soudního exekutora činí 93,70 LVL (hradí strana neplnící povinnost);

3) další náklady spojené s výkonem rozsudku (hradí strana neplnící povinnost).

Případ

Znalec

Je využití povinné?

Náklady

A

Soud nařídí vypracování znaleckého posudku, pokud jej požaduje jedna ze stran a pokud je k objasnění skutečností rozhodných pro danou věc zapotřebí odborných znalostí v oblasti vědy, techniky, umění apod.

Podle nařízení vlády.

B

Soud nařídí vypracování znaleckého posudku, pokud jej požaduje jedna ze stran a pokud je k objasnění skutečností rozhodných pro danou věc zapotřebí odborných znalostí v oblasti vědy, techniky, umění apod.

Podle nařízení vlády.

Náklady na náhrady svědkům, na jistoty nebo záruky a jiné relevantní náklady

Případ

Náhrady svědkům

Jistoty nebo záruky

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existují? Kdy a jak se používají?

Náklady

A

Ano.

Není-li žádná ze stran osvobozena od placení soudních poplatků, dohodnou se na částce, která bude zaplacena svědkům, a to dle postupu pro výpočet, přičemž tato částka se navýší o správní náklady.

Výjimku představují případy, kdy zákon stanoví, že povinnost shromáždit a získat důkazy má soud.

V těchto případech se náhrada určí podle nařízení vlády:

1 ) cestovní výdaje;

2) ubytování;

3) průměrný výdělek.

Má-li některá osoba důvod domnívat se, že v pozdější fázi může být předkládání potřebných důkazů v její prospěch znemožněno či znesnadněno, může požádat o zajištění těchto důkazů.

20 LVL (je-li žádost předložena před zahájením řízení).

B

Ano.

Není-li žádná ze stran osvobozena od placení soudních poplatků, dohodnou se na částce, která bude zaplacena svědkům, a to dle postupu pro výpočet, přičemž tato částka se navýší o správní náklady.

Výjimku představují případy, kdy zákon stanoví, že povinnost shromáždit a získat důkazy má soud.

V těchto případech se náhrada určí podle nařízení vlády:

1 ) cestovní výdaje;

2) ubytování;

3) průměrný výdělek.

Má-li některá osoba důvod domnívat se, že v pozdější fázi může být předkládání potřebných důkazů v její prospěch znemožněno či znesnadněno, může požádat o zajištění těchto důkazů.

20 LVL (je-li žádost předložena před zahájením řízení).

Náhrady nákladů

Případ

Náhrady

Má úspěšná strana nárok na náhradu nákladů řízení?

Nejsou-li náklady nahrazeny v plné výši, jaký procentuální podíl je obvykle předmětem náhrady?

Jaké náklady se nenahrazují?

A

Ano.

Strana, v jejíž prospěch rozsudek zní, má právo na náhradu veškerých nákladů soudního řízení, jež jí vznikly, druhou stranou.

Je-li nárok uznán částečně, jsou náklady žalobce předmětem náhrady v poměrné výši odpovídající části nároku, jež byla uznána. Žalované straně je přiznána náhrada v poměrné výši odpovídající té části nároku, jež byla v řízení zamítnuta.

Pokud žalobce řízení zastaví, je povinen nahradit náklady soudního řízení, jež vznikly žalované straně. V takovém případě žalovaná strana nehradí náklady soudního řízení zaplacené žalobcem. Pokud však žalobce po podání návrhu svůj nárok stáhne, neboť jej žalovaná strana splnila dobrovolně, dojde k náhradě nákladů žalobce na jeho žádost prostřednictvím soudního příkazu.

B

Ano.

Strana, v jejíž prospěch rozsudek zní, má právo na náhradu veškerých nákladů soudního řízení, jež jí vznikly, druhou stranou.

Je-li nárok uznán částečně, jsou náklady žalobce předmětem náhrady v poměrné výši odpovídající části nároku, jež byla uznána. Žalované straně je přiznána náhrada v poměrné výši odpovídající té části nároku, jež byla v řízení zamítnuta.

Pokud žalobce řízení zastaví, je povinen nahradit náklady soudního řízení, jež vznikly žalované straně. V takovém případě žalovaná strana nehradí náklady soudního řízení zaplacené žalobcem. Pokud však žalobce po podání návrhu svůj nárok stáhne, neboť jej žalovaná strana splnila dobrovolně, dojde k náhradě nákladů žalobce na jeho žádost prostřednictvím soudního příkazu.

Náklady na překlady a tlumočení

Případ

Překlad

Tlumočení

Jiné náklady související s přeshraničními spory

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady

Popis

Přibližné náklady

A

Soudní řízení jsou vedena v úředním jazyce státu.

Soud respektuje práva stran (s výjimkou zástupců právnických osob), jež neovládají jazyk používaný během soudních řízení. Tím se rozumí, že povolí přezkoumávání materiálu souvisejícího s danou věcí a umožní účast na soudních jednáních s využitím služeb tlumočníka.

Překlady zajišťuje soud.

Soud může rozhodnout, že podá vysvětlení ke svému rozhodnutí, aniž by měnil jeho podstatu, pokud je o to požádán a pokud rozhodnutí dosud nebylo vykonáno a dosud neuplynula lhůta pro jeho výkon.

Nepoužije se.

Strany soudního řízení předkládají listiny vyhotovené v cizím jazyce spolu s jejich ověřeným překladem do úředního jazyka požadovaným podle zákona.

Nestanoveno.

B

Soudní řízení jsou vedena v úředním jazyce státu.

Soud respektuje práva stran (s výjimkou zástupců právnických osob), jež neovládají jazyk používaný během soudních řízení. Tím se rozumí, že povolí přezkoumávání materiálu souvisejícího s danou věcí a umožní účast na soudních jednáních s využitím služeb tlumočníka.

Překlady zajišťuje soud. Jsou-li důkazy shromažďovány v zahraničí, musí být zahrnut vlastní poplatek za překlad.

Soud může rozhodnout, že podá vysvětlení ke svému rozhodnutí, aniž by měnil jeho podstatu, pokud je o to požádán a pokud rozhodnutí dosud nebylo vykonáno a dosud neuplynula lhůta pro jeho výkon.

Nepoužije se.

Strany soudního řízení předkládají listiny vyhotovené v cizím jazyce spolu s jejich ověřeným překladem do úředního jazyka požadovaným podle zákona.

Nestanoveno.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/01/2016

Případová studie 3 – rodinné právo – výživné na dítě - Lotyšsko

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V této případové studii týkající se rodinného práva (výživného) byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A. Vnitrostátní scénář: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku, kdy se rozhodnou pro odloučení, jsou jejich dítěti tři roky. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky. Mezi oběma stranami přetrvává spor ohledně výše výživného, které dluží otec matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí.

Případ B. Mezinárodní scénář, přičemž vy jste advokátem v členském státu A: Dvě osoby spolu několik let žijí v členském státě B, aniž by uzavřely sňatek. Mají tříleté dítě. Odloučí se od sebe. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky. Matka s dítětem se se souhlasem otce přestěhuje do jiného členského státu (členský stát A), který se stane místem jejich trvalého bydliště.

Mezi oběma stranami přetrvává spor ohledně výše výživného, které dluží otec matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí v členském státu A.


Náklady řízení

Náklady v Lotyšsku

Náklady soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů

Případ

Soudní řízení

Odvolací řízení

Poplatek za podání návrhu k soudu

Administrativní poplatky

Další náklady

Poplatek za podání návrhu k soudu

Administrativní poplatky

Další náklady

A

50 LVL

(Žalobce je osvobozen od placení tohoto poplatku. Náklady soudního řízení jsou v tomto případě nahrazeny žalovanou stranou ve prospěch státu.)

Kopírování: 0,12 LVL

Ověřená kopie: 0,61 LVL

(Žalobce je osvobozen od placení tohoto poplatku. Náklady soudního řízení jsou v tomto případě nahrazeny žalovanou stranou ve prospěch státu.)

1) Náklady spojené s projednáním věci.

2) Náklady řízení.

50 LVL

(Žalobce je osvobozen od placení tohoto poplatku. Náklady soudního řízení jsou v tomto případě nahrazeny žalovanou stranou ve prospěch státu.)

Kopírování: 0,12 LVL

Ověřená kopie: 0,61 LVL

(Žalobce je osvobozen od placení tohoto poplatku. Náklady soudního řízení jsou v tomto případě nahrazeny žalovanou stranou ve prospěch státu.)

1) Náklady spojené s projednáním věci.

2) Náklady řízení.

B

50 LVL

(Žalobce je osvobozen od placení tohoto poplatku. Náklady soudního řízení jsou v tomto případě nahrazeny žalovanou stranou ve prospěch státu.)

Kopírování: 0,12 LVL

Ověřená kopie: 0,61 LVL

(Žalobce je osvobozen od placení tohoto poplatku. Náklady soudního řízení jsou v tomto případě nahrazeny žalovanou stranou ve prospěch státu.)

1) Náklady spojené s projednáním věci.

2) Náklady řízení.

50 LVL

(Žalobce je osvobozen od placení tohoto poplatku. Náklady soudního řízení jsou v tomto případě nahrazeny žalovanou stranou ve prospěch státu.)

Kopírování: 0,12 LVL

Ověřená kopie: 0,61 LVL

(Žalobce je osvobozen od placení tohoto poplatku. Náklady soudního řízení jsou v tomto případě nahrazeny žalovanou stranou ve prospěch státu.)

1) Náklady spojené s projednáním věci.

2) Náklady řízení.

Náklady na advokáta, exekutora a znalce

Případ

Advokát

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

A

Ne.

Fyzické osoby se mohou u soudu zastupovat samy nebo je může zastupovat pověřená strana.

Jednotlivci spolupracují s advokátem na základě dohody.

Pozn.: Náklady spojené s právní pomocí poskytovanou advokátem v rámci občanskoprávního řízení mohou být zpětně nahrazeny neúspěšnou stranou, a to maximálně do výše 5 % části nároku, která je uznána, nebo v případě nehmotných nároků podle standardní sazby advokátů.

B

Ne.

Fyzické osoby se mohou u soudu zastupovat samy nebo je může zastupovat pověřená strana.

Jednotlivci spolupracují s advokátem na základě dohody.

Pozn.: Náklady spojené s právní pomocí poskytovanou advokátem v rámci občanskoprávního řízení mohou být zpětně nahrazeny neúspěšnou stranou, a to maximálně do výše 5 % části nároku, která je uznána, nebo v případě nehmotných nároků podle standardní sazby advokátů.

Případ

Exekutor

Znalec

Je zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití povinné?

Náklady

A

Ne.

Nepoužije se.

Není-li rozsudek vykonán dobrovolně:

1) státní poplatek za podání písemného návrhu na výkon rozhodnutí činí 2 LVL;

2) odměna soudního exekutora závisí na výši dluhu v okamžiku zahájení řízení o výkonu rozhodnutí;

3) další náklady spojené s výkonem rozsudku.

Žalobce je osvobozen od placení poplatků za výkon rozhodnutí. Tyto náklady hradí žalovaná strana.

Ne.

Soud nařídí vypracování znaleckého posudku, pokud jej požaduje jedna ze stran a pokud je k objasnění skutečností rozhodných pro danou věc zapotřebí odborných znalostí v oblasti vědy, techniky, umění apod.

Podle nařízení vlády.

B

Ne

Nepoužije se

Není-li rozsudek vykonán dobrovolně:

1) státní poplatek za podání písemného návrhu na výkon rozhodnutí činí 2 LVL;

2) odměna soudního exekutora závisí na výši dluhu v okamžiku zahájení řízení o výkonu rozhodnutí;

3) další náklady spojené s výkonem rozsudku.

Žalobce je osvobozen od placení poplatků za výkon rozhodnutí. Tyto poplatky hradí žalovaná strana.

Ne

Soud nařídí vypracování znaleckého posudku, pokud jej požaduje jedna ze stran a pokud je k objasnění skutečností rozhodných pro danou věc zapotřebí odborných znalostí v oblasti vědy, techniky, umění apod.

Podle nařízení vlády.

Náklady na náhrady svědkům, na jistoty nebo záruky a jiné relevantní náklady

Případ

Náhrady svědkům

Jistoty nebo záruky

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existují? Kdy a jak se používají?

Náklady

A

Ano.

Není-li žádná ze stran osvobozena od placení soudních poplatků, dohodnou se na částce, která bude zaplacena svědkům, a to dle postupu pro výpočet, přičemž tato částka se navýší o správní náklady.

Výjimku představují případy, kdy zákon stanoví, že povinnost shromáždit a získat důkazy má soud.

V těchto případech se náhrada určí podle nařízení vlády:

1 ) cestovní výdaje;

2) ubytování;

3) průměrný výdělek.

Pokud je důvodné domnívat se, že výkon soudního rozhodnutí může být později znesnadněn či znemožněn, jsou soud nebo soudce oprávněni, na základě odůvodněné žádosti navrhovatele, vydat rozhodnutí o zajištění nároku.

Je-li podána žádost o zajištění nároku: 0,5 % výše nároku, nejméně však 50 LVL.

B

Ano.

Není-li žádná ze stran osvobozena od placení, dohodnou se na částce, která bude zaplacena svědkům, a to dle postupu pro výpočet, přičemž tato částka se navýší o správní náklady.

Výjimku představují případy, kdy zákon stanoví, že povinnost shromáždit a získat důkazy má soud.

V těchto případech se náhrada určí podle nařízení vlády:

1 ) cestovní výdaje;

2) ubytování;

3) průměrný výdělek.

Pokud je důvodné domnívat se, že výkon soudního rozhodnutí může být později znesnadněn či znemožněn, jsou soud nebo soudce oprávněni, na základě odůvodněné žádosti navrhovatele, vydat rozhodnutí o zajištění nároku.

Je-li podána žádost o zajištění nároku: 0,5 % výše nároku, nejméně však 50 LVL.

Náklady na právní pomoc a jiné náhrady

Případ

Náhrady

Má úspěšná strana nárok na náhradu nákladů řízení?

Nejsou-li náklady nahrazeny v plné výši, jaký procentuální podíl je obvykle předmětem náhrady?

Jaké náklady se nenahrazují?

A

Ano.

Strana, v jejíž prospěch rozsudek zní, má právo na náhradu veškerých nákladů soudního řízení, jež jí vznikly, druhou stranou.

Je-li nárok uznán částečně, jsou náklady žalobce předmětem náhrady v poměrné výši odpovídající části nároku, jež byla uznána. Žalované straně je přiznána náhrada v poměrné výši odpovídající té části nároku, jež byla v řízení zamítnuta.

Pokud žalobce řízení zastaví, je povinen nahradit náklady soudního řízení, jež vznikly žalované straně. V takovém případě žalovaná strana nehradí náklady soudního řízení zaplacené žalobcem. Pokud však žalobce po podání návrhu svůj nárok stáhne, neboť jej žalovaná strana splnila dobrovolně, dojde k náhradě nákladů žalobce na jeho žádost prostřednictvím soudního příkazu.

B

Ano.

Strana, v jejíž prospěch rozsudek zní, má právo na náhradu veškerých nákladů soudního řízení, jež jí vznikly, druhou stranou.

Je-li nárok uznán částečně, jsou náklady žalobce předmětem náhrady v poměrné výši odpovídající části nároku, jež byla uznána. Žalované straně je přiznána náhrada v poměrné výši odpovídající té části nároku, jež byla v řízení zamítnuta.

Pokud žalobce řízení zastaví, je povinen nahradit náklady soudního řízení, jež vznikly žalované straně. V takovém případě žalovaná strana nehradí náklady soudního řízení zaplacené žalobcem. Pokud však žalobce po podání návrhu svůj nárok stáhne, neboť jej žalovaná strana splnila dobrovolně, dojde k náhradě nákladů žalobce na jeho žádost prostřednictvím soudního příkazu.

Náklady na překlady a tlumočení

Případ

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady

A

Soudní řízení jsou vedena v úředním jazyce státu.

Soud respektuje práva stran (s výjimkou zástupců právnických osob), jež neovládají jazyk používaný během soudních řízení. Tím se rozumí, že povolí přezkoumávání materiálu souvisejícího s danou věcí a umožní účast na soudních jednáních s využitím služeb tlumočníka.

Jsou-li důkazy shromažďovány v zahraničí, jsou náklady na překlad zahrnuty v plné výši.

Soud může rozhodnout, že podá vysvětlení ke svému rozhodnutí, aniž by měnil jeho podstatu, pokud je o to požádán a pokud rozhodnutí dosud nebylo vykonáno a dosud neuplynula lhůta pro jeho výkon.

