Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Troškovi postupka - Austrija

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Na ovoj su stranici navedene informacije o pravnim troškovima u Austriji.


admin:manage.taxonomy.images.costs_of_proceedings

Regulatorni okvir kojim se uređuju naknade za pravne profesije

Odvjetnici

U skladu s austrijskim Zakonikom o odvjetnicima, naknade koje se plaćaju za pružene usluge općenito se mogu slobodno dogovoriti među klijentima.

Pristojba se može izračunati po satu ili se može dogovoriti kao paušalna pristojba. Paušalna pristojba ne uključuje pojedinačne usluge i vrijeme. U nedostatku izričitih sporazuma pretpostavlja se da je dogovorena odgovarajuća naknada.

Zakonom o parničnom postupku i Zakonom o kolektivnom pravu predviđeno je da u građanskom postupku sud u odluci o troškovima određuje udio troškova koje stranka koja nije uspjela u postupku mora nadoknaditi stranci koja nije uspjela u postupku. Troškovi se izračunavaju na temelju vrijednosti potraživanja te trajanja i naravi pružene usluge.

U kaznenom postupku svaka osoba (tuženik *, privatni tužitelj *, građanskopravna stranka *) koja je imenovala odvjetnika za zastupanje također mora snositi nastale troškove. To vrijedi i ako je branitelj imenovan po službenoj dužnosti, osim ako su ispunjeni uvjeti za odobravanje pravne pomoći. Troškovi se redovito razlikuju ovisno o sudu i sastavu panela (npr. okružni sud, regionalni sud s jednim sucem *, porotni sud, porotni sud).

Sudski ovršitelji

Zakonom o izvršnim pristojbama utvrđuje se naknada koju sudski izvršitelji primaju za svoje djelatnosti. Konkretno, Zakonom je predviđena naknada za ovrhu koju vjerovnik plaća prilikom podnošenja ovršnog zahtjeva, zajedno s paušalnom naknadom predviđenom Zakonom o sudskim pristojbama (GGG).

Naknada za izvršenje ( Poveznica se otvara u novom prozoručlanak 2. zakona o izvršnim pristojbama)dio je troška postupka ovrhe. Na zahtjev vjerovnika sud može u odluci o troškovima odlučiti da dužnik mora nadoknaditi pristojbu za izvršenje *.

Sudski izvršitelj također ima pravo na naknadu za primanje plaćanja. Taj se iznos može odbiti od primijenjenog iznosa (odjeljak Poveznica se otvara u novom prozoru11. zakona o izvršnim pristojbama).

Troškovi

Fiksni troškovi u građanskim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u građanskim postupcima

Sudske pristojbe koje se plaćaju za usluge koje pruža sud izračunavaju se ili kao paušalne pristojbe (fiksne pristojbe) ili kao stotinu (tisuće) naknada (postotak osnovice za utvrđivanje vrijednosti). Njihov iznos ovisi o prirodi predmeta, vrijednosti potraživanja (koja ovisi o iznosu potraživanja izraženog u novcu) i broju stranaka. U slučaju više od dvije strane može se dodati višestrana dodatna naknada u skladu s člankom 19.a GGG-a (od 10 do -50 %).

Kada se troškovi moraju platiti u građanskom postupku?

U prvostupanjskom građanskom postupku paušalna pristojba mora se platiti prilikom podnošenja tužbe. Pristojba se plaća samo jednom, neovisno o tijeku postupka u tom stupnju, čak i ako je tužba usmjerena protiv više od jednog zahtjeva i protiv više osoba. Paušalna pristojba pokriva cijeli prvostupanjski postupak. Ako je dio tužbenog zahtjeva proširen tijekom postupka, mogu se platiti dodatni troškovi. Oni se moraju platiti u trenutku podnošenja podnesaka. Ako se zahtjev produlji tijekom rasprave, troškovi se plaćaju od početka zapisnika. U drugom i trećem stupnju pristojba se plaća prilikom podnošenja žalbe (članak 2. ( 1) Zakona o sudskim pristojbama, GGG). Iznimno, u izvanparničnom postupku, umjesto pristojbe za žalbu ponekad se plaća pristojba za donošenje odluke.

Troškovi kaznenog postupka

Troškovi za stranke u kaznenom postupku

U načelu se u kaznenom postupku ne plaćaju sudske pristojbe. Samo se u privatnom postupku plaćaju ulazne pristojbe za zahtjeve za pokretanje ili nastavak kaznenog postupka te za žalbe i tužbe za poništenje koje podnosi privatni tužitelj.

Kada se troškovi moraju platiti u kaznenom postupku?

