Trovy konania

Ak občan plánuje ísť na súd alebo chce vykonať súdne rozhodnutie, k dispozícii musia byť informácie o nákladoch konania v príslušnom členskom štáte.


Trovy konania

Trovy konania v občianskoprávnych a obchodných veciach upravujú vnútroštátne právne predpisy a nie sú harmonizované na úrovni EÚ. Trovy sú preto v jednotlivých členských krajinách odlišné.

Podrobné informácie o trovách konaní v členských štátoch, ako aj o niektorých prípadových štúdiách vykonaných v mene Európskej komisie, získate, ak si zvolíte jednu z vlajok uvedených na pravej strane.

Ak nemáte dostatok finančných prostriedkov na trovy v súvislosti so súdnym konaním, môžete požiadať o právnu pomoc.

Ďalšie informácie môžete získať z priloženej štúdie (dostupnej len v anglickom a francúzskom jazyku), ktorou sa zisťovali zdroje trov občianskoprávnych konaní v každom členskom štáte:

 • stanovením podielu každého zisteného zdroja trov na celkových trovách občianskoprávnych konaní,
 • porovnaním trov vynaložených stranami sporu v jednotlivých členských štátoch,
 • zisťovaním odchýlok v zdrojoch trov a výške trov,
 • zisťovaním, ako môže transparentnosť trov súdneho konania a obmedzenie rozdielov v zdrojoch trov a výšky trov podporiť väčší prístup k spravodlivosti,
 • návrhmi odporúčaní na možné opatrenia na úrovni EÚ, prípadne ustanovením minimálnych kritérií na umožnenie prístupu k spravodlivosti zlepšením transparentnosti trov civilného súdnictva,
 • všeobecne zisťovaním väzieb v prípade potreby a relevantnosti medzi trovami súdneho konania a prístupom k spravodlivosti pre občanov a
 • zisťovaním konkrétnych aspektov vzťahujúcich sa na cezhraničné spory.

Štúdia poskytuje prehľad situácie v Európskej únii v určitom čase – v decembri 2007.

Súvisiace prílohy

Štúdia o transparentnosti trov občianskych súdnych konaní v EÚPDF(2615 Kb)en – anglická verzia

Štúdia o transparentnosti trov občianskych súdnych konaní v EÚPDF(2665 Kb)fr – francúzska verzia

Príloha 1: Výsledky verejného dotazníkaPDF(1700 Kb)en

Národná správa – BelgickoPDF(829 Kb)en

Národná správa – BulharskoPDF(566 Kb)en

Národná správa – Česká republikaPDF(703 Kb)en

Národná správa – DánskoPDF(560 Kb)en

Národná správa – NemeckoPDF(565 Kb)en

Národná správa – EstónskoPDF(872 Kb)en

Národná správa – ÍrskoPDF(400 Kb)en

Národná správa – GréckoPDF(849 Kb)en

Národná správa – ŠpanielskoPDF(640 Kb)en

Národná správa – FrancúzskoPDF(1312 Kb)en

Národná správa – TalianskoPDF(772 Kb)en

Národná správa – CyprusPDF(555 Kb)en

Národná správa – LotyšskoPDF(742 Kb)en

Národná správa – LitvaPDF(950 Kb)en

Národná správa – LuxemburskoPDF(551 Kb)en

Národná správa – MaďarskoPDF(533 Kb)en

Národná správa – MaltaPDF(742 Kb)en

Národná správa – HolandskoPDF(702 Kb)en

Národná správa – RakúskoPDF(829 Kb)en

Národná správa – PoľskoPDF(396 Kb)en

Národná správa – PortugalskoPDF(781 Kb)en

Národná správa – RumunskoPDF(544 Kb)en

Národná správa – SlovinskoPDF(723 Kb)en

Národná správa – SlovenskoPDF(872 Kb)en

Národná správa – FínskoPDF(504 Kb)en

Národná správa – ŠvédskoPDF(457 Kb)en


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 16/02/2021

Trovy konania - Belgicko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: holandčina.

Na tejto stránke sú uvedené informácie o súdnych poplatkoch v Belgicku. Podrobnejšiu analýzu celkových trov konania nájdete v týchto prípadových štúdiách:

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – Rozvod

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – Zverenie detí do starostlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – Výživné

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – Zmluva

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – Zodpovednosť


Trovy konania

Ustanovenia o honorároch v právnických povolaniach

Súdni vykonávatelia

V občianskych záležitostiach

Honoráre súdnych vykonávateľov v občianskoprávnych a obchodných konaniach upravuje kráľovské nariadenie z 30. novembra 1976. Sadzobník na rok 2009 bol uverejnený v belgickom úradnom vestníku Moniteur belge 31. decembra 2008.

Texty a sadzobník sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknestránke Belgickej komory súdnych vykonávateľov (v časti „Tarifs et Taux d'intérêt“ potom „Toutes affaires“) alebo na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli súdnej moci v Belgicku (v časti „Législation“).

V trestných záležitostiach

Honoráre súdnych vykonávateľov v trestných konaniach upravuje kráľovské nariadenie z 28. decembra 1950 a ministerský obežník z 22. januára 2009. Sadzobník na rok 2009 bol uverejnený v belgickom úradnom vestníku Moniteur belge 12. januára 2009.

Texty a sadzobník sú dostupné na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneBelgickej komory súdnych vykonávateľov (v časti „Tarifs et Taux d'intérêt“ potom „Affaires pénales“) alebo na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli súdnej moci v Belgicku (v časti „Législation“).

Advokáti

Honoráre advokátov neupravuje žiadny predpis. Advokát voľne stanovuje výšku honoráru, ktorá môže byť predmetom dohody medzi klientom a advokátom, musí ju však stanoviť v rozumnej miere. Advokátska komora môže kontrolovať, či advokát neprekračuje tieto hranice.

Možné sú viaceré spôsoby výpočtu: odmena podľa počtu odpracovaných hodín, odmena za jednotlivé úkony, odmena podľa hodnoty pohľadávky (percentuálny podiel z hodnoty sporu). Dohodu o honorároch viazaných výhradne na výsledok sporu zakazuje článok 446 b) belgického občianskeho súdneho poriadku. Advokát musí vopred informovať svojho klienta o spôsobe výpočtu honoráru. V Belgicku advokátske honoráre nepodliehajú DPH.

Fixné súdne poplatky

Fixné súdne poplatky v občianskoprávnych konaniach

Fixné súdne poplatky pre osoby podliehajúce súdnej právomoci v občianskoprávnych konaniach

Súdne poplatky v Belgicku sú fixné. Náklady sú rôzne v závislosti od súdu, na ktorý bol podnet podaný, a podľa etapy konania (prvostupňové konanie alebo odvolanie).

Náklady na súdne konanie sa nazývajú „trovy“ a sú predmetom článkov 1017 a nasledujúcich občianskeho súdneho poriadku. V článku 1018 sa podrobne uvádzajú výdavky, ktoré sú súčasťou trov. Trovy zahŕňajú:

 • rôzne poplatky súdnej kancelárie a registračné poplatky. Poplatky súdnej kancelárie zahŕňajú poplatok za podanie návrhu na začatie konania, za vypracovanie a registráciu a sú podrobne uvedené v článku 268 a nasl. zákona o registračných, hypotekárnych a registrových poplatkoch;
 • poplatky za právne listiny;
 • poplatok za registráciu rozsudku;
 • trovy vyšetrovania, najmä svedecké poplatky a odmeny znalcov. Pokiaľ ide o svedkov, kráľovským nariadením z 27. júla 1972 sa stanovuje výšku poplatkov a náhrad;
 • cestovné náklady a náklady na pobyt sudcov, súdnych tajomníkov a strán, ak ich cestu nariadil sudca, a výdavky za notárske úkony, pokiaľ boli využité na potreby konania;
 • náhrady trov konania v zmysle článku 1022;
 • honorár, odmeny a výdavky mediátora určeného podľa článku 1734.

Článok 1019 upresňuje, že registračné poplatky, ktoré sa započítavajú do trov, zahŕňajú:

 • všeobecný fixný poplatok,
 • špecifické fixné poplatky a
 • poplatky splatné pri vynesení rozsudku, ktorým sa ukladá povinnosť úhrady alebo sa rozhodlo o vyporiadaní alebo určení poradia veriteľov súm alebo cenných papierov.

V niektorých prípadoch, keď navrhovateľ alebo vedľajší účastník konania nie je belgický občan a odporca je belgický občan, odporca môže žiadať, pokiaľ neexistuje medzinárodný dohovor umožňujúci výnimku a okrem osobitných prípadov, aby navrhovateľ alebo vedľajší účastník zložil záruku na náhradu škody, ktorá vyplynie z konania. Ustanovuje sa to v článku 851 občianskeho súdneho poriadku.

Treba tiež počítať s prípadnými nákladmi na súdneho vykonávateľa, advokátov (pozri vyššie), prekladateľov a tlmočníkov (pozri nižšie).

Štádium občianskoprávneho konania, keď strana musí uhradiť fixné poplatky

Niektoré poplatky musia byť uhradené ešte pred podaním návrhu. Je to prípad poplatkov súdnej kancelárie, ktoré sa hradia pri podávaní návrhu na začatie konania.

Náklady, ktoré vzniknú počas konania, sa obyčajne počas konania aj uhrádzajú.

Pri niektorých nákladoch je potrebné zložiť zálohu. Odmeny znalcov sú platené zo zálohy, ktorú zložila strana, ktorá si vyžiadala toto opatrenie na získanie dôkazu. V článku 953 sa tiež ustanovuje, že strana, ktorá žiada výsluch svedka, musí pred výsluchom zložiť v súdnej kancelárii zálohu vo výške svedeckého poplatku a náhrady nákladov (cesta a pod.).

Stáva sa, že súdne poplatky uhradí advokát a potom ich zahrnie do svojho vyúčtovania nákladov a honoráru.

Fixné náklady v trestných záležitostiach

Fixné poplatky povinné pre všetky strany v trestnom konaní

Otázku fixných poplatkov v trestných konaniach upravuje článok 91 a nasledujúce kráľovského nariadenia z 28. decembra 1950.

Štádium trestného konania, keď strana musí uhradiť fixné poplatky

Otázku fixných poplatkov upravuje článok 91 a nasledujúce kráľovského nariadenia z 28. decembra 1950.

Súdne poplatky v ústavných záležitostiach

Fixné súdne poplatky pre osoby podliehajúce súdnej právomoci v ústavnom konaní

Jediný poplatok na náklady strán v ústavnom konaní je poštovné za doporučenú zásielku.

Akú informáciu má právny zástupca (advokát) poskytnúť vopred?

Informáciu o právach a povinnostiach strán

Pravidlá profesionálnej etiky ukladajú advokátom povinnosť poskytovať klientom informácie a rady. Z tohto vyplýva, že advokát poskytne klientovi informácie o jeho právach a povinnostiach.

Okrem toho, advokát musí svojich klientov informovať o spôsobe výpočtu svojich honorárov.

Zdroje informácií o súdnych poplatkoch

Kde možno nájsť informácie o súdnych poplatkoch v Belgicku?

Informácie na túto tému sú dostupné Odkaz sa zobrazí v novom oknena stránke ministerstva spravodlivosti, na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneKomisie pre modernizáciu súdnictva (v časti „Info juridique“) alebo na webových stránkach jednotlivých právnických povolaní.

Tieto informácie takisto možno vyhľadať v predpisoch alebo ich možno získať v súdnej kancelárii či u advokáta.

V akých jazykoch možno získať informácie o súdnych poplatkoch v Belgicku?

Tieto informácie sú dostupné vo flámčine a vo francúzštine.

Kde možno nájsť informácie o mediácii?

Informácie o mediácii sú dostupné na stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknena stránke ministerstva spravodlivosti (v časti venovanej publikáciám), ako aj na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneFederálnej komisie pre mediáciu.

Kde možno nájsť ďalšie informácie o trovách?

Webová lokalita zameraná na súdne poplatky

Pozri vyššie.

Kde možno nájsť informácie o priemernej dĺžke trvania súdneho konania?

Odhad dĺžky vášho konania vám môže poskytnúť advokát. Je to rôzne podľa typu konania, na ktoré chcete podať návrh, a podľa súdu, na ktorom bude konanie prebiehať.

Kde možno nájsť informácie o priemerných celkových nákladoch na súdne konanie?

Odhad nákladov na vaše konanie vám môže poskytnúť advokát. Je to rôzne podľa typu konania, na ktoré chcete podať návrh, a podľa súdu, na ktorom bude konanie prebiehať.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Kde možno nájsť informácie na túto tému? Aké sú platné sadzby?

Uverejnené informácie o nákladoch nezahŕňajú DPH. Platná sadzba DPH je 21 %.

Právna pomoc

Aké sú hranice príjmov na jej poskytnutie v občianskych záležitostiach?

Túto otázku upravuje článok 508/1 a nasl. belgického občianskeho súdneho poriadku.

Prvotná právna podpora je bezplatná pre všetkých. Ide o prvotný právny názor pre lepšiu orientáciu:

 • praktické informácie,
 • právne informácie,
 • prvotný názor alebo žiadosť na špecializovanú organizáciu.

Túto prvú radu poskytujú odborníci na právo a je úplne bezplatná bez ohľadu na výšku príjmov.

Sekundárna právna podpora umožňuje tým, ktorých príjmy nedokážu pokryť poplatky za advokátske služby, získať úplne alebo čiastočne bezplatnú pomoc advokáta. Advokát vám poskytuje pomoc, radí vám a obhajuje vás. Kráľovské nariadenie z 18. decembra 2003 stanovuje podmienky úplnej alebo čiastočnej bezplatnosti sekundárnej právnej podpory a právnej pomoci.

Príjemcovia úplne bezplatnej právnej podpory z dôvodu sociálneho postavenia:

 • slobodné osoby, ktorých čistý mesačný príjem je nižší ako 944 EUR;
 • slobodné osoby žijúce s nezaopatrenou osobou, ktorých čistý mesačný príjem je nižší ako 1 213 EUR (+ 163,47 EUR na každú nezaopatrenú osobu);
 • osoby žijúce v spoločnej domácnosti (s manželom/manželkou alebo inou osobou), ktorých čistý mesačný príjem domácnosti je nižší ako 1 213 EUR (+ 163,47 EUR na každú nezaopatrenú osobu);
 • osoby poberajúce integračný príspevok alebo sociálne dávky;
 • osoby poberajúce garantovaný príjem v starobe (GRAPA);
 • osoby poberajúce dávky nahradzujúce príjem pre postihnutých, ktoré nedostávajú integračný príspevok;
 • osoby s nezaopatreným dieťaťom, na ktoré poberajú garantované rodinné dávky;
 • nájomníci sociálnych bytov vo Flámsku a v Bruseli, ktorých nájomné predstavuje polovicu základnej sadzby, a nájomníci vo Valónsku, ktorí platia minimálne nájomné;
 • neplnoleté osoby;
 • cudzinci, ktorí podávajú žiadosť o povolenie na pobyt alebo podávajú správne alebo súdne odvolanie voči rozhodnutiu prijatému na základe zákonov o vstupe na územie, pobyte, usídlení a vyhostení cudzincov;
 • žiadatelia o azyl, osoby, ktoré podali vyhlásenie alebo žiadosť o priznanie štatútu utečenca alebo ktorí podali žiadosť o priznanie štatútu vyhostenej osoby;
 • osoby v konaní o kolektívnom urovnaní dlhov alebo ktoré majú v úmysle podať žiadosť o kolektívne urovnanie dlhov.

Príjemcovia bezplatnej právnej podpory z dôvodu predpokladu nedostatočných príjmov (pričom predpoklad môže byť vyvrátený):

 • osoby vo väzbe alebo obvinení podľa zákona o priamom predvolaní, o ktorých sa predpokladá, ak sa nepreukáže opak, že nepoberajú dostatočné príjmy;
 • duševne choré osoby, dotknuté opatrením podľa zákona z 26. júna 1990 o ochrane duševne chorých osôb, o ktorých sa predpokladá, ak sa nepreukáže opak, že nepoberajú dostatočné príjmy

Výkon bude čiastočne bezplatný (v takom prípade advokát môže požiadať o mierny poplatok na pokrytie nákladov na svoje služby) pre:

 • slobodné osoby, ktorých čistý mesačný príjem je v rozmedzí od 944 EUR do 1 213 EUR
 • slobodné osoby žijúce s nezaopatrenou osobou, ktorých čistý mesačný príjem je v rozmedzí od 1 213 EUR do 1 480 EUR (+ 163,47 EUR na každú nezaopatrenú osobu)
 • osoby žijúce v spoločnej domácnosti s manželom/manželkou alebo inou osobou a ktorých čistý mesačný príjem domácnosti je v rozmedzí od 1 213 EUR do 1 480 EUR (+ 163,47 EUR na každú nezaopatrenú osobu)

Uvedené sumy sa každý rok upravujú na základe vývoja indexu spotrebiteľských cien.

Právna pomoc sa vzťahuje na súdne poplatky. Ak klient nemá potrebné prostriedky na pokrytie súdnych poplatkov, môže sa sám alebo prostredníctvom svojho advokáta obrátiť na úrad poskytujúci právnu pomoc. V závislosti od miery insolventnosti môže byť úplne alebo čiastočne oslobodený od poplatkov súdnej kancelárie, znaleckých poplatkov atď. Túto otázku upravuje článok 664 a nasledujúce občianskeho súdneho poriadku.

Aké sú podmienky na získanie právnej pomoci pre obžalovaného v trestnom konaní, obeť trestného činu alebo obvineného?

Podmienky na získanie právnej pomoci pre obžalovaného v trestnom konaní, obeť trestného činu alebo obvineného sú rovnaké ako podmienky uvedené vyššie.

Sú niektoré konania oslobodené od poplatkov?

Áno, napríklad konanie za účelom kolektívneho urovnania dlhov alebo získania procesnej spôsobilosti sú bez poplatkov.

Kedy má strana, ktorá prehrala spor, zaplatiť súdne poplatky strany, ktorá bola úspešná?

V občianskych a obchodných záležitostiach

V súlade s článkom 1017 a nasledujúcimi, výdavky, ktoré predstavujú trovy (náklady súdneho vykonávateľa, znalecké poplatky, náklady súdu…) zvyčajne znáša strana, ktorá prehrala, po vynesení rozhodnutia.

Paušálny príspevok na výdavky a honorár advokáta strany, ktorá spor vyhrala, je súčasťou nákladov, ktoré znáša strana, ktorá prehrala. Tento príspevok sa nazýva „náhrady trov konania“ a ide o paušálny poplatok, ktorého výška sa počíta podľa sadzobníka zostaveného na základe hodnoty nároku. Nepokrýva nevyhnutne všetky náklady na honorár. Kráľovské nariadenie z 26. októbra 2007 stanovuje výšku týchto „náhrad trov konania“. Tieto čiastky pozostávajú z minimálnych a maximálnych súm a je úlohou sudcu určiť výšku náhrad v tomto rozmedzí.

V niektorých prípadoch je možné, že súd neuloží strane, ktorá spor prehrala, povinnosť zaplatiť trovy konania, ale že túto otázku vyrieši iným spôsobom (delenie nákladov…).

V trestných záležitostiach

Keď sú obvinení a osoby, ktoré majú občianskoprávnu zodpovednosť, odsúdení, obyčajne znášajú náklady na súdne konanie, ako aj náhrady trov konania (paušálny príspevok na výdavky a honorár advokáta strany, ktorá spor vyhrala – pozri v občianskych a obchodných záležitostiach). Naopak, keď obvinení a osoby, ktoré majú občianskoprávnu zodpovednosť, nie sú odsúdení a občianska strana prehrá, tejto môže alebo by mala byť uložená povinnosť zaplatiť celú sumu alebo časť nákladov na súdne konanie štátu a obvinenému, ako aj náhrady trov konania. V niektorých prípadoch znáša náklady na súdne konanie štát. Tieto pravidlá uvádza zákon o trestnom konaní.

Honoráre znalcov

V občianskych a obchodných záležitostiach

Honoráre znalcov nie sú upravené predpismi a znalci voľne stanovujú výšku svojich honorárov. Sudca kontroluje tieto honoráre len okrajovo (môže zasiahnuť v prípade nezhody medzi stranami a znalcom), ale neexistuje právny predpis, ktorý by stanovoval sumy, ktorým by mali zodpovedať honoráre znalcov. Túto otázku upravuje článok 987 a nasledujúce občianskeho súdneho poriadku, ako aj kráľovské nariadenie z 24. mája 1933.

V kráľovskom nariadení zo 14. novembra 2003 sa však stanovuje sadzba honorárov a nákladov znalcov určených pracovnými súdmi v rámci lekárskych znaleckých posudkov týkajúcich sa:

 • sporov vo veci prídavkov pre zdravotne postihnuté osoby,
 • rodinných prídavkov pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby,
 • poistenia pre prípad nezamestnanosti a
 • systému povinného zdravotného a nemocenského poistenia.

V trestných záležitostiach

Honoráre znalcov v trestných konaniach sú upravené kráľovským nariadením z 28. decembra 1950 a ministerským obežníkom z 22. januára 2009. Sadzby pre rok 2009 boli uverejnené v belgickom úradnom vestníku Moniteur belge z 12. januára 2009.

Texty sú prístupné na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneKomisie pre modernizáciu súdnictva (v časti „Info juridique“ – „professionnels“ – „tarifs“ – „frais de justice“) alebo na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli súdnej moci v Belgicku (v časti „Législation“).

Honoráre prekladateľov a tlmočníkov

V priebehu konania môže nastať situácia, keď je potrebné využiť služby prekladateľa alebo tlmočníka. Je to napríklad vtedy, keď sú predložené dokumenty v inom jazyku, ako je jazyk používaný v príslušnom konaní, alebo ak svedok neovláda iný jazyk. Je to tak aj vtedy, keď niektorá strana hovorí iným jazykom, ako je jazyk používaný v príslušnom konaní, a nerozumie jazyku konania alebo sudca neovláda jazyk, ktorým táto strana hovorí. Uplatniteľné predpisy sú uvedené v zákone z 15. júna 1935 o používaní jazykov v súdnych záležitostiach.

V trestných záležitostiach

Honoráre prekladateľov a tlmočníkov v trestných konaniach upravuje kráľovské nariadenie z 28. decembra 1950 a ministerským obežníkom z 22. januára 2009.

Texty sú prístupné na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneKomisie pre modernizáciu súdnictva (v časti „Info juridique“ – „professionnels“ – „tarifs“ – „frais de justice“) alebo na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli súdnej moci v Belgicku (v časti „Législation“).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneFederálne ministerstvo spravodlivosti Belgicka

Odkaz sa zobrazí v novom okneKomisia pre modernizáciu súdnictva

Súvisiace prílohy

Správa Belgicka k štúdii o transparentnosti nákladovPDF(829 Kb)en


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/09/2019

Prípadová štúdia 1 – rodinné právo – rozvod - Belgicko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – rozvodu boli členské štáty požiadané informovať stranu, ktorá podáva žiadosť o rozvod, o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dvojica uzavrie manželstvo. Neskôr sa odlúčia a dohodnú sa na rozvode.

Prípad B – medzištátna situácia: Dvaja štátni príslušníci toho istého členského štátu (členský štát A) uzavrú manželstvo. Sobáš sa uskutoční v členskom štáte A. Po svadbe sa dvojica presťahuje za prácou do iného členského štátu (členský štát B), kde sa usadia. Krátko potom sa manželia odlúčia, manželka sa vráti do členského štátu A a manžel zostane v členskom štáte B. Manželia sa dohodnú na rozvode. Manželka ihneď po návrate do členského štátu A podá žiadosť o rozvod na súde členského štátu B.


Trovy konania


Dôležitá úvodná poznámka: Poplatky a honoráre advokátov v Belgicku neupravuje žiadny predpis (tieto poplatky a honoráre závisia od náročnosti a závažnosti prípadu, mena a povesti advokáta, naliehavosti prípadu, výsledku prípadu…). Advokáti v Belgicku sú však viazaní pravidlami profesionálnej etiky a sú povinní zo zákona urobiť odhad nákladov a poplatkov v hraniciach rozumnej miery (pozri vyššie).

Odhad nákladov a poplatkov je len orientačný.


Poplatky v Belgicku

Poplatky súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho riešenia sporov (ARS)


Prípadová štúdia

Súdne konanie

Odvolacie konanie

Alternatívne riešenia sporov (ARS)

Počiatočné poplatky súdneho konania

Poplatky za prepis

Iné poplatky

Počiatočné poplatky súdneho konania

Poplatky za prepis

Iné poplatky

Je táto možnosť dostupná v takomto type prípadu?

Poplatky

Prípad A

82 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

nie

Prípad B

82 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

niePoplatky advokáta, súdneho vykonávateľa a znalcov


Prípadová štúdia

Advokát

Súdny vykonávateľ

Znalec

Je zastúpenie povinné?

Priemerná výška poplatkov

Je zastúpenie povinné?

Poplatky pred vynesením rozsudku

Poplatky po vynesení rozsudku

Je jeho intervencia povinná?

Poplatky

Prípad A

nie

okolo 2500 EUR

nie

okolo 250 EUR

okolo 250 EUR

nie

Prípad B

nie

okolo 3500 EUR

nie

okolo 350 EUR

okolo 350 EUR

nieNáklady na odškodnenie svedkov, prísahu alebo inú záruku a iné poplatky


Prípadová štúdia

Odškodnenie svedkov

Prísaha alebo iná záruka

Iné poplatky

Sú svedkovia odškodnení?

Náklady

Uplatňuje sa a ak áno, kedy a akým sa spôsobom sa vykonáva?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

áno

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V občianskoprávnych konaniach sa podľa všeobecného pravidla povinnosť zložiť kauciu pri začatí konania môže vyskytnúť v prípade ustanovenom v článku 851 súdneho poriadku. Ide o situáciu, keď sa výnimočne požaduje kaucia v prípade zahraničného navrhovateľa. Belgický odporca môže požadovať, aby zahraničný  navrhovateľ alebo zúčastnená strana na strane navrhovateľa zložili kauciu. V článku 852 sa bližšie určuje, akú podobu môže mať kaucia (peňažný obnos, cenný papier,…). Pozri časť venovanú transparentnosti trov.

Prípad B

áno

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V občianskoprávnych konaniach sa podľa všeobecného pravidla povinnosť zložiť kauciu pri začatí konania môže vyskytnúť v prípade ustanovenom v článku 851 súdneho poriadku. Ide o situáciu, keď sa výnimočne požaduje kaucia v prípade zahraničného navrhovateľa. Belgický odporca môže požadovať, aby zahraničný  navrhovateľ alebo zúčastnená strana na strane navrhovateľa zložili kauciu. V článku 852 sa bližšie určuje, akú podobu môže mať kaucia (peňažný obnos, cenný papier,…). Pozri časť venovanú transparentnosti trov.Poplatky za právnu pomoc a iné náhrady

Pozri časť „Právna pomoc“ na stránke o nákladoch na súdne konanie.

Poplatky za preklad a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Iné poplatky súvisiace s medzinárodnými spormi

Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady

Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady

Opis

Približné náklady

Prípad A

keď sú dokumenty požadované pre súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď odporca nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

Prípad B

keď sú dokumenty požadované pre súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď odporca nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

poplatok za uznanie vykonateľnosti

okolo 100 EURObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/09/2019

Prípadová štúdia 2 – rodinné právo – opatrovníctvo dieťaťa - Belgicko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – starostlivosti o deti boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov. Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka sa súdi o obmedzenie styku dieťaťa s otcom.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B) viacero rokov. Majú spolu dieťa, ale ihneď po narodení dieťaťa sa odlúčia. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka a dieťa sa presťahujú do iného členského štátu (členský štát A) – uvedené rozhodnutie súdu im to umožňuje – a otec zostane v členskom štáte B. Po niekoľkých rokoch sa matka súdi v členskom štáte A o úpravu styku dieťaťa s otcom


Trovy konania

Dôležitá úvodná poznámka: Poplatky a honoráre advokátov v Belgicku neupravuje žiadny predpis (tieto poplatky a honoráre závisia od náročnosti a závažnosti prípadu, mena a povesti advokáta, naliehavosti prípadu, výsledku prípadu…). Advokáti v Belgicku sú však viazaní pravidlami profesionálnej etiky a sú povinní zo zákona urobiť odhad nákladov a poplatkov v hraniciach rozumnej miery (pozri vyššie).

Odhad nákladov a poplatkov je len orientačný.


Poplatky v Belgicku

Poplatky súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho spôsobu riešenia sporov (ARS)


Prípadová štúdia

Súdne konanie

Odvolacie konanie

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Počiatočné poplatky súdneho konania

Poplatky za prepis

Iné poplatky

Počiatočné poplatky súdneho konania

Poplatky za prepis

Iné poplatky

Je táto možnosť dostupná v takomto type prípadu?

Poplatky

Prípad A

52 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

nie

Prípad B

52 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

niePoplatky advokáta, súdneho vykonávateľa a znalcov


Prípadová štúdia

Advokát

Súdny vykonávateľ

Znalec

Je zastúpenie povinné?

Priemerná výška poplatkov

Je zastúpenie povinné?

Poplatky pred vynesením rozsudku

Poplatky po vynesení rozsudku

Je jeho intervencia povinná?

Poplatky

Prípad A

nie

okolo 1500 EUR

nie

52 EUR

okolo 100 EUR

nie

Prípad B

nie

okolo 1000 EUR

nie

52 EUR

okolo 100 EUR

nieNáklady na odškodnenie svedkov, prísahu alebo inú záruku a iné poplatky


Prípadová štúdia

Odškodnenie svedkov

Prísaha alebo iná záruka

Sú svedkovia odškodnení?

Náklady

Uplatňuje sa a ak áno, kedy a akým spôsobom sa vykonáva?

Prípad A

áno

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V občianskoprávnych konaniach sa podľa všeobecného pravidla povinnosť zložiť kauciu pri začatí konania môže vyskytnúť v prípade ustanovenom v článku 851 súdneho poriadku. Ide o situáciu, keď sa výnimočne požaduje kaucia v prípade zahraničného navrhovateľa. Belgický odporca môže požadovať, aby zahraničný  navrhovateľ alebo zúčastnená strana na strane navrhovateľa zložili kauciu. V článku 852 sa bližšie určuje, akú podobu môže mať kaucia (peňažný obnos, cenný papier,…). Pozri časť venovanú transparentnosti trov.

Prípad B

áno

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V občianskoprávnych konaniach sa podľa všeobecného pravidla povinnosť zložiť kauciu pri začatí konania môže vyskytnúť v prípade ustanovenom v článku 851 súdneho poriadku. Ide o situáciu, keď sa výnimočne požaduje kaucia v prípade zahraničného navrhovateľa. Belgický odporca môže požadovať, aby zahraničný  navrhovateľ alebo zúčastnená strana na strane navrhovateľa zložili kauciu. V článku 852 sa bližšie určuje, akú podobu môže mať kaucia (peňažný obnos, cenný papier,…). Pozri časť venovanú transparentnosti trov.Poplatky za právnu pomoc a iné náhrady

Pozri časť „Právna pomoc“ na stránke o nákladoch na súdne konanie.

Poplatky za preklad a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Iné poplatky súvisiace s medzinárodnými spormi

Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady

Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady

Opis

Približné náklady

Prípad A

keď sú dokumenty potrebné na súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď odporca nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

Prípad B

keď sú dokumenty potrebné na súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď odporca nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

poplatok za uznanie vykonateľnosti

okolo 100 EURObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/09/2019

Prípadová štúdia 3 – rodinné právo – výživné - Belgicko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – výživného boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov.  Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Zostane nevyriešená iba otázka výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa o výšku výživného súdi.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B).  Majú trojročné dieťa. Odlúčia sa. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Matka s dieťaťom sa so súhlasom otca presťahujú do iného členského štátu (členský štát A), kde sa usadia.

Medzi rodičmi zostane nevyriešený spor týkajúci sa výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa súdi o výšku výživného v členskom štáte A.


Trovy konania

Dôležitá úvodná poznámka: Poplatky a honoráre advokátov v Belgicku neupravuje žiadny predpis (tieto poplatky a honoráre závisia od náročnosti a závažnosti prípadu, mena a povesti advokáta, naliehavosti prípadu, výsledku prípadu…). Advokáti v Belgicku sú však viazaní pravidlami profesionálnej etiky a sú povinní zo zákona urobiť odhad nákladov a poplatkov v hraniciach rozumnej miery (pozri vyššie).

Odhad nákladov a poplatkov je len orientačný.

Poplatky v Belgicku

Poplatky súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho riešenia sporov (ARS)


Prípadová štúdia

Súdne konanie

Odvolacie konanie

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Počiatočné poplatky súdneho konania

Poplatky za prepis

Iné poplatky

Počiatočné poplatky súdneho konania

Poplatky za prepis

Iné poplatky

Je táto možnosť dostupná v takomto type prípadu?

Poplatky

Prípad A

27 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

82 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

nie

Prípad B

27 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

82 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

niePoplatky advokáta, súdneho vykonávateľa a znalcov


Prípadová štúdia

Advokát

Súdny vykonávateľ

Znalec

Je zastúpenie povinné?

Priemerná výška poplatkov

Je zastúpenie povinné?

Poplatky pred vynesením rozsudku

Poplatky po vynesení rozsudku

Je jeho intervencia povinná?

Poplatky

Prípad A

nie

okolo 1000 EUR

nie

okolo 27 EUR

okolo 60 EUR

nie

Prípad B

nie

okolo 1000 EUR

nie

okolo 27 EUR

okolo 60 EUR

nieNáklady na odškodnenie svedkov, prísahu alebo inú záruku a iné poplatky


Prípadová štúdia

Odškodnenie svedkov

Prísaha alebo iná záruka

Sú svedkovia odškodnení?

Náklady

Uplatňuje sa a ak áno, kedy a akým spôsobom sa vykonáva?

Prípad A

áno

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V občianskoprávnych konaniach sa podľa všeobecného pravidla povinnosť zložiť kauciu pri začatí konania môže vyskytnúť v prípade ustanovenom v článku 851 súdneho poriadku. Ide o situáciu, keď sa výnimočne požaduje kaucia v prípade zahraničného navrhovateľa. Belgický odporca môže požadovať, aby zahraničný  navrhovateľ alebo zúčastnená strana na strane navrhovateľa zložili kauciu. V článku 852 sa bližšie určuje, akú podobu môže mať kaucia (peňažný obnos, cenný papier,…). Pozri časť venovanú transparentnosti trov.

Prípad B

áno

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V občianskoprávnych konaniach sa podľa všeobecného pravidla povinnosť zložiť kauciu pri začatí konania môže vyskytnúť v prípade ustanovenom v článku 851 súdneho poriadku. Ide o situáciu, keď sa výnimočne požaduje kaucia v prípade zahraničného navrhovateľa. Belgický odporca môže požadovať, aby zahraničný  navrhovateľ alebo zúčastnená strana na strane navrhovateľa zložili kauciu. V článku 852 sa bližšie určuje, akú podobu môže mať kaucia (peňažný obnos, cenný papier,…). Pozri časť venovanú transparentnosti trov.Poplatky za právnu pomoc a iné náhrady

Pozri časť „Právna pomoc“ na stránke o nákladoch na súdne konanie.

Poplatky za preklad a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Iné poplatky súvisiace s medzinárodnými spormi

Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady

Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady

Popis

Približné náklady

Prípad A

keď sú dokumenty potrebné na súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď odporca nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

Prípad B

keď sú dokumenty potrebné na súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď odporca nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

poplatok za uznanie vykonateľnosti

okolo 100 EURObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/09/2019

Prípadová štúdia 4 – obchodné právo – zmluva - Belgicko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zmlúv boli členské štáty požiadané informovať predajcu o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Spoločnosť dodala tovar v hodnote 20 000 EUR. Nedostala za tovar zaplatené, pretože odberateľ sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli.

Predajca sa rozhodne súdiť o plnú výšku ceny tovaru.

Prípad B – medzištátna situácia: Spoločnosť so sídlom v členskom štáte B dodá odberateľovi v členskom štáte A tovar v hodnote 20 000 EUR. Zmluva sa riadi právom členského štátu B a je napísaná v jazyku členského štátu B. Predajca nedostal za tovar zaplatené, pretože odberateľ v členskom štáte A sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli. Predajca sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú výšku ceny tovaru, dohodnutú v zmluve s odberateľom.


Trovy konania

Dôležitá úvodná poznámka: Poplatky a honoráre advokátov v Belgicku neupravuje žiadny predpis (tieto poplatky a honoráre závisia od náročnosti a závažnosti prípadu, mena a povesti advokáta, naliehavosti prípadu, výsledku prípadu…). Advokáti v Belgicku sú však viazaní pravidlami profesionálnej etiky a sú povinní zo zákona urobiť odhad nákladov a poplatkov v hraniciach rozumnej miery (pozri vyššie).

Odhad nákladov a poplatkov je len orientačný.


Poplatky v Belgicku

Poplatky súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho riešenia sporov (ARS)


Prípadová štúdia

Súdne konanie

Odvolacie konanie

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Počiatočné poplatky súdneho konania

Poplatky za prepis

Počiatočné poplatky súdneho konania

Poplatky za prepis

Je táto možnosť dostupná v takomto type prípadu?

Poplatky

Prípad A

82 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

áno

Pozri časť „Náklady na mediáciu“ na stránke o mediácii v Belgicku

Prípad B

52 EUR (európsky platobný rozkaz)

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

áno

Pozri časť „Náklady na mediáciu“ na stránke o mediácii v BelgickuPoplatky advokáta, súdneho vykonávateľa a znalcov


Prípadová štúdia

Advokát

Súdny vykonávateľ

Znalec

Je zastúpenie povinné?

Priemerná výška poplatkov

Je zastúpenie povinné?

Poplatky pred vynesením rozsudku

Poplatky po vynesení rozsudku

Je jeho intervencia povinná?

Prípad A

nie

okolo 2000 EUR

nie

okolo 250 EUR

okolo 250 EUR

nie

Prípad B

nie

okolo 2000 EUR

nie

okolo 52 EUR

okolo 100 EUR

nieNáklady na odškodnenie svedkov, prísahu alebo inú záruku a iné poplatky


Prípadová štúdia

Odškodnenie svedkov

Prísľub zloženia zálohy alebo iná záruka

Sú svedkovia odškodnení?

Náklady

Uplatňuje sa a ak áno, kedy a akým spôsobom sa vykonáva?

Prípad A

áno

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V občianskoprávnych konaniach sa podľa všeobecného pravidla povinnosť zložiť kauciu pri začatí konania môže vyskytnúť v prípade ustanovenom v článku 851 súdneho poriadku. Ide o situáciu, keď sa výnimočne požaduje kaucia v prípade zahraničného navrhovateľa. Belgický odporca môže požadovať, aby zahraničný  navrhovateľ alebo zúčastnená strana na strane navrhovateľa zložili kauciu. V článku 852 sa bližšie určuje, akú podobu môže mať kaucia (peňažný obnos, cenný papier,…). Pozri časť venovanú transparentnosti trov.

Prípad B

áno

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V občianskoprávnych konaniach sa podľa všeobecného pravidla povinnosť zložiť kauciu pri začatí konania môže vyskytnúť v prípade ustanovenom v článku 851 súdneho poriadku. Ide o situáciu, keď sa výnimočne požaduje kaucia v prípade zahraničného navrhovateľa. Belgický odporca môže požadovať, aby zahraničný  navrhovateľ alebo zúčastnená strana na strane navrhovateľa zložili kauciu. V článku 852 sa bližšie určuje, akú podobu môže mať kaucia (peňažný obnos, cenný papier,…). Pozri časť venovanú transparentnosti trov.Poplatky za právnu pomoc a iné náhrady

Pozri časť „Právna pomoc“ na stránke o nákladoch na súdne konanie.


Poplatky za preklad a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Iné poplatky súvisiace s medzinárodnými spormi

Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady

Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady

Opis

Približné náklady

Prípad A

keď sú dokumenty potrebné na súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď odporca nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

Prípad B

keď sú dokumenty potrebné na súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď odporca nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

poplatok za uznanie vykonateľnosti

okolo 100 EURObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/09/2019

Prípadová štúdia 5 – obchodné právo – zodpovednosť - Belgicko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zodpovednosti boli členské štáty požiadané informovať spotrebiteľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení dodá inštalačnej firme ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi a inštaluje ho v jeho dome.  V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou aj s poisťovňami.

Prípad B – medzištátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení v členskom štáte B dodá inštalačnej firme v členskom štáte C ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi v členskom štáte A a inštaluje ho v jeho dome. V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená v poisťovni vo svojom vlastnom členskom štáte. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou a s poisťovňou v členskom štáte A.


Trovy konania


Dôležitá úvodná poznámka: Poplatky a honoráre advokátov v Belgicku neupravuje žiadny predpis (tieto poplatky a honoráre závisia od náročnosti a závažnosti prípadu, mena a povesti advokáta, naliehavosti prípadu, výsledku prípadu…). Advokáti v Belgicku sú však viazaní pravidlami profesionálnej etiky a sú povinní zo zákona urobiť odhad nákladov a poplatkov v hraniciach rozumnej miery (pozri vyššie).

Odhad nákladov a poplatkov je len orientačný.


 Poplatky v Belgicku

Poplatky súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho riešenia sporov (ARS)


Prípadová štúdia

Súdne konanie

Odvolacie konanie

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Počiatočné poplatky súdneho konania

Poplatky za prepis

Počiatočné poplatky súdneho konania

Poplatky za prepis

Je táto možnosť dostupná v takomto type prípadu?

Poplatky

Prípad A

82 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

áno

Pozri časť „Náklady na mediáciu“ na stránke o mediácii v Belgicku

Prípad B

82 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

áno

Pozri časť „Náklady na mediáciu“ na stránke o mediácii v BelgickuPoplatky advokáta, súdneho vykonávateľa a znalcov


Prípadová štúdia

Advokát

Súdny vykonávateľ

Znalec

Je zastúpenie povinné?

Priemerná výška poplatkov

Je zastúpenie povinné?

Poplatky pred vynesením rozsudku

Poplatky po vynesení rozsudku

Je jeho intervencia povinná?

Prípad A

nie

okolo 3000 EUR

nie

okolo 500 EUR

okolo 250 EUR

nie

Prípad B

nie

okolo 3000 EUR

nie

okolo 500 EUR

okolo 250 EUR

nieNáklady na odškodnenie svedkov, prísahu alebo inú záruku a iné poplatky


Prípadová štúdia

Odškodnenie svedkov

Prísaha alebo iná záruka

Sú svedkovia odškodnení?

Náklady

Uplatňuje sa a ak áno, kedy a akým spôsobom sa vykonáva?

Prípad A

áno

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V občianskoprávnych konaniach sa podľa všeobecného pravidla povinnosť zložiť kauciu pri začatí konania môže vyskytnúť v prípade ustanovenom v článku 851 súdneho poriadku. Ide o situáciu, keď sa výnimočne požaduje kaucia v prípade zahraničného navrhovateľa. Belgický odporca môže požadovať, aby zahraničný  navrhovateľ alebo zúčastnená strana na strane navrhovateľa zložili kauciu. V článku 852 sa bližšie určuje, akú podobu môže mať kaucia (peňažný obnos, cenný papier,…). Pozri časť venovanú transparentnosti trov.

Prípad B

áno

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V občianskoprávnych konaniach sa podľa všeobecného pravidla povinnosť zložiť kauciu pri začatí konania môže vyskytnúť v prípade ustanovenom v článku 851 súdneho poriadku. Ide o situáciu, keď sa výnimočne požaduje kaucia v prípade zahraničného navrhovateľa. Belgický odporca môže požadovať, aby zahraničný  navrhovateľ alebo zúčastnená strana na strane navrhovateľa zložili kauciu. V článku 852 sa bližšie určuje, akú podobu môže mať kaucia (peňažný obnos, cenný papier,…). Pozri časť venovanú transparentnosti trov..Poplatky za právnu pomoc a iné náhrady

Pozri časť „Právna pomoc“ na stránke o nákladoch na súdne konanie.


Poplatky za preklad a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Iné poplatky súvisiace s medzinárodnými spormi

Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady

Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady

Popis

Približné náklady

Prípad A

keď sú dokumenty potrebné na súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď odporca nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

Prípad B

keď sú dokumenty potrebné na súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď odporca nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

poplatok za uznanie vykonateľnosti

okolo 100 EURObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/09/2019

Trovy konania - Bulharsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Táto stránka obsahuje informácie o trovách konania v Bulharsku.


Trovy konania

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Advokáti

Bulharský zákon o advokácii (naposledy novelizovaný SG 69/05.08.2008):

V článku 36 stanovuje:

 1. Advokát má právo na odmenu za svoju prácu.
 2. Výška odmeny sa musí dohodnúť v zmluve medzi advokátom a jeho klientom. Výška zmluvnej odmeny musí byť spravodlivá a odôvodnená a nesmie byť nižšia ako odmena stanovená pre daný typ vykonanej práce (výnos Najvyššej advokátskej rady).
 3. V prípade, že nebola odmena dohodnutá, Advokátska rada na žiadosť advokáta alebo klienta určí jej výšku (výnos Najvyššej advokátskej rady).
 4. Odmena sa môže stanoviť paušálne alebo ako percento zo sumy, ktorú môže súd v závislosti od výsledku konania priznať. Toto neplatí v prípade odmeny v trestných a občianskych veciach, kde existuje nehmotný záujem.

V článku 38 stanovuje:

 1. Advokát môže poskytovať právnu pomoc a súčinnosť:
  • jednotlivcom, ktorí majú nárok na výživné,
  • osobám vo finančných ťažkostiach,
  • rodičom, priateľom alebo iným advokátom.
   1. V týchto prípadoch, kedy je druhá strana v príslušnom konaní odsúdená na úhradu výdavkov, má advokát právo na odmenu. Súd musí stanoviť túto odmenu vo výške nie nižšej ako stanovená odmena (podľa článku 36 ods. 3 výnosu) a odsúdiť druhú stranu na jej úhradu.

Odmena (poplatok) sa upravuje v súlade s výnosom Najvyššej advokátskej rady č. 1 z roku 2004. Minimálne poplatky za právne služby sú nasledovné:

 1. Poplatky za poradenstvo, informovanie, prípravu dokumentov a zmlúv:
  • Fixné poplatky – približne od 10 do 300 EUR,
  • V závislosti od materiálneho záujmu prípadu fixný poplatok (približne od 75 do 350 EUR) + percento z materiálneho záujmu (0,1 až 1 %).
   1. Poplatky za občianske a správne konania v rámci jedného sporu:
  • Fixné poplatky (približne od 50 do 250 EUR),
  • V závislosti od materiálneho záujmu prípadu fixný poplatok (približne od 50 do 325 EUR) + percento z materiálneho záujmu (2 až 6 %).
   1. Poplatky za konanie vo veci výkonu súdnych rozhodnutí
  • Polovica sumy stanovenej v odseku 2.
   1. Poplatky za konanie o trestných a správnych sankciách v rámci jedného sporu, iba fixné poplatky:
  • V prípade predsúdneho konania približne 150 EUR,
  • V prípade súdneho konania – približne od 150 do 900 EUR v závislosti od závažnosti údajného trestného činu,
  • V prípade správnych sankcií 75 EUR.
   1. Poplatky za konanie v rámci osobitných zákonov (ochrana detí, zákon o rodine, domáce násilie, vyhostenie, Európsky zatykač apod.):
  • Len fixný poplatok približne od 75 do 125 EUR.

Exekútori

Od roku 2006 sú exekútori v Bulharsku buď súkromnými exekútormi alebo štátnymi zamestnancami. Na obe uvedené skupiny sa vzťahujú zákonnom stanovené sadzobníky.

 1. Poplatky pre štátnych zamestnancov sú regulované (v časti II sadzobníka úradných poplatkov, ktoré vyberajú súdy podľa občianskeho súdneho poriadku z roku 2008).
 2. Poplatky pre súkromných exekútorov sú regulované (v článku 78 zákona o súkromných exekútoroch a v sadzobníku exekučných poplatkov a výdavkov uvedenom v zákone o súkromných exekútoroch).

Poplatky stanovené oboma sadzobníkmi sú rovnaké.

Súkromný exekútor účtuje dodatočný poplatok vo výške 50 % z riadneho poplatku za doručovanie písomností mimo pracovných dní a cez dni pracovného pokoja, za zasielanie predvolaní na súd poštou a za vyhotovenie kópií sťažnosti, oznámenia a dokumentov.

Fixné náklady

Fixné náklady v občianskom konaní

Fixné náklady sporových strán v občianskom konaní

Poplatky za občianske konanie sú stanovené (v časti I sadzobníka úradných poplatkov, ktoré vyberajú súdy podľa občianskeho súdneho poriadku z roku 2008) nasledovne: poplatok:

 • v prípade občianskeho nároku je vo výške 4 % z nárokovanej sumy, avšak najmenej 25 EUR,
 • v prípade nároku za morálnu ujmu je najviac 40 EUR, avšak najmenej 15 EUR,
 • v prípade rozvodových konaní (vrátane tých, ktoré sú urovnávané vzájomnou dohodou) je vo výške 2 % z trojročného súhrnu podielu každej strany (podľa dohody o rozdelení majetku manželov a stanovení výživného),
 • v prípade exekučného príkazu je vo výške 2 % materiálneho záujmu, avšak najmenej 12,50 EUR,
 • v prípade adopcií je vo výške 12,50 EUR,
 • v prípade zabezpečenia nárokovaného majetku je vo výške 20 EUR,
 • v prípade zabezpečenia dôkazov je vo výške 10 EUR,
 • v prípade konkurzných konaní je vo výške 25 EUR pre živnostníkov a 125 EUR pre obchodné spoločnosti.

Fáza občianskeho konania, kedy sa fixné náklady musia zaplatiť

Poplatky sa platia pred začiatkom konania alebo výkonom požadovaných činností (článok 76 občianskeho súdneho poriadku).

Fixné náklady v trestnom konaní

Fixné náklady sporových strán v trestnom konaní

Úhrada nákladov a odmena v trestnom konaní sa upravujú v trestnom poriadku:

Článok 187: Úhrada nákladov

 1. Náklady na trestné konanie sa musia uhradiť vo výške stanovenej v rozpočte príslušnej inštitúcie, pokiaľ sa v zákone nestanovuje inak.
 2. V trestných veciach na základe sťažnosti obete podanej na súde musí súkromný sťažovateľ náklady zaplatiť vopred. Ak ich nezaplatí, súkromnému sťažovateľovi sa musí poskytnúť sedemdňová lehota na ich zaplatenie.
 3. Vo veciach na základe sťažnosti obete podanej na súde sa musia náklady na dôkazné nároky zo strany žalovaného na súde uhradiť z rozpočtu súdu.

Fixné náklady za trestné konanie sú stanovené (v sadzobníku č. 1 zákona o úradných poplatkoch, ktoré vyberajú súdy, prokurátorské úrady, vyšetrovacie úrady a ministerstvo spravodlivosti, ktorý sa naposledy novelizoval v roku 2005) takto:

 • v prípade sťažností, na základe ktorých sa začne trestné konanie súkromnej povahy – 6 EUR,
 • v prípade súkromných nárokov v trestnom konaní súkromnej povahy – 2,50 EUR,
 • v prípade žiadostí o rehabilitáciu v otvorených prípadoch – 3 EUR.

Fáza trestného konania, kedy sa fixné náklady musia zaplatiť

Náklady uvedené vyššie musí súkromný sťažovateľ uhradiť vopred (podľa trestného poriadku). Ak ich nezaplatí, musí sa mu poskytnúť sedemdňová lehota na ich zaplatenie.

Fixné náklady v ústavnom konaní

Fixné náklady sporových strán v ústavnom konaní

V bulharskom právnom systéme neexistuje ústavné konanie.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti strán

V článku 40 ods. 3 zákona o advokácii sa ustanovuje, že „advokáti sú povinní presne informovať svojich klientov o ich právach a povinnostiach“. V zákone sa výslovne neuvádza povinnosť informovať klientov o očakávaných nákladoch v priebehu súdneho konania. Etický kódex advokátov však túto povinnosť obsahuje.

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov v Bulharsku?

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem predložiť vec na súd, nemá možnosť zistiť žiadne verejné informácie o výške súdnych trov, keďže neexistuje žiadna oficiálna ani neoficiálna internetová stránka, ani iný verejný orgán, ktoré by poskytovali takéto súhrnné informácie. Klienti sa preto spoliehajú predovšetkým na svojich advokátov, aby ich o týchto nákladoch informovali.

Aj napriek tomu môžu občania nájsť právne predpisy upravujúce poplatky a trovy súdneho konania a urobiť si vlastné výpočty na týchto verejných internetových stránkach: ide o Odkaz sa zobrazí v novom oknevnútroštátne právne predpisy, stránku Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššej advokátskej rady, stránku Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššej súdnej rady a stránku Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodného úradu pre právnu pomoc. Všetky uvedené internetové stránky sú v súčasnosti k dispozícii iba v bulharčine.

V akom jazyku získam informácie o zdrojoch trov v Bulharsku?

Všetky uvedené internetové stránky sú v súčasnosti k dispozícii iba v bulharčine.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Tieto informácie sú k dispozícii na internetovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstva spravodlivosti Bulharska.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Na internetovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššej súdnej rady je možné nájsť ročné a dvojročné správy o súdnych činnostiach na všetkých úrovniach. Uvádzajú sa v nich informácie o počte vecí, v ktorých sa vyniesol rozsudok v priebehu posledných troch mesiacoch, v poslednom polroku, roku, v posledných dvoch rokoch, apod. Štatistické oddelenie Najvyššej súdnej rady zabezpečuje analýzu a poskytuje informácie o priemernej dĺžke súdneho konania v občianskych, trestných a správnych veciach.

Kde nájdem informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho konania?

Žiadne takéto oficiálne informácie nie sú k dispozícii.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa tieto informácie poskytujú? Aká je platná sadzba?

DPH je zahrnutá v trovách (podľa sadzobníka a právnych predpisov uvedených vyššie).

Právna pomoc

Uplatniteľné príjmové prahy v oblasti civilnej justície

Podľa zákona o právnej pomoci sú podmienky pre občianske a trestné veci rovnaké (pozri nižšie):

Článok 22:

 • Právna pomoc (podľa článku 21 ods. 1 a 2) sa poskytuje ľuďom, ktorí spĺňajú požiadavky na vznik nároku na mesačné dávky sociálnej pomoci (podľa postupu stanoveného vo vykonávacích narideniach k zákonu o sociálnej pomoci) a ľuďom, ktorí boli umiestnení do špecializovaných inštitúcií, v ktorých sa poskytujú sociálne služby.
 • Právna pomoc (podľa článku 21 ods. 1 a 2) sa musí poskytovať pestúnskej rodine, rodine alebo priateľom a príbuzným, do ktorých starostlivosti sa zverilo dieťa (podľa postupov uvedených v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o ochrane dieťaťa).
 • Rozhodnutie o umiestnení dieťaťa do starostlivosti musí schváliť riaditeľ riaditeľstva sociálnej pomoci prípadne sa musí potvrdiť rozsudkom súdu. Akákoľvek osoba, ktorá nepožiadala o mesačné dávky sociálnej pomoci, na ktoré má nárok (podľa postupov uvedených vo vykonávacích nariadeniach k zákonu o sociálnej pomoci), musí Národnému úradu pre právnu pomoc predložiť osvedčenie vydané riaditeľom riaditeľstva sociálnej pomoci, v ktorom sa potvrdzuje, že dotknutá osoba spĺňa požiadavky na vznik nároku na mesačné dávky sociálnej pomoci.

V občianskych a správnych veciach existujú ďalšie požiadavky.

Článok 23:

 1. V občianskych a správnych veciach sa právna pomoc – na základe dôkazov predložených príslušnými kompetentnými orgánmi – poskytuje, ak súd určí, že strana nie je schopná zaplatiť za právne služby advokáta. Súd pri rozhodovaní zohľadní:
  • príjem osoby alebo rodiny
  • majetkové pomery na základe vyhlásenia
  • rodinnú situáciu
  • zdravotnú situáciu
  • zamestnanecké pomery
  • vek
  • ďalšie zistené okolnosti.

Uplatniteľné príjmové prahy v oblasti trestnej justície pre žalovaných

Okrem kritérií stanovených pre trestné veci (článok 22 zákona o právnej pomoci, opísané vyššie) sa uplatňujú aj tieto kritériá:

Článok 23:

 1. Systém právnej pomoci (uvedený v článku 21 ods. 3) sa vzťahuje na veci, v ktorých sú obhajoba alebo zastupovanie právnym zástupcom povinné.
 2. Systém právnej pomoci sa okrem toho musí vzťahovať aj na veci, v ktorých si podozrivá osoba, obvinená osoba, žalovaná osoba alebo účastník trestnej, občianskej alebo správnej veci, neschopná zaplatiť za právne služby advokáta, želá využiť takéto právne služby, a ak je to v záujme spravodlivosti.
 3. V trestných veciach musí toto zhodnotenie vykonať príslušný orgán na základe majetkových pomerov osoby/žalovanej osoby, ktorá nie je schopná zaplatiť za služby advokáta.

Uplatniteľné príjmové prahy v oblasti trestnej justície pre obete

Uplatniteľné prahy sú rovnaké ako v prípade ďalších účastníkov trestného konania (pozri vyššie).

Ďalšie podmienky, ktoré je potrebné splniť na poskytovanie právnej pomoci obetiam

Neexistujú žiadne osobitné zákonné podmienky, ktoré by sa vzťahovali na obete trestných činov. Uplatňujú sa všeobecné pravidlá pre právnu pomoc v trestných veciach (články 22 a 23 zákona o právnej pomoci).

Ďalšie podmienky, ktoré je potrebné splniť na poskytovanie právnej pomoci žalovaným

Neexistujú žiadne osobitné zákonné podmienky, ktoré by sa vzťahovali na žalovaných. Uplatňujú sa všeobecné pravidlá pre právnu pomoc v trestných veciach (články 22 a 23 zákona o právnej pomoci).

Bezplatné súdne konanie

Článok 83: Oslobodenie od platenia poplatkov a výdavkov

 1. Poplatky a výdavky za urovnávanie sporov nehradia:
  • navrhovatelia – pracovníci, zamestnanci a členovia pri kolektívnych nárokoch vzniknutých na základe pracovnoprávnych vzťahov,
  • navrhovatelia pri nárokoch z vyživovacej povinnosti,
  • prokurátori pri podávaní návrhov,
  • navrhovatelia – v prípade nárokov na náhradu škody vyplývajúcej z úmyselného ublíženia pri trestnom čine, v súvislosti s ktorým súd vyniesol rozsudok, ktorý nadobudol účinnosť,
  • osobitní vymenovaní zástupcovia účastníka, ktorého adresa nie je známa.

 

 1. Poplatky a výdavky konania nehradia tie fyzické osoby, pri ktorých súd uzná, že nemajú dostatočné zdroje na ich úhradu. Súd pri rozhodovaní o žiadosti o oslobodenie od platenia poplatkov a výdavkov zohľadní:
  • príjem osoby alebo jej rodiny
  • majetkové pomery na základe vyhlásenia
  • rodinnú situáciu
  • zdravotnú situáciu
  • zamestnanecké pomery
  • vek
  • ďalšie zistené okolnosti.
   1. Vo veciach uvedených v odseku 1 a 2 sa výdavky konania musia uhradiť zo sumy na to vyčlenenej v rozpočte súdu.