Nepoužije se.

B

Soudní řízení jsou vedena v úředním jazyce státu.

Soud respektuje práva stran (s výjimkou zástupců právnických osob), jež neovládají jazyk používaný během soudních řízení. Tím se rozumí, že povolí přezkoumávání materiálu souvisejícího s danou věcí a umožní účast na soudních jednáních s využitím služeb tlumočníka.

Jsou-li důkazy shromažďovány v zahraničí, jsou náklady na překlad zahrnuty v plné výši.

Soud může rozhodnout, že podá vysvětlení ke svému rozhodnutí, aniž by měnil jeho podstatu, pokud je o to požádán a pokud rozhodnutí dosud nebylo vykonáno a dosud neuplynula lhůta pro jeho výkon.

Nepoužije se.

Případ

Jiné náklady související s přeshraničními spory

Popis

Přibližné náklady

A

Strany soudního řízení předkládají listiny vyhotovené v cizím jazyce spolu s jejich ověřeným překladem do úředního jazyka požadovaným podle zákona.

Nestanoveno.

B

Strany soudního řízení předkládají listiny vyhotovené v cizím jazyce spolu s jejich ověřeným překladem do úředního jazyka požadovaným podle zákona.

Nestanoveno.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/01/2016

Případová studie 4 – obchodní právo – smlouvy - Lotyšsko

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V této případové studii týkající se obchodního práva (smlouvy) byly členské státy požádány o informování prodávajícího o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A. Vnitrostátní scénář: společnost dodala zboží v hodnotě 20 000 EUR. Prodávající za něj nedostal zaplaceno, neboť se kupující domnívá, že zboží nesplňuje smluvní podmínky.

Prodávající se rozhodne soudit o plnou úhradu zboží.

Případ B. Mezinárodní scénář: společnost se sídlem v členském státu B dodala kupujícímu v členském státu A zboží v hodnotě 20 000 EUR. Smlouva se řídí právem členského státu B a je sepsána v jazyce členského státu B. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující v členském státu A domnívá, že zboží nesplňuje smluvní podmínky. Prodávající se rozhodne v členském státu A soudit o plnou úhradu zboží.


Náklady řízení

Náklady v Lotyšsku

Náklady soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů

Případová studie

Soudní řízení

Odvolací řízení

Poplatek za podání návrhu k soudu

Administrativní poplatek

Další náklady

Poplatek za podání návrhu k soudu

Administrativní poplatek

Další náklady

A

394,90 LVL

Kopírování: 0,12 LVL

Ověřená kopie: 0,61 LVL

1) Náklady spojené s projednáním věci.

2) Náklady řízení.

394,90 LVL

Kopírování: 0,12 LVL

Ověřená kopie: 0,61 LVL

1) Náklady spojené s projednáním věci.

2) Náklady řízení.

B

394,90 LVL

Kopírování: 0,12 LVL

Ověřená kopie: 0,61 LVL

1) Náklady spojené s projednáním věci.

2) Náklady řízení.

394,90 LVL

Kopírování: 0,12 LVL

Ověřená kopie: 0,61 LVL

1) Náklady spojené s projednáním věci.

2) Náklady řízení.

Případová studie

Alternativní řešení sporu

Je tato alternativa možná pro řešení tohoto druhu případů?

Náklady

A

Strany se mohou dohodnout na předložení sporu rozhodčímu soudu.

Náklady rozhodčího řízení a/nebo náklady spojené s projednáním sporu a odměna rozhodce.

Náklady spojené s rozhodčím řízením, jakož i lhůtu splatnosti a platební podmínky určí rozhodčí soud v závislosti na výši nároku, složitosti sporu a podmínkách dohody o rozhodčím řízení.

B

Strany se mohou dohodnout na předložení sporu rozhodčímu soudu.

Náklady rozhodčího řízení a/nebo náklady spojené s projednáním sporu a odměna rozhodce.

Náklady spojené s rozhodčím řízením, jakož i lhůtu splatnosti a platební podmínky určí rozhodčí soud v závislosti na výši nároku, složitosti sporu a podmínkách dohody o rozhodčím řízení.

Náklady na advokáta, exekutora a znalce

Případová studie

Advokát

Exekutor

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

A

Právnické osoby mohou být u soudu zastupovány profesionály jednajícími v souladu s právem, zástupci uvedenými ve stanovách těchto právnických osob nebo jinými pověřenými zástupci.

Jednotlivci spolupracují s advokátem na základě dohody.

Pozn.: Náklady spojené s právní pomocí poskytovanou advokátem v rámci občanskoprávního řízení mohou být zpětně nahrazeny neúspěšnou stranou, a to maximálně do výše 5 % části nároku, která je uznána, nebo v případě nehmotných nároků podle standardní sazby advokátů.

Ne.

Je-li přijato rozhodnutí ohledně zajištění nároku:

1) pro zajištění nároku prostřednictvím zajištění finančních prostředků od úvěrových institucí či třetích stran: 46,90 LVL;

2) pro zajištění nároku tím způsobem, že je žalované straně nařízeno zanechat dotčené činnosti: 26 LVL

Není-li rozsudek vykonán dobrovolně:

1) státní poplatek za podání písemného návrhu na výkon rozhodnutí činí 2 LVL;

2) odměna soudního exekutora záleží na výši vzniklého dluhu v okamžiku zahájení řízení;

3) další náklady spojené s výkonem rozsudku.

B

Právnické osoby mohou být u soudu zastupovány profesionály jednajícími v souladu s právem, zástupci uvedenými ve stanovách těchto právnických osob nebo jinými pověřenými zástupci.

Jednotlivci spolupracují s advokátem na základě dohody.

Pozn.: Náklady spojené s právní pomocí poskytovanou advokátem v rámci občanskoprávního řízení mohou být zpětně nahrazeny neúspěšnou stranou, a to maximálně do výše 5 % části nároku, která je uznána, nebo v případě nehmotných nároků podle standardní sazby advokátů.

Ne.

Je-li přijato rozhodnutí ohledně zajištění nároku:

1) pro zajištění nároku prostřednictvím zajištění finančních prostředků od úvěrových institucí či třetích stran: 46,90 LVL;

2) pro zajištění nároku tím způsobem, že je žalované straně nařízeno zanechat dotčené činnosti: 26 LVL.

Není-li rozsudek vykonán dobrovolně:

1) státní poplatek za podání písemného návrhu na výkon rozhodnutí činí 2 LVL;

2) odměna soudního exekutora záleží na výši vzniklého dluhu v okamžiku zahájení řízení;

3) další náklady spojené s výkonem rozsudku.

Případová studie

Znalec

Je využití povinné?

Náklady

A

Soud nařídí vypracování znaleckého posudku, pokud jej požaduje jedna ze stran a pokud je k objasnění skutečností rozhodných pro danou věc zapotřebí odborných znalostí v oblasti vědy, techniky, umění apod.

Podle nařízení vlády.

B

Soud nařídí vypracování znaleckého posudku, pokud jej požaduje jedna ze stran a pokud je k objasnění skutečností rozhodných pro danou věc zapotřebí odborných znalostí v oblasti vědy, techniky, umění apod.

Podle nařízení vlády.

Náklady na náhrady svědkům, na jistoty nebo záruky a jiné relevantní náklady

Případová studie

Náhrady svědkům

Jistoty nebo záruky

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existují? Kdy a jak se používají?

Náklady

A

Ano.

Není-li žádná ze stran osvobozena od placení soudních poplatků, dohodnou se na částce, která bude zaplacena svědkům, a to dle postupu pro výpočet, přičemž tato částka se navýší o správní náklady.

Výjimku představují případy, kdy zákon stanoví, že povinnost shromáždit a získat důkazy má soud.

V těchto případech se náhrada určí podle nařízení vlády:

1 ) cestovní výdaje;

2) ubytování;

3) průměrný výdělek.

Pokud je důvodné domnívat se, že výkon soudního rozhodnutí může být později znesnadněn či znemožněn, jsou soud nebo soudce oprávněni, na základě odůvodněné žádosti navrhovatele, vydat rozhodnutí o zajištění nároku.

0,5 % výše nároku, je-li podána žádost o zajištění nároku, nejméně však 50 LVL.

B

Ano.

Není-li žádná ze stran osvobozena od placení soudních poplatků, dohodnou se na částce, která bude zaplacena svědkům, a to dle postupu pro výpočet, přičemž tato částka se navýší o správní náklady.

Výjimku představují případy, kdy zákon stanoví, že povinnost shromáždit a získat důkazy má soud.

V těchto případech se náhrada určí podle nařízení vlády:

1 ) cestovní výdaje;

2) ubytování;

3) průměrný výdělek.

Pokud je důvodné domnívat se, že výkon soudního rozhodnutí může být později znesnadněn či znemožněn, jsou soud nebo soudce oprávněni, na základě odůvodněné žádosti navrhovatele, vydat rozhodnutí o zajištění nároku.

0,5 % výše nároku, je-li podána žádost o zajištění nároku, nejméně však 50 LVL.

Náklady na právní pomoc a jiné náhrady

Případová studie

Náhrady

Má úspěšná strana nárok na náhradu nákladů řízení?

Nejsou-li náklady nahrazeny v plné výši, jaký procentuální podíl je obvykle předmětem náhrady?

Jaké náklady se nenahrazují?

A

Ano.

Strana, v jejíž prospěch rozsudek zní, má právo na náhradu veškerých nákladů, jež jí vznikly, druhou stranou.

Je-li nárok uznán částečně, jsou výlohy žalobce předmětem náhrady v poměrné výši odpovídající části nároku, jež byla uznána. Žalované straně je přiznána náhrada v poměrné výši odpovídající té části nároku, jež byla v řízení zamítnuta.

Pokud žalobce řízení zastaví, je povinen nahradit náklady soudního řízení, jež vznikly žalované straně. V takovém případě žalovaná strana nehradí náklady soudního řízení zaplacené žalobcem. Pokud však žalobce po podání návrhu svůj nárok stáhne, neboť jej žalovaná strana splnila dobrovolně, dojde k náhradě nákladů žalobce na jeho žádost prostřednictvím soudního příkazu.

B

Ano.

Strana, v jejíž prospěch rozsudek zní, má právo na náhradu veškerých nákladů, jež jí vznikly, druhou stranou.

Je-li nárok uznán částečně, jsou výlohy žalobce předmětem náhrady v poměrné výši odpovídající části nároku, jež byla uznána. Žalované straně je přiznána náhrada v poměrné výši odpovídající té části nároku, jež byla v řízení zamítnuta.

Pokud žalobce řízení zastaví, je povinen nahradit náklady soudního řízení, jež vznikly žalované straně. V takovém případě žalovaná strana nehradí náklady soudního řízení zaplacené žalobcem. Pokud však žalobce po podání návrhu svůj nárok stáhne, neboť jej žalovaná strana splnila dobrovolně, dojde k náhradě nákladů žalobce na jeho žádost prostřednictvím soudního příkazu.

Případová studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady

A

Soudní řízení jsou vedena v úředním jazyce státu.

Soud respektuje práva stran (s výjimkou zástupců právnických osob), jež neovládají jazyk používaný během soudních řízení. Tím se rozumí, že povolí přezkoumávání materiálu souvisejícího s danou věcí a umožní účast na soudních jednáních s využitím služeb tlumočníka.

Náklady nejsou pevně stanoveny, závisí na dohodě.

Soud může rozhodnout, že podá vysvětlení ke svému rozhodnutí, aniž by měnil jeho podstatu, pokud je o to požádán a pokud rozhodnutí dosud nebylo vykonáno a dosud neuplynula lhůta pro jeho výkon.

Nepoužije se.

B

Soudní řízení jsou vedena v úředním jazyce státu.

Soud respektuje práva stran (s výjimkou zástupců právnických osob), jež neovládají jazyk používaný během soudních řízení. Tím se rozumí, že povolí přezkoumávání materiálu souvisejícího s danou věcí a umožní účast na soudních jednáních s využitím služeb tlumočníka.

Náklady nejsou pevně stanoveny, závisí na dohodě.

Soud může rozhodnout, že podá vysvětlení ke svému rozhodnutí, aniž by měnil jeho podstatu, pokud je o to požádán a pokud rozhodnutí dosud nebylo vykonáno a dosud neuplynula lhůta pro jeho výkon.

Nepoužije se.

Náklady na překlady a tlumočení

Případová studie

Jiné náklady související se spory?

Popis

Přibližné náklady

A

Strany soudního řízení předkládají listiny vyhotovené v cizím jazyce spolu s jejich ověřeným překladem do úředního jazyka požadovaným podle zákona.

Nestanoveno.

B

Strany soudního řízení předkládají listiny vyhotovené v cizím jazyce spolu s jejich ověřeným překladem do úředního jazyka požadovaným podle zákona.

Nestanoveno.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/01/2016

Případová studie 5 – obchodní právo – odpovědnost - Lotyšsko

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V této případové studii týkající se obchodního práva (odpovědnosti) byly členské státy požádány o informování spotřebitele o nákladech řízení v těchto situacích.

Případ A. Vnitrostátní scénář: Výrobce topných zařízení dodá instalační firmě topné těleso. Instalační firma dále prodá (a instaluje) topné těleso spotřebiteli jako vybavení jeho domu. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne soudit o plnou náhradu škody s výrobcem topných zařízení, instalační firmou a pojišťovnami.

Případ B. Mezinárodní scénář: Výrobce topných zařízení v členském státu B dodá instalační firmě v členském státu C topné těleso. Instalační firma dále prodá (a instaluje) topné těleso spotřebiteli v členském státu A jako vybavení jeho domu. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny ve svém členském státu. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne v členském státu A soudit o plnou náhradu škody s výrobcem topných zařízení, instalační firmou a pojišťovnou v členském státu A.

Náklady řízení

Náklady v Lotyšsku

Náklady soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů

Případová studie

Soudní řízení

Odvolací řízení

Poplatek za podání návrhu k soudu

C Administrativní poplatky

Další náklady

Poplatek za podání návrhu k soudu

Administrativní poplatky

Další náklady

A

Závisí na výši nároku

Kopírování: 0,12 LVL

Ověřená kopie: 0,61 LVL

1) Náklady spojené s projednáním věci

2) Náklady řízení

Státní poplatek za podání odvolání musí být zaplacen podle sazby platné pro podání návrhu (návrh ve věci, která je rozhodována podle zvláštního postupu), zatímco ve sporech ohledně majetku se uplatňovaná sazba vypočte na základě nákladů řízení soudu první instance.

Kopírování: 0,12 LVL

Ověřená kopie: 0,61 LVL

Náklady spojené s projednáním věci.

Náklady řízení.

B

Závisí na výši nároku

Kopírování: 0,12 LVL

Ověřená kopie: 0,61 LVL

Náklady spojené s projednáním věci.

Náklady řízení.

Státní poplatek za podání odvolání musí být zaplacen podle sazby platné pro podání návrhu (návrh ve věci, která je rozhodována podle zvláštního postupu), zatímco ve sporech ohledně majetku se uplatňovaná sazba vypočte na základě nákladů řízení soudu první instance.

Kopírování: 0,12 LVL

Ověřená kopie: 0,61 LVL

Náklady spojené s projednáním věci.

Náklady řízení.

Případová studie

Alternativní řešení sporu

cJe tato alternativa možná pro řešení tohoto druhu případů?

Náklady

A

Strany se mohou dohodnout na předložení sporu rozhodčímu soudu.

Náklady rozhodčího řízení zahrnují náklady spojené s projednáním sporu a odměnu rozhodce.

Náklady spojené s rozhodčím řízením, jakož i lhůtu splatnosti a platební podmínky určí rozhodčí soud v závislosti na výši nároku, složitosti sporu a podmínkách dohody o rozhodčím řízení.

B

Strany se mohou dohodnout na předložení sporu rozhodčímu soudu.

Náklady rozhodčího řízení zahrnují náklady spojené s projednáním sporu a odměnu rozhodce.

Náklady spojené s rozhodčím řízením, jakož i lhůtu splatnosti a platební podmínky určí rozhodčí soud v závislosti na výši nároku, složitosti sporu a podmínkách dohody o rozhodčím řízení.

Náklady na advokáta, exekutora a znalce

Případová studie

Advokát

Exekutor

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je zastoupení povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

A

Právnické osoby mohou být u soudu zastupovány profesionály jednajícími v souladu s právem, zástupci uvedenými ve stanovách těchto právnických osob nebo jinými pověřenými zástupci.

Jednotlivci spolupracují s advokátem na základě dohody.