Fiksne naknade moraju se platiti nakon podnošenja unosa kojim se aktivira naknada.

Troškovi postupka pred Ustavnim sudom

Troškovi stranaka u postupku pred Ustavnim sudom

U skladu s člankom 17.a (1) Verfassungsgerichtshofgesetza (Zakon o Ustavnom sudu, VfGG), pristojba iznosi 240 eura.

Kada se troškovi moraju platiti u postupku pred Ustavnim sudom?

Na početku postupka moraju se platiti fiksne pristojbe.

Obveze informiranja odvjetnika i odvjetnika

Prava i obveze stranaka

U pravilu, odvjetnici su dužni obavijestiti svoje klijente o načinu izračuna troškova i očekivanim troškovima. U tom pogledu, u odjeljku 15 (2) Smjernica o odvjetničkoj djelatnosti (RL-BA 2015) preporučuje se da pri sklapanju novog ugovora odvjetnici obavijeste svoje klijente o osnovi izračuna naknade i pravu na privremenu izjavu. Ako nije dogovorena fiksna naknada, klijent ima pravo u odgovarajućim vremenskim razmacima zatražiti financijski izvještaj za razdoblje tijekom godine ili privremeno izvješće o već pruženim uslugama ili vremenu koje je za to potrebno (ako je dogovoren izračun temeljen na naknadama po satu). Isto tako, prije imenovanja odvjetnika trebalo bi postići dogovor o početku i učestalosti privremene nagodbe.

Izvori troškova

Gdje možete saznati više o propisima o troškovima u Austriji?

Zakonske odredbe o naknadi troškova u parničnim građanskim postupcima (uključujući trgovačke stvari) utvrđene su u člancima 40. – 55. zakona o parničnom postupku (ZPO). Za izvanparnične postupke (npr. obiteljske postupke, posebno u slučajevima sporazumnog razvoda braka, skrbništva, kontakta i uzdržavanja) primjenjuju se različita pravila o naknadi troškova. Opća pravila utvrđena su člankom 78. Ausstreitgesetza (AußStrG).Iznimke se primjenjuju, među ostalim, u postupcima koji se odnose na pravo na skrb, pravo na kontakt ili uzdržavanje maloljetne djece. Troškovi kaznenog postupka uređeni su odjeljcima 380. – 395. zakona o kaznenom postupku (StPO). Sudske pristojbe (paušalne pristojbe) uređene su Zakonom o sudskim pristojbama (GGG).

Brošura sa sažetkom Poveznica se otvara u novom prozoruodvjetničkih naknada dostupna je na internetu na početnoj stranici Austrijske odvjetničke komore. Opće informacije mogu se pronaći i putem međuagencijske platforme Poveznica se otvara u novom prozoruoesterreich.gv.na poveznici: LIFE Topke > Dokumenti i pravo > Građansko pravo > Građanski postupak dostupan.

Ova internetska stranica, esterreich.gv.at, Poveznica se otvara u novom prozorupruža opće informacije o sudskim pristojbama. Pravni tekstovi (Zakon o pravosudnim pristojbama, Tarifne stavke) dostupni su besplatno putem poveznice na Savezni pravni Poveznica se otvara u novom prozoruinformacijski sustav na web-mjestu Ureda saveznog kancelara.

Na kojim su jezicima dostupne informacije o propisima o troškovima u Austriji?

Na njemačkom.

Gdje možete saznati više o mirenju/arbitraži?

Popis miritelja koji vodi Savezno ministarstvo pravosuđa dostupan je na Poveznica se otvara u novom prozoruposebnom web-mjestu o mirenju.

Kad je riječ o popravljanju štete u kaznenim postupcima, informacije o naknadi (mirenje između optuženika i žrtve) dostupne su na početnoj stranici NEUSTART-a. Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.neustart.at/AT/de/Angebote_/_Service/Hilfe_fuer_Opfer/

Gdje mogu pronaći dodatne informacije o troškovima?

Informacije na internetu o troškovima postupka

Opće informacije o austrijskom pravnom sustavu, troškovima i Saveznom ministarstvu pravosuđa dostupne su na web-mjestu austrijskog Poveznica se otvara u novom prozorupravosuđa i na web-mjestu oesterreich.gv.at, na kojem su dostupne Poveznica se otvara u novom prozoruinformacije prilagođene čitateljima.

Poveznica se otvara u novom prozoruSavezni pravni informacijski sustav pruža sljedeće pravne tekstove:

 • Zakon o sudskim pristojbama (GGG)
 • Zakon o zahtjevima za naknadu (GebAG)
 • Bar kod (RAO)
 • Zakon o odvjetničkoj tarifi (RATG)

Tekst općih kriterija za naknade (AHK) nalazi sena austrijskom Poveznica se otvara u novom prozoruportalu za odvjetnike.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom trajanju različitih postupaka?