Článok 84: Udelenie výnimky v osobitných prípadoch

Výnimku z platenia úradných poplatkov, avšak nie súdnych trov majú:

 1. štát a štátne inštitúcie, s výnimkou prípadov týkajúcich sa súkromného štátneho majetku a nárokov na súkromné štátne pohľadávky a práva (novela – SG 50/08, v účinnosti od 1.3.2008; po zmene a doplnení rozhodnutím ústavného súdu vo veci č. 3 z roku 2008 – SG 63/08),
 2. Bulharský červený kríz,
 3. obce, s výnimkou nárokov na súkromné obecné pohľadávky a majetkové práva – súkromné obecné vlastníctvo.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Občianske konanie

Článok 78: Prisúdenie výdavkov

 1. Poplatky, ktoré uhradil navrhovateľ (vrátane výdavkov konania a odmeny za právnu pomoc jedného advokáta (ak daná strana jeho služby využila), musí uhradiť žalovaná strana v sume zodpovedajúcej prisúdenému nároku.
 2. Ak žalovaná strana neposkytla žiaden dôvod na spor, úhrada výdavkov sa musí prisúdiť navrhovateľovi.
 3. Žalovaná strana má tiež právo nárokovať si preplatenie výdavkov v sume zodpovedajúcej zamietnutej časti nároku.
 4. Žalovaná strana má tiež nárok na preplatenie výdavkov v prípade, že sa spor ukončí.
 5. Ak je nárok strany na preplatenie výdavkov na právne zastupovanie nadmierne vysoký vzhľadom na skutočnú právnu a faktickú náročnosť konania, súd môže na základe žiadosti druhej strany prisúdiť nižšiu sumu, ktorá však nesmie byť nižšia ako minimálna suma (stanovená v článku 36 zákona o advokácii).
 6. Ak sa vo veci rozhodne v prospech osoby, ktorá je oslobodená od platenia úradných poplatkov alebo výdavkov konania, žalovaná osoba musí uhradiť všetky splatné poplatky a výdavky. Príslušné sumy sa musia prisúdiť súdu.
 7. Ak sa uzná nárok osoby, ktorá využila právnu pomoc, prisúdi sa zaplatená odmena advokáta Národnému úradu pre právnu pomoc v sume zodpovedajúcej uznanej časti nároku. V prípade rozhodnutí o žalobe dlží osoba, ktorá využila právnu pomoc, výdavky vo výške zodpovedajúcej zamietnutej časti nároku.
 8. Odmena advokáta sa tiež prisúdi v prospech právnických osôb a živnostníkov, ak ich obhajoval zamestnanec – právny poradca.
 9. V prípade, že sa vec skončila dohodou, musí sa polovica uhradeného úradného poplatku spätne vyplatiť navrhovateľovi. Výdavky konania a dohoda ostávajú, pokiaľ sa nedohodlo inak.

10.   Tretej pomáhajúcej osobe* sa neprisúdia výdavky, ale musí zaplatiť výdavky konania, ktoré jej vznikli.

11.   Ak sa sporu zúčastňuje prokurátor, splatné výdavky sa musia prisúdiť štátu alebo ich musí zaplatiť štát.

*Tretia pomáhajúca osoba je samostatnou stranou v občianskom konaní s osobitnými právami a povinnosťami, ktoré upravuje občiansky súdny poriadok.

Trestné konanie

Trestný poriadok – náklady a odmeny

Článok 187: Úhrada nákladov

 1. Náklady na trestné konanie sa musia uhradiť vo výške stanovenej v rozpočte príslušnej inštitúcie, pokiaľ sa v zákone nestanovuje inak.
 2. Vo veciach trestných činov, na základe sťažnosti obete podanej na súde, musí súkromný sťažovateľ náklady zaplatiť vopred. Ak ich nezaplatí, súkromnému sťažovateľovi sa musí poskytnúť sedemdňová lehota na ich zaplatenie.
 3. Vo veciach na základe sťažnosti obete podanej na súde sa musia náklady na dôkazné nároky zo strany žalovaného na súde uhradiť z rozpočtu súdu.

Článok 188: Určenie nákladov

 1. Výšku nákladov musí určiť súd alebo orgán v predsúdnom konaní.
 2. Odmenu svedkov – pracovníkov alebo zamestnancov – musí určiť súd.

Článok 189: Rozhodnutie o nákladoch

 1. Súd musí o výške vynaložených nákladov rozhodnúť pri odsúdení alebo vydaní rozsudku.
 2. Náklady na preklad v predsúdnom konaní musí uhradiť príslušný orgán a náklady na preklad počas súdneho konania uhradí príslušný súd.
 3. Ak sa žalovaná strana uzná za vinnú, súd ju odsúdi na zaplatenie súdnych trov vrátane poplatkov za právne zastupovanie a ďalších výdavkov obhajcu vymenovaného ex officio. Medzi tieto poplatky patria výdavky súkromného prokurátora a občianskeho navrhovateľa, pričom navrhovateľ musí na tento účel podať žiadosť. V prípade viacerých odsúdených osôb, súd prerozdelí úradu trov medzi ne.
 4. Ak sa žalovaná strana uzná za nevinnú v niektorých bodoch obžaloby, súd odsúdi túto žalovanú stranu na zaplatenie iba tých trov, ktoré vznikli v súvislosti s tými bodmi obžaloby, v ktorých sa žalovaná strana uznala za vinnú.

Článok 190: Prisúdenie nákladov

 1. Ak sa žalovaná strana uzná za nevinnú alebo sa trestné konanie ukončí, všetky trovy vo verejne žalovateľných veciach uhradí štát, pričom výdavky súvisiace so žalobou na základe sťažnosti obete uhradí súkromný sťažovateľ.
 2. Nariadenie výkonu rozhodnutia v prípade prisúdených trov musí vydať súd prvého stupňa.

Odmeny znalcov

V občianskom súdnom poriadku sa v súvislosti s odmenami znalcov ustanovuje toto všeobecné pravidlo:

Článok 75: Stanovenie výdavkov

„ ... odmenu znalcov určí súd, pričom zohľadní vykonanú prácu a vynaložené výdavky.“

Najvyššia súdna rada vydala výnos č. 1 z roku 2008 o registrácii, kvalifikácii a odmene znalcov, ktorý sa vzťahuje na občianske, trestné a správne veci. V článku 29 sa uvádza, že poplatky za služby znalcov určujú orgány využívajúce ich služby na základe:

 1. Náročnosti úlohy
 2. Spôsobilosti a kvalifikácie znalca
 3. Dĺžky trvania plnenia úlohy
 4. Množstva vykonanej práce
 5. Nevyhnutných výdavkov, ako napríklad použitých materiálov, spotrebného materiálu, nástrojov, vybavenia, apod.
 6. Ďalších podmienok, ktoré mali vplyv na vykonanú prácu, ako napríklad dodržanie lehôt, nadčasy mimo pracovného času a cez štátne sviatky, apod.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Občianske konanie

Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na znalcov, sa vzťahujú aj na prekladateľov – pozri vyššie.

Trestné konanie

Občiansky súdny poriadok: Článok 189 ods. 2

Náklady na preklad v predsúdnom konaní uhradí príslušný orgán a náklady na preklad počas súdneho konania uhradí príslušný súd.

Súvisiace prílohy

Správa Bulharska o štúdii transparentnosti nákladovPDF(566 Kb)en


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 09/03/2020

Trovy konania - Česká republika

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto stránke nájdete informácie o trovách konania v Českej republike.


Trovy konania

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo - rozvod

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo - starostlivosť o deti a výživné

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo - zmluva

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo - zodpovednosť

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Právnici

V Českej republike je len jeden druh právnikov (advokáti), nie sú tu žiadni obhajcovia alebo právni poradcovia.

Odkaz sa zobrazí v novom okneVyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 177/1996 Zb. zo 4. júna 1996 upravuje odmeny a náhrady advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa). Je dostupná v angličtine na webovej stránke Českej advokátskej komory.

Na odmenách pre advokátov sa môžu zúčastnené strany dohodnúť aj súkromne.

Vo väčšine občianskoprávnych veci (vrátane rodinných a obchodných záležitostí) nie je právne zastúpenie povinné.

Fixné trovy

Fixné trovy v občianskych konaniach

Fixné trovy strán v občianskoprávnych konaniach

Zákon č. 549/1991 Zb. o súdnych poplatkoch (anglická verzia nie je k dispozícii) upravuje náklady splatné v súvislosti s občianskoprávnym konaním. Tieto sa líšia podľa druhu konania. V niektorých prípadoch sa platia fixné odmeny; v iných sa splatné odmeny vypočítajú na základe percentuálneho podielu.

Trovy konania sa musia vo všetkých prípadoch platiť v českej mene (CZK) a musia sa poslať bankovým prevodom na účet štátu (alebo účet súdu). Náklady do 5 000 CZK sa môžu platiť vo forme kolkov, ktoré sa kupujú na poštách a na niektorých iných miestach.

Súd musí informovať osobu uplatňujúcu si nárok o konkrétnej sume, ktorú musí zaplatiť.

Fáza občianskoprávneho konania, keď sa musia zaplatiť fixné trovy

Trovy sa musia uhradiť do troch dní od dátumu oznámenia, ešte pred prvým pojednávaním.

Fixné trovy v trestných konaniach

Fixné trovy strán vedúcich spory v trestných konaniach

Trestné konania sa vždy začínajú ex officio (štátnym zastupiteľstvom) a obžalovaný platí len náklady na právne zastúpenie.

Fáza trestného konania, keď sa musia zaplatiť fixné trovy

V trestných konania sa neplatia súdne trovy.

Fixné trovy v konaniach pred Ústavným súdom

Fixné trovy strán vedúcich spory v konaniach pred Ústavným súdom

Za žaloby podané na Ústavnom súde Českej republiky nie sú stanovené žiadne fixné súdne trovy, ale zastupovanie advokátom je povinné.

Fáza konania pred ústavným súdom, keď sa musia zaplatiť fixné trovy

Neplatia sa žiadne fixné súdne trovy.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

Právnym zástupcom nebola uložená žiadna povinnosť poskytovať informácie vopred.

Právnik a klient sa môžu dohodnúť na právach a povinnostiach strán.

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o úprave trov v Českej republike?

Odporúčame vám, aby ste každý konkrétny prípad prekonzultovali so svojim právnikom. Akonáhle začne konanie, súd je zodpovedný za oznámenie súdnych trov, ktoré sa majú zaplatiť.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Českej republike?

Keďže jediným úradným jazykom v Českej republike je čeština, nejestvuje žiadna právna povinnosť poskytovať informácie v iných jazykoch. Kvalita informácií takto závisí od ochoty a schopnosti jednotlivca poskytovať informácie.

Kde nájdem informácie o mediácii / zmierovacom konaní?

Informácii o mediácii môžete nájsť na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneAsociácia mediátorov Českej republiky (AMČR)

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webová stránka obsahujúca informácie o trovách

Neexistuje žiadna oficiálna stránka poskytujúca informácie o trovách.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti sú uvedené rozličné štatistiky; veľa však závisí od konkrétneho prípadu. Niektoré právne predpisy stanovujú lehoty len vo vzťahu ku konkrétnym úkonom súdu (napr. predbežné nálezy).

Kde nájdem informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho druhu prípadu?

Splatné trovy závisia od okolností každého prípadu; nie je preto možné poskytnúť takéto informácie vopred.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa poskytujú tieto informácie?

Súdne poplatky nepodliehajú DPH a ich výška je konečná. Tarify advokátov nezahŕňajú DPH. Určité právnické firmy, ktoré sú platcami DPH, pripočítavajú DPH (19%).

Aké sú platné sadzby?

Pozri bod týkajúci sa DPH.

Právna pomoc

Uplatniteľná hranica príjmu v oblasti občianskoprávneho súdnictva

Neexistuje žiadna pevne stanovená hranica príjmu. Sudca však môže na požiadanie posúdiť každú situáciu individuálne. Môže sa udeliť čiastočné alebo úplné oslobodenie od povinnosti zaplatiť súdny poplatok pod podmienkou, že žiadateľ nezačal konanie bezdôvodne.  V prípadoch, keď je právne zastúpenie povinné, súd môže žiadateľovi ustanoviť právneho zástupcu.

Bezplatnú právnu pomoc poskytujú špecializované mimovládne organizácie (v závislosti od predmetu konania) alebo Česká advokátska komora. V osobitných prípadoch môže Česká advokátska komora ustanoviť právnika na poskytovanie bezplatných právnych služieb. Pri posudzovaní, či osoba spĺňa podmienky na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci sa nezohľadňuje len príjem osoby, ale tiež celková finančná situácia jej domácnosti.

Uplatniteľná hranica príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obžalovaných

Neexistuje žiadna pevne stanovená úroveň príjmu. Súdy ustanovia právnika obžalovanému vo všetkých situáciách, kde je právne zastúpenie povinné a obžalovaný nemá vlastného právnika.

Uplatniteľná hranica príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obete

Bezplatnú právnu pomoc obetiam poskytujú len určité mimovládne organizácie. Obete sú stranou trestného konania len v niekoľkých osobitných prípadoch; v ostatných prípadoch sú povinní podať žalobu (vyššie uvedené informácie týkajúce sa hranice príjmu, ktorá je uplatniteľná v oblasti civilného súdnictva, sú relevantné aj v tomto prípade).

Ďalšie podmienky pre poskytnutie právnej pomoci obetiam

Obete môžu požiadať Ministerstvo spravodlivosti o náhradu (podľa zákona č. 209/1997 Zb.).

Ďalšie podmienky pre poskytnutie právnej pomoci obžalovaným

Vyššie uvedené informácie o hranici príjmov, ktoré sa vzťahujú na právnu pomoc obžalovaným v oblasti trestného súdnictva, sú relevantné aj v tomto prípade.

Bezplatné súdne konanie

Sťažnosti podané na Ústavnom súde sú bezplatné. Súdne poplatky sa nevyžadujú pri určitých druhoch konaní (vymedzených v § 11 zákona č. 549/1991 Zb. o súdnych poplatkoch) – napr. keď sťažovateľom je neplnoletá osoba a v niektorých ďalších prípadoch (napr. stranou konania je štát alebo jeho orgány; keď cudzinec žiada o azyl alebo v iných prípadoch, na ktorých sa zúčastňujú strany v „slabšom postavení“).

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Je na sudcovi, aby rozhodol (vo svojom konečnom rozhodnutí) v každom osobitnom prípade; sudca môže nariadiť, aby strana, ktorá spor prehrá, uhradila všetky alebo časť trov. Neuplatňuje sa to na rozvodové konanie. Rozhodnutia o povinnosti uhradiť trovy môžu zahŕňať náklady na právnikov.

Odmeny znalcov

Súd hradí odmeny znalcov, ktorých ustanoví.  Strany sporu sú zodpovedné za uhradenie odmien znalcov len vtedy, keď sami požiadajú o služby znalca. V niektorých osobitných prípadoch súd môže rozhodnúť, že odmeny znalcov má zaplatiť strana, ktorá spor prehrá.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Súd je zodpovedný za uhradenie odmien prekladateľom alebo tlmočníkom prizvaným do súdneho konania. Ak je stranou konania cudzinec, ktorý nerozumie po česky, má právo obrátiť sa na súd vo svojom materinskom jazyku.

Súvisiace prílohy

Správa zo štúdie o transparentnosti súdnych trov za Českú republikuPDF(703 Kb)en


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 02/11/2020

Prípadová štúdia 1 – rodinné právo – rozvod - Česká republika

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – rozvodu boli členské štáty požiadané informovať stranu, ktorá podáva žiadosť o rozvod, o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dvojica uzavrie manželstvo. Neskôr sa odlúčia a dohodnú sa na rozvode.

Prípad B – medzištátna situácia: Dvaja štátni príslušníci toho istého členského štátu (členský štát A) uzavrú manželstvo. Sobáš sa uskutoční v členskom štáte A. Po svadbe sa dvojica presťahuje za prácou do iného členského štátu (členský štát B), kde sa usadia. Krátko potom sa manželia odlúčia, manželka sa vráti do členského štátu A a manžel zostane v členskom štáte B. Manželia sa dohodnú na rozvode. Manželka ihneď po návrate do členského štátu A podá žiadosť o rozvod na súde členského štátu B.


Trovy konania

Trovy v Českej republike

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (ARS)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Alternatívne riešenie sporu

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje takáto možnosť pre tento druh prípadu?

Náklady

Prípad A

1 000 CZK

---

---

1 000 CZK

---

---

áno (nepovinné)

zmluvne (obvykle 1 000 CZK za hodinu, 3 hodiny)

Prípad B

1 000 CZK

---

---

1 000 CZK

---

---

áno (nepovinné)

zmluvneNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie exekútora povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie znalca povinné?

Náklady

Prípad A

nie

zmluvné, ale podľa taríf právnikov 1 500 CZK za každý úkon (obvykle 5)

nie (poštou)

-

-

nie

350 CZK za hodinu

Prípad B

nie

zmluvne

nie (závisí od druhej krajiny)

-

-

nie

350 CZK za hodinuNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky (záruky) a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka (záruka)

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Áno. Platí sa skutočná výška vynaložených nákladov.

Iné v každej situácii

nie

-

-

-

Prípad B

Áno. Platí sa skutočná výška vynaložených nákladov.

Iné v každej situácii

nie

-

-

-


Náklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatní?

Kedy je poskytnutá podpora v plnom rozsahu?

Podmienky?

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Len MVO

-

-

nie

-

Všetky náklady na rozvod

nie

Prípad B

Pozri smernicu o právnej pomoci pri cezhraničných sporoch

-

-

nie

-

Všetky náklady na rozvod

nieNáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory?

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Opis

Približná výška nákladov?

Prípad A

Pôvodné dokumenty v cudzom jazyku potrebné na účely konania

Od 350 CZK za stranu (záleží od jazyka)

-

-

-

-

Prípad B

Pôvodné dokumenty v cudzom jazyku potrebné na účely konania

Minimálne 350 CZK za stranu (záleží od jazyka)

Keď je strana sporu alebo svedok cudzinec alebo nerozumie po česky

350 CZK za hodinu

-

-Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 02/11/2020

Prípadová štúdia 2 – rodinné právo – opatrovníctvo dieťaťa - Česká republika

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – starostlivosti o deti boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov. Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka sa súdi o obmedzenie styku dieťaťa s otcom.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B) viacero rokov. Majú spolu dieťa, ale ihneď po narodení dieťaťa sa odlúčia. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka a dieťa sa presťahujú do iného členského štátu (členský štát A) – uvedené rozhodnutie súdu im to umožňuje – a otec zostane v členskom štáte B. Po niekoľkých rokoch sa matka súdi v členskom štáte A o úpravu styku dieťaťa s otcom


Trovy konania

Trovy v Českej republike

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (ARS)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Alternatívne riešenie sporu

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje takáto možnosť pre tento druh prípadu?

Náklady

Prípad A

0 CZK

---

---

0 CZK

---

---

áno

500 - 1 000 CZK za hodinu

Prípad B

0 CZK

---

---

0 CZK

---

---

áno

500 - 1 000 CZK za hodinuNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie exekútora povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie znalca povinné?

Náklady

Prípad A

nie

Obvykle zmluvné, závisí od počtu pojednávaní súdu

(od 5 000 CZK)

nie

-

-

nie

350 CZK za hodinu

Prípad B

nie

Obvykle zmluvné, podľa okolností

nie (závisí od druhej krajiny)

-

-

nie

350 CZK za hodinu


Náklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky (záruky) a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka (záruka)

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Áno, v súvislosti so skutočnou výškou ich výdavkov

Iné v každej situácii

Pri týchto druhoch konaní nie

-

-

-

Prípad B

Áno, v súvislosti so skutočnou výškou ich výdavkov

Iné v každej situácii

Pri týchto druhoch konaní nie

-

-

-Náklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatní?

Kedy je poskytnutá podpora v plnom rozsahu?

Podmienky?

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Len mimovládne organizácie

-

-

Vo všeobecnosti nie (len v konkrétnych prípadoch, keď je príjem strany, ktorá spor vyhrala, veľmi nízky)

-

Neplatia sa žiadne súdne trovy, takže úhrada sa môže týkať len poplatkov za právnikov.

nie

Prípad B

Pozri smernicu o právnej pomoci pri cezhraničných sporoch

-

-

nie

-

-

nie


Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory?

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Opis

Približná výška nákladov?

Prípad A

Pôvodné dokumenty v cudzom jazyku potrebné na účely konania

Minimálne 350 CZK za stranu

-

-

-

-

Prípad B

Pôvodné dokumenty v cudzom jazyku potrebné na účely konania

Minimálne 350 CZK za stranu

Keď je strana sporu alebo svedok cudzinec alebo nerozumie po česky

350 CZK za hodinu

-

-Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 02/11/2020

Prípadová štúdia 4 – obchodné právo – zmluva - Česká republika

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zmlúv boli členské štáty požiadané informovať predajcu o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Spoločnosť dodala tovar v hodnote 20 000 EUR. Nedostala za tovar zaplatené, pretože odberateľ sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli.

Predajca sa rozhodne súdiť o plnú výšku ceny tovaru.

Prípad B – medzištátna situácia: Spoločnosť so sídlom v členskom štáte B dodá odberateľovi v členskom štáte A tovar v hodnote 20 000 EUR. Zmluva sa riadi právom členského štátu B a je napísaná v jazyku členského štátu B. Predajca nedostal za tovar zaplatené, pretože odberateľ v členskom štáte A sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli. Predajca sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú výšku ceny tovaru, dohodnutú v zmluve s odberateľom.


Trovy konania


Trovy v Českej republike

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Alternatívne riešenie sporu

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje takáto možnosť pre tento druh prípadu?

Náklady

Prípad A

4 % zo sumy (ekvivalent 800 € v CZK)

---

nie

4 % zo sumy (ekvivalent 800 € v CZK)

---

nie

áno (nepovinné)

zmluvné (obvykle 1 000 CZK za hodinu, 3 hodiny)

Prípad B

4 % zo sumy (ekvivalent 800 € v CZK)

---

nie

4 % zo sumy (ekvivalent 800 € v CZK)

---

nie

áno (nepovinné)

zmluvnéNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie exekútora povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie znalca povinné?

Náklady

Prípad A

nie

zmluvné

nie

-

-

nie

zmluvné (min 350 CZK za hodinu)

Prípad B

nie

zmluvné

nie

-

-

nie

zmluvné (min 350 CZK za hodinu)Náklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky (záruky) a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka (záruka)

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Áno. Platí sa skutočná výška vynaložených nákladov.

Iné v každej situácii

V obchodných veciach, keď sa požaduje predbežné opatrenie

100 000 CZK

-

-

Prípad B

Áno. Platí sa skutočná výška vynaložených nákladov.

Iné v každej situácii

V obchodných veciach, keď sa požaduje predbežné opatrenie

100 000 CZK

-

-Náklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatní?

Kedy je poskytnutá podpora v plnom rozsahu?

Podmienky?

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Len mimovládne organizácie

-

-

áno

Záleží od okolností prípadu.

Môžu sa hradiť všetky náklady.

nie

Prípad B

Pozri smernicu o právnej pomoci pri cezhraničných sporoch

-

-

áno

Záleží od okolností prípadu.

Môžu sa hradiť všetky náklady.

nieNáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Pôvodné dokumenty v cudzom jazyku potrebné na účely konania

Minimálne 350 CZK za stranu

-

-

Prípad B

Pôvodné dokumenty v cudzom jazyku potrebné na účely konania

Minimálne 350 CZK za stranu

Keď je strana sporu alebo svedok cudzinec alebo nerozumie po česky

350 CZK za hodinuObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 02/11/2020

Prípadová štúdia 5 – obchodné právo – zodpovednosť - Česká republika

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zodpovednosti boli členské štáty požiadané informovať spotrebiteľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení dodá inštalačnej firme ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi a inštaluje ho v jeho dome.  V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou aj s poisťovňami.

Prípad B – medzištátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení v členskom štáte B dodá inštalačnej firme v členskom štáte C ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi v členskom štáte A a inštaluje ho v jeho dome. V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená v poisťovni vo svojom vlastnom členskom štáte. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou a s poisťovňou v členskom štáte A.


Trovy konania


Trovy v Českej republike

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Alternatívne riešenie sporu

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje takáto možnosť pre tento druh prípadu?

Náklady

Prípad A

4 % zo sumy (požaduje sa poistenie)

---

nie

4 % zo sumy

---

nie

áno (nepovinné)

zmluvne (obvykle 1 000 CZK za hodinu, 3 hodiny)

Prípad B

4 % zo sumy (požaduje sa poistenie)

---

nie

4 % zo sumy

---

nie

áno (nepovinné)

zmluvneNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie exekútora povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie znalca povinné?

Náklady

Prípad A

nie

zmluvné

nie

-

-

nie

zmluvné (min 350 CZK za hodinu)

Prípad B

nie

zmluvné

nie

-

-

nie

zmluvné (min 350 CZK za hodinu)Náklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky (záruky) a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka (záruka)

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Áno. Platí sa skutočná výška vynaložených nákladov.

Iné v každej situácii

Ak sa vyžaduje predbežné opatrenie.

50 000 CZK

-

-

Prípad B

Áno. Platí sa skutočná výška vynaložených nákladov.

Iné v každej situácii

Ak sa vyžaduje predbežné opatrenie.

50 000 CZK

-

-Náklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatní?

Kedy je poskytnutá podpora v plnom rozsahu?

Podmienky?

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Centrá ochrany spotrebiteľov, ostatné mimovládne organizácie

-

áno

Záleží od okolností prípadu.

Môžu sa hradiť všetky náklady.

nie

Prípad B

Pozri smernicu o právnej pomoci pri cezhraničných sporoch; aj Európske spotrebiteľské centrum

-

-

áno

Záleží od okolností prípadu.

Môžu sa hradiť všetky náklady.

nieNáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Pôvodné dokumenty v cudzom jazyku potrebné na účely konania

Minimálne 350 CZK za stranu

-

-

Prípad B

Pôvodné dokumenty v cudzom jazyku potrebné na účely konania

Minimálne 350 CZK za stranu

Keď je strana sporu alebo svedok cudzinec alebo nerozumie po česky

350 CZK za hodinuObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 02/11/2020

Trovy konania - Dánsko

Na tejto stránke sa uvádzajú informácie o súdnych trovách v Dánsku.


Trovy konania

Právny rámec upravujúci poplatky účtované v právnických profesiách

Poplatky účtované v právnických profesiách v zásade nie sú upravené. Vrchný súd (landsret) však stanovil usmernenie pre sadzby, ktoré je prístupné verejnosti. Každý môže podať sťažnosť týkajúcu sa poplatkov účtovaných právnym zástupcom Disciplinárnej rade právnych zástupcov Odkaz sa zobrazí v novom okne„Advokatnævnet“.

Fixné súdne trovy

Fixné súdne trovy v občianskoprávnych konaniach

Fixné súdne trovy pre strany v občianskoprávnych konaniach

V dánskom práve sa vyžaduje, aby navrhovateľ zaplatil súdny poplatok pri predložení žaloby. Najnižší poplatok je stanovený na 500 DKK. Vo veciach s hodnotou vyššou ako 50 000 DKK je poplatok 750 DKK plus čiastka zodpovedajúca 1,2 % zo sumy, ktorá prevyšuje 50 000 DKK.

Vo veciach s hodnotou vyššou ako 50 000 DKK sa okrem toho hradí ďalší súdny poplatok za súdne pojednávanie. Tento poplatok je totožný so súdnym poplatkom pri predložení žaloby. Navrhovateľ teda musí aj za súdne pojednávanie uhradiť poplatok 750 DKK plus 1,2 % zo sumy, ktorá prevyšuje 50 000 DKK.

Pri oboch typoch poplatkov je stanovená horná hranica 75 000 DKK (poplatok za predloženie žaloby a poplatok za súdne pojednávanie). V niektorých veciach (napr. týkajúcich sa výkonu verejnej moci) je horná hranica len 2 000 DKK.

Niektoré typy občianskoprávnych vecí sú od súdnych poplatkov oslobodené, vrátane vecí týkajúcich sa rodinného práva.

Fázy občianskoprávnych konaní, v ktorých strany musia zaplatiť súdne trovy

Ako už bolo uvedené, navrhovateľ musí zaplatiť súdny poplatok pri predložení žaloby.

Poplatok za súdne pojednávanie sa musí zaplatiť do dátumu, na ktorý je stanovené pojednávanie, najskôr ale tri mesiace pred pojednávaním.

Fixné trovy v trestných konaniach

Fixné súdne trovy pre strany v trestných konaniach

Trestné veci sú obvykle oslobodené od súdnych poplatkov. Malý počet trestnoprávnych vecí však podlieha súkromnej obžalobe, v takomto prípade sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa súdnych poplatkov v občianskoprávnych veciach.

Fixné trovy v ústavných konaniach

Fixné súdne trovy pre strany ústavných konaniach

Ústavné veci sa môžu prejednávať buď ako občianskoprávne alebo trestné veci. V Dánsku neexistujú samostatné pravidlá týkajúce sa ústavných konaní.

Predbežné informácie o nákladoch konaní, ktoré musia uviesť zákonní zástupcovia

Práva a povinnosti strán

V bode 16.8 Kódexu správania Dánskej advokátskej a právnickej komory (Advokatsamfundets advokatetiske regler) sa stanovuje:

„Právny zástupca by sa mal usilovať vyvinúť maximálnu snahu na nájdenie riešenia klientovho problému v danej veci pri čo najnižších nákladoch, pričom by mal prihliadať na želania a inštrukcie klienta.“

Zdroje trov

Kde môžem nájsť informácie o zdrojoch trov v Dánsku?

Informácie o trovách sú dostupné na domovskej stránke Dánskej advokátskej a právnickej komory Odkaz sa zobrazí v novom okne„Advokatsamfundet“ a dánskych súdov Odkaz sa zobrazí v novom okne„Danmarks Domstole“.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Dánsku?

Informácie o trovách sú dostupné v dánčine a angličtine.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Informácie o mediácii (retsmægling) sa nachádzajú na domovskej stránke dánskych súdov Odkaz sa zobrazí v novom okne„Danmarks Domstole“.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webové stránky s informáciami o trovách

Na oficiálnej webovej stránke Dánskej správy súdov Odkaz sa zobrazí v novom okne„Domstolsstyrelsen“ sa nachádzajú všeobecné informácie o dánskom súdnom systéme a kontaktné informácie.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania rôznych konaní?

Informácie o priemernej dĺžke trvania rôznych typov konaní sú dostupné na domovskej stránke dánskych súdov Odkaz sa zobrazí v novom okne„Danmarks Domstole“.

Daň z pridanej hodnoty

Kde môžem nájsť tieto informácie?

Uverejnené informácie zvyčajne zahŕňajú DPH.

Právna pomoc

Platná hranica príjmu v oblasti občianskoprávneho súdnictva

Hranica príjmu pre právnu pomoc sa upravuje raz ročne. V roku 2019 sa uplatňovali tieto hranice:

 • slobodný/á: DKK 329 000
 • žiadateľ/ka, ktorý/á je ženatý/vydatá alebo v podobnom vzťahu: DKK 418 000
 • suma pripočítaná na každé dieťa:: DKK 57 000.

51Každý má bez ohľadu na príjem právo získať v inštitúciách právnej pomoci základné právne poradenstvo ústne a bezplatne (advokatvagten and retshjælpen).

Platná prahová hodnota príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obžalovaných

Právo obžalovaného na právne zastúpenie nezávisí od príjmu, ale od charakteru veci. Pokiaľ je obžalovaný uznaný vinným, musí on /ona zvyčajne uhradiť odmenu obhajcovi bez ohľadu na výšku svojho príjmu.

Platná prahová hodnota príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obete

Právo obete na právne zastúpenie nezávisí od príjmu, ale od charakteru veci. Podľa čl. 741 písm. a) zákona o súdnej správe sa za hlavné situácie, v ktorých majú obete právo na právne zastúpenie, považujú prípady zahŕňajúce násilie a sexuálne trestné činy. V takýchto situáciách hradí poplatok za právnych zástupcov štát.

Ďalšie podmienky poskytnutia právnej pomoci obetiam

Pre obete platí vyššie uvedená odpoveď týkajúca sa použiteľnej prahovej hodnoty príjmu v oblasti trestného súdnictva.

Ďalšie podmienky poskytnutia právnej pomoci obvineným

Pre obvinených platí vyššie uvedená odpoveď týkajúca sa použiteľnej prahovej hodnoty príjmu v oblasti trestného súdnictva.

Existujú súdne konania oslobodené od poplatkov?

Ako už bolo uvedené (pozri odpoveď k fixným nákladom pre strany v občianskoprávnych konaniach), určité občianskoprávne veci sú úplne oslobodené od súdnych poplatkov. V priebehu konania však môže byť potrebné uhradiť iné náklady (napr. poplatky účtované právnym zástupcom).

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Pravidlá o náhrade nákladov v občianskoprávnych veciach sú uvedené v kapitole 30 zákone o výkone súdnictva (retsplejeloven).

Vo všeobecnosti platí, že strana, ktorá prehrá spor, musí zaplatiť víťaznej strane. Ak si to však vyžadujú osobitné okolnosti, súd môže rozhodnúť, že porazená strana nemusí zaplatiť náklady víťaznej strany, ale musí zaplatiť len časť týchto nákladov.

Môžu sa priznať len náklady nevyhnutné na riadne vybavenie veci.

Odmeny znalcov

Za zaplatenie odmeny znalcovi je zodpovedný navrhovateľ, ak žiadal o znalecký posudok v konkrétnej záležitosti.

Na záver konania v predmetnej veci súd rozhodne, či má odporca zaplatiť náklady na znalca. Závisí to od výsledku konania vo veci.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Vo všeobecnosti platí, že v občianskoprávnych veciach hradí odmeny účastník konania.
V trestných veciach sa odmeny tlmočníkom hradia zo štátnej pokladnice.

Relevantné dokumenty

Správa Dánska o transparentnosti súdnych trovPDF(560 Kb)en


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 27/08/2019

Trovy konania - Nemecko

Na tejto stránke nájdete informácie o súdnych trovách v Nemecku.


Trovy konania

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – rozvod

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – zverenie detí do starostlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – výživné

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – zmluva

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – zodpovednosť

Právny rámec upravujúci poplatky spojené s právnickými profesiami

Advokáti

V Nemecku sa nerozlišuje medzi rôznymi formami advokátov.

V Nemecku sa odmeny pre advokátov vyberajú v súlade so zákonom o odmenách advokátov [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz] (RVG) alebo na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom. V zásade sú tieto dohody vždy možnou alternatívou k zákonným poplatkom. Pritom je potrebné zohľadniť aj ustanovenia § 49b nariadení týkajúcich sa advokátov [Bundesrechtsanwaltsordnung] (BRAO)] a §§ 3 a až 4b zákona o odmenách advokátov. Ak advokát zastupuje klienta na súde, schválené odmeny nemôžu byť nižšie ako odmeny stanovené zákonom.

Tabuľka poplatkov priložená k zákonu o odmenách advokátov (príloha 1 zákona o odmenách advokátov) stanovuje buď fixné poplatky, alebo rámcovú sadzbu za jednotlivé úkony. Výška poplatkov sa bežne stanovuje na základe hodnoty veci, ktorá je predmetom konania . Rozsah poplatkov založených na hodnote veci, ktorá je predmetom konania, predstavuje maximálnu a minimálnu sadzbu účtovanú za daný úkon. Súčasná výška poplatkov založená na hodnote veci, ktorá je predmetom konania, je stanovená v tabuľke poplatkov (príloha 2 zákona o odmenách advokátov). V každom prípade musí byť primeraný poplatok vychádzajúci z predpísaného rozsahu stanovený ex aequo et bono, pričom treba zohľadniť všetky okolnosti, najmä rozsah a zložitosť vykonanej práce, dôležitosť prejednávanej veci a príjem a majetkové pomery klienta. Ak advokát znáša značné riziko zodpovednosti, môže sa to zohľadniť pri určovaní jeho odmeny. Rámcové sadzby so zákonne stanovenou maximálnou a minimálnou výškou sa uplatňujú v množstve osobitných oblastí, najmä v trestných veciach a vo veciach týkajúcich sa sociálneho práva.

Súdni vykonávatelia

Súdni vykonávatelia [Gerichtsvollzieher] môžu vyberať len poplatky stanovené v zákone o odmenách súdnych vykonávateľov [Gerichtsvollzieherkostengesetz] (GvKostG)]. Za každý úkon, ktorý vykonáva súdny vykonávateľ, je stanovený určitý poplatok.

Fixné náklady

Fixné náklady v občianskoprávnych konaniach

Fixné náklady pre strany sporu v občianskoprávnych konaniach

Súd zvyčajne účtuje poplatok za konanie na základe hodnoty nároku. V občianskoprávnych konaniach stanovuje tieto poplatky zákon o súdnych poplatkoch [Gerichtskostengesetz] (GKG) a zákon o súdnych poplatkoch v rodinných veciach [Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen] (FamGKG). Sadzby poplatkov sú stanovené v tabuľke (príloha 1 príslušného zákona). V prílohe 2 je v príslušnej tabuľke uvedená výška poplatkov založená na hodnote veci, ktorá je predmetom konania. Vo všeobecných občianskoprávnych konaniach a vo veciach týkajúcich sa rodinného práva, a to najmä vo veciach určenia výšky vyživovacej povinnosti je sadzba poplatku 3,0 a vo veciach týkajúcich sa manželstva 2,0. Vo veciach týkajúcich sa rodičovstva vrátane rodičovskej starostlivosti a úpravy styku s dieťaťom predstavuje táto sadzba 0,5. Hodnota konania sa určuje takto:

 • Vo veciach týkajúcich sa manželstva sa hodnota konania stanovuje na základe voľného uváženia, a to po zohľadnení všetkých okolností jednotlivých prípadov, najmä rozsahu a významu veci, ako aj príjmu a majetkových pomerov manželov. Pokiaľ ide o príjmy, vychádza sa z hodnoty zodpovedajúcej trojnásobku čistého príjmu oboch manželov. Súdy spravidla stanovia hodnotu konania na základe trojnásobku čistého príjmu.
 • Vo veciach týkajúcich sa rodinného práva je hodnota konania zvyčajne podmienená hodnotou nároku. Vo veciach určenia výšky vyživovacej povinnosti je pri stanovení výšky výživného smerodajná výška preukázaných výdavkov na živobytie, maximálne však ich ročná výška. V tomto výpočte sa zohľadnia aj nedoplatky za obdobie do predloženia žiadosti.
 • Vo veciach týkajúcich sa rodičovstva vrátane rodičovskej starostlivosti a úpravy styku s dieťaťom predstavuje hodnota konania 3 000 EUR.

V prípade, že nedošlo k uzatvoreniu dohody o výške odmeny, za zastupovanie advokátom na súde sa účtujú poplatky na základe hodnoty veci, ktorá je predmetom konania. Táto hodnota zvyčajne zodpovedá hodnote konania, podľa ktorej sa určujú súdne poplatky. V zákone o odmenách advokátov sa presne stanovuje, aký druh poplatkov a v akej výške možno účtovať v prípade jednotlivých konaní. V prílohe 2 uvedeného zákona je stanovená výška poplatkov na základe hodnoty veci, ktorá je predmetom konania. V občianskoprávnom konaní na prvom stupni sa advokátovi vypláca poplatok za konanie vo výške 1,3 – násobku sadzby a poplatok za právne zastupovanie vo výške 1,2-násobku sadzby. Pokiaľ advokát dosiahne vyrovnanie medzi stranami sporu na prvom stupni, vyplatí sa mu dodatočná odmena za vyrovnanie, ktorej sadzba je 1,0.

Kedy je potrebné uhradiť fixné náklady v občianskoprávnych konaniach?

Vo všeobecných občianskoprávnych konaniach, konaniach týkajúcich sa určenia výšky vyživovacej povinnosti a v konaniach vo veci manželstva sa súdne poplatky musia uhradiť ihneď po predložení žiadosti alebo žaloby. V konaniach týkajúcich sa rodinného práva sú tieto poplatky splatné na konci súdneho konania. Ak nebolo dohodnuté inak, odmena sa advokátovi uhradí po skončení právneho zastupovania. Advokát má však zákonný nárok na uhradenie preddavku.

Fixné náklady v trestnoprávnych konaniach

Fixné náklady pre strany sporu v trestnoprávnych konaniach

V trestnoprávnych veciach sa súdne poplatky vyberajú až po vynesení konečného rozsudku. Výška poplatku sa určuje v závislosti od uloženého trestu, a to v rozsahu od 120 EUR do 900 EUR. Ak nebola uzavretá žiadna dohoda o poplatkoch, má advokát, či už ako obhajca alebo ako zástupca prokurátora, nárok na tarifnú odmenu za konkrétne úkony, ktoré je pri každej prejednávanej veci zo zákona potrebné na tento účel vykonať. Výška tejto tarifnej odmeny je pre konania v jednotlivých veciach stanovená zákonom.

Kedy je potrebné uhradiť fixné náklady v trestnoprávnych konaniach?

Súdne poplatky sú splatné po vynesení konečného rozsudku. Ak nebolo dohodnuté inak, odmena sa advokátovi uhradí po skončení právneho zastupovania. Advokát má však zákonný nárok na uhradenie preddavku.

Fixné náklady v konaniach pre ústavným súdom

Fixné náklady pre strany sporu v konaniach pred ústavným súdom

Konania pred Spolkovým ústavným súdom [Bundesverfassungsgericht] je bezplatné, s výnimkou prípadov, keď bola ústavná sťažnosť podaná neoprávnene (§ 34 zákona o Spolkovom ústavnom súde [Bundesverfassungsgerichtsgesetzes]). Právne zastúpenie, najmä prostredníctvom advokáta, sa na Spolkovom ústavnom súde vyžaduje len v prípade ústneho konania (§ 22 zákona o Spolkovom ústavnom súde).

Kedy je potrebné uhradiť fixné náklady v konaniach pred ústavným súdom?

Ak nebolo dohodnuté inak, odmena sa advokátovi uhradí po skončení právneho zastupovania. Advokát má však zákonný nárok na uhradenie preddavku.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

Advokát je povinný poskytnúť klientovi úplné informácie a poradenstvo a musí klientovi navrhnúť najbezpečnejší a najmenej rizikový spôsob, ako dosiahnuť želaný cieľ. Advokát musí takisto poukázať na všetky riziká v danej veci, aby klient mohol prijať rozhodnutie založené na informáciách. Rozsah poskytnutých informácií závisí od posúdenia advokáta. Advokát musí odpovedať na otázky klienta komplexne a pravdivo. Pred začatím súdneho konania je advokát povinný objasniť klientovi perspektívy a riziká spojené so súdnym sporom. Sem patria riziká spojené s nákladmi, ako aj vyhliadky na úspech.

Osobitnú povinnosť poskytovať informácie má advokát v týchto prípadoch:

 • ak je odmena advokáta založená na hodnote veci, ktorá je predmetom konania , advokát je povinný na túto skutočnosť upozorniť ešte predtým, ako začne konať (§ 49b ods. 5 nariadení týkajúcich sa advokátov);
 • ak sa uzatvorí dohoda o odmene advokáta, musí sa v nej poukázať na to, že v prípade nahradenia poplatkov sa nahradia len poplatky vyplývajúce zo zákona (§ 3a ods. 1, veta 3 zákona o odmenách advokátov);
 • ak sa advokát s klientom dohodne na zaplatení poplatku za služby, ktorý je splatný po dosiahnutí výsledku, advokát musí klienta upozorniť na skutočnosť, že dohoda nemá vplyv na žiadne iné náklady, ktoré klient bude musieť znášať (§ 4a ods. 3, veta 2 zákona o odmenách advokátov);
 • pred uzatvorením dohody o zastupovaní klienta v súdnom konaní pred pracovným súdom musí advokát klienta upozorniť na skutočnosť, že náklady na advokáta sa nevracajú (§ 12a ods. 1, veta 2 zákona o pracovných súdoch [Arbeitsgerichtsgesetz]).

Právny základ pre stanovenie nákladov

Kde možno nájsť informácie o právnom základe pre stanovenie nákladov v Nemecku?

Texty zákonov týkajúcich sa nákladov možno nájsť v kníhkupectvách alebo ich najnovšie znenie možno bezplatne vyhľadať na internete.

V akých jazykoch možno získať informácie o právnych základoch pre stanovenie nákladov v Nemecku?

Tieto informácie sú dostupné v nemeckom jazyku.

Kde možno nájsť ďalšie informácie o nákladoch na súdne konanie?

Webová stránka obsahujúca informácie o nákladoch konania

Odkaz sa zobrazí v novom okneAktuálne znenie zákonov je dostupné na oficiálnej webovej stránke Spolkového ministerstva spravodlivosti. Rôzne právne predpisy týkajúce sa nákladov možno stiahnuť kliknutím na príslušnú skratku (GKG, FamGKG, GvKostG a RVG).

Kde možno nájsť informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Spolkový štatistický úrad [Statistisches Bundesamt] vydáva každoročne edíciu štatistických publikácií o vykonávaní spravodlivosti. Napríklad edícia 10, podséria 2.1 obsahuje údaje o dĺžke občianskoprávnych konaní v Nemecku, ktoré sú špecifikované podľa jednotlivých spolkových krajín a oblasti Oberlandesgerichtu [vyšší regionálny súd]. Jednotlivé údaje sú uvedené na jednej strane pre okresné súdy [Amtsgerichte] a krajinské súdy [Landgerichte] a na strane druhej pre Oberlandesgerichte, ako aj pre konania na súdoch prvého a druhého stupňa. Tieto edície neobsahujú štatistiky o dĺžke trvania konaní v rôznych typoch prípadov.

Kde možno nájsť informácie o priemerných celkových nákladoch jednotlivých konaní?

Existuje možnosť zakúpenia kníh, ktoré obsahujú tabuľky znázorňujúce priemerné riziko vzniku nákladov v občianskoprávnych konaniach.

Daň z pridanej hodnoty

Kde možno nájsť informácie o dani z pridanej hodnoty? Aké sú príslušné sadzby?

Na súdy a súdnych vykonávateľov sa nevzťahuje DPH. Sadzba dane z pridanej hodnoty, ktorá sa vzťahuje na advokátov, je 19% a nie je zahrnutá v ich odmene. Účtuje sa osobitne ako výdavok.

Právna pomoc

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti občianskeho práva

Právna pomoc sa poskytuje na požiadanie každej osobe, ktorá vzhľadom na svoju osobnú situáciu a majetkové pomery nie je schopná uhradiť náklady konania alebo ich je schopná uhradiť len čiastočne alebo v splátkach. Zamýšľané právne stíhanie alebo obhajoba musia pritom poskytovať dostatočné vyhliadky na úspech a nesmú mať svojvoľný charakter. Strana sporu musí však v únosnej miere použiť aj svoje vlastné finančné zdroje. V závislosti od výšky príjmu možno strane sporu poskytnúť buď nenávratnú právnu pomoc, alebo právnu pomoc zo záväzkom jej opätovného uhradenie formou splátok. Spolkové ministerstvo spravodlivosti vydalo v tejto súvislosti bezplatnú brožúru s názvom Právne poradenstvo a právna pomoc [Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe], v ktorej sa nachádzajú odpovede na najčastejšie kladené otázky spolu s konkrétnymi príkladmi.

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti trestného práva pre obžalovaných

Príjmový limit sa nevzťahuje na podozrivých alebo obžalovaných. Právna pomoc sa riadi inými kritériami.

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti trestného práva pre obete

Na poskytovanie právnej pomoci sa vzťahujú príjmové stropy. Sú flexibilné a stanovené podľa predpokladaných nákladov prejednávanej veci a sociálnej situácie žalobcu (vyživovacia povinnosť, náklady na bývanie). Právna pomoc sa poskytuje aj so záväzkom jej opätovného uhradenie formou splátok.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obetiam trestných činov

Obete niektorých závažných trestných činov môžu požiadať o bezplatné právne poradenstvo bez ohľadu na svoju finančnú situáciu.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obžalovaným

Právna pomoc pre podozrivých/obžalovaných (pridelenie obhajcu vymenovaného súdom) nepodlieha príjmovému stropu, ale právnym podmienkam. Tie sa týkajú najmä závažnosti trestného činu, hrozby určitých právnych následkov (ako je zákaz vykonávania profesie alebo nariadenie psychiatrickej a neurologickej liečby), toho, či bol obžalovaný opätovne vzatý do vyšetrovacej väzby alebo sa naňho vzťahuje ochranná väzba, či bol odvolaný predchádzajúci obhajca, zložitosti skutkovej podstaty a právnej situácie alebo skutočnosti, či je obžalovaný schopný obhajovať sa sám.

Súdne konania oslobodené od poplatkov

Podľa § 183 zákona o sociálnych súdoch (SGG) nemusia náklady v rámci konaní na takomto súde zaplatiť osoby, ktoré majú nárok na podporu (t. j. poistené osoby, osoby, ktoré poberajú podporu vrátane osôb poberajúcich pozostalostné dávky, postihnutých osôb a ich právnych nástupcov za predpokladu, že sa príslušným spôsobom zúčastňujú na súdnom konaní ako žalobcovia alebo obžalovaní). Žalobcovia a obžalovaní v konaniach pred sociálnym súdom, ktorí nepatria do tejto kategórie, sú povinní zaplatiť pevne stanovený poplatok v súlade s § 184 zákona o sociálnych súdoch (150 EUR za konania pred sociálnymi súdmi [Sozialgerichte], 225 EUR za konania pred regionálnymi sociálnymi súdmi [Landessozialgerichte], 300 EUR za konania pred spolkovým sociálnym súdom [Bundessozialgericht]). § 197a zákona o sociálnych súdoch poskytuje výnimku z týchto osobitných predpisov, na základe ktorej sa náklady, zvyčajne splatné podľa zákona o súdnych poplatkoch, uplatňujú aj na konania pred sociálnym súdom v prípade, že žalobca alebo obžalovaný nepatrí do skupiny osôb uvedených v § 183 zákona o sociálnych súdoch.

Nasledujúce ustanovenia sa uplatňujú v trestnoprávnych konaniach: v prípade, že je obžalovaný oslobodený alebo ak sa prípad nedostane pred súd alebo ak sa súdne konanie proti obžalovanému skončí, náklady (verejné výdavky) a výdavky, ktoré nevyhnutne vznikli obžalovanému, sa v zásade uhrádzajú z verejných prostriedkov.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť náklady druhej strany?

Strana, ktorá spor prehrala, musí nahradiť náklady druhej strany, ktoré nevyhnutne vznikli pri vedení súdneho sporu, t. j. zákonnú odmenu advokáta a cestovné náklady druhej strany vrátane ušlého príjmu v dôsledku účasti na súdnom konaní.

.

Odmeny znalcov

Znalci privolaní na súd dostávajú odmenu na základe hodinovej sadzby stanovenú podľa zákona o súdnych odmenách a náhradách [Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz] (JVEG). Túto sumu musia uhradiť strany sporu zúčastnené na súdnom konaní.

Náklady pre znalca, ktorého súkromne najala strana sporu pri príprave na súdne konanie, nie sú súčasťou nákladov konania, o ktorých úhrade rozhoduje súd. Tieto náklady sa preto musia vymáhať samostatne. Ak strana sporu najala znalca na účely poskytovania poradenstva počas súdneho procesu, úhrada nákladov závisí od potreby tohto poradenstva v danom prípade. Náklady na znalca, ktorého privolal súd na účely znaleckej výpovede, uhrádza strana, ktorá súdny spor prehrala. V prípade, že boli strany sporu úspešné len čiastočne, každá z nich uhradí časť nákladov na základe relatívnej miery, do akej vyhrala alebo prehrala.

.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Tlmočníci a prekladatelia privolaní na súd dostávajú odmenu, ktorú taktiež stanovuje zákon o súdnych odmenách a náhradách. Túto odmenu hradia strany sporu. Tlmočníci sú odmeňovaní na základe hodinovej sadzby, prekladatelia dostávajú odmenu za riadok.

V trestnoprávnych konaniach sa náklady na tlmočenie a preklad pre obžalovaného alebo strany sporu, za predpokladu, že sú potrebné na obhajobu alebo vykonávanie procedurálnych práv, zvyčajne uhrádzajú z verejných prostriedkov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkové ministerstvo spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneMediačný tím nemeckého združenia advokátov

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkové združenie pre rodinnú mediáciu

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkové združenie pre mediáciu

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkové združenie pre mediáciu v hospodárskom a pracovnom prostredí

Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrum pre mediáciu

Odkaz sa zobrazí v novom okneOmbudsman pre oblasť súkromného bankovníctva

Odkaz sa zobrazí v novom okneOmbudsman pre oblasť verejného bankovníctva

Odkaz sa zobrazí v novom okneZmierovací výbor Nemeckej centrálnej banky

Odkaz sa zobrazí v novom okneOmbudsman nemeckého združenia družstevných bánk

Odkaz sa zobrazí v novom okneOmbudsmanka pre súkromné stavebné sporiteľne

Odkaz sa zobrazí v novom okneOmbudsman pre regionálne stavebné sporiteľne

Odkaz sa zobrazí v novom okneOnline zmierovacia služba pre spory v rámci obchodovania na internete

Odkaz sa zobrazí v novom oknePoradné a zmierovacie výbory lekárskej komory

Odkaz sa zobrazí v novom okneZmierovací výbor pre oblasť mobility

Odkaz sa zobrazí v novom okneZmierovací výbor pre oblasť cestovného ruchu

Odkaz sa zobrazí v novom okneZmierovací výbor pre miestnu dopravu v Severnom Porýní-Vestfálsku

Odkaz sa zobrazí v novom okneOmbudsman pre súkromné zdravotné a nemocenské poistenie

Odkaz sa zobrazí v novom okneZmierovací výbor nemeckého spolkového združenie poskytovateľov pohrebníckych služieb

Odkaz sa zobrazí v novom okneZmierovací výbor Spolkovej agentúry pre siete

Odkaz sa zobrazí v novom okneOmbudsman pre nehnuteľnosti v nemeckej asociácii pre nehnuteľnosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneArbitrážny súd priemyselných a obchodných komôr

Odkaz sa zobrazí v novom okneZmierovací výbor pre odmeny a verejné obstarávanie

Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrálne združenie nemeckého automobilového priemyslu

Odkaz sa zobrazí v novom okneAktuálne znenie zákonov


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 04/11/2020

Prípadová štúdia 1 – rodinné právo – rozvod - Nemecko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – rozvodu boli členské štáty požiadané informovať stranu, ktorá podáva žiadosť o rozvod, o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dvojica uzavrie manželstvo. Neskôr sa odlúčia a dohodnú sa na rozvode.

Prípad B – medzištátna situácia: Dvaja štátni príslušníci toho istého členského štátu (členský štát A) uzavrú manželstvo. Sobáš sa uskutoční v členskom štáte A. Po svadbe sa dvojica presťahuje za prácou do iného členského štátu (členský štát B), kde sa usadia. Krátko potom sa manželia odlúčia, manželka sa vráti do členského štátu A a manžel zostane v členskom štáte B. Manželia sa dohodnú na rozvode. Manželka ihneď po návrate do členského štátu A podá žiadosť o rozvod na súde členského štátu B.


Trovy konania


Trovy v Nemecku

Súdne trovy a náklady súvisiace s odvolaniami


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Počiatočné súdne poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Prípad A

Závisí od príjmov a majetku

Závisí od príjmov a majetku

Prípad B

Závisí od príjmov a majetku

Závisí od príjmov a majetkuNáklady na právnych zástupcov


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Priemerné náklady

Prípad A

Závisí od príjmov a majetku

Prípad B

Závisí od príjmov a majetkuNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov a zložením zábezpeky


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Dostávajú svedkovia náhrady?

Existuje a kedy a ako sa používa?

Prípad A

Áno, ale svedectvo sa bežne nevyžaduje.

Nie

Prípad B

Áno, ale svedectvo sa bežne nevyžaduje.

NieNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Závisí od príjmov a majetku

Áno

Polovica

Ak sa zlepší príjem a finančné pomery danej osoby a v prípade platby na splátky.

Prípad BNáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov

Opis

Prípad A

Prípad B

Závisí od uváženia súdu

Bežne je to 1,85 EUR na 55 úderov plus výdavky a daň z obratu

Závisí od uváženia súdu

55 EUR na hodinu plus výdavky a daň z obratu

Doručovanie písomností v cudzineObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 04/11/2020

Prípadová štúdia 2 – rodinné právo – opatrovníctvo dieťaťa - Nemecko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – starostlivosti o deti boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov. Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka sa súdi o obmedzenie styku dieťaťa s otcom.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B) viacero rokov. Majú spolu dieťa, ale ihneď po narodení dieťaťa sa odlúčia. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka a dieťa sa presťahujú do iného členského štátu (členský štát A) – uvedené rozhodnutie súdu im to umožňuje – a otec zostane v členskom štáte B. Po niekoľkých rokoch sa matka súdi v členskom štáte A o úpravu styku dieťaťa s otcom


Trovy konania


Trovy v Nemecku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Počiatočné súdne poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Prípad A

44,50 EUR

Odvolanie:
89,00 EUR
Odvolanie v právnej veci:
133,50 EUR

Prípad B

44,50 EUR

Odvolanie:
89,00 EUR
Odvolanie v právnej veci:
133,50 EURNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie exekútora povinné?

Náklady

Prípad A

Nie

Súd prvého stupňa:
590,00 EUR

Závisí od uváženia súdu

85,00 EUR na hodinu plus výdavky a daň z obratu

Prípad B

Nie

Súd prvého stupňa:
590,00 EUR

Závisí od uváženia súdu

85,00 EUR na hodinu plus výdavky a daň z obratuNáklady na náhrady pre svedkov


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Prípad A

Áno

Strata zárobku max. 17 EUR na hodinu, náklady na cestovné a ostatné výdavky

Prípad B

Áno

Strata zárobku max. 17 EUR na hodinu, náklady na cestovné a ostatné výdavkyNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Závisí od príjmov a majetku

Áno

Ak sa zlepší príjem a finančné pomery danej osoby a v prípade platby na splátky.

Prípad B

Závisí od príjmov a majetku

Áno

Ak sa zlepší príjem a finančné pomery danej osoby a v prípade platby na splátky.Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov

Opis

Približná výška nákladov

Prípad A

Prípad B

Závisí od uváženia súdu

Bežne je to 1,85 EUR na 55 úderov plus výdavky a daň z obratu

Závisí od uváženia súdu

55 EUR na hodinu plus výdavky a daň z obratu

Náklady na doručovanie listín v cudzineObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 04/11/2020

Prípadová štúdia 3 – rodinné právo – výživné - Nemecko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – výživného boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov.  Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Zostane nevyriešená iba otázka výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa o výšku výživného súdi.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B).  Majú trojročné dieťa. Odlúčia sa. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Matka s dieťaťom sa so súhlasom otca presťahujú do iného členského štátu (členský štát A), kde sa usadia.

Medzi rodičmi zostane nevyriešený spor týkajúci sa výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa súdi o výšku výživného v členskom štáte A.


Trovy konania


Trovy v Nemecku

Súdne trovy a náklady súvisiace s odvolaniami


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Počiatočné súdne poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Prípad A

Závisia od úrovne výživného

Závisia od úrovne výživného

Prípad B

Závisia od úrovne výživného

Závisia od úrovne výživného


Náklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie exekútora povinné?

Náklady

Prípad A

Áno

Závisia od úrovne výživného

Nie

Závisia od typu donucovacieho opatrenia

Závisia od uváženia súdu

Ich úroveň sa líši v závislosti od hodinovej sadzby podľa oblasti činnosti, max. 100 EUR plus výdavky a daň z obratu

Prípad B

Áno

Závisia od úrovne výživného

Nie

Závisia od typu donucovacieho opatrenia

Závisia od uváženia súdu

Ich úroveň sa líši v závislosti od hodinovej sadzby podľa oblasti činnosti, max. 100 EUR plus výdavky a daň z obratuNáklady na náhrady pre svedkov


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Prípad A

Áno

Strata zárobku max. 17 EUR na hodinu, náklady na cestovné a ostatné výdavky

Prípad B

Áno

Strata zárobku max. 17 EUR na hodinu, náklady na cestovné a ostatné výdavkyNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Závisí od príjmov a finančnej situácie

Áno

Ak sa zlepší príjem a finančné pomery danej osoby a v prípade platby na splátky.

Prípad B

Závisí od príjmov a finančnej situácie

Áno

Ak sa zlepší príjem a finančné pomery danej osoby a v prípade platby na splátky.Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov

Kedy a za akých podmienok je potrebné

Približná výška nákladov

Opis

Prípad A

Prípad B

Závisia od uváženia súdu

Bežne je to 1,85 EUR na 55 úderov plus výdavky a daň z obratu

Závisia od uváženia súdu

55 EUR na hodinu plus výdavky a daň z obratu

Doručovanie listín v cudzineObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 04/11/2020

Prípadová štúdia 4 – obchodné právo – zmluva - Nemecko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zmlúv boli členské štáty požiadané informovať predajcu o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Spoločnosť dodala tovar v hodnote 20 000 EUR. Nedostala za tovar zaplatené, pretože odberateľ sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli.

Predajca sa rozhodne súdiť o plnú výšku ceny tovaru.

Prípad B – medzištátna situácia: Spoločnosť so sídlom v členskom štáte B dodá odberateľovi v členskom štáte A tovar v hodnote 20 000 EUR. Zmluva sa riadi právom členského štátu B a je napísaná v jazyku členského štátu B. Predajca nedostal za tovar zaplatené, pretože odberateľ v členskom štáte A sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli. Predajca sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú výšku ceny tovaru, dohodnutú v zmluve s odberateľom.