Pozn.: Náklady spojené s právní pomocí poskytovanou advokátem v rámci občanskoprávního řízení mohou být zpětně nahrazeny neúspěšnou stranou, a to maximálně do výše 5 % části nároku, která je uznána, nebo v případě nehmotných nároků podle standardní sazby advokátů.

Ne

Je-li přijato rozhodnutí ohledně zajištění nároku:

1) pro zajištění nároku prostřednictvím zajištění finančních prostředků od úvěrových institucí či třetích stran: 46,90 LVL;

{2) pro zajištění nároku tím způsobem, že je žalované straně nařízeno zanechat dotčené činnosti: 26 LVL

Není-li rozsudek vykonán dobrovolně:

státní poplatek za podání písemného návrhu na výkon rozhodnutí činí 2 LVL;

2) odměna soudního exekutora záleží na výši vzniklého dluhu v okamžiku zahájení řízení;

3) další náklady spojené s výkonem rozsudku.

B

Právnické osoby mohou být u soudu zastupovány profesionály jednajícími v souladu s právem, zástupci uvedenými ve stanovách těchto právnických osob nebo jinými pověřenými zástupci.

Jednotlivci spolupracují s advokátem na základě dohody.

Pozn.: Náklady spojené s právní pomocí poskytovanou advokátem v rámci občanskoprávního řízení mohou být zpětně nahrazeny neúspěšnou stranou, a to maximálně do výše 5 % části nároku, která je uznána, nebo v případě nehmotných nároků podle standardní sazby advokátů.

Ne

Je-li přijato rozhodnutí ohledně zajištění nároku:

1) pro zajištění nároku prostřednictvím zajištění finančních prostředků od úvěrových institucí či třetích stran: 46,90 LVL;

2) pro zajištění nároku tím způsobem, že je žalované straně nařízeno zanechat dotčené činnosti: 26 LVL

Není-li rozsudek vykonán dobrovolně:

1) státní poplatek za podání písemného návrhu na výkon rozhodnutí činí 2 LVL;

2) odměna soudního exekutora záleží na výši vzniklého dluhu v okamžiku zahájení řízení;

3) další náklady spojené s výkonem rozsudku.

Případová studie

Znalec

Je využití povinné?

Náklady

A

Soud nařídí vypracování znaleckého posudku, pokud jej požaduje jedna ze stran a pokud je k objasnění skutečností rozhodných pro danou věc zapotřebí odborných znalostí v oblasti vědy, techniky, umění apod.

Podle nařízení vlády.

B

Soud nařídí vypracování znaleckého posudku, pokud jej požaduje jedna ze stran a pokud je k objasnění skutečností rozhodných pro danou věc zapotřebí odborných znalostí v oblasti vědy, techniky, umění apod.

Podle nařízení vlády.

Náklady na náhrady svědkům, na jistoty nebo záruky a jiné relevantní náklady

Případová studie

Náhrady svědkům

Jistoty nebo záruky

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existují? Kdy a jak se používají?

Náklady

A

Ano.

Není-li žádná ze stran osvobozena od placení soudních poplatků, dohodnou se na částce, která bude zaplacena svědkům, a to dle postupu pro výpočet, přičemž tato částka se navýší o správní náklady.

Výjimku představují případy, kdy zákon stanoví, že povinnost shromáždit a získat důkazy má soud.

V těchto případech se náhrada určí podle nařízení vlády:

1) cestovní výdaje;

2) ubytování;

3) průměrný výdělek.

Pokud je důvodné domnívat se, že výkon soudního rozhodnutí může být později znesnadněn či znemožněn, jsou soud nebo soudce oprávněni, na základě odůvodněné žádosti navrhovatele, vydat rozhodnutí o zajištění nároku.

Je-li podána žádost o zajištění nároku: 0,5 % výše nároku, nejméně však 50 LVL.

B

Ano.

Není-li žádná ze stran osvobozena od placení soudních poplatků, dohodnou se na částce, která bude zaplacena svědkům, a to dle postupu pro výpočet, přičemž tato částka se navýší o správní náklady.

Výjimku představují případy, kdy zákon stanoví, že povinnost shromáždit a získat důkazy má soud.

V těchto případech se náhrada určí podle nařízení vlády:

1 ) cestovní výdaje;

2) ubytování;

3) průměrný výdělek.

Pokud je důvodné domnívat se, že výkon soudního rozhodnutí může být později znesnadněn či znemožněn, jsou soud nebo soudce oprávněni, na základě odůvodněné žádosti navrhovatele, vydat rozhodnutí o zajištění nároku.

Je-li podána žádost o zajištění nároku: 0,5 % výše nároku, nejméně však 50 LVL.

Náklady na právní pomoc a jiné náhrady

Případová studie

Náhrady

Má úspěšná strana nárok na náhradu nákladů řízení?

Nejsou-li náklady nahrazeny v plné výši, jaký procentuální podíl je obvykle předmětem náhrady?

Jaké náklady se nenahrazují?

A

Ano.

Strana, v jejíž prospěch rozsudek zní, má právo na náhradu veškerých nákladů soudního řízení, jež jí vznikly, druhou stranou.

Je-li nárok uznán částečně, jsou výlohy žalobce předmětem náhrady v poměrné výši odpovídající části nároku, jež byla uznána. Žalované straně je přiznána náhrada v poměrné výši odpovídající té části nároku, jež byla v řízení zamítnuta.

Pokud žalobce řízení zastaví, je povinen nahradit náklady soudního řízení, jež vznikly žalované straně. V takovém případě žalovaná strana nehradí náklady soudního řízení zaplacené žalobcem. Pokud však žalobce po podání návrhu svůj nárok stáhne, neboť jej žalovaná strana splnila dobrovolně, dojde k náhradě nákladů žalobce na jeho žádost prostřednictvím soudního příkazu.

B

Ano.

Strana, v jejíž prospěch rozsudek zní, má právo na náhradu veškerých nákladů soudního řízení, jež jí vznikly, druhou stranou.

Je-li nárok uznán částečně, jsou výlohy žalobce předmětem náhrady v poměrné výši odpovídající části nároku, jež byla uznána. Žalované straně je přiznána náhrada v poměrné výši odpovídající té části nároku, jež byla v řízení zamítnuta.

Pokud žalobce řízení zastaví, je povinen nahradit náklady soudního řízení, jež vznikly žalované straně. V takovém případě žalovaná strana nehradí náklady soudního řízení zaplacené žalobcem. Pokud však žalobce po podání návrhu svůj nárok stáhne, neboť jej žalovaná strana splnila dobrovolně, dojde k náhradě nákladů žalobce na jeho žádost prostřednictvím soudního příkazu.

Náklady na překlady a tlumočení

Případová studie

Překlad

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

A

Soudní řízení jsou vedena v úředním jazyce státu.

Soud respektuje práva stran (s výjimkou zástupců právnických osob), jež neovládají jazyk používaný během soudních řízení. Tím se rozumí, že povolí přezkoumávání materiálu souvisejícího s danou věcí a umožní účast na soudních jednáních s využitím služeb tlumočníka.

Náklady nejsou pevně stanoveny, závisí na dohodě.

B

Soudní řízení jsou vedena v úředním jazyce státu.

Soud respektuje práva stran (s výjimkou zástupců právnických osob), jež neovládají jazyk používaný během soudních řízení. Tím se rozumí, že povolí přezkoumávání materiálu souvisejícího s danou věcí a umožní účast na soudních jednáních s využitím služeb tlumočníka.

Náklady nejsou pevně stanoveny, závisí na dohodě.

Případová studie

Tlumočení

Jiné náklady související s přeshraničními spory?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

A

Soud může rozhodnout, že podá vysvětlení ke svému rozhodnutí, aniž by měnil jeho podstatu, pokud je o to požádán a pokud rozhodnutí dosud nebylo vykonáno a neuplynula lhůta pro jeho výkon.

Nepoužije se.

Strany soudního řízení předkládají listiny vyhotovené v cizím jazyce spolu s jejich ověřeným překladem do úředního jazyka požadovaným podle zákona.

Nestanoveno.

B

Soud může rozhodnout, že podá vysvětlení ke svému rozhodnutí, aniž by měnil jeho podstatu, pokud je o to požádán a pokud rozhodnutí dosud nebylo vykonáno a neuplynula lhůta pro jeho výkon.

Nepoužije se.

Strany soudního řízení předkládají listiny vyhotovené v cizím jazyce spolu s jejich ověřeným překladem do úředního jazyka požadovaným podle zákona.

Nestanoveno.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 06/01/2016

Náklady řízení - Litva

Tato stránka poskytuje informace o nákladech soudního řízení v Litvě. Podrobnější informace o nákladech na soudní řízení naleznete v následujících případových studiích:

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – rozvod

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – svěření dětí do péče

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – výživné na dítě

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – smlouvy

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – odpovědnost


Náklady řízení

Právní úprava odměn právnických profesí

 1. Právní zástupci (solisitoriai)
 2. V Litvě žádné takové povolání neexistuje.

 3. Právníci (advokatai)
 4. Odměny právníků nejsou v Litvě upraveny. Liší se podle složitosti případu a výše hodnoty předmětu sporu. Výše poplatků však nesmí překročit maximální částku stanovenou v doporučeních schválených ministrem spravedlnosti a předsedou Rady Litevské advokátní komory (Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas).

 5. Obhájci (baristeriai)
 6. V Litvě žádné takové povolání neexistuje.

 7. Exekutoři (antstoliai)
 8. Exekutoři konají pouze v případě, že dlužník nesplní rozsudek. V tomto případě musí být předloženy právně vykonatelné dokumenty. Výše poplatků za výkon, jejich úhrada a osvobození od nákladů na výkon jsou upraveny Pokyny pro výkon rozsudků. Veškeré náklady na výkon musí uhradit věřitel, jehož nárok byl uznán rozsudkem. Během nebo po výkonu rozsudku musí být odměna exekutora vymáhána od dlužníka.

  Výše odměny závisí na druhu požadovaného výkonu a počtu jeho opakování. Některé náklady na výkon jsou fixní; některé činí 60 LTL za hodinu a některé vycházejí z procenta hodnoty majetku, na který se výkon rozsudku vztahuje.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady stran v občanskoprávním řízení

Náklady řízení v občanskoprávních sporech se skládají z kolkovného a dalších nákladů: zastupování, doručování soudních písemností, odměna znalců, osvědčující osoby / svědkové, výkon atd. Kolkovné je v některých případech stanoveno občanským soudním řádem a je fixní. Náklady řízení jsou stanoveny v části VIII občanského soudního řádu (Civilinio proceso kodeksas).

Fáze občanskoprávního řízení, ve které musí být fixní náklady sporných stran uhrazeny

Kolkovné se obvykle platí před podáním žaloby/návrhu soudu.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran v trestním řízení

V trestním řízení nejsou pro sporné strany žádné fixní náklady.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran v ústavním řízení

Ústavní řízení jsou bezplatná, nejsou však dostupná široké veřejnosti.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Zákon nestanoví žádnou takovou přímou povinnost.

Náklady hrazené stranou, která v řízení uspěla

Náklady v občanskoprávních řízeních jsou stanoveny v části VIII občanského soudního řádu.

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde lze najít informace o právních základech pro stanovení nákladů v Litvě?

Více informací je dostupných v připojené zprávě Litvy o Studii transparentnosti nákladůPDF(950 Kb)en.

V kterých jazycích lze získat informace o právních základech pro stanovení nákladů v Litvě?

Informace jsou dostupné v angličtině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Více informací je dostupných na internetové stránce: Postup soudní mediace

Právní pomoc

Podmínky pro poskytnutí právní pomoci

Podle litevských právních předpisů existují dva druhy státem zaručené právní pomoci:

 1. „Primární právní pomoc“ (pirminė teisinė pagalba) zahrnuje poskytnutí právní pomoci postupem stanoveným zákonem, který upravuje státem zaručenou právní pomoc, právní poradenství a vypracovávání dokumentů, které mají být předloženy orgánům státní správy, s výjimkou procesních dokumentů. Právní pomoc také zahrnuje poradenství pro mimosoudní urovnání sporu, opatření pro smírné řešení sporů a vypracovávání dohod o urovnání sporu.
 2. „Sekundární právní pomoc“ (antrinė teisinė pagalba) zahrnuje vypracovávání dokumentů, obhajobu a zastupování u soudu. Zahrnuje to proces výkonu a zastupování během předběžné mimosoudní fáze sporu – kdy tento postup vyžaduje zákon nebo soudní rozhodnutí. Právní pomoc se také vztahuje na náklady řízení vzniklé v občanskoprávních řízeních, náklady vzniklé ve správních řízeních a náklady týkající se projednávání adhezního nároku v trestní věci.

Všichni občané Litevské republiky, občané jiných členských států Evropské unie, jiné fyzické osoby, které oprávněně pobývají v Litvě nebo členských státech, a jiné osoby vymezené v mezinárodních smlouvách, jejichž signatářem je Litva, jsou způsobilí pro získání primární právní pomoci bez ohledu na výši jejich příjmu.

Všichni občané Litevské republiky, občané jiných členských států Evropské unie a jiné fyzické osoby oprávněně pobývající v Litevské republice a jiných členských státech mohou žádat o poskytnutí sekundární právní pomoci. Aby mohl žadatel získat sekundární právní pomoc, jeho majetek a roční příjem by neměly překročit úrovně majetku a příjmu stanovené vládou v zákoně, který upravuje státem zaručenou právní pomoc.

Při posuzování chudoby se proto používá systém obvyklé prahové hodnoty (maximální výše, pod kterou je žadatel považován za chudého).

Nárok na právní pomoc

Použijí se dvě úrovně majetku a příjmu stanovené vládou. Majetek a příjem žadatelů by neměly překročit první popř. druhou úroveň stanovenou zákonem. Kromě toho by roční čistý příjem žadatele (za posledních dvanáct měsíců) neměl překročit první popř. druhou úroveň příjmu stanovenou litevskými právními předpisy.

Chudoba není jediným kritériem používaným k určení způsobilosti žadatele získat sekundární právní pomoc.

Nárok na právní pomoc první úrovně je stanoven, pokud roční příjem žadatele nepřesahuje 8 000 LTL (2 318,8 EUR) plus 3 000 LTL (869,6 EUR) na každou vyživovanou osobu. Nárok na právní pomoc druhé úrovně je stanoven, pokud roční příjem žadatele nepřesahuje 12 000 LTL (3 478,2 EUR) plus 4 400 LTL (1 275,3 EUR) na každou vyživovanou osobu. Povinnosti žadatele vůči jeho závislým osobám nejsou pro účely posuzování chudoby zohledňovány.

Rozsah sekundární právní pomoci, s přihlédnutím k majetku a příjmu žadatele, je zaručen a hrazen státem takto:

 1. 100 % – je-li na základě majetku a příjmu žadatele stanovena první úroveň
 2. 50 % – je-li na základě majetku a příjmu žadatele stanovena druhá úroveň

Stát musí zaručit a hradit 100 % nákladů na sekundární právní pomoc poskytnutou osobám stanoveným v článku 12 tohoto zákona (viz níže). Tyto náklady jsou hrazeny bez ohledu na majetek a příjem žadatele. Výjimkou jsou osoby (uvedené v čl. 12 šestém pododstavci zákona), které mohou s majetkem a příjmem volně disponovat. Tyto osoby jsou zařazeny do druhé úrovně. Zde stát zaručí a uhradí 50 % nákladů na sekundární právní pomoc.