Molimo vas da se u tu svrhu izravno obratite austrijskom Saveznom ministarstvu pravosuđa.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom zbirnom trošku određenog postupka?

Sudske pristojbe koje se plaćaju za svaku vrstu postupka utvrđuju se unaprijed (Zakon o sudskim pristojbama). Možete se promijeniti po višoj ili nižoj vrijednosti. U građanskim postupcima sud u odluci o troškovima određuje koje sudske pristojbe i troškove (pristojbe odvjetnika, vještaka i tumača) nadoknađuje stranka koja nije uspjela u postupku. Ova se odluka temelji na Zakonu o tarifi odvjetnika (za odvjetničkehonorare) i Zakonu o pristojbama (za vještake, usmene i pismene prevoditelje). Ti se troškovi uglavnom temelje na troškovima i utrošenom vremenu. Stoga nije moguće unaprijed odrediti točan iznos. Naknade koje klijenti plaćaju odvjetnicima u načelu se mogu slobodno dogovoriti.

PDV

Gdje se mogu pronaći informacije o PDV-u? Koje su stope?

Usluge koje pružaju odvjetnici podliježu porezu na promet. U Austriji iznosi 20 %. Kao i ostali troškovi, odvjetnicima se plaća zasebno u skladu s odjeljkom 16. zakona o tarifi odvjetnika i člankom 17. općih kriterija za naknade. Porez na promet nije uključen u tarifne brojeve Zakona o tarifi i općih kriterija naknade.

Pravna pomoć

Primjenjivi prag prihoda u građanskim stvarima

Pravna pomoć nije povezana sa zakonskim ograničenjima dohotka. U građanskim stvarima (i u trgovačkim stvarima) pravna pomoć uređena je austrijskim Zakonom o parničnom postupku. Odredbe Zakona o parničnom postupku primjenjuju se mutatis mutandis na izvanparnični postupak. O potpori u postupku odlučuje prvostupanjski sud.

Pravna pomoć odobrava se stranci samo ako su njezini prihodi, financijske okolnosti i obveze uzdržavanja takvi da ne mogu podmiriti troškove sudskog postupka, ne dovodeći u pitanje uzdržavanje koje joj je potrebno kako bi mogla lako živjeti. Pravna pomoć ne odobrava se ako se namjeravano pravno sredstvo ili obrana čini očito neosnovanim ili nedokazanim. Sud će u svakom slučaju odlučiti koje će se od niže navedenih davanja odobriti.

U Austriji pravna pomoć može posebno uključivati:

 1. privremeno izuzeće od plaćanja sudskih pristojbi, pristojbi za svjedoke, vještake i usmene prevoditelje, troškova potrebnih izjava i * kustora *, kao i novčanih troškova pravnog zastupnika ili odvjetnika imenovanog od strane suda;
 2. zastupanje po odvjetniku.

Od stranke se može zahtijevati da u roku od tri godine od okončanja postupka nadoknadi cjelokupnu pravnu pomoć ili njezin dio ako se njezino financijsko stanje u skladu s tim promijeni i ako može izvršiti odgovarajuća plaćanja bez negativnog utjecaja na njezino potrebno uzdržavanje.

Primjenjivi dohodovni prag za optuženike i žrtve kaznenih djela u kaznenom postupku

Ne postoje fiksna ograničenja prihoda koja se upotrebljavaju za procjenu ima li tuženik ili žrtva ili privatna stranka kaznenog djela pravo na pravnu pomoć. Kao smjernice se uzimaju sljedeće smjernice: Egzistencijalni troškovi iznad minimalne razine egzistencije i ispod razumne razine egzistencije. Razina minimalnih životnih potreba redovito se preispituje i navodi na sadašnjoj razini na web-mjestu austrijskog pravosuđa. Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justiz.gv.at/

Uvjeti za odobravanje pravne pomoći žrtvama kaznenih djela

Ako ne postoji pravo na pravnu pomoć u smislu odjeljka 66 (2) Zakona o kaznenom postupku, privatne osobe imaju pravo na pravnu pomoć ili pravnu pomoć ako:

 • nije moguće zastupati odvjetnika a da pritom ne ugrozi uzdržavanje (vidjeti prethodno navedene napomene o egzistenciji); i
 • Zastupanje od strane odvjetnika potrebno je u interesu pravde, posebno u interesu pravilne provedbe zahtjeva, kako bi se izbjegao naknadni građanski postupak.