Trovy konania


Trovy v Nemecku

Súdne trovy a náklady súvisiace s odvolaniami


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Počiatočné súdne poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Prípad A

864,00 EUR

 Opravný prostriedok odvolania:
1 152,00 EUR
 Odvolanie v právnej veci: 1 440,00 EUR

Prípad B

864,00 EUR

 Opravný prostriedok odvolania:
1 152,00 EUR
 Odvolanie v právnej veci: 1 440,00 EURNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie exekútora povinné?

Náklady

Prípad A

Áno

Súd prvého stupňa:
1 950 EUR

Nie

Závisia od typu donucovacieho opatrenia

Nie

Ich úroveň sa líši v závislosti od hodinovej sadzby podľa oblasti činnosti, max. 100 EUR plus výdavky a daň z obratu

Prípad B

Áno

Súd prvého stupňa:
1 950 EUR

Nie

Nie

Ich úroveň sa líši v závislosti od hodinovej sadzby podľa oblasti činnosti, max. 100 EUR plus výdavky a daň z obratuNáklady na náhrady pre svedkov


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Prípad A

Áno

Strata zárobku max. 17 EUR na hodinu, náklady na cestovné a ostatné výdavky

Prípad B

Áno

Strata zárobku max. 17 EUR na hodinu, náklady na cestovné a ostatné výdavkyNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa poskytuje úplná podpora?

Podmienky

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

V zásade sa neposkytuje právna pomoc právnickým osobám mimo EÚ

Všeobecné predpoklady:

ak strana nie je hmotne zabezpečená (t. j. v núdzi) a cielená činnosť má šancu na úspech a nie je zložitá

Ak po odpočítaní dávok a ostatných poplatkov za ubytovanie atď. nezvýši pre stranu v núdzi a jeho/jej rodinných členov viac ako 15 EUR

v prípade, že to tak nie je, sa poskytne plná podpora, ktorá sa však musí splatiť v splátkach; výška splátok závisí od zvyšného príjmu.

1. Žiadosť na súd (nie je potrebný právny zástupca)

2. Konania ešte úplne neprebehli

3. Pozri tiež stĺpec 1

Áno, do miery, do akej strana sporu vyhrala

Náklady, ktoré nie sú nevyhnutné na súdne konanie alebo obhajobu

Pozri stĺpec 2

Prípad B

Pozri prípad A

Pozri prípad A

Pozri prípad A

Pozri prípad A

Pozri prípad A

Pozri prípad ANáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov

Opis

Prípad A

Prípad B

V zásade pre všetky písomné obžaloby na súde a všetky písomné dokumenty predložené ako dôkaz. Súd nemusí nariadiť preklad týchto dokumentov, ak všetci sudcovia, ktorí sa prípadom zaoberajú, hovoria daným jazykom.

Bežne je to 1,85 EUR na 55 úderov plus výdavky a daň z obratu

Súdne konanie prebieha v nemeckom jazyku; ak všetky zúčastnené strany dobre ovládajú cudzí jazyk, nie je potrebné privolať tlmočníka.

55 EUR na hodinu plus výdavky a daň z obratu

Doručovanie listín v cudzineObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 04/11/2020

Prípadová štúdia 5 – obchodné právo – zodpovednosť - Nemecko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zodpovednosti boli členské štáty požiadané informovať spotrebiteľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení dodá inštalačnej firme ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi a inštaluje ho v jeho dome.  V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou aj s poisťovňami.

Prípad B – medzištátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení v členskom štáte B dodá inštalačnej firme v členskom štáte C ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi v členskom štáte A a inštaluje ho v jeho dome. V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená v poisťovni vo svojom vlastnom členskom štáte. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou a s poisťovňou v členskom štáte A.


Trovy konania


Trovy v Nemecku

Súdne trovy a náklady súvisiace s odvolaniami


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Počiatočné súdne poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Prípad A

Závisia od výšky požadovanej náhrady

Závisia od výšky požadovanej náhrady

Prípad B

Závisia od výšky požadovanej náhrady

Závisia od výšky požadovanej náhradyNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie exekútora povinné?

Náklady

Prípad A

Áno

Závisia od výšky požadovanej náhrady

Nie

Závisia od typu donucovacieho opatrenia

Nie sú povinné zo zákona, závisia však od toho, či súd považuje za potrebné prizvať znalca; v takomto prípade sú v praxi vysoko pravdepodobné.

Ich úroveň sa líši v závislosti od hodinovej sadzby podľa oblasti činnosti, max. 100 EUR plus výdavky a daň z obratu

Prípad B

Áno

Závisia od výšky požadovanej náhrady

Nie

Závisia od typu donucovacieho opatrenia

Pozri prípad A

Ich úroveň sa líši v závislosti od hodinovej sadzby podľa oblasti činnosti, max. 100 EUR plus výdavky a daň z obratuNáklady na náhrady pre svedkov


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Prípad A

Áno

Strata zárobku, max. 17 EUR na hodinu, náklady na cestovné a ostatné výdavky

Prípad B

Áno

Strata zárobku, max. 17 EUR na hodinu, náklady na cestovné a ostatné výdavkyNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa poskytuje úplná podpora?

Podmienky

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Prípad B

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov

Opis

Prípad A

Prípad B

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Bežne je to 1,85 EUR na 55 úderov plus výdavky a daň z obratu

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

55 EUR na hodinu plus výdavky a daň z obratu

Doručovanie listín v cudzineObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 04/11/2020

Trovy konania - Estónsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti nájdete informácie o súdnych trovách v Estónsku.


Trovy konania

Právny rámec upravujúci odmeňovanie osôb vykonávajúcich právnické profesie

Právni poradcovia

Odmeny právnych poradcov nie sú v Estónsku regulované.

Právnici

Odmeny právnikov nie sú v Estónsku regulované.

Advokáti

Odmeny advokátov nie sú v Estónsku regulovaná.

Súdni exekútori

Odmeny súdnych exekútorov sú v Estónsku regulované Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonom o súdnych exekútoroch. Odmenu súdneho exekútora tvorí odmena za podanie návrhu na vykonanie exekúcie, hlavná odmena za exekučné konanie a ďalšia odmena za vykonanie exekúcie. Exekútor si môže účtovať poplatky aj za poskytovanie inej exekučnej činnosti.

Advokáti

Odmeny advokátov nie sú v Estónsku regulované – stanovujú sa na základe dohody s klientom. Osoba prevádzkujúca právnickú kanceláriu alebo advokát predložia klientovi počiatočnú cenovú ponuku a vysvetlia mu, ako dospeli k tomuto údaju. Klient uhrádza nevyhnutné výdavky, ktoré vynaložil advokát alebo osoba prevádzkujúca právnickú kanceláriu pri poskytovaní právnych služieb.

Fixné trovy

Fixné trovy občianskoprávnych konaní

Fixné trovy účastníka v občianskoprávnom konaní

Medzi fixné trovy účastníka sporu v občianskoprávnom konaní patria:

 • súdny poplatok,
 • kaucia pri kasačnej sťažnosti,
 • kaucia pri žiadosti o zrušenie kontumačného rozsudku,
 • kaucia pri žiadosti o obnovenie konania alebo žiadosti o navrátenie lehoty,
 • náklady súdneho exekútora za doručenie procesných listín,
 • náklady na uverejnenie súdnych predvolaní a oznámení v úradnom vestníku Ametlikud Teadaanded alebo v tlači,
 • odmeny znalcov, prekladateľov a tlmočníkov,
 • iné trovy súdnych konaní a mimosúdne náklady.

Fáza občianskoprávneho konania, v rámci ktorej sa musia uhradiť fixné trovy

Účastník, ktorý žiada o začatie konanie alebo o vykonanie procesného úkonu, musí vopred uhradiť tieto trovy:

 • súdny poplatok,
 • kaucia pri kasačnej sťažnosti,
 • kauciu pri žiadosti o zrušenie kontumačného rozsudku,
 • kauciu pri žiadosti o obnovenie konania alebo žiadosti o vrátenie lehoty,
 • náklady súdneho exekútora na doručenie procesných listín,
 • náklady na uverejnenie súdnych predvolaní a oznámení v úradnom vestníku Ametlikud Teadaanded alebo v tlači,
 • náklady na preskúmanie odvolania, a to v rozsahu stanovenom súdom.

Ak súd nerozhodne inak, odmeny pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov uhradí vopred ten účastník konania, ktorý podal návrh na ich prizvanie.

Fixné trovy pri trestnoprávnych konaniach

Fixné trovy účastníkov trestnoprávnych konaní

Fixné trovy účastníkov trestnoprávnych konaní sú stanovené v Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestnom poriadku a zahŕňajú trovy konania, osobitné trovy a dodatočné trovy.

Trovy konania sú:

 • primeraná odmena vyplatená zvolenému obhajcovi alebo zástupcovi, ako aj iné nevyhnutné výdavky účastníkov konania vyplývajúce z trestného konania,
 • sumy, ktoré sa majú podľa § 178 Trestného poriadku uhradiť poškodeným, svedkom, znalcom, kvalifikovaným osobám, okrem nákladov uvedených v § 176 ods. 1 bod 1 Trestného poriadku,
 • náklady štátnej forenznej inštitúcie alebo akéhokoľvek iného vládneho orgánu alebo právneho subjektu v súvislosti s vypracovaním odborného posudku alebo stanovením intoxikácie,
 • odmena stanovená pre prideleného obhajcu a náhrada jeho výdavkov, ak sú odôvodnené a primerané,
 • náklady, ktoré vznikli vyhotovením kópií materiálov trestného spisu obhajcovi podľa § 224 ods. 1 Trestného poriadku,
 • náklady na uchovávanie, zasielanie a zničenie dôkazov,
 • náklady na uskladnenie, presun a zničenie konfiškovaného majetku,
 • náklady súvisiace so zabezpečením občianskoprávneho nároku,
 • náhrada škody, ktorá bola poškodenému priznaná,
 • ďalšie náklady orgánu, ktorý viedol trestné konanie, a ktoré vznikli v priebehu daného konania, okrem nákladov, ktoré sú podľa Trestného poriadku považované za osobitné alebo dodatočné trovy.

Ak má účastník konania niekoľko obhajcov alebo právnych zástupcov, zahrnú sa ich odmeny medzi trovy konania, ak neprekročia primeranú úroveň odmeny obvykle uhrádzanej jednému obhajcovi alebo právnemu zástupcovi.

Ak sa obvinený alebo obžalovaný obhajuje sám, nutné náklady obhajoby sa zahrnú do trov konania. Nadmerné náklady, ktoré by v prípade prítomnosti obhajcu nevznikli, sa do trov konania nezahrnú.

Náklady, ktoré vznikli osobám, ktoré nie sú účastníkmi konania, a ktoré súvisia s vypracovaním odborného posudku, sa nahradia v súlade s podmienkami a pravidlami stanovenými v zákone o forenznom vyšetrovaní.

Osobitné trovy spojené s odročením pojednávania z dôvodu nedostavenia sa účastníka konania, trovy predvedenia atď.

Dodatočné trovy sú:

 • náklady osoby, ktorá nie je účastníkom konania, za poskytnutie dôkazu,
 • náklady na väzbu obvineného alebo obžalovaného,
 • odmeny pre tlmočníkov alebo prekladateľov podľa § 178 Trestného poriadku,
 • náhrady uhrádzané v trestných konaniach podľa zákona o náhrade škody spôsobenej štátom v dôsledku neoprávneného odňatia slobody,
 • náklady, ktoré vznikli orgánom štátnej alebo miestnej verejnej správy v súvislosti s trestným konaním a ktoré nie sú uvedené v § 175 ods. 1 bod 1 a bod 10 Trestného poriadku,
 • náhrady vyplácané zástupcom svedkov podľa § 671 Trestného poriadku.

Fáza trestného konania, v rámci ktorej sa musia uhradiť fixné trovy

 • V prípade oslobodzujúceho rozsudku hradí trovy konania štát. Trovy konania hradí obžalovaný, ak ho súd uzná vinným. V prípade čiastočne oslobodzujúceho rozsudku hradí trovy konania štát v takej miere, v akej bol obžalovaný oslobodený spod obžaloby. Povinnosť uhradiť trovy konania vzniká v okamihu, keď konečné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
 • Ak súd zamietne občianskoprávny nárok, trovy konania súvisiace s jeho zabezpečením hradí poškodený. Ak súd občianskoprávny nárok prizná v plnej miere, trovy uhrádza odsúdený alebo obžalovaný. Ak je občianskoprávny nárok priznaný len sčasti, súd rozdelí trovy konania súvisiace s jeho zabezpečením medzi poškodeného a odsúdeného alebo obžalovaného, pričom sa zohľadňujú všetky okolnosti. V prípade, že súd odmietne preskúmať občianskoprávny nárok, uhradí trovy konania súvisiace s jeho zabezpečením štát.

Fixné trovy ústavných konaní

Fixné trovy účastníkov ústavných konaní

V Estónsku nie sú povolené individuálne žiadosti o preskúmanie ústavnosti právnych predpisov. Trovy spojené so žiadosťami o preskúmanie súladu právneho predpisu s Ústavou sú kryté zo štátneho rozpočtu. Náklady súvisiace s prizvaním odborníkov do ústavných konaní sú hradené zo štátneho rozpočtu za rovnakých podmienok ako v prípade prizvaných znalcov v občianskoprávnych konaniach.

Fáza ústavného konania, v ktorej musia byť zaplatené fixné trovy

V ústavných súdnych konaniach nevznikajú stranám sporu žiadne fixné trovy.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti účastníkov

Advokáti sú povinní informovať svojich klientov o plnom rozsahu činností týkajúcich sa poskytovania právnych služieb a o všetkých súvisiacich nákladoch. Osoba prevádzkujúca právnickú firmu alebo advokát predložia klientovi počiatočnú cenovú ponuku a vysvetlia mu, ako dospeli k tomuto údaju.

Trovy vyplývajúce z účasti na konaní

Trovy úspešného účastníka konania

Úspešný účastník znáša tie náklady na odmenu právneho zástupcu alebo poradcu, ktoré súd považuje za účelne vynaložené a ktoré podľa rozhodnutia súdu nemusí uhradiť neúspešný účastník konania.

Trovy neúspešného účastníka konania

Na základe rozhodnutia o náhrade trov konania musí strana, ktorá prehrala spor, nahradiť víťaznej strane trovy konania, ktoré môžu zahŕňať:

 • súdny poplatok,
 • kauciu,
 • náklady spojené so svedkami, znalcami, tlmočníkmi a prekladateľmi, ako aj náklady spojené so znaleckým posudkom vykonaným osobou, ktorá nie je účastníkom konania (podľa zákona o súdnych znalcoch),
 • výdavky spojené so získavaním dokumentov a dôkazov,
 • náklady na úkony vykonávané na mieste vrátane cestovných nákladov,
 • výdavky spojené s vypracovaním, doručovaním alebo náhradným doručovaním písomností,
 • náklady na určenie hodnoty občianskoprávneho sporu,
 • výdavky zástupcov a poradcov účastníkov konania,
 • cestovné a poštovné výdavky, výdavky na komunikáciu, ubytovanie a ďalšie podobné výdavky, ktoré znášajú účastníci v spojení s konaním,
 • náhrada ušlej mzdy alebo iného stáleho príjmu,
 • náklady súvisiace s predbežnými konaniami, s výnimkou prípadov, keď bola žaloba podaná po viac ako 6 mesiacoch od ukončenia predbežného konania,
 • odmenu súdneho exekútora za podanie návrhu na vykonanie exekúcie a náklady exekúcie,
 • odmenu súdneho exekútora za doručenie súdnych listín,
 • náklady na spracovanie žiadosti o finančnú pomoc pri úhrade trov konania,
 • trovy zrýchleného konania o platobnom rozkaze,
 • trovy mediácie, ak súd rozhodol, že sa jej majú účastníci zúčastniť podľa § 4 ods. 4 občianskeho súdneho poriadku, alebo ak ide o povinné mediačné konanie v rámci predbežného konania podľa § 1 ods. 4 zákona o mediácii.

Ak bola účastníkovi konania určená náhrada výdavkov protistrany na právneho zástupcu alebo poradcu, náhrada určená súdom musí byť odôvodnená a nesmie presahovať požadovanú úroveň. Ak účastníka zastupovalo viacero zástupcov, výdavky sa nahrádzajú iba vtedy, ak vznikli v dôsledku zložitosti prípadu alebo potreby výmeny zástupcu.

Základy určovania trov konania

Kde nájdem informácie o trovách konania v Estónsku?

Trovy konania sú upravené v:

 • občianskom súdnom poriadku,
 • zákone o súdnych exekútoroch,
 • zákone o štátnych poplatkoch,
 • právnych nástrojoch vydaných na základe občianskeho súdneho poriadku.

V akých jazykoch môžem získať informácie o trovách konania v Estónsku?

Informácie sú dostupné v estónčine.

Anglické preklady estónskych právnych predpisov s informáciami o trovách konaní sú k dispozícii na webovej lokalite Štátneho vestníka (Odkaz sa zobrazí v novom okneRiigi Teataja)

Kde nájdem informácie o mediácii?

Ministerstvo spravodlivosti je zodpovedné za vykonávanie Odkaz sa zobrazí v novom oknesmernice 2008/52/ES o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach. Všeobecné otázky týkajúce sa mediácie možno zasielať na adresu Ministerstva spravodlivosti Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@just.ee.

Mediácia v občianskoprávnych veciach a práva a povinnosti mediátorov sú upravené zákonom o mediácii. Zákon obsahuje aj ustanovenia o vykonateľnosti a plnení dohôd uzavretých prostredníctvom mediácie. Činnosti mediátora môžu podľa zákona vykonávať tieto osoby:

 • fyzické osoby poverené mediáciou účastníkmi sporu,
 • advokáti,
 • notári,
 • v prípadoch uvedených v zákone o mediácii štátny alebo samosprávny mediačný orgán.

Mediáciu v správnych a trestných konaniach upravujú správny, resp. trestný poriadok.

Pokiaľ ide o využívanie mediácie najmä v rodinných záležitostiach, ministerstvo sociálnych vecí podporuje rozvoj činností rodinných mediátorov. Webová lokalita Odkaz sa zobrazí v novom okneEstónskej asociácie mediátorov ponúka informácie o mediácii v estónčine aj angličtine. Aj Odkaz sa zobrazí v novom okneEstónske združenie pre starostlivosť o deti – neziskové združenie podporujúce práva detí – poskytuje poradenstvo rodičom, ktorí plánujú súdnu rozluku alebo rozvod, a nabáda ich, aby na ochranu záujmov svojich detí využívali služby mediátorov. Združenie organizuje aj školenia v oblasti rodinnej mediácie.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách konaní?

Webová lokalita obsahujúca informácie o trovách konaní

Druh a výška trov spojených so súdnym konaním závisí od trvania a povahy veci. Hlavným zdrojom informácií o trovách súdneho konania sú procesné kódexy a zákon o štátnych poplatkoch. Ministerstvo spravodlivosti vydáva a spravuje Štátny vestník (Odkaz sa zobrazí v novom okneRiigi Teataja), ktorý poskytuje prístup k:

 • zákonom a nariadeniam,
 • dekrétom prezidenta republiky,
 • rozhodnutiam Najvyššieho súdu a medzinárodným zmluvám,
 • nariadeniam orgánov miestnej samosprávy.

Štátny vestník (Riigi Teataja) obsahuje aj oficiálne konsolidované znenia zákonov, nariadení a príkazov vlády, nariadení ministrov, nariadení guvernéra Estónskej banky (Eesti Pank) a rozhodnutí štátnej volebnej komisie. Právne predpisy a ďalšie dokumenty uverejnené v Štátnom vestníku (Riigi Teataja) sú k dispozícii od roku 1990.

Na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite Najvyššieho súdu je uverejnená analýza praxe a určovania trov občianskych súdnych konaní.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Štatistiky týkajúce sa konaní na súdoch prvého a druhého stupňa sú od roku 1996 k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite súdov.

Kde nájdem informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho typu konania?

Výška súdneho poplatku, ktorá sa má zaplatiť pri konkrétnom type konania, je uvedená v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o štátnych poplatkoch.

Informácie o odmenách súdnych exekútorov sú uvedené v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o súdnych exekútoroch.

Nie sú k dispozícii žiadne štatistiky o priemerných celkových trovách konkrétneho typu konania.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Ako sa sprístupňujú tieto informácie?

Odmeny súdnych exekútorov podliehajú DPH vo výške 20 %.

Aby bola možné požiadať o vrátenie DPH zo súdnych trov, žiadateľ musí potvrdiť, že nie je platiteľom DPH, alebo že nemôže DPH získať späť z nejakých iných dôvodov.

Aké sú platné sadzby DPH?

Od 1. júla 2009 je sadzba HDP 20 %.

Právna pomoc

Hranica príjmu v občianskoprávnych veciach

Právna pomoc je dostupná v prípade, že náklady na právne služby predstavujú viac ako dvojnásobok priemerného mesačného príjmu žiadateľa vypočítaného na základe priemerného mesačného príjmu počas štyroch mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti.

Od vypočítaného výsledku sa odpočítavajú dane a povinné poistenie, výdavky na splnenie zákonnej vyživovacej povinnosti a primerané výdavky na bývanie a dopravu.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytnutia právnej pomoci poškodeným

Poskytovanie štátnej právnej pomoci upravuje občiansky súdny poriadok. Druhy štátom zabezpečovanej právnej pomoci, ako aj podmienky a pravidlá jej poskytovania, sú upravené v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o štátnej právnej pomoci.

Právna pomoc sa môže poskytnúť fyzickej osobe, ktorá je v čase podania žiadosti občanom Estónska alebo iného členského štátu Európskej únie, popr. tu má trvalý pobyt. Adresa bydliska sa určuje podľa článku 59 nariadenia Rady (ES) 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. Iným fyzickým osôb sa právna pomoc môže poskytnúť iba v prípade, že to vyplýva z medzinárodnej zmluvy.

Štátna právna pomoc sa neposkytne, ak:

 • je žiadateľ schopný brániť si svoje práva sám,
 • nárok, ktoré si chce žiadateľ uplatniť, zjavne neexistuje,
 • by žiadateľ mohol znášať náklady na právne služby z existujúceho vlastného majetku, ktorý môže predať bez väčších ťažkostí,
 • sa neočakáva, že náklady na právne služby presiahnu dvojnásobok priemerného mesačného príjmu žiadateľa vypočítaného z priemerného mesačného príjmu za posledné 4 mesiace pred podaním žiadosti po odpočítaní daní a povinného poistenia, výdavkov na splnenie zákonnej vyživovacej povinnosti a primeraných nákladov na bývanie a dopravu,
 • je z okolností zrejmá bezúspešnosť sporu,
 • žiadosť bola predložená v súvislosti so žalobou o náhradu nemajetkovej ujmy a vec nemá naliehavý verejnoprávny záujem,
 • sa spor týka ekonomickej činnosti žiadateľa a nemá vplyv na jeho iné práva,
 • žiadosť súvisí s konaním o ochranu obchodnej známky, patentu, úžitkového vzoru, topografií polovodičových výrobkov alebo inej formy duševného vlastníctva, s výnimkou práva vyplývajúceho zo zákona o autorských právach,
 • má žiadateľ jasné spoločné záujmy s osobou, ktorá nie je oprávnená získať právnu pomoc; v takom prípade existuje riziko, že poskytnutá právna pomoc by mohla byť prevedená na neoprávnenú osobu,
 • bola žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podaná s cieľom brániť právo, ktoré bolo prevedené na žiadateľa, a je možné dôvodne predpokladať, že tento prevod bol vykonaný s cieľom získania právnej pomoci,
 • je poskytovanie právnych služieb zaručené prostredníctvom zmluvného poistenia, ktoré uzatvoril žiadateľ, alebo na základe povinného zmluvného poistenia,
 • je potenciálny prínos právnej pomoci pre žiadateľa neprimerane malý v porovnaní s očakávanými nákladmi, ktoré má znášať štát pri jej poskytovaní.

Viac informácií o poskytovaní právnej pomoci nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite estónskej advokátskej komory.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obvineným a obžalovaným

Podmienky vzťahujúce sa na poskytovanie právnej pomoci obvineným alebo obžalovaným sú rovnaké, ako v prípade poškodených.

Oslobodenie od súdnych poplatkov

Zákon o štátnych poplatkoch stanovuje okolnosti, za ktorých je možné oslobodenie od súdnych poplatkov. Od súdnych poplatkov sú oslobodené tieto konania a úkony:

 • konanie o odvolaní alebo sťažnosti, ktoré sa týka vyplatenia odmeny alebo mzdy, určenia neplatnosti skončenia pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru alebo zmeny dôvodov, ktoré viedli ku skončeniu pracovného pomeru,
 • konanie o odvolaní proti rozhodnutiu, ktoré sa týka určenia výživného, a v rámci konania o určení výživného na dieťa poplatok za zrýchlené konanie o vydanie platobného rozkazu,
 • konanie o žiadosti o náhradu škody v prípade nezákonného odsúdenia, nezákonného trestného stíhania, nezákonnej väzby a ďalších neodôvodnených zásahov do osobnej slobody, ako aj preskúmanie žiadosti o náhradu majetkovej ujmy spôsobenej nezákonným uložením pokuty za delikt,
 • prvé vydanie súdnych písomností týkajúcich sa trestnej veci,
 • konanie o umiestnení osoby do ústavnej starostlivosti,
 • preskúmanie žiadosti o vrátenie majetku zabaveného alebo odstúpeného v nezákonnej represii a preskúmanie žiadosti o náhradu škody,
 • konanie o odvolaní proti rozhodnutiu o počte odpracovaných rokov pri výpočte dôchodku,
 • preskúmanie protestu proti správnemu rozhodnutiu,
 • preskúmanie žiadosti o oslobodenie od notárskych poplatkov, ako aj predloženie námietky súdu, ktorý v danej veci rozhoduje,
 • preskúmanie žiadosti o procesnú pomoc a predloženie námietky súdu, ktorý o žiadosti rozhoduje,
 • konanie o odvolaní alebo sťažnosti v súvislosti so škodou spôsobenou ublížením na zdraví, poškodením zdravia alebo smrťou hlavného živiteľa rodiny,
 • vyhotovenie max. 5 stránok kópií procesných písomností v správnej veci.

Od súdnych poplatkov sú oslobodené:

 • podanie opravného prostriedku neplnoletou osobou proti rozhodnutiu súdu vo veci, v ktorej jej bolo zo zákona udelené nezávislé právo na opravný prostriedok,
 • žaloba podaná v súvislosti s dôchodkom alebo podporou, ktoré neboli zaplatené v správnej výške alebo neboli vôbec zaplatené,
 • sťažnosť fyzickej osoby proti rozhodnutiu volebnej komisie,
 • návrh inštitúcie náhradnej rodinnej starostlivosti na zbavenie rodičovských práv alebo na vymenovanie poručníka pre neplnoletú osobu alebo akákoľvek iná žiadosť podaná v záujme dieťaťa, za ktoré daná inštitúcia zodpovedá,
 • návrhy daňových orgánov na vyhlásenie konkurzu a ich iné návrhy týkajúce sa konkurzného konania, ako aj žiadosti o určenie výšky dane v prebiehajúcich konaniach,
 • odvolanie miestnej samosprávy v súlade s pravidlami vyplývajúcimi zo zákona o pozemkovej reforme, ktorá vystupuje ako záložný veriteľ vo veci týkajúcej sa hypotéky zriadenej v prospech štátu,
 • návrh súdneho exekútora na vykonanie exekúcie podľa exekučného poriadku a odvolanie proti súdnemu rozhodnutiu o exekúcii podľa § 599 Občianskeho súdneho poriadku.

Kedy je neúspešný účastník konania povinný nahradiť trovy úspešnej strane?

Súd, ktorý rozhoduje o veci, určí v rozsudku alebo rozhodnutí o ukončení konania, akým spôsobom účastníci konania znášajú trovy konania. Súd musí určiť, ktoré trovy konania znášajú jednotliví účastníci alebo aké je ich proporcionálne rozdelenie medzi účastníkmi. Ak druhostupňový súd zmenil rozsudok prvostupňového súdu alebo vyniesol nový rozsudok bez toho, aby vrátil konanie na prvostupňový súd, musí v prípade potreby zodpovedajúcim spôsobom upraviť rozdelenie trov konania.

Účastník konania je v lehote 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o rozdelení trov oprávnený požiadať súd prvého stupňa, ktorý rozhodoval vo veci, aby trovy konania určené pomerom stanovil v peňažnom vyjadrení. K žiadosti sa musí pripojiť zoznam trov konania, v ktorom je podrobne popísané zloženie jednotlivých položiek Súd môže určiť lehotu, v rámci ktorej musí účastník predloží ďalšie informácie týkajúce sa trov konania, ktoré sa majú nahradiť. Taktiež môže účastníkovi konania prikázať, aby predložil dokumenty preukazujúce tieto trovy konania. Súd bezodkladne postúpi protistrane žiadosť o určenie trov konania, ku ktorej priloží zoznam trov konania a iné podporné dokumenty.

Protistrana môže predložiť námietky v lehote stanovenej súdom, ktorá beží od doručenia žiadosti. Táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 dní. Právna pomoc sa poskytuje bez ohľadu na povinnosť prijímateľa právnej pomoci nahradiť na základe súdneho rozsudku trovy, ktoré vznikli protistrane. Neúspešný účastník znáša trovy konania v plnom rozsahu aj v prípade, ak je od nich oslobodený, alebo mu bola poskytnutá právna pomoc na ich úhradu.

Ak sa konanie skončí v prospech žalobcu, súd nariadi žalovanému uhradiť pomernú časť trov konania, od ktorých je žalobca oslobodený, alebo ktoré by mohol zaplatiť v splátkach. Táto suma sa odvádza do verejného rozpočtu a je pomerná k časti žaloby, v ktorej bol žalobca úspešný.

Odmeny znalcov

V prípade, ak súd nerozhodne inak, musí trovy podstatné z hľadiska konania uhradiť v rozsahu stanovenom súdom účastník, ktorý podal návrh, v dôsledku ktorého náklady vznikli. Ak návrh na prizvanie znalca podali strany sporu spoločne, alebo ak znalca ustanovil súd, náklady sa rozdelia rovnako medzi obe strany.

Odmena sa znalcom vypláca podľa vykonanej práce. Hodinová odmena sa platí v rozmedzí minimálnych a maximálnych sadzieb uvedených v nariadení vlády. Odmena znalca za odborný posudok je 10 – 40-násobok minimálnej hodinovej sadzby. Pri určovaní hodinovej sadzby súd zohľadňuje tieto skutočnosti:

 • kvalifikácia znalca,
 • zložitosť práce,
 • akékoľvek nevyhnutné pracovné náklady,
 • akékoľvek zvláštne okolnosti, za ktorých znalec pracoval.

Nahrádzajú sa náklady súvisiace s prípravou a vypracovaním znaleckého posudku vrátane nákladov na pomocný personál. Ďalej sa nahrádza materiál a prostriedky použité pri vypracovaní posudku, ako aj všetky nevyhnutné výdavky, ktoré vznikli v dôsledku súdneho konania vrátane stravného a nocľažného.

O výške odmeny znalca a jeho výdavkoch rozhoduje súd, ktorých znalca ustanovil.

Znalci sú odmeňovaní iba na základe žiadosti. Ak znalec splní svoje povinnosti, súd mu vyplatí odmenu bez ohľadu na to, či účastníci konania uhradili náklady vopred, alebo či platbu nákladov nariadil účastníkom súd.

Odmeny znalcom a výdavky týkajúce sa vykonania znaleckého posudku štátnym forenzným ústavom sú súčasťou trov konania a neúspešný účastník ich uhrádza rovnako ako v prípade iných trov konania.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Mimosúdnym tlmočníkom, ktorí sa zúčastňujú súdnych konaní, sa vypláca hodinová odmena za tlmočenie v rozpätí 2 až 40-násobku minimálnej úradnej hodinovej mzdy. Prekladateľom sa vypláca odmena za stranu prekladu vo výške maximálne 20-násobku minimálnej hodinovej mzdy.

O odmenách tlmočníkov a prekladateľov a úhrade ich nákladov rozhoduje ten istý súd, ktorý prekladateľa alebo tlmočníka prizval.

Pri určení hodinových sadzieb súd zohľadňuje kvalifikáciu tlmočníka alebo prekladateľa, zložitosť práce, nevyhnutné náklady a osobitné podmienky, za ktorých boli tlmočenie alebo preklad vyžiadané.

Tlmočníci a prekladatelia sú odmeňovaní iba na základe žiadosti. Súd vyplatí odmenu tlmočníkovi alebo prekladateľovi bez ohľadu na to, či účastníci konania uhradili náklady vopred, alebo či platbu nákladov nariadil účastníkom súd.

Odmeny tlmočníkov a prekladateľov sú súčasťou trov konania a neúspešný účastník ich úspešnému účastníkovi uhrádza rovnako ako v prípade iných trov konania.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/08/2018

Trovy konania - Írsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto stránke nájdete informácie o súdnych trovách v Írsku.


Trovy konania

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Právni zástupcovia (Solicitors)

Podľa toho, na akom základe sa právnemu zástupcovi uhrádza odmena, je možné rozdeliť jeho činnosť na kategórie sporová agenda (t. j. poradenstvo a zastupovanie pred súdom, tribunálom alebo pred rozhodcom v súvislosti so spormi) a nesporová agenda. Pokiaľ ide o sporovú agendu, trovy je ďalej možné rozdeliť na náklady právneho zástupcu a klienta (t. j. trovy, ktoré účastník musí uhradiť svojmu právnemu zástupcovi) a náklady strany v spore (t. j. trovy, ktoré sú prisúdené jednej sporovej strane voči druhej sporovej strane).

Sporová agenda

Hlavná primárna legislatíva*

 • zákon o právnych zástupcoch z roku 1849;
 • zákon o právnych zástupcoch z roku 1870;
 • oddiel 68, zákon o právnych zástupcoch (zmena a doplnenie) z roku 1994;
 • oddiel 94, zákon o súdnych dvoroch z roku 1924;
 • oddiel 78, zákon o súdnych dvoroch z roku 1936;
 • odsek 8, ôsmy dodatok, zákon o súdoch (doplnkové ustanovenia) z roku 1961;
 • oddiel 17, zákon o súdoch z roku 1981;
 • oddiel 14, zákon o súdoch z roku 1991;
 • oddiel 68, zákon o právnych zástupcoch (zmena a doplnenie) z roku 1994;
 • oddiely 27 a 46, zákon o súdoch a súdnych úradníkoch z roku 1995.

Hlavná sekundárna legislatíva*

 • uznesenie 22 články 4, 6 a 14 ods. 3; uznesenie 27 článok 1A, uznesenie 99 a dodatok W pravidiel súdneho konania pre vyššie súdy;
 • uznesenie 15, články 14, 15 a 21 a uznesenie 66 predpisov obvodného súdu;
 • uznesenia 51 a 52 a dodatok E predpisov okresného súdu;

Judikatúra

 • rozhodnutia súdov s výkladom príslušného právneho predpisu

Nesporová agenda

Hlavná primárna legislatíva*

Zákon o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1881.

Hlavná sekundárna legislatíva*

 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1884;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1960;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1964;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1970;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1972;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1978;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1982;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1984;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1986;
 • články 210 a 239, pravidlá evidencie pozemkov z roku 1972.

Judikatúra

 • rozhodnutia súdov s výkladom príslušného právneho predpisu

* Odkazy na právne predpisy sú na príslušný zákon, uznesenie alebo článok v zmysle neskorších zmien a doplnení. Právne predpisy po roku 1922 si môžete prezrieť v Odkaz sa zobrazí v novom okneZbierke zákonov Írska online alebo na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknesnemovní parlamentu (Oireachtas).

Právnici (Lawyers)

Výraz „právnici“ súhrnne označuje dve kategórie právnikov v rámci írskeho právneho systému, a to právnych zástupcov a obhajcov.

Obhajcovia (Barristers)

Odmeny obhajcov sa považujú za náklady uhrádzané právnym zástupcom, ktorému boli fakturované, a ako také sa považujú za úhradu právnymi zástupcami a sú regulované právnymi predpismi upravujúcimi odmeny právnych zástupcov a rozhodnutiami súdu týkajúcimi sa príspevkov na odmeny právnym zástupcom: pozri najmä oddiel 27 zákona o súdoch a súdnych úradníkoch z roku 1995, ako aj Kelly v. Breen [1978] I. L. R. M. 63; Štát (Gallagher Shatter & Co.) v. de Valera [1991] 2 I. R. 198; in Superquinn v. Bray U. D. C. (č. 2) [2001] 1 I. R. 459

Exekútori

Poplatky súdnym úradníkom (sheriffs), súdnym doručovateľom alebo exekútorom za výkon exekučných príkazov súdu sú regulované uznesením o odmenách a nákladoch súdnych úradníkov z roku 2005. Toto uznesenie zahŕňa ustanovenie o poplatkoch vyberaných za vydanie exekučného príkazu a podielový honorár, náklady na dopravu, odobratie a uskladnenie/úschovu zaisteného tovaru alebo živého inventára.

Advokáti

V írskom právnom systéme neexistuje samostatná kategória právnikov s názvom „advokáti“.

Fixné náklady

Fixné náklady v občianskoprávnom konaní

Fixné náklady pre sporové strany v občianskoprávnom konaní

S výnimkou položiek stanovených v uznesení 27 článok 1A ods. 3 a článok 9 (náklady uhrádzané stranou, ktorá predloží procesné vyjadrenie po tom, čo druhá strana podala žiadosť o vynesenie rozsudku pre zmeškanie z dôvodu nepredloženia tohto procesného vyjadrenia) a dodatku W pravidiel súdneho konania pre vyššie súdy a dodatku E predpisov okresného súdu, sú nákladové položky väčšinou položkami na základe voľného uváženia.

Náklady zahŕňajú aj úhrady ako súdne poplatky, ktoré sú stanovené v nariadeniach o poplatkoch jednotlivo pre Najvyšší a Vyšší súd, obvodný súd a okresný súd.

Ďalšie informácie nájdete v časti Odkaz sa zobrazí v novom oknesadzby súdnych poplatkov.

Fáza občianskoprávneho konania, v ktorej musia byť uhradené fixné náklady

V prípade uznesenia 27 článok 1A ods. 3 a článok 9 (náklady uhrádzané stranou, ktorá predloží procesné vyjadrenie po tom, čo druhá strana podala žiadosť o vynesenie rozsudku pre zmeškanie z dôvodu nepredloženia tohto procesného vyjadrenia), sú poplatky splatné pri vyškrtnutí žiadosti o rozsudok pre zmeškanie v súvislosti s príslušnou písomnou žalobou.

Nákladové položky stanovené v dodatku W pravidiel súdneho konania pre vyššie súdy sú vymáhateľné:

 • právnym zástupcom od klienta na základe prijatého účtu výdavkov, mesiac po prijatí účtu, ak klient medzitým nežiadal o odhad výšky (ocenenie) účtu (oddiel 2, zákon o právnych zástupcoch z roku 1849). Klient má však v každom prípade lehotu dvanásť mesiacov od prijatia účtu, počas ktorej môže žiadať a získať odhad výšky účtu. Po skončení dvanásťmesačnej lehoty alebo po uhradení sumy uvedenej na účte, ak dôjde k výskytu zvláštnych okolností, to môže vyžiadať súd a odporučiť účet na odhad výšky účtu, pod podmienkou, že bol návrh na súd predložený do dvanástich kalendárnych mesiacov po uhradení;
 • ak bola jednej strane prisúdená úhrada trov voči druhej strane na základe potvrdenia o odhade výšky trov alebo v súlade s akoukoľvek dohodou uzavretou medzi stranami v súvislosti s úhradou.

Nákladové položky stanovené v dodatku E predpisov okresného súdu sú splatné:

 • ak bol proti účastníkovi vydaný rozsudok pre zmeškanie, zo strany účastníka, proti ktorému bol vydaný tento rozsudok, pri vydaní rozsudku pre zmeškanie
 • v prípade iných nákladov, účastníkovi, ktorému prisúdil úhradu trov súd, pri vydaní rozhodnutia o takýchto nákladoch súdom.

Fixné náklady v trestnoprávnom konaní

Fixné náklady pre sporové strany v trestnoprávnom konaní

Žiadne fixné náklady v trestnoprávnom konaní nie sú stanovené. Pri trestnoprávnom konaní sa neúčtujú žiadne súdne poplatky.

(Okresný súd môže v skrátenom trestnoprávnom konaní vydať rozhodnutie o trovách voči ktorejkoľvek strane, okrem riaditeľa verejnej prokuratúry alebo vyšetrujúceho policajného úradníka. Obvodný súd a Ústredný trestný súd (súdy, ktoré majú súdnu právomoc prerokúvať prípady vo veciach obžaloby) majú právo podľa vlastného uváženia rozhodnúť vo veciach prisúdenia trov:

 • v prípade oslobodenia (proti rozsudku je možné sa odvolať na Trestný odvolací súd);
 • ak obžaloba obsahuje zbytočné body, alebo je zbytočné zdĺhavá, či významným spôsobom chybná,
 • ak je súdny proces odročený z dôvodu zmeny obžaloby; alebo
 • ak je vo veci obžaloby nariadený samostatný proces.

Fixné náklady v ústavnoprávnom konaní

Fixné náklady pre sporové strany v ústavnoprávnom konaní

Súdna právomoc v ústavnoprávnom konaní je obmedzená na Vyšší súd a Najvyšší súd. Pri uvedenom konaní sa neuplatňujú žiadne zvláštne náklady ani systém poplatkov. Fixné náklady prípustné v uvedenom konaní sú uvedené v dodatku W pravidiel súdneho konania pre vyššie súdy. Účtované súdne poplatky sú stanovené v nariadení o poplatkoch Najvyššieho a Vyššieho súdu.

Ďalšie informácie nájdete v časti Odkaz sa zobrazí v novom oknesadzby súdnych poplatkov.

Fáza ústavnoprávneho konania, v ktorej musia byť uhradené fixné náklady

Súdne poplatky sú vo všeobecnosti splatné pri predkladaní príslušnej dokumentácie.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

Oddiel 68, zákon o právnych zástupcoch (zmena a doplnenie) z roku 1994 uvádza:

 1. „68.—(1) Pri preberaní inštrukcií v súvislosti s poskytovaním právnych služieb klientovi, alebo neskôr, hneď, ako to bude možné, poskytne právny zástupca klientovi písomne tieto údaje:
  1. skutočnú výšku nákladov; alebo
  2. ak poskytnutie údajov alebo informácií o skutočných nákladoch za daných okolností nie je možné alebo realizovateľné, odhad nákladov (čo najpresnejší), alebo
  3. ak poskytnutie údajov o výške skutočných nákladov ani odhadu za daných okolností nie je možné alebo realizovateľné, základ, podľa ktorého bude právny zástupca alebo jeho kancelária vypočítavať výšku poplatkov za poskytovanie uvedených služieb, a ak uvedené právne služby zahŕňajú sporovú agendu, aj písomne informácie o okolnostiach, za ktorých sa môže od klienta vyžadovať, aby uhradil trovy druhej strane alebo stranám, ako aj okolnosti, ak také existujú, za ktorých vzniká klientovi povinnosť uhradiť poplatky účtované právnym zástupcom príslušného klienta za tie služby, ktoré nebudú v plnej miere hradené z prostriedkov (ak sú) trov vymožených v sporovej agende od druhej strany alebo strán (prípadne od poisťovateľov uvedenej strany alebo strán).
 2. Právny zástupca nebude konať v mene klienta v súvislosti so žiadnou sporovou agendou (nie v súvislosti s konaním vo veci vymáhania pohľadávok alebo likvidovaných požiadaviek) tak, že všetky alebo časť poplatkov účtovaných klientovi sa vypočítajú ako percento alebo časť odškodného alebo iných peňažných prostriedkov, ktoré sú alebo môžu v budúcnosti byť vyplatené klientovi, a akékoľvek poplatky účtované v rozpore s týmto pododdielom nebudú vymožiteľné formou žiadnej žaloby proti klientovi s cieľom vymôcť úhradu týchto poplatkov.
 3. Právny zástupca, ktorý klienta zastupoval v sporovej agende, nesmie znížiť výšku odškodného ani iných finančných prostriedkov vyplývajúcich z príslušnej sporovej agendy akéhokoľvek druhu, ktoré budú vyplatené jeho klientovi, ani si z nich prisvojiť žiadnu čiastku s cieľom uhradiť všetky alebo časť svojich nákladov.
 4. Pododdiel 3 tohto oddielu nebráni právnemu zástupcovi, ktorý osobne alebo prostredníctvom svojej kancelárie klienta zastupoval v sporovej agende, aby sa kedykoľvek dohodol s klientom, že určitá časť poplatkov mu bude uhradená z odškodného alebo iných finančných prostriedkov vyplývajúcich z príslušnej sporovej agendy akéhokoľvek druhu, ktoré sú alebo budú vyplatené jeho klientovi.
 5. Dohoda v zmysle pododdielu 4 tohto oddielu bude voči klientovi právneho zástupcu vymožiteľná jedine vtedy, ak bola uzatvorená písomne a obsahuje odhad (čo najpresnejší) výšky sumy, ktorá bude podľa dôvodného presvedčenia právneho zástupcu vymožiteľná od druhej strany alebo strán (prípadne od poisťovateľov uvedenej strany alebo strán), so zreteľom na príslušné poplatky právneho zástupcu, v prípade, že klient získa odškodnenie alebo iné finančné prostriedky vyplývajúce z takejto sporovej agendy.
 6. Bez ohľadu na akékoľvek iné právne ustanovenie v tomto zmysle uvedie právny zástupca na účte výdavkov, ktorý je povinný dodať klientovi hneď, ako to bude možné, po uzatvorení sporovej agendy vedenej právnym zástupcom v mene klienta –
  1. súhrnný zoznam právnych služieb poskytnutých klientovi v súvislosti s príslušnou sporovou agendou,
  2. celkovú výšku odškodného alebo iných peňažných prostriedkov, ktoré boli pre klienta vymožené z príslušnej sporovej agendy, a
  3. podrobnosti o všetkých alebo časti nákladov, ktoré boli vymožené právnym zástupcom v mene klienta od druhej strany alebo strán (prípadne od poisťovateľov uvedenej strany alebo strán),
  4. ako aj účet výdavkov uvádzajúci samostatne jednotlivé sumy, pokiaľ ide o poplatky, výdavky, úhrady a náklady, ktoré vznikli pri poskytovaní uvedených právnych služieb alebo v súvislosti s nimi
 7. Ani jedno z ustanovení tohto oddielu nebráni žiadnej osobe, aby si uplatnila niektoré z jestvujúcich zákonných práv a požiadala právneho zástupcu o predloženie účtu nákladov pre odhad ceny, či už na základe vzťahu strana – strana alebo vzťahu právny zástupca – klient, ani žiadnym spôsobom neobmedzuje práva osoby ani združenia v zmysle oddielu 9 tohto zákona.
 8. Ak právny zástupca klientovi vystavil účet nákladov, pokiaľ ide o poskytovanie právnych služieb, a klient napadne výšku sumy (alebo niektorú z čiastkových súm) uvedeného účtu nákladov, je právny zástupca povinný –
  1. podniknúť primerané kroky s cieľom vyriešiť záležitosť dohodou s klientom, a
  2. písomne klienta informovať o –

i)  jeho práve žiadať, aby právny zástupca uvedený účet nákladov alebo jeho časť predložil na úrad odhadcu pri Vyššom súde pre odhad ceny na základe vzťahu právny zástupca – klient.

ii) jeho práve sťažovať sa združeniu v zmysle oddielu 9 tohto zákona vo veci účtu nákladov, ktorý mu bol vystavený a ktorý považuje za neúmerný.

 1. V tejto kapitole slovo „náklady“ zahŕňa poplatky, výdavky, úhrady a náklady.
 2. Ustanovenia tohto oddielu sa budú uplatňovať bez ohľadu na ustanovenia zákona o právnych zástupcoch (Írsko) z roku 1849; a zákona o právnych zástupcoch z roku 1870;

Ods. 12.6 Kódexu správania Generálnej rady írskej advokátskej komory stanovuje:

„12.6 Pri preberaní pokynov v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, alebo neskôr hneď, ako to bude možné, predloží obhajca písomne na požiadanie inštruujúcemu právnemu zástupcovi, prípadne klientovi, ak ide o priamy prístup prostredníctvom systému pre priamy prístup odborníkov k právnym službám, tieto údaje, ktoré potvrdzujú:

  1. skutočnú výšku nákladov; alebo
  2. ak poskytnutie údajov alebo informácií o skutočných nákladoch za daných okolností nie je možné alebo realizovateľné, odhad nákladov (čo najpresnejší), alebo
  3. ak poskytnutie údajov alebo informácií o skutočných nákladoch za daných okolností nie je možné alebo realizovateľné, základ, z ktorého sa bude výška týchto nákladov vypočítavať,

Formát uvádzania týchto údajov si stanoví každý obhajca podľa svojho uváženia.“

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov v Írsku?

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad odhadcu spolu s dokumentáciou na stiahnutie.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Írsku?

Informácie o zdrojoch trov v Írsku sú dostupné v anglickom jazyku.

Kde nájdem informácie o mediácii?

 • Oddiel 7 ods. 1 reformného zákona o súdnej rozluke a rodine z roku 1989 uvádza, že ak je na súd podaný návrh na vydanie rozhodnutia o súdnej rozluke, súd posúdi možnosť zmierenia dotknutých manželov, a následne môže kedykoľvek odročiť pojednávanie, a poskytnúť tak manželom príležitosť na zmierenie, ak si to obaja želajú, a to za pomoci tretej strany alebo bez nej. Oddiel 7 ods. 3 ustanovuje súdu právo odročiť súdne konanie s cieľom poskytnúť manželom príležitosť dosiahnuť, v rámci možností, vzájomnú dohodu, pokiaľ ide o ich rozluku, ak si to obaja želajú, za pomoci tretej strany alebo bez nej.
 • Pododdiely 1 a 3 oddielu 8 zákona o rodine (rozvod) z roku 1996 obsahujú podobné ustanovenia v súvislosti s rozvodovým konaním.
 • Oddiely 15 a 16 zákona o občianskoprávnej zodpovednosti a súdoch z roku 2004, stanovuje postup mediácie pokiaľ ide o spory vo veci ujmy na zdraví.
 • Uznesenie 63A, článok 6 ods. 1 písm. xiii ) a uznesenie 63B článok 6 ods. 1 písm. xiii) oprávňujú sudcu zo zoznamu obchodného súdu, ako aj sudcu pre konania vo veci hospodárskej súťaže na Vyššom súde, každého pre svoju príslušnú oblasť, na žiadosť ktorejkoľvek zo strán alebo na svoj vlastný podnet, aby konanie alebo akákoľvek otázka v rámci neho bola odročená na také dlhé obdobie, aké uzná sudca za vhodné, nie však na dlhšie ako dvadsaťosem dní, čím by poskytol účastníkom čas na posúdenie, či by uvedené konanie alebo otázka mali byť postúpené na proces mediácie, zmieru alebo arbitráže, a ak sa strany rozhodnú otázku alebo konanie na takýto proces postúpiť, poskytnúť jednotlivým stranám viac času na zosúladenie s ustanoveniami príslušného rokovacieho poriadku alebo predpismi súdu.

Viac informácií o mediácii nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneAgentúra pre podporu rodiny.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webová stránka obsahujúca informácie o trovách je k dispozícii.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Ďalšie informácie nájdete v časti Odkaz sa zobrazí v novom oknevýročné správy o súdnych službách.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa sprístupňujú tieto informácie? Aké sú príslušné sadzby?

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke služieb Odkaz sa zobrazí v novom okneDane a clá Írska.

Právna pomoc

Platná hranica príjmu v oblasti civilného súdnictva

Hranica disponibilného príjmu v občianskoprávnych sporoch je 18 000 EUR po odpočítaní fixných výdavkov, pokiaľ ide o vyživované osoby, ubytovanie, dane a odvody do sociálnej poisťovne.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstva spravodlivosti, rovnosti a právnej reformy a na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneRady právnej pomoci.

Platná príjmová hranica v oblasti trestného súdnictva pre obžalované osoby

Odkaz sa zobrazí v novom okneSystém právnej pomoci v trestnoprávnych veciach, ktorý spravuje ministerstvo spravodlivosti, rovnosti a právnej reformy, stanovuje, že bezplatná právna pomoc môže byť za určitých okolností poskytnutá na obhajobu osôb v hmotnej núdzi v trestnoprávnom konaní. Nie je tu stanovená žiadna príjmová hranica. Obvinená osoba má právo byť súdom, pred ktorý sa dostaví, informovaná o svojom práve využiť možnosť právnej pomoci. Udelenie právnej pomoci žiadateľa oprávňuje využívať služby právneho zástupcu a za určitých okolností aj maximálne dvoch právnych poradcov pri príprave a vedení svojej obhajoby alebo odvolania. Súdy prostredníctvom sudcovského zboru zodpovedajú za poskytovanie právnej pomoci. Žiadosť o právnu pomoc môže byť súdu predložená (a) osobne alebo (b) právnym zástupcom žiadateľa (c) listom adresovaným tajomníkovi súdu.

Žiadateľ o poskytnutie právnej pomoci musí súdu riadne preukázať, že je v hmotnej núdzi a nemôže si právnu pomoc uhradiť sám. Poskytovanie právnej pomoci je v plnej miere záležitosťou voľného uváženia každého súdu a neupravujú ho žiadne smernice o oprávnenosti z finančného hľadiska. Súd musí byť rovnako presvedčený o tom, že vzhľadom na „závažnosť obvinenia“ alebo „výnimočné okolnosti“ je dôležité, aby žiadateľ v záujme spravodlivosti získal právnu pomoc. V prípade obvinenia z vraždy, alebo ak ide o odvolanie z Trestného odvolacieho súdu na Najvyšší súd, sa však bezplatná právna pomoc z dôvodu hmotnej núdze odporcu poskytuje len zriedka.

Žiadateľa o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci môže súd požiadať o vyplnenie vyhlásenia o majetkových pomeroch. Vedomé nepravdivé vyhlásenie o majetkových pomeroch alebo zamlčanie závažnej skutočnosti s cieľom získať právnu pomoc sa považuje za trestný čin. Za uvedený trestný čin môže byť páchateľovi udelený trest pokuty alebo odňatia slobody, prípadne oba tieto tresty.

Platná príjmová hranica v oblasti trestného súdnictva pre obete trestných činov

Nie je stanovená žiadna hranica disponibilného príjmu v určitých prípadoch sexuálneho násilia v súvislosti s navrhovateľmi, ktorí Radu právnej pomoci žiadajú o poskytnutie právnej pomoci v trestnoprávnych prípadoch, kde bude súdu obhajobou predložená sexuálna minulosť navrhovateľa.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obetiam

Právna pomoc sa automaticky udeľuje navrhovateľom v určitých prípadoch sexuálneho násilia. Ktorákoľvek z obetí musí splniť rovnaké kritériá ako bežný občan.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obžalovaným osobám

Pre neplnoleté osoby nie sú stanovené žiadne iné podmienky ani osobitné opatrenia.

Súdne konania bez povinnosti zaplatenia trov

Za určitých okolností, vrátane rodinnoprávnych konaní a v určitých prípadoch súvisiacich s neplnoletými osobami, môžu byť účastníci oslobodení od povinnosti zaplatiť súdne poplatky. Viac podrobností o okolnostiach, za ktorých sú účastníci oslobodení od povinnosti uhradiť súdne poplatky, nájdete na webovej stránke súdnych služieb v časti nariadenia o poplatkoch.

Podrobnosti nájdete na webovej stránke súdnej služby Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenia o poplatkoch a oslobodenia.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná uhradiť trovy druhej strany?

Vo veciach prisúdenia trov majú súdy právo rozhodovať podľa vlastného uváženia. Výkon práva rozhodovať podľa vlastného uváženia musí prebiehať v súlade s určitými zavedenými pravidlami a zásadami, ktoré boli odvodené od judikatúry súdov. Prvoradým pravidlom je napríklad úhrada trov podľa výsledku sporu, t. j., že strana, ktorá spor prehrala, hradí trovy strany, ktorá spor vyhrala. Z tohto pravidla existujú výnimky, ktoré závisia od okolností prípadu. Úspešná strana v spore napríklad nemusí získať úhradu svojich trov v plnej výške, ak súd uzná, že táto strana spôsobila predĺženie alebo zbytočné prieťahy v konaní, alebo ak napriek celkovému úspechu táto strana vo veci určitých samostatných bodov prehrala. V určitých prípadoch súvisiacich s ústavnými otázkami, kde dochádza k predkladaniu vecí verejného záujmu, môže neúspešná strana v spore získať čiastočnú alebo celkovú náhradu svojich trov.

Odmeny znalca

V prípade právnej pomoci v občianskoprávnych veciach stanoví rada tarifné odmeny, ktoré potom používa pre jednotlivé kategórie znalcov. Navyše rada disponuje právom podľa vlastného uváženia rozhodnúť o použití zvláštnej odmeny, ak osobitné okolnosti prípadu vyžadujú, aby boli využité služby osobitného alebo špecializovaného znalca. V takých prípadoch sa o odmene rokuje osobitne so znalcom so zreteľom na realizovanú prácu, požadovanú úroveň znalectva a hodnotu prípadu pre osobu, ktorej bola udelená právna pomoc.

V trestnoprávnych prípadoch, v ktorých bolo vydané potvrdenie o právnej pomoci, sa systém právnej pomoci v trestnoprávnych veciach rozširuje na primerané a oprávnené výdavky, ktoré vznikli z iniciatívy právneho zástupcu obhajoby, vrátane odmien pre súdnych znalcov.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

V občianskoprávnych sporoch je vo všeobecnosti výška odmeny prekladateľovi alebo tlmočníkovi v prvom rade vecou dohody medzi prekladateľom/tlmočníkom a príslušnou stranou v spore. Ak je však úhrada nákladov tejto strany rozhodnutím súdu prisúdená druhej strane, vtedy je odmena prekladateľovi/tlmočníkovi predmetom odhadu ceny (ocenenia) odhadcom (t. j. právnym odhadcom nákladov).

V prípadoch súvisiacich s občianskoprávnou pomocou usporiada rada výberové konanie a vyberie spomedzi organizácií, ktoré sa výberového konania zúčastnia.

V trestnoprávnych prípadoch, v ktorých bolo vydané potvrdenie o právnej pomoci, sa systém právnej pomoci v trestnoprávnych veciach rozširuje na primerané a oprávnené výdavky, ktoré vznikli z iniciatívy právneho zástupcu obhajoby, vrátane odmien pre prekladateľov a tlmočníkov.

Súvisiace prílohy

Írska správa o štúdii o transparentnosti trovPDF(400 Kb)en


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 11/12/2019

Trovy konania - Grécko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto stránke sa uvádzajú informácie o súdnych trovách v Grécku.


Trovy konania

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Právnici

Poplatky právnikom sú vo všeobecnosti upravené článkami 91 až 180 legislatívneho dekrétu č. 3026/1954 zmeneného zákonom č. 3919/2011. Tento zákon odteraz právnikom umožňuje dohodnúť sa s klientmi na odmene písomne bez toho, aby stanovoval minimálnu alebo maximálnu sumu.

Ak sa nevyhotovila písomná dohoda, uplatňuje sa zákonom stanovený systém poplatkov (za účasť na súdnom konaní a podľa hodnoty sporu), na základe ktorého sú stanovené aj súdne trovy, poplatky právnym zástupcom za právnu pomoc atď.

Obhajcovia – Advokáti – Právni zástupcovia

Medzi týmto povolaniami a povolaním právnika neexistujú rozdiely.

Súdni exekútori

Súdni exekútori si účtujú osobitné poplatky. Tieto poplatky sa však môžu na základe zmluvy zvýšiť v závislosti od zložitosti úlohy. Spoločným ministerským rozhodnutím ich v súlade s článkom 50 zákona č. 2318/1995 stanovujú minister financií a minister spravodlivosti. Momentálne sa uplatňuje rozhodnutie č. 2/54638/2008 (B 1716 v znení zmien podľa B 1916).

Notári

Notárske poplatky sú stanovené osobitnými ustanoveniami, a najmä článkom 40 zákona č. 2830/2000.

Fixné poplatky

Fixné poplatky v občianskoprávnych konaniach

Fixné poplatky pre strany v občianskoprávnych konaniach

V rodinnoprávnych veciach sú poplatky právnikom upravené už uvedeným spôsobom.

V prípade sporov, ktoré je možné vyjadriť peňažnou hodnotou (napr. obchodné spory), je odmena stanovená, ako je vysvetlené vyššie.