Některé skupiny osob jsou způsobilé pro získání sekundární právní pomoci bez ohledu na úrovně majetku a příjmu stanovené vládou (podle článku 12 zákona o státem zaručené právní pomoci):

 1. osoby v trestních řízeních (podle článku 51 trestního řádu) a v jiných případech stanovených zákonem, je-li fyzická přítomnost právního zástupce obhajoby povinná;
 2. poškozené strany ve věcech týkajících se náhrady škody vzniklé v důsledku trestné činnosti, včetně věcí, kdy se projednávají nároky na náhradu škody jako součást trestní věci;
 3. osoby pobírající sociální podporu pro rodiny s nízkým příjmem (svobodní rezidenti) podle litevského práva;
 4. osoby žijící v pečovatelských ústavech;
 5. osoby, u nichž je potvrzeno, že trpí závažným postižením; osoby s uznanou pracovní neschopností; osoby, které dosáhly důchodového věku, a osoby, pro které byla stanovena podstatná úroveň zvláštních potřeb. Zahrnuje to poručníky (opatrovníky), kdy je státem zaručená právní pomoc vyžadována pro zastupování a obhajobu práv a zájmů nezletilé osoby ve svěřenecké péči (dítěte v pěstounské péči);
 6. osoby, které předložily důkaz prokazující, že z objektivních důvodů nemohou disponovat svým majetkem a finančními prostředky a že z těchto důvodů majetek a roční příjem, kterými mohou volně disponovat, nepřekračují úrovně majetku a příjmu stanovené zákonem upravujícím právní pomoc;
 7. osoby, které trpí vážnou duševní poruchou, jsou-li otázky týkající se jejich nucené hospitalizace a léčby posuzovány podle zákona upravujícího péči o duševní zdraví. Patří sem jejich poručníci (opatrovníci), je-li státem zaručená pomoc vyžadována pro zastupování práv a zájmů dítěte v pěstounské péči (nezletilé osoby ve svěřenecké péči);
 8. dlužníci v řízení o výkonu, kdy je exekuce vykonávána na nemovitost posledního místa pobytu;
 9. rodiče nebo jiní právní zástupci nezletilých dětí, kdy je projednávána otázka soudního vystěhování;
 10. nezletilé děti, pokud nezávisle žádají soud o ochranu svých práv a zájmů chráněných a stanovených zákonem. Vyloučeny jsou ty, které uzavřely manželství postupem stanoveným zákonem nebo jejichž způsobilost k právním úkonům soud uznal;
 11. osoby nezpůsobilé k právním úkonům ve věcech, které se týkají rozhodnutí o způsobilosti fyzické osoby;
 12. strany ve věcech týkajících se evidence narození;
 13. jiné osoby ve věcech týkajících se smluv podepsaných Litevskou republikou.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

Soud musí znalcům uhradit ušlý výdělek – v práci nebo z jejich obvyklého zaměstnání – za každý den, který musí strávit u soudu. Je jim vyplácena odměna za provedení příslušného posouzení a poskytována náhrada veškerých výdajů spojených s dostavením se k soudu, dopravou a ubytováním, spolu s dietami. Strana, která podává návrh na předvolání znalců, musí předem složit jistotu ve výši stanovené soudem. Pokud návrh na předvolání znalce (znalců) předkládají obě strany, skládají jistotu rovným dílem. Jistota se skládá na zvláštní účet soudu.

Pokud v případech stanovených litevským občanským zákoníkem (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas) nebo jinými zákony soud předvolá svědky (liudytojai) a znalce (ekspertai) z vlastního podnětu, musí být náklady uhrazeny ze státního rozpočtu. Může to zahrnovat nařízení posoudit nebo provést ohledání místa události.

Při určování výše jistoty musí být přihlédnuto k výši budoucích nákladů. Soud znalcům uhradí dané částky, jakmile splní své povinnosti. Soud musí také uhradit znaleckým ústavům provedení posouzení na základě faktury předložené po provedení posouzení. Tyto částky budou hrazeny ze zvláštního účtu soudu vedeného v bance podle místa soudu. Není-li složena žádná jistota, musí být částky náležející znalcům a znaleckým ústavům proplaceny ze zvláštního účtu soudu a uhrazeny stranou, proti které byl rozsudek vynesen, nebo stranami v poměru k výši uspokojených a zamítnutých nároků. Ministerstvo spravedlnosti stanoví maximální výše těchto nákladů.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Soud poskytuje překladatelům náhradu za ušlý výdělek – způsobený jejich nepřítomností v práci nebo obvyklém každodenním zaměstnání – za každý den, který musí strávit u soudu. Překladatelům musí být uhrazena jejich překladatelská práce a poskytnuta náhrada výdajů, které jim vznikly v důsledku dostavení se k soudu, dopravy a ubytování, spolu s dietami. Strana, která předkládá soudu dokumenty a požaduje jejich překlad do cizího jazyka, musí předem složit jistotu ve výši stanovené soudem.

Soud musí překladatele platit z prostředků státního rozpočtu vyhrazených pro tyto účely, s výjimkou částek hrazených překladatelům za překlad soudních dokumentů předložených stranami do cizího jazyka. Náklady na tlumočnické/překladatelské služby během soudního jednání musí být hrazeny ze státního rozpočtu. Ministerstvo spravedlnosti stanovilo maximální výši těchto výdajů.

Související přílohy

Zpráva Litvy o Studii transparentnosti nákladůPDF(950 Kb)en


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/02/2019

Případová studie 1 – rodinné právo – rozvod - Litva

V této případové studii týkající se rodinného práva – rozvodu –, byly členské státy požádány o informování strany, která podává žádost o rozvod, o nákladech na rozvodové řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Pár uzavře sňatek. Později se odloučí a dohodne na rozvodu.

Případ A – přeshraniční situace: Dva státní příslušníci téhož členského státu (členský stát A) uzavřou sňatek. Manželství je uzavřeno v členském státu A. Po svatbě se pár přestěhuje do jiného členského státu (členský stát B), kde bude žít a pracovat a kde si zřídí své bydliště. Krátce poté se pár odloučí, manželka se vrátí do členského státu A a manžel zůstane v členském státě B. Pár se dohodne na rozvodu. Manželka ihned po návratu do členského státu A podá u soudu členského státu B žádost o rozvod.


Náklady řízení

Náklady v Litvě

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Soud první instance

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Případ A

Manželé podávající návrh na rozvod manželství dohodou jsou od úředního poplatku ve věcech projednávaných soudem osvobozeni.

Účastníci řízení platí 10 LTL za opakovanou kopii soudního dokumentu a 1 LTL za každou stranu.

Soud uloží protistraně úhradu nákladů řízení vzniklých straně, která uspěla, i v případě, že je protistrana od úhrady nákladů řízení státu osvobozena.

Případ B

Cizí fyzické nebo právnické osoby podléhají stejným podmínkám osvobození, snížení, odložení a časového rozvržení úhrady nákladů, které se vztahují na litevské občany.

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situacePřípadová studie

Odvolací řízení

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Případ A

Manželé podávající návrh na rozvod manželství dohodou jsou od úředního poplatku ve věcech projednávaných soudem osvobozeni.

Účastníci řízení platí 10 LTL za opakovanou kopii soudního dokumentu a 1 LTL za každou stranu.

Soud uloží protistraně úhradu nákladů řízení vzniklých straně, která uspěla, i v případě, že je protistrana od úhrady nákladů řízení státu osvobozena.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situacePřípadová studie

Alternativní řešení sporů

Je tato možnost pro tento druh případu dostupná?

Náklady

Případ A

Ano, jakmile je v předběžném líčení určena podstata sporu, soud oběma stranám nabídne možnost dosažení vzájemně přijatelné kompromisní dohody, a tedy smírného vyřešení věci.

Zdarma

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situaceNáklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Případ A

Právní zastoupení není povinné.

Viz část Právní úprava odměn právnických profesí výše.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situacePřípadová studie

Exekutor

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Případ A

Ne

Ne. Exekutoři konají pouze po vydání exekučního titulu.

Upraveny pokyny pro výkon rozsudků. Náklady musí být vymáhány od dlužníka.

Výše nákladů závisí na druhu výkonu a počtu exekučních opatření – náklady mohou být pevně dané, 60 LTL za hodinu nebo procento hodnoty příslušných věcí

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situacePřípadová studie

Znalec

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Soud může jmenovat znalce nebo si vyžádat odborný posudek pro otázky, které vyžadují zvláštní znalosti v oblasti vědy, medicíny, umění, techniky nebo řemesel, s výhradou stanoviska účastníků řízení.

Žádající strana musí předem složit jistotu ve výši stanovené soudem. Vláda nebo oprávněný orgán stanoví maximální náklady. Soud uloží protistraně úhradu nákladů řízení vzniklých straně, která uspěla, i v případě, že je protistrana od úhrady nákladů řízení státu osvobozena.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situaceNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Ano, částky hrazené svědkům se připočítávají k nákladům spojeným s projednáváním věci.

Viz část Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost výše.

Viz část Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost výše.

Soud musí přihlédnout k materiální situaci platící strany. Částka závisí na povaze procesního opatření a nesmí překročit 100 000 LTL.

Jiné náklady zahrnují:

1) ohledání místa;

2) pátrání po žalovaném;

3) doručování soudních dokumentů;

4) splnění povinností uložených rozsudkem;

5) náhrada za práci opatrovníka;

6) případné jiné a přiměřené náklady.

Viz část Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost výše. Náklady na pátrání po žalovaném musí uhradit strana, která o pátrání požádala, nebo soud.

Viz část Odměna exekutorů

Opatrovník má právo na odměnu za zastupování v souladu se sazebníkem a postupem stanoveným vládou nebo jeho oprávněným orgánem. Náklady na zastupování nese strana, z jejíhož podnětu je opatrovník jmenován. Tato strana musí náklady na zastupování uhradit předem.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situaceNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladů


Případová

studie

Právní pomoc

Kdy a za jakých podmínek je uplatnitelná?

Kdy je podpora poskytována v plném rozsahu?

Podmínky?

Případ A

Primární právní pomoc může být požadována, jak je popsáno v části Právní pomoc výše.

Sekundární právní pomoc může být poskytnuta za podmínek stanovených v části Právní pomoc výše.

Stát zaručuje 100 % nákladů na primární právní pomoc.

Náklady na sekundární právní pomoc zohledňují majetek a příjem osob (viz část Právní pomoc výše)

 

Osoby, které chtějí získat primární právní pomoc, o ni mohou požádat výkonný orgán městského úřadu podle udaného místa trvalého pobytu.

Osoby, které chtějí získat sekundární právní pomoc, musí s žádostí předložit dokumenty tuto žádost odůvodňující a potvrzující způsobilost pro získání sekundární právní pomoci.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situacePřípadová

studie

Náhrady nákladů

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

Strany, které ve věci rozvodu dosáhnou vzájemné dohody, jsou od nákladů řízení osvobozeny.

Náklady na státem zaručenou právní pomoc a náklady vzniklé dlužníkovi během výkonu.

Je-li poskytování sekundární právní pomoci ukončeno z důvodů uvedených v čl. 23 odst. 1 prvním, druhém a šestém pododstavci zákona, náklady mohou být vymáhány od osoby, které byla poskytnuta, v souladu s postupem stanoveným zákonem.

Je-li po náhradě nákladů vyplaceno pojistné plnění, musí být náklady na sekundární právní pomoc vráceny do státního rozpočtu do jednoho měsíce od vyplacení pojistného plnění v souladu s postupem stanoveným Ministerstvem spravedlnosti. Pokud osoba tyto náklady nevrátí, musí být vymáhány v souladu s právním postupem.

Pokud byla poskytnuta sekundární právní pomoc (čl. 12 šestý pododstavec zákona), ale okolnosti se změní (čl. 11 odst. 2 první pododstavec), musí daná osoba vrátit částku sekundární právní pomoci do státního rozpočtu ve lhůtě stanovené službou právní pomoci. Pokud tak neučiní, budou náklady vymáhány v souladu s požadovaným právním postupem.

Je-li pokryto 50 % nákladů na sekundární právní pomoc a žadatel neuhradí svůj 50% podíl na nákladech občanskoprávního nebo správního řízení v požadované lhůtě, může být věc ukončena, aniž by soud rozhodl o skutkové podstatě věci, a žadatel musí vrátit náklady na poskytnutou sekundární právní pomoc ve lhůtě stanovené službou právní pomoci. Stát bude zastoupen službou právní pomoci.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situaceNáklady na překlady a tlumočení


Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

Všechny soudní dokumenty a jejich přílohy musí být soudu předloženy v úředním jazyce.

Strana, jejíž soudní dokumenty musí být přeloženy do cizího jazyka, musí předem složit jistotu na úhradu nákladů řízení stanovenou soudem. Pokud návrh předkládají obě strany, složí jistotu obě strany rovným dílem.

Lidé, kteří nemluví úředním jazykem, mají během řízení zaručeno právo na tlumočnické/překladatelské služby.

Soud musí uhradit částky splatné tlumočníkům/překladatelům z prostředků státního rozpočtu.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situaceOriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/02/2019

Případová studie 2 – rodinné právo – svěření dětí do péče - Litva

V této případové studii týkající se rodinného práva – svěření dětí do péče –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka se soudí o omezení styku otce s dítětem.

Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu v členském státu (členský stát B) žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. Mají spolu dítě, ale ihned po narození dítěte se od sebe odloučí. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka a dítě se v souladu s rozhodnutím soudu přestěhují do jiného členského státu (členský stát A) a otec zůstane v členském státu B. Po několika letech se matka soudí v členském státu A o úpravu styku dítěte s otcem.


Náklady řízení


Náklady v Litvě

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Soud první instance

Odvolací řízení

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Případ A

Úřední poplatky ve věcech týkajících se sporů odloučených rodičů o styk s dítětem činí 100 LTL. Soudy mohou výši tohoto poplatku upravit zohledněním čtvrtletního indexu spotřebitelských cen (nyní – 132)

Účastníci řízení platí 10 LTL za opakovanou kopii soudního dokumentu a 1 LTL za každou stranu.

Soud uloží protistraně úhradu nákladů řízení vzniklých straně, která uspěla, i v případě, že je protistrana od úhrady nákladů řízení státu osvobozena.

Úřední poplatky ve věcech týkajících se sporů odloučených rodičů o styk s dítětem činí 100 LTL. Soudy mohou výši tohoto poplatku upravit zohledněním čtvrtletního indexu spotřebitelských cen (nyní – 132)

Účastníci řízení platí 10 LTL za opakovanou kopii soudního dokumentu a 1 LTL za každou stranu.

Soud uloží protistraně úhradu nákladů řízení vzniklých straně, která uspěla, i v případě, že je protistrana od úhrady nákladů řízení státu osvobozena.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situacePřípadová studie

Alternativní řešení sporů

Je tato možnost pro tento druh případu dostupná?

Náklady

Případ A

Ano, jakmile je v předběžném líčení určena podstata sporu, soud oběma stranám nabídne možnost dosažení vzájemně přijatelné kompromisní dohody, a tedy smírného vyřešení věci.

Zdarma

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace ANáklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Případ A

Právní zastoupení není povinné.

Viz část Právní úprava odměn právnických profesí výše.

Ne

Ne

Ne. Exekutoři konají pouze po vydání exekučního titulu.

Náklady na výkon: 60 LTL, které může exekutor požadovat v každém exekučním případě, 200 LTL jako odměna exekutora a jiné náklady na výkon v závislosti na druhu a počtu exekučních opatření.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situacePřípadová studie

Znalec

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Soud může jmenovat znalce nebo si vyžádat odborný posudek pro otázky, které vyžadují zvláštní znalosti v oblasti vědy, medicíny, umění, techniky nebo řemesel, s výhradou stanoviska účastníků řízení.

Žádající strana musí předem složit jistotu ve výši stanovené soudem. Vláda nebo oprávněný orgán stanoví maximální náklady. Soud uloží protistraně úhradu nákladů řízení vzniklých straně, která uspěla, i v případě, že je protistrana od úhrady nákladů řízení státu osvobozena.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situaceNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Ano, částky hrazené svědkům se připočítávají k nákladům spojeným s projednáváním věci.

Viz část Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost výše.

Viz část Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost výše.

Soud musí přihlédnout k materiální situaci platící strany. Částka závisí na povaze procesního opatření a nesmí překročit 100 000 LTL.

Jiné náklady zahrnují:1) ohledání místa; 2) pátrání po žalovaném; 3) doručování soudních dokumentů;4) splnění povinností uložených rozsudkem; 5) náhrada za práci opatrovníka; 6) případné jiné a přiměřené náklady.

Viz část Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost výše.

 Náklady na pátrání po žalovaném musí uhradit strana, která o pátrání požádala, nebo soud.

Viz část Odměna exekutorů

Opatrovník má právo na odměnu za zastupování v souladu se sazebníkem a postupem stanoveným vládou nebo jeho oprávněným orgánem. Náklady na zastupování nese strana, z jejíhož podnětu je opatrovník jmenován. Tato strana musí náklady na zastupování uhradit předem.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situaceNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladů


Případová

studie

Právní pomoc

Kdy a za jakých podmínek je uplatnitelná?

Kdy je podpora poskytována v plném rozsahu?

Podmínky?

Případ A

Primární právní pomoc může být požadována, jak je popsáno v části Právní pomoc výše.

Sekundární právní pomoc může být poskytnuta za podmínek stanovených v části Právní pomoc výše.

Stát zaručuje 100 % nákladů na primární právní pomoc.

Náklady na sekundární právní pomoc zohledňují majetek a příjem osob (viz část Právní pomoc výše)

Osoby, které chtějí získat primární právní pomoc, o ni mohou požádat výkonný orgán městského úřadu podle udaného místa trvalého pobytu.

Osoby, které chtějí získat sekundární právní pomoc, musí s žádostí předložit dokumenty tuto žádost odůvodňující a potvrzující způsobilost pro získání sekundární právní pomoci.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situacePřípadová

studie

Náhrady nákladů

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

Strana, která měla ve věci úspěch, může získat náhradu nákladů řízení od neúspěšné strany.

Náklady na státem zaručenou právní pomoc a náklady vzniklé dlužníkovi během výkonu.

Je-li poskytování sekundární právní pomoci ukončeno z důvodů uvedených v čl. 23 odst. 1 prvním, druhém a šestém pododstavci zákona, náklady mohou být vymáhány od osoby, které byla poskytnuta, v souladu s postupem stanoveným zákonem.

Je-li po náhradě nákladů vyplaceno pojistné plnění, musí být náklady na sekundární právní pomoc vráceny do státního rozpočtu do jednoho měsíce od vyplacení pojistného plnění v souladu s postupem stanoveným Ministerstvem spravedlnosti. Pokud osoba tyto náklady nevrátí, musí být vymáhány v souladu s právním postupem.

Pokud byla poskytnuta sekundární právní pomoc (čl. 12 šestý pododstavec zákona), ale okolnosti se změní (čl. 11 odst. 2 první pododstavec), musí daná osoba vrátit částku sekundární právní pomoci do státního rozpočtu ve lhůtě stanovené službou právní pomoci. Pokud tak neučiní, budou náklady vymáhány v souladu s požadovaným právním postupem.

Je-li pokryto 50 % nákladů na sekundární právní pomoc a žadatel neuhradí svůj 50% podíl na nákladech občanskoprávního nebo správního řízení v požadované lhůtě, může být věc ukončena, aniž by soud rozhodl o skutkové podstatě věci, a žadatel musí vrátit náklady na poskytnutou sekundární právní pomoc ve lhůtě stanovené službou právní pomoci. Stát bude zastoupen službou právní pomoci.Náklady na překlady a tlumočení


Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Všechny soudní dokumenty a jejich přílohy musí být soudu předloženy v úředním jazyce.

Strana, jejíž soudní dokumenty musí být přeloženy do cizího jazyka, musí předem složit jistotu na úhradu nákladů řízení stanovenou soudem. Pokud návrh předkládají obě strany, složí jistotu obě strany rovným dílem.

Lidé, kteří nemluví úředním jazykem, mají během řízení zaručeno právo na tlumočnické/překladatelské služby.

Soud musí uhradit částky splatné tlumočníkům/překladatelům z prostředků státního rozpočtu.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situaceOriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/02/2019

Případová studie 3 – rodinné právo – výživné na dítě - Litva

V této případové studii týkající se rodinného práva – výživného –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky. Jedinou nevyřešenou otázkou zůstává výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí.

Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu žijí v členském státě (členský stát B), aniž by uzavřely sňatek. Mají tříleté dítě. Odloučí se od sebe. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky. Matka s dítětem se se souhlasem otce přestěhuje do jiného členského státu (členský stát A), kde si zřídí své bydliště.

Mezi rodiči zůstává nevyřešený spor ohledně výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí v členském státu A.


Náklady řízení


Náklady v Litvě

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Soud první instance

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Případ A

Žalobci uplatňující vyživovací povinnost k dítěti jsou od úhrady úředního poplatku ve věcech projednávaných soudem osvobozeni.

Účastníci řízení platí 10 LTL za opakovanou kopii soudního dokumentu a 1 LTL za každou stranu.

Soud uloží protistraně úhradu nákladů řízení vzniklých straně, která uspěla, i v případě, že je protistrana od úhrady nákladů řízení státu osvobozena.

Případ B

Cizí fyzické nebo právnické osoby podléhají stejným podmínkám osvobození, snížení, odložení a časového rozvržení úhrady nákladů řízení, které se vztahují na litevské občany.

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situacePřípadová studie

Odvolací řízení

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Případ A

Žalobci uplatňující vyživovací povinnost k dítěti jsou od úhrady úředního poplatku ve věcech projednávaných soudem osvobozeni.

Účastníci řízení platí 10 LTL za opakovanou kopii soudního dokumentu a 1 LTL za každou stranu.

Soud uloží protistraně úhradu nákladů řízení vzniklých straně, která uspěla, i v případě, že je protistrana od úhrady nákladů řízení státu osvobozena.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situacePřípadová studie

Alternativní řešení sporů

Je tato možnost pro tento druh případu dostupná?

Náklady

Případ A

Ano, jakmile je v předběžném líčení určena podstata sporu, soud oběma stranám nabídne možnost dosažení vzájemně přijatelné kompromisní dohody, a tedy smírného vyřešení věci.

Zdarma

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situaceNáklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Případ A

Právní zastoupení není povinné.

Viz část Právní úprava odměn právnických profesí výše.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situacePřípadová studie

Exekutor

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Případ A

Ne

Ne

Ne. Exekutoři konají pouze po vydání exekučního titulu.

Náklady na výkon:

1) Exekuční výkon pravidelných plateb výživného se provádí ze mzdy dlužníka – 30 LTL za výkon, které exekutor dostává v každém exekučním případě, a jiné náklady na výkon v závislosti na druhu a počtu exekučních opatření.

2) Vymáhá-li se výživné z dlužníkova majetku, náklady na výkon v každém exekučním případě a odměna exekutora budou záviset na výši dluhu.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situacePřípadová studie

Znalec

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Soud může jmenovat znalce nebo si vyžádat odborný posudek pro otázky, které vyžadují zvláštní znalosti v oblasti vědy, medicíny, umění, techniky nebo řemesel, s výhradou stanoviska účastníků řízení.

Žádající strana musí předem složit jistotu ve výši stanovené soudem. Vláda nebo oprávněný orgán stanoví maximální náklady. Soud uloží protistraně úhradu nákladů řízení vzniklých straně, která uspěla, i v případě, že je protistrana od úhrady nákladů řízení státu osvobozena.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situaceNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Případ A

Ano, částky hrazené svědkům se připočítávají k nákladům spojeným s projednáváním věci.

Ano, částky hrazené svědkům se připočítávají k nákladům spojeným s projednáváním věci.

Viz část Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost výše.

Viz část Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost výše.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situacePřípadová

studie

Jiné náklady

Popis

Náklady

Případ A

Jiné náklady zahrnují: 1) ohledání místa; 2) pátrání po žalovaném; 3) doručování soudních písemností;4) splnění povinností uložených rozsudkem; 5) náhrada za práci opatrovníka; 6) případné jiné a přiměřené náklady.

Viz část Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost výše. Náklady na pátrání po žalovaném musí uhradit strana, která o pátrání požádala, nebo soud.

Viz část Odměna exekutorů

Opatrovník má právo na odměnu za zastupování v souladu se sazebníkem a postupem stanoveným vládou nebo jeho oprávněným orgánem. Náklady na zastupování nese strana, z jejíhož podnětu je opatrovník jmenován. Tato strana musí náklady na zastupování uhradit předem.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situaceNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladů


Případová

studie

Právní pomoc

Kdy a za jakých podmínek je uplatnitelná?

Kdy je podpora poskytována v plném rozsahu?

Podmínky?

Případ A

Primární právní pomoc může být požadována, jak je popsáno v části Právní pomoc výše.

Sekundární právní pomoc může být poskytnuta za podmínek stanovených v části Právní pomoc výše.

Stát zaručuje 100 % nákladů na primární právní pomoc.

Náklady na sekundární právní pomoc zohledňují majetek a příjem osob (viz část Právní pomoc výše)

Osoby, které chtějí získat primární právní pomoc, o ni mohou požádat výkonný orgán městského úřadu podle udaného místa trvalého pobytu.

Osoby, které chtějí získat sekundární právní pomoc, musí s žádostí předložit dokumenty tuto žádost odůvodňující a potvrzující způsobilost pro získání sekundární právní pomoci.Případová

studie

Náhrady nákladů

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

Strana, která měla ve věci úspěch, může získat náhradu nákladů řízení od neúspěšné strany.

Je-li poskytování sekundární právní pomoci ukončeno z důvodů uvedených v čl. 23 odst. 1 prvním, druhém a šestém pododstavci zákona, náklady mohou být vymáhány od osoby, které byla poskytnuta, v souladu s postupem stanoveným zákonem.

Je-li po náhradě nákladů vyplaceno pojistné plnění, musí být náklady na sekundární právní pomoc vráceny do státního rozpočtu do jednoho měsíce od vyplacení pojistného plnění v souladu s postupem stanoveným Ministerstvem spravedlnosti. Pokud osoba tyto náklady nevrátí, musí být vymáhány v souladu s právním postupem.

Pokud byla poskytnuta sekundární právní pomoc (čl. 12 šestý pododstavec), ale okolnosti se změní (čl. 11 odst. 2 první pododstavec), musí daná osoba vrátit částku sekundární právní pomoci do státního rozpočtu ve lhůtě stanovené službou právní pomoci. Pokud tak neučiní, budou náklady vymáhány v souladu s požadovaným právním postupem.

Je-li pokryto 50 % nákladů na sekundární právní pomoc a žadatel neuhradí svůj 50% podíl na nákladech občanskoprávního nebo správního řízení v požadované lhůtě, může být věc ukončena, aniž by soud rozhodl o skutkové podstatě věci, a žadatel musí vrátit náklady na poskytnutou sekundární právní pomoc ve lhůtě stanovené službou právní pomoci. Stát bude zastoupen službou právní pomoci.

Náklady na státem zaručenou právní pomoc a náklady vzniklé dlužníkovi během výkonu.

Je-li poskytování sekundární právní pomoci ukončeno z důvodů uvedených v čl. 23 odst. 1 prvním, druhém a šestém pododstavci zákona, náklady mohou být vymáhány od osoby, které byla poskytnuta, v souladu s postupem stanoveným zákonem.

Je-li po náhradě nákladů vyplaceno pojistné plnění, musí být náklady na sekundární právní pomoc vráceny do státního rozpočtu do jednoho měsíce od vyplacení pojistného plnění v souladu s postupem stanoveným Ministerstvem spravedlnosti. Pokud osoba tyto náklady nevrátí, vymáhají se v souladu s právním postupem.

Pokud byla poskytnuta sekundární právní pomoc (čl. 12 šestý pododstavec zákona), ale okolnosti se změní (čl. 11 odst. 2 první pododstavec), musí daná osoba vrátit náklady na poskytnutou sekundární právní pomoc do státního rozpočtu ve lhůtě stanovené službou právní pomoci. Pokud tak neučiní, budou náklady vymáhány v souladu s požadovaným právním postupem.

Je-li pokryto 50 % nákladů na sekundární právní pomoc a žadatel nesplní povinnost uhradit 50 % nákladů občanskoprávního nebo správního řízení v požadované lhůtě, může být věc ukončena, aniž by soud rozhodl o skutkové podstatě věci, a žadatel musí vrátit náklady na poskytnutou sekundární právní pomoc do státního rozpočtu ve lhůtě stanovené službou právní pomoci.

Pokud musí být náklady na sekundární právní pomoc vymáhány, musí být stát zastoupen službou právní pomoci.Náklady na překlady a tlumočení


Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Všechny soudní dokumenty a jejich přílohy musí být soudu předloženy v úředním jazyce.

Strana, jejíž soudní dokumenty musí být přeloženy do cizího jazyka, musí předem složit jistotu na úhradu nákladů řízení stanovenou soudem. Pokud návrh předkládají obě strany, složí jistotu obě strany rovným dílem.

Lidé, kteří nemluví úředním jazykem, mají během řízení zaručeno právo na tlumočnické/překladatelské služby.

Soud musí uhradit částky splatné tlumočníkům/překladatelům z prostředků státního rozpočtu.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situaceOriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/02/2019

Případová studie 4 – obchodní právo – smlouvy - Litva

V této případové studii týkající se obchodního práva – smlouvy –, byly členské státy požádány o informování prodávajícího o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Společnost dodala zboží v hodnotě 20 000 EUR. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl.

Prodávající se rozhodne soudit o plné uhrazení ceny.

Případ B – přeshraniční situace: Společnost se sídlem v členském státu B dodá kupujícímu v členském státu A zboží v hodnotě 20 000 EUR. Smlouva se řídí právem členského státu B a je sepsána v jazyce členského státu B. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující v členském státu A domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl. Prodávající se rozhodne v členském státu A soudit o plné uhrazení ceny, která je uvedena ve smlouvě s kupujícím.


Náklady řízení

Náklady v Litvě

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Soud první instance

Odvolací řízení

Alternativní řešení sporů

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Je tato možnost pro tento druh případu dostupná?

Případ A

Kolkovné ve výši 3 %, avšak nejméně 50 LTL (v žalobách o vydání nemovitosti, kdy nárok nepřekračuje 100 000 LTL nebo 29 000 EUR)

Účastníci řízení platí 10 LTL za opakovanou kopii soudního dokumentu a 1 LTL za každou stranu.

Náklady spojené s projednáváním věci: 1) ohledání místa; 2) pátrání po žalovaném; 3) doručování soudních dokumentů;4) splnění povinností uložených rozsudkem; 5) náhrada nákladů vyplývajících z práce opatrovníka; 6) jiné nezbytné a přiměřené náklady.

Kolkovné ve výši 3 %, avšak nejméně 50 LTL (v žalobách o vydání nemovitosti, kdy nárok nepřekračuje 100 000 LTL nebo 29 000 EUR)

Účastníci řízení platí 10 LTL za opakovanou kopii soudního dokumentu a 1 LTL za každou stranu.

Náklady spojené s projednáváním věci: 1) ohledání místa; 2) pátrání po žalovaném; 3) doručování soudních dokumentů;4) splnění povinností uložených rozsudkem; 5) náhrada za práci opatrovníka; 6) jiné nezbytné a přiměřené náklady.

AnoNáklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Případ A

Právní zastoupení není povinné.

Viz část Právní úprava odměn právnických profesí výše.

Případ BPřípadová studie

Exekutor

Znalec

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ne

Ne

Ne. Exekutoři konají pouze po vydání exekučního titulu.

Náklady na výkon: 1) 600 LTL, pokud výše dluhu je mezi 50 000 LTL (přibližně 15 000 EUR) a 100 000 LTL (přibližně 29 000 EUR) a 6 % (nejméně však 4 000 LTL) výše exekuovaného dluhu jako odměna exekutorovi a jiné náklady na výkon v závislosti na druhu a počtu exekučních opatření.

2) Odměna exekutora závisí na výši dluhu.

Soud může jmenovat znalce nebo si vyžádat odborný posudek pro otázky, které vyžadují zvláštní znalosti v oblasti vědy, medicíny, umění, techniky nebo řemesel, s výhradou stanoviska účastníků řízení.

Žádající strana musí předem složit jistotu ve výši stanovené soudem. Vláda nebo oprávněný orgán stanoví maximální náklady. Soud uloží protistraně úhradu nákladů řízení vzniklých straně, která uspěla, i v případě, že je protistrana od úhrady nákladů řízení státu osvobozena.

Případ B

Ne

Ne

Stejně jako v případě ANáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Případ A

Ano, částky hrazené svědkům se připočítávají k nákladům spojeným s projednáváním věci.

Viz část Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost výše.

Viz část Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost výše.

Soud musí přihlédnout k materiální situaci platící strany. Částka závisí na povaze procesního opatření a nesmí překročit 100 000 LTL.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situacePřípadová

studie

Jiné náklady

Popis

Náklady

Případ A

Jiné náklady zahrnují: 1) ohledání místa; 2) pátrání po žalovaném; 3) doručování soudních dokumentů;4) splnění povinností uložených rozsudkem; 5) náhrada za práci opatrovníka; 6) případné jiné a přiměřené náklady.

Viz část Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost výše. Náklady na pátrání po žalovaném musí uhradit strana, která o pátrání požádala, nebo soud.

Viz část Odměna exekutorů

Opatrovník má právo na odměnu za zastupování v souladu se sazebníkem a postupem stanoveným vládou nebo jeho oprávněným orgánem. Náklady na zastupování nese strana, z jejíhož podnětu je opatrovník jmenován. Tato strana musí náklady na zastupování uhradit předem.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situaceNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladů


Případová

studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek je uplatnitelná?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Případ A

Právní pomoc není uplatnitelná.

Strana, která měla ve věci úspěch, může získat náhradu nákladů řízení od neúspěšné strany.

Případ B


Náklady na překlady a tlumočení


Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Všechny soudní dokumenty a jejich přílohy musí být soudu předloženy v úředním jazyce.

Lidé, kteří nemluví úředním jazykem, mají během řízení zaručeno právo na tlumočnické/překladatelské služby.