V prípade vyhotovenia súkromných dokumentov alebo verejných dokumentov je odmena predmetom dohody, ako je uvedené vyššie.

Štádium občianskoprávneho konania, keď sa musia zaplatiť fixné poplatky

Právni zástupcovia sa dohodnú so svojimi klientmi, kedy zaplatia poplatky. Obvykle to býva v splátkach v rôznych štádiách konania.

Fixné poplatky v trestnoprávnych konaniach

Fixné poplatky pre strany v trestnoprávnych konaniach

Uplatňuje sa už uvedený dekrét o poplatkoch právnikom.

Štádium trestnoprávneho konania, keď sa musia zaplatiť fixné poplatky

Uplatňuje sa už uvedený dekrét o poplatkoch právnikom.

Fixné poplatky v ústavnoprávnych konaniach

Fixné poplatky pre strany v ústavnoprávnych konaniach

Aj pri administratívnych sporoch sa uplatňuje už uvedený dekrét o poplatkoch právnikom.

Štádium ústavnoprávneho konania, keď sa musia zaplatiť fixné trovy

Uplatňuje sa dekrét o poplatkoch právnikom v občianskoprávnych konaniach.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti strán

Etický kódex právnych zástupcov ukladá osobitné povinnosti o spôsobe, akým právni zástupcovia vykonávajú svoje povinnosti voči klientom. Každé porušenie týchto povinností predstavuje disciplinárny priestupok. Účtovanie poplatkov sa medzi týmito povinnosťami výslovne neuvádza.

Informácie o poplatkoch

Kde môžem nájsť informácie o poplatkoch v Grécku?

Pokiaľ ide o poplatky právnikom, informácie treba hľadať v zákone o právnikoch, alebo ich poskytnú advokátske združenia.

Informácie týkajúce notárskych poplatkov sa dajú získať buď na útvare pre notárske kancelárie ministerstva spravodlivosti alebo u notárskych komôr (právnická osoba verejného práva).

V akých jazykoch môžeme získať informácie o poplatkoch v Grécku?

Informácie o poplatkoch je možné získať len v gréčtine.

Kde nájdem informácie o mediácii?

V tejto veci odkazujeme na osobitné informácie týkajúce sa mediácie v Grécku.

Kde nájdem ďalšie informácie o poplatkoch?

Webová lokalita s informáciami o poplatkoch.

Webová lokalita o týchto informáciách neexistuje.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania konaní?

V Grécku neexistujú žiadne príslušné informácie o tejto otázke.

Kde nájdem informácie o priemerných celkových poplatkoch konkrétneho konania?

V Grécku nie sú k dispozícii príslušné informácie o celkových poplatkoch konania.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa dajú získať tieto informácie?

Poskytovanie služieb právneho zástupcu podlieha DPH. Relevantné informácie možno získať na príslušnom daňovom útvare ministerstva financií a na komore advokátov.

Aké sú platné sadzby?

23 %

Právna pomoc

Minimálna hranica príjmov v občianskoprávnych konaniach

V súlade s článkom 194 občianskeho súdneho poriadku sa právna pomoc môže poskytnúť osobám, ktoré nemôžu uhradiť poplatky súdnych konaní bez toho, aby neohrozili svoje existenčné prostriedky ani svojej rodiny.

Právna pomoc sa môže poskytnúť aj cudzím štátnym príslušníkom na základe reciprocity a osobám bez štátnej príslušnosti.

V súlade so zákonom 3226/2004 sa právna pomoc poskytuje v občianskoprávnych veciach občanom s nízkym príjmom (pod podmienkou, že ročné príjmy rodiny neprekračujú 2/3 minimálnych ročných príjmov stanovených v národnej všeobecnej kolektívnej zmluve).

Právna pomoc zahŕňa trovy konania, poplatky notárov a exekútorov a odmenu právnym zástupcom (článok 199 občianskeho súdneho poriadku).

Minimálna hranica príjmov v prípade osôb, proti ktorým sa vedie trestné konanie

V článku 340 trestného poriadku je stanovené, že ak osoba, proti ktorej sa vedie konanie, nemá právneho zástupcu, určí sa jej právny zástupca z príslušného zoznamu miestnej advokátskej komory.

Podľa zákona č. 3226/2004 sa právna pomoc poskytuje v trestnoprávnych veciach občanom s nízkym príjmom, ako je uvedené vyššie.

Minimálna hranica príjmov v prípade obetí v trestnoprávnych konaniach

Zákonom č. 3811/2009 sa do gréckeho právneho poriadku transponovala smernica 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodňovaní obetí trestných činov.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytnutia právnej pomoci obetiam

Odmena pre právnych zástupcov, notárov a exekútorov, ktorí poskytujú služby v oblasti právnej pomoci, je určená ministerským rozhodnutím (článok 14 zákona č. 3226/2004).

Právna pomoc v trestnoprávnych veciach zahŕňa vymenovanie právneho zástupcu.

Právna pomoc v občianskoprávnych veciach zahŕňa čiastočné alebo úplné oslobodenie od súdnych trov.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytnutia právnej pomoci osobám, proti ktorým sa vedie trestné konanie

žiadne

Bezplatné súdne konania

žiadne

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Akonáhle súd vydá rozhodnutie, musí zvyčajne strana, ktorá spor prehrala, zaplatiť súdne trovy a výdavky vynaložené úspešnou stranou do tej miery, v akej jednotlivé strany vyhrali alebo prehrali. Táto časť rozhodnutia sa stáva vykonateľnou. Výdavky a trovy sú vypočítané v súlade s uvedenými pravidlami, pričom sa osobitne berú do úvahy právne predpisy o poplatkoch právnikov a o prípadných fixných poplatkoch účastníkov občianskoprávnych konaní. Táto suma obvykle nedosahuje výšku skutočných nákladov.

Odmeny znalcov

Znalci si stanovia vlastné odmeny, ktoré sa na požiadanie zahrnú do trov konania, ktoré uloží súd.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Prekladatelia a tlmočníci si stanovia vlastné odmeny, ktoré sa na požiadanie zahrnú do trov konania, ktoré uloží súd.

Odkazy na webové lokality

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátska komora mesta Atény

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátska komora mesta Pireus

Odkaz sa zobrazí v novom okneNotárska komora odvolacieho súdu mesta Solún

Odkaz sa zobrazí v novom okneVýbor pre koordináciu notárskych komôr v Grécku

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátska komora mesta Solún

Relevantné dokumenty

Správa Grécka o štúdii transparentnosti výdavkovPDF(849 Kb)en


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/06/2018

Trovy konania - Španielsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Táto stránka poskytuje informácie o trovách konania v Španielsku. Podrobnejšiu analýzu celkových trov konania nájdete v týchto prípadových štúdiách:

Odkaz sa zobrazí v novom okneRODINNÉ PRÁVO - ROZVOD

Odkaz sa zobrazí v novom okneRODINNÉ PRÁVO - PRÁVO STAROSTLIVOSTI O DIEŤA

Odkaz sa zobrazí v novom okneRODINNÉ PRÁVO - VÝŽIVNÉ

Odkaz sa zobrazí v novom okneOBCHODNÉ PRÁVO - ZMLUVY

Odkaz sa zobrazí v novom okneOBCHODNÉ PRÁVO - ZODPOVEDNOSŤ


Trovy konania

Regulačný rámec upravujúci trovy súvisiace s výkonom právnických povolaní

Advokáti

V Španielsku existuje len jedna kategória advokátov (abogado), ktorí sa po tom, ako sa stanú členmi profesijného združenia v danom mieste, môžu zúčastňovať na každom druhu konania a vystupovať na každom druhu súdu.

Advokáti si určujú svoje odmeny v súlade s usmerneniami uverejnenými ich profesijným združením. Tieto pravidlá sú založené na všeobecných kritériách pre vyúčtovanie služieb advokátov, ako je napríklad zložitosť veci, úmernosť atď. Všetci advokáti ich pri vyhotovovaní vyúčtovania za svoje služby dodržiavajú.

Tieto pravidlá sa vždy odlišujú v závislosti od jednotlivých súdnych systémov, v rámci ktorých sa vec prejednáva.

Pevne stanovené trovy konania

Pevne stanovené trovy v občianskoprávnych konaniach

Pevne stanovené trovy účastníkov v občianskoprávnych konaniach

Článok 241 ods. 1 bod 1 občianskeho súdneho poriadku (Ley de Enjuiciamiento Civil) sa osobitne týka odmien advokátov v prípadoch, keď je pomoc advokáta povinná. Tieto odmeny sú zahrnuté ako položka pri výpočte celkových trov.

V občianskom súdnom poriadku sa stanovuje, že advokáti stanovia svoje odmeny podľa právnych predpisov upravujúcich ich povolanie.

Fáza občianskoprávneho konania, v ktorej sa musia zaplatiť pevne stanovené trovy:

Klient je vždy povinný zaplatiť svojmu advokátovi odmeny. Klient má od začiatku hrubú predstavu o príslušnej sume, ale presná výška trov advokáta sa musí stanoviť až po skončení súdneho konania. Advokát môže požadovať platbu od klienta, a to aj prostredníctvom osobitných postupov, napríklad zálohy na trovy (provisión de fondos, v priebehu konania) alebo záverečného vyúčtovania (jura de cuentas, po skončení konania).

V praxi to zvyčajne funguje tak, že klient najskôr zaplatí určitú sumu vopred a potom čaká na rozhodnutie o trovách. V prípadoch, keď trovy musí zaplatiť druhá strana, advokát a právny zástupca oznámia svoje trovy súdu, a keď sú trovy schválené, zaplatí ich protistrana.

Od nadobudnutia platnosti zákona 10/2012 sa platí súdny poplatok.

Čo je súdny poplatok?

Ide o vnútroštátnu daň, ktorú musia v niektorých prípadoch zaplatiť používatelia – fyzické alebo právnické osoby – za to, že sa ich prípad rieši na súde, a za využitie verejnej služby výkonu spravodlivosti. Za správu tejto dane zodpovedá ministerstvo financií a verejnej správy. Povinnosť platiť tento poplatok bola zavedená 1. apríla 2003 a v súčasnosti ju upravuje zákon 10/2012 z 20. novembra 2012 zmenený kráľovským dekrétom 3/2013 z 22. februára 2013 o niektorých poplatkoch v oblasti výkonu spravodlivosti a činnosti Národného ústavu pre toxikológiu a forenzné vedy.

Prípady, v ktorých je zaplatenie tohto poplatku povinné (udalosť, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti)

Podľa článku 1 zákona 10/2012 je poplatok za výkon súdnej moci v občianskoprávnych, správnych (contencioso-administrativo) a pracovnoprávnych veciach celoštátny poplatok, ktorý sa jednotne platí v celom Španielsku v prípadoch stanovených týmto zákonom bez toho, aby tým boli dotknuté poplatky a iné dane vyrubené autonómnymi oblasťami pri výkone ich príslušných finančných právomocí. Tie sa nemusia týkať rovnakej udalosti, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti.

Podľa článku 2 je udalosťou, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti výkon súdnej moci v súvislosti s týmito procesnými krokmi:

 • podanie žaloby v konaní akéhokoľvek druhu s cieľom dosiahnuť vydanie konečného rozsudku a v konaniach o výkone mimosúdnych vykonateľných nástrojov v občianskoprávnych veciach, podanie protinároku a prvotný návrh na vydanie platobného rozkazu a európskeho platobného rozkazu,
 • podanie návrhu na rozhodnutie o povinnej platobnej neschopnosti a doplnkových nárokoch v konkurznom konaní,
 • podanie návrhu na začatie konania vo veciach správneho súdnictva,
 • podanie mimoriadneho odvolania z dôvodu porušenia postupu v občianskoprávnych konaniach,
 • podanie odvolania (apelación alebo casación) vo veciach pred občianskym alebo správnym súdom,
 • podanie odvolania (suplicación alebo casación) v pracovnoprávnych veciach,
 • námietka proti výkonu súdnych titulov.

Kto je povinný zaplatiť súdny poplatok?

V článku 3 sa stanovuje, že každý, na koho návrh sa začne súdne konanie, v dôsledku ktorého vznikne udalosť, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti, musí zaplatiť poplatok.

Na účely predchádzajúceho odseku sa za vznik jednej udalosti, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti, považuje situácia, keď dokument, ktorým sa iniciuje procesný krok, ktorý predstavuje udalosť, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti, zahŕňa niekoľko hlavných úkonov, ktoré nepochádzajú z rovnakého nástroja. V tomto prípade sa výška poplatku vypočíta sčítaním súm pre jednotlivé spojené úkony.

Poplatok môže uhradiť právny zástupca (procurador) alebo advokát (abogado) v mene a zastúpení poplatníka, a to najmä v prípade, že táto osoba nemá pobyt v Španielsku. Osoba bez pobytu nemusí získať daňové identifikačné číslo na to, aby mohla preniesť poplatkovú povinnosť. Právny zástupca ani advokát nemajú daňovú povinnosť v súvislosti s touto platbou.

Výnimky:

 • Výnimky z kategórií úkonov:
  • podanie žaloby a podanie následného odvolania v súvislosti s vecami týkajúcimi sa spôsobilosti, určenia otcovstva, uzavretia manželstva a maloletých osôb, ktoré sú uvedené v hlave I knihy IV občianskeho súdneho poriadku. Konania, na ktoré sa vzťahuje kapitola IV uvedenej hlavy a knihy občianskeho súdneho poriadku, ktoré neboli začaté na základe vzájomného súhlasu alebo jedným z účastníkov so súhlasom druhého, aj keď ide o maloleté osoby (pokiaľ sa požadované opatrenia netýkajú len maloletých osôb), sú však spoplatnené,
  • podanie žaloby a podanie následného odvolania v súvislosti s konaniami začatými výlučne na účely ochrany základných práv a verejných slobôd, ako aj odvolania proti činnosti volebných orgánov,
  • podanie návrhu na rozhodnutie o dobrovoľnej platobnej neschopnosti zo strany dlžníka,
  • začatie správneho konania zo strany štátnych zamestnancov na obranu ich zákonných práv,
  • podanie prvotného návrhu na vydanie platobného rozkazu a návrhu na vydanie konečného rozsudku o zaplatenie príslušnej sumy, ak nepresahuje 2 000 EUR. Táto výnimka sa neuplatňuje, ak je nárok v týchto konaniach založený na dokumente, ktorý má formu mimosúdneho vykonateľného nástroja podľa článku 517 občianskeho súdneho poriadku (zákon 1/2000 zo 7. januára 2000),
  • začatie konania v rámci správneho súdnictva v súvislosti s  nečinnosťou správnych orgánov,
  • podanie žaloby o výkon rozhodnutí spotrebiteľských rozhodcovských rád,
  • žaloby, ktoré na základe povolenia obchodného súdu podajú konkurzní správcovia v záujme konkurznej podstaty,
  • konania týkajúce sa súdneho rozdelenia majetku s výnimkou prípadov, keď bola predložená námietka alebo keď existuje spor o zaradenie alebo vyradenie majetku. Poplatok sa platí za pojednávanie a za spornú sumu, prípadne za sumu, ktorá sa určí na základe výzvy na rozdelenie majetku odporcom. Ak obaja účastníci namietajú, každý z nich zaplatí za svoju príslušnú sumu.
 • Výnimky z kategórií osôb:
  • osoby, ktoré majú nárok na právnu pomoc a môžu preukázať, že spĺňajú zákonné požiadavky,
  • úrad prokurátora,
  • všeobecná správa štátu a autonómnych oblastí, miestne orgány a všetky verejné orgány patriace do ich právomoci,
  • španielsky parlament a legislatívne zhromaždenia autonómnych oblastí.

A napokon, v oblasti pracovného práva majú pracovníci – zamestnanci i samostatne zárobkovo činné osoby – nárok na oslobodenie od poplatku vo výške 60 % sumy, ktorú možno vyrubiť za podanie odvolania. V správnych prípadoch majú štátni zamestnanci konajúci na obranu svojich zákonných práv nárok na oslobodenie od poplatku vo výške 60 % sumy, ktorú možno vyrubiť za podanie odvolania.

Pevne stanovené trovy v trestných konaniach

Pevne stanovené trovy účastníkov v trestných konaniach

Tieto trovy upravuje občiansky súdny poriadok.

Každý, kto je obvinený z trestného činu, kto bol zatknutý alebo na kom bolo vykonané akékoľvek iné preventívne opatrenie, alebo kto má byť postavený pred súd, môže uplatniť svoje právo na obhajobu a zapojiť sa do konania bez ohľadu na to, o aké konanie ide, a to ihneď, ako sa dozvie o existencii konania, pričom o tomto práve bude riadne informovaný.

Na účely uplatnenia tohto práva musí dotknuté strany zastupovať právny zástupca (procurador) a obhajovať advokát (abogado), ktorých určí súd, pokiaľ si ich dotknuté strany samy neurčili a nepodali v tejto súvislosti žiadosť, a v každom prípade vtedy, keď strany na to nemajú právnu spôsobilosť.

Všetky osoby, ktoré sú stranami v konaní a ktorých právo na právnu pomoc nebolo uznané, budú musieť zaplatiť trovy právnych zástupcov, ktorí ich zastupujú, advokátov, ktorí ich obhajujú, znalcov, ktorí im na ich žiadosť poskytujú poradenstvo, a svedočné pre svedkov, ktorí sa môžu dostaviť na súd, pokiaľ znalci a svedkovia pri vypočúvaní požiadali o náhradu svojich trov, ktoré súd uznal.

Nebudú musieť uhradiť žiadne iné trovy konania v priebehu konania ani po jeho skončení, pokiaľ im to nenariadi súd.

Každý právny zástupca určený stranami v danej veci, ktorý súhlasí s tým, že ich bude zastupovať, musí zaplatiť trovy advokátom, ktorých klienti určili na svoju obhajobu.

Strany, ktoré majú nárok na bezplatnú právnu pomoc, si takisto môžu určiť advokáta a právneho zástupcu podľa vlastného výberu. V tomto prípade im však strany budú musieť zaplatiť trovy a to isté platí aj pre strany, ktoré nemajú nárok na bezplatnú právnu pomoc, pokiaľ sa slobodne určení právni odborníci nevzdajú svojich odmien, ako je stanovené v článku 27 zákona o právnej pomoci (Ley de Asistencia Juridica gratuita).

Fáza trestného konania, v ktorej sa musia zaplatiť pevne stanovené trovy

Klient je vždy povinný zaplatiť trovy na základe ich vyúčtovania po skončení konania. Keď sa využívajú súdom určení advokáti, nie je nutné zaplatiť zálohu, lebo väčšinou sa zároveň poskytuje právna pomoc.

Treba poznamenať, že súdom určení advokáti sa využívajú veľmi často. Ak má teda klient nárok na právnu pomoc, nemusí platiť trovy advokáta – vyúčtované trovy zaplatí štát, pokiaľ sa finančná situácia klienta nezlepší v priebehu troch rokov (zvyčajne klient nič neplatí).

Informácie, ktoré musia poskytnúť právni zástupcovia

Práva a povinnosti účastníkov konania

Právny zástupca (procurador) má ako zástupca účastníka konania povinnosť informovať klienta o všetkých procesných krokoch.

Advokát aj právny zástupca majú povinnosť informovať klienta tak často, ako o to klient požiada.

Trovy konania

Kde nájdem informácie o trovách konania v Španielsku?

Neexistuje osobitná internetová stránka s informáciami o trovách súdneho konania v Španielsku. Existujú však webové stránky, napríklad stránky advokátskych komôr, ktoré obsahujú informácie o odmenách svojich členov.

V akých jazykoch možno získať informácie o trovách konania v Španielsku?

Informácie sa zvyčajne poskytujú v kastílskej španielčine. Niekedy možno nájsť informácie aj v úradných jazykoch autonómnych oblastí.

Niektoré stránky obsahujú určité informácie aj v angličtine.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Pozri informačné prehľady „Mediácia v členských štátoch – Španielsko“ a „Ako nájsť mediátora – Španielsko“.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa poskytujú tieto informácie?

Španielsky daňový úrad poskytuje tieto informácie na svojej Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej stránke.

Aké sadzby sa uplatňujú?

Španielsky daňový úrad poskytuje tieto informácie na svojej Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej stránke.

Bezplatná právna pomoc

Čo je to?

Podľa článku 119 španielskej ústavy je bezplatná právna pomoc postup, pri ktorom osoby, ktoré môžu preukázať nedostatok finančných prostriedkov, získajú rad výhod, ktoré spočívajú najmä v oslobodení od platenia trov advokátov a právnych zástupcov a trov súvisiacich s výpoveďami znalcov, kaucií atď.

Právo na bezplatnú právnu pomoc vo všeobecnosti zahŕňa tieto výhody:

– bezplatné poradenstvo a usmernenie pred začatím konania,

– prístup zatknutých osôb a väzňov k advokátovi,

– bezplatná obhajoba a zastupovanie advokátom a právnym zástupcom počas súdneho konania,

– bezplatné uverejňovanie oznámení a rozhodnutí, ktoré sa musia uverejňovať v úradných vestníkoch, v priebehu konania,

– oslobodenie od platenia záloh pri podávaní odvolania,

– bezplatná pomoc od znalcov v priebehu konania,

– bezplatné poskytovanie kópií, výpovedí, nástrojov a notárskych osvedčení,

– zníženie poplatkov za určité notárske úkony o 80 %,

– zníženie poplatkov za určité činnosti vykonávané v súvislosti s katastrom nehnuteľností a obchodným registrom o 80 %.

Len v prípade cezhraničných sporov (po reforme zákona o právnej pomoci prostredníctvom zákona 16/2005 z 18. júla 2005, ktorý ho zosúladil so smernicou 2002/8/ES) boli medzi uvedené práva zahrnuté tieto položky:

 1. tlmočnícke služby;
 2. preklad dokumentov;
 3. cestovné náklady, ak sa požaduje osobná prítomnosť;
 4. obhajoba advokátom a zastupovanie právnym zástupcom, aj keď to nie je potrebné, ak to súd vyžaduje v záujme zaručenia rovnosti strán.

Kto o ňu môže požiadať?

Vo všeobecnosti platí, že o ňu môžu požiadať občania, ktorí sú účastníkmi akéhokoľvek súdneho konania alebo ho plánujú začať a ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na vedenie súdneho sporu.

V prípade fyzických osôb sa za nedostatok finančných prostriedkov považuje situácia, keď môžu preukázať, že všetky zložky ich ročných zdrojov a príjmov vypočítané na rodinnú jednotku nepresahujú dvojnásobok verejného indexu príjmov (IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Právnické osoby majú nárok na bezplatnú právnu pomoc vtedy, keď je ich základ dane z príjmu právnických osôb nižší ako suma, ktorá sa rovná trojnásobku ročného výpočtu hodnoty IPREM.

Do úvahy sa v každom prípade berú aj iné vonkajšie faktory, ktoré preukazujú skutočné finančné možnosti žiadateľa.

Pre fyzické osoby sa uplatňujú výnimky na základe zdravotného postihnutia a/alebo iných rodinných okolností, ktoré umožňujú prekročiť uvedené limity príjmu. (Podľa podmienok dvadsiateho ôsmeho dodatkového ustanovenia zákona o všeobecnom štátnom rozpočte (LPGE) na rok 2009 bola hodnota indexu IPREM 7 381,33 EUR ročne v roku 2009.)

Nárok na bezplatnú právnu pomoc majú konkrétne tieto osoby:

 1. španielski občania, štátni príslušníci iných členských štátov Európskej únie a všetci cudzinci s pobytom v Španielsku, ak môžu preukázať nedostatok prostriedkov na súdny spor;
 2. riadiace orgány a spoločné služby systému sociálneho zabezpečenia;
 3. tieto právnické osoby, ak môžu preukázať nedostatok prostriedkov na súdny spor:

neziskové organizácie,

nadácie zapísané v príslušnom správnom registri.

 1. v pracovnoprávnych konaniach: všetci zamestnanci a príjemcovia zo systému sociálneho zabezpečenia;
 2. v trestnoprávnych konaniach: všetci občania vrátane cudzincov, ktorí môžu preukázať nedostatok prostriedkov na súdny spor, a to aj v prípade, že nemajú legálny pobyt v Španielsku, majú nárok na bezplatnú právnu pomoc, obhajobu a zastupovanie;
 3. v  konaniach vo veciach správneho súdnictva: všetci občania iných krajín, ktorí môžu preukázať nedostatok prostriedkov na súdny spor, a to aj v prípade, že nemajú legálny pobyt v Španielsku, majú nárok na bezplatnú právnu pomoc vo všetkých konaniach týkajúcich sa žiadostí o azyl a zákona o štátnych príslušníkoch iných krajín (vrátane predbežných správnych konaní).

Ďalšie informácie

Požiadavky na žiadosť o právnu pomoc

Fyzické osoby:

Všetky zložky ročných zdrojov a príjmov osoby vypočítané na rodinnú jednotku nesmú presiahnuť dvojnásobok verejného indexu príjmov (IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Komisia pre právnu pomoc sa vo výnimočných prípadoch môže rozhodnúť udeliť právo na právnu pomoc, ak zdroje prevyšujú dvojnásobok indexu IPREM, ale neprevyšujú jeho štvornásobok, a na základe rodinnej situácie žiadateľa, počtu detí alebo rodinných príslušníkov v jeho starostlivosti, zdravotného stavu, zdravotného postihnutia, finančných záväzkov, nákladov vyplývajúcich zo začatia konania alebo iných okolností, ako aj vždy, keď je žiadateľ v postavení príbuzného vo vzostupnej línii vo veľkej rodine osobitnej kategórie.

Strana musí obhajovať vlastné práva a záujmy.

Právnické osoby:

Právnická osoba musí byť nezisková organizácia alebo nadácia zapísaná v príslušnom správnom registri.

Základ dane z príjmu právnických osôb musí byť nižší ako suma, ktorá sa rovná trojnásobku ročného výpočtu indexu IPREM.

Po nadobudnutí účinnosti ústavného zákona 1/2004 z 28. decembra 2004 o komplexných ochranných opatreniach proti rodovo motivovanému násiliu (Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) majú ženy, ktoré sú obeťami rodovo motivovaného násilia, nárok na okamžitú plnú právnu pomoc nielen vo všetkých súdnych konaniach, ale aj v správnych súdnych konaniach vo veciach správneho súdnictva (teda aj pri policajnom vyšetrovaní) týkajúcich sa rodovo motivovaného násilia, a to až do vynesenia rozsudku a bez toho, aby o právnu pomoc museli vopred požiadať. To znamená, že otázka právnej pomoci nikdy nebude obmedzovať právo na obhajobu a na účinnú súdnu ochranu, ktorá sa obeti ponúkne bez ohľadu na to, či podala žiadosť o právnu pomoc. Táto právna pomoc sa však poskytuje len za predpokladu, že dotknutý účastník konania môže preukázať a posteriori alebo v priebehu súdneho konania, že skutočne existujú okolnosti, v dôsledku ktorých vzniká nárok na právnu pomoc, ako to vyžadujú všeobecné pravidlá uvedené v zákone o právnej pomoci a v sprievodných predpisoch, ktoré boli v tomto zmysle zmenené šiestym záverečným ustanovením ústavného zákona 1/2004.

Kedy musí neúspešný účastník uhradiť trovy konania?

Články 394 až 398 občianskeho súdneho poriadku sa týkajú príkazu zaplatiť trovy v občianskoprávnych konaniach.

V konaniach, v ktorých sa vynesie konečný rozsudok, uhrádza trovy prvostupňového súdu účastník, ktorého všetky nároky boli zamietnuté, pokiaľ prípad nevyvoláva závažné otázky de facto alebo de iure, ktoré je potrebné objasniť.

Ak boli nároky priznané alebo zamietnuté len sčasti, každý účastník konania uhradí svoje trovy a polovicu spoločných výdavkov, pokiaľ neexistujú dôvody na uloženie ich uhradenia jednému z účastníkov z dôvodu nedbanlivého vedenia súdneho sporu.

V prípade, že súd uloží úhradu trov neúspešnému účastníkovi, tento účastník bude musieť za časť trov zodpovedajúcu odmenám advokátov a iných právnych odborníkov, ktorí nepodliehajú sadzbám alebo tabuľkám, uhradiť len takú celkovú sumu, ktorá nepresahuje jednu tretinu príslušnej sumy pre každú zo strán, v ktorých prospech bolo prijaté rozhodnutie. Len na tieto účely platí, že nároky, ktoré nemožno oceniť, sa ocenia na 18 000 EUR, pokiaľ súd vzhľadom na zložitosť veci neurčí inak.

Ustanovenia predchádzajúceho odseku neplatia, ak súd vyhlási, že účastník, ktorý dostal príkaz uhradiť trovy, konal nedbanlivo.

Ak má účastník, ktorý dostal príkaz uhradiť trovy, nárok na bezplatnú právnu pomoc, bude musieť uhradiť trovy vzniknuté v súvislosti s obhajobou záujmov protistrany len v prípadoch, ktoré sú osobitne uvedené v zákone o právnej pomoci.

Za žiadnych okolností nebude uhradenie trov uložené úradu prokurátora v konaniach, v ktorých je účastníkom.

Trovy znalcov

Znalci využívaní v konaniach sa nazývajú „peritos“. Register súdnych znalcov možno nájsť na každom vrchnom súde.

Článok 241 ods. 1 bod 4 občianskeho súdneho poriadku sa týka „trov znalcov a iných platieb, ktoré môže byť potrebné zaplatiť osobám zúčastneným na konaní“, ktoré predstavujú osobitnú položku zahrnutú do výpočtu trov. Ide o náklady vzniknuté osobám, ktoré síce nie sú stranou v konaní, ale majú určité výdavky v dôsledku účasti na konaní na účely poskytnutia nejakej služby.

V článku 243 občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že vo všetkých konaniach a pri všetkých úkonoch trovy vypočítava súdny úradník, ktorý prejednával vec alebo odvolanie. Do výpočtu sa nezahŕňajú trovy zodpovedajúce listinám a dokumentom týkajúcim sa konania, ktoré sú zbytočné, nadbytočné alebo nie sú povolené zákonom, ani položky odmien advokátov, ktoré nie sú podrobne rozpísané alebo ktoré sa vzťahujú na trovy, ktoré nevznikli v rámci daného súdneho sporu.

Súdny úradník zníži sumu trov advokátov a iných právnych odborníkov, ktoré nepodliehajú sadzbám alebo tabuľkám, ak nárokované trovy presiahnu jednu tretinu príslušnej sumy a ak súd nevyhlásil, že účastník konania, ktorému uložil uhradiť náklady, konal nedbanlivo.

Nezahŕňajú sa ani náklady na úkony alebo sprievodné opatrenia, ktoré úspešný účastník konania dostal výslovne uložené uhradiť v rozhodnutí o trovách v hlavnom konaní.

Trovy prekladateľov a tlmočníkov

Neexistuje žiadna oficiálna sadzba platná pre služby súdnych prekladateľov a tlmočníkov. Súdni tlmočníci si môžu voľne stanoviť odmeny za svoje tlmočnícke služby, ale sú povinní oznámiť svoje sadzby úradu pre tlmočenie a príslušnému nižšiemu splnomocnenému úradu vlády. Tieto informácie sa musia poskytnúť každý rok v januári.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneAgencia estatal de la administración tributaria de España/IVA

Súvisiace prílohy

Španielska správa o štúdii o transparentnosti trov konania PDF(640 Kb)en


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Prípadová štúdia 1 – rodinné právo – rozvod - Španielsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinanemčinaangličtinafrancúzštinaportugalčina.

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – rozvodu boli členské štáty požiadané informovať stranu, ktorá podáva žiadosť o rozvod, o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dvojica uzavrie manželstvo. Neskôr sa odlúčia a dohodnú sa na rozvode.

Prípad B – medzištátna situácia: Dvaja štátni príslušníci toho istého členského štátu (členský štát A) uzavrú manželstvo. Sobáš sa uskutoční v členskom štáte A. Po svadbe sa dvojica presťahuje za prácou do iného členského štátu (členský štát B), kde sa usadia. Krátko potom sa manželia odlúčia, manželka sa vráti do členského štátu A a manžel zostane v členskom štáte B. Manželia sa dohodnú na rozvode. Manželka ihneď po návrate do členského štátu A podá žiadosť o rozvod na súde členského štátu B.


Trovy konania

Trovy konania v Španielsku

Trovy súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho riešenia sporov

Prípadová štúdia

Súd

Odvolanie

Alternatívne riešenie sporov

Prvotné trovy

Všeobecné trovy

Iné trovy

Prvotné trovy

Všeobecné trovy

Iné trovy

Je táto možnosť k dispozícii pre tento druh veci?

Trovy

Prípad A

Prvotné trovy – zálohy advokátovi a právnemu zástupcovi, pokiaľ účastník konania nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc podľa zákona 1/1996 o právnej pomoci.

Rozvod dohodou je jedným z prípadov oslobodených od povinnosti zaplatiť súdny poplatok. V konaniach o nekonsenzuálny rozvod manželstva sa poplatok platí, pokiaľ sa požadované opatrenia netýkajú len maloletých osôb.

Toto sú všeobecné trovy konania. Uhrádza ich účastník konania, ktorého všetky nároky boli zamietnuté (zásada, že neúspešný účastník konania znáša trovy), pokiaľ vec nevyvoláva závažné otázky de facto alebo de iure, ktoré je potrebné objasniť (článok 394 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku). Ak sa žiadosti vyhovie alebo sa zamietne len sčasti, každý účastník konania musí uhradiť svoje trovy a polovicu spoločných nákladov.

V prípadoch nekonsenzuálneho rozvodu sa uplatňuje zásada, že neúspešný účastník konania znáša trovy (článok 394 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).

Trovy znaleckého dokazovania a výdavky , ktoré vznikli pri získavaní kópií, overení, notárskych nástrojov a listín alebo výpisov z verejných registrov.

Rovnaké ako na prvom stupni.

Platí rovnaké pravidlo ako na prvom stupni.

Platí rovnaké pravidlo ako na prvom stupni.

V Španielsku existuje ustanovenie o mediácii vo veciach rodinného práva, ale právomoci v tejto veci majú autonómne oblasti.

Autonómne oblasti v zásade prijali ustanovenia o bezplatnej mediácii.

Prípad B

Prvotné trovy – zálohy advokátovi a právnemu zástupcovi, pokiaľ účastník konania nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc podľa zákona 1/1996 o právnej pomoci.

Rozvod dohodou je jedným z prípadov oslobodených od povinnosti zaplatiť súdny poplatok. V konaniach o nekonsenzuálny rozvod manželstva sa poplatok platí, pokiaľ sa vyžiadané opatrenia netýkajú len maloletých osôb.

Toto sú všeobecné trovy konania. V konaniach o nekonsenzuálny rozvod manželstva ich uhrádza účastník konania, ktorého všetky nároky boli zamietnuté (článok 394 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Poskytnutie dôkazov, vypracovanie dohody upravujúcej ukončenie manželstva.

Žiadatelia musia vopred zložiť zálohu, pokiaľ nemajú nárok na bezplatnú právnu pomoc.

Platí rovnaké pravidlo ako na prvom stupni.

Platí rovnaké pravidlo ako na prvom stupni.

V Španielsku existuje ustanovenie o mediácii vo veciach rodinného práva, ale právomoci v tejto veci majú autonómne oblasti.

Náklady znalcov využitých v procese [poznámka prekladateľa: chýbajúci text na konci]

Trovy advokátov, súdnych úradníkov a znalcov

Prípadová štúdia

Advokáti

Súdni úradníci

Znalci

Je zastupovanie povinné?

Trovy

Je zastupovanie povinné?

Trovy pred vydaním rozsudku

Trovy po vydaní rozsudku

Je využitie povinné?

Trovy

Prípad A

Účastníkom konania musí pomáhať advokát a musí ich zastupovať právny zástupca (článok 750 občianskeho súdneho poriadku).

Za advokáta a právneho zástupcu sa musí zaplatiť záloha. V konaniach o nekonsenzuálny rozvod manželstva trovy po vynesení rozsudku hradí neúspešný účastník konania.

Nezastupuje účastníkov konania.

Žiadne

Žiadne

Vzhľadom na povahu tohto postupu sa vo všeobecnosti nevyužívajú.

Žiadne

Prípad B

Účastníkom konania musí pomáhať advokát a musí ich zastupovať právny zástupca (článok 75 občianskeho súdneho poriadku).

Za advokáta a právneho zástupcu sa musí zaplatiť záloha. V konaniach o nekonsenzuálny rozvod manželstva trovy po vynesení rozsudku hradí neúspešný účastník konania.

Nezastupuje účastníkov konania.

Žiadne

Žiadne

Vzhľadom na povahu tohto postupu sa vo všeobecnosti nevyužívajú.

Žiadne

Trovy na náhrady pre svedkov, zálohy alebo záručné vklady a iné trovy

Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Záloha

Iné trovy

Dostanú svedkovia náhrady?

Trovy

Existuje? Kedy a ako sa používa?

Trovy

Opis

Trovy

Prípad A

Svedkovia majú nárok na náhradu strát alebo ujmy, ktoré im vznikli účasťou na pojednávaní, a to od účastníka konania, ktorý ich povolal (článok 375 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Časť z nich je zahrnutá v uhradených trovách.

Vopred sa nevyžaduje žiadna záloha.

Žiadne

Výpisy zo záznamov o občianskom stave, sobášne listy alebo osvedčenia o narodení detí, ak sú relevantné pre ich žiadosť o priznanie nároku (článok 777 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).

Podľa potreby

Prípad B

Svedkovia majú nárok na náhradu strát, ktoré im vnikli účasťou na pojednávaní, a to od účastníka konania, ktorý ich povolal (článok 375 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Časť z nich je zahrnutá v trovách.

Vopred sa nevyžaduje žiadna záloha.

Žiadne

Výpisy zo záznamov o občianskom stave, sobášne listy alebo osvedčenia o narodení detí, ak sú relevantné pre ich žiadosť o priznanie nároku (článok 777 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).

Podľa potreby

Trovy právnej pomoci a iné náhrady

Prípadová štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa poskytuje maximálna podpora?

Podmienky:

Môže úspešný účastník konania získať náhradu za trovy súdneho konania?

Prípad A

Osoby, ktoré môžu poskytnúť dôkaz o nedostatku finančných prostriedkov na súdne konanie (vrátane trov právneho zástupcu).

Účastníci konania majú nedostatok finančných prostriedkov vtedy, keď môžu preukázať, že všetky zložky ich ročných zdrojov a príjmov vypočítané na rodinnú jednotku nepresahujú dvojnásobok verejného indexu príjmov s rôznymi účinkami (IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Závisí to od dohody s advokátom, ak nejaká existuje.

Prípad B

Osoby, ktoré môžu poskytnúť dôkaz o nedostatku finančných prostriedkov na súdne konanie (vrátane trov právneho zástupcu).

Účastníci konania majú nedostatok finančných prostriedkov vtedy, keď môžu preukázať, že všetky zložky ich ročných zdrojov a príjmov vypočítané na rodinnú jednotku nepresahujú dvojnásobok verejného indexu príjmov s rôznymi účinkami (IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Závisí to od dohody s advokátom, ak nejaká existuje.

Trovy tlmočenia a prekladu

Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Aké sú približné trovy?

Kedy a za akých podmienok je povinné?

Aké sú približné trovy?

Prípad A

Prípad B

Všetky zahraničné verejné alebo súkromné dokumenty potrebné podľa stanovených zákonných podmienok

(preložené oficiálne uznaným súdnym prekladateľom).

Prekladatelia si stanovujú vlastné sadzby.

Tlmočníci počas konania, ak je to nutné.

Tlmočníci si stanovujú vlastné sadzby.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Prípadová štúdia 2 – rodinné právo – opatrovníctvo dieťaťa - Španielsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinanemčinaangličtinafrancúzštinaportugalčina.

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – opatrovníctva detí – boli členské štáty požiadané, aby poskytli žalobcovi usmernenie v súvislosti s trovami súdneho konania v týchto situáciách:

Prípad A – vnútroštátna situácia: dvaja ľudia spolu niekoľko rokov žili nezosobášení. V čase, keď sa odlúčili, mali trojročné dieťa. Rozhodnutím súdu získa dieťa do opatrovníctva matka, pričom otec získa právo na návštevy. Matka podá žalobu s cieľom obmedziť právo otca na návštevy.

Prípad B – medzinárodný prípad, keď ste advokátom v členskom štáte A: dvaja ľudia spolu niekoľko rokov žili nezosobášení v členskom štáte (členský štát B). Majú spolu dieťa, ale odlúčia sa hneď po jeho narodení. Rozhodnutím súdu v členskom štáte B získa dieťa do opatrovníctva matka, pričom otec získa právo na návštevy. Matka a dieťa sa presťahujú do iného členského štátu (členský štát A), na čo majú podľa rozhodnutia súdu právo, a otec zostane v členskom štáte B. O niekoľko rokov neskôr matka podá žalobu v členskom štáte A s cieľom zmeniť právo otca na návštevy.


Trovy konania

Trovy konania v Španielsku

Trovy súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho riešenia sporov

Prípadová štúdia

Súd

Odvolanie

Alternatívne riešenie sporov

Prvotné trovy

Všeobecné trovy

Prvotné trovy

Je táto možnosť k dispozícii pre tento druh veci?

Prípad A

Prvotné trovy: zálohy advokátovi (abogado) a právnemu zástupcovi (procurador), pokiaľ účastník konania nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc podľa zákona 1/1996 o právnej pomoci.

Ak sa konanie týka len poručníctva a opatrovníctva maloletej osoby, neplatia sa žiadne trovy (článok 4 ods. 1 zákona 10/2012).

Toto sú všeobecné trovy súdneho konania, ktoré uhrádza účastník konania, ktorého všetky nároky boli zamietnuté (článok 394 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku), stanovené po posúdení trov.

Účastník konania, ktorý podáva odvolanie, musí vopred zložiť zálohu, pokiaľ nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc (15. dodatkové ustanovenie ústavného zákona o súdnej moci – LOPJ).

Ak sa konanie týka len poručníctva a opatrovníctva maloletej osoby, neplatia sa žiadne trovy (článok 4 ods. 1 zákona 10/2012).

Účastníci konania sa môžu dohodnúť na iných dojednaniach o návštevách. To by sa malo uskutočniť prostredníctvom dohody, ktorú musí oznámiť prokurátor a schváliť súdny orgán.

Účastníci konania môžu po vzájomnej dohode požiadať o prerušenie konania a využiť mediáciu podľa zákona 5/2012 zo 6. júla 2012.

Informácie o mediačných službách sú k dispozícii na portáli týkajúcom sa výkonu spravodlivosti. Súdnu mediáciu poskytujú súdy bezplatne.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy advokátov, súdnych úradníkov a znalcov

Prípadová štúdia

Advokáti

Súdni úradníci

Znalci

Je zastupovanie povinné?

Trovy

Je zastupovanie povinné?

Trovy pred vydaním rozsudku

Trovy po vydaní rozsudku

Je využitie povinné?

Prípad A

Účastníkom konania musí pomáhať advokát a musí ich zastupovať právny zástupca (článok 750 občianskeho súdneho poriadku).

V prípade vzájomnej dohody môžu účastníci konania použiť jedného advokáta a právneho zástupcu.

Za advokáta a právneho zástupcu sa musí zaplatiť záloha. V sporových konaniach môže byť nakoniec povinný uhradiť trovy neúspešný účastník konania.

Žiadne zastupovanie účastníkov konania

Žiadne

Žiadne

Môže byť nutné využiť určitých odborníkov (psychológov).

Platí účastník konania, ktorý navrhol odborníka, pokiaľ sa nevyužijú súdni znalci v oblasti sociálnej psychológie.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy na náhrady pre svedkov, zálohy alebo záručné vklady a iné príslušné trovy

Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Záloha alebo záručný vklad

Iné trovy

Dostanú svedkovia náhrady?

Trovy

Existuje? Kedy a ako sa používa?

Trovy

Opis

Prípad A

Svedkovia majú nárok na náhradu strát, ktoré im vznikli účasťou na pojednávaní, a to od účastníka konania, ktorý ich povolal (článok 375 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Časť trov je zahrnutá v platbe trov.

Vopred sa nevyžaduje žiadna záloha ani záručná platba.

Žiadne

Výpisy zo záznamov o občianskom stave, napríklad o narodení detí (v súčasnosti bezplatné), alebo iné dokumenty týkajúce sa nároku, ktorého sa domáhajú.

Prípad B

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy právnej pomoci a iné náhrady

Prípadová štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Podmienky:

Môže úspešný účastník konania získať náhradu za trovy súdneho konania?

Existujú prípady, keď sa výdavky na právnu pomoc nahradia organizácii, ktorá ju poskytla?

Prípad A

Vzťahuje sa na osoby, ktoré môžu preukázať, že nemajú dostatok finančných prostriedkov na začatie súdneho konania (napríklad na advokáta a právneho zástupcu).

Nedostatok finančných prostriedkov existuje vtedy, keď osoba môže preukázať, že jej príjmy zo všetkých zdrojov vypočítané ročne na rodinnú jednotku nepresahujú dvojnásobok verejného indexu príjmov (IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Závisí to od dohody s advokátom, ak nejaká existuje. Ak sa taká dohoda nedosiahla, trovy uhrádza účastník konania, ktorého všetky nároky boli zamietnuté (článok 394 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku), pričom platia určité výnimky.

Nahraditeľné trovy sú odmeny advokáta, pokiaľ nepresiahnu jednu tretinu sumy nároku, odmeny právneho zástupcu a všetky ďalšie trovy, ktoré možno nahradiť po posúdení trov.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy tlmočenia a prekladu

Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je povinný?

Aké sú približné trovy?

Kedy a za akých podmienok je povinné?

Aké sú približné trovy?

Prípad B

Všetky zahraničné verejné alebo súkromné dokumenty, ktoré sa môžu vyžadovať za podmienok stanovených zákonom (preklad oficiálne uznaným súdnym prekladateľom).

Odmeny tlmočníkov sú variabilné.

Tlmočníci počas konaní, keď sa ukáže, že to je nutné. Tlmočníci sú potrební vtedy, keď osoba, ktorá sa vypočúva, nehovorí príslušným jazykom, aby mohla urobiť vyhlásenie alebo aby jej mohlo byť oznámené rozhodnutie súdu. Ak si tlmočníka vyžiada samotný súd, žiadny poplatok sa neplatí. Za tlmočníka môže byť určená akákoľvek osoba, ktorá hovorí príslušným jazykom a ktorá zložila prísahu alebo sľub, že bude prekladať presne.

V ostatných prípadoch sú odmeny tlmočníkov variabilné.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Prípadová štúdia 3 – rodinné právo – výživné - Španielsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzštinaportugalčina.

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – výživného boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov.  Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Zostane nevyriešená iba otázka výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa o výšku výživného súdi.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B).  Majú trojročné dieťa. Odlúčia sa. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Matka s dieťaťom sa so súhlasom otca presťahujú do iného členského štátu (členský štát A), kde sa usadia.

Medzi rodičmi zostane nevyriešený spor týkajúci sa výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa súdi o výšku výživného v členskom štáte A.


Trovy konania

Trovy konania v Španielsku

Trovy súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho riešenia sporov

Prípadová štúdia

Súd

Odvolanie

Alternatívne riešenie sporov

Prvotné trovy

Všeobecné trovy

Iné trovy

Prvotné trovy

Všeobecné trovy

Iné trovy

Je táto možnosť k dispozícii pre tento druh veci?

Trovy

Prípad A

Prvotné trovy: zálohy advokátovi (abogado) a právnemu zástupcovi (procurador) účastníka konania, pokiaľ účastník nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc podľa zákona 1/1996 o právnej pomoci.

Toto sú všeobecné trovy konania. V prípade nekonsenzuálneho rozvodu všeobecné trovy uhrádza účastník konania, ktorého všetky nároky boli zamietnuté (článok 394 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

V oblasti rodinného práva je bežnou praxou nedať uhradiť trovy konania jednému účastníkovi konania, ale rozdeliť ich, pričom každý účastník konania uhradí svoje trovy. V niektorých prípadoch však účastník konania, ktorého nároky boli zamietnuté, môže byť povinný uhradiť trovy.

Ak boli úspešné len niektoré predložené nároky, každý účastník konania musí uhradiť iba svoje vlastné trovy.

Ak sa vec týka iba vyplácania výživného na dieťa, neúčtujú sa žiadne trovy (článok 4 ods. 1 zákona 10/2012).

Poskytnutie dôkazov, vypracovanie dohody o urovnaní pri odluke. Ak sa požaduje dokazovanie znalcom, znalec sa musí zaplatiť. V prípadoch vzájomnej dohody je platba za vypracovanie dohody o urovnaní bežne zahrnutá do celkových trov advokáta.

Účastník konania, ktorý podáva odvolanie, musí vopred zložiť zálohu, pokiaľ nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc.

Platí rovnaké kritérium ako na prvom stupni.

Platí rovnaké kritérium ako na prvom stupni.

Účastníci konania sa môžu dohodnúť na urovnaní pri odluke, v ktorom dobrovoľne stanovia výšku výživného. Urovnanie musí oznámiť prokurátor a schváliť súd.

Trovy vyplatené odbornému personálu, ktorý sa zúčastňuje na procese rokovaní.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy advokátov, súdnych úradníkov a znalcov

Prípadová štúdia

Advokáti

Súdni úradníci

Znalci

Je zastupovanie povinné?

Trovy

Je zastupovanie povinné?

Trovy pred procesom

Trovy po procese

Je využitie povinné?

Trovy

Prípad A

Účastníkom konania musí pomáhať advokát (abogado) a musí ich zastupovať právny zástupca (procurador) (článok 750 občianskeho súdneho poriadku).

V prípade vzájomnej dohody môžu účastníci konania využiť služby jedného advokáta a jedného právneho zástupcu na účely predloženia vzájomnej dohody.

Za advokáta a právneho zástupcu sa musí zaplatiť záloha. V sporových konaniach môže byť nakoniec povinný uhradiť trovy neúspešný účastník konania.

Žiadne zastupovanie účastníkov konania.

Neplatí v týchto konaniach.

Žiadne

Žiadne

Vzhľadom na povahu týchto konaní sa znalci zvyčajne nevyužívajú.

Žiadne.

Ak sa vyžiada posudok znalca, znalcovi sa musí zaplatiť, pokiaľ nepochádza z centra pre sociálnu psychológiu pripojeného k súdu.

Prípad B

Účastníkom konania musí pomáhať advokát a musí ich zastupovať právny zástupca (článok 750 občianskeho súdneho poriadku).

V prípade vzájomnej dohody môžu účastníci konania využiť služby jedného advokáta a jedného právneho zástupcu na účely predloženia vzájomnej dohody.

Za advokáta a právneho zástupcu sa musí zaplatiť záloha. V sporových konaniach môže byť nakoniec povinný uhradiť trovy neúspešný účastník konania.

Žiadne zastupovanie účastníkov konania.

Neplatí v týchto konaniach.

Žiadne

Žiadne

Vzhľadom na povahu týchto konaní sa znalci zvyčajne nevyužívajú.

Žiadne.

Ak sa vyžiada posudok znalca, znalcovi sa musí zaplatiť, pokiaľ nepochádza z centra pre sociálnu psychológiu pripojeného k súdu.

Trovy na náhrady pre svedkov, zálohy alebo záručné vklady a iné príslušné trovy

Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Záloha alebo záručný vklad

Iné trovy

Dostanú svedkovia náhrady?

Trovy

Existujú a kedy a ako sa využívajú?

Trovy

Opis

Trovy

Prípad A

Svedkovia majú nárok na náhradu strát, ktoré im vznikli účasťou na súde, a to od účastníka konania, ktorý ich povolal (článok 375 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Časť trov je zahrnutá v platbe trov.

Vopred sa nevyžaduje žiadna záloha ani záručná platba.

Žiadne

Výpisy z registra pôrodov, sobášov a úmrtí, sobášne listy alebo rodné listy detí, dokumenty, na ktorých zakladajú svoj nárok (článok 777 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).

Podľa potreby

Prípad B

Svedkovia majú nárok na náhradu strát, ktoré im vznikli účasťou na súde, a to od účastníka konania, ktorý ich povolal (článok 375 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Časť trov je zahrnutá v platbe trov.

Vopred sa nevyžaduje žiadna záloha ani záručná platba.

Žiadne

Výpisy z registra pôrodov, sobášov a úmrtí, sobášne listy alebo rodné listy detí, dokumenty, na ktorých zakladajú svoj nárok (článok 777 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).

Podľa potreby

Trovy právnej pomoci a iné náhrady

Prípadová štúdia

Právna pomoc

Náhrada

Kedy a za akých podmienok sa využíva?

Kedy sa poskytuje plná pomoc?

Podmienky

Môže úspešný účastník konania získať náhradu za trovy súdneho konania?

Prípad A

Vzťahuje sa na osoby, ktoré môžu preukázať, že nemajú dostatok finančných prostriedkov na začatie súdneho konania (napríklad na advokáta a právneho zástupcu).

Nedostatok finančných prostriedkov existuje vtedy, keď osoba môže preukázať, že jej príjmy zo všetkých zdrojov vypočítané ročne na rodinnú jednotku nepresahujú dvojnásobok verejného indexu príjmov (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Verejný index príjmov (IPREM) je index, ktorý sa používa v Španielsku ako referenčná hodnota pre poskytovanie dávok, štipendií, grantov a príspevkov v nezamestnanosti (okrem iného). Možno ho vypočítať tu:Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.iprem.com.es

Úspešný účastník konania môže získať náhradu trov súdneho konania, ak druhá strana dostane nariadené uhradiť trovy.

Prípad B

Vzťahuje sa na osoby, ktoré môžu preukázať, že nemajú dostatok finančných prostriedkov na začatie súdneho konania (napríklad na advokáta a právneho zástupcu).

Nedostatok finančných prostriedkov existuje vtedy, keď osoba môže preukázať, že jej príjmy zo všetkých zdrojov vypočítané ročne na rodinnú jednotku nepresahujú dvojnásobok verejného indexu príjmov (IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Verejný index príjmov(IPREM) je index, ktorý sa používa v Španielsku ako referenčná hodnota pre poskytovanie dávok, štipendií, grantov a príspevkov v nezamestnanosti (okrem iného). Možno ho vypočítať tu:Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.iprem.com.es/

Úspešný účastník konania môže získať náhradu trov súdneho konania, ak druhá strana dostane nariadené uhradiť trovy.

Trovy prekladu a tlmočenia

Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je povinný?

Približné trovy

Kedy a za akých podmienok je povinné?

Približné trovy

Prípad A

Prípad B

Všetky zahraničné verejné alebo súkromné dokumenty, ktoré sa môžu vyžadovať za podmienok stanovených zákonom (preklad oficiálne uznaným súdnym prekladateľom).

Prekladatelia si stanovujú vlastné sadzby.

Tlmočníci počas konaní, keď sa ukáže, že to je nutné.

Tlmočníci si stanovujú vlastné sadzby.

Ak si tlmočníka vyžiada samotný súd, neuhrádzajú sa žiadne trovy.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Prípadová štúdia 4 – obchodné právo – zmluva - Španielsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinanemčinaangličtinafrancúzštinaportugalčina.

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zmlúv – boli členské štáty požiadané, aby poskytli predávajúcemu usmernenie v súvislosti s trovami súdneho konania v týchto situáciách:

Prípad A – vnútroštátna situácia: spoločnosť dodá tovar v hodnote 20 000 EUR. Kupujúci nezaplatí predávajúcemu, lebo sa domnieva, že tovar nezodpovedá tomu, čo bolo dohodnuté.

Predávajúci sa rozhodne podať žalobu, aby získal plnú úhradu ceny.

Prípad B – medzinárodná situácia: spoločnosť, ktorej hlavné sídlo sa nachádza v členskom štáte B, dodá tovar v hodnote 20 000 EUR kupujúcemu v členskom štáte A. Zmluva podlieha právnym predpisom členského štátu B a je napísaná v jeho jazyku. Kupujúci so sídlom v členskom štáte A nezaplatil predávajúcemu, lebo sa domnieva, že tovar nezodpovedá tomu, čo bolo dohodnuté. Predávajúci sa rozhodne podať žalobu v členskom štáte A, aby získal plnú úhradu ceny v súlade so zmluvou s kupujúcim.


Trovy konania

Trovy konania v Španielsku

Trovy súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho riešenia sporov

Prípadová štúdia

Súd

Odvolanie

Alternatívne riešenie sporov

Prvotné trovy

Všeobecné trovy

Iné trovy

Prvotné trovy

Všeobecné trovy

Iné trovy

Je táto možnosť k dispozícii pre tento druh veci?

Trovy

Prípad A

V konaní o vydaní platobného rozkazu stanovenom v článkoch 812 a nasl. občianskeho súdneho poriadku (LEC) by na podanie prvého návrhu v zásade nemal byť potrebný advokát, a to bez ohľadu na výšku nároku.

V konaní, ktorého cieľom je vydanie konečného rozsudku, je potrebné mať advokáta a právneho zástupcu v prípade nárokov presahujúcich 2 000 EUR.

Ak dlžník napadne nárok v konaní o vydanie platobného rozkazu, musí mať advokáta a právneho zástupcu v prípade, že výška nároku prekročí sumu stanovenú v občianskom súdnom poriadku (v súčasnosti 2 000 EUR).

Platí sa aj poplatok, ktorý sa líši podľa druhu konania a výšky nároku, ale len vtedy, keď nárok presiahne 2 000 EUR a keď žiadateľ nemá nárok na právnu pomoc podľa zákona 1/1996 o právnej pomoci.

Toto sú všeobecné trovy konania. Uhrádza ich účastník konania, ktorého všetky nároky boli zamietnuté (článok 394 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Predkladanie dôkazov.

Náhrady pre svedkov.

Posudky znalcov.

Ak dlžník nenapadne nárok, konanie nezahŕňa prakticky žiadne trovy. Ak dlžník napadne nárok, platia všeobecné pravidlá, teda účastník konania, ktorý podáva odvolanie, musí zaplatiť trovy a vopred zložiť zálohu, pokiaľ nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc.

Platí rovnaké pravidlo ako na prvom stupni.

Platí rovnaké pravidlo ako na prvom stupni.

Účastníci konania sa môžu dohodnúť na dlžnej sume bez zásahu tretej strany, pričom v takom prípade musí dohodu schváliť súd a účastníci konania môžu dosiahnuť urovnanie prostredníctvom mediačných služieb, aj keď sa konanie už začalo. Zákon 5/2012 zo 6. júla 2012 o mediácii v občianskych a obchodných veciach zavádza do španielskych právnych predpisov smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008. Tento zákon stanovuje minimálny rámec pre mediáciu bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia schválené autonómnymi oblasťami.
Podľa tohto zákona možno počas predbežného vypočutia informovať účastníkov konania o možnosti využitia mediačných služieb s cieľom pokúsiť sa vyriešiť spor. V závislosti od povahy veci môže súd požiadať účastníkov konania, aby sa pokúsili dosiahnuť dohodu, čím by sa konanie ukončilo. Účastníci konania môžu takisto požiadať o prerušenie konania podľa článku 19 ods. 4, aby mohli využiť mediáciu alebo rozhodcovské konanie.

Ak sa dosiahne dohoda, 60 % zo súdneho poplatku sa vráti.
Mediácia, ktorú poskytuje súd, je zvyčajne bezplatná.
Ak mediáciu neposkytuje súd, môžu účastníci konania slobodne využiť mediátora a zaplatiť mu dohodnuté poplatky. Podľa zákona 5/2012 si trovy na mediáciu rovnomerne rozdelia účastníci konania, pokiaľ sa nedohodnú inak, a to bez ohľadu na to, či mediácia vedie k dohode, alebo nevedie.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy advokátov, súdnych úradníkov a znalcov

Prípadová štúdia

Advokáti

Súdni úradníci

Znalci

Je zastupovanie povinné?

Trovy

Je zastupovanie povinné?

Trovy pred vydaním rozsudku

Trovy po vydaní rozsudku

Je využitie povinné?

Trovy

Prípad A

Konanie o vydaní platobného rozkazu sa nepoužije, pokiaľ dlžník nenapadne nárok.
V prípade nárokov vyšších ako 2 000 EUR je zastupovanie povinné v konaniach, ktorých cieľom je získať konečný rozsudok, alebo v konaniach o vydaní platobného rozkazu, ak dlžník napadne nárok. V týchto prípadoch účastníkom konania musí pomáhať advokát a musí ich zastupovať právny zástupca (článok 31 občianskeho súdneho poriadku).

Líšia sa v závislosti od sumy a konania.

Zastupovanie sa nevyužíva.

Nie, ale využitie znalcov sa odporúča v určitých prípadoch a hradí ho účastník konania, ktorý oň požiada.