Soud musí uhradit částky splatné tlumočníkům/překladatelům z prostředků státního rozpočtu.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/02/2019

Případová studie 5 – obchodní právo – odpovědnost - Litva

V této případové studii týkající se obchodního práva – odpovědnosti –, byly členské státy požádány o informování spotřebitele o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Výrobce vytápěcích zařízení dodá instalační firmě topné těleso. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne soudit o plnou náhradu škody s výrobcem vytápěcích zařízení, instalační firmou a pojišťovnami.

Případ B – přeshraniční situace: Výrobce topných zařízení v členském státu B dodá instalační firmě v členském státu C topné těleso. Instalační společnost dále prodá topné těleso spotřebiteli v členském státu A a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny u pojišťovny ve svém členském státu. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne v členském státu A soudit o plnou náhradu škody s výrobcem topných zařízení, instalační firmou a pojišťovnou v členském státu A.


Náklady řízení

Náklady v Litvě

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Soud

Odvolací řízení

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Případ A

Kolkovné ve výši 3 %, avšak nejméně 50 LTL (v žalobách o vydání nemovitosti, kdy nárok nepřekračuje 100 000 LTL nebo 29 000 EUR)

Účastníci řízení platí 10 LTL za opakovanou kopii soudního dokumentu a 1 LTL za každou stranu.

Náklady spojené s projednáváním věci:

1) ohledání místa;

2) pátrání po žalovaném;

3) doručování soudních dokumentů;

4) splnění povinností uložených rozsudkem; 5) náhrada nákladů vyplývajících z práce opatrovníka; 6) jiné nezbytné a přiměřené náklady.

Kolkovné ve výši 3 %, avšak nejméně 50 LTL (v žalobách o vydání nemovitosti, kdy nárok nepřekračuje 100 000 LTL nebo 29 000 EUR)

Účastníci řízení platí 10 LTL za opakovanou kopii soudního dokumentu a 1 LTL za každou stranu.

Náklady spojené s projednáváním věci:

1) ohledání místa;

2) pátrání po žalovaném;

3) doručování soudních dokumentů;

4) splnění povinností uložených rozsudkem; 5) náhrada nákladů vyplývajících z práce opatrovníka; 6) jiné nezbytné a přiměřené náklady.Náklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Případ A

Právní zastoupení není povinné.

Viz část Právní úprava odměn právnických profesí výše.

Případ BPřípadová studie

Exekutor

Znalec

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ne

Ne

Ne. Exekutoři konají pouze po vydání exekučního titulu.

Náklady na výkon: 1) 600 LTL, pokud výše dluhu je mezi 50 000 LTL (15 000 EUR) a 100 000 LTL (29 000 EUR), a 6 % (nejméně však 4 000 LTL) výše exekuovaného dluhu jako odměna exekutorovi a jiné náklady na výkon v závislosti na druhu a počtu exekučních opatření.

2) Odměna exekutora závisí na výši dluhu.

Soud může jmenovat znalce nebo si vyžádat odborný posudek pro otázky, které vyžadují zvláštní znalosti v oblasti vědy, medicíny, umění, techniky nebo řemesel, s výhradou stanoviska účastníků řízení.

Žádající strana musí předem složit jistotu ve výši stanovené soudem. Vláda nebo oprávněný orgán stanoví maximální náklady. Soud uloží protistraně úhradu nákladů řízení vzniklých straně, která uspěla, i v případě, že je protistrana od úhrady nákladů řízení státu osvobozena.

Případ B

Ne

Ne

Stejně jako v případě ANáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Případ A

Ano, částky hrazené svědkům se připočítávají k nákladům spojeným s projednáváním věci.

Viz část Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost výše.

Viz část Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost výše.

Soud musí přihlédnout k materiální situaci platící strany. Částka závisí na povaze procesního opatření a nesmí překročit 100 000 LTL.Případová

studie

Jiné náklady

Popis

Náklady

Případ A

Jiné náklady zahrnují: 1) ohledání místa; 2) pátrání po žalovaném; 3) doručování soudních dokumentů;4) splnění povinností uložených rozsudkem; 5) náhrada za práci opatrovníka; 6) případné jiné a přiměřené náklady.

Viz část Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost výše. Náklady na pátrání po žalovaném musí uhradit strana, která o pátrání požádala, nebo soud.

Viz část Odměna exekutorů

Opatrovník má právo na odměnu za zastupování v souladu se sazebníkem a postupem stanoveným vládou nebo jeho oprávněným orgánem. Náklady na zastupování nese strana, z jejíhož podnětu je opatrovník jmenován. Tato strana musí náklady na zastupování uhradit předem.

Případ BNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladů


Případová

studie

Právní pomoc

Kdy a za jakých podmínek je uplatnitelná?

Kdy je podpora poskytována v plném rozsahu?

Podmínky?

Případ A

Primární právní pomoc může být požadována, jak je popsáno v části Právní pomoc výše.

Sekundární právní pomoc může být poskytnuta za podmínek stanovených v části Právní pomoc výše.

Stát zaručuje 100 % nákladů na primární právní pomoc.

Náklady na sekundární právní pomoc zohledňují majetek a příjem osob (viz část Právní pomoc výše)

Osoby, které chtějí získat primární právní pomoc, o ni mohou požádat výkonný orgán městského úřadu podle udaného místa trvalého pobytu.

Osoby, které chtějí získat sekundární právní pomoc, musí s žádostí předložit dokumenty tuto žádost odůvodňující a potvrzující způsobilost pro získání sekundární právní pomoci.

Případ B

Stejně jako v případě A

Stejně jako v případě A

Stejně jako v případě APřípadová

studie

Náhrady nákladů

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

Strana, která měla ve věci úspěch, může získat náhradu nákladů řízení od neúspěšné strany.

Náklady na státem zaručenou právní pomoc nezahrnují náklady, které soud uloží neúspěšné straně, ani náklady vzniklé během procesu exekuce.

Je-li poskytování sekundární právní pomoci ukončeno z důvodů uvedených v čl. 23 odst. 1 prvním, druhém a šestém pododstavci zákona, náklady mohou být vymáhány od osoby, které byla poskytnuta, v souladu s postupem stanoveným zákonem.

Je-li po náhradě nákladů vyplaceno pojistné plnění, musí být náklady na sekundární právní pomoc vráceny do státního rozpočtu do jednoho měsíce od vyplacení pojistného plnění v souladu s postupem stanoveným Ministerstvem spravedlnosti. Pokud osoba tyto náklady nevrátí, vymáhají se v souladu s právním postupem.

Pokud byla poskytnuta sekundární právní pomoc (čl. 12 šestý pododstavec zákona), ale okolnosti se změní (čl. 11 odst. 2 první pododstavec), musí daná osoba vrátit náklady na poskytnutou sekundární právní pomoc do státního rozpočtu ve lhůtě stanovené službou právní pomoci. Pokud tak neučiní, budou náklady vymáhány v souladu s požadovaným právním postupem.

Je-li pokryto 50 % nákladů na sekundární právní pomoc a žadatel nesplní povinnost uhradit 50 % nákladů občanskoprávního nebo správního řízení v požadované lhůtě, může být věc ukončena, aniž by soud rozhodl o skutkové podstatě věci, a žadatel musí vrátit náklady na poskytnutou sekundární právní pomoc do státního rozpočtu ve lhůtě stanovené službou právní pomoci.

Pokud musí být náklady na sekundární právní pomoc vymáhány, musí být stát zastoupen službou právní pomoci.

Případ B

Stejně jako v případě A

Stejně jako v případě ANáklady na překlady a tlumočení


Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Všechny soudní dokumenty a jejich přílohy musí být soudu předloženy v úředním jazyce.

Strana, jejíž soudní dokumenty musí být přeloženy do cizího jazyka, musí předem složit jistotu na úhradu nákladů řízení stanovenou soudem. Pokud návrh předkládají obě strany, složí jistotu obě strany rovným dílem.

Lidé, kteří nemluví úředním jazykem, mají během řízení zaručeno právo na tlumočnické/překladatelské služby.

Soud musí uhradit částky splatné tlumočníkům/překladatelům z prostředků státního rozpočtu.

Případ B

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situace

Stejně jako v případě vnitrostátní situaceOriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/02/2019

Náklady řízení - Lucembursko

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština

Na těchto stránkách najdete informace o nákladech soudního řízení v Lucemburském velkovévodství.


Náklady řízení

Právní úprava odměn představitelů právnických profesí

Soudní vykonavatelé

Odměny soudních vykonavatelů upravuje nařízení velkovévody. Jde o nařízení velkovévody ze dne 24. ledna 1991 o stanovení sazebníků služeb soudních vykonavatelů. Potřebné informace najdete na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Komory soudních vykonavatelů v Lucemburském velkovévodství.

Advokáti

Podle článku 38 zákona ve znění z 10. srpna 1991 o povolání advokáta stanoví výši své odměny sám advokát, který také vypočítá své profesní výdaje. Při stanovení své odměny přihlíží advokát k jednotlivým složkám spisu, jako je důležitost případu, stupeň obtížnosti, dosažený výsledek a stav klientova majetku. V případech, kdy by výše odměny překročila rozumnou míru, ji Představenstvo komory (Conseil de l’Ordre) po přezkoumání jednotlivých součástí zmíněného spisu sníží. Informace na toto téma najdete na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Lucemburské advokátní komory.

Pevně stanovené náklady řízení

Pevně stanovené náklady řízení v občanskoprávním řízení

Skutečností, že byl spor předložen občanskoprávnímu soudu, nevznikají jiné pevně stanovené náklady, než jsou náklady na soudního vykonavatele a advokáta. U občanskoprávních soudů nevznikají obvykle žádné náklady. S vynesením rozsudku mohou být spojeny další náklady, které vznikají v souvislosti s výkonem rozhodnutí a na základě žaloby úspěšného účastníka.

Náklady v trestním řízení

Pevně stanovené náklady, které nesou všichni účastníci trestního řízení

Náklady za vydání úřední kopie rozsudku v trestní věci činí 0,25 centů eura za každou stranu rozhodnutí. Nevznikají žádné další náklady s výjimkou pořízení kopie spisu v trestním řízení pro potřeby advokáta, který si ji vyžádal, přičemž za kopii každé strany spisu se obvykle fakturuje výše uvedená částka.

V jakém okamžiku řízení platí účastník pevně stanovené náklady

Poškozený, který podává návrh na zahájení trestního řízení (to znamená, podává trestní oznámení), musí podle článku 59 Trestního řádu orgánu pověřeného výběrem poplatků zálohově složit částku odpovídající předpokládaným nákladům řízení, pokud mu nebyla přiznána právní pomoc.

„Vyšetřující soudce potvrdí podání trestního oznámení usnesením. V závislosti na finanční situaci poškozeného stanoví výši zálohy a lhůtu, do jaké má být složena, aby nebylo trestní oznámení prohlášeno za nepřípustné. Může však rovněž poškozeného, který nedisponuje dostatečnými prostředky, zbavit povinnosti složit zálohu.“

Tento postup se však vztahuje pouze na trestní oznámení, které poškozený podá vyšetřujícímu soudci. Trestní oznámení podaná státnímu zastupitelství a uplatnění občanskoprávního nároku během hlavního líčení nejsou zpoplatněna.

Náklady v ústavním řízení

V této oblasti neexistují žádné zvláštní pevně stanovené náklady.

Jaké předběžné informace vám musí sdělit váš právní zástupce (advokát)?

Informace o právech a povinnostech účastníků

Podle zásad „Jednacího řádu Advokátní komory v Lucemburku ve znění z 16. března 2005“ jsou právní zástupci (advokáti) povinni poskytnout účastníkům zvažujícím možnost soudního řízení předběžné informace. Tyto informace jim mají pomoci pochopit jejich práva a povinnosti, naděje na úspěch a náklady, které budou muset případně vynaložit, včetně těch nákladů, které by vznikly v případě jejich neúspěchu.

Zdroje informací týkajících se nákladů řízení

Kde lze najít informace o nákladech řízení v Lucembursku?

 • Zejména v uvedených legislativních pramenech a na internetu,
 • V rámci Útvaru pro styk s veřejností (Service d’accueil) a právní informace při Nejvyšším státním zastupitelství (Parquet général),
 • V rámci bezplatných specifických konzultací o právech žen pořádaných Nejvyšším státním zastupitelstvím.

V jakých jazycích lze najít informace o nákladech řízení v Lucembursku?

 • Ve francouzštině v případě legislativních pramenů,
 • V angličtině, němčině, francouzštině a lucemburštině v případě jiných informací a zejména při vyžádání ústních informací u výše uvedených orgánů a útvarů pro styk s veřejností.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci jsou dostupné na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Lucemburského sdružení mediace a akreditované mediace (ALMA Asbl), na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Mediačního centra Lucemburské advokátní komory (CMBL) a na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti.

Právní pomoc

Platná hranice příjmů pro získání nároku na právní pomoc v občanskoprávních věcech nebo pro obviněné v trestním řízení?

V jakých případech a za jakých podmínek lze podat žádost o právní pomoc?

Fyzické osoby, jejichž majetkové poměry to odůvodňují, mají v Lucemburském velkovévodství nárok na právní pomoc na obhajobu svých zájmů, za podmínky že jde o lucemburské státní příslušníky nebo cizí státní příslušníky oprávněné usadit se v Lucembursku, nebo státní příslušníky členského státu Evropské unie nebo cizí státní příslušníky, s nimiž se na základě mezinárodní smlouvy nakládá v oblasti právní pomoci stejně jako s lucemburskými státními příslušníky.

V přeshraničních sporech v občanskoprávních a obchodních věcech mají nárok na právní pomoc podle směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech zahraniční státní příslušníci, kteří mají bydliště nebo obvyklý pobyt v jiném členském státu Evropské unie, s výjimkou Dánska.

V občanskoprávních nebo obchodních věcech lze v souladu s ustanoveními směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 poskytnout právní pomoc rovněž osobám uvedeným v prvním odstavci, které mají v Lucembursku bydliště nebo obvyklý pobyt, a umožnit jim získat právní poradenství advokáta v Lucembursku, včetně přípravy spisu pro podání žádosti o právní pomoc, která má být předložena v jiném členském státě Evropské unie, a to až do obdržení žádosti o právní pomoc v členském státě, v němž se řízení koná.

Nárok na právní pomoc můžebýtjinému cizímu státnímu příslušníkovi, jehož majetkové poměry to odůvodňují, rovněž přiznán v rámci řízení týkajícího se práva na azyl, vstupu na území, pobytu, usazení a vyhoštění cizinců. V případě, kdy je těmto cizím státním příslušníkům jinými právními předpisy přiznáno právo na to, aby jim předseda advokátní komory ustanovil advokáta, požívají právní pomoci omezené na příspěvek, který bude vyplacen advokátovi, pokud prokáží, že to jejich majetkové poměry odůvodňují.

Majetkové poměry fyzických osob, které žádají o právní pomoc, se posuzují podle celkového hrubého příjmu a majetku žadatele a rovněž osob, které s ním žijí ve společné domácnosti, a to podle ustanovení čl. 19 odst. 1 a článku 20 zákona z 29. dubna 1999 ve znění pozdějších předpisů o zavedení práva na minimální zaručený příjem a v mezích částek uvedených v čl. 5 odst. 1, 2, 3, 4, a 6 uvedeného zákona z 29. dubna 1999 ve znění pozdějších předpisů. K příjmům a majetku osob, které žijí s žadatelem ve společné domácnosti, se však nepřihlíží, pokud v řízení proti sobě vystupují manželé, nebo osoby, které obvykle sdílejí společnou domácnost, nebo pokud se jejich zájmy vzhledem k předmětu sporu liší a tento rozdíl si vyžaduje posuzovat jejich majetkové poměry odděleně.

Pokud je žadatelem osoba nezletilá, která se účastní soudního řízení, je jí nárok na právní pomoc přiznán nezávisle na majetkových poměrech jejích rodičů nebo osob, které s ní žijí ve společné domácnosti, aniž by tím bylo dotčeno právo státu žádat o náhradu výdajů na právní pomoc pro nezletilého od jeho otce či matky, kteří mají dostatečné příjmy či majetek.

Pokud k jejímu přiznání existují závažné důvody týkající se sociální, rodinné nebo hmotné poměrů žadatele, může být nárok na právní pomoc rovněž přiznán osobám, které by z něj byly na základě určení příjmů či majetku vyloučeny.

Jaká jsou prováděcí pravidla pro právní pomoc?

Prováděcí pravidla pro právní pomoc stanoví nařízení velkovévody.

Právní pomoc se poskytuje v mimosoudních a soudních sporech, v nesporných a sporných soudních řízeních, pro žalobu i obhajobu.

Vztahuje se na všechny druhy řízení zahájené u obecného nebo u správního soudu.

Lze o ni požádat v průběhu řízení, pro něž má být použita, přičemž v případě přijetí žádosti bude mít zpětný účinek ke dni zahájení řízení nebo ke kterémukoli jinému datu, které určí předseda advokátní komory.

Může být rovněž přiznána v případě zajišťovacích opatření, jakož i při vymáhání soudních rozhodnutí nebo jiných vykonatelných nároků.

Nemůže však být přiznána vlastníkovi, držiteli nebo řidiči motorového vozidla v případě sporů, které jsou s tímto vozidlem spojeny, ani podnikateli nebo představiteli svobodného povolání v případě sporu, který je spojen s jeho obchodní nebo pracovní činností, s výjimkou náležitě odůvodněných mimořádných okolností, nebo obecně v případě sporu týkajícího se spekulativní činnosti, které by se dopustil žadatel o právní pomoc.

V případě přeshraničních sporů, na které se vztahuje směrnice Rady 2003/8/ES z 27. ledna 2003, může přitom předseda advokátní komory přiznat právní pomoc i v případech uvedených v předcházejícím odstavci.

V trestních věcech se právní pomoc nevztahuje na náklady a pokuty uložené odsouzeným.

V občanskoprávních věcech se právní pomoc nevztahuje na paušální náhradu nákladů soudního řízení přiznanou vítězné straně (indemnités de procédure) ani na odškodnění za nepřiměřené nebo zlovolné řízení.

Právní pomoc se nepřiznává osobě, jejíž postup je zjevně nepřípustný, neopodstatněný, nepřiměřený nebo svým obsahem neúměrný nákladům, které by bylo třeba vynaložit.

Právní pomoc se nepřiznává žalobci, který má nárok na náhradu nákladů, které mají být hrazeny z právní pomoci, od jakékoliv třetí osoby.

Příjemce právní pomoci má právo na pomoc advokáta a všech orgánů činných v řízení, jejichž přispění si žádá daná věc, řízení nebo jeho výkon.

Rozhodnutí o přiznání právní pomoci

O přiznání nároku na právní pomoc rozhodne předseda advokátní komory nebo jím pověřený člen představenstva z obvodu místa bydliště žadatele. V případě, kdy žadatel nemá místo obvyklého bydliště v Lucembursku, je příslušný předseda představenstva advokátní komory Lucemburku nebo jím pověřený člen představenstva komory.

Osoby, které nemají dostatečné příjmy či majetek, se osobně nebo písemně obrátí na předsedu advokátní komory.

Pokud osoba zadržená policií tvrdí, že má nárok na právní pomoc a požádá o ni, předá předsedovi advokátní komory žádost advokát, který je jí nápomocen v době jejího zadržení.

Pokud vyšetřující soudce ustanoví obhájce obviněnému, který tvrdí, že má nárok na právní pomoc a požádá o ni, předá předsedovi advokátní komory žádost vyšetřující soudce.

Předseda advokátní komory ověří majetkové poměry, a pokud se potvrdí nedostatečné příjmy či majetek, přizná žadateli právní pomoc a ustanoví advokáta, kterého si žadatel svobodně zvolil; pokud tak neučinil nebo pokud předseda advokátní komory usoudí, že jeho volba není vhodná, ustanoví advokáta podle své volby. S výjimkou případu zákonných překážek nebo střetu zájmů je advokát povinen zhostit se zastoupení, kterým byl pověřen.

Ve všech naléhavých případech může předseda advokátní komory bezodkladně rozhodnout o dočasném přiznání právní pomoci pro úkony, které určí.

Žádost o právní pomoc pro nezletilého

Pokud předseda advokátní komory vyhoví žádosti o právní pomoc pro nezletilého, který má rodiče, jejichž majetkové poměry to neodůvodňují, nespadá nezletilý do kategorie osob s nedostatečnými příjmy či majetkem a rozhodnutí o přiznání právní pomoci nezletilému je jim sděleno s upozorněním, že stát má právo požadovat po rodičích, aby společně a nerozdílně uhradili částku, kterou stát na právní pomoc pro nezletilého vynaložil.

Ve lhůtě deseti dnů od oznámení rozhodnutí předsedy advokátní komory může každý z rodičů podat odvolání ke Kárné a správní radě, která rozhodne v poslední instanci. Kárná a správní rada rozhodne do čtyřiceti dnů od podání odvolání.

Předseda advokátní komory předá Ministerstvu spravedlnosti kopii konečného rozhodnutí o přiznání právní pomoci nezletilému.

Ministerstvo spravedlnosti se obrátí na Daňovou správu (Administration de l’enregistrement et des domaines), která je pověřena vymáháním částky vynaložené státem na právní pomoc pro nezletilého od rodičů.

Podmínky pro odnětí právní pomoci

Předseda advokátní komory odejme právní pomoc přiznanou žadateli, a to i po ukončení řízení nebo provedení úkonů, pro které byla přiznána, pokud byla právní pomoc získána na základě nepřesných prohlášení nebo předložení nesprávných dokladů. Předseda advokátní komory může odejmout právní pomoc, pokud příjemce během řízení nebo během plnění úkonů či na jejich základě náhle získá takové prostředky, jaké by v okamžiku podání žádosti o právní pomoc vedly k tomu, že by mu nebyla přiznána. Veškeré změny tohoto druhu musí předsedovi advokátní komory oznámit příjemce nebo ustanovený advokát.

Bezprostředně po odnětí právní pomoci mohou být od příjemce vymáhány náklady, poplatky, odměny, náhrady, splátky, požitky, složené částky a zálohy, které již obdržel.

Rozhodnutí předsedy advokátní komory, který rozhodne o odnětí právní pomoci, je bezodkladně sděleno ministrovi spravedlnosti. Vymáháním částky vynaložené státem od příjemce je pověřena Daňová správa.

Opravný prostředek proti odnětí právní pomoci

Proti rozhodnutí předsedy advokátní komory, kterým odmítne nebo odejme právní pomoc, může žadatel podat opravný prostředek před Kárnou a správní radu. Opravný prostředek se podává předsedovi Kárné a správní rady doporučeným dopisem ve lhůtě deseti dnů od doručení rozhodnutí předsedy advokátní komory. Kárná a správní rada nebo jeden z jejích výslovně pověřených členů vyslechne žadatele a jeho vysvětlení.

Proti rozhodnutí Kárné a správní rady lze podat další opravný prostředek k Odvolací kárné a správní radě. Odchylně činí lhůta pro podání odvolání patnáct dnů.

Notáři a soudní vykonavatelé jsou úředně pověřeni soudem, který v dané věci rozhoduje, aby byli nápomocni osobám, které mají nárok na právní pomoc. Pokud takový soud neexistuje, jsou notáři úředně pověřeni předsedou Notářské komory a soudní vykonavatelé úředně pověřeni předsedou Komory soudních vykonavatelů.

Nařízení velkovévody stanoví způsob poskytování právní pomoci, náklady, které se z pomoci hradí, podmínky a způsob vymáhání částek vynaložených státem na právní pomoc a podmínky, za kterých advokáti, kteří zajišťují pomoc pro osoby s nedostatečnými příjmy či majetkem, aniž by tím bylo dotčeno jejich případné právo na odměnu v případě, že by se na základě výsledku procesu nebo z jiných důvodů majetkové poměry těchto osob zlepšily.

Všechny orgány veřejné správy jsou povinny přispět k vypracování požadovaných dokladů pro předložení žádosti o právní pomoc, jakož i k ověřování jejich správnosti, aniž by se mohly odvolávat na služební nebo profesní tajemství.

Platná hranice příjmů pro získání nároku na právní pomoc pro oběti trestných činů?

Majetkové poměry, které odůvodňují přiznání právní pomoci, se u fyzických osob žádajících o právní pomoc posuzují podle celkové hrubého příjmu a majetku žadatele a rovněž i osob, které s ním žijí ve společné domácnosti, podle ustanovení čl. 19 odst. 1 a článku 20 zákona z 29. dubna 1999 ve znění pozdějších předpisů o stanovení práva na minimální zaručený příjem a v mezích částek uvedených v čl. 5 odst. 1, 2, 3, 4, a 6 uvedeného zákona z 29. dubna 1999 ve znění pozdějších předpisů. K příjmům a majetku osob, které žijí s žadatelem ve společné domácnosti, se však nepřihlíží, pokud v řízení proti sobě vystupují manželé, nebo osoby, které obvykle sdílejí společnou domácnost, nebo pokud se jejich zájmy vzhledem k předmětu sporu liší a tento rozdíl si vyžaduje posuzovat jejich majetkové poměry odděleně.

Existují další podmínky pro získání právní pomoci poskytované oběti?

Ne, pro získání právní pomoci poskytované oběti neexistují žádné další podmínky.

Existují další podmínky pro získání právní pomoci poskytované obviněnému?

Ne, pro získání právní pomoci poskytované obviněnému neexistují žádné další podmínky.

Existují řízení, která jsou osvobozena od poplatků?

Ne, neexistují jiná řízení, která jsou osvobozena od poplatků.

Kdy musí účastník, který neměl ve věci úspěch, zaplatit náklady řízení úspěšného účastníka?

V občanských věcech

Straně, která prohraje spor, bude přikázáno nahradit náklady, kromě případů, kdy soud na základě zvláštního a odůvodněného rozhodnutí nechá všechny náklady nebo jejich část nést druhou stranu řízení.

Pokud by bylo nespravedlivé, aby jeden z účastníků nesl výdaje, které nejsou obsaženy v nákladech řízení, může soudce nařídit druhému účastníku, aby tomu prvnímu zaplatil částku, kterou stanoví.

Tato pravidla jsou zakotvena v novém občanském zákoníku a nařízení velkovévody z 21. března 1974 o poplatcích a odměnách přiznaných právním zástupcům a advokátům.

V trestních věcech

Každý odsuzující rozsudek vynesený vůči obviněnému a vůči osobám odpovědným podle občanského zákoníku za trestný čin nebo vůči stranám v občanském soudním řízení jim nařídí nahradit náklady včetně nákladů státního zástupce. Pokud poškozený nemá ve věci úspěch, je osobně odpovědný za všechny náklady s řízením spojené, jestliže podnítil podání obžaloby. Jestliže se poškozený připojil k obžalobě, kterou podal státní zástupce, musí nést pouze ty náklady, které vznikly v důsledku jeho účasti.

Pokud by bylo nespravedlivé, aby jeden z účastníků nesl výdaje, které nejsou obsaženy v nákladech řízení, může soudce nařídit druhému účastníku, aby tomu prvnímu zaplatil částku, kterou stanoví.

Tato pravidla jsou zakotvena v Trestním řádu a v nařízení velkovévody z 21. března 1974 o poplatcích a odměnách přiznaných právním zástupcům a advokátům.

Odměny znalců

Každý účastník musí uhradit odměnu svého znalce.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Každý účastník musí uhradit odměnu svých překladatelů a tlumočníků.

Související dokumenty

Zpráva Lucemburska o Studii o transparentnosti nákladůPDF(551 Kb)en


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 19/02/2014

Náklady řízení - Maďarsko

Upozorňujeme, že výchozí maďarština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Tato stránka poskytuje informace o nákladech soudního řízení v Maďarsku. Pro podrobnější informace o nákladech řízení konzultujte následující případové studie.

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – rozvod (Családjog - válás)

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – svěření dětí do péče (Családjog - szülői felügyeleti jog)

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – výživné na dítě (Családjog - tartásdíj)

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – smlouvy (Kereskedelmi jog - szerződés)

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – odpovědnost (Kereskedelmi jog - felelősség)


Náklady řízení

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

 • Exekutoři

Výše odměny exekutora závisí na účelu vydaného exekučního titulu (végrehajtható okirat) (zda má inkasovat pohledávku, nebo vykonat zvláštní opatření). Pokud výkon zahrnuje inkaso pohledávky (pénzkövetelés behajtása), je odměna exekutora poměrná k výši pohledávky, která má být inkasována. Pokud výkon zahrnuje vyšší nárok, vyplácí se exekutorovi vyšší odměna. Pokud povinnost exekutora zahrnuje výkon konkrétního opatření (meghatározott cselekmény végrehajtása), odměna závisí na tom, jak dlouho výkon trvá.

 • Advokáti (ügyvéd)

Maďarský termín ügyvéd se používá pro označení advokátů, právních poradců, právních zástupců, právníků a obhájců. Obecně platí, že odměna advokáta je stanovena dohodou mezi stranou a advokátem. Není-li dosaženo dohody, rozhoduje o odměně podle ustanovení zákona soud (5 % nárokované částky a nejméně 10 000 HUF). Strany mohou soud požádat, aby použil odměnu stanovenou zákonem, pokud nechtějí, aby byla dohoda zveřejněna.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady strany v občanskoprávním řízení

V řízeních prvního stupně činí poplatek (illeték) za soudní řízení 6 % hodnoty nároku (v rozmezí nejméně 10 000 HUF a nejvýše 900 000 HUF). Pokud hodnotu nároku stanovit nelze, zákon stanoví, že se zaplatí 6 % fiktivní částky.

Zákon vždy stanoví náklady/výlohy soudního řízení, a to i v těchto případech:

 • Rozvodová řízení (házassági bontóper): 12 000 HUF
 • Řízení před pracovním soudem (munkaügyi per): 7 000 HUF
 • Správní řízení, vyjma řízení ve věcech hospodářské soutěže a daní, (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20 000 HUF
 • Správní mimosoudní řízení (közigazgatási nemperes eljárás): 7 500 HUF
 • Náklady řízení o veřejných zakázkách (általános meghatalmazás): 18 000 HUF
 • Insolvenčřízení: likvidace 50 000 HUF, konkurz 30 000 HUF
 • V případech zahrnujících obchodní sdružení, která nejsou právnickými osobami (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): likvidace 25 000 HUF, konkurz 20 000 HUF
 • Rozhodčí řízení: 1 % (nejméně 5 000 HUF a nejvýše 250 000 HUF). Pokud nelze hodnotu nároku vypočíst, činí poplatek 10 000 HUF.
 • Řízení o vydání platebního rozkazu (fizetési meghagyásos eljárás): 3 % (nejméně 5 000 HUF, nejvýše 3000 000 HUF)
 • Odvolací řízení: 6 % (nejméně 10 000 HUF, nejvýše 900 000 HUF)
 • Obnova řízení (perújítás): poplatky musí být uhrazeny znovu.
 • Návrh na přezkum (felülvizsgálati kérelem): 6 % v případě rozhodnutí (nejméně 10 000 HUF, nejvýše 2 500 000 HUF); v případě příkazů (végzés) polovina nákladů splatných za rozhodnutí (nejméně 7 000 HUF, nejvýše 1 250 000 HUF)

Fáze občanskoprávního řízení, ve které musí být fixní náklady uhrazeny

Povinnost uhradit soudní poplatky v občanskoprávním řízení vzniká v okamžiku, kdy je podán návrh na zahájení řízení. Soudní poplatky tedy musí být uhrazeny spolu s poplatkem ze podání návrhu. Pokud strana neuhradí náklady soudního řízení a poplatek za podání návrhu nebo pokud uhradí méně, než vyžaduje zákon, soud musí stranu požádat, aby uhradila zbývající soudní poplatky, při předkládání návrhu. Soud také musí stranu informovat, že návrh bude zamítnut, nebudou-li soudní poplatky uhrazeny v plné výši.

Úhrada odměny advokáta je věcí dohody mezi stranou a advokátem. Odměna exekutora musí být uhrazena na začátku řízení o výkonu.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran v trestním řízení

V případě řízení o trestných činech stíhaných výlučně na základě soukromé žaloby (magánvádas eljárás):

 • Poplatek za řízení s obžalobou (feljelentés) činí 5 000 HUF.
 • Poplatek za podání opravného prostředku činí 6 000 HUF.
 • Poplatek za podání návrhu na přezkum nebo obnovu řízení činí 7 000 HUF.

Pokud z trestního řízení vyvstane občanskoprávní nárok (polgári jogi igény), hradí se pouze poplatky za podání návrhu a opravného prostředku.

Fáze trestního řízení, ve které musí být fixní náklady uhrazeny

Fixní náklady v trestním řízení musí být uhrazeny spolu s poplatkem za podání návrhu.

Fixní náklady v ústavním řízení

Podle článku 28 zákona XXXII z roku 1989 (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke) jsou řízení před Ústavním soudem (Alkotmánybíróság) od poplatků osvobozena.