Líšia sa v závislosti od rozsahu a predmetu posudku znalca, ktorý sa má vydať.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy na náhrady pre svedkov, zálohy alebo záručné vklady a iné príslušné trovy

Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Záloha alebo záručný vklad

Dostanú svedkovia náhrady?

Trovy

Existuje? Kedy a ako sa používa?

Trovy

Prípad A

Svedkovia majú nárok na náhradu strát, ktoré im vznikli účasťou na pojednávaní, a to od účastníka konania, ktorý ich povolal (článok 375 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Trovy stanovuje súdny úradník podľa nárokov svedka (cestovné výdavky a diéty atď.), ktoré musia byť riadne zdokumentované.

Vopred sa nevyžaduje žiadna záloha ani záručná platba. Záručná platba sa vyžaduje iba pri odvolaniach proti niektorým rozhodnutiam.

Líšia sa v závislosti od rozhodnutia, proti ktorému sa podáva odvolanie. Možno medzi 25 a 50 EUR.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Trovy právnej pomoci a iné náhrady

Prípadová štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa poskytuje maximálna podpora?

Podmienky:

Môže víťazná strana získať náhradu za trovy súdneho konania?

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa poskytuje maximálna podpora?

Podmienky:

Prípad A

Vzťahuje sa na osoby, ktoré môžu preukázať, že nemajú dostatok finančných prostriedkov na začatie súdneho konania (vrátane trov advokáta, právneho zástupcu a znalca).

Komisia pre právnu pomoc stanoví služby, pre ktoré sa môže poskytnúť právna pomoc. O pomoc možno požiadať aj pre len jednu zo služieb uvedených v zákone (napr. na pokrytie súdneho poplatku).

Nedostatok finančných prostriedkov existuje vtedy, keď osoba môže preukázať, že jej príjmy zo všetkých zdrojov vypočítané ročne na rodinnú jednotku nepresahujú dvojnásobok verejného indexu príjmov (IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Vo všeobecnosti možno po posúdení trov nahradiť všetky trovy advokáta alebo ich väčšinu, pokiaľ nepresiahnu jednu tretinu sumy nároku, trovy právneho zástupcu a zálohy za tieto trovy, prípadne trovy znalcov.

Keď bol po posúdení trov súdnym úradníkom vydaný príkaz na úhradu trov žiadateľovi (článok 394 občianskeho súdneho poriadku).

Príkaz na úhradu trov druhému účastníkovi konania.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy tlmočenia a prekladu

Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je povinný?

Aké sú približné trovy?

Kedy a za akých podmienok je povinné?

Aké sú približné trovy?

Prípad A

Dokumenty predložené v inom jazyku než v španielčine (prípadne v jazyku autonómnej oblasti, kde sa vec prerokúva) musia byť doplnené prekladom. Dokument možno preložiť súkromne. Ak jeden z účastníkov konania napadne presnosť prekladu a toto tvrdenie odôvodní, súdny úradník nariadi vyhotovenie úradného prekladu spornej časti dokumentu na náklady účastníka, ktorý ho predložil. Ak je úradný preklad v podstate totožný so súkromným prekladom, trovy musí uhradiť účastník, ktorý napadol preklad.

Líšia sa v závislosti od predmetu prekladu.

Ak sa vypočúva osoba, ktorá nehovorí španielsky, prípadne iným úradným jazykom autonómnej oblasti, v ktorej sa uskutočňuje konanie, na účely vydania vyhlásenia alebo prijatia rozhodnutia súdu môže byť za tlmočníka určená akákoľvek osoba, ktorá hovorí príslušným jazykom a ktorá zložila prísahu alebo sľub, že bude prekladať presne.

Trovy závisia od toho, či sa použije profesionálny tlmočník, alebo nie.

Prípad B

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Prípadová štúdia 5 – obchodné právo – zodpovednosť - Španielsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinanemčinaangličtinafrancúzštinaportugalčina.

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zodpovednosti boli členské štáty požiadané informovať spotrebiteľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení dodá inštalačnej firme ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi a inštaluje ho v jeho dome.  V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou aj s poisťovňami.

Prípad B – medzištátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení v členskom štáte B dodá inštalačnej firme v členskom štáte C ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi v členskom štáte A a inštaluje ho v jeho dome. V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená v poisťovni vo svojom vlastnom členskom štáte. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou a s poisťovňou v členskom štáte A.


Trovy konania

Trovy konania v Španielsku

Trovy súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho riešenia sporov

Prípadová štúdia

Súd

Odvolanie

Alternatívne riešenie sporov

Prvotné trovy

Všeobecné trovy

Iné trovy

Prvotné trovy

Všeobecné trovy

Iné trovy

Je táto možnosť k dispozícii pre tento druh veci?

Prípad A

Prvotné trovy: zálohy advokátovi (abogado) alebo právnemu zástupcovi (procurador) účastníka konania a vo všeobecnosti trovy v závislosti od druhu konania a nárokovanej sumy, ak presiahne 2 000 EUR, pokiaľ účastník konania nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc podľa zákona 1/1996 o právnej pomoci.

Toto sú všeobecné trovy konania. Uhrádza ich účastník konania, ktorého všetky nároky boli zamietnuté (článok 394 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Predkladanie dôkazov:

– náhrady pre svedkov,

– posudky znalcov.

Účastník konania, ktorý podáva odvolanie, musí vopred zložiť zálohu, pokiaľ nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc.

Platí rovnaké pravidlo ako na prvom stupni.

Platí rovnaké pravidlo ako na prvom stupni.

Účastníci konania sa môžu dohodnúť na dlžnej sume bez zásahu tretej strany, pričom v takom prípade musí dohodu schváliť súd a účastníci konania môžu dosiahnuť urovnanie prostredníctvom mediácie, aj keď sa konanie už začalo.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy advokátov, súdnych úradníkov a znalcov

Prípadová štúdia

Advokáti

Súdni úradníci

Znalci

Je zastupovanie povinné?

Trovy

Je zastupovanie povinné?

Je využitie povinné?

Prípad A

Ak nárokovaná suma presiahne 2 000 EUR, účastníkom konania musí pomáhať advokát a musí ich zastupovať právny zástupca (článok 31 občianskeho súdneho poriadku).

Veľmi závisia od výšky nároku a druhu konania.

Žiadne zastupovanie účastníkov konania.

Využitie znalcov sa odporúča (ocenenie straty), posudok znalca hradí účastník konania, ktorý oň požiada.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy na náhrady pre svedkov, zálohy alebo záručné vklady a iné príslušné trovy

Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Záloha alebo záručný vklad

Dostanú svedkovia náhrady?

Trovy

Existujú a kedy a ako sa využívajú?

Prípad A

Svedkovia majú nárok na náhradu strát, ktoré im vznikli účasťou na súde, a to od účastníka konania, ktorý ich povolal (článok 375 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Vopred sa nevyžaduje žiadna záloha ani záručná platba.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Trovy právnej pomoci a iné náhrady

Prípadová štúdia

Právna pomoc

Náhrada

Kedy a za akých podmienok sa využíva?

Kedy sa poskytuje plná pomoc?

Podmienky

Môže úspešný účastník konania získať náhradu za trovy súdneho konania?

Prípad A

Vzťahuje sa na osoby, ktoré môžu preukázať, že nemajú dostatok finančných prostriedkov na začatie súdneho konania (napríklad na advokáta a právneho zástupcu).

Nedostatok finančných prostriedkov existuje vtedy, keď osoba môže preukázať, že jej príjmy zo všetkých zdrojov vypočítané ročne na rodinnú jednotku nepresahujú dvojnásobok verejného indexu príjmov (IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Závisí to od dohody s advokátom, ak nejaká existuje. Vo všeobecnosti platí, že značná časť odmeny alebo dokonca celá odmena advokáta sa vráti, ak nepresiahne jednu tretinu sumy nároku. Trovy a zálohy právnemu zástupcovi účastníka konania a trovy znalca (podľa potreby) sa môžu vrátiť po posúdení trov.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Trovy prekladu a tlmočenia

Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je povinný?

Približné trovy?

Kedy a za akých podmienok je povinné?

Približné trovy

Prípad A

Dokumenty predložené v inom jazyku než v španielčine (prípadne v jazyku autonómnej oblasti, kde sa vec prerokúva) musia byť doplnené o preklad. Dokument možno preložiť súkromne. Ak jeden z účastníkov konania napadne presnosť prekladu a toto tvrdenie odôvodní, súdny úradník nariadi vyhotovenie úradného prekladu spornej časti dokumentu na trovy účastníka, ktorý ho predložil. Ak je úradný preklad v podstate totožný so súkromným prekladom, trovy musí uhradiť účastník konania, ktorý napadol preklad.

Premenlivé

Ak sa v rámci konania musí vypočuť osoba, ktorá nehovorí španielsky, prípadne iným úradným jazykom autonómnej oblasti, v ktorej sa vec prerokúva, na účely vydania vyhlásenia alebo prijatia rozhodnutia súdu môže byť za tlmočníka určená akákoľvek osoba, ktorá hovorí príslušným jazykom a ktorá zložila prísahu alebo sľub, že bude prekladať presne.

Prípad B

Rovnaké

Rovnaké

Ťažké stanoviť vopred.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Trovy konania - Francúzsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti nájdete prehľad súdnych trov konania, ktoré sa uplatňujú vo Francúzsku. Podrobnejšiu analýzu celkových trov konania nájdete v týchto prípadových štúdiách:

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo - Rozvod

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo - Starostlivosť o dieťa

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo - Výživné

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo - Zmluva

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo - Zodpovednosť


Trovy konania

Ustanovenia týkajúce sa odmien právnických povolaní

Sadzby sa skladajú z fixných poplatkov a z variabilných poplatkov (často predstavujú percentuálnu časť z výšky sporu).

Malo by sa rozlišovať medzi:

 • pomocnými osobami súdu (advokáti, správcovia konkurznej podstaty), ktorých odmena je stanovená len sčasti v sadzobníku. Vo väčšine prípadov sú honoráre voľne dohodnuté so zákazníkom.
 • úradníkmi vykonávajúcimi nezávislú verejnú funkciu alebo súdnymi ministerskými úradníkmi, ktorých odmena je stanovená v sadzobníku v rámci regulačného rámca francúzskej vlády.

Právni zástupcovia na odvolacom súde

VO vyhláške č.80-608 z 30. júla 1980 sa ustanovujú sadzby pre právnych zástupcov na odvolacích súdoch. Pomocné osoby súdu /Advokáti.

V nariadeniach sa ustanovujú sadzby za zastupovanie osôb podliehajúcich právomoci súdu právnymi zástupcami (advokátmi) na súde prvého stupňa (vyhláška č. 72-784 z 25. augusta 1972 a č. 75-785 z 21. augusta 1975).

Súdni exekútori

Sadzby súdnych exekútorov za predvolanie na súd a súdne doručenie návrhov na začatie konania a súdnych rozhodnutí sú ustanovené vo vyhláške č. 96-1080 z 12. decembra 1996.


Fixné súdne poplatky

Fixné súdne poplatky v občianskom súdnom konaní

Fixné poplatky pre účastníkov občianskeho súdneho konania

V občianskych veciach existujú náklady právne nevyhnutné na vedenie súdneho konania, ktorých výška je stanovená buď právnymi predpismi alebo súdnym rozhodnutím. Tieto náklady sa označujú ako súdne trovy.

Tieto trovy obsahujú:

 1. poplatky, dane, dávky alebo odmeny vyberané sekretariátmi súdov alebo daňových úradov. Tieto poplatky alebo dane sú zriedkavé, keďže zákonom č. 77-1468 z 30. decembra 1977 sa zaviedla zásada bezplatnosti procesných úkonov pred občianskymi a správnymi súdmi;
 2. náklady na preklad listín, ak je preklad podľa zákona alebo medzinárodného záväzku nevyhnutný;
 3. náhrady výdavkov pre svedkov;
 4. odmenu technikov;
 5. výdavky podľa sadzobníka (sadzby súdnych exekútorov, právnych zástupcov, advokátov) ;
 6. odmenu štátnych alebo ministerských úradníkov;
 7. odmena advokátov, ak je upravená predpisom, vrátane poplatkov za obhajovaciu reč;
 8. náklady v prípade úradného doručenia aktu do zahraničia;
 9. náklady na tlmočenie a preklady, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska opatrení súdu na vykonanie dokazovania v zahraničí na žiadosť súdu v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach;

10.   zisťovania pomerov nariadené v konaniach v oblasti rodinného práva a právnej ochrany plnoletých a neplnoletých osôb;

11.   odmenu osoby, ktorú ustanovil súd na vypočutie neplnoletej osoby.

Etapa občianskeho súdneho konania, v ktorej je potrebné uhradiť fixné náklady

Náklady občianskeho súdneho konania obsahujú všetky finančné sumy, ktoré účastníci konania uhradili, alebo ešte majú uhradiť pred alebo počas konania.

Napríklad pred začatím súdneho konania sú to náklady na konzultácie s právnikmi, náklady na technikov, cestovné výdavky.

V priebehu konania môžu tieto náklady predstavovať náklady súdneho konania vyplácané pomocným osobám súdu, ministerským úradníkom, poplatky vyberané štátom a honoráre poradcov.

Po ukončení súdneho konania to môžu byť náklady na výkon rozhodnutia.

Súdne trovy v konaní pred Ústavnou radou

Fixné náklady sporových strán v konaní pred Ústavnou radou

Súdne konanie vo Francúzsku neumožňuje individuálne predloženie veci na Ústavnú radu, preto je odpoveď na túto otázku bezpredmetná.


Akú informáciu možno očakávať od svojho právneho zástupcu (svojho advokáta) pred začatím súdneho konania?

Informácie o právach a povinnostiach účastníkov konania

Je otázkou etiky pomocných osôb súdu, aby poskytli svojim zákazníkom náležité informácie o ich právach a povinnostiach.

Zdroje informácií o súdnych trovách

Kde možno nájsť informácie o súdnych trovách vo Francúzsku?

Na webových stránkach Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstva spravodlivosti a Odkaz sa zobrazí v novom oknerôznych profesií.

V akých jazykoch možno nájsť informácie o súdnych trovách vo Francúzsku?

Informácie sú k dispozícii vo francúzskom jazyku.

Kde možno nájsť ďalšie informácie o nákladoch?

Neexistuje webová stránka, na ktorej sú uverejnené náklady súdnych konaní.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Kde možno nájsť informácie o tejto téme? Aké sadzby DPH sa uplatňujú?

Sadzby sú uvádzané bez daní. Uplatniteľná sadzba DPH je vždy 19,6 % s výnimkou plnení poskytovaných príjemcom právnej pomoci (5,5 %).

Právna pomoc

Aké sú hranice výšky príjmov na získanie právnej pomoci v občianskych veciach?

Právna pomoc nerozlišuje medzi záležitosťami, či ide o občiansku, alebo trestnú vec, a medzi druhmi sporov. Viaže sa len na finančné prostriedky žiadateľa, od ktorých závisí poskytnutie alebo odmietnutie pomoci.

Takýmto spôsobom fyzické osoby francúzskej štátnej príslušnosti a štátni príslušníci členských štátov Európskej únie, ako aj neziskové právnické osoby, ktoré si želajú uplatniť svoje práva na súde a nemajú dostatočné finančné zdroje, môžu požiadať o právnu pomoc.

Osoby, ktoré sú cudzími štátnymi príslušníkmi s obvyklým a legálnym bydliskom vo Francúzsku, môžu takisto poberať právnu pomoc v občianskych veciach. Táto podmienka legálneho bydliska sa však nevyžaduje v trestných veciach. Nemožno ju takisto namietať proti neplnoletým osobám nezávisle od súdneho konania, ktorého sú účastníkmi (občianske súdne konanie, správne alebo trestné konanie).

 

Finančné zdroje, ktoré sa berú do úvahy, predstavujú mesačný priemer finančných zdrojov žiadateľa o právnu pomoc za posledný kalendárny rok, prípadne aj finančné zdroje osôb, ktoré obvykle bývajú v spoločnej domácnosti. V takomto prípade sa prípustné limity zvyšujú pomocou koeficientov korekcie na pokrytie nákladov rodiny.

Osoby, ktoré poberajú niektoré minimálne sociálne dávky (dodatočný sociálny príspevok Národného fondu solidarity, minimálny príjem pri zaradení do zamestnania), nemusia dokazovať nedostatok svojich finančných zdrojov.

Do finančných zdrojov sa tiež nezapočítavajú sociálne príspevky (rodinné dávky, dávky sociálneho zabezpečenia, príspevok na bývanie).

Právna pomoc môže byť priznaná v plnej výške alebo čiastočne podľa finančných zdrojov. Limity finančných zdrojov na získanie právnej pomoci aktualizuje každý rok zákon o financiách. Na rok 2009 musí byť mesačný priemer príjmov získaných v roku 2008 na jednu osobu:

 • 911 EUR alebo menej na získanie právnej pomoci v plnej výške,
 • od 912 do 1 367 EUR na získanie čiastočnej právnej pomoci.

Tieto limity sa zvyšujú o 164 EUR na prvých dvoch nezaopatrených rodinných príslušníkov, ktorí žijú v domácnosti žiadateľa (deti, manžel/manželka, druh/družka, partner v rámci občianskeho paktu solidarity, starí rodičia...) a o 104 EUR na tretieho a ďalších rodinných príslušníkov.

Existujú ďalšie podmienky na získanie právnej pomoci ako obeť?

Vo všeobecnosti sa nezohľadňuje postavenie účastníka súdneho konania (napríklad obeť alebo obžalovaný). Neexistuje rozdielny prístup k poškodeným, obžalovaným, navrhovateľom alebo odporcom pri priznaní alebo zamietnutí právnej pomoci.

Rámcovým a programovým zákonom o súdnictve z 9. septembra 2002 sa však zlepšili podmienky priznávania právnej pomoci obetiam najzávažnejších trestných činov úmyselného ohrozenia života alebo poškodenia osoby (trestné činy a príslušné tresty uvedené v článkoch 221-1 až 221-5, 222-1 až 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (body 1 a 2), 222,23 až 222-26, 421-1 (bod 1) a 421-3 (body 1 až 4 trestného zákonníka, ako aj ich oprávnených osôb, aby mohli podať občianskoprávnu žalobu o náhradu škody, ktorá im bola spôsobená ohrozením ich osoby)), pričom pre získanie nároku na právnu pomoc nemusia dokazovať svoje finančné zdroje. Toto ustanovenie sa vzťahuje hlavne na obete znásilnenia alebo obvyklého násilia spáchaného na neplnoletých 15-ročných osobách a na osobitne zraniteľných osobách s následkom usmrtenia alebo spôsobenia trvalého postihnutia.

Výnimku z podmienok finančných zdrojov možno výnimočne udeliť nezávisle od postavenia žiadateľa o právnu pomoc v súdnom konaní (navrhovateľ/odporca, obeť/obvinený) vždy vtedy, keď si ich situácia vyžaduje osobitný záujem z hľadiska predmetu sporu alebo predpokladaných nákladov na súdne konanie.

Toto ustanovenie sa vzťahuje najmä na obete trestného činu vzhľadom na okolnosti, za ktorých bol tento trestný čin spáchaný.

Existujú ďalšie podmienky na získanie právnej pomoci ako obžalovaný?

Žiadna osobitná podmienka v zásade neupravuje podmienky získania právnej pomoci pre odporcov v konaní. V prípade uplatnenia opravných prostriedkov (odvolanie, odpor, dovolanie) sa postavenie odporcov v uplatňovaní opravných prostriedkov zlepší, ak už prijali právnu pomoc. Tieto osoby si totiž zachovávajú plné právo na uplatnenie tejto pomoci pri svojej obhajobe.

Je však dôležité pripomenúť všeobecné pravidlo vzťahujúce sa na navrhovateľa, ako aj na odporcu v konaní, podľa ktorého sa právna pomoc neudeľuje, ak sú náklady pokryté touto právnou pomocou uhradené z poistenia právnej ochrany alebo rovnocenného systému ochrany.


Existujú súdne konania oslobodené od nákladov?

Pred príslušným obvodným súdom a inštančným súdom nemusia byť účastníci konania zastúpení právnym zástupcom (advokátom). Ak je výška žaloby nižšia ako 4 000 EUR, tieto súdy môžu konať v zjednodušenom súdnom konaní bez nevyhnutnej účasti súdneho exekútora.

Na základe zjednodušeného návrhu a bez zastupovania advokátom možno vykonať žiadosti o úpravu výkonu rodičovských práv, ako aj žiadosti o osvojenie, ak bolo dieťa prijaté do starostlivosti pred dovŕšením veku 15 rokov, opatrenia po rozvode, žiadosti o výživné.

Tak ako u všetkých konaní pred občianskoprávnym súdom tieto súdy nevyberajú poplatky za podanie návrhu na súd a ani za vydanie rozhodnutí.

Kedy musí osoba, ktorá prehrala súdny proces, uhradiť súdne trovy osoby, ktorá proces vyhrala?

V občianskych veciach musia byť v každom rozsudku alebo rozhodnutí o ukončení súdneho konania uvedené trovy vynaložené v rámci súdneho konania.

Súdne trovy (náklady so stanovenými sadzbami – pozri hore) v zásade znáša strana, ktorá súdny spor prehrala. Sudca však môže odôvodneným rozhodnutím nariadiť druhej strane, aby ich uhradila v plnej výške alebo čiastočne.

Účastník konania môže takisto požiadať, aby protistrana uhradila plnú výšku alebo časť nákladov, ktoré vynaložila a ktoré nie sú zahrnuté do súdnych trov. Ide napríklad o odmeny a obhajovacie reči svojho advokáta, výdavky a úradné zistenia súdneho exekútora, vlastné cestovné výdavky. V takom prípade sudca nariadi účastníkom, aby uhradili súdne trovy alebo, ak nedošlo k súdnym výdavkom, nariadi účastníkovi, ktorý súdny spor prehral, aby druhej strane uhradil sumu, ktorú určí na základe vynaložených nákladov a ktorá nie je zahrnutá do súdnych trov. Sudca prijíma svoje rozhodnutie nestranne, pričom prihliada aj na platobnú schopnosť účastníka, ktorý prehral súdny spor. Sudca môže z tých istých dôvodov aj z vlastného podnetu rozhodnúť o bezpredmetnosti takéhoto nariadenia.

Odmeny znalcov

V občianskych veciach je odmena znalcov menovaných sudcom stanovená súdnym rozhodnutím.

Keď sudca požiada súdneho znalca o súdny posudok, stanoví výšku zálohy jeho odmeny. Záloha sa čo najviac približuje predpokladanej definitívnej odmene znalca. Určí stranu alebo strany v konaní, ktoré musia uhradiť túto zálohu v súdnej kancelárii súdu.

Po odovzdaní znaleckého posudku sudca stanoví jeho odmenu najmä podľa splnených náležitostí, dodržania stanovených termínov a kvality dodanej práce. Povolí súdnemu znalcovi, aby prevzal celú sumu uloženú v súdnej kancelárii, a prípadne nariadi úhradu zvyšných súm súdnemu znalcovi, pričom uvedie, ktorá strana alebo strany ich hradí/hradia.

V rozhodnutí alebo rozsudku o ukončení súdneho konania musí byť uvedené, kto znáša náklady súdneho znalca. V zásade tieto náklady znáša strana, ktorá prehrala súdny spor. Sudca však môže odôvodneným rozhodnutím nariadiť druhej strane, aby ich uhradila v plnej výške alebo čiastočne.

Naopak, odmeny znalcov neustanovených súdom sa voľne dohodnú medzi znalcom a jeho zákazníkom. Nie sú zahrnuté do súdnych trov. Strana môže takisto požiadať sudcu, aby nariadil strane, ktorá prehrala súdny spor, aby uhradila tieto vyplatené odmeny, alebo nariadiť strane povinnej uhradiť súdne trovy, aby vykonala úhradu odmien, ktoré vyplatila.


Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Tieto náklady hradí strana, ktorá prehrala spor, s výnimkou odôvodneného rozhodnutia sudcu o povinnosti druhej strany uhradiť náklady v plnej výške alebo ich časť.

Súvisiace prílohy

Správa Francúzska o štúdii transparentnosti nákladovPDF(1312 Kb)en


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Prípadová štúdia 1 – rodinné právo – rozvod - Francúzsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – rozvodu boli členské štáty požiadané informovať stranu, ktorá podáva žiadosť o rozvod, o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dvojica uzavrie manželstvo. Neskôr sa odlúčia a dohodnú sa na rozvode.

Prípad B – medzištátna situácia: Dvaja štátni príslušníci toho istého členského štátu (členský štát A) uzavrú manželstvo. Sobáš sa uskutoční v členskom štáte A. Po svadbe sa dvojica presťahuje za prácou do iného členského štátu (členský štát B), kde sa usadia. Krátko potom sa manželia odlúčia, manželka sa vráti do členského štátu A a manžel zostane v členskom štáte B. Manželia sa dohodnú na rozvode. Manželka ihneď po návrate do členského štátu A podá žiadosť o rozvod na súde členského štátu B.


Trovy konania


Trovy vo Francúzsku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (MARC)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Alternatívne riešenie sporu (MARC)

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje táto možnosť v tomto druhu prípadov?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Mediácia je možná na prípadné upozornenie účastníkov konania na dôsledky rozvodu, ale v každom prípade je potrebné súdne rozhodnutie.

Náklady na mediáciu hradia účastníci konania, ale môže byť hradená v rámci právnej pomoci.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto Náklady na právne zastúpenie, súdneho exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Súdny exekútor

Znalec

Je právne zastúpe-nie povinné?

Priemer-né náklady

Je právne zastú-penie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je jeho využitie povinné?

Náklady

Prípad A

Áno

Voľné stanove-nie honorárov.

Áno, v prípade predvola-nia na súd

Nie, v prípade spoloč-ného návrhu

Predvolanie na súd: 18,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Účasť notára je potrebná, ak je v spolu-vlastníctve manželov nehnuteľ-nosť

Podľa cenníka

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Podanie z iného členského štátu: 50 EUR

Podanie do iného členského štátu: 36,30 EUR

Podanie z iného členského štátu: 50 EUR

Podanie do iného členského štátu: 36,30 EUR

Detto

DettoNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Prísaha alebo iná zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

DettoNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je právna pomoc úplná?

Podmienky?

Prípad A

O pomoc môže požiadať jeden z manželov pred alebo počas konania. Pomoc sa poskytne, ak:

- žiadosť o rozvod podaná manželom/manželkou nie je zjavne neprijateľná alebo bezdôvodná;

- jeho/jej priznané finančné prostriedky nepresahujú zákonom stanovené limity finančných prostriedkov;

- nie sú trovy rozvodového konania hradené z poistenia právnej ochrany.

Štát hradí všetky trovy konania, ak manžel/manželka získa plnú pomoc.

Pomoc sa poskytne v plnej výške, ak mesačné finančné prostriedky priznané žiadateľom o pomoc nepresahujú 911 EUR mesačne na plnú pomoc.

Pomoc sa poskytuje čiastočne, ak sú tieto finančné prostriedky vyššie, a to do výšky 1 367 EUR.

Limity finančných prostriedkov sa zvyšujú o 164 EUR pre 2 prvé nezaopatrené osoby v jeho starostlivosti a o 104 EUR pre 3. a ďalšie nezaopatrené osoby v jeho starostlivosti.

Prípad B

Detto

Detto

Detto
Prípadová štúdia

Náhrady nákladov

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Nie, Keďže sa strany v konaní dohodli na rozvode, princíp spočíva v rozdelení nákladov medzi strany v konaní, pokiaľ sa strany nedohodnú alebo sudca nerozhodne inak.

Ak rozsudok o rozvode odsúdi na úhradu trov konania manžela/manželku, ktorý/ktorá nezíska právnu pomoc, v takom prípade je povinný/povinná uhradiť Štátnej pokladnici finančné náklady, ktoré štát vopred uvoľnil na obhajobu manžela/manželky, ktorý/ktorá získa právnu pomoc.

Prípad B

Detto

DettoNáklady na preklady a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približné náklady?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Sudcovi je potrebné predložiť preložené dokumenty.

Neexistujú dostupné štatistické údaje o nákladoch.

Keď sudca neovláda jazyk, ktorým sa vyjadrujú účastníci konania.

Stanovená sudcom.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

DettoObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Prípadová štúdia 2 – rodinné právo – opatrovníctvo dieťaťa - Francúzsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – starostlivosti o deti boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov. Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka sa súdi o obmedzenie styku dieťaťa s otcom.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B) viacero rokov. Majú spolu dieťa, ale ihneď po narodení dieťaťa sa odlúčia. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka a dieťa sa presťahujú do iného členského štátu (členský štát A) – uvedené rozhodnutie súdu im to umožňuje – a otec zostane v členskom štáte B. Po niekoľkých rokoch sa matka súdi v členskom štáte A o úpravu styku dieťaťa s otcom


Trovy konania


Trovy vo Francúzsku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (MARC)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Alternatívne riešenie sporu (MARC)

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje táto možnosť v tomto druhu prípadov?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Súdna mediácia je možná.

Mimo-súdna mediácia je takisto možná.

Mediáciu hradia účastníci konania. Sudca stanovuje výšku honorárov, ale náklady na honoráre môžu byť hradené v rámci právnej pomoci.

Je vhodné spísať dohodu o honorároch medzi mediátorom a účastníkmi konania.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

DettoNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Súdny exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie exekútora povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je jeho využitie povinné?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Áno, v prípade predvolania na súd

Nie v prípade podania návrhu

Predvolanie na súd: 18,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Ak súdna kancelária úradne neoznámi rozhodnutie, súdne doručenie stojí: 26,70 EUR

Nie

Stanovuje sudca

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Podanie z iného členského štátu 50 EUR

Podanie do iného členského štátu 36,30 EUR

Podanie z iného členského štátu: 50 EUR

Podanie do iného členského štátu: 36,30 EUR

Detto

DettoNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Prísaha alebo iná zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Existujú a kedy a ako sa vyplácajú?

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto


Náklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je právna pomoc úplná?

Podmienky?

Prípad A

O pomoc môže požiadať rodič pred alebo počas konania. Pomoc sa poskytne, ak priznané finančné zdroje nepresahujú zákonom stanovené limity finančných prostriedkov.

Štát znáša všetky trovy konania, ak rodič získa plnú pomoc.

Pomoc sa poskytne v plnej výške, ak mesačné finančné prostriedky priznané žiadateľom nepresahujú 911 EUR mesačne na plnú pomoc.

Pomoc sa poskytuje čiastočne, ak sú tieto finančné zdroje vyššie, a to do výšky finančných prostriedkov 1 367 EUR.

Limity finančných zdrojov sa zvyšujú o 164 EUR pre 2 prvé nezaopatrené osoby v starostlivosti rodiča a o 104 EUR pre 3. a ďalšie nezaopatrené osoby v jeho starostlivosti.

Prípad B

Detto

Detto

DettoNáklady na preklady a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Sudcovi je potrebné predložiť preložené dokumenty.

Neexistujú prístupné štatistické údaje.

Keď sudca neovláda jazyk, ktorým sa vyjadrujú účastníci konania.

Odmenu stanovuje sudca.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

DettoObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Prípadová štúdia 3 – rodinné právo – výživné - Francúzsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – výživného boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov.  Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Zostane nevyriešená iba otázka výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa o výšku výživného súdi.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B).  Majú trojročné dieťa. Odlúčia sa. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Matka s dieťaťom sa so súhlasom otca presťahujú do iného členského štátu (členský štát A), kde sa usadia.

Medzi rodičmi zostane nevyriešený spor týkajúci sa výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa súdi o výšku výživného v členskom štáte A.


Trovy konania


Trovy vo Francúzsku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (MARC)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Alternatívne riešenie sporu (MARC)

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhoto-venie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotove-nie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje táto možnosť v tomto druhu prípadov?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Súdna mediácia je možná.

Takisto je možná mimosúdna mediácia.

Náklady na mediáciu hradia účastníci konania, honoráre stanovuje sudca, ale náklady na mediáciu môžu byť hradené v rámci právnej pomoci.

Je vhodné uzavrieť dohodu o honorári medzi mediátorom a účastníkmi konania.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto     

DettoNáklady na právne zastúpenie, súdneho exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Súdny exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie exekútora povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je jeho využitie povinné?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie         

Nie

Nie

Nie

Nie

Stanovuje sudca.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto


Náklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Prísaha alebo iná zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

DettoNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je právna pomoc úplná?

Podmienky?

Prípad A

O pomoc môže požiadať matka pred alebo počas konania. Pomoc sa poskytne, ak priznané finančné prostriedky nepresahujú zákonom stanovené limity finančných prostriedkov.

Štát znáša všetky trovy konania, ak matka získa plnú pomoc.

Pomoc sa poskytne v plnej výške, ak mesačné finančné prostriedky priznané matkou nepresahujú 911 EUR mesačne na plnú pomoc.

Pomoc sa poskytuje čiastočne, ak sú tieto finančné prostriedky vyššie, a to do výšky finančných prostriedkov 1 367 EUR.

Limity finančných prostriedkov sa zvyšujú o 164 EUR pre 2 prvé nezaopatrené osoby v starostlivosti matky a o 104 EUR pre 3. a ďalšie nezaopatrené osoby v jej starostlivosti.

Prípad B

Detto

Detto

Detto
Prípadová štúdia

Náhrady nákladov

Môže sa víťaznej strane sporu preplatiť náhrada nákladov za vyriešenie sporov?

Existujú prípady, pri ktorých musí byť právna pomoc nahradená organizácii, ktorá túto právnu pomoc poskytla?

Prípad A

Áno, ak takto rozhodne sudca.

Ak rozhodnutie sudcu pre rodinné záležitosti odsúdi k úhrade trov konania otca, ktorý nezíska právnu pomoc, v takom prípade je povinný uhradiť Štátnej pokladnici finančné náklady, ktoré štát vopred uvoľnil na obhajobu matky, ktorá získa právnu pomoc.

Prípad B

Detto

DettoNáklady na preklady a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Sudcovi je potrebné predložiť preložené dokumenty.

Neexistujú dostupné štatistické údaje.

Keď sudca neovláda jazyk, ktorým sa vyjadrujú účastníci konania

Odmenu stanovuje sudca.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

DettoObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Prípadová štúdia 4 – obchodné právo – zmluva - Francúzsko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zmlúv boli členské štáty požiadané informovať predajcu o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Spoločnosť dodala tovar v hodnote 20 000 EUR. Nedostala za tovar zaplatené, pretože odberateľ sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli.

Predajca sa rozhodne súdiť o plnú výšku ceny tovaru.

Prípad B – medzištátna situácia: Spoločnosť so sídlom v členskom štáte B dodá odberateľovi v členskom štáte A tovar v hodnote 20 000 EUR. Zmluva sa riadi právom členského štátu B a je napísaná v jazyku členského štátu B. Predajca nedostal za tovar zaplatené, pretože odberateľ v členskom štáte A sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli. Predajca sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú výšku ceny tovaru, dohodnutú v zmluve s odberateľom.


Trovy konania


Trovy vo Francúzsku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (MARC)


Prípadová štúdia

Súd

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Prípad A

Prvostupňový súd: Nie, neexistujú počiatočné súdne poplatky.

Obchodný súd: Áno, existujú počiatočné súdne poplatky, ktorých minimálna výška dosahuje sumu 69,97 EUR.

Prvostupňový súd: Nie

Prvostupňový súd: Nie

Prípad B

Prvostupňový súd: Nie, neexistujú počiatočné súdne poplatky.

Obchodný súd: Áno, existujú počiatočné súdne poplatky, ktorých minimálna výška dosahuje sumu 69,97 EUR.

Prvostupňový súd: Nie

Prvostupňový súd: Nie
Prípadová štúdia

Odvolania

Alternatívne riešenie sporu (MARC)

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje táto možnosť v tomto druhu prípadov?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie

Áno

Zmier

Súdna mediácia

Mimosúdna mediácia

Bezplatne

Honoráre stanovené sudcom

Dohoda medzi účastníkmi konania a mediátorom

Prípad B

Nie

Nie

Nie

Áno

Zmier

Súdna mediácia

Mimosúdna mediácia

Bezplatne

Honoráre stanovené sudcom

Dohoda medzi účastníkmi konania a mediátoromNáklady na zastúpenie, súdneho exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Súdny exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie exekútora povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je jeho využitie povinné?

Náklady

Prípad A

Prvostupňový súd: Áno

Obchodný súd: Nie

Odvolací súd: Áno

Právni zástupcovia (advokáti):

Nedostupné štatistické údaje

Právni zástupcovia na odvolacom súde:

983 EUR

Áno

Predvolanie na súd: 18,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Nie

Odmena stanovená sudcom

Prípad B

Prvostupňový súd: Áno

Obchodný súd: Nie

Odvolací súd: Áno

Právni zástupcovia (advokáti):

Nedostupné štatistické údaje

Právni zástupcovia na odvolacom súde:

983 EUR

Áno

Predvolanie na súd: 18,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Nie

Odmena stanovená sudcomNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Prísaha alebo iná zábezpeka

Dostávajú svedkovia náhrady?

Existuje a kedy a ako sa používa?

Prípad A

Áno (vyhláška z 27. decembra 1920, ktorou sa upravujú sadzby náhrad pre svedkov)

Nie

Prípad B

Áno (vyhláška z 27. decembra 1920, ktorou sa upravujú sadzby náhrad pre svedkov)

Nie


Náklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je právna pomoc úplná?

Podmienky?

Prípad A

Ziskové právnické osoby (napríklad obchodná spoločnosť) nemôžu poberať právnu pomoc. Táto pomoc sa vo Francúzsku poskytuje len fyzickým osobám a, za určitých podmienok, neziskovým právnickým osobám a správcovským spoločnostiam.

Štát znáša všetky trovy konania, ak matka získa plnú pomoc.

Pomoc sa poskytne v plnej výške, ak mesačné finančné prostriedky priznané žiadateľom nepresahujú 911 EUR mesačne na plnú pomoc.

Pomoc sa poskytuje čiastočne, ak sú tieto finančné prostriedky vyššie, a to do výšky finančných prostriedkov 1 367 EUR.

Limity finančných prostriedkov sa zvyšujú o 164 EUR pre 2 prvé nezaopatrené osoby v starostlivosti matky a o 104 EUR pre 3. a ďalšie nezaopatrené osoby v jej starostlivosti.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Prípadová štúdia

Náhrady nákladov

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Áno

Náhrada všetkých nákladov, pri ktorých sú stanovené sadzby, pokiaľ sudca nerozhodne inak.

Náklady, pri ktorých nie sú stanovené sadzby: náhrada stanovená sudcom na základe princípu spravodlivosti

Ak rozhodnutie sudcu odsúdi k úhrade trov konania účastníka konania, ktorý nezíska právnu pomoc, v takom prípade je povinný uhradiť Štátnej pokladnici finančné náklady, ktoré štát vopred uvoľnil na obhajobu účastníka konania, ktorý získa právnu pomoc.

Prípad B

Áno

Náhrada všetkých nákladov, pri ktorých sú stanovené sadzby, pokiaľ sudca nerozhodne inak.

Náklady, pri ktorých nie sú stanovené sadzby: náhrada stanovená sudcom na základe princípu spravodlivosti

Detto


Náklady na preklady a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Potreba preložiť dokumenty predkladané sudcovi

Neexistujú dostupné štatistické údaje

Keď sudca neovláda jazyk, ktorým sa vyjadrujú účastníci konania

Odmena stanovená sudcom

Prípad B

Potreba preložiť dokumenty predkladané sudcovi

Opatrenie súdu na vykonanie dokazovania v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001

Neexistujú dostupné štatistické údaje

Keď sudca neovláda jazyk, ktorým sa vyjadrujú účastníci konania

Opatrenie súdu na vykonanie dokazovania v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001

Odmena stanovená sudcomObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Prípadová štúdia 5 – obchodné právo – zodpovednosť - Francúzsko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zodpovednosti boli členské štáty požiadané informovať spotrebiteľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení dodá inštalačnej firme ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi a inštaluje ho v jeho dome.  V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou aj s poisťovňami.

Prípad B – medzištátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení v členskom štáte B dodá inštalačnej firme v členskom štáte C ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi v členskom štáte A a inštaluje ho v jeho dome. V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená v poisťovni vo svojom vlastnom členskom štáte. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou a s poisťovňou v členskom štáte A.


Trovy konania


Trovy vo Francúzsku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (MARC)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Alternatívne riešenie sporu (MARC)

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje táto možnosť v tomto druhu prípadov?

Náklady

Prípad A

Prvostupňový súd: neexistujú počiatočné súdne poplatky

Obchodný súd: Áno, existujú počiatočné súdne poplatky, ktorých minimálna výška dosahuje sumu 69,97 EUR.

Prvostupňový súd: Nie

Prvostupňový súd: Nie

Nie

Nie

Nie

Áno

Zmier

Súdna mediácia

Mimosúdna mediácia

Bezplatne

Honoráre stanovené sudcom

Dohoda medzi účastníkmi konania a mediátorom

Prípad B

Prvostupňový súd: Nie

Obchodný súd: Áno, existujú počiatočné súdne poplatky, ktorých minimálna výška ktorých dosahuje sumu 69,97 EUR.

Prvostupňový súd: Nie

Prvostupňový súd: Nie

Nie

Nie

Nie

Áno

Zmier

Súdna mediácia

Mimosúdna mediácia

Bezplatne

Honoráre stanovené sudcom

Dohoda medzi účastníkmi konania a mediátorom Náklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Súdny exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie exekútora povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je jeho využitie povinné?

Náklady

Prípad A

Prvostupňový súd: Áno

Obchodný súd: Nie

Odvolací súd: Áno

Právni zástupcovia (advokáti):

Neexistujú dostupné štatistické údaje

Právni zástupcovia na odvolacom súde:

983 EUR

Áno

Predvolanie na súd: 18,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Nie

Odmena stanovená sudcom

Prípad B

Prvostupňový súd: Áno

Obchodný súd: Nie

Odvolací súd: Áno

Právni zástupcovia (advokáti):

Neexistujú dostupné štatistické údaje

Právni zástupcovia na odvolacom súde:

983 EUR

Áno

Predvolanie na súd: 18,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Nie

Odmena stanovená sudcom


Náklady súvisiace s náhradami pre svedkov


Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Dostávajú svedkovia náhrady?

Prípad A

Áno (vyhláška z 27. decembra 1920, ktorou sa upravujú sadzby náhrad výdavkov pre svedkov)

Prípad B

Áno (vyhláška z 27. decembra 1920, ktorou sa upravujú sadzby náhrad výdavkov pre svedkov)Náklady na právnu pomoc a iné náhrady nákladovPrípadová štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je právna pomoc úplná?

Podmienky?

Prípad A

O pomoc môže požiadať kupujúci – fyzická osoba alebo nezisková právnická osoba pred alebo počas konania. Pomoc sa poskytne, ak:

- žiadosť podaná kupujúcim nie je zjavne neprijateľná alebo bezdôvodná;

- priznané finančné prostriedky nepresahujú zákonom stanovené limity finančných prostriedkov;

- nie sú trovy konania hradené z poistenia právnej ochrany;

Štát znáša všetky trovy konania, ak kupujúci získa plnú pomoc.

Pomoc sa poskytne v plnej výške, ak mesačné finančné prostriedky priznané žiadateľom nepresahujú 911 EUR mesačne na plnú pomoc.

Pomoc je poskytovaná čiastočne, ak sú tieto finančné prostriedky vyššie, a to do výšky 1 367 EUR.

Limity finančných prostriedkov sa zvyšujú o 164 EUR prvé nezaopatrené osoby v starostlivosti matky a o 104 EUR pre 3. a ďalšie nezaopatrené osoby v jej starostlivosti.

Prípad B

Detto

Detto

Detto


Prípadová štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Áno

Náhrada všetkých nákladov, pri ktorých sú stanovené sadzby, pokiaľ sudca nerozhodne inak

Náklady, pri ktorých nie sú stanovené sadzby: náhrada stanovená sudcom na základe princípu spravodlivosti

Ak rozhodnutie sudcu odsúdi k úhrade trov konania účastníka konania, ktorý nezíska právnu pomoc, v takom prípade je povinný uhradiť Štátnej pokladnici finančné náklady, ktoré štát vopred uvoľnil na obhajobu účastníka konania, ktorý získa právnu pomoc.

Prípad B

Áno

Náhrada všetkých nákladov, pri ktorých sú stanovené sadzby, pokiaľ sudca nerozhodne inak

Náklady, pri ktorých nie sú stanovené sadzby: náhrada stanovená sudcom na základe princípu spravodlivosti

DettoNáklady na preklady a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Potreba preložiť dokumenty predkladané sudcovi

Neexistujú dostupné štatistické údaje

Keď sudca neovláda jazyk, ktorým sa vyjadrujú účastníci konania

Odmena stanovená sudcom

Prípad B

Potreba preložiť dokumenty predkladané sudcovi

Opatrenie súdu na vykonanie dokazovania v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001

Neexistujú dostupné štatistické údaje

Keď sudca neovláda jazyk, ktorým sa vyjadrujú účastníci konania

Opatrenie súdu na vykonanie dokazovania v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001

Odmena stanovená sudcomObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Trovy konania - Cyprus


Trovy konania

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Odborníci, ktorí pôsobia v oblasti práva v Cyperskej republike, nie sú rozdelení do rozličných kategórií (t. j. právni poradcovia, obhajcovia, advokáti a právnici). Všetci títo odborníci zapísaní v Registri advokátov majú rovnaké právo vystupovať pred vnútroštátnymi súdmi a všeobecne pôsobiť v oblasti práva. Platí to bez ohľadu na to, či má advokát titul právneho poradcu (solicitor) alebo obhajcu (barrister) v zahraničí. Pojem, ktorí sa používa pre všetkých príslušníkov právnických profesií, je „advokát“.

Advokáti (Δικηγόροι)

Poplatky za právne služby sú stanovené na základe taríf súdnych trov schválených najvyšším súdom (Ανώτατο Δικαστήριο).

Existujú tarify poplatkov za mimosúdne služby, ktoré stanovujú minimálny zákonný poplatok.

V oboch prípadoch sa advokát môže s klientom dohodnúť na vyššom poplatku.

V prípade súdnych vecí musí byť oficiálne vyhlásený.

Na Cypre existujú dve kategórie súdnych úradníkov:

 1. Súkromní súdni úradníci, ktorí doručujú súdne dokumenty.
 2. Štátni súdni úradníci, ktorí sú poverení výkonom súdnych rozsudkov (napr. príkazy na zaistenie a predaj hnuteľného majetku).

Poplatky súkromným súdnym úradníkom sa vypočítavajú na základe vzdialenosti adresy doručenia.

Štátni súdni úradníci sú štátnymi zamestnancami, ktorí dostávajú mesačný plat. Strany súdneho sporu, ktoré žiadajú o prijatie donucovacích prostriedkov, platia kolkovné v sume stanovenej v rokovacom poriadku, ktoré závisí od druhu donucovacieho prostriedku a od sumy, ktorú sa snažia vymôcť.

Stanovené poplatky

Poplatky stanovené v občianskoprávnych konaniach

Poplatky stanovené pre strany sporu v občianskoprávnych konaniach

Počiatočné náklady na súdne poplatky sú stanovené na základe rozsahu návrhu alebo iného konania a platia sa pri podaní návrhu. Súdne poplatky nie sú stanovené ako konkrétna suma. Závisia od toho, ako prípad pokračuje a vypočítavajú sa na základe schválených taríf.

Štádium občianskoprávneho konania, keď sa musia zaplatiť stanovené poplatky

Počiatočné náklady súdnych poplatkov sa platia pri podaní návrhu.

Poplatky stanovené v trestnoprávnych konaniach

Poplatky stanovené pre strany sporu v trestnoprávnych konaniach

Ak je obžalovaný odsúdený, môže mu súd nariadiť, aby zaplatil trovy konania. Tomu sa spravidla dá vyhnúť, keď je obžalovaný odsúdený na trest odňatia slobody, pričom v takom prípade trovy konania platí štát rovnako ako v prípade, keď je obžalovaný oslobodený spod obžaloby.

Štádium trestnoprávneho konania, keď sa musia zaplatiť stanovené poplatky

Trovy po odpočítaní počiatočných nákladov sa platia vo forme kolkovného po skončení konania.

Poplatky stanovené v ústavnoprávnych konaniach

Poplatky stanovené pre strany sporu v ústavnoprávnych konaniach

Náklady sa vypočítajú na základe príslušných taríf.

Štádium ústavnoprávneho konania, keď sa musia zaplatiť poplatky

Poplatky sa platia na konci konania, s výnimkou súdnych trov, ktoré sa platia pri podaní odvolania.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti strán

Povinnosti advokátov voči klientom sú uvedené v Etickom kódexe advokátov z roku 2002 (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (Úradný vestník vlády Cyperskej republiky, príloha C(1) č. 237 zo 17. 5. 2002 (zákon upravujúci správne konanie č. 237/2002).

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov na Cypre?

Najdôležitejšie zdroje trov sú uvedené na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknenajvyššieho súdu.

Informácie sú uvedené v gréčtine.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webová stránka obsahujúca informácie o trovách:

Webová stránka Odkaz sa zobrazí v novom oknenajvyššieho súdu.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Štatistiku práce vykonávanej súdmi Cyperskej republiky nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknenajvyššieho súdu v gréčtine a v Odkaz sa zobrazí v novom okneangličtine.

Daň z pridanej hodnoty

Ako môžem získať príslušné informácie?

Poplatky advokátov podliehajú 15 % DPH, ak advokát poskytujúci advokátske služby je zaregistrovaný ako platca DPH.

Aká je platná sadzba?

Sadzba DPH je 15 %.

Právna pomoc

Hranica príjmu uplatniteľná v občianskoprávnych konaniach

V občianskoprávnych konaniach sa neposkytuje právna pomoc.

Hranica príjmu uplatniteľná v trestnoprávnych konaniach pre obžalovaných

Obžalovaní v trestnoprávnych konaniach sú oprávnení na bezplatnú právnu pomoc, ak ich príjem nestačí na zaplatenie služieb advokáta a súd sa domnieva, že bezplatná právna pomoc je v záujme spravodlivosti. Neexistuje žiadna pevne stanovená hranica príjmu. Súd skúma žiadosť na základe všetkých dôkazov vrátane správy vypracovanej odborom sociálnych služieb (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) o príjme a potrebách obžalovaného.

Hranica príjmu uplatniteľná v trestnoprávnych konaniach pre obete

Trestnoprávne konanie spravidla neiniciuje obeť trestného činu, ale štát, ktorý platí príslušné náklady. Preto sa obetiam neposkytuje žiadna právna pomoc.

Ostatné podmienky právnej pomoci pre obete

Trestnoprávne konanie spravidla neiniciuje obeť trestného činu, ale štát, ktorý platí príslušné náklady. Preto sa obetiam neposkytuje žiadna právna pomoc.

Ostatné podmienky právnej pomoci pre obžalovaných

Podľa príslušných právnych predpisov trestný čin, z ktorého je obžalovaný obvinený, sa musí trestať trestom odňatia slobody v trvaní aspoň 12 mesiacov, aby spĺňal podmienky na poskytnutie právnej pomoci. Predmetné ustanovenie sa však považovalo za protiústavné, na základe čoho by sa malo predpokladať, že možnosť bezplatnej právnej pomoci existuje vo všetkých prípadoch.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strane?

Strana, ktorá spor prehrala, spravidla hradí trovy druhej strane, hoci otázka trov je na rozhodnutí súdu, ktorý môže rozhodnúť inak.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdne poplatky a trovy

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtatistické údaje (v gréčtine)

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtatistické údaje (v angličtine)

Súvisiace prílohy

Cyperská správa zo štúdie o transparentnosti trovPDF(555 Kb)en


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 23/07/2019

Trovy konania - Lotyšsko

V tejto časti nájdete informácie o súdnych trovách v Lotyšsku.


Trovy konania

Právny rámec upravujúci odmeny v právnických profesiách

1. Exekútori

Odmeny za služby certifikovaných exekútorov (zvērināti tiesu izpildītāji) sa určujú na základe Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonných sadzieb. Dohoda o odmene, ktorá by sa líšila od zákonnej sadzby, je neplatná.

2. Advokáti

S výnimkou prípadov, kedy štát poskytuje právnu pomoc, nie je odmena certifikovaného advokáta (zvērināti advokāti) stanovená zákonom – advokát sa na výške poplatku dohodne so svojím klientom.

Podľa článku 57 lotyšského Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o advokácii (Advokatūras likums) certifikovaní advokáti uzavrú so svojimi klientmi písomnú dohodu o zastupovaní a odmene.

Ak neexistuje žiadna písomná dohoda, v prípade sporu sa výška odmeny advokáta môže stanoviť ako dvojnásobok sumy stanovenej v právnej úprave o štátnej právnej pomoci. Ďalšie výdavky sa môžu stanoviť na základe limitov stanovených v tejto právnej úprave.

V článku 12 lotyšského Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o advokácii sa uvádza, že v zákonom stanovených prípadoch štát uhradí odmenu advokáta a ďalšie súvisiace náklady. Právna úprava týkajúca sa štátom poskytovanej právnej pomoci (Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon o štátnej právnej pomoci, Valsts nodrošinātās juridiskās palidzības likums a Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestný poriadok, Kriminālprocesa likums) stanovuje okolnosti, v prípade ktorých sa môže poskytnúť právna pomoc v občianskych, správnych a trestných veciach, pričom náklady na poskytnutú právnu pomoc znáša štát.

Odmenu a výdavky poskytovateľov právnej pomoci hradí štát podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenia vlády č. 1493 z 22. decembra 2009 stanovujúceho pravidlá o rozsahu štátnej právnej pomoci, výške odmien, súvisiacich výdavkoch a postupe ich úhrady. Nariadenie určuje pevne stanovené odmeny (určitú sumu alebo hodinovú sadzbu), ktoré poskytovateľom právnej pomoci zaplatí štát v súlade so stanoveným postupom. Pozrite si aj odpovede na nižšie uvedené otázky.

Fixné trovy

Fixné trovy v občianskych konaniach

Fixné trovy účastníkov v občianskych konaniach

Medzi fixné poplatky účastníkov patria štátne poplatky (valsts nodevas), registračný poplatok (kancelejas nodeva) a iné výdavky spojené so súdnym preskúmaním prípadu.

Fáza občianskeho konania, v ktorej musia byť uhradené fixné trovy

K návrhu na začatie konania sa musia priložiť dokumenty preukazujúce, že štátny poplatok a iné poplatky boli uhradené v súlade so zákonným postupom.

Poplatok za prácu súdu (štátne poplatky) a registračný poplatok sa musia uhradiť do štátnej pokladnice:

 • Príjemca: Štátna pokladnica (Valsts kase)
 • DIČ príjemcu: 90000050138
 • Číslo účtu príjemcu: LV55TREL1060190911200
 • Banka príjemcu: Štátna pokladnica (Valsts kase)
 • Identifikačný kód banky príjemcu: TRELLV22
 • Odkaz: tu sa uvedú identifikačné údaje prípadu.

Poplatky týkajúce sa súdneho preskúmania veci sa musia uhradiť pred prejednaním veci.

Fixné sumy, ktoré sa majú zaplatiť svedkom alebo znalcom (za vykonanie inšpekcií alebo vypočutie svedkov na mieste), ako aj náklady na doručenie súdnych predvolaní, zverejňovanie oznamov v novinách a náklady súvisiace so zabezpečením nároku musí zaplatiť účastník, ktorý podal žiadosť, pred prejednaním veci.

Účastník, ktorý podal žiadosť, musí súvisiace náklady uhradiť pred prejednaním veci:

 • sumy, ktoré sa majú uhradiť svedkom a znalcom,
 • náklady vyplývajúce z vypočutia svedkov alebo z vykonania inšpekcií na mieste,
 • náklady súvisiace s vydaním a doručením súdnych predvolaní,
 • náklady súvisiace s nájdením odporcu,
 • náklady súvisiace so zverejnením oznamov v novinách,
 • náklady súvisiace so zabezpečením nároku.

Platby vzťahujúce sa na súdne rozhodnutie vo veci, ktoré vynesie okresný (mestský) súd (rajona (pilsētas) tiesa) alebo krajský súd (apgabaltiesa), musia byť prevedené na účet Súdnej správy:

 • Príjemca: Súdna správa (Tiesu administrācija)
 • Číslo účtu príjemcu: LV51TREL2190458019000
 • DIČ príjemcu: 90001672316
 • Banka príjemcu: Štátna pokladnica (Valsts kase)
 • Identifikačný kód banky príjemcu: TRELLV22
 • Ďalšie údaje o platbe: 21499 (kód, ktorý sa vzťahuje na určitú kategóriu platby) a iné informácie potrebné na identifikáciu veci, ako napríklad číslo veci, meno odporcu a informácia o tom, či je odporca fyzická alebo právnická osoba.

Fixné trovy v trestných konaniach

Fixné trovy účastníkov v trestných konaniach

Žalovaní v trestných konaniach neplatia žiadne súdne poplatky. Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok (Kriminālprocesa likums) neustanovuje poplatky za trestnoprávne konania. Paragraf 8 prechodných ustanovení Trestného poriadku stanovuje, že občianskoprávne nároky vyplývajúce z trestného konania sa pred nadobudnutím účinnosti zákona budú považovať za žalobu o náhradu škody. Ak navrhovateľ v občianskom konaní nie je poškodeným alebo odporca v tomto konaní nie je obžalovaným, občianskoprávny nárok sa v súčasnosti posudzuje podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o občianskom súdnom konaní (Civilprocesa likums). Jeden mesiac po nadobudnutí platnosti tohto zákona informuje vedúci konania (procesa virzītājs) strany súvisiaceho konania.

Fáza trestnoprávneho konania, v ktorej musia byť uhradené fixné trovy

Pozri vyššie časť o fixných trovách účastníkov trestných konaní

Fixné trovy v ústavných konaniach

Fixné trovy účastníkov v ústavných konaniach

V prípade ústavných konaní neexistujú žiadne súdne poplatky.

Fáza ústavného konania, v ktorej musia byť uhradené fixné trovy

V prípade ústavných konaní neexistujú žiadne súdne poplatky.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti účastníkov

Podľa odseku 2.2 Odkaz sa zobrazí v novom okneEtického kódexu lotyšských certifikovaných advokátov (Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodekss) advokáti musia poskytnúť svoje stanovisko k prípadu klienta profesionálnym a otvoreným spôsobom a poskytnúť riadnu právnu pomoc. Okrem toho, v odseku 3.1 kódexu sa uvádza, že advokáti by nemali pracovať na prípadoch, pre ktoré nie sú dostatočne kompetentní, alebo pri ktorých nedokážu adekvátne vykonávať svoje povinnosti. Preto sa pred prevzatím prípadu musia oboznámiť s okolnosťami predmetného prípadu a poskytnúť svoje stanovisko. Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o advokácii ukladá certifikovaným advokátom ďalšie povinnosti, ako napríklad používanie všetkých zákonných postupov a prostriedkov počas obhajoby a zastupovania práv a oprávnených záujmov osoby, ktorá požiadala o právnu pomoc.

Zdroje informácií o trovách konaniach

Kde nájdem informácie o trovách konania v Lotyšsku?

Informácie o trovách nájdete v zákonoch a nariadeniach vlády na internete a v informačných letákoch na súdoch.

V akých jazykoch môžem získať informácie o trovách konania v Lotyšsku?

Informácie o poplatkoch, ktoré sa musia uhradiť pri podaní návrhu, (bez uvedenia príslušných súm) sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópskej justičnej siete v občianskych a obchodných veciach (pozri oddiel „Návrh na začatie konania“).

Kde nájdem informácie o mediácii?

Informácie o mediácii sú dostupné na adrese Odkaz sa zobrazí v novom okneMediācija.lv.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webové sídlo s informáciami o trovách

Informácie o trovách sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli lotyšských súdov.

Oficiálne webové sídlo Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstva spravodlivosti poskytuje prístup k informáciám o súdoch, súdnych konaniach, rozsudkoch správnych a iných súdov, ako aj k ďalším informáciám.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých druhov konaní?

Informácie o dĺžke súdnych konaní nájdete v štatistických správach o fungovaní súdov, ktoré sú dostupné na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačného systému súdov (Tiesu informācijas sistēma).

Kde nájdem informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho konania?

Nie sú dostupné žiadne údaje o priemerných celkových trovách určitého druhu súdneho konania.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa sprístupňujú tieto informácie?

Štátne poplatky a súdne poplatky sú oslobodené od DPH.

Aké sú príslušné sadzby?

Štátne poplatky a súdne poplatky sú oslobodené od DPH.

Právna pomoc

Uplatniteľný príjmový strop v občianskych veciach

Podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o štátnej právnej pomoci (Valsts nodrošinātās juridiskās palidzības likums) poskytuje štát právnu pomoc osobám, ktoré

 • sa podľa príslušných zákonných postupov považujú za chudobné alebo v materiálnej núdzi,
 • sa náhle ocitnú v takej situácii a finančných podmienkach, ktoré im bránia pri ochrane svojich práv (napr. v dôsledku zásahu vyššej moci alebo iných okolností, ktoré sú mimo ich kontroly),
 • sú plne závislé od štátu alebo miestnych orgánov.

V prípadoch, keď s ohľadom na ich konkrétnu situáciu, materiálne okolnosti alebo úroveň príjmu si nie sú schopné zabezpečiť svoju vlastnú obhajobu, štátna právna pomoc sa tiež poskytuje osobám:

 • ktoré majú nárok na právnu pomoc Lotyšskej republiky na základe medzinárodných záväzkov Lotyšska,
 • ktoré, v prípade cezhraničných sporov, majú bydlisko alebo obvyklý pobyt v členskom štáte Európskej únie.

Štátna právna pomoc sa poskytuje aj v správnych veciach (odvolanie proti rozhodnutiam o poskytnutí azylovej ochrany, odvolania proti rozhodnutiam o repatriácii a odvolania proti rozhodnutiam o vyhostení).

Žiadosti o právnu pomoc posudzuje Odkaz sa zobrazí v novom okneSpráva právnej pomoci (Juridiskās palīdzības administrācija), ktorá prijíma rozhodnutia o poskytnutí alebo neposkytnutí právnej pomoci a informuje o rozhodnutí žiadateľa.

Uplatniteľný príjmový strop v trestných veciach pre žalovaných

Podľa článkov 17 až 19 Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o štátnej právnej pomoci môžu osoby, ktoré majú právo na obhajobu v trestnoprávnych konaniach, kedykoľvek pred nadobudnutím právoplatnosti rozsudku požiadať o právnu pomoc. V trestnoprávnych konaniach sa pomoc v rámci štátnej právnej pomoci poskytuje vo forme konzultácie, pomoci pri zostavovaní procesných dokumentov a zastupovania v prípravnom konaní a počas samotného súdneho konania. Za istých okolností, ktoré sú stanovené v Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestnom poriadku, štát menuje advokáta, ktorý bude zastupovať žalovaného.

Podľa článku 20 Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestného poriadku má každá osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu právo na obhajobu: t. j. má právo vedieť, z akého trestného činu je podozrivá alebo obvinená, a právo zvoliť si spôsob vedenia obhajoby. Takáto osoba môže toto právo vykonávať sama alebo prostredníctvom osoby, ktorá bude konať v jej mene. Osoba konajúca v mene podozrivého alebo obvineného môže byť certifikovaným advokátom. Zákon uvádza prípady, v ktorých je zastupovanie certifikovaným advokátom povinné. Ak obvinený nemá dostatočné prostriedky na to, aby si najal obhajcu a nedosiahne dohodu s advokátom, ktorý je pripravený konať v predmetnej veci, štát zabezpečí jeho obhajobu a nariadi zaplatenie nákladov na obhajobu zo štátnych zdrojov. Takisto určí, akú časť tejto sumy (ak nejakú) zaplatí obvinený.

Podľa článku 80 Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestného poriadku môže obvinený podpísať dohodu s advokátom, alebo tak môže v jeho mene urobiť iná osoba. Vedúci konania (procesa virzītājs) nemôže podpísať takúto zmluvu alebo najať určitého konkrétneho advokáta, ale musí poskytnúť obvinenému potrebné informácie a poskytnúť mu možnosť kontaktovať advokáta. Ak obvinený neuzavrel dohodu s advokátom v prípade, keď je zastupovanie advokátom povinné, alebo v iných prípadoch, v ktorých chce byť obvinený zastupovaný, vedúci konania požiada staršieho certifikovaného advokáta o zabezpečenie právneho zástupcu. Do troch dní od doručenia žiadosti od vedúceho konania starší certifikovaný advokát musí vedúcemu konania poskytnúť meno predmetného právneho zástupcu.

Článok 81 Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestného poriadku upravujúci osobitné procesné kroky ďalej stanovuje, že ak neexistuje žiadna dohoda o obhajobe alebo ak sa obhajca nemôže zúčastniť procesných fáz konania, vedúci konania musí určiť obhajcu pre jednotlivé procesné fázy konania (akákoľvek fáza konania, ktorí sa týka obvineného) spomedzi službukonajúcich advokátov, ktorých časový rozvrh vypracoval starší certifikovaný advokát pre daný súd.

Podľa článku 84 ods. 2 Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestného poriadku, ak osoba neuzavrela dohodu o svojej obhajobe, urči sa výška a postup úhrady odmeny a náhrady výdavkov advokáta poskytujúceho štátnu právnu pomoc rozhodnutím vlády (pozri Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenie vlády č. 1493 z 22. decembra 2009 stanovujúce pravidlá o rozsahu štátnej právnej pomoci, odmenách, súvisiacich výdavkoch a postupe ich úhrady).

Uplatniteľný príjmový strop v prípade obetí trestných činov

V rámci trestnoprávneho konania sa môže obeti trestného činu poskytnúť štátna právna pomoc v podobe advokáta, ktorý je ustanovený v súlade s Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestným poriadkom.

Článok 104 ods. 5 Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestného poriadku stanovuje, že vedúci konania sa môže rozhodnúť ustanoviť advokáta, ktorý bude zastupovať maloletú osobu v týchto prípadoch:

 • ak je ochrana práv a záujmov maloletej osoby ohrozená alebo nie je inak zabezpečená,
 • na odôvodnenú žiadosť zástupcu rodiny maloletej osoby (matka, otec, poručník, plnoletý súrodenec) s ktorým maloletý žije a ktorý sa oňho stará, alebo na odôvodnenú žiadosť predstaviteľa inštitúcie na ochranu práv dieťaťa alebo predstaviteľa mimovládnej organizácie poskytujúcej ochranu práv dieťaťa.

Za výnimočných okolností a ak nie je možné zabezpečiť inak ochranu práv a záujmov obete trestného činu, ktorá je chudobná alebo trpí materiálnou núdzou, vedúci konania môže rozhodnúť o ustanovení advokáta pre takúto osobu. Výška odmeny a postup úhrady v takýchto prípadoch sa stanovuje nariadením vlády (pozri Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenie vlády č. 1493 z 22. decembra 2009 stanovujúce pravidlá o rozsahu štátnej právnej pomoci, odmenách, súvisiacich výdavkoch a postupe ich úhrady).

Za týchto okolností štát poskytne právnu pomoc osobe uznanej za obeť trestného činu (pomoc pri zostavovaní procesných dokumentov a zastupovaní v prípravnom a súdnom konaní).

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obetiam trestných činov

Pozri vyššie uvedené informácie o príjmovom strope pre obete trestných činov.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obžalovaným

Pozri vyššie uvedené informácie o príjmovom strope pre obžalovaných v trestných veciach.

Súdne konania oslobodené od poplatkov

Od poplatkov sú oslobodené tieto osoby:

 • navrhovatelia v konaniach o vymožení odmeny za prácu a uplatnení iných nárokov vyplývajúcich z pracovnoprávnych alebo súvisiacich vzťahov,
 • navrhovatelia v konaniach týkajúcich sa dohody o vykonaní práce, ak je navrhovateľom osoba vo výkone trestu,
 • navrhovatelia v konaniach o ujme na zdraví, ktoré majú za následok zmrzačenie alebo iné poškodenie zdravia, príp. smrť,
 • navrhovatelia v konaniach o vymožení výživného pre dieťa alebo rodiča a navrhovatelia v konaniach o určení otcovstva, ak sa navrhovateľ domáha určenia otcovstva spolu s vymožením výživného pre dieťa,
 • navrhovatelia v konaniach týkajúcich sa uznania alebo uznania a vykonania zahraničného rozhodnutia o vymožení výživného pre dieťa alebo rodiča,
 • navrhovatelia v konaniach o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré im boli spôsobené trestným činom,
 • prokurátori, štátne alebo miestne orgány a osoby, ktoré sú oprávnené obhajovať pred súdom práva a právom chránené záujmy iných osôb,
 • navrhovatelia v konaniach vo veciach týkajúcich sa rozhodnutí o absencii právnej spôsobilosti alebo ustanovenia opatrovníka,
 • navrhovatelia v konaniach o veciach týkajúcich sa ustanovenia zákonného zástupu v prípade osoby, ktorá žije nemravným alebo márnotratným životom alebo v nadmernej miere užíva alkohol alebo drogy,
 • odporcovia v konaniach vo veciach týkajúcich sa zníženia výživného priznaného súdom v prospech dieťaťa alebo rodiča a zníženia výživného, ktoré súd priznal ako náhradu škody za ujmu na zdraví, ktoré malo za následok zmrzačenie alebo inú ujmu na zdraví, príp. smrť,
 • navrhovatelia vo veciach týkajúcich sa nezákonného prevozu dieťaťa do zahraničia alebo nezákonného zadržiavania dieťaťa v zahraničí,
 • administrátori v prípade nárokov uplatňovaných v prospech insolventných fyzických a právnických osôb a administrátori podávajúci návrh na vyhlásenie insolventnosti právnických osôb v prípadoch uvedených v odseku 3 Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 51 insolvenčného zákona (Maksātnespējas likums),
 • súdom uznaní veritelia v exekučných konaniach týkajúcich sa vymáhania platieb tvoriacich príjmy štátu,
 • súdom uznaní veritelia v konaniach vo veciach výkonu exekúcie na základe jednotného exekučného titulu umožňujúceho vymoženie pohľadávky v dožadovanom členskom štáte,
 • daňové a colné úrady podávajúce návrh na vyhlásenie insolventnosti právnickej osoby,
 • Úrad pre občianstvo a migráciu (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) v konaniach o odňatí lotyšského občianstva,
 • Štátna agentúra sociálneho poistenia (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra) v konaniach o vymožení pohľadávok štátu (služby sociálneho poistenia, preplatky sociálnych príspevkov štátu a služieb sociálneho poistenia, platby štátnych sociálnych príspevkov v súvislosti s cestnými nehodami).

Účastníci konania môžu byť oslobodení od súdnych poplatkov aj v iných zákonom stanovených prípadoch. Súd alebo sudca môže po zvážení finančného stavu fyzickej osoby danú osobu čiastočne alebo úplne oslobodiť od súdnych poplatkov, odložiť ich úhradu alebo prikázať úhradu súdnych poplatkov v splátkach.

V akých prípadoch nahradí účastník, ktorý vo veci nemal úspech, trovy protistrany?

Účastník, ktorý mal vo veci úspech, má nárok na náhradu všetkých svojich hotových trov. Ak mal účastník vo veci len čiastočný úspech, uhradí protistrana jeho trovy v pomere, v akej súd uznal jeho nárok. Účastník, ktorý mal vo veci čiastočný úspech, uhradí trovy konania protistrany v pomere, v akej súd uznal žalobu. V prípade rozsudku pre zmeškanie sa štátne poplatky za návrh na obnovu konania a za nové prejednanie veci nenahrádzajú.

Ak je navrhovateľ úspešný čiastočne alebo v plnom rozsahu, odporca bude musieť nahradiť v zákonom stanovenom rozsahu trovy navrhovateľa (napríklad odmenu advokáta, výdavky súvisiace s prítomnosťou na pojednávaniach alebo trovy dôkazov). Ak súd rozhodne o zamietnutí návrhu, súd prikáže navrhovateľovi nahradiť výdavky odporcu.

Znalci

Náklady súvisiace so znalcami musí účastník, ktorý o služby znalca požiadal, uhradiť pred vyhlásením rozhodnutia. Účastník, ktorý je oslobodený od súdnych poplatkov, neplatí náklady súvisiace so službami znalca. V takom prípade hradí náklady súvisiace so službami znalca (okrem štátnych forenzných znalcov) Súdna správa.

Prekladatelia a tlmočníci

Ak účastník konania neovláda jazyk konania (okrem prípadov, ak má právne zastúpenie) súd musí zabezpečiť, že sa takýto účastník môže zoznámiť s dokumentmi a zúčastniť sa konania prostredníctvom tlmočníka.

Súvisiace prílohy

Lotyšská správa o štúdii o transparentnosti trovPDF(742 Kb)en


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Trovy konania - Litva

V tejto časti nájdete informácie o súdnych trovách v Litve.


Trovy konania

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – rozvod

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – starostlivosť o deti

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – výživné

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – zmluva

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – zodpovednosť

Nariadenie o odmenách pre právnické profesie

1. Právni zástupcovia

V Litve takáto profesia neexistuje.

2. Právnici

Odmeny právnikov nie sú v Litve regulované. Líšia sa podľa úrovne zložitosti prípadu a daných prostriedkov. Odmeny však nesmú prekročiť maximálnu sumu stanovenú odporúčaniami, ktoré schvaľuje minister spravodlivostipredseda Rady litovskej advokátskej komory (Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas).

3. Obhajcovia

V Litve takáto profesia neexistuje.

4. Exekútori

Exekútori sa využívajú iba vtedy, ak dlžník nesplní rozsudok a musia sa vypracovať právne vykonateľné dokumenty. Odmeny, ich výplata a výnimka z nákladov na vymáhanie je regulovaná Pokynmi na vykonávanie rozsudkov. Všetky náklady na vymáhanie musí zaplatiť veriteľ uznaný súdom. Poplatky za exekútora sa musia získať od dlžníka počas vynesenie rozsudku alebo po ňom.

Výška poplatkov závisí od typu potrebného vymáhania a od toho, koľkokrát sa poskytuje. Niektoré náklady na vymáhanie sú pevne stanovené: niektoré stoja 60 LTL na hodinu a niektoré sú stanovené podľa percent z hodnoty majetku, ktorý sa vymáha.

Fixné náklady

Fixné náklady občianskoprávneho konania

Fixné náklady pre stranu v občianskoprávnych konaniach

Náklady na právne spory v občianskoprávnych konaniach sa skladajú z ceny kolku a ďalších nákladov: zastupovanie, vydanie súdnych dokumentov, poplatky za znalcov, overovatelia/svedkovia, exekúcia, atď. Cena kolku je v niektorých prípadoch definovaná v občianskom súdnom poriadku a je fixná. Náklady na právne spory sú stanovené v časti VIII občianskeho súdneho poriadku (Civilinio proceso kodeksas).

Fáza občianskoprávneho konania, v rámci ktorej je potrebné uhradiť fixné náklady sporových strán

Cena kolku sa väčšinou platí pred podaním žaloby na súde.

Fixné náklady v rámci trestných konaní

Fixné náklady pre sporové strany v trestnoprávnych konaniach

V trestných súdnych konaniach nie sú pre strany sporu žiadne fixné náklady.

Fixné náklady v ústavnoprávnych konaniach

Fixné náklady pre sporové strany v ústavných konaniach

Ústavné konania sú bezplatné, nie sú však dostupné širokej verejnosti.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Na základe zákona nie je žiadna takáto priama povinnosť.

Trovy, ktoré musí zaplatiť strana, ktorá vyhrala súdny spor

Trovy v občianskoprávnych konaniach sú stanovené v časti VIII občianskeho súdneho poriadku.

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov v Litve?

Viac informácií nájdete v priloženej Litovskej správe o štúdii o transparentnosti trovPDF(950 Kb)en.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Litve?

Informácie sú dostupné v anglickom jazyku.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Viac informácií nájdete na internetovej stránke: Odkaz sa zobrazí v novom oknePostup súdnej mediácie

Právna pomoc

Podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci

Podľa litovských právnych predpisov sa rozlišujú dva druhy štátom garantovanej právnej pomoci:

 1. „Primárna právna pomoc“ (pirminė teisinė pagalba) sa vzťahuje na poskytovanie právnej pomoci v súlade s postupom stanoveným zákonom o štátom garantovanej právnej pomoci, právnom poradenstve a príprave dokumentov, ktoré sa majú odovzdať orgánom verejnej správy, s výnimkou procesných dokumentov. Právna pomoc sa tiež vzťahuje na poradenstvo pre mimosúdne vyrovnanie sporu, opatrenia na zmierne urovnanie sporov a prípravu dohôd o urovnaní sporu.
 2. „Sekundárna právna pomoc“ (antrinė teisinė pagalba) sa vzťahuje na prípravu dokumentov, obhajobu a zastupovanie na súde. To zahŕňa proces vykonávania a zastupovania počas predbežnej mimosúdnej fázy sporu – ak takýto postup vyžaduje zákon alebo rozhodnutie súdu. Právna pomoc sa tiež vzťahuje na náklady na súdne spory, ktoré vznikajú v občianskoprávnych konaniach, náklady, ktoré vznikajú v správnych konaniach a náklady súvisiace s prerokúvaním civilnej žaloby podanej v trestnom prípade.

Všetci občania Litovskej republiky, občania ďalších členských štátov Európskej únie, ďalšie fyzické osoby, ktoré sa legálne zdržiavajú v Litve alebo členských štátoch, a ďalšie osoby uvedené v medzinárodných zmluvách, ktorých signatárom je Litva, majú právo na primárnu právnu pomoc bez ohľadu na svoj príjem.

Všetci občania Litovskej republiky, občania ďalších členských štátov Európskej únie, ďalšie fyzické osoby, ktoré sa legálne zdržiavajú v Litovskej republike a ďalších členských štátoch, môžu požiadať o sekundárnu právnu pomoc. Ak chce nejaká osoba získať sekundárnu právnu pomoc, jej majetok a ročný príjem by nemali byť vyššie než majetok a príjem stanovený vládou v zákone o štátom garantovanej právnej pomoci.

Pri posudzovaní chudoby (maximálnej sumy, pod úrovňou ktorej sa žiadateľ považuje za chudobného) sa teda používa systém spoločnej minimálnej výšky.

Nárok na právnu pomoc

Vláda stanovila dve úrovne majetku a príjmov, podľa ktorých sa posudzuje. Majetok a príjem žiadateľa by nemal prekročiť prvú alebo druhú úroveň stanovenú zákonom. Ročný čistý príjem žiadateľa (za posledných dvanásť mesiacov) by okrem toho nemal prekročiť prvú alebo druhú úroveň príjmu stanovenú v litovských právnych predpisoch.

Chudoba nie je jediným kritériom, ktorý sa používa na určenie spôsobilosti osoby na príjem sekundárnej právnej pomoci.

Nárok na právnu pomoc prvej úrovne vzniká, keď príjem osoby za rok nepresahuje 8 000 litas (2 318,8 EUR) plus 3 000 litas (869,6 EUR) na každú vyživovanú osobu. Nárok na právnu pomoc druhej úrovne vzniká vtedy, keď príjem osoby za rok nepresahuje 12 000 litas (3 478,2 EUR) plus 4 400 litas (1 275,3 EUR) na každú vyživovanú osobu. Na účel posúdenia chudoby sa povinnosti žiadateľa voči vyživovaným osobám neberú do úvahy.

Rozsah sekundárnej právnej pomoci so zohľadnením majetku a príjmu danej osoby, zaručí a zabezpečí štát takto:

 1. 100%– ak sa na základe majetku a príjmu osoby stanoví prvá úroveň
 2. 50% – ak sa na základe majetku a príjmu osoby stanoví druhá úroveň

Štát musí zaručiť a pokryť 100 % nákladov na sekundárnu právnu pomoc poskytnutú osobám uvedeným v článku 12 tohto zákona (pozri nižšie). Tie sa zaplatia bez ohľadu na majetok a príjem osoby. Výnimkou sú osoby (uvedené v pododseku 6 článku 12 tohto zákona), ktoré môžu s majetkom a príjmom voľne disponovať. Tie sú priradené do druhej úrovne. V tomto prípade štát zaručí a pokryje 50 % nákladov na sekundárnu právnu pomoc.

Niektoré skupiny osôb majú nárok na sekundárnu právnu pomoc bez ohľadu na výšku majetku a príjmu stanovenú vládou (podľa článku 12 zákona o štátom garantovanej právnej pomoci):

 1. Osoby v trestných konaniach (podľa článku 51 trestného súdneho poriadku) a v iných prípadoch stanovených zákonom, kde je fyzická prítomnosť obhajcu povinná
 2. Poškodené strany v prípadoch zahŕňajúcich odškodnenie za škodu vzniknutú prostredníctvom trestných činov, vrátane prípadov, v ktorých sa rieši žaloba o náhradu škody ako súčasť trestnej veci
 3. Osoby, ktoré dostávajú sociálnu pomoc pre rodiny (jednotlivcov) s nízkym príjmom podľa litovských právnych predpisov
 4. osoby žijúce v zariadeniach starostlivosti
 5. Osoby, u ktorých je potvrdené ťažké postihnutie; osoby, u ktorých sa potvrdila pracovná neschopnosť; osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek a u ktorých sa zistila určitá vysoká úroveň osobitných potrieb. Patria sem aj opatrovníci (poručníci), pri ktorých je štátom garantovaná právna pomoc potrebná na zastupovanie a obhajobu práv a záujmov chovanca (dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti)
 6. Osoby, ktoré preukázali, že nemôžu disponovať svojím majetkom a prostriedkami z objektívnych dôvodov. Z týchto dôvodov majetok a ročný príjem, ktorým môžu voľne disponovať, neprekračuje úroveň majetku a príjmu stanovenú v zákone o právnej pomoci
 7. Osoby s ťažkou duševnou poruchou, pri ktorých sa berú do úvahy otázky súvisiace s ich nútenou hospitalizáciou a liečbou podľa zákona upravujúceho starostlivosť o psychické zdravie. Patria sem aj opatrovníci (poručníci), pri ktorých je štátom garantovaná právna pomoc potrebná na zastupovanie práv a záujmov dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti (chovanca)
 8. Dlžníci v exekučných konaniach, od ktorých sa vymáha dlžná suma podľa posledného miesta bydliska
 9. Rodičia alebo iní právni zástupcovia neplnoletých detí, u ktorých sa berie do úvahy otázka súdneho vysťahovania
 10. Neplnoletí, ktorí sa nezávisle obrátia na súd na obranu svojich práv alebo záujmov chránených a stanovených v zákone. Výnimkou sú tí, ktorí uzatvorili manželstvo v súlade s postupom stanoveným zákonom alebo boli súdom uznaní ako spôsobilí na právne úkony
 11. Osoby, ktoré sú právne nespôsobilé vo veciach, pri ktorých je potrebné rozhodnutie o spôsobilosti fyzickej osoby
 12. Osoby zainteresované vo veciach týkajúcich sa registrácie narodenia
 13. Ďalšie osoby zainteresované vo veciach ustanovených zmluvami podpísanými Litovskou republikou.

Odmeny znalcov

Súd musí zaplatiť znalcom ušlý zárobok – v práci alebo z ich bežného zamestnania – za každý deň, ktorý musia stráviť na súde. Platí sa im za vykonanie príslušného vyšetrenia a nahrádzajú všetky výdavky súvisiace s dostavením sa na súd, cestovaním a ubytovaním, spolu s denným príspevkom. Strana, ktorá podala návrh na predvolanie znalca, musí zaplatiť zálohu na sumu, ktorú súd stanoví vopred. Ak žiadosť o znalca predložia obidve strany, zaplatia zálohu rovnakým dielom. Záloha sa platí na osobitný účet súdu.

Ak v prípadoch ustanovených litovským občianskym zákonníkom (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas) alebo inými zákonmi súd predvolá svedkov (liudytojai) a znalcov (ekspertai) zo svojej vlastnej iniciatívy, výdavky sa musia zaplatiť zo štátneho rozpočtu. To môže zahŕňať nariadenie preskúmania alebo vykonania obhliadky na mieste udalosti.

Pri určovaní výšky zálohy sa musí brať do úvahy výška budúcich výdavkov. Súd zaplatí poplatky znalcom po tom, ako vykonajú svoje úlohy. Súd tiež musí zaplatiť znaleckým inštitúciám za vykonanie preskúmania v súlade s faktúrou predloženou po vykonaní preskúmania. Tieto sumy sa zaplatia z osobitného účtu súdu, otvoreného v banke podľa miesta súdu. Ak sa nevyberie žiadna záloha, sumy zaplatené znalcom a znaleckým inštitúciám sa musia zaúčtovať na osobitný účet súdu a zaplatí ich strana, proti ktorej sa vynesie rozsudok, alebo strany v pomere k výške potvrdených a zamietnutých nárokov. Maximálnu výšku týchto poplatkov stanovuje Ministerstvo spravodlivosti

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Súd uhrádza prekladateľom ušlý zárobok, ktorý vzniká z dôvodu ich neprítomnosti v práci alebo pri bežnom zamestnaní, za každý deň, ktorý musia stráviť na súde. Prekladateľom sa musí zaplatiť za ich prekladateľskú prácu a nahradiť všetky výdavky, ktoré im vzniknú z dôvodu dostavenia sa na súd, cestovania, ubytovania, a denný príspevok. Strana, ktorá odovzdáva súdu dokumenty a požaduje ich preloženie do cudzieho jazyka, musí vopred zaplatiť zálohu sumy stanovenej súdom.

Súd musí prekladateľov zaplatiť z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré sú na to vyčlenené, okrem súm zaplatených prekladateľom za preklad súdnych dokumentov, ktoré strany odovzdajú, do cudzieho jazyka. Náklady na tlmočnícke/prekladateľské služby počas pojednávania súdu sa musia hradiť zo štátneho rozpočtu. Maximálnu výšku týchto výdavkov stanovuje Ministerstvo spravodlivosti.

Súvisiace prílohy

Litovská správa o štúdii o transparentnosti trovPDF(950 Kb)en


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Prípadová štúdia 1 – rodinné právo – rozvod - Litva

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – rozvodu boli členské štáty požiadané informovať stranu, ktorá podáva žiadosť o rozvod, o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dvojica uzavrie manželstvo. Neskôr sa odlúčia a dohodnú sa na rozvode.

Prípad B – medzištátna situácia: Dvaja štátni príslušníci toho istého členského štátu (členský štát A) uzavrú manželstvo. Sobáš sa uskutoční v členskom štáte A. Po svadbe sa dvojica presťahuje za prácou do iného členského štátu (členský štát B), kde sa usadia. Krátko potom sa manželia odlúčia, manželka sa vráti do členského štátu A a manžel zostane v členskom štáte B. Manželia sa dohodnú na rozvode. Manželka ihneď po návrate do členského štátu A podá žiadosť o rozvod na súde členského štátu B.


Trovy konania

Trovy v Litve

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (ARS)


Prípadová štúdia

Súd

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Prípad A

Manželia, ktorí podávajú žiadosť o zrušenie manželstva po vzájomnej dohode, nemusia v prípadoch prejednávaných súdom platiť úradný poplatok.

Účastníci konania zaplatia 10 litas za kópiu súdneho dokumentu a 1 litas za každú stranu

Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Prípad B

Na cudzie fyzické alebo právnické osoby sa vzťahujú rovnaké podmienky pre oslobodenie od platieb, zníženie, odloženie a plánovanie platieb ako na litovských občanov.

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová štúdia

Odvolania

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Prípad A

Manželia, ktorí podávajú žiadosť o zrušenie manželstva po vzájomnej dohode, nemusia v prípadoch prejednávaných súdom platiť úradný poplatok.

Účastníci konania zaplatia 10 litas za kópiu súdneho dokumentu a 1 litas za každú stranu

Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová štúdia

ARS

Je táto možnosť otvorená aj pre tento typ prípadu?

Trovy

Prípad A

Áno, po tom, ako sa v predbežnom pojednávaní určí podstata sporu, súd ponúkne obidvom stranám možnosť dosiahnuť obojstranne prijateľnú kompromisnú dohodu, a tak ukončiť prípad zmierom.

Bezplatne

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Prípad A

Právne zastúpenie nie je povinné

Pozri časť o regulácii poplatku za právnické profesie vyššie

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová štúdia

Exekútor

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Prípad A

Nie

Nie. Exekútori sa využívajú až po vydaní exekučných titulov.

Riadi sa pokynmi pre vykonanie rozsudku. Náklady sa musia získať od dlžníka.

Suma závisí od druhu vymáhania a množstva exekučných činností – náklady môžu byť fixné, 60 litas na hodinu alebo percento z hodnoty príslušnej položky (položiek)

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová štúdia

Znalec

Je využitie znalca povinné?

Náklady

Prípad A

Súd môže vymenovať znalca alebo dať vypracovať znalecký posudok vo veciach, ktoré si vyžadujú osobitné vedomosti v oblasti vedy, medicíny, umenia, techniky alebo remesiel, v závislosti od názoru účastníkov konania.

Žiadajúca strana musí zaplatiť vopred zálohu vo výške, ktorú stanoví súd. Maximálnu výšku výdavkov stanovuje vláda alebo oprávnená inštitúcia. Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Áno, sumy vyplatené svedkom sa pridávajú k výdavkom súvisiacim s pojednávaním v danom prípade

Pozri časť o odmenách pre znalcov vyššie.

Pozri časť o odmenách pre znalcov vyššie.

Súd musí zohľadniť materiálnu situáciu platiacej strany. Suma závisí od povahy procesného úkonu a nesmie prekročiť 100 000 litas

Ďalšie výdavky zahŕňajú:

1) obhliadku miesta;

2) hľadanie žalovaného;

3) vydanie súdnych dokumentov;

4) splnenie povinnosti uloženej rozsudkom súdu;

5) úhrada výdavkov na prácu kurátora;

6) ďalšie potrebné a opodstatnené výdavky

Pozri časť o znalcoch vyššie. Výdavky na vyhľadanie žalovaného musí zaplatiť strana, ktorá požiadala o vyhľadanie, alebo súd.

Pozri časť o odmenách pre exekútora

Tútor má právo na odmenu za zastupovanie v súlade so sadzbami a postupom stanoveným vládou alebo jej oprávnenou inštitúciou. Náklady na zastupovanie znáša strana, z iniciatívy ktorej je tútor menovaný, a svoje náklady na zastupovanie musí zaplatiť vopred

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa poskytuje úplná podpora?

Podmienky?

Prípad A

Primárna právna pomoc sa môže nárokovať podľa opisu v časti o právnej pomoci vyššie.

Na sekundárnu právnu pomoc vzniká nárok za podmienok uvedených v časti o právnej pomoci vyššie.

Štát garantuje 100 % nákladov na primárnu právnu pomoc.

Náklady na sekundárnu právnu pomoc zohľadňujú majetok a príjem osoby (pozri časť o právnej pomoci vyššie)

 

Osoby, ktoré majú záujem o primárnu právnu pomoc, môžu o ňu požiadať výkonnú inštitúciu samosprávy podľa oznámeného miesta bydliska.

Osoby, ktoré majú záujem o sekundárnu právnu pomoc, musia podať žiadosť spolu s dokumentmi, ktoré túto žiadosť odôvodňujú a dosvedčujú oprávnenosť na poskytnutie sekundárnej právnej pomoci.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie
Prípadová

štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Strany, ktoré dosiahnu obojstrannú dohodu o rozvode, sú oslobodené od nákladov na právny spor.

Náklady na štátom garantovanú právnu pomoc a náklady, ktoré vzniknú dlžníkovi v exekučnom procese.

Ak sa poskytovanie sekundárnej právnej pomoci ukončí z dôvodu uvedeného v pododseku 1, 2 a 6 odseku 1 článku 23 zákona. Náklady sa dajú získať späť od osoby, ktorej sa uhradili, v súlade s postupom stanoveným zákonom.

Ak sa po vyplatení nákladov vyplácajú poistné dávky, náklady na sekundárnu právnu pomoc sa musia vrátiť do štátneho rozpočtu do jedného mesiaca od vyplatenia poistných dávok v súlade s postupom stanoveným ministrom spravodlivosti. Ak osoba tieto náklady nevráti, budú sa vymáhať v súlade s právnym postupom.

Ak sa poskytla sekundárna právna pomoc (pododsek 6 článku 12 zákona), ale okolnosti sa zmenia (pododsek 1 odseku 2 článku 11), táto osoba musí vrátiť sumu na sekundárnu právnu pomoc do štátneho rozpočtu v rámci lehoty stanovenej úradom. V opačnom prípade sa náklady budú vymáhať v súlade s požadovaným právnym postupom

Ak sa poskytuje 50 % nákladov sekundárnej právnej pomoci a žiadateľ nezaplatí svoj podiel 50 % nákladov občianskeho alebo správneho konania v rámci požadovanej lehoty, prípad sa môže ukončiť bez toho, aby súd vo veci rozhodol, a žiadateľ musí vrátiť náklady na poskytnutú sekundárnu právnu pomoc v rámci lehoty stanovenej úradom. Štát bude zastupovať daný úrad poskytujúci právnu pomoc.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieNáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory?

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približné náklady?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približné náklady?

Opis

Približné náklady?

Prípad A

Všetky súdne dokumenty a ich prílohy sa musia odovzdať súdu v štátnom jazyku.

Strana, ktorej súdne dokumenty sa musia preložiť do cudzieho jazyka, musí vopred zložiť zábezpeku stanovenú súdom na pokrytie výdavkov na právne spory. Ak žalobu podávajú obidve strany, zábezpeku zložia obidve strany rovnakým dielom.

Osoby, ktoré nehovoria úradným jazykom, majú počas konania zaručené právo na tlmočnícke/prekladateľské služby.

Súd musí zaplatiť sumy pre tlmočníkov/prekladateľov z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Prípadová štúdia 2 – rodinné právo – opatrovníctvo dieťaťa - Litva

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – starostlivosti o deti boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov. Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka sa súdi o obmedzenie styku dieťaťa s otcom.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B) viacero rokov. Majú spolu dieťa, ale ihneď po narodení dieťaťa sa odlúčia. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka a dieťa sa presťahujú do iného členského štátu (členský štát A) – uvedené rozhodnutie súdu im to umožňuje – a otec zostane v členskom štáte B. Po niekoľkých rokoch sa matka súdi v členskom štáte A o úpravu styku dieťaťa s otcom


Trovy konania


Trovy v Litve

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (ARS)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Prípad A

Úradné poplatky v prípadoch týkajúcich sa sporov odlúčených rodičov o kontakt s dieťaťom predstavujú 100 litas. Súdy ich môžu upraviť zohľadnením štvrťročného indexu spotrebiteľských cien (v súčasnosti – 132)

Účastníci konania zaplatia 10 litas za kópiu súdneho dokumentu a 1 litas za každú stranu

Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Úradné poplatky v prípadoch týkajúcich sa sporov odlúčených rodičov o kontakt s dieťaťom predstavujú 100 litas. Súdy ich môžu upraviť zohľadnením štvrťročného indexu spotrebiteľských cien (v súčasnosti – 132)

Účastníci konania zaplatia 10 litas za kópiu súdneho dokumentu a 1 litas za každú stranu

Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová štúdia

ARS

Je táto možnosť otvorená pre tento typ prípadu?

Trovy

Prípad A

Áno, po tom, ako sa v predbežnom pojednávaní určí podstata sporu, súd ponúkne obidvom stranám možnosť dosiahnuť obojstranne prijateľnú kompromisnú dohodu, a tak ukončiť prípad zmierom.

Bezplatne

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie ANáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Prípad A

Právne zastúpenie nie je povinné.

Pozri časť o regulácii poplatku za právnické profesie vyššie

Nie

Nie

Nie. Exekútori sa využívajú až po vydaní exekučných titulov

Náklady na vymáhanie: 60 litas, ktoré môže exekútor požadovať v každom exekučnom prípade, 200 litas na odmenu exekútora a ďalšie náklady na vymáhanie, v závislosti od druhu a množstva exekučných činností.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová štúdia

Znalec

Je jeho využitie povinné?

Náklady

Prípad A

Súd môže vymenovať znalca alebo dať vypracovať znalecký posudok vo veciach, ktoré si vyžadujú osobitné vedomosti v oblasti vedy, medicíny, umenia, techniky alebo remesiel, v závislosti od názoru účastníkov konania.

Žiadajúca strana musí zaplatiť vopred zálohu vo výške, ktorú stanoví súd. Maximálnu výšku výdavkov stanovuje vláda alebo oprávnená inštitúcia. Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Áno, sumy vyplatené svedkom sa pridávajú k výdavkom súvisiacim s pojednávaním v danom prípade

Pozri časť o odmenách pre znalcov vyššie.

Pozri časť o odmenách pre znalcov vyššie.

Súd musí zohľadniť materiálnu situáciu platiacej strany. Suma závisí od povahy procesného úkonu a nesmie prekročiť 100 000 litas

Medzi ďalšie výdavky patrí: 1) obhliadka miesta; 2) hľadanie žalovaného; 3) vydanie súdnych dokumentov; 4) splnenie povinnosti uloženej rozsudkom súdu; 5) úhrada výdavkov na prácu kurátora; 6) ďalšie potrebné a opodstatnené výdavky

Pozri časť o znalcoch vyššie.

Výdavky na vyhľadanie žalovaného musí zaplatiť strana, ktorá požiadala o vyhľadanie, alebo súd.

Pozri časť o odmenách pre exekútora

Tútor má právo na odmenu za zastupovanie v súlade so sadzbami a postupom stanoveným vládou alebo jej oprávnenou inštitúciou. Náklady na zastupovanie znáša strana, z iniciatívy ktorej je tútor menovaný, a svoje náklady na zastupovanie musí zaplatiť vopred

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa poskytuje úplná podpora?

Podmienky?

Prípad A

Primárna právna pomoc sa môže nárokovať podľa opisu v časti o právnej pomoci vyššie.

Na sekundárnu právnu pomoc vzniká nárok za podmienok uvedených v časti o právnej pomoci vyššie.

Štát garantuje 100 % nákladov na primárnu právnu pomoc.

Náklady na sekundárnu právnu pomoc zohľadňujú majetok a príjem osoby (pozri časť o právnej pomoci vyššie)

Osoby, ktoré majú záujem o primárnu právnu pomoc, môžu o ňu požiadať výkonné orgány samosprávy podľa miesta bydliska.

Osoby, ktoré majú záujem o sekundárnu právnu pomoc, musia podať žiadosť spolu s dokumentmi odôvodňujúcimi žiadosť a dosvedčujúcimi spôsobilosť na sekundárnu právnu pomoc.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie
Prípadová

štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Strana, ktorá spor vyhrala, môže získať náhradu trov konania od strany, ktorá spor prehrala.

Náklady na štátom garantovanú právnu pomoc a náklady, ktoré spôsobí dlžník v exekučnom procese.

Ak sa poskytovanie sekundárnej právnej pomoci ukončí z dôvodu uvedeného v pododseku 1, 2 a 6 odseku 1 článku 23 zákona. Náklady sa dajú získať späť od osoby, ktorej sa uhradili, v súlade s postupom stanoveným zákonom.

Ak sa po vyplatení nákladov vyplácajú poistné dávky, náklady na sekundárnu právnu pomoc sa musia vrátiť do štátneho rozpočtu do jedného mesiaca od vyplatenia poistných dávok v súlade s postupom stanoveným ministrom spravodlivosti. Ak osoba tieto náklady nevráti, budú sa vymáhať v súlade s právnym postupom.

Ak sa poskytla sekundárna právna pomoc (pododsek 6 článku 12 zákona), ale okolnosti sa zmenia (pododsek 1 odseku 2 článku 11), táto osoba musí vrátiť sumu na sekundárnu právnu pomoc do štátneho rozpočtu v rámci lehoty stanovenej úradom. V opačnom prípade sa náklady budú vymáhať v súlade s požadovaným právnym postupom

Ak sa poskytuje 50 % nákladov sekundárnej právnej pomoci a žiadateľ nezaplatí svoj podiel 50 % nákladov občianskeho alebo správneho konania v rámci požadovanej lehoty, prípad sa môže ukončiť bez toho, aby súd vo veci rozhodol, a žiadateľ musí vrátiť náklady na poskytnutú sekundárnu právnu pomoc v rámci lehoty stanovenej úradom. Štát bude zastupovať úrad, ktorý právnu pomoc poskytuje.Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná cena?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná cena?

Prípad A

Všetky súdne dokumenty a ich prílohy sa musia odovzdať súdu v štátnom jazyku.

Strana, ktorej súdne dokumenty sa musia preložiť do cudzieho jazyka, musí vopred zložiť zábezpeku stanovenú súdom na pokrytie výdavkov na právne spory. Ak žalobu podávajú obidve strany, zábezpeku zložia obidve strany rovnakým dielom.

Osoby, ktoré nehovoria úradným jazykom, majú počas konania zaručené právo na tlmočnícke/prekladateľské služby.

Súd musí zaplatiť sumy pre tlmočníkov/prekladateľov z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Prípadová štúdia 3 – rodinné právo – výživné - Litva

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – výživného boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov.  Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Zostane nevyriešená iba otázka výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa o výšku výživného súdi.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B).  Majú trojročné dieťa. Odlúčia sa. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Matka s dieťaťom sa so súhlasom otca presťahujú do iného členského štátu (členský štát A), kde sa usadia.

Medzi rodičmi zostane nevyriešený spor týkajúci sa výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa súdi o výšku výživného v členskom štáte A.


Trovy konania


Trovy v Litve

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (ARS)


Prípadová štúdia

Súd

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Prípad A

Žalujúce strany, ktoré žiadajú o výživné na dieťa, nemusia v prípadoch prejednávaných súdom platiť úradný poplatok

Účastníci konania zaplatia 10 litas za kópiu súdneho dokumentu a 1 litas za každú stranu

Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Prípad B

Na cudzie fyzické alebo právnické osoby sa vzťahujú rovnaké podmienky pre oslobodenie od platieb, zníženie, odloženie a časové rozvrhnutie úhrady nákladov konania ako na litovských občanov.

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová štúdia

Odvolania

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Prípad A

Žalujúce strany, ktoré žiadajú o výživné na dieťa, nemusia v prípadoch prejednávaných súdom platiť úradný poplatok

Účastníci konania zaplatia 10 litas za kópiu súdneho dokumentu a 1 litas za každú stranu

Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová štúdia

ARS

Je táto možnosť otvorená pre tento typ prípadu?

Trovy

Prípad A

Áno, po tom, ako sa v predbežnom pojednávaní určí podstata sporu, súd ponúkne obidvom stranám možnosť dosiahnuť obojstranne prijateľnú kompromisnú dohodu, a tak ukončiť prípad zmierom.

Bezplatne

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Prípad A

Právne zastúpenie nie je povinné.

Pozri časť o regulácii poplatku za právnické profesie vyššie

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová štúdia

Exekútor

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Prípad A

Nie

Nie

Nie. Exekútori sa využívajú až po vydaní exekučných titulov.

Náklady na vymáhanie:

1) pravidelné platby výživného sa vymáhajú z platu dlžníka – 30 litas za vymáhanie, ktoré exekútor dostane v každom exekučnom prípade, a ďalšie náklady na vymáhanie, v závislosti od druhu a množstva exekučných činností.

2) ak sa výživné vymáha z majetku dlžníka, náklady na vymáhanie v každom prípade exekúcie a plat exekútora budú závisieť od výšky dlhu

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová štúdia

Znalec

Je jeho využitie povinné?

Náklady

Prípad A

Súd môže vymenovať znalca alebo dať vypracovať znalecký posudok vo veciach, ktoré si vyžadujú osobitné vedomosti v oblasti vedy, medicíny, umenia, techniky alebo remesiel, v závislosti od názoru účastníkov konania.

Žiadajúca strana musí zaplatiť vopred zálohu vo výške, ktorú stanoví súd. Maximálnu výšku výdavkov stanovuje vláda alebo oprávnená inštitúcia. Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Prípad A

Áno, sumy vyplatené svedkom sa pridávajú k výdavkom súvisiacim s pojednávaním v danom prípade

Áno, sumy vyplatené svedkom sa pridávajú k výdavkom súvisiacim s pojednávaním v danom prípade

Pozri časť o odmenách pre znalcov vyššie.

Pozri časť o odmenách pre znalcov vyššie.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová

štúdia

Ďalšie poplatky

Opis

Náklady

Prípad A

Medzi ďalšie výdavky patrí: 1) obhliadka miesta; 2) hľadanie žalovaného; 3) vydanie súdnych dokumentov; 4) splnenie povinnosti uloženej rozsudkom súdu; 5) úhrada výdavkov na prácu kurátora; 6) ďalšie potrebné a opodstatnené výdavky

Pozri časť o znalcoch vyššie. Výdavky na vyhľadanie žalovaného musí zaplatiť strana, ktorá požiadala o vyhľadanie, alebo súd.

Pozri časť o odmenách pre exekútora

Tútor má právo na odmenu za zastupovanie v súlade so sadzbami a postupom stanoveným vládou alebo jej oprávnenou inštitúciou. Náklady na zastupovanie znáša strana, z iniciatívy ktorej je tútor menovaný, a svoje náklady na zastupovanie musí zaplatiť vopred

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa poskytuje úplná podpora?

Podmienky?

Prípad A

Primárna právna pomoc sa môže nárokovať podľa opisu v časti o právnej pomoci vyššie.

Na sekundárnu právnu pomoc vzniká nárok za podmienok uvedených v časti o právnej pomoci vyššie.

Štát garantuje 100 % nákladov na primárnu právnu pomoc.

Náklady na sekundárnu právnu pomoc zohľadňujú majetok a príjem osoby (pozri časť o právnej pomoci vyššie)

Osoby, ktoré majú záujem o primárnu právnu pomoc, môžu o ňu požiadať výkonný orgán samosprávy podľa miesta bydliska.

Osoby, ktoré majú záujem o sekundárnu právnu pomoc, musia podať žiadosť spolu s dokumentmi, ktoré túto žiadosť odôvodňujú a dosvedčujú oprávnenosť na poskytnutie sekundárnej právnej pomoci.
Prípadová

štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Strana, ktorá spor vyhrala, môže získať náhradu trov konania od strany, ktorá spor prehrala.

Ak sa poskytovanie sekundárnej právnej pomoci ukončí z dôvodu uvedeného v pododseku 1, 2 a 6 odseku 1 článku 23 zákona. Náklady sa dajú získať späť od osoby, ktorej sa uhradili, v súlade s postupom stanoveným zákonom.

Ak sa po vyplatení nákladov vypláca poistné plnenie, náklady na sekundárnu právnu pomoc sa musia vrátiť do štátneho rozpočtu do jedného mesiaca od vyplatenia poistného plnenia v súlade s postupom stanoveným ministrom spravodlivosti. Ak osoba tieto náklady nevráti, budú sa vymáhať v súlade s právnym postupom.

Ak sa poskytla sekundárna právna pomoc (pododsek 6 článku 12 zákona), ale okolnosti sa zmenia (pododsek 1 odseku 2 článku 11), táto osoba musí vrátiť sumu na sekundárnu právnu pomoc do štátneho rozpočtu v rámci lehoty stanovenej úradom. V opačnom prípade sa náklady budú vymáhať v súlade s požadovaným právnym postupom

Ak sa poskytuje 50 % nákladov sekundárnej právnej pomoci a žiadateľ nezaplatí svoj podiel 50 % nákladov občianskeho alebo správneho konania v rámci požadovanej lehoty, prípad sa môže ukončiť bez toho, aby súd vo veci rozhodol a žiadateľ musí vrátiť náklady na poskytnutú sekundárnu právnu pomoc v rámci lehoty stanovenej úradom. Štát bude zastupovať úrad, ktorý právnu pomoc poskytuje.

Náklady na štátom garantovanú právnu pomoc a náklady, ktoré spôsobí dlžník v exekučnom procese

Ak sa poskytovanie sekundárnej právnej pomoci ukončí z dôvodu uvedeného v pododseku 1, 2 a 6 odseku 1 článku 23 zákona. Náklady sa dajú získať späť od osoby, ktorej sa uhradili, v súlade s postupom stanoveným zákonom.

Ak sa po vyplatení nákladov vypláca poistné plnenie, náklady na sekundárnu právnu pomoc sa musia vrátiť do štátneho rozpočtu do jedného mesiaca od vyplatenia poistného plnenia v súlade s postupom stanoveným ministrom spravodlivosti. Ak osoba tieto náklady nevráti, budú sa vymáhať v súlade s právnym postupom.

Ak sa poskytla sekundárna právna pomoc (pododsek 6 článku 12 zákona), ale okolnosti sa zmenia (pododsek 1 odseku 2 článku 11), táto osoba musí vrátiť náklady na poskytnutú sekundárnu právnu pomoc do štátneho rozpočtu v rámci lehoty stanovenej úradom. V opačnom prípade sa náklady budú vymáhať v súlade s požadovaným právnym postupom

Ak sa poskytuje 50 % nákladov sekundárnej právnej pomoci a žiadateľ nesplní povinnosť zaplatiť 50 % nákladov občianskeho alebo správneho konania v rámci požadovanej lehoty, prípad sa môže ukončiť bez toho, aby súd vo veci rozhodol, a žiadateľ musí vrátiť náklady na poskytnutú sekundárnu právnu pomoc do štátneho rozpočtu v rámci lehoty stanovenej úradom.

Ak sa náklady na sekundárnu právnu pomoc musia vymáhať, štát musí byť zastupovaný daným úradom.Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná cena?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná cena?

Prípad A

Všetky súdne dokumenty a ich prílohy sa musia odovzdať súdu v štátnom jazyku.

Strana, ktorej súdne dokumenty sa musia preložiť do cudzieho jazyka, musí vopred zaplatiť záruku stanovenú súdom na pokrytie výdavkov na právne spory. Ak žalobu podávajú obidve strany, záruku zaplatia obidve strany rovnakým dielom.

Osoby, ktoré nehovoria úradným jazykom, majú počas konania zaručené právo na tlmočnícke/prekladateľské služby.

Súd musí zaplatiť sumy pre tlmočníkov/prekladateľov z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Prípadová štúdia 4 – obchodné právo – zmluva - Litva

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zmlúv boli členské štáty požiadané informovať predajcu o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Spoločnosť dodala tovar v hodnote 20 000 EUR. Nedostala za tovar zaplatené, pretože odberateľ sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli.

Predajca sa rozhodne súdiť o plnú výšku ceny tovaru.

Prípad B – medzištátna situácia: Spoločnosť so sídlom v členskom štáte B dodá odberateľovi v členskom štáte A tovar v hodnote 20 000 EUR. Zmluva sa riadi právom členského štátu B a je napísaná v jazyku členského štátu B. Predajca nedostal za tovar zaplatené, pretože odberateľ v členskom štáte A sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli. Predajca sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú výšku ceny tovaru, dohodnutú v zmluve s odberateľom.


Trovy konania

Trovy v Litve

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (ARS)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

ARS

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Je táto možnosť otvorená pre tento typ prípadu?

Prípad A

Cena kolku vo výške 3 %, ale nie menej než 50 litas (pri žalobách o vydanie nehnuteľnosti, pri ktorých požadovaná suma nepresahuje 100 000 litas alebo 29 000 EUR)

Účastníci konania zaplatia 10 litas za kópiu súdneho dokumentu a 1 litas za každú stranu

Výdavky spojené s pojednávaním prípadu: 1) obhliadka miesta; 2) vyhľadanie žalovaného; 3) vydanie súdnych dokumentov; 4) splnenie povinnosti uloženej rozsudkom súdu; 5) úhrada výdavkov na prácu kurátora; 6) ďalšie potrebné a opodstatnené výdavky

Cena kolku vo výške 3 %, ale nie menej než 50 litas (pri žalobách o vydanie nehnuteľnosti, pri ktorých požadovaná suma nepresahuje 100 000 litas alebo 29 000 EUR)

Účastníci konania zaplatia 10 litas za kópiu súdneho dokumentu a 1 litas za každú stranu

Výdavky spojené s pojednávaním prípadu: 1) obhliadka miesta; 2) vyhľadanie žalovaného; 3) vydanie súdnych dokumentov; 4) splnenie povinnosti uloženej rozsudkom súdu; 5) úhrada výdavkov na prácu kurátora; 6) ďalšie potrebné a opodstatnené výdavky

ÁnoNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Prípad A

Právne zastúpenie nie je povinné.

Pozri časť o regulácii poplatku za právnické profesie

Prípad BPrípadová štúdia

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je jeho využitie povinné?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie. Exekútori sa využívajú až po vydaní exekučných titulov.

Náklady na vymáhanie: 1) 600 litas - ak výška dlhu je v rozmedzí od 50 000 litas (pribl. 15 000 EUR) do 100 000 litas (pribl. 29 000 EUR) a 6 %, ale nie menej ako 4 000 litas, exekvovanej dlžnej sumy ako odmena exekútora a ďalšie náklady na vymáhanie, v závislosti od druhu a množstva exekučných činností.

2) odmena exekútora závisí od výšky dlhu.

Súd môže vymenovať znalca alebo dať vypracovať znalecký posudok vo veciach, ktoré si vyžadujú osobitné vedomosti v oblasti vedy, medicíny, umenia, techniky alebo remesiel, v závislosti od názoru účastníkov konania.

Žiadajúca strana musí zaplatiť vopred zálohu vo výške, ktorú stanoví súd. Maximálnu výšku výdavkov stanovuje vláda alebo oprávnená inštitúcia. Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Prípad B

Nie

Nie

Rovnako ako v prípade ANáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Prípad A

Áno, sumy vyplatené svedkom sa pridávajú k výdavkom spojeným s pojednávaním v danom prípade

Pozri časť o odmenách pre znalcov vyššie.

Pozri časť o odmenách pre znalcov vyššie.

Súd musí zohľadniť materiálnu situáciu platiacej strany. Suma závisí od povahy procesného úkonu a nesmie prekročiť 100 000 litas

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová

štúdia

Ďalšie poplatky

Opis

Náklady

Prípad A

Medzi ďalšie výdavky patrí: 1) obhliadka miesta; 2) hľadanie žalovaného; 3) vydanie súdnych dokumentov; 4) splnenie povinnosti uloženej rozsudkom súdu; 5) úhrada výdavkov na prácu kurátora; 6) ďalšie potrebné a opodstatnené výdavky

Pozri časť o znalcoch vyššie. Výdavky na vyhľadanie žalovaného musí zaplatiť strana, ktorá požiadala o vyhľadanie, alebo súd.

Pozri časť o odmenách pre exekútora

Tútor má právo na odmenu za zastupovanie v súlade so sadzbami a postupom stanoveným vládou alebo jej oprávnenou inštitúciou. Náklady na zastupovanie znáša strana, z iniciatívy ktorej je tútor menovaný, a svoje náklady na zastupovanie musí zaplatiť vopred

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Prípad A

Právna pomoc sa neuplatňuje.

Strana, ktorá spor vyhrala, môže získať náhradu trov konania od strany, ktorá spor prehrala.

Prípad B


Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná cena?

Prípad A

Všetky súdne dokumenty a ich prílohy sa musia odovzdať súdu v štátnom jazyku.

Osoby, ktoré nehovoria úradným jazykom, majú počas konania zaručené právo na tlmočnícke/prekladateľské služby.

Súd musí zaplatiť sumy pre tlmočníkov/prekladateľov z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Prípadová štúdia 5 – obchodné právo – zodpovednosť - Litva

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zodpovednosti boli členské štáty požiadané informovať spotrebiteľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení dodá inštalačnej firme ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi a inštaluje ho v jeho dome.  V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou aj s poisťovňami.

Prípad B – medzištátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení v členskom štáte B dodá inštalačnej firme v členskom štáte C ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi v členskom štáte A a inštaluje ho v jeho dome. V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená v poisťovni vo svojom vlastnom členskom štáte. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou a s poisťovňou v členskom štáte A.


Trovy konania

Trovy v Litve

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Prípad A

Cena kolku vo výške 3 %, ale nie menej než 50 litas (pri žalobách o vydanie nehnuteľnosti, pri ktorých požadovaná suma nepresahuje 100 000 litas alebo 29 000 EUR)

Účastníci konania zaplatia 10 litas za kópiu súdneho dokumentu a 1 litas za každú stranu

Výdavky spojené s pojednávaním prípadu:

1) obhliadka miesta;

2) hľadanie žalovaného;

3) vydanie súdnych dokumentov;

4) splnenie povinnosti uloženej rozsudkom súdu; 5) úhrada výdavkov na prácu kurátora; 6) ďalšie potrebné a opodstatnené výdavky

Cena kolku vo výške 3 %, ale nie menej než 50 litas (pri žalobách o vydanie nehnuteľnosti, pri ktorých požadovaná suma nepresahuje 100 000 litas alebo 29 000 EUR)

Účastníci konania zaplatia 10 litas za kópiu súdneho dokumentu a 1 litas za každú stranu

Výdavky spojené s pojednávaním prípadu:

1) obhliadka miesta;

2) hľadanie žalovaného;

3) vydanie súdnych dokumentov;

4) splnenie povinnosti uloženej rozsudkom súdu; 5) úhrada výdavkov na prácu kurátora; 6) ďalšie potrebné a opodstatnené výdavkyNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Prípad A

Právne zastúpenie nie je povinné.

Pozri časť o regulácii poplatku za právnické profesie

Prípad BPrípadová štúdia

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie exekútora povinné?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie. Exekútori sa využívajú až po vydaní exekučných titulov.

Náklady na vymáhanie: 1) 600 litas - ak výška dlhu je v rozmedzí od 50 000 litas (pribl. 15 000 EUR) do 100 000 litas (pribl. 29 000 EUR) a 6 %, ale nie menej ako 4 000 litas, exekvovanej dlžnej sumy ako odmena exekútora a ďalšie náklady na vymáhanie, v závislosti od druhu a množstva exekučných činností.

2) odmena exekútora závisí od výšky dlhu.

Súd môže vymenovať znalca alebo vypracovať znalecký posudok vo veciach, ktoré si vyžadujú osobitné vedomosti v oblasti vedy, medicíny, umenia, techniky alebo remesiel, v závislosti od názoru účastníkov konania.

Žiadajúca strana musí zaplatiť vopred zálohu vo výške, ktorú stanoví súd. Maximálnu výšku výdavkov stanovuje vláda alebo oprávnená inštitúcia. Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Prípad B

Nie

Nie

Rovnako ako v prípade ANáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Prípad A

Áno, sumy vyplatené svedkom sa pridávajú k výdavkom spojeným s pojednávaním v danom prípade

Pozri časť o odmenách pre znalcov vyššie.

Pozri časť o odmenách pre znalcov vyššie.

Súd musí zohľadniť materiálnu situáciu platiacej strany. Suma závisí od povahy procedurálnej činnosti a nesmie prekročiť 100 000 litasPrípadová

štúdia

Ďalšie poplatky

Opis

Náklady

Prípad A

Medzi ďalšie výdavky patrí: 1) prehliadka miesta; 2) hľadanie žalovaného; 3) vydanie súdnych dokumentov; 4) splnenie povinnosti uloženej rozsudkom súdu; 5) úhrada výdavkov na prácu kurátora; 6) ďalšie potrebné a opodstatnené výdavky

Pozri časť o znalcoch vyššie. Výdavky na vyhľadanie žalovaného musí zaplatiť strana, ktorá požiadala o vyhľadanie, alebo súd.

Pozri časť o odmenách pre exekútora

Tútor má právo na odmenu za zastupovanie v súlade so sadzbami a postupom stanoveným vládou alebo jej oprávnenou inštitúciou. Náklady na zastupovanie znáša strana, z iniciatívy ktorej je tútor menovaný, a svoje náklady na zastupovanie musí zaplatiť vopred

Prípad BNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa poskytuje úplná podpora?

Podmienky?

Prípad A

Primárna právna pomoc sa môže nárokovať podľa opisu v časti o právnej pomoci vyššie.

Na sekundárnu právnu pomoc vzniká nárok za podmienok uvedených v časti o právnej pomoci vyššie.

Štát garantuje 100 % nákladov na primárnu právnu pomoc.

Náklady na sekundárnu právnu pomoc zohľadňujú majetok a príjem osoby (pozri časť o právnej pomoci vyššie)

Osoby, ktoré majú záujem o primárnu právnu pomoc, môžu o ňu požiadať výkonnú inštitúciu obce podľa oznámeného miesta bydliska.

Osoby, ktoré majú záujem o sekundárnu právnu pomoc, musia podať žiadosť spolu s dokumentmi, ktoré túto žiadosť odôvodňujú a dosvedčujú oprávnenosť na poskytnutie sekundárnej právnej pomoci

Prípad B

Rovnako ako v prípade A

Rovnako ako v prípade A

Rovnako ako v prípade A
Prípadová

štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Strana, ktorá spor vyhrala, môže získať náhradu trov konania od strany, ktorá spor prehrala.

Náklady na štátom garantovanú právnu pomoc nezahŕňajú náklady, ktorých úhradu uloží súd neúspešnej strane, ani náklady, ktoré vznikli v exekučnom konaní.