Navrhovatel, který při podávání návrhu nejedná v dobré víře, však může být povinen náklady uhradit.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Při výkonu své profese – prostředky a způsobem stanovenými zákonem – advokáti pomáhají svým klientům uplatňovat jejich práva a plnit jejich povinnosti. Právní zástupci (jogtanácsos) také pomáhají uplatňovat práva organizací, které zastupují.

Tato povinnost zahrnuje povinnost poskytovat nezbytné informace o právech a povinnostech, vyhlídkách na úspěch a předpokládaných nákladech řízení.

Právní základy pro stanovení nákladů

Kde lze najít informace o právních základech pro stanovení nákladů v Maďarsku?

Informace o právních základech pro stanovení nákladů jsou dostupné na domovské stránce Evropské soudní sítě (Európai Igazságügyi Hálózat):

Domovská stránka Advokátní komory v Budapešti (Budapesti Ügyvédi Kamara) také obsahuje informace o odměnách advokátů.

V kterých jazycích lze získat informace o právních základech pro stanovení nákladů v Maďarsku?

Informace o právních základech pro stanovení nákladů jsou dostupné na domovské stránce Evropské soudní sítě. Naleznete zde příslušné informace ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Domovská stránka Advokátní komory v Budapešti obsahuje informace o nákladech pouze v maďarštině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci lze najít na těchto internetových stránkách:

Kde lze najít další informace o nákladech?

Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

Další informace týkající se nákladů lze najít na internetové stránce Advokátní komory v Budapešti

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Informace o době trvání řízení lze najít na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.soudů Maďarské republiky (Magyar Köztársaság Bíróságai).

Další relevantní odkazy jsou:

Informace o statistických tabulkách jsou dostupné pouze v maďarštině.

DPH (hozzáadottérték-adó)

Jak jsou tyto informace poskytovány?

Výše uvedené náklady na advokáty jsou čisté náklady, a proto bude připočtena DPH (HÉA).

Jaké sazby se použijí?

Do 1. července 2009 byla v Maďarsku sazba DPH 20 %. Poté se zvýšila na 25 %.

Právní pomoc (költségmentesség)

Použitelná prahová hodnota příjmu v oblasti civilního soudnictví

Existují dvě minima:

 1. Čistá částka minimálního starobního důchodu (nyní 28 500 forintů), pod kterou je veškerá právní pomoc poskytována zdarma.
 2. 43 % průměrné mzdy v Maďarsku (tato částka nyní činí 72 000 forintů ), nad kterou se žádná pomoc neposkytuje.

Úhrada právní pomoci může být provedena předem.

Použitelná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví věcí pro obžalované

V trestním řízení může podezřelý nebo obviněný získat bezplatné právní zastoupení, jestliže:

 • má obžalovaný/á nárok na bezplatné právní zastoupení na základě osobní situace – v případě osob, které žijí samy, je prahová hodnota příjmu dvojnásobek minimálního starobního důchodu (nyní 28 500 HUF, což se rovná přibližně 100 EUR); v případě osob, které žijí ve společné domácnosti, odpovídá prahová hodnota příjmu čistému minimálnímu starobnímu důchodu na osobu;
 • právní zastoupení je v daném případě povinné a obviněný nemá vlastního obhájce. Pokud je v takovém případě obviněný v rámci řízení odsouzen, musí státu uhradit náklady vynaložené na poskytnutou službu.

Použitelná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví pro oběti

Prahová hodnota příjmu činí 86 % průměrné mzdy v Maďarsku (přibližně 130 000 forintů). Právní pomoc obětem zahrnuje právní zastoupení.

Další podmínky spojené s poskytnutím právní pomoci obětem

Kromě stanovených prahových hodnot příjmu musí oběť splňovat další dvě podmínky:

 • musí se připojit k obžalobě / nebo podat jinou žalobu
 • musí získat potvrzení od orgánu odpovědného za pomoc obětem. Potvrzení musí obsahovat důkaz určitých podmínek (že se oběť na příslušný orgán obrátila ve lhůtě stanovené zákonem)

Další podmínky spojené s poskytnutím právní pomoci obžalovaným

S poskytnutím právní pomoci žalovaným stranám nejsou spojeny žádné další podmínky.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Od poplatků jsou osvobozena tato řízení v občanskoprávních věcech:

 • řízení, v nichž soud z úřední povinnosti zamítne nebo musí zamítnout žalobu, aniž by nařídil výslech svědků;
 • řízení o opravných prostředcích týkajících se rozhodnutí v případech osvobození od poplatků a práva na předběžné oznámení této povinnosti (kdy stát hradí tyto náklady místo účastníka řízení);
 • řízení o rozvodu, pokud byla vzájemná žaloba podána s ohledem na manželství;
 • řízení týkající se prohlášení za mrtvého a úředního potvrzení smrti, pokud se osoba stala nezvěstnou nebo zemřela následkem války nebo přírodní katastrofy;
 • řízení o založení nadací, veřejných nadací, nevládních organizací, veřejných korporací a evropských seskupení pro územní spolupráci. Dále se jedná o řízení týkající se zápisu organizací plánu zaměstnaneckých akcií a schválení účasti v evropském seskupení pro územní spolupráci;
 • žaloby na zrušení společností, které ukončily svou činnost, včetně žalob podaných v rámci zjednodušeného řízení o zrušení, v nichž se uvádí jméno příjemce;
 • žaloby na opravu a/nebo doplnění rozhodnutí;
 • řízení týkající se volebních seznamů;
 • řízení týkající se oznámení změn následně po registraci v seznamu právních poradců;
 • odvolání proti usnesením o transferu;
 • soudní přezkum správních rozhodnutí vydaných v případech odškodnění;
 • řízení o daňovém vyrovnání místních samospráv;
 • řízení zahájená nezávislými soudními exekutory v souvislosti se soudním řízení o výkonu rozhodnutí a řízení zahájená za účelem výkonu soudních rozhodnutí (soudní smír), která byla přijata podle nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky, a nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000;
 • řízení zahájená na základě kladného rozhodnutí Ústavního soudu;
 • jakýkoli právní spor týkající se ochrany osobních údajů a přístupu k informacím ve veřejném zájmu;
 • soudní přezkum správních rozhodnutí o povolení právní pomoci;
 • mimosoudní řízení týkající se přezkumu usnesení o předběžném opatření, dočasném zákazu nebo o preventivním předběžném opatření vydaném podle jiných právních předpisů v souvislosti s domácím násilím;
 • soudní přezkum správních rozhodnutí o pomoci obětem trestných činů.

Od poplatků jsou osvobozena tato řízení v trestních věcech:

 • řízení zahájená výlučně na základě soukromé žaloby, odvolání, obnova řízení a žádost o přezkum podané žalovaným a obhájcem;
 • řízení zahájená výlučně na základě soukromé žaloby, pokud soud žalobu zamítne, aniž by nařídil slyšení účastníků, nebo pokud je řízení zastaveno v důsledku udělení milosti;
 • žádost o udělení milosti nebo o soudní výjimku, pokud je předložena žalovaným nebo obhájcem;
 • řízení o povolení osobní výjimky z povinnosti hradit poplatky;
 • jednorázové poskytnutí kopií dokumentů žalovanému, jeho obhájci nebo právnímu zástupci nezletilého, který byl obžalován ze spáchání trestného činu;
 • kopie obžaloby poskytnutá žalobci.

Vedle výjimek týkajících se předmětu řízení může být přiznána i osobní výjimka z povinnosti hradit poplatky.

Osobní výjimka je mimo jiné přiznávána nevládním organizacím, veřejným korporacím, církvím, sdružením církví, církevním zařízením, nadacím, veřejným nadacím, neziskovým organizacím s postavením veřejné obecně prospěšné společnosti nebo prioritní veřejné obecně prospěšné společnosti, Organizaci Severoatlantické smlouvy, Evropským společenstvím, jejich orgánům a institucím, agenturám a odděleným fondům.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Ve svém konečném rozhodnutí soud vyžaduje, aby neúspěšná strana nahradila náklady vzniklé straně, která uspěla, ve lhůtě 30 dní. Neúspěšná strana nahradí náklady straně, která uspěla, přímo, a jestliže tak neučiní, zahájí se řízení o výkonu rozhodnutí.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

Obecně platí, že odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost hradí neúspěšná strana, a jestliže je (v konkrétních případech) za úhradu nákladů odpovědný stát, nese také náklady na znalce. Hradí-li náklady předem stát, jsou zahrnuty také odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Obecně platí, že odměny překladatelů a tlumočníků hradí neúspěšná strana, a jestliže je (v konkrétních případech) za úhradu nákladů odpovědný stát, nese také náklady na znalce. Hradí-li náklady předem stát, jsou zahrnuty také tyto odměny.

Související odkazy

Domovská stránka Advokátní komory v Budapešti (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Související přílohy

Zpráva Maďarska o Studii o průhlednosti nákladůPDF(533 Kb)en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 04/04/2014

Případová studie 1 – rodinné právo – rozvod - Maďarsko

V této případové studii týkající se rodinného práva – rozvodu – byly členské státy požádány o informování strany, která podává žádost o rozvod, o nákladech na rozvodové řízení za těchto okolností:

Případ A – vnitrostátní situace: Pár uzavře sňatek. Později se odloučí a dohodne na rozvodu.

Případ B – přeshraniční situace: Dva státní příslušníci téhož členského státu (členský stát A) uzavřou sňatek. Manželství je uzavřeno v členském státu A. Po svatbě se pár přestěhuje do jiného členského státu (členský stát B), kde bude žít a pracovat a kde si zřídí své bydliště. Krátce poté se pár odloučí, manželka se vrátí do členského státu A a manžel zůstane v členském státě B. Pár se dohodne na rozvodu. Manželka ihned po návratu do členského státu A podá u soudu členského státu B žádost o rozvod.


Náklady řízení

Náklady v Maďarsku

Náklady na alternativní řešení sporu


Případová studie

Alternativní řešení sporu

Je tato možnost pro tento druh případu přípustná?

Náklady

Případ A

Ano, ale pouze pokud jde o dohodu o záležitostech týkajících se   rozluky manželství, jako je svěření dětí do péče či jejich výživné, kontakt mezi rodičem a dítětem, výživné manžela/manželky, využívání nemovitostí ve společném vlastnictví a rozdělení společného majetku. Soud však musí dohodu mezi stranami schválit.

Dohodnuty mezi stranami a mediátorem.

Kterýkoli účastník nového či probíhajícího řízení může požádat o soudní mediaci, jež je bezplatná.

Případ B

Ano, ale pouze pokud jde o dohodu o záležitostech týkajících se   rozluky manželství. Soud však musí dohodu mezi stranami schválit.

Dohodnuty mezi stranami a mediátorem.

Kterýkoli účastník nového či probíhajícího řízení může požádat o soudní mediaci, jež je bezplatná.

Náklady na právní zastoupení, soudního vykonavatele a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Soudní vykonavatel

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je právní zastoupení povinné?

Je využití povinné?

Náklady

Případ A

Ne

Dohodnuty mezi stranou a právním zastoupením.

Ne

Ne. Soud může povolat znalce na žádost strany předkládající důkazy, kromě případů, kdy provádí dokazování ex officio. Obě strany mohou rovněž předkládat stanoviska soukromých znalců.

Odměnu si stanoví znalec. Nařídí-li soud dokazování ex officio, stanoví se odměna podle příslušných platných právních předpisů.

Případ B

Ne

Dohodnuty mezi stranou a právním zastoupením.

Ne

Ne. Soud může povolat znalce na žádost strany předkládající důkazy, kromě případů, kdy provádí dokazování ex officio. Obě strany mohou rovněž předkládat stanoviska soukromých znalců.

Odměnu si stanoví znalec. Nařídí-li soud dokazování ex officio, stanoví se odměna podle příslušných platných právních předpisů.


Náklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Případ A

Ano

Svědečné upravuje zákon. Svědek má nárok na náhradu nákladů na dopravu, ubytování a stravu a ušlý výdělek.

Případ B

Ano

Svědečné upravuje zákon. Svědek má nárok na náhradu nákladů na dopravu, ubytování a stravu a ušlý výdělek.

Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek je uplatnitelná?

Kdy je právní pomoc poskytována v plném rozsahu?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují případy, kdy musí být náklady na právní pomoc nahrazeny?

Případ A

Viz část Právní pomoc.

Pokud soudní náklady odhadované na základě aktuálně dostupných informací pravděpodobně žalobci znemožní obrátit se na soud.

Právní pomoc je bezplatná v rámci systému právní pomoci pod příjmovou hranicí rovnou minimálnímu čistému důchodu.

Ano, neúspěšné straně musí být nařízeno, aby uhradila úspěšné straně náklady na soudní spor, nestanoví-li zákon jinak, a to i v případech, kdy zákon ukládá druhé straně nést náklady bez ohledu na rozhodnutí soudu.

Pokud úspěšná strana získá pouze část nároku, neúspěšná strana hradí pouze částku úměrně odpovídající části nároku a záloh vyplacených oběma stranami. Soud může rovněž oběma stranám nařídit, aby nesly své vlastní náklady.

V oprávněných případech může soud snížit náklady na právní zastoupení, považuje-li je za nepřiměřeně vysoké.

Stranám nesmí být uloženo, aby nesly náklady vzniklé z důvodů, jež lze přičíst soudu (a jimž by jinak bylo možné se vyhnout).

Náhrada soudních nákladů stranám nesmí přesáhnout částku, již žádají.

Ano, pokud se zjistí, že strana, jež využila právní pomoci, na ni neměla nárok.

Neúspěšná strana musí uhradit náklady na přiděleného právního zástupce, jež předem zaplatil stát, přímo státu.

Neúspěšná strana musí uhradit správní náklady, přestože má nárok na právní pomoc.

Případ B

Viz část Právní pomoc.

Rozhodnutí o poskytnutí právní pomoci může zohlednit životní náklady v zemích bydliště každé ze stran.

Pokud soudní náklady odhadované na základě aktuálně dostupných informací pravděpodobně žalobci znemožní obrátit se na soud.

Právní pomoc je bezplatná v rámci systému právní pomoci pod příjmovou hranicí rovnou minimálnímu čistému důchodu.

Občané členských států EU a občané třetích zemí, kteří legálně pobývají v některém z členských států EU, mají nárok na právní pomoc za stejných podmínek jako občané Maďarska.

Ano, neúspěšné straně musí být nařízeno, aby uhradila úspěšné straně náklady na soudní spor, nestanoví-li zákon jinak, a to i v případech, kdy zákon ukládá druhé straně nést náklady bez ohledu na rozhodnutí soudu.

Pokud úspěšná strana získá pouze část nároku, neúspěšná strana hradí pouze částku úměrně odpovídající části nároku a záloh vyplacených oběma stranami. Soud může rovněž oběma stranám nařídit, aby nesly své vlastní náklady.

V oprávněných případech může soud snížit náklady na právní zastoupení, považuje-li je za nepřiměřeně vysoké.

Stranám nesmí být uloženo, aby nesly náklady vzniklé z důvodů, jež lze přičíst soudu (a jimž by jinak bylo možné se vyhnout).

Náhrada soudních nákladů stranám nesmí přesáhnout částku, již žádají.

Ano, pokud se zjistí, že strana, jež využila právní pomoci, na ni neměla nárok.

Neúspěšná strana musí uhradit náklady na přiděleného právního zástupce, jež předem zaplatil stát, přímo státu.

Neúspěšná strana musí uhradit správní náklady, přestože má nárok na právní pomoc.

Náklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady

Případ A

Pokud strana nemluví maďarským jazykem a nerozumí mu.

Překladatel si určuje svou odměnu sám. Při výpočtu výše odměny vychází z počtu znaků (přibližně 5 HUF za 1 znak), termínu a zdrojového jazyka. Náklady na překlad vynaložené v souvislosti s předkládáním důkazů a výpověďmi stran, jež mají nárok používat při občanskoprávním řízení svůj mateřský nebo regionální jazyk nebo jazyk menšiny, za ně předem uhradí stát. Tyto náklady se dále řídí ustanoveními o náhradě soudních poplatků.

Pokud strana nemluví maďarským jazykem a nerozumí mu.

Tlumočník si určuje svou odměnu sám. Jedná se o hodinovou sazbu, jejíž výše závisí na jazyce, v němž se tlumočí. Přibližně 10 000 až 12 000 HUF za hodinu. Stát nese nebo předem uhradí odměnu za tlumočení v případech, kdy je vyžaduje zákon.

Případ B

Pokud strana nemluví maďarským jazykem a nerozumí mu.

Překladatel si určuje svou odměnu sám. Při výpočtu výše odměny vychází z počtu znaků (přibližně 5 HUF za 1