Ak sa poskytovanie sekundárnej právnej pomoci ukončí z dôvodu uvedeného v pododsekoch 1, 2 a 6 odseku 1 článku 23 zákona. Náklady sa môžu získať späť od osoby, ktorej sa uhradili, v súlade s postupom stanoveným zákonom.

Ak sa po zaplatení nákladov vyplácajú poistné dávky, náklady na sekundárnu právnu pomoc sa musia vrátiť do štátneho rozpočtu do jedného mesiaca od vyplatenia poistných dávok v súlade s postupom stanoveným ministrom spravodlivosti. Ak osoba tieto náklady nevráti, budú sa vymáhať v súlade s právnym postupom.

Ak sa poskytla sekundárna právna pomoc (pododsek 6 článku 12 zákona), ale okolnosti sa zmenia (pododsek 1 odseku 2 článku 11), táto osoba musí vrátiť náklady na poskytnutú sekundárnu právnu pomoc do štátneho rozpočtu v rámci lehoty stanovenej úradom. V opačnom prípade sa náklady budú vymáhať v súlade s požadovaným právnym postupom

Ak sa poskytuje 50 %nákladov sekundárnej právnej pomoci a žiadateľ nesplní povinnosť zaplatiť 50 % nákladov občianskoprávneho alebo správneho konania v rámci požadovanej lehoty, prípad sa môže ukončiť bez toho, aby súd vo veci rozhodol, a žiadateľ musí vrátiť náklady na poskytnutú sekundárnu právnu pomoc do štátneho rozpočtu v rámci lehoty stanovenej úradom.

Ak sa náklady na sekundárnu právnu pomoc musia vymáhať, štát musí byť zastupovaný daným úradom.

Prípad B

Rovnako ako v prípade A

Rovnako ako v prípade ANáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná cena?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná cena?

Prípad A

Všetky súdne dokumenty a ich prílohy sa musia odovzdať súdu v štátnom jazyku.

Strana, ktorej súdne dokumenty sa musia preložiť do cudzieho jazyka, musí vopred zložiť zábezpeku stanovenú súdom na pokrytie výdavkov na právne spory. Ak žalobu podávajú obidve strany, zábezpeku zložia obidve strany rovnakým dielom.

Osoby, ktoré nehovoria úradným jazykom, majú počas konania zaručené právo na tlmočnícke/prekladateľské služby.

Súd musí zaplatiť sumy pre tlmočníkov/prekladateľov z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Prípad B

Rovnako ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnako ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnako ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnako ako v prípade vnútroštátnej situácieObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Trovy konania - Luxembursko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzština.

Na tejto strane nájdete informácie o súdnych trovách v Luxemburskom veľkovojvodstve.


Trovy konania

Ustanovenia týkajúce sa odmien právnických povolaní

Súdni vykonávatelia (exekútori)

Odmeny súdnych vykonávateľov (exekútorov) sú upravené v jednom nariadení veľkovojvodstva. Ide o zmenené nariadenie veľkovojvodstva z 24. januára 1991, ktorým sa stanovujú poplatky pre súdnych vykonávateľov. Informácie na túto tému nájdete na stránkach Odkaz sa zobrazí v novom okneKomory súdnych vykonávateľov Luxemburského veľkovojvodstva.

Advokáti

Podľa článku 38 zmeneného zákona z 10. augusta 1991 o advokátskom povolaní výšku svojej odmeny určuje a poplatky za svoje odborné služby účtuje sám advokát. Pri určovaní svojej odmeny advokát zohľadňuje rôzne prvky spisu, akými sú dôležitosť prípadu, stupeň náročnosti, dosiahnutý výsledok a majetkové pomery klienta. V prípade, že určená výška odmeny presiahne primeranú sumu, rada advokátskej komory ju po preskúmaní týchto rôznych prvkov spisu zníži. Informácie na túto tému nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneLuxemburskej advokátskej komory.

Fixné súdne trovy

Fixné trovy v občianskych súdnych konaniach

Predloženie sporu civilnému súdu (ktoré nazývame podanie na civilný súd) nie je spojené s inými fixnými poplatkami, ako sú poplatky za úkony súdneho vykonávateľa a trovy právneho zastúpenia. Na občianskych súdoch trovy v zásade nevznikajú. Po vynesení rozsudku môžu vzniknúť dodatočné výdavky spojené s výkonom rozhodnutia a návrhom účastníka konania, ktorý spor vyhral.

Súdne trovy v trestných súdnych konaniach

Fixné trovy hradené všetkými účastníkmi trestného konania

Náklady na zaslanie súdneho rozhodnutia v trestnej veci sa účtujú vo výške 0,25 centov za stranu. Nevznikajú žiadne ďalšie trovy okrem nákladov na kópie trestného spisu, ktoré sa zásadne účtujú v rovnakej sume za každú stranu kópie pre advokáta, ktorý si kópiu vyžiadal.

Vznik povinnosti účastníka zaplatiť fixné poplatky

Podľa článku 59 trestného súdneho poriadku (TSP) „Účastník občianskeho súdneho konania, ktorý dá podnet na verejnú žalobu (to znamená, že podá žalobu), je povinný zložiť do rúk správcu registračných poplatkov sumu považovanú za potrebnú na pokrytie trov konania, ak nezískal právnu pomoc.

Vyšetrujúci sudca osvedčí podanie žaloby formou uznesenia. Podľa finančných pomerov účastníka občianskeho súdneho konania určí výšku zábezpeky, ktorú treba zložiť a lehotu, dokedy ju účastník musí zaplatiť, pričom v prípade jej nezaplatenia žalobu neprijme. Účastníka občianskeho súdneho konania, ktorý nemá dostatok peňažných prostriedkov, však môže takisto oslobodiť od povinnosti zložiť zábezpeku.“

Tento postup sa však uplatňuje pri žalobách, ktoré účastníci občianskeho súdneho konania podávajú vyšetrujúcemu sudcovi. Podanie žalôb a trestných oznámení na prokuratúry, resp. podanie žalôb sudcovi rozhodujúcemu vo veci samej stranami, ktoré sa kvalifikujú ako strany v občianskom súdnom konaní (keď sa podáva žaloba počas konania, počas pojednávania), je bez súdnych poplatkov.

Súdne trovy v ústavných veciach

V týchto veciach sa neplatia žiadne osobitné fixné trovy.

Aké predbežné informácie možno očakávať od svojho zákonného zástupcu (advokáta)?

Informácie o právach a povinnostiach účastníkov konania

Podľa zásad „zmeneného vnútorného poriadku Luxemburskej advokátskej komory zo 16. marca 2005“ sú zákonní zástupcovia (advokáti) povinní poskytnúť účastníkom, ktorí zvažujú potenciálnu žalobu, predbežné informácie. Tieto informácie im musia umožniť oboznámiť sa so svojimi právami a povinnosťami, šancou na úspech a nákladmi, ktoré im môžu vzniknúť vrátane tých, ktoré im prípadne vzniknú, keď spor prehrajú.

Zdroje informácií týkajúce sa súdnych trov

Kde nájdem informácie o súdnych trovách v Luxembursku?

 • najmä v uvedených legislatívnych a internetových zdrojoch,
 • v oddelení podateľne a právnych informácií na generálnej prokuratúre,
 • prostredníctvom osobitných bezplatných konzultácií týkajúcich sa práv žien poskytovaných na generálnej prokuratúre.

V akých jazykoch sú dostupné informácie o súdnych trovách v Luxembursku?

 • vo francúzštine v prípade informácií z legislatívnych zdrojov,
 • v angličtine, nemčine, francúzštine a luxemburčine v prípade informácií z iných zdrojov, a najmä v prípade informácií ústne podávaných v oddeleniach podateľní a orgánmi uvedenými vyššie v texte.

Kde nájsť informácie z oblasti mediácie?

Informácie o mediácii sú dostupné na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneLuxemburského združenia mediácie a akreditovaných mediátorov (ALMA, nezisková organizácia), na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneCentra pre mediáciu advokátskej komory Luxemburska (CMBL) a na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstva spravodlivosti.

Právna pomoc

Aké sú hranice príjmu na získanie právnej pomoci v občianskych veciach alebo pri obvinení v trestnom konaní?

V akých prípadoch a za akých podmienok možno podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci?

Fyzické osoby, ktoré nemajú dostatočné finančné prostriedky, majú právo na právnu pomoc na ochranu svojich záujmov v Luxemburskom veľkovojvodstve za predpokladu, že sú štátnymi príslušníkmi Luxemburska, alebo cudzími štátnymi príslušníkmi, ktorí majú povolenie usadiť sa v krajine, alebo štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie alebo cudzími štátnymi príslušníkmi, ktorí majú rovnaké postavenie ako štátni príslušníci Luxemburska, pokiaľ ide o právnu pomoc.

Právo na právnu pomoc pri akomkoľvek konaní v občianskych a obchodných veciach v prípade cezhraničných sporov uvedených v smernici Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch, majú cudzí štátni príslušníci, ktorí majú bydlisko alebo pobyt v inom členskom štáte Európskej únie okrem Dánska.

V občianskych a obchodných veciach sa právna pomoc môže poskytnúť aj osobe uvedenej v prvom odseku, ktorá má svoje bydlisko alebo obvyklý pobyt v Luxembursku, pri získavaní právnych rád od advokáta v Luxembursku vrátane prípravy podkladov k žiadosti o poskytnutie právnej pomoci určenej na podanie v inom členskom štáte Európskej únie, až do prijatia žiadosti v tomto štáte, v súlade s ustanoveniami smernice Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003.

Právnu pomoc možno poskytnúť aj ktorémukoľvek inému cudziemu štátnemu príslušníkovi, ktorého finančné prostriedky sú nedostatočné, a to pri konaniach vo veciach práva azylu, vstupu na územie štátu, pobytu, usadiť sa a repatriácie cudzincov. V prípade, že sa v iných právnych ustanoveniach týmto cudzím štátnym príslušníkom priznáva právo na pridelenie advokáta predsedom advokátskej komory, majú nárok na právnu pomoc zúženú na náhradu nákladov advokátovi iba na základe preukázania nedostatočnosti finančných prostriedkov.

Nedostatočnosť finančných prostriedkov fyzických osôb žiadajúcich o právnu pomoc sa posudzuje podľa celkového hrubého príjmu a majetku žiadateľa a osôb, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, podľa ustanovení článku 19 ods. 1 a článku 20 zmeneného zákona z 29. apríla 1999 o zriadení práva na minimálny zaručený príjem a v rozsahu súm stanovených v článku 5 ods. 1, 2, 3, 4 a 6 uvedeného zmeneného zákona z 29. apríla 1999. Finančné prostriedky osôb žijúcich v spoločnej domácnosti so žiadateľom sa však nezohľadnia v prípade, že v konaní stoja proti sebe manželia alebo osoby obvykle žijúce v tej istej domácnosti, alebo ak medzi nimi existuje vzhľadom na predmet sporu rozdielnosť záujmov, ktorá si vyžaduje samostatné posúdenie finančných prostriedkov.

Ak je navrhovateľom v súdnom konaní maloletá osoba, právna pomoc sa jej poskytne bez ohľadu na finančné pomery jej rodičov alebo osôb, ktoré s maloletým žijú v spoločnej domácnosti bez toho, aby bolo dotknuté právo štátu požadovať vrátanie výdavkov, ktoré vynaložil na právnu pomoc maloletému, od jeho otca alebo matky, ktorí majú dostatočné finančné prostriedky.

Nárok na právnu pomoc možno priznať aj osobám, ktoré by z nej mali byť vzhľadom na svoje finančné pomery vylúčené, ak to opodstatňujú závažné dôvody súvisiace so sociálnymi, rodinnými alebo materiálnymi pomermi žiadateľa.

Aké sú pravidlá vykonávania právnej pomoci?

Pravidlá vykonávania právnej pomoci sú určené nariadením veľkovojvodstva.

Právna pomoc sa poskytuje v mimosúdnych a súdnych veciach, v nesporových a sporových veciach, pri žalobe alebo obhajobe.

Vzťahuje sa na každú žalobu podanú na všeobecný súd (občianskoprávny alebo trestný) alebo na správny súd.

O právnu pomoc možno požiadať v priebehu konania, na účely ktorého sa požaduje, pričom priznanie nároku má retroaktívny účinok ku dňu podania žaloby alebo k akémukoľvek inému dátumu, ktorý určí predseda advokátskej komory.

Právna pomoc môže byť poskytnutá aj v prípade zaisťovacích aktov, ako aj v prípade prostriedkov výkonu súdnych rozhodnutí alebo akéhokoľvek iného exekučného titulu.

Nie je možné ju však poskytnúť vlastníkovi, držiteľovi alebo vodičovi motorového vozidla pri sporoch súvisiacich s týmto vozidlom, obchodníkovi, priemyselnému výrobcovi, živnostníkovi alebo osobe vykonávajúcej slobodné povolanie pri spore, ktorý súvisí s jej obchodnou alebo odbornou činnosťou okrem prípadu, keď sa riadne preukáže opodstatnenosť poskytnutia pomoci, a vo všeobecnosti ju nemožno poskytnúť ani v prípade sporu, ktorý je dôsledkom činnosti špekulatívneho charakteru zo strany žiadateľa o poskytnutie právnej pomoci.

V prípade cezhraničných sporov, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003, však predseda advokátskej komory môže v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku priznať nárok na poskytnutie právnej pomoci.

V trestných veciach súdna pomoc nepokrýva náklady a pokuty, o ktorých sa rozhodlo, že budú na ťarchu odsúdených.

V občianskych veciach súdna pomoc nepokrýva ani odškodnenie v spore, ani vyrovnanie v prípade protiprávneho a poškodzujúceho konania.

Nárok na právnu pomoc sa neprizná osobe, ktorej žaloba je zjavne neprípustná, neopodstatnená, protiprávna alebo neprimeraná, pokiaľ ide o jej predmet vo vzťahu k nákladom, ktoré by v súvislosti s ňou vznikli.

Nárok na právnu pomoc sa neprizná v prípade, že žiadateľ má z akéhokoľvek dôvodu právo na náhradu trov, ktoré má pokryť právna pomoc, od tretej strany.

Osoba oprávnená získať právnu pomoc má nárok na pomoc advokáta a všetkých vyšších úradníkov, keď si jej prípad, žaloba alebo výkon rozhodnutia vyžaduje ich pomoc.

Rozhodnutie o priznaní nároku na právnu pomoc

O priznaní práva na právnu pomoc rozhodne predseda advokátskej komory alebo člen rady advokátskej komory z okresu miesta pobytu žiadateľa, ktorý je ním na tento účel splnomocnený. V prípade, že žiadateľ nemá v Luxembursku pobyt, príslušný vydať rozhodnutie je predseda rady Luxemburskej advokátskej komory alebo člen rady advokátskej komory ním určený na tento účel.

Osoby s nedostatočnými finančnými prostriedkami sa obrátia na predsedu advokátskej komory buď osobnou konzultáciou alebo písomne.

Ak osoba zadržaná políciou tvrdí, že má nárok na poskytnutie právnej pomoci a požiada o ňu, advokát, ktorý mu pomáha pri zadržaní, odovzdá žiadosť predsedovi advokátskej komory.

Ak vyšetrujúci sudca určí obžalovanému, ktorý tvrdí, že má nárok na poskytnutie právnej pomoci a požiada o ňu, obhajcu, vyšetrujúci sudca odovzdá žiadosť predsedovi advokátskej komory.

Predseda advokátskej komory preverí nedostatočnosť finančných prostriedkov a ak sa táto nedostatočnosť preukáže, prizná žiadateľovi nárok na poskytnutie právnej pomoci a pridelí mu advokáta, ktorého si žiadateľ slobodne vybral, alebo, ak si žiadateľ žiadneho nevybral alebo predseda advokátskej komory považuje jeho výber za nevhodný, advokáta, ktorého určil on sám. Advokát je povinný prijať poverenie, ktoré mu bolo udelené, pokiaľ mu v tom nebráni zaneprázdnenosť alebo konflikt záujmov.

Vo všetkých naliehavých prípadoch môže predseda advokátskej komory bez ďalších formalít rozhodnúť o dočasnom prijatí žiadosti o poskytnutie právnej pomoc pri aktoch, ktoré určí.

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci maloletej osoby

Ak predseda advokátskej komory vyhovie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci maloletého, ktorého rodičia majú finančné prostriedky v takej výške, že maloletý nepatrí do kategórie osôb s nedostatočnými finančnými prostriedkami, rozhodnutie o prijatí žiadosti maloletého o poskytnutie právnej pomoci sa im oznámi s poučením, že štát má právo požadovať od rodičov, spoločne a nerozdielne zodpovedných, aby uhradili sumy, ktoré vynaložil štát na právnu pomoc maloletému.

Do desiatich dní od oznámenia rozhodnutia predsedu advokátskej komory môže každý z uvedených rodičov podať odvolanie na disciplinárnu a správnu radu, ktorá vynesie konečné rozhodnutie. Disciplinárna a správna rada vynesie rozhodnutie do štyridsiatich dní od podania odvolania.

Predseda advokátskej komory zašle na ministerstvo spravodlivosti kópiu konečného rozhodnutia, ktorým sa priznáva alebo nepriznáva nárok na poskytnutie právnej pomoci maloletému.

Ministerstvo spravodlivosti poverí správu registračných poplatkov a štátneho majetku vymáhaním súm vynaložených štátom na právnu pomoc maloletému od rodičov, ktorí majú dostatočné finančné prostriedky.

Podmienky odňatia právnej pomoci

Predseda advokátskej komory môže rozhodnúť o odňatí nároku na poskytnutie právnej pomoci žiadateľovi aj po podaní žaloby alebo uskutočnení úkonov, na účely ktorých mu bol priznaný, ak ho získal pomocou nepravdivých vyhlásení alebo dokladov. Predseda advokátskej komory môže odňať nárok na poskytnutie právnej pomoci, ak oprávnená osoba počas tohto konania alebo počas uskutočňovania úkonov alebo po ich uskutočnení získa také finančné prostriedky, ktoré ak by existovali v deň podania žiadosti o poskytnutie právnej pomoci, táto pomoc by mu nebola poskytnutá. Oprávnená osoba alebo jej pridelený advokát musí každú zmenu tohto charakteru oznámiť predsedovi advokátskej komory.

Odňatím nároku na poskytnutie právnej pomoci sa ihneď stanú vymáhateľnými voči oprávnenej osobe náklady, poplatky, honoráre, náhrady, platby, odmeny, zábezpeka a preddavky akéhokoľvek druhu, ktoré mu boli priznané.

Rozhodnutie predsedu advokátskej komory o odňatí nároku na poskytnutie právnej pomoci sa bezodkladne oznámi ministrovi spravodlivosti. Správa registračných poplatkov a štátneho majetku je poverená vymôcť od príjemcu sumy, ktoré štát vynaložil.

Opravný prostriedok proti odňatiu poskytovania právnej pomoci

Žiadateľ môže podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu predsedu, ktorým sa nepriznáva alebo odníma nárok na poskytnutie právnej pomoci na disciplinárnu a správnu radu. Opravný prostriedok sa musí podať predsedovi disciplinárnej a správnej rady doporučeným listom v lehote desiatich dní od prijatia oznámenia o rozhodnutí predsedu advokátskej komory. Disciplinárna a správna rada alebo niektorý z jej členov splnomocnených na tento účel vypočuje žiadateľa, ktorý vysvetlí svoje dôvody.

Proti rozhodnutiu disciplinárnej a správnej rady je možné podať odvolanie na odvolacej disciplinárnej a správnej rade. Výnimočne je lehota na podanie odvolania pätnásť dní.

Notári a súdni vykonávatelia sú na poskytovanie pomoci osobám, ktoré sú oprávnené získať právnu pomoc, úradne určení súdom, na ktorom sa prerokúva spor. Ak sa spor neprerokúva na žiadnom súde, notári sú úradne ustanovení predsedom notárskej komory a súdni vykonávatelia sú úradne ustanovení predsedom komory súdnych vykonávateľov.

Nariadením veľkovojvodstva sa určujú pravidlá, podľa ktorých sa poskytuje súdna pomoc, náklady pokryté pomocou, podmienky a pravidlá vymáhania súm vynaložených na pomoc štátom a pravidlá, podľa ktorých advokátovi, ktorý poskytuje pomoc osobám s nedostatočnými finančnými prostriedkami, poskytne náhradu nákladov štát bez toho, aby bol dotknutý jeho prípadný nárok na odmenu v prípade, že sa týmto osobám v rámci výsledku sporu alebo z iných dôvodov zlepšili ich majetkové pomery.

Všetky orgány verejnej správy sú povinné poskytnúť svoju súčinnosť tak pri vypracúvaní podkladov k žiadosti o poskytnutie právnej pomoci, ako aj pri ich overovaní bez toho, aby mohli odtajniť profesijné alebo správne tajomstvo.

Aké sú hranice príjmu na jej získanie pre obeť trestnej činnosti?

Nedostatočnosť finančných prostriedkov fyzických osôb žiadajúcich o právnu pomoc sa posudzuje podľa celkového hrubého príjmu a majetku žiadateľa a osôb, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, podľa ustanovení článku 19 ods. 1 a článku 20 zmeneného zákona z 29. apríla 1999 o zriadení práva na minimálny zaručený príjem a v rozsahu súm stanovených v článku 5 ods. 1, 2, 3, 4 a 6 uvedeného zmeneného zákona z 29. apríla 1999. Finančné prostriedky osôb žijúcich v spoločnej domácnosti so žiadateľom sa však nezohľadnia v prípade, že v konaní stoja proti sebe manželia alebo osoby obvykle žijúce v tej istej domácnosti, alebo ak medzi nimi existuje vzhľadom na predmet sporu rozdielnosť záujmov, ktorá si vyžaduje samostatné posúdenie finančných prostriedkov.

Musí obeť splniť ďalšie podmienky na získanie právnej pomoci?

Nie, na to, aby obeť získala právnu pomoc, nemusí splniť žiadne ďalšie podmienky.

Musí obvinený splniť ďalšie podmienky na získanie právnej pomoci?

Nie, na to, aby obvinený získal právnu pomoc, nemusí splniť žiadne ďalšie podmienky.

Sú niektoré konania oslobodené od trov?

Nie, od trov nie je oslobodené žiadne konanie.

Kedy musí osoba, ktorá spor prehrá, zaplatiť súdne trovy toho, kto vyhral?

V občianskych veciach

Strane, ktorá prehrá spor, bude nariadené, aby uhradila náklady okrem prípadov, keď súd na základe osobitného a odôvodneného rozhodnutia ponechá všetky náklady alebo ich časť na ťarchu inej strany konania.

Keď sa javí ako nespravodlivé ponechať na ťarchu jednej strany konania sumy, ktoré vynaložila a ktoré nie sú zahrnuté do nákladov, sudca môže druhej strane nariadiť, aby jej vyplatila sumu, ktorú určí.

Tieto pravidlá sú zakotvené v novom občianskom zákonníku a nariadení veľkovojvodstva z 21. marca 1974 o poplatkoch a odmenách priznaných právnym zástupcom a advokátom.

V trestných veciach

Každý odsudzujúci rozsudok vynesený voči obvinenému a voči osobám zodpovedným podľa občianskeho zákonníka za trestný čin alebo voči stranám v občianskom súdnom konaní im nariadi úhradu nákladov vrátane nákladov prokuratúry. Ak strana v občianskom súdnom konaní prehrá súd, je osobne zodpovedná za všetky náklady spojené s konaním, ak podnet na verejnú žalobu podala ona. Ak sa pridala k žalobe, ktorú podala prokuratúra, musí znášať len tie náklady, ktoré vznikli v dôsledku jej účasti.

Keď sa javí ako nespravodlivé ponechať na ťarchu jednej strany konania sumy, ktoré vynaložila a ktoré nie sú zahrnuté do nákladov, súd môže druhej strane nariadiť, aby jej vyplatila sumu, ktorú určí.

Tieto pravidlá sú zakotvené v novom trestnom súdnom poriadku a nariadení veľkovojvodstva z 21. marca 1974 o poplatkoch a odmenách priznaných právnym zástupcom a advokátom.

Odmeny konzultantov

Každá strana musí zaplatiť odmeny svojich konzultantov.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Každá strana musí zaplatiť odmeny svojich prekladateľov alebo tlmočníkov.

Súvisiace dokumenty

správa Luxemburska k štúdii o transparentnosti trovPDF(551 Kb)en


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 21/02/2014

Trovy konania - Maďarsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maďarčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti nájdete informácie o súdnych trovách v Maďarsku.


Trovy konania

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

 • Exekútori

Výška odmeny exekútora závisí od účelu vydaného exekučného titulu (végrehajtható okirat) (či je účelom vymáhať dlh alebo špecifická exekučná činnosť). Ak sa exekúcia týka vymáhania dlhu (pénzkövetelés behajtása), odmena exekútora je úmerná výške dlhu, ktorý sa vymáha. Ak sa exekúcia týka vyššej pohľadávky, exekútorovi sa platí vyššia odmena. Ak táto služba zahŕňa vykonanie špecifickej exekučnej činnosti (meghatározott cselekmény végrehajtása), odmena závisí od dĺžky trvania tejto činnosti.

 • Advokáti (ügyvéd)

Maďarské slovo „ügyvéd“ zahŕňa advokátov, právnikov, právnych poradcov, právnych zástupcov a obhajcov. Odmena advokátov je vo všeobecnosti stanovená v zmluve uzavretej medzi zúčastnenou stranou a advokátom. Ak nebola dosiahnutá dohoda, stanoví túto odmenu súd podľa zákona (5 % vymáhanej sumy a najmenej 10 000 HUF). Strany môžu požiadať sudcu o stanovenie odmeny podľa zákona, ak nechcú, aby sa odmena uverejnila.

Trovy stanovené právnymi predpismi

Fixné trovy v občianskych súdnych konaniach

Fixné trovy pre strany sporu v občianskych súdnych konaniach

V prípadoch prvého stupňa predstavuje odmena (illeték) za súdne konanie 6 % hodnoty pohľadávky (od minimálne 10 000 HUF do maximálne 900 000 HUF). Ak hodnotu pohľadávky nie je možné určiť, zákon stanovuje zaplatenie 6 % fiktívnej sumy.

Súdne trovy/poplatky vždy stanovuje zákon, a to aj v týchto prípadoch:

 • rozvodové konanie (házassági bontóper): 12 000 HUF,
 • konanie v rámci pracovných súdov (munkaügyi per): 7 000 HUF,
 • správne konanie okrem prípadov týkajúcich sa hospodárskej súťaže a daní (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20 000 HUF,
 • správne mimosúdne konanie (közigazgatási nemperes eljárás): 7 500 HUF,
 • náklady na všeobecné obstarávanie (általános meghatalmazás): 18 000 HUF,
 • konkurzné konanie: úpadok 50 000 HUF; bankrot 30 000 HUF,
 • v prípadoch týkajúcich sa obchodných partnerstiev bez štatútu právnickej osoby (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): úpadok 25 000 HUF, bankrot 20 000 HUF,
 • arbitráž: 1 % (minimálne 5 000 HUF a maximálne 250 000 HUF). Ak hodnotu pohľadávky nie je možné vypočítať, je odmena stanovená na 10 000 HUF,
 • platobný príkaz (fizetési meghagyás): 3 percentá (minimálne 5000 HUF a maximálne 300 000 HUF).
 • odvolanie: 6 % (minimálne 10 000 HUF, maximálne 900 000 HUF),
 • obnova konania (perújítás): poplatky sa musia znovu zaplatiť,
 • návrh na obnovu konania (felülvizsgálati kérelem): 6 % v prípade rozhodnutí (minimálne 10 000 HUF, maximálne 2 500 000 HUF); v prípade nariadení (végzés) polovica nákladov splatných pri rozhodnutiach (minimálne 7 000 HUF, maximálne 1 250 000 HUF).

Občianske súdne konania, v ktorých sa musia zaplatiť fixné trovy

Povinnosť zaplatiť súdne poplatky v občianskych konaniach vzniká pri žiadosti o začatie súdneho konania. Súdne poplatky sa preto musia zaplatiť spolu s poplatkom za žiadosť. Ak strana nezaplatí súdne poplatky a poplatok za žiadosť alebo ak zaplatí menej, ako stanovuje zákon, súd ju musí vyzvať, aby po predložení žiadosti zaplatila zostávajúce súdne pohľadávky. Súd musí stranu informovať, že ak nezaplatí súdne poplatky v plnej výške, jej žiadosť bude zamietnutá.

Zaplatenie odmeny advokátovi je založené na dohode medzi účastníckou stranou a advokátom. Odmena exekútorovi sa musí zaplatiť vopred na začiatku exekučného konania.

Fixné trovy v trestných súdnych konaniach

Fixné trovy pre strany sporu v trestných súdnych konaniach

V prípade konaní súkromného charakteru vedených v rámci súkromnej žaloby (magánvádas eljárás):

 • poplatok za konanie vo veci obžaloby (feljelentés) je 5 000 HUF;
 • poplatok za podanie odvolania je 6 000 HUF;
 • poplatok za predloženie návrhu na znovuotvorenie prípadu je 7 000 HUF.

Ak občianske súdne konanie (polgári jogi igény) vyplynulo z trestného súdneho konania, platí sa len poplatok za predloženie žiadosti a odvolanie.

Trestné súdne konania, v ktorých sa musia zaplatiť fixné trovy

Fixné trovy v trestnom súdnom konaní sa musia zaplatiť spolu s poplatkom za žiadosť.

Fixné trovy v ústavných súdnych konaniach

Podľa článku 28 zákona XXXII z roku 1989 (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke) sú konania na ústavnom súde (Alkotmánybíróság) bezplatné.

Žiadateľ, ktorý pri predkladaní návrhu nekoná v dobrej viere, je povinný zaplatiť trovy.

Ústavné súdne konania, v ktorých sa musia zaplatiť fixné trovy

Nebola poskytnutá žiadna odpoveď, pokiaľ ide o ústavné súdne konania, v ktorých sa musia zaplatiť fixné trovy.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

Advokáti pri vykonávaní svojej profesie – prostriedkami a spôsobom stanoveným zákonom – pomáhajú svojim klientom uplatniť svoje práva a plniť svoje povinnosti. Právni poradcovia (jogtanácsos) takisto pomáhajú uplatňovať práva organizácií, ktoré zastupujú.

Táto povinnosť zahŕňa poplatok za poskytnutie potrebných informácií o právach a povinnostiach, šanciach na úspech a predpokladaných nákladoch na súdne konania.

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov v Maďarsku?

Informácie o zdrojoch trov sú dostupné na domovskej stránke Európskej súdnej siete (Európai Igazságügyi Hálózat):

Domovská stránka Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátskej komory v Budapešti (Budapesti Ügyvédi Kamara) tiež obsahuje informácie o odmenách advokátov.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Maďarsku?

Informácie o zdrojoch trov sú dostupné na domovskej stránke Európskej súdnej siete. Nájdete tu relevantné informácie vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Domovská stránka Asociácie advokátskych komôr v Budapešti obsahuje informácie len o trovách v Maďarsku.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Informácie o mediácii nájdete na týchto webových stránkach:

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webová stránka obsahujúca informácie o trovách

Ďalšie informácie o trovách nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátskej komory v Budapešti.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Informácie o dĺžke trvania konaní nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdov Maďarskej republiky Magyar Köztársaság Bíróságai).

Ostatné relevantné prepojenia sú:

Informácie o štatistických tabuľkách sú dostupné len v maďarskom jazyku.

Daň z pridanej hodnoty (hozzáadottérték-adó)

Ako sa sprístupňujú tieto informácie?

Trovy uvedené vyššie pre advokátov sú čisté náklady, takže je potrebné pripočítať DPH (HÉA).

Aké sú príslušné sadzby?

V Maďarsku bola sadzba DPH do 1. júla 2009 20 %, neskôr sa zvýšila na 25 %.

Právna pomoc (költségmentesség)

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti občianskeho práva

Existujú dve minimá:

 1. čistá suma minimálneho starobného dôchodku (v súčasnosti 28 500 forintov), pod ktorou je všetka právna pomoc bezplatná;
 2. 43 % priemerného platu (ktorý v súčasnosti dosahuje 72 000 forintov), nad čím nie je dostupná žiadna pomoc.

Platby za právnu pomoc možno uhradiť vopred.

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti trestného práva pre obžalovaných

V prípade trestných súdnych konaní môže podozrivý alebo obžalovaný získať bezplatné právne zastupovanie, ak:

 • je daná osoba oslobodená od poplatkov z dôvodu svojej osobnej situácie – príjmový strop je v prípade osôb, ktoré žijú samy, dvojnásobok čistého minimálneho starobného dôchodku (v súčasnosti je to 28 500 HUF), v prípade osôb žijúcich v spoločnej domácnosti predstavuje príjmový strop čistý minimálny starobný dôchodok na osobu.
 • v prípade povinného právneho zastupovania, ak obvinený nemá svojho obhajcu. V takomto prípade, ak je obžalovaný v rámci súdneho konania odsúdený, musí štátu uhradiť poplatky za poskytnuté služby. .

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti trestného práva pre obete

Príjmový strop je 86 % priemerného platu (približne 130 000 forintov). Právna pomoc pre obete zahŕňa právne zastupovanie.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci pre obete

Okrem fixných príjmových prahov musia obete spĺňať ďalšie dve podmienky:

 • musia podať žalobu/sťažnosť;
 • musia získať potvrdenie od príslušného orgánu zodpovedného za pomoc obetiam. Toto potvrdenie musí obsahovať dôkaz o určitých podmienkach (dôkaz, že sa obeť obrátila na príslušný orgán v čase stanovenom zákonom).

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci pre obžalovaných

Nie sú stanovené žiadne ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci pre obžalovaných.

Súdne konania bez povinnosti zaplatenia trov

V občianskych súdnych konaniach sú od poplatkov oslobodené tieto konania:

 • konania, v prípade ktorých súd ex officio zamietne alebo musí zamietnuť žiadosť bez súdneho predvolania;
 • konania zamerané na vydanie opravného prostriedku voči rozhodnutiam v prípadoch oslobodenia od poplatkov a práva na predchádzajúce oznámenie o zaplatení tohto poplatku (kedy štát prepláca tieto náklady namiesto strany);
 • rozvodové konania, protiopatrenia vydané v súvislosti s manželstvom;
 • konania týkajúce sa vyhlásenia za mŕtveho a skonštatovania faktu úmrtia, ak došlo k zmiznutiu alebo úmrtiu v dôsledku vojny alebo prírodnej katastrofy;
 • konania týkajúce sa registrácie nadácií, verejných fondov, mimovládnych organizácií, verejných korporácií, Európskeho zoskupenia územnej spolupráce. Ďalej sú to konania týkajúce sa registrácie organizácií plánu zamestnaneckých akcií a schválenia účasti v Európskom zoskupení územnej spolupráce;
 • žiadosti o zrušenie firiem, ktoré ukončili svoju činnosť vrátane žiadostí podaných v zjednodušenom konaní o zrušení s uvedením názvu príjemcu;
 • žiadosti o nápravu a/alebo doplnenie rozhodnutí;
 • konania týkajúce sa zoznamu voličov;
 • konania týkajúce sa ohlásených zmien po zaregistrovaní v registri právnych poradcov;
 • odvolania voči uzneseniam nariaďujúcim prevod;
 • preskúmanie súdu týkajúce sa správnych rozhodnutí vydaných v prípadoch odškodnenia;
 • konania o daňovom vyrovnaní miestnych samospráv;
 • konania, ktoré začali nezávislí súdni exekútori týkajúce sa súdnych exekučných konaní, a konania začaté v súvislosti s vykonávaním súdnych rozhodnutí (mimosúdna dohoda) prijatých v súlade s nariadením Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky, a nariadením Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000;
 • konania začaté na základe kladného rozhodnutia ústavného súdu;
 • akékoľvek súdne konanie týkajúce sa ochrany osobných údajov a prístupu k informáciám verejného záujmu;
 • preskúmanie súdu týkajúce sa správneho rozhodnutia o oprávnení právnej pomoci;
 • mimosúdne konania na preskúmanie uznesení o predbežnom súdnom zákaze alebo dočasnom obmedzujúcom nariadení, alebo preventívny súdny zákaz udelený v súlade s inými špecifickými právnymi predpismi o domácom násilí;
  • preskúmanie súdu týkajúce sa správneho rozhodnutia prijatého vo veci pomoci obetiam trestných činov.

V trestných súdnych konaniach sú od poplatkov oslobodené tieto konania:

 • konania vedené len na základe súkromnej žaloby, odvolanie, žiadosť o znovuotvorenie prípadu a návrh na preskúmanie, ktorú vyplnil obžalovaný a obhajca;
 • konania vedené len na základe súkromnej žaloby, ak súd zamietne prípad pred začiatkom osobného vypočutia, alebo ak sa prípad zamietne z dôvodu omilostenia;
 • žiadosť o milosť alebo súdne oslobodenie v prípade, že ju predložil obžalovaný alebo obhajca;
 • konania o povolenie osobného oslobodenia od poplatkov;
 • jednorazové vydanie kópie dokumentov obžalovanému, právnemu zástupcovi obžalovaného, obhajcovi alebo právnemu zástupcovi maloletého, ktorý bol obvinený z trestného činu;
 • vydanie kópie zápisnice o policajnej správe poskytnutej žalobcovi.

Okrem predmetnej výnimky sa osobné oslobodenie môže udeliť aj v týchto prípadoch:

Osobné oslobodenie sa okrem iného poskytuje mimovládnym organizáciám, verejným korporáciám, kostolom, združeniam kostolov, náboženským inštitúciám, nadáciám, verejným fondom, neziskovým obchodným združeniam so štatútom verejnej príspevkovej organizácie alebo prioritnej verejnej príspevkovej organizácie, NATO, Európskym spoločenstvám, ich inštitúciám a orgánom, agentúram a samostatným fondom.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Súd vo svojom konečnom rozhodnutí určí, že strana, ktorá prehrala súdny spor, musí zaplatiť trovy vzniknuté strane, ktorá súdny spor vyhrala, a to do 30 dní. Strana, ktorá súdny spor prehrala, musí tieto trovy zaplatiť priamo strane, ktorá súdny spor vyhrala, a v prípade, že tak neurobí, sa začne exekučné konanie.

Odmeny znalcov

Odmeny pre znalcov vo všeobecnosti uhrádza strana, ktorá súdny spor prehrala, a ak (v osobitných prípadoch) je za úhradu trov zodpovedný štát, uhrádza aj odmeny na znalcov. V prípade, že tieto trovy vopred uhradil štát, sú v nich zahrnuté aj odmeny znalcov.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Odmeny pre prekladateľov a tlmočníkov vo všeobecnosti uhrádza strana, ktorá súdny spor prehrala, a ak (v osobitných prípadoch) je za úhradu trov zodpovedný štát, uhrádza aj odmeny prekladateľov a tlmočníkov. V prípade, že tieto trovy vopred uhradil štát, sú v nich zahrnuté aj odmeny prekladateľov a tlmočníkov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDomovská stránka Advokátskej komory v Budapešti (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Súvisiace prílohy

Správa Maďarska k štúdii o transparentnosti trovPDF(533 Kb)en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 11/06/2019

Trovy konania - Malta

Na tejto stránke nájdete informácie o súdnych trovách na  Malte.


Trovy konania

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – zverenie dieťaťa do starostlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – výživné na dieťa

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – zmluva

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – zodpovednosť

Regulačný rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Poplatky právnických profesií sú regulované podľa sadzobníka E v zmysle zákonníka o sústave súdov a občianskoprávnom súdnom konaní (COCP), kapitola 12 zákonov Malty.

Právnici

Poplatky, ktoré účtujú právnici, sú regulované podľa sadzobníka E zoznamu A v prílohe zákonníka o organizácii súdnictva a občianskom súdnom konaní (COCP), (kapitola 12 zákonov Malty). Obhajcovia sa pri stanovovaní výšky svojich poplatkov, či už samostatne, alebo na základe dohody s klientom, riadia aj kódexom etiky a správania pre obhajcov. Podľa etického kódexu je poplatok primeraný vtedy, ak okrem iného zohľadňuje aj faktory ako potrebný čas, novosť a zložitosť dotknutých otázok; preberaná zodpovednosť, časové obmedzenia, charakter a trvanie profesionálneho vzťahu; skúsenosti, dobré meno a schopnosti obhajcu a náklady vymožiteľné od druhej strany.

Trovy stanovené právnym predpisom

Stanovené trovy v občianskoprávnych konaniach

Stanovené trovy pre strany sporu v občianskoprávnych konaniach

Stanovené trovy strán v spore sa menia v závislosti od charakteru prípadu, ako aj od toho, či ide o spor finančnej povahy.

Fáza občianskeho súdneho konania, keď stanovené trovy musia byť uhradené

Poplatky za podanie návrhu a súdne poplatky musia byť pri podaní návrhu na začatie súdneho konania uhradené.

Na konci súdneho konania sa vypracuje vyúčtovanie trov konania vrátane daní. Ak sa ukáže, že vypočítaná výška súdneho poplatku presahuje výšku sumy uhradenej pri podávaní návrhu vo veci prípadu, je potrebné vypočítať rozdiel a následne tento rozdiel žiadať od strany v spore, ktorá zapríčinila vznik prípadu.

Stanovené trovy v trestnoprávnych konaniach

Stanovené trovy pre strany sporu v trestnoprávnych konaniach

Pri trestnom súdnom konaní nevznikajú žiadne trovy.

Fáza trestného súdneho konania, keď stanovené trovy strán v spore musia byť uhradené

Trovy trestného súdneho konania sa civilným stranám neprisudzujú. Na konci prípadu však súd môže obvinenému nariadiť úhradu všetkých nákladov na znalcov vzniknutých v súvislosti s trestným stíhaním.

Stanovené trovy v ústavnoprávnych konaniach

Stanovené trovy pre strany sporu v ústavnoprávnych konaniach

Poplatky za ústavnoprávne prípady na súdoch prvej inštancie sú takéto:

Podanie návrhu

58,53 EUR

Súdny poplatok

58,23 EUR

Doručovanie listín (oznamovanie)

6,99 EUR

Poplatky právnikov sa účtujú po ukončení prípadu v rozsahu od 46,49 EUR až do 698,81 EUR. Ďalšie náklady súvisiace s výkonom profesie, ktoré môžu vzniknúť v priebehu konania vo veci prípadu, sú: 46,59 EUR za každý menší predložený návrh; 9,32 EUR za každé predvolanie na súd; 23,29 EUR za prísažné vyhlásenie, 4,66 EUR za každú kópiu listiny a 186,35 EUR za každé písomné podanie.

Fáza ústavného súdneho konania, keď stanovené trovy musia byť uhradené

Trovy sa uhrádzajú pri podaní návrhu na začatie konania.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

Právni zástupcovia sú povinní zaobchádzať so svojimi klientmi v zmysle zásad etického kódexu vypracovaného Komisiou pre správu súdnictva. Kódex právnym zástupcom ukladá vo vzťahu k ich klientom rôzne povinnosti. Povinnosti uvedené tu vyššie však v tomto kódexe nefigurujú.

Trovy znášané stranou, ktorá v spore uspela

Strana, ktorá v spore uspela, získa za bežných okolností všetky súdne trovy späť pod podmienkou, že vydaným rozsudkom sa nariadi úhrada trov strane, ktorá v spore neuspela.

Trovy znášané stranou, ktorá v spore neuspela

Strana, ktorá v spore neuspela, znáša trovy spojené so súdnym procesom, ako aj náklady vzniknuté strane, ktorá v spore uspela.

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov na Malte?

Sadzobníky A až L zákonníka o sústave súdov a občianskom súdnom konaní (COCP) (kapitola 12 zákonov Malty) stanovujú jednotlivé trovy a poplatky, ktoré sú splatné v súvislosti so súdnym konaním. Tieto informácie sú prístupné na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstva spravodlivosti, kultúry a miestnej samosprávy

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov na Malte?

Všetky zákony sú vypracované v maltskomanglickom jazyku, keďže oba tieto jazyky sú oficiálnymi jazykmi Malty.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Informácie o mediácii sú dostupné na webovej lokalite Odkaz sa zobrazí v novom okneArbitrážneho centra na Malte.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webová stránka obsahujúca informácie o trovách

Odkaz sa zobrazí v novom okneSekcia právnych služieb na webovej lokalite Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstva spravodlivosti, kultúry a miestnej samosprávy vám poskytuje:

 • všetky hlavné a ďalšie vnútroštátne právne predpisy,
 • právne publikácie vrátane zákonov, návrhov zákonov, právnych oznámení a stanov.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Nie sú k dispozícii žiadne informácie v súvislosti s dĺžkou trvania jednotlivých konaní. Na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdnych dvorov. však môžete každý mesiac nájsť okrem iných údajov aj informácie a štatistiky o prípadoch, ktoré sú predkladané a prejednávané súdmi a vo veci ktorých súdy vyniesli rozhodnutie.

Dvakrát ročne sa na tejto stránke publikuje veková analýza, ktorá uvádza vekové údaje v súvislosti s každým prípadom vypočúvaným ktorýmkoľvek sudcom a zmierovacím sudcom na všetkých súdoch a tribunáloch.

Kde nájdem informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho druhu konania?

Pozri vyššie.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa tieto informácie poskytujú?

Všetky súdne poplatky sú oslobodené od DPH. K poplatkom uvedeným v sadzobníku a splatným rozhodcom, právnym poradcom jednotlivých strán a iným súdom stanoveným znalcom je však potrebné zaplatiť 18-percentnú DPH.

Právna pomoc

Platná príjmová hranica v oblasti civilnej justície

Hoci existujú výnimky pre určité druhy súdnych konaní, vo všeobecnosti sa osoba kvalifikuje na získanie právnej pomoci, ak:

 • nevlastní žiaden majetok, ktorého čistá hodnota dosahuje alebo prevyšuje 6988,22 EUR, pričom do tejto sumy nepatria predmety z domácnosti určené na každodenné použitie, ktoré sú primerané a potrebné pre žiadateľa/-ku a jeho/jej rodinu,
 • jeho/jej ročná mzda nepresahuje výšku minimálnej mzdy vypočítanej pre osoby vo veku 18 rokov a viac.

Platná príjmová hranica v oblasti trestnej justície pre žalované osoby

Zákon pre tieto osoby nestanovuje osobitnú príjmovú hranicu. Právna pomoc sa však osobám žalovaným v trestnoprávnych veciach poskytuje automaticky, ak žalovaná osoba nebola schopná upovedomiť obhajcu alebo ak požiadala o právnu pomoc.

Platná príjmová hranica v oblasti trestnej justície pre obete trestných činov

Zákon pre tieto osoby nestanovuje osobitnú príjmovú hranicu. Právne oddelenie je však v zmysle zákona povinné (viac ako akýkoľvek právny poradca, ktorého si najme obeť) poskytnúť obeti trestného činu akúkoľvek potrebnú pomoc a podporu s konečným cieľom zabezpečiť, aby získala riadne odškodnenie.

Ďalšie podmienky súvisiace s poskytovaním právnej pomoci obetiam trestných činov

Žiadne ďalšie podmienky sa nevzťahujú na poskytovanie právnej pomoci obetiam trestných činov. Od údajných obetí trestných činov sa však očakáva, že budú poskytovať požadované informácie, ktorými disponujú, ako aj plne spolupracovať s právnym oddelením a úradom generálneho prokurátora.

Ďalšie podmienky súvisiace s poskytovaním právnej pomoci žalovaným osobám

Žiadne ďalšie podmienky sa nevzťahujú na poskytovanie právnej pomoci žalovaným osobám. Zákon však obhajcovi právnej pomoci umožňuje odmietnuť poskytnutie tejto pomoci z akéhokoľvek dôvodu, ktorý podľa názoru súdu prima facie (evidentne) zdôvodňuje toto odmietnutie. Aj za takýchto okolností však zákon vyžaduje, aby súd zabezpečil žalovanému právne zastupovanie tým, že mu určí obhajcu.

Bezplatné súdne konanie

Ak bola zúčastnenej strane udelená právna pomoc, všetky súdne konania sú bezplatné.

Kedy je strana, ktorá v spore neuspela, povinná nahradiť trovy strany, ktorá v spore uspela?

Výhradným privilégiom súdu je rozhodnúť o prerozdelení a prisúdení súdnych trov prípadu. Neexistuje žiaden úzus.

Odmeny znalcov

Odmeny znalcov sú regulované podľa sadzobníka G a K v zmysle zákonníka o organizácii súdnictva a občianskom súdnom konaní COCP (kapitola 12 zákonov Malty).

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Sadzobník B kapitoly 12 zákonov Malty uvádza, že pri každom preklade požadovanom v zmysle právnych predpisov alebo pre potreby súdu:

 • je poplatok 34,94 EUR.
 • Odmena pre prekladateľa alebo tlmočníka sa pohybuje v rozmedzí od 11,65 EUR do 58,23 EUR na hodinu podľa uváženia tajomníka.
 • Prekladatelia sú platení sumou 11,65 až 58,23 EUR za dokument, o čom takisto rozhoduje tajomník.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti, kultúry a miestnej samosprávy

Odkaz sa zobrazí v novom okneArbitrážne centrum na Malte

Odkaz sa zobrazí v novom okneSekcia právnych služieb

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdne dvory

Súvisiace prílohy

Správa Malty k štúdii o transparentnosti trov PDF(742 Kb)en


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 02/11/2020

Prípadová štúdia 2 – rodinné právo – opatrovníctvo dieťaťa - Malta

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – starostlivosti o deti boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov. Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka sa súdi o obmedzenie styku dieťaťa s otcom.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B) viacero rokov. Majú spolu dieťa, ale ihneď po narodení dieťaťa sa odlúčia. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka a dieťa sa presťahujú do iného členského štátu (členský štát A) – uvedené rozhodnutie súdu im to umožňuje – a otec zostane v členskom štáte B. Po niekoľkých rokoch sa matka súdi v členskom štáte A o úpravu styku dieťaťa s otcom


Trovy konania


Trovy na Malte

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

ARS

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Je táto možnosť otvorená pre tento druh prípadu?

Náklady

Prípad A

181,68 EUR

neuvádza sa

neuvádza sa

98,99 EUR

neuvádza sa

116,47 EUR

áno

Prípad B

181,68 EUR

neuvádza sa

neuvádza sa

98,99 EUR

116,47 EUR

nieNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie exekútora povinné?

Náklady

Prípad A

áno

Od minimálnej výšky 81,53 EUR do 174,70 EUR

nepovinné

neuvádza sa

neuvádza sa

nie

neuvádza sa

Prípad B

áno

Od minimálnej výšky 81,53 EUR do 174,70 EUR

nepovinné

neuvádza sa

neuvádza sa

nie

neuvádza saNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

nie

neuvádza sa

Zabezpečovací príkaz na požadovanú sumu

23,28 EUR

neuvádza sa

neuvádza sa

Prípad B

nie

neuvádza sa

Zabezpečovací príkaz na požadovanú sumu

23,28 EUR

neuvádza sa

neuvádza saNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je podpora v plnej miere?

Podmienky

Prípad A

Právna pomoc sa uplatňuje, ak osoba žije zo sociálnych dávok alebo minimálnej mzdy a ak nevlastní viac ako jednu nehnuteľnosť.

neuvádza sa

neuvádza sa

Prípad B

Právna pomoc sa uplatňuje, ak osoba žije zo sociálnych dávok alebo minimálnej mzdy a ak nevlastní viac ako jednu nehnuteľnosť.

neuvádza sa

neuvádza sa
Prípadová

štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

ÁNO

Závisí od výsledného rozsudku

Súkromné konzultácie s právnymi zástupcami (mimosúdne náklady)

neuvádza sa

Prípad B

ÁNO

Závisí od výsledného rozsudku

Súkromné konzultácie s právnymi zástupcami (mimosúdne náklady)

neuvádza saNáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približné náklady

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približné náklady

Opis

Približné náklady

Prípad A

Preklad sa vypracuje na žiadosť jednej zo zúčastnených strán. Môže ísť len o preklad len z maltčiny do angličtiny alebo naopak. Preklady do iných jazykov si musia zúčastnené strany zabezpečiť na vlastné náklady.

17,47 EUR (paušálna sadzba formou registračného poplatku za každý preklad)

Vzťahuje sa, iba ak svedok nehovorí maltským ani anglickým jazykom

Od 11,65 EUR do 58,23 EUR/hod.

Náklady spojené s oznamovaním zúčastnenej strane so sídlom v zahraničí

Závisí od poplatkov, ktoré účtujú iné členské štáty.

Prípad B

Preklad sa vypracuje na žiadosť jednej zo zúčastnených strán. Môže ísť len o preklad len z maltčiny do angličtiny alebo naopak. Preklady do iných jazykov si musia zúčastnené strany zabezpečiť na vlastné náklady.

17,47 EUR (paušálna sadzba formou registračného poplatku za každý preklad)

Vzťahuje sa, iba ak svedok nehovorí maltským ani anglickým jazykom

Od 11,65 EUR do 58,23 EUR/hod.

Náklady spojené s oznamovaním zúčastnenej strane so sídlom v zahraničí

Závisí od poplatkov, ktoré účtujú iné členské štáty.Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 02/11/2020

Prípadová štúdia 3 – rodinné právo – výživné - Malta

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – výživného boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov.  Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Zostane nevyriešená iba otázka výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa o výšku výživného súdi.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B).  Majú trojročné dieťa. Odlúčia sa. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Matka s dieťaťom sa so súhlasom otca presťahujú do iného členského štátu (členský štát A), kde sa usadia.

Medzi rodičmi zostane nevyriešený spor týkajúci sa výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa súdi o výšku výživného v členskom štáte A.


Trovy konania


Súdne trovy na Malte

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

ARS

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Je táto možnosť otvorená pre tento druh prípadu?

Náklady

Prípad A

181,68 EUR

neuvádza sa

neuvádza sa

98,99 EUR

neuvádza sa

116,47 EUR

áno

Prípad B

181,68 EUR

neuvádza sa

neuvádza sa

98,99 EUR

116,47 EUR

Nie


Náklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie exekútora povinné?

Náklady

Prípad A

áno

0,5 % výživného splatného počas obdobia 10 rokov, ktoré sa môže zvýšiť na 1% na základe spoločnej dohody klienta a právnika, za predpokladu, že poplatok prevyšujúci stanovené 0,5 % nebude možné od druhej strany vymáhať.

nepovinné

neuvádza sa

neuvádza sa

Nie

neuvádza sa

Prípad B

áno

Závisí od výšky hodnoty sporu

nepovinné

neuvádza sa

neuvádza sa

Nie

neuvádza saNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Nie

neuvádza sa

Zabezpečovací príkaz na požadovanú sumu

23,28 EUR

neuvádza sa

neuvádza sa

Prípad B

Nie

neuvádza sa

Zabezpečovací príkaz na požadovanú sumu

23,28 EUR

neuvádza sa

neuvádza saNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je podpora v plnej miere?

Podmienky

Prípad A

Právna pomoc sa uplatňuje, ak osoba žije zo sociálnych dávok alebo minimálnej mzdy a ak nevlastní viac ako jednu nehnuteľnosť.

neuvádza sa

neuvádza sa

Prípad B

Právna pomoc sa uplatňuje, ak osoba žije zo sociálnych dávok alebo minimálnej mzdy a ak nevlastní viac ako jednu nehnuteľnosť.

neuvádza sa

neuvádza sa
Prípadová

štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá poskytuje právnu pomoc?

Prípad A

ÁNO

Závisí od výsledného rozsudku

Súkromné konzultácie s právnymi zástupcami (mimosúdne náklady)

neuvádza sa

Prípad B

ÁNO

Závisí od výsledného rozsudku

Súkromné konzultácie s právnymi zástupcami (mimosúdne náklady)

neuvádza saNáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približné náklady

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približné náklady

Opis

Približné náklady

Prípad A

Preklad sa vypracuje na žiadosť jednej zo zúčastnených strán. Môže ísť len o preklad len z maltčiny do angličtiny alebo naopak. Preklady do iných jazykov si musia zúčastnené strany zabezpečiť na vlastné náklady.

17,47 EUR (paušálna sadzba formou registračného poplatku za každý preklad)

Uplatňuje sa iba vtedy, keď svedok nehovorí maltským ani anglickým jazykom

Od 11,65 EUR do 58,23 EUR/hod.

Náklady spojené s oznamovaním zúčastnenej strane so sídlom v zahraničí

Závisí od poplatkov, ktoré účtujú iné členské štáty.

Prípad B

Preklad sa vypracuje na žiadosť jednej zo zúčastnených strán. Môže ísť len o preklad len z maltčiny do angličtiny alebo naopak. Preklady do iných jazykov si musia zúčastnenéstrany zabezpečiť na vlastné náklady.

17,47 EUR (paušálna sadzba formou registračného poplatku za každý preklad)

Uplatňuje sa iba vtedy, keď svedok nehovorí maltským ani anglickým jazykom

Od 11,65 EUR do 58,23 EUR/hod.

Náklady spojené s oznamovaním zúčastnenej strane so sídlom v zahraničí

Závisí od poplatkov, ktoré účtujú iné členské štáty.Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 02/11/2020

Prípadová štúdia 4 – obchodné právo – zmluva - Malta

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zmlúv boli členské štáty požiadané informovať predajcu o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Spoločnosť dodala tovar v hodnote 20 000 EUR. Nedostala za tovar zaplatené, pretože odberateľ sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli.

Predajca sa rozhodne súdiť o plnú výšku ceny tovaru.

Prípad B – medzištátna situácia: Spoločnosť so sídlom v členskom štáte B dodá odberateľovi v členskom štáte A tovar v hodnote 20 000 EUR. Zmluva sa riadi právom členského štátu B a je napísaná v jazyku členského štátu B. Predajca nedostal za tovar zaplatené, pretože odberateľ v členskom štáte A sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli. Predajca sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú výšku ceny tovaru, dohodnutú v zmluve s odberateľom.


Trovy konania


Trovy na Malte

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

ARS

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Je táto možnosť otvorená pre tento druh prípadu?

Náklady

Prípad A

680,16 EUR

neuvádza sa

195,65 EUR

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

Prípad B

680,16 EUR

neuvádza sa

195,65 EUR

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza saNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie exekútora povinné?

Náklady

Prípad A

ÁNO

Právny zástupca: 681,53 EUR

Právny zástupca: 227,18 EUR

nepovinné

neuvádza sa

neuvádza sa

NIE

neuvádza sa

Prípad B

ÁNO

Právny zástupca: 681,53 EUR

Právny zástupca: 227,18 EUR

nepovinné

neuvádza sa

neuvádza sa

Nie

neuvádza saNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

Štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

NIE

neuvádza sa

Zabezpečovací príkaz na uvedenú dlžnú sumu

46,59 EUR

neuvádza sa

neuvádza sa

Prípad B

NIE

neuvádza sa

Zabezpečovací príkaz na uvedenú dlžnú sumu

46,59 EUR

neuvádza sa

neuvádza saNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je podpora v plnej miere?

Podmienky

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá poskytuje právnu pomoc?

Prípad A

NIE

neuvádza sa

neuvádza sa

ÁNO

Závisí od výsledného rozsudku

Súkromné konzultácie s právnymi zástupcami (mimosúdne náklady)

neuvádza sa

Prípad B

NIE

neuvádza sa

neuvádza sa

ÁNO

Závisí od výsledného rozsudku

Súkromné konzultácie s právnymi zástupcami (mimosúdne náklady)

neuvádza saNáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približné náklady

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približné náklady

Opis

Približné náklady

Prípad A

Keď iba jedna zo zúčastnených strán hovorí po anglicky

34,94 EUR

Uplatňuje sa iba vtedy, keď svedok nehovorí maltským ani anglickým jazykom

Od 11,65 EUR do 58,23 EUR/hod.

Náklady spojené s oznamovaním zúčastnenej strane so sídlom v zahraničí

Závisí od poplatkov, ktoré účtujú iné členské štáty.

Prípad B

Keď iba jedna zo zúčastnených strán hovorí po anglicky

34,94 EUR

Uplatňuje sa iba vtedy, keď svedok nehovorí maltským ani anglickým jazykom

Od 11,65 EUR do 58,23 EUR/hod.

Náklady spojené s oznamovaním zúčastnenej strane so sídlom v zahraničí

Závisí od poplatkov, ktoré účtujú iné členské štáty.Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 02/11/2020

Prípadová štúdia 5 – obchodné právo – zodpovednosť - Malta

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zodpovednosti boli členské štáty požiadané informovať spotrebiteľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení dodá inštalačnej firme ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi a inštaluje ho v jeho dome.  V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou aj s poisťovňami.

Prípad B – medzištátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení v členskom štáte B dodá inštalačnej firme v členskom štáte C ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi v členskom štáte A a inštaluje ho v jeho dome. V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená v poisťovni vo svojom vlastnom členskom štáte. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou a s poisťovňou v členskom štáte A.


Trovy konania


Súdne trovy na Malte

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Prípad A

Minimálne 712,77 EUR (v závislosti od výšky hodnoty sporu)

neuvádza sa

195,65 EUR

neuvádza sa

Prípad B

Minimálne 712,77 EUR (v závislosti od výšky hodnoty sporu)

neuvádza sa

195,65 EUR

neuvádza saNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie exekútora povinné?

Náklady

Prípad A

ÁNO

Závisí od výšky hodnoty sporu

nepovinné

neuvádza sa

neuvádza sa

Nepovinné, ale v tomto prípade vysoko pravdepodobné

Závisí od výšky hodnoty sporu

Prípad B

ÁNO

Závisí od výšky hodnoty sporu

nepovinné

neuvádza sa

neuvádza sa

Nepovinné, ale v tomto prípade vysoko pravdepodobné

Závisí od výšky hodnoty sporuNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

NIE

neuvádza sa

Neuvádza sa, pretože sa neurčuje výška hodnoty sporu

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

Prípad B

NIE

neuvádza sa

Neuvádza sa, pretože sa neurčuje výška hodnoty sporu

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza saNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je podpora hradená v plnej miere?

Podmienky

Prípad A

Právna pomoc sa uplatňuje, ak osoba žije zo sociálnych dávok alebo minimálnej mzdy a ak nevlastní viac ako jednu nehnuteľnosť.

neuvádza sa

neuvádza sa

Prípad B

Právna pomoc sa uplatňuje, ak osoba žije zo sociálnych dávok alebo minimálnej mzdy a ak nevlastní viac ako jednu nehnuteľnosť.

neuvádza sa

neuvádza sa
Prípadová

štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá poskytuje právnu pomoc?

Prípad A

ÁNO

Závisí od výsledného rozsudku

Súkromné konzultácie s právnymi zástupcami (mimosúdne náklady)

neuvádza sa

Prípad B

ÁNO

Závisí od výsledného rozsudku

Súkromné konzultácie s právnymi zástupcami (mimosúdne náklady)

neuvádza saNáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približné náklady

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približné náklady

Opis

Približné náklady

Prípad A

Keď iba jedna zo zúčastnených strán hovorí po anglicky

34,94 EUR

Uplatňuje sa iba vtedy, ak svedok nehovorí maltským ani anglickým jazykom

Od 11,65 EUR do

58,23 EUR/hod.

Náklady spojené s oznamovaním zúčastnenej strane so sídlom v zahraničí

Závisí od poplatkov, ktoré účtujú iné členské štáty.

Prípad B

Keď iba jedna zo zúčastnených strán hovorí po anglicky

34,94 EUR

Uplatňuje sa iba vtedy, ak svedok nehovorí maltským ani anglickým jazykom

Od 11,65 EUR do 58,23 EUR/hod.

Náklady spojené s oznamovaním zúčastnenej strane so sídlom v zahraničí

Závisí od poplatkov, ktoré účtujú iné členské štáty.Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 02/11/2020

Trovy konania - Holandsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto stránke nájdete informácie o súdnych trovách v Holandsku.


Trovy konania

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

S výnimkou poplatkov splatných entitám poskytujúcim dotovanú právnu pomoc poplatky v Holandsku nie sú regulované.

Fixné náklady

Fixné náklady pre sporné strany v občianskoprávnych konaniach

Zákon o poplatkoch v občianskoprávnych konaniach (WTBZ) (Wet tarieven in burgerlijke zaken) stanovuje, že strany sporu v občianskoprávnych konaniach sú povinné zaplatiť registračné poplatky.

Fixné náklady pre sporné strany v trestných konaniach

V rámci holandského trestného práva nie sú pre sporné strany stanovené žiadne fixné náklady na trestné konania.

Fixné náklady pre sporné strany v ústavných konaniach

V rámci holandského právneho systému neexistujú právne predpisy pre ústavné konania pred súdom.

Fáza občianskoprávneho konania, v rámci ktorej sporné strany musia platiť fixné náklady

V občianskoprávnych konaniach sa vyberajú fixné poplatky od každého žalobcu, a to od prvého oznámenia, že sa prípadom bude zaoberať súd, a od každého obžalovaného, ktorý sa dostal pred súd. Každý súd vyberá fixný poplatok za vyplnenie inej žiadosti ako žiadosti uvedenej v článku 14 ods. 3 alebo za žalobnú odpoveď. Nezaplatenie alebo omeškanie zaplatenia tohto poplatku nemá vplyv na hlavné súdne konanie.

Fáza trestného konania, v rámci ktorej sporné strany musia platiť fixné náklady

Aj v tomto prípade platí to isté ako pre občianskoprávne konania.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

V tejto oblasti nie sú stanovené žiadne povinnosti vyplývajúce zo zákona. Možno ich však vyvodiť z Etického kódexu advokátov z roku 1992 (viac informácií nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskej advokátskej komory) a Etického kódexu advokátov EÚ. Pozri napríklad pravidlo 26 Etického kódexu advokátov, v ktorom sa stanovuje: keď advokát prevezme prípad, je povinný prediskutovať jeho finančné dôsledky s klientom a poskytnúť podrobné informácie o spôsobe a frekvencii platby. Článok 3 ods. 7 bod 1 Edického kódexu advokátov v Európskej únii o. i. stanovuje: snahou právnika by za každých okolností malo byť dosiahnuť čo najefektívnejšie finančné riešenie klientovho sporu a mal by klientovi poskytnúť poradenstvo v primeranom čase o vhodnosti dosiahnutia dohody a/alebo o alternatívnom riešení sporu.

Trovy, ktoré musí zaplatiť strana, ktorá vyhrala súdny spor

V občianskoprávnom konaní musí strana, ktorá vyhrala súdny spor, zaplatiť poplatky za:

 • právnu pomoc (napríklad poplatky právnikovi),
 • odškodnenie alebo kompenzáciu svedkov alebo odborníkov,
 • náklady na cestovné a ubytovanie a
 • ostatné výdavky právneho a mimoprávneho charakteru.

Trovy, ktoré musí zaplatiť strana, ktorá prehrala súdny spor

Strana, ktorá prehrala súdny spor, môže znášať tie isté náklady ako strana, ktorá súdny spor vyhrala, súd však musí vyniesť rozsudok o zaplatení trov strany, ktorá súdny spor vyhrala.

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov v Holandsku?

Zákon o poplatkoch v občianskom súdnom konaní spolu s ostatnými holandskými zákonmi nájdete okrem iného aj na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebových stránkach holandskej vlády.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Holandsku?

Informácie o zdrojoch trov v Holandsku sú dostupné len v holandskom jazyku.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Tieto informácie sú dostupné na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneHolandského inštitútu pre mediáciu (NMI) a na stránke venovanej Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdnej mediácii na portáli holandskej justície a Najvyššieho súdu Holandska.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webové lokality obsahujúce informácie o trovách

Osobitná webová stránka (stránka s informáciami o trovách súdneho konania) na webovej lokalite holandskej justície a Najvyššieho súdu Holandska umožňuje prístup k Odkaz sa zobrazí v novom okneďalším informáciám o trovách súdneho konania.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Výročná správa Súdnej rady (Raad voor de rechtspraak) obsahuje informácie o trvaní súdnych konaní. Správa je k dispozícii online na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite holandských súdov.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa sprístupňujú tieto informácie?

Pri uverejňovaní informácií o trovách sa poskytujú výlučne údaje o DPH (v prípade, že sa uplatňuje).

Aké sú príslušné sadzby?

Všeobecná sadzba DPH uplatňovaná na tovary a služby je 21 %.

Právna ochrana

Platná hranica príjmu v oblasti civilného súdnictva

Pozri článok 12 ods. 1 spolu s článkom 34 zákona o právnej pomoci (WRB) (Wet op de rechtsbijstand).

Platná hranica príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obžalovaných

Právna pomoc je bezplatná v prípade, keď právneho zástupcu určí súd (pozri článok 43 zákona o právnej pomoci). V ostatných prípadoch môže Rada pre právnu pomoc vymenovať advokáta osoby oprávnenej na zastupovanie advokátom v súlade s Trestným zákonníkom alebo Trestným poriadkom (pozri článok 44 ods. 1 zákona o právnej pomoci). Podľa článku 35 zákona o právnej pomoci je sporná strana povinná zaplatiť príspevok v pomere ku svojmu príjmu v prípadoch, keď je právna pomoc poskytovaná na základe pridelenia.

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti trestného práva pre obete

V článku 44 ods. 5 zákona o právnej pomoci sa uvádza, že právna pomoc pre obete sexuálneho napadnutia alebo násilných trestných činov je bezplatná bez ohľadu na platobnú schopnosť obete, ak bolo začaté súdne konanie a ak má obeť nárok na odškodnenie podľa článku 3 zákona o fonde na vyplácanie odškodného v prípade trestných činov.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obžalovaným

Právna pomoc nebude poskytnutá:

 • ak sa jej uplatňovanie vzťahuje na trestný prípad a
 • ak sa na základe zákona, ktorý bol porušený, stanoví pokuta, ktorá je nízka v porovnaní s príjmom obžalovaného. Pozri článok 12 ods. 2 písm. c) zákona o právnej pomoci.

V článku 5 ods. 1 nariadenia, ktorým sa stanovuje nariadenie o právnej pomoci a kritériách udeľovania, sa uvádza, že (okrem konzultácie) sa neposkytuje žiadna právna pomoc v prípade trestných konaní, ak sa prípadom zaoberá okresný súd. V druhom odseku tohto článku sa uvádza, že v prípade odchýlenia od prvého odseku môže byť vymenovaný právny zástupca, ak si to vyžadujú osobitné záujmy spornej strany alebo ak si to vyžadujú konkrétne skutočnosti alebo právna zložitosť prípadu.

Súdne konania bez povinnosti zaplatenia trov

Obžalovaní a odporcovia nie sú povinní zaplatiť žiadne fixné poplatky v prípadoch, ktorými sa zaoberá okresný súd alebo tribunál, ktorý rieši spory s prenajímateľom.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Rozhodnutie o tom, ktorá strana musí uhradiť trovy súdneho konania, vydáva súd na základe jednotnej sadzby (t. j. nie na základe súčasne vzniknutých trov).

Odmeny znalcov

Odmeny a náhrady nákladov za znaleckú činnosť bývajú v rôznej výške. Presné sumy možno nájsť vo Odkaz sa zobrazí v novom oknevyhláške z 28. augusta 2012, ktorou sa mení vyhláška o tarifných sadzbách odmien a náhrad v trestnom konaní z roku 2003. Uvedenou vyhláškou sa mení a dopĺňa vyhláška o tarifných sadzbách v trestnom konaní z roku 2003.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Odmeny za preklady a tlmočenie stanovuje Ministerstvo bezpečnosti a spravodlivosti takto:

 • Tlmočníci dostávajú sadzbu 43,89 EUR na hodinu. Ďalej dostávajú súdni tlmočníci jednorazovú odmenu vo výške 20,23 EUR na kompenzáciu cestovného a času čakania (fixná odmena). Cestovné výdavky sa uhrádzajú vo výške 1,55 EUR za kilometer.
 • Za preklady z alebo do francúzskeho, nemeckého a anglického jazyka sa vypláca sadzba vo výške 0,79 EUR za riadok. Na ostatné jazyky sa uplatňuje sadzba vo výške 0,14 EUR za slovo (v cieľovom jazyku) a 0,28 EUR za znak v prípade orientálnych jazykov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMediácia NMI

Odkaz sa zobrazí v novom okneRechtspraak.nl

Súvisiace prílohy

Správa Holandska k štúdii o transparentnosti trov.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 29/04/2013

Trovy konania - Rakúsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: španielčina.

Táto stránka obsahuje informácie o trovách konania v Rakúsku.


Trovy konania

Regulačný rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Advokáti

Podľa rakúskeho kódexu advokátov sa klient a právny zástupca v zásade môžu slobodne dohodnúť na odmene, ktorú má klient zaplatiť advokátovi za poskytnuté služby.

Odmena sa môže určiť podľa hodinovej sadzby alebo ako paušálny poplatok. Pri paušálnej odmene sa jednotlivé úkony a použitý čas nerátajú. Ak sa strany výslovne nedohodli na odmene, predpokladá sa, že sa dohodli na primeranej odmene podľa taríf poplatkov stanovených v zákone o sadzbách advokátov alebo podľa všeobecných kritérií pre honoráre advokátov.

V Občianskom súdnom poriadku (Zivilprozessordnung – „ZPO“) a zákone o sadzbách advokátov sa ustanovuje, že v občianskoprávnych konaniach musí súd určiť podiel nákladov, ktoré musí strana, ktorá spor prehrá, nahradiť druhej strane, pričom poplatky vychádzajú z hodnoty sporu, ako aj z dĺžky a povahy uskutočnených úkonov. Zákon o sadzbách advokátov je uplatniteľný na klientov len v prípade, ak sa na tom advokát a klient dohodnú.

V trestných konaniach musí v zásade každá osoba (obžalovaný/obvinený, súkromný prokurátor, súkromná osoba uplatňujúca si nárok), ktorá poverila advokáta zastupovaním, znášať vzniknuté náklady. Platí to aj v prípade, keď je obhajca vymenovaný ex offo, pokiaľ nie sú splnené predpoklady na poskytnutie právnej pomoci. Trovy sa spravidla líšia podľa druhu a zloženia príslušného súdu (napr. okresný súd, krajinský súd so samosudcom, senát zložený z laických sudcov, porota).

Exekútori

Odmena, ktorú dostáva súdny exekútor za svoju činnosť, je stanovená v zákone o exekučných poplatkoch (Vollzugsgebührengesetz). Zákon stanovuje predovšetkým exekučný poplatok, ktorý veriteľ uplatňujúci si nárok musí zaplatiť, keď podá návrh na exekúciu, spolu s paušálnym poplatkom stanoveným v zákone o súdnych poplatkoch (Gerichtsgebührengesetz – „GGG“).

Exekučný poplatok Odkaz sa zobrazí v novom okne§ 2 zákona o exekučných poplatkoch) je súčasťou trov exekučného konania. Na žiadosť veriteľa môže súd pri rozhodovaní o trovách konania určiť, že exekučný poplatok má uhradiť dlžník.

Exekútorovi prináleží aj odmena za prijatie platieb. Táto odmena sa môže odpočítať z vymáhanej sumy( Odkaz sa zobrazí v novom okne§ 11 zákona o exekučných poplatkoch).

Trovy konania

Trovy v občianskoprávnom konaní

Trovy pre strany sporu v občianskoprávnych konaniach

Súdne trovy, ktoré sa majú zaplatiť za úkony vykonané súdom, sa určujú buď ako paušálne poplatky (pevne stanovené poplatky) alebo ako sadzby vyjadrené v percentách (promile), teda ako sadzby z vymeriavacieho základu. Ich výška závisí od povahy veci, ako aj od hodnoty sporu (ktorá sa určuje podľa výšky nároku v peňažnom vyjadrení).

Kedy sa musia zaplatiť trovy v občianskoprávnom konaní?

Paušálne poplatky sa pri občianskoprávnom konaní na prvom stupni musia zaplatiť pri podaní návrhu na začatie konania. Poplatok je splatný len raz, bez ohľadu na to, či návrh obsahuje viac než jeden nárok alebo sa týka viac než jednej osoby a vzťahuje sa na celé konanie na prvom stupni. Ak sa obžaloba počas konania rozšíri, môžu tým vzniknúť aj ďalšie poplatky. Tieto sa majú zaplatiť pri predložení podaní.

Ak sa obžaloba rozšíri v priebehu ústneho pojednávania, poplatky sa stávajú splatnými začatím zápisu do protokolu. V prípade konania na druhom alebo treťom stupni je poplatok splatný pri podaní návrhu na odvolanie (§ 2 bod 1 zákona o súdnych poplatkoch – „GGG“). Na rozdiel od toho pri nesporových konaniach sa niekedy platí poplatok za rozhodnutie namiesto poplatku za uplatnený nárok.

Trovy v trestnom konaní

Trovy pre strany sporu v trestnom konaní

Iba pri podaní súkromnej žaloby sa má platiť poplatok podľa položky 13 sadzobníka v zákone o súdnych poplatkoch (GGG).

Kedy sa musia zaplatiť trovy v trestnom konaní?

Pevne stanovené poplatky sa musia zaplatiť na začiatku konania.

Trovy v konaniach pred Ústavným súdom

Trovy strán sporu v konaniach pred Ústavným súdom
Poplatok je podľa § 17a bodu 1 zákona o ústavnom súde (Verfassungsgerichtshofgesetz –„VFGG“) 220 EUR.
Kedy sa musia zaplatiť trovy konania pred Ústavným súdom?
Pevne stanovené poplatky sa musia zaplatiť na začiatku konania.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť

Práva a povinnosti strán

Vo všeobecnosti je advokát povinný informovať svojho klienta, ako sa počítajú trovy konania a aké náklady môžu klientovi vzniknúť. V tejto súvislosti sa v § 50 ods. 2 usmernení k výkonu profesie právneho zástupcu a dohľadu nad plnením povinností advokátov (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts – „RL-BA“) odporúča, aby advokát pri prijímaní nového mandátu informoval svojho klienta o tom, na základe čoho sa bude odmena účtovať a o jeho nároku na priebežné vyúčtovanie.

Pokiaľ sa strany nedohodli na paušálnej odmene, má klient právo požadovať v primeraných intervaloch priebežné vyúčtovanie alebo výkaz dovtedy poskytnutých služieb, alebo času stráveného na veci (ak bolo dohodnuté vyúčtovanie podľa hodinových sadzieb).

Rovnako by sa mal dohodnúť začiatok a frekvencia priebežného vyúčtovania ešte pred najatím právnika.

Stanovovanie súdnych trov – právne základy

Kde sa možno informovať o  predpisoch určujúcich súdne trovy v Rakúsku?

Zákonné predpisy o úhradách trov pri sporovom občianskoprávnom konaní (vrátane obchodných vecí) sú uvedené v § 40 až 55 Občianskeho súdneho poriadku (Zivilprozeßordnung„ZPO“). V rodinných záležitostiach, najmä pri rozvode po vzájomnej dohode, sa spory o opatrovnícke právo, právo styku a nároky na výživné riešia v nesporových konaniach. Nesporové konania podliehajú iným pravidlám zodpovednosti za náhradu trov. Všeobecné pravidlá sú ustanovené v § 78 zákona o nesporových konaniach (Außerstreitgesetz – „AußStrG“). Výnimky z týchto všeobecných pravidiel platia okrem iného pre konania o opatrovníckom práve, práve styku a nárokoch na výživné pre maloletých. Náhradu trov v trestnom konaní upravujú ustanovenia § 380 až 395 Trestného poriadku (Strafprozeßordnung – „StPO“).

Prehľad poplatkov, na ktoré majú advokáti nárok, je dostupný v online informačnej brožúre na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneRakúskej advokátskej komory (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag). Všeobecné informácie sú dostupné aj cez domovskú stránku Odkaz sa zobrazí v novom okneHELP – Služby pre Rakúsko cez link: Leben in Österreich > Zivilrecht > Zivilverfahren.

Webová stránka Odkaz sa zobrazí v novom okneHELP – Služby pre Rakúsko obsahuje všeobecné informácie o súdnych poplatkoch. Texty zákonov (zákon o súdnych poplatkoch, tarify poplatkov) si možno stiahnuť cez link k  Odkaz sa zobrazí v novom oknespolkovému právnemu informačnému systému na domovskej stránke úradu spolkového kancelára.

V akých jazykoch sú k dispozícii informácie o trovách v Rakúsku?

V nemčine.

Kde sa možno informovať o mediácii/zmierovacom konaní?

Zoznam mediátorov (vedený ministerstvom spravodlivosti) je k dispozícii na vlastnej Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej stránke dostupnej z webovej stránky ministerstva spravodlivosti.

Pokiaľ ide o nápravné súdnictvo v trestných veciach, informácie o mimosúdnej náprave (mediácii medzi obžalovaným a postihnutým) sú dostupné na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneNový začiatok (aj v angličtine).

Kde možno nájsť ďalšie informácie o trovách konania?

Online informácie o trovách konania

Všeobecné informácie o rakúskom justičnom systéme, o trovách a o spolkovom ministerstve spravodlivosti sa nachádzajú na oficiálnej webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknerakúskej justície, ako aj na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneHELP – Služby pre Rakúsko, ktorá poskytuje informácie zrozumiteľné pre čitateľov.

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový právny informačný systém ponúka doslovné znenia nasledujúcich zákonov:

 • zákon o súdnych poplatkoch (GGG),
 • zákon o nárokoch na odmeny (GebAB),
 • kódex advokátov (Rechtsanwaltsordnung – „RAO“),
 • zákon o sadzbách advokátov (Rechtsanwaltstarifgesetz – „RATG“).

Znenie všeobecných kritérií pre honoráre (Allgemeinen Honorar-Kriterien – „AHK“) je dostupné na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneRakúskej advokátskej komory.

Kde možno nájsť informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých druhov konaní?

So žiadosťou o tieto informácie sa obráťte priamo na rakúske ministerstvo spravodlivosti.

Kde možno nájsť informácie o priemerných celkových trovách jednotlivých druhov konania?

Súdne trovy splatné za jednotlivé druhy konaní sa stanovujú vopred (zákon o súdnych poplatkoch) a môžu sa zmeniť, ak sa hodnota sporu zmení smerom nahor alebo nadol.

Trovy, ktoré má uhradiť strana v občianskom konaní, ktorá spor prehrá, strane, ktorá spor vyhrá (odmeny advokátom, odmeny znalcom, náklady na tlmočenie, resp. preklady) určí súd podľa zákona o sadzbách advokátov (pokiaľ ide o odmeny advokátom) a zákona o nárokoch na odmeny (pokiaľ ide o odmeny znalcom, náklady na tlmočenie, resp. preklady). Tieto náklady vychádzajú prevažne z vynaložených výdavkov a času stráveného na prípade. Preto nie je možné vopred stanoviť konkrétnu sumu.

V zásade sa môže výška odmeny, ktorú má klient zaplatiť advokátovi, stanoviť dohodou medzi nimi.

Daň z pridanej hodnoty

Kde možno nájsť informácie o dani z pridanej hodnoty? Aké vysoké sú sadzby?

Výkony advokátov podliehajú dani z pridanej hodnoty. Sadzba tejto dane v Rakúsku je 20 %. Podobne ako ostatné výdavky, aj táto daň sa musí zaplatiť advokátovi osobitne, ako sa ustanovuje v § 16 zákona o sadzbách advokátov a v § 17 všeobecných kritérií pre honoráre. Daň z obratu nie je zahrnutá v tarifách poplatkov ustanovených v zákone o sadzbách advokátov, ani vo všeobecných kritériách pre honoráre.

Právna pomoc v konaní

Uplatniteľná hranica príjmov v občianskoprávnych veciach

Právna pomoc nevychádza zo zákonom stanovených hraníc príjmov. V občianskoprávnych veciach (a v obchodných veciach) sa právna pomoc riadi rakúskym občianskym súdnym poriadkom. Ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku sa vzťahujú primerane aj na nesporové konania. Rozhodnutia o poskytovaní právnej pomoci prijíma súd, ktorý vo veci koná na prvom stupni.

Právna pomoc sa poskytne účastníkovi konania len vtedy, keď jeho príjem, finančné podmienky a vyživovacie povinnosti sú také, že si nemôže dovoliť uhradiť trovy súdneho konania bez toho, aby to malo nepriaznivý vplyv na výšku finančných prostriedkov na obživu potrebných na vedenie skromného spôsobu života. Právna pomoc sa neposkytne, ak konanie alebo obhajoba sú preukázateľne bezdôvodné alebo nemajú žiadne vyhliadky na úspech. Súd v každom jednotlivom prípade rozhodne, ktoré z ďalej uvedených nárokov sa majú priznať.

V Rakúsku môže právna pomoc zahŕňať:

 • dočasné odpustenie úhrady súdnych poplatkov, odmien svedkom, znalcom a tlmočníkom, resp. prekladateľom, náklady nevyhnutných verejných oznámení, náklady správcu majetku a všetkých prípadných hotovostných úhrad, ktoré vykonal súdom určený zákonný zástupca alebo advokát.
 • zastupovanie advokátom.

Do troch rokov po skončení konania môže byť strana prijímajúca právnu pomoc požiadaná, aby čiastočne alebo v plnom rozsahu uhradila náklady právnej pomoci, keď sa jeho finančná situácia primerane zmení a bude v stave ich uhradiť bez toho, aby to malo nepriaznivý vplyv na jeho živobytie.

Uplatniteľná hranica príjmov v trestnom konaní pre obžalovaných/obvinených a pre obete trestných činov

Neexistujú žiadne pevne stanovené hranice na určenie, či obžalovaný alebo obeť/súkromná osoba uplatňujúca si nárok spĺňajú podmienky na poskytnutie právnej pomoci. Hlavným kritériom je v tomto prípade príjem vyšší než minimálna mzda alebo nižší než náklady na primerané živobytie.

Životné minimum sa pravidelne prehodnocuje a jej aktuálna výška je uverejnená na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknerakúskej justície.

Podmienky poskytnutia právnej pomoci obetiam trestných činov

Pokiaľ nie je nárok na právnu pomoc v konaní (Prozessbegleitung) v zmysle § 66 ods. 2 rakúskeho trestného poriadku, súkromný navrhovateľ má nárok na právnu pomoc, ak

 • zastúpenie advokátom si nemôže dovoliť bez toho, aby to malo nepriaznivý vplyv na jeho nevyhnutnú obživu (pozri k tomu vyššie uvedené údaje k nákladom na živobytie) a
 • zastúpenie advokátom je v záujme výkonu spravodlivosti, najmä v záujme náležitého vymáhania nárokov s cieľom predísť ďalšiemu občianskoprávnemu konaniu.

Podmienky poskytnutia právnej pomoci pre obžalovaných/obvinených

Predpokladom na poskytnutie právnej pomoci je, že táto – odhliadnuc od splnenia finančných predpokladov – je v záujme výkonu spravodlivosti, predovšetkým v záujme náležitej obhajoby.

V záujme výkonu spravodlivosti je pridelenie obhajcu v každom prípade odôvodnené, keď ide o prípad povinnej obhajoby v zmysle § 61 ods. 1 Trestného poriadku (pozri k tomu ďalej):

 • ak je obžalovaný/obvinený slepý, hluchý, nemý alebo akokoľvek inak postihnutý; alebo ak súdny jazyk nie je dostatočne zrozumiteľný,
 • pri odvolacom konaní,
 • ak sú s prípadom spojené zložité vecné a právne okolnosti.

V prípade povinnej obhajoby musí obžalovaného/obvineného zastupovať obhajca. Podľa § 61 ods. 1 Trestného poriadku je obhajoba povinná v týchto prípadoch uvedených v zákone:

 • pokiaľ sa osoba nachádza vo vyšetrovacej väzbe,
 • počas celého konania, ak ide o umiestnenie obžalovaného v ústave pre duševne postihnutých páchateľov,
 • ak sa súdny proces týka umiestnenia obžalovaného v ústave pre závislých páchateľov, ktorí potrebujú odvykaciu liečbu, alebo umiestnenia v ústave pre nebezpečných recidivistov,
 • ak súdny proces prebieha pred porotou alebo senátom zloženým z laických sudcov na krajinskom súde,
 • ak súdny proces prebieha pred samosudcom na krajinskom súde, ak za trestný čin hrozí trest odňatia slobody na viac než tri roky okrem prípadov vlámania podľa § 129 bodov 1 až 3 Trestného poriadku a prechovávania podľa § 164 ods. 4 Trestného poriadku,
 • v odvolacom konaní proti rozsudku senátu zloženého z laických sudcov alebo poroty,
 • pri výkone žiadosti o obnovu trestného konania a pri jej verejnom prerokúvaní.

Bezplatné súdne konanie

V trestných konaniach majú obete násilných činov, nebezpečného vyhrážania alebo sexuálne motivovaných trestných činov, ako aj ich manželky/manželia, životné družky/druhovia, najbližší príbuzní, brat alebo sestra danej osoby, ktorých smrť by mohla byť spôsobená trestným činom, alebo ďalší príbuzní, ktorí boli svedkami trestného činu, nárok na bezplatnú psychosociálnu alebo právnu pomoc v konaní s cieľom chrániť práva obetí v trestnom konaní. Psychosociálna pomoc v konaní zahŕňa prípravu poškodeného na konanie a emočnú záťaž spojenú s konaním. Psychosociálnu alebo právnu pomoc v konaní poskytujú organizácie pomoci obetiam, ktoré zmluvne poverilo ministerstvo spravodlivosti podľa § 66 ods. 2 Trestného poriadku.

V nesporových konaniach sa neplatia žiadne poplatky za konania o ustanovení správcu majetku, ani v konaniach o opatrovníckom práve alebo práve styku. Poplatky sa takisto neplatia za konania podľa zákona o umiestnení do ústavu (Unterbringungsgesetz) a zákona o domácej starostlivosti (Heimaufenthaltsgesetz). Právna pomoc sa môže poskytnúť v podobe dočasného odpustenia poplatkov v prípade nízkeho príjmu a nedostatku majetku. Rozsah udelenej výnimky závisí od žiadosti a od uváženia súdu.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strane?

Sporové konanie

Trovy v občianskoprávnych konaniach (vrátane obchodných vecí) upravuje rakúsky občiansky súdny poriadok (ZPO). V ZPO sa ustanovuje, že na začiatku musí každý účastník konania zaplatiť vzniknuté náklady úmerne jeho účasti na konaní. Ak súd vo veci rozhodne, vydá aj rozhodnutie o trovách konania. Uplatňuje sa pritom zásada úspešnosti. Strana, ktorá spor prehrá v každom bode obžaloby, musí druhej strane nahradiť všetky poplatky a náklady nevyhnutné na dosiahnutie spravodlivosti alebo obhajoby, spojené so súdnym konaním. Ak strany čiastočne vyhrajú a čiastočne prehrajú, musia sa trovy navzájom započítať alebo úmerne rozdeliť.

V určitých prípadoch je z dôvodu spravodlivosti odôvodnené upustenie od zásady úspešnosti:

 • v prípade neúspechu len v nepatrnej časti, ak v súvislosti so zamietnutou časťou obžaloby nevznikli žiadne mimoriadne náklady,
 • ak výšku nároku určia znalci alebo sa určí rozhodnutím súdu, ako aj v prípade vzájomného započítania,
 • ak konanie obžalovaného nebolo dôvodom na vznesenie obžaloby a pohľadávku priznal pri prvej príležitosti a
 • ak dôvod na automatické zrušenie súdneho konania alebo jeho vyhlásenie za neplatné možno pripísať jednej zo strán konania, od tejto strany sa môže požadovať, aby uhradila všetky trovy konania.

Nesporové konania

O rodinných záležitostiach (výživné, právo styku, opatrovnícke právo a rozvod na základe vzájomnej dohody) sa rozhoduje v nesporových konaniach. Všeobecné pravidlo o trovách nesporového konania sa uvádza v § 78 zákona o nesporových konaniach (Außerstreitgesetz – AußerStrG). Pri mnohých konaniach sa však uplatňuje výnimka z tohto pravidla. Aj tu sa uplatňuje zásada úspešnosti, ale môže sa od nej upustiť z dôvodov spravodlivosti. Tieto dôvody sú omnoho početnejšie než dôvody podľa Občianskeho súdneho poriadku. V prípade, keď sa nenárokuje žiadna náhrada škody, sa musia hotovostné výdavky (napr. odmeny znalcom) vyrovnať primerane podľa podielu na spornej záležitosti. Ak podiel nie je možné určiť, strany znášajú tieto výdavky rovnakým dielom.

Podrobné informácie o rôznych druhoch konaní (konania o výživnom, práve styku a opatrovníckom práve a rozvodové konania):

 • Pri rozvodovom konaní treba rozlišovať medzi sporovým konaním a rozvodovým konaním po vzájomnej dohode.

Sporové rozvodové konanie: v tomto prípade platia osobitné ustanovenia rakúskeho občianskeho súdneho poriadku. Ak žiadna zo strán nie je uznaná vinnou z rozpadu manželstva, trovy si musia navzájom započítať. Ak je dôvodom pre rozvod rozpad spoločnej domácnosti manželov a ak rozsudok obsahuje rozhodnutie o zodpovednosti za tento rozpad, trovy druhej strany musí zaplatiť ten z manželov, ktorý je uznaný vinným.

Rozvod po vzájomnej dohode: pre rozvod po vzájomnej dohode platia pravidlá nesporového konania. V tomto prípade podajú manželia na súde dva rovnaké návrhy. Keďže nejde o sporové konanie, nepriznávajú sa žiadne trovy konania. Hotovostné výdavky znášajú strany rovnakým dielom.

 • Konania o opatrovníckom práve a práve styku sú takisto nesporovými konaniami. V zmysle ustanovenia o výnimkách (§ 107 ods. 3 AußerStrG) sa pri týchto konaniach nepriznávajú žiadne trovy.
 • V ďalšom ustanovení o výnimkách (§ 101 ods. 2 AußerStrG) sa určuje, že v konaniach týkajúcich sa nároku na výživné na neplnoleté dieťa sa nepriznáva žiadna náhrada trov konania.

Trestné konanie

Osoba, ktorú v trestnom konaní zastupuje obhajca alebo iný zástupca, musí znášať aj trovy súvisiace s týmto zastupovaním, dokonca aj v prípade, ak jej bol advokát pridelený ex offo (§ 393 ods. 1 StPO).

V prípade uznania viny musí obžalovaný v zásade uhradiť aj trovy trestného konania (§ 389 ods. 1 StPO). V trestnom konaní môžu podľa Odkaz sa zobrazí v novom okne§ 381 ods. 1 StPO vzniknúť tieto náklady:

 • paušálny poplatok ako podiel na nákladoch konania, ktoré nie sú bližšie špecifikované, vrátane nákladov na vyšetrovanie a vykonanie príkazov prokuratúry alebo nevyhnutné úradné úkony súdu a ktoré sa podľa ods. 3 cit. ust. určujú v týchto medziach: v konaní pred porotou na krajinskom súde od 500 EUR do 10 000 EUR, v konaní pred senátom zloženým z laických sudcov na krajinskom súde od 250 do 5 000 EUR, v konaní pred samosudcom na krajinskom súde od 150 do 3 000 EUR a v konaní na okresnom súde od 50 do 1 000 EUR,
 • odmeny pre znalcov a v zásade aj pre tlmočníkov,
 • poplatky za informácie, stanoviská alebo odborné posudky úradov,
 • náklady na prevoz obžalovaného/obvineného z iného štátu a cestovné náklady svedkov pozvaných zo zahraničia,
 • náklady súvisiace s príkazom zakazujúcim nakladanie s majetkom, náklady na informácie o bankových účtoch, zhabanie listov, informácie o telekomunikačných údajoch, zachytávanie správ,
 • náklady spojené s výkonom trestného rozsudku s výnimkou nákladov na výkon trestu odňatia slobody,
 • súdne poplatky spojené s trestným konaním,
 • náklady na obhajcu alebo iných zástupcov,
 • paušálny poplatok ako podiel na nákladoch na právnu pomoc v konaní až do výšky 1 000 EUR.

S výnimkou nákladov uvedených v bode 3 a v bodoch 7 až 9 štát uhradí náklady vopred. Pri rozhodovaní o paušálnom poplatku uvedenom v ods. 1 bode 9 súd berie do úvahy ekonomickú situáciu povinného. Náklady na prizvanie tlmočníka sa neberú do úvahy, pokiaľ neboli nevyhnutné z dôvodu, že obžalovaný nedostatočne rozumie súdnej reči alebo v dôsledku postihnutia nie je schopný dorozumieť sa so súdom.

Podľa § 39 ods. 1 Trestného poriadku sa pri vymáhaní rozhodnutia súdu o trovách konania musí brať do úvahy skutočnosť, či tým nebude ohrozená schopnosť odsúdenej osoby hradiť svoje každodenné životné náklady a náklady svojej rodiny, ako aj splniť svoju povinnosť platiť odškodnenie. Súd môže vyhlásiť trovy za nevymáhateľné v prípade, keď trovy nemožno vymáhať z dôvodu, že odsúdená osoba je v hmotnej núdzi. Ak súd predpokladá, že v budúcnosti bude možné trovy vymôcť, ale v súčasnosti vymáhateľné nie sú, ekonomická situácia príslušnej osoby sa po určitom čase opäť preskúma. Zákonom stanovená premlčacia lehota na vymáhanie trov je päť rokov odo dňa vydania právoplatného rozhodnutia v konaní. Ak súd rozhodne, že odsúdená osoba musí znášať trovy konania a neskôr sa zistí, že nie je schopná ich zaplatiť, orgány zodpovedné za vymáhanie trov konania môžu predĺžiť lehotu na ich zaplatenie, povoliť ich splácanie v splátkach alebo znížiť trovy.

Ak je odsúdená osoba povinná na základe rozhodnutia trestného súdu zaplatiť aspoň čiastočnú náhradu súkromnej osobe uplatňujúcej si nárok, musí uhradiť aj trovy trestného konania, ktoré tejto súkromnej osobe vznikli.

Podľa § 393a Trestného poriadku môže osoba zbavená obžaloby požiadať spolkový štát o príspevok na úhradu nákladov na svoju obhajobu. Tieto náklady zahŕňajú nevyhnutné a skutočne vynaložené hotovostné výdavky, ako aj paušálny poplatok súvisiaci s nákladmi na obhajcu. Paušálna suma sa určí so zreteľom na rozsah a zložitosť obhajoby a rozsah nevyhnutných alebo účelne poskytnutých služieb obhajcov a nemôže presiahnuť nasledujúce sumy: 5 000 EUR za konanie pred porotou na krajinskom súde, 2 500 EUR za konanie pred senátom zloženým z laických sudcov na krajinskom súde, 1 500 EUR za konanie pred samosudcom na krajinskom súde súdoch a 450 EUR za konanie na okresnom súde.

Ak trestné stíhanie začne súkromný prokurátor alebo sa začalo na žiadosť súkromnej osoby uplatňujúcej si nárok podľa § 72 Trestného poriadku (subsidiárne stíhanie) a obžalovaný je zbavený viny, tento súkromný prokurátor alebo súkromná osoba uplatňujúca si nárok sú povinní zaplatiť všetky náklady súvisiace s obžalobou a prípadným ďalším konaním. Ak trestné stíhanie skončí zamietnutím veci (odvrátenie obžaloby) podľa § 198 až 209 Trestného poriadku, súkromná osoba uplatňujúca si nárok nemusí platiť trovy konania.

Odmeny znalcov

V občianskych konaniach v sporných veciach (ako aj v obchodných veciach) sa odmeny znalcov započítajú alebo rozdelia úmerne k miere úspechu danej strany v konaní (§ 43 ods. 1 ZPO).

V sporových rozvodových konaniach, ak nie je vynesené rozhodnutie o zavinení, si hotovostné výdavky musia strany navzájom započítať. Ak jedna strana zaplatila viac než polovicu hotovostných výdavkov, druhá strana jej musí uhradiť rozdiel. Ak je v rozsudku o rozvode jedna strana uznaná vinnou, táto strana musí nahradiť odmeny znalcov druhej strany.

Odmeny znalcov, ktoré boli pôvodne zaplatené z úradných zdrojov, musia súdu nahradiť strany konania, ktoré ich spôsobili alebo v záujme ktorých boli úradné kroky podniknuté, a to pri nasledujúcich konaniach: pri rozvodoch po vzájomnej dohode, konaniach o opatrovníckom práve a práve styku a konaniach týkajúcich sa nárokov na výživné pre neplnoleté deti. Ak sa povinnosť nahradiť trovy konania týka niekoľkých osôb, tieto sú za ich úhradu zodpovedné spoločne podľa § 1 bodu 5 zákona o súdnych poplatkoch (Gerichtliches Einbringungsgesetz – GEG) v spojení s § 2 ods. 1 GEG.

Výšku odmien znalcov upravuje zákon o nárokoch na odmeny (Gebührenanspruchsgesetz – „GebAG“). Táto výška závisí v jednotlivých prípadoch od obsahu a rozsahu znaleckého posudku požadovaného súdom.

V prípade trestných konaní tvoria odmeny znalcov súčasť trov konania (§ 381 ods. 1 Trestného poriadku), ktoré podľa § 389 ods. 1 trestného poriadku musí zaplatiť odsúdená osoba. Odmeny znalcov určuje súd alebo prokurátor a platí ich spolkový štát.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Predchádzajúce vysvetlenie platí aj na odmeny prekladateľov a tlmočníkov.

Súvisiace dokumenty

Správa Rakúska k štúdii o transparentnosti trovPDF(829 Kb)en

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okne§ 32 zákona o súdnych poplatkoch (GGG).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 16/05/2018

Trovy konania - Poľsko

Táto stránka vám poskytne informácie o trovách konania v Poľsku.


Trovy konania

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo - rozvod

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – starostlivosť o deti

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo - výživné

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo - zmluva

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo - zodpovednosť

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Advokáti

V Poľsku sa odmena advokátov v jednotlivých prípadoch určuje dohodou medzi advokátom (adwokat) a klientom v zmysle zákona. Môžu sa zohľadniť tieto faktory:

 • zložitosť a rozsah právneho problému,
 • čas potrebný na riadne vykonanie úlohy,
 • skúsenosti a odborné schopnosti advokáta,
 • lehoty,
 • stupeň naliehavosti,
 • iné faktory.

Podľa nariadenia ministra spravodlivosti z 28. septembra 2002 o poplatkoch za služby advokátov (Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie) musí odmena zohľadňovať:

 • zložitosť a druh veci,
 • prácu, ktorú je potrebné v súvislosti s vecou vykonať.

V osobitných prípadoch advokát môže v závislosti od materiálnej a rodinnej situácie klienta stanoviť nižšiu odmenu ako vyžaduje zákon o súdnych trovách v občianskoprávnych veciach (Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Trovy súdneho konania v zásade platí strana, ktorá spor prehrá. Suma, ktorú prizná sudca (advokátovi za zastupovanie) musí rešpektovať limit stanovený v nariadení ministra spravodlivosti z 28. septembra 2002 o poplatkoch za služby advokátov. Poplatok preto (podľa paragrafu 2) nemôže presiahnuť minimálnu sadzbu vynásobenú šiestimi ani hodnotu predmetu súdneho sporu. Výška poplatku však závisí aj od povahy a cieľov veci a etapy konania. V kapitolách 2 až 5 nariadenia sú stanovené minimálne poplatky pre rôzne typy vecí.

Právni poradcovia

Právni poradcovia (radcy prawni) v Poľsku sa riadia podobnými pravidlami ako advokáti.

Súdni exekútori

Poľské právo stanovuje poplatky pre súdnych exekútorov (komornicy) v zákone o súdnych exekútoroch a exekučnom konaní (Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji).

Všeobecné pravidlá sú:

Vo všetkých finančných veciach by sa odmena mala vypočítať ako percentuálna časť sumy pravdepodobnej pohľadávky. Keď súdny vykonávateľ zabezpečuje peňažnú pohľadávku, odmena, ktorú zaplatí veriteľ, nemôže presiahnuť 2 percentá hodnoty pohľadávky, nemôže byť ani nižšia ako 3 percentá priemerného mesačného platu alebo vyššia ako táto suma vynásobená piatimi.

Pri vymáhaní pohľadávky si súdny exekútor vyberie od dlžníka poplatok vo výške 15 percent pohľadávky. Táto odmena zároveň nemôže byť nižšia ako 10 percent priemerného mesačného platu a nemôže byť vyššia ako táto hodnota vynásobená tridsiatimi.

V nefinančných veciach, keď súdny exekútor zabezpečuje a vymáha nepeňažnú pohľadávku, je odmena pevne stanovená.

Fixné náklady

Fixné náklady v občianskoprávnych konaniach

Poplatky a výdavky upravuje zákon, ktorý upravuje súdne trovy v občianskoprávnych konaniach.

Poplatok je peňažná suma účtovaná za každý dokument predložený súdu v prípadoch, keď zákon stanovuje takýto poplatok. Existujú tri rôzne druhy poplatkov: variabilné, fixné a základné.

Výška poplatku sa líši v závislosti od povahy veci, t. j. občianskoprávna, rodinná, obchodná alebo iná. Pri určovaní trov konania sa do úvahy berie aj druh žaloby.

Výdavky zahŕňajú poplatky spojené s účasťou strán, svedkov a znalcov na konaní. Závisia od času a vynaloženého úsilia. Výdavky môžu zahŕňať odmeny pre tlmočníkov a prekladateľov, cestovné náklady a ubytovanie a odmenu za stratu príjmu svedkov z dôvodu času stráveného na súde. Ďalšie výdavky sú: odmeny iných inštitúcií a osôb, preskúmanie dôkazov, preprava a starostlivosť o zvieratá a predmety, čas strávený vo väzbe a vydanie oznámení.

Okrem toho sú ešte trovy súdneho konania. Tieto pozostávajú z nákladov súdu, nákladov na prípravu konania a kroky podniknuté advokátom alebo právnym poradcom pri zastupovaní klienta (vrátane poplatkov za zastupovanie a poradenstvo).

Platí všeobecné pravidlo, že strana, ktorá spor prehrala, musí uhradiť úspešnej strane náklady, ktoré jej odôvodnene vznikli pri zabezpečovaní záujmov úspešnej strany, pokiaľ nie je ustanovené inak. Strana, ktorá spor vyhrala, musí čakať na preplatenie nákladov až do vynesenia rozsudku. O otázke nákladov sa rozhoduje v poslednej etape súdneho konania, tesne pred prijatím konečného rozsudku.

Etapa občianskoprávneho konania, keď sa musia zaplatiť fixné náklady

Splatná suma sa má uhradiť v čase predloženia dokumentu súdu – (článok 10 zákona o súdnych trovách v občianskoprávnych veciach).

Fixné náklady v trestných konaniach

Fixné náklady strán vedúcich spory v trestných konaniach

Vo všeobecnosti náklady nie sú fixné, ale sa vypočítajú po vynesení rozsudku. Suma závisí od dĺžky konania, rozsudku a poplatkov znalcom. Fixné náklady sa môžu predpokladať len vo veciach začatých súkromnou žiadosťou, keď osoba predkladajúca žiadosť musí zaplatiť fixný počiatočný poplatok.

Etapa trestného konania, keď sa musia zaplatiť fixné náklady

Fixné náklady strán v trestnom konaní sa musia zaplatiť po rozsudku (ktorý je pre strany právoplatný a záväzný).

Základné náklady v ústavných konaniach

Poľský Občiansky súdny poriadok ustanovuje (v článku 424) možnosť podať žiadosť o preskúmanie právoplatného rozsudku súdu druhého stupňa. Môže sa tak urobiť, ak rozsudok spôsobí škodu strane sporu a ak nebola alebo nie je možná zmena alebo zrušenie rozhodnutia/rozsudku (návrh na vyslovenie nesúladu rozsudku so zákonom).

Takáto žiadosť je možná aj vtedy, keď sa nesúlad so zákonom týka porušenia základných pravidiel právneho poriadku, porušenia ústavnej slobody alebo ľudských a občianskych práv a keď rozsudok bol vydaný súdom prvého stupňa. V takom prípade zákon o súdnych trovách v občianskoprávnych veciach stanovuje povinný poplatok. Je to základný poplatok vo výške 30 PLN, ak zákon nestanovuje inak (článok 14).

Existujú aj výnimky z tohto pravidla; poplatok v týchto konaniach je:

 • 40 PLN, keď sa návrh na vyhlásenie nesúladu týka nesúdneho konania, ktoré sa začalo ex officio.
 • 1 000 PLN, keď sa návrh na vyhlásenie nesúladu týka rozhodnutia predsedu Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľov.
 • 3 000 PLN, keď sa návrh na vyhlásenie nesúladu týka rozhodnutia predsedu Národnej rady pre vysielanie.

Základné náklady ústavného konania, keď sa musia zaplatiť fixné náklady

Platby základných nákladov sa majú uhradiť v čase predloženia dokumentu, ktorý podlieha poplatku, súdu (článok 10 zákona o súdnych trovách v občianskoprávnych veciach).

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

Podľa zákona právni zástupcovia nie sú zodpovední za konečný výsledok konania. Sú len povinní udržiavať primeranú úroveň dôslednosti a prijať všetky potrebné opatrenia na riadne vybavenie veci. To tiež znamená, že zástupcovia majú voľné uváženie pri výbere informácií, ktoré môžu byť pre ich klientov užitočné.

Niektoré povinnosti sú ustanovené v kódexoch profesionálneho správania. Tieto kódexy však vydávajú profesné komory a ich povaha je čisto deklaratívna. V prípade ich porušenia, majú za následok len disciplinárne konanie.

Súvisiace náklady

 • Znášané stranou sporu, ktorá konanie vyhrala
 • Znášané stranou sporu, ktorá konanie prehrala.

Zdroje týkajúce sa nákladov

Kde sa nachádzajú informácie o nákladoch v Poľsku?

Informácie možno nájsť na oficiálnej webovej lokalite poľského ministerstva spravodlivosti (vrátane informácií o nákladoch). Zákon o súdnych trovách v občianskoprávnych veciach je všeobecne uplatniteľný. To znamená, že každý, ktorého sa súdne konanie týka alebo sa snaží nájsť informácie o nákladoch, môže ľahko nájsť príslušné pravidlá.

Osoby, ktoré majú problémy pochopiť zákon, môžu požiadať o pomoc svojich právnych zástupcov (advokáta alebo právneho poradcu). Profesionálni právni zástupcovia môžu poskytnúť informácie a pomoc v rôznych konaniach aj v iných jazykoch.

V akých jazykoch možno získať informácie o nákladoch v Poľsku?

Informácie sú k dispozícii len v poľštine.

Kde možno nájsť informácie o mediácii?

Poľský občiansky súdny poriadok obsahuje informácie o mediácii v článkoch 183¹ až 183¹5. Odmeny mediátorov a ich refundovateľné výdavky sa stanovujú v nariadení ministra spravodlivosti z 30. novembra 2003. Náklady na mediáciu sa však vo všeobecnosti nepovažujú za výdavky na účely konania pred súdom, ak súd mediáciu nenariadil.

Kde možno nájsť ďalšie informácie o nákladoch?

Webová lokalita obsahujúca informácie o nákladoch

Webová lokalita Odkaz sa zobrazí v novom oknepoľského ministerstva spravodlivosti je súčasťou oficiálnej webovej lokality poľskej vlády. Opisuje systém súdnictva a záležitosti súvisiace s poľským občianskym právom vrátane trov konania. Na webovej lokalite sa nachádza odkaz k vysvetleniu nákladov v občianskoprávnych veciach (len v poľštine).

Kde možno nájsť informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Je mimoriadne ťažké predpovedať priemernú dĺžku právneho konania, pretože dĺžka závisí od právnej a vecnej zložitosti veci.

Kde možno nájsť informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho konania?

Napriek vyššie uvedenému je možné vypočítať priemerné náklady konania. Náklady na právne zastúpenie sa vymedzia na začiatku konania. Náklady závisia od dohody medzi klientom a zástupcom. Pokiaľ ide o právne zastúpenie ex officio, náklady sú stanovené v nariadení.

Je takisto možné odhadnúť náklady konania na samotnom súde. Poplatky sú vymedzené v zákone o súdnych trovách v občianskoprávnych veciach a závisia od hodnoty predmetu súdneho sporu a od povahy veci (napr. obchodná vec alebo rozvod). Strany môžu zobrať do úvahy aj náklady na prizvanie znalcov.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa poskytujú tieto informácie?

Poplatky a výdavky vymedzené v zákone o súdnych trovách v občianskoprávnych veciach sú nezdaniteľné, a preto nepodliehajú DPH. Právna pomoc podlieha jednotnej sadzbe DPH (23 %).

Aké sú platné sadzby?

Platná sadzba DPH je 23 %. Služby poskytované právnymi poradcami a advokátmi sa zdaňujú rovnako ako ostatné služby. Daň stanovuje zákon o dani z pridanej hodnoty.

Právna pomoc

Uplatniteľná hranica príjmu v oblasti civilného súdnictva

Osoby žiadajúce o odpustenie súdnych trov musia podať oficiálnu žiadosť. Výnimku možno udeliť, ak preukážu, že nie sú schopné uhradiť náklady bez toho, že by to spôsobilo problémy im alebo ich rodinám.

Žiadatelia musia takisto predložiť písomné vyhlásenie s týmito údajmi: rodinný stav, príjem, zdroje príjmov a majetok. Ak sú splnené uvedené podmienky, súd udelí výnimku a okrem toho prizná bezplatnú profesionálnu právnu pomoc (právneho zástupcu plateného zo štátnej pokladnice na začiatku súdneho procesu; na konci konania, strana, ktorá spor prehrala, je povinná tieto výdavky refundovať na žiadosť strany, ktorá spor vyhrala).

Uplatniteľná hranica príjmu v oblasti trestného súdnictva

Neexistuje žiadna pevne stanovená hranica príjmu. Vo všeobecnosti musí žiadateľ riadne preukázať, že – berúc do úvahy finančnú situáciu jeho rodiny – uhradenie nákladov by pre neho predstavovalo záťaž.

Uplatniteľná hranica príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obete

Neexistuje žiadna pevne stanovená hranica príjmu. Právna pomoc sa poskytne, ak obeť – ako strana konania – nie je schopná uhradiť náklady bez toho, aby to malo vplyv na finančnú situáciu jej rodiny.

Ďalšie podmienky pre poskytnutie právnej pomoci obetiam

Ako už bolo uvedené, obeť musí byť stranou konania. Počas vyšetrovania je obeť stranou ex officio. V štádiu konania na súde musí táto osoba získať postavenie takzvaného „pridruženého prokurátora“ (vo francúzštine partie civile).

Ďalšie podmienky pre poskytnutie právnej pomoci obžalovaným

Neexistujú žiadne ďalšie podmienky upravujúce právnu pomoc pre obžalovaných. Existujú však ďalšie dôvody pre poskytnutie právnej pomoci obžalovaným. Právna pomoc je povinná, keď:

 • obžalovaný je neplnoletý,
 • obžalovaný je hluchý, nemý alebo slepý,
 • existuje dobrý dôvod pochybovať o duševnom zdraví obžalovaného,
 • súd to považuje za nevyhnutné z dôvodu okolností, ktoré bránia obhajobe,
 • konanie prebieha pred okresným súdom ako súdom prvého stupňa, ak je osoba obžalovaná zo závažného trestného činu alebo je pozbavená osobnej slobody,
 • konanie prebieha pred najvyšším súdom.

Bezplatné súdne konanie

V prípade verejného obvinenia v trestných veciach sa náklady kryjú zo štátnej pokladnice.

Veci týkajúce sa maloletých sú bezplatné.

V určitých prípadoch (napr. vyživovacia povinnosť a protiprávne zmluvné ustanovenia) sú navrhovatelia od súdnych trov oslobodení (článok 96 zákona o trovách v občianskoprávnych veciach).

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Platí všeobecné pravidlo, že strana, ktorá spor prehrala, musí uhradiť strane, ktorá spor vyhrala, nevyhnutné náklady konania a náklady na právne zastúpenie, ktoré jej odôvodnene vznikli pri zabezpečovaní záujmov úspešnej strany. Refundovateľné náklady sú vymedzené v poľskom občianskom súdnom poriadku (články 98 až 110). Medzi refundovateľné náklady patria najmä súdne trovy, náklady na dopravu, primeraná náhrada za stratu príjmu a náklady na právne zastúpenie.

Odmeny znalcov

Súd rozhodne o odmene pre znalcov – v závislosti od cieľov veci, kvalifikácie, trvania a množstva práce.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Odmeny závisia od toho, či si preklad/tlmočenie objedná štát alebo ho požadujú súkromné subjekty.

Nariadenie o odmeňovaní súdnych prekladateľov (prijaté ministrom spravodlivosti 25. januára 2005 – zbierka zákonov 2007/41, položka 265) stanovuje poplatky splatné verejnými inštitúciami. Podľa zákona sa náklady určia na základe týchto faktorov: zdrojový jazyk a cieľový jazyk (vychádza sa pritom z predpokladu, že je obvykle ľahšie a preto aj lacnejšie prekladať z cudzieho jazyka do domáceho jazyka). Ďalšími faktormi sú terminológia a úroveň špecializácie.

V neverejnom sektore sa náklady riadia dohodou medzi prekladateľom/tlmočníkom a jeho klientom.

Prameňmi práva sú:

 • nariadenie ministerstva spravodlivosti z 28. septembra 2002 o poplatkoch za služby advokátov – zbierka zákonov 2002/163, položka 1348,
 • zákon o nákladoch v občianskoprávnych veciach – zbierka zákonov 2005/167, položka 1398.
 • nariadenie ministerstva spravodlivosti z 25. januára 2005 o poplatkoch za služby súdnych prekladateľov – zbierka zákonov 2007/41, položka 265.

Súvisiace dokumenty

Správa Poľska o analýze týkajúcej sa transparentnosti súdnych trovPDF(396 Kb)en


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 06/11/2020

Prípadová štúdia 1 – rodinné právo – rozvod - Poľsko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – rozvodu boli členské štáty požiadané informovať stranu, ktorá podáva žiadosť o rozvod, o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dvojica uzavrie manželstvo. Neskôr sa odlúčia a dohodnú sa na rozvode.

Prípad B – medzištátna situácia: Dvaja štátni príslušníci toho istého členského štátu (členský štát A) uzavrú manželstvo. Sobáš sa uskutoční v členskom štáte A. Po svadbe sa dvojica presťahuje za prácou do iného členského štátu (členský štát B), kde sa usadia. Krátko potom sa manželia odlúčia, manželka sa vráti do členského štátu A a manžel zostane v členskom štáte B. Manželia sa dohodnú na rozvode. Manželka ihneď po návrate do členského štátu A podá žiadosť o rozvod na súde členského štátu B.


Trovy konania

Trovy v Poľsku

Vec č. 1 (v B - krajina, v ktorej manželka podá žiadosť o rozvod, je Poľsko - v tomto prípade sú poplatky, výdavky a podmienky rovnaké ako vo veci A.)


Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (ARS)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

ARS

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje takáto možnosť pre tento druh prípadu?

Náklady

Vec A

Fixné náklady 600 PLN

Za každú stranu kópií, kópií vykonateľných rozsudkov, kópií právoplatných  rozsudkov - 6 PLN. Ak sú tieto dokumenty v cudzom jazyku - 12 PLN za každú stranu.

-

Fixné náklady 600 PLN

Strany si môžu vybrať ARS

Ak súd akceptuje doložku o vykonateľnosti, 50 PLNNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie exekútora povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie znalca povinné?

Náklady

Vec A

nie

minimálne 360 PLN

nie

-

-

nie

podľa výpočtu znalcaNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Vec A

áno

Cestovné náklady, náhrada za stratu príjmu, ubytovanie, podľa článkov 85 až 88 zákona o súdnych trovách v občianskoprávnych veciach.

--

--

--Náklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatní?

Kedy je poskytnutá podpora v plnom rozsahu?

Podmienky?

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Vec A

Strana, ktorá je oslobodená od trov konania, môže požiadať o právnu pomoc. Súd rozhodne, či je nutná účasť profesionálneho právneho zástupcu

Závisí od rozhodnutia súdu

Ak sú náklady neúmerné alebo by strane spôsobili finančné problémy

Uplatnia sa všeobecné pravidlá v závislosti od okolností. Ak súd uzná odporcu za vinného, strana, ktorá spor prehrá, hradí trovy konania; ak súd zistí že odporca nie je vinný - každá strana uhradí polovicu trov konania.

Ak sú náklady vyššie ako bolo nevyhnutné a vhodné v danej veciNáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Opis

Približná výška nákladov?

Vec A

Ak sú dokumenty predložené súdu v inom jazyku

Podľa nariadenia ministra spravodlivosti z 24. januára 2005Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 06/11/2020

Prípadová štúdia 2 – rodinné právo – opatrovníctvo dieťaťa - Poľsko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – starostlivosti o deti boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov. Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka sa súdi o obmedzenie styku dieťaťa s otcom.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B) viacero rokov. Majú spolu dieťa, ale ihneď po narodení dieťaťa sa odlúčia. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka a dieťa sa presťahujú do iného členského štátu (členský štát A) – uvedené rozhodnutie súdu im to umožňuje – a otec zostane v členskom štáte B. Po niekoľkých rokoch sa matka súdi v členskom štáte A o úpravu styku dieťaťa s otcom