Uvjeti za odobravanje pravne pomoći tuženicima

Da bi se besplatna pravna pomoć odobrila, ona mora biti u interesu pravde, osobito u interesu dobre obrane, osim postojanja financijskih uvjeta.

U interesu pravde, u svakom je slučaju primjereno pružiti branitelja ako:

 • Postoji slučaj nužne obrane u smislu članka 61. točke (1) Zakona o kaznenom postupku (vidjeti u nastavku) ako je optužena osoba slijepa, gluha, prividna, na drugi način ometana ili nije dovoljno upoznata s jezikom suda te se stoga ne može braniti;
 • za žalbeni postupak;
 • u slučaju teške činjenične ili pravne situacije.

U slučajevima potrebne obrane optuženu ili optuženu osobu morazastupati * n branitelja *. Nužna obrana postoji u sljedećim slučajevima (odjeljak 61 (1) Zakona o kaznenom postupku):

 • ako i sve dok je u istražnom zatvoru (točka 1.);
 • tijekom postupka smještaja u ustanovu za psihički neuobičajene prijestupnike (točka 2.);
 • u glavnom postupku za smještaj u ustanovu za pravne prijestupnike kojima je potrebno odbijanje od sise ili u instituciju zbog opasne recidivizma (točka 3.);
 • u glavnom postupku pred Regionalnim sudom kao porotom ili porotom (Z 4),
 • u glavnom postupku pred Regionalnim sudom u svojstvu suca pojedinca *, ako je kazneno djelo kažnjivo kaznom zatvora u trajanju duljem od tri godine, osim u slučajevima krađe krađe u skladu s člankom 129. točkom (2) (1) Kaznenog zakona i postupanjem u skladu s člankom 164. (4) Kaznenog zakona (br. 5),
 • ispitivanje inter partes (članak 165.), u mjeri u kojoj glavni postupak pod brojevima 3. do 5. uključuje potrebnu obranu (članak 5.a),
 • o žalbi protiv presude ocjenjivačkog suda ili ocjenjivačkog suda (točka 6.);
 • kada je podnesen zahtjev za produljenje kaznenog postupka i o njemu na javnoj raspravi (točka 7.);

Bez troškova

U kaznenim postupcima žrtve nasilja, opasnih prijetnji ili kaznenih djela protiv spolne slobode, kaznenih djela terorizma ili kaznenih djela koja su mogla iskorištavati svoju osobnu ovisnost, kao i bračni drug, registrirani partner *, partner, partner, srodnici izravno, brat ili sestra osobe ili drugi uzdržavanici čija je smrt možda uzrokovana kaznenim djelom ili pravo druge rodbine na slobodan sudski postupak, imaju pravo na pravnu zaštitu i besplatne sudske postupke. U svakom slučaju, žrtvama kojima je možda nanesena šteta zbog spolnog integriteta i koje još nisu navršile 14 godina odobrava se besplatna pravna pomoć, čak i bez zahtjeva. Psihosocijalna potpora uključuje pripremu dotičnih osoba za postupak i s njim povezane emocionalne pritiske. Psihosocijalnu i pravnu pomoć pružaju organizacije za potporu žrtvama koje su sklopile ugovor sa Saveznim ministarstvom pravosuđa u skladu s odjeljkom 66 (2) Zakona o kaznenom postupku.

U izvanparničnom postupku ne naplaćuju se naknade za postupak imenovanja punoljetnog zastupnika ili za skrbništvo. Također ne postoje naknade za postupke na temelju Zakona o smještaju ili Zakona o boravištu. Pravna pomoć može se odobriti u obliku privremenog oslobođenja od pristojbi ako je prihod nizak u odnosu na pristojbe koje se plaćaju. Stupanj izuzeća ovisi o zahtjevu i o njemu odlučuje sud.

Kada stranka koja nije uspjela u postupku mora snositi troškove stranke koja je uspjela u postupku?

Parnični postupak

Austrijskim Zakonom o parničnom postupku (ZPO) uređuju se troškovi u građanskim postupcima (uključujući trgovačke stvari). ZPO predviđa da, u načelu, svaka stranka snosi troškove nastale u prvom stupnju. Zajednički nastali troškovi zasad se snose zajednički. Kada Opći sud odlučuje o sporu, također odlučuje o troškovima. To se provodi na temelju načela uspjeha. Stranka koja u bilo kojem trenutku izgubi spor mora drugoj stranci nadoknaditi sve pristojbe i troškove potrebne za pravilan progon ili obranu predmeta. Ako stranke djelomično uspiju u svojim zahtjevima, troškovi se izdvajaju ili raspodjeljuju.

Odstupanje od načela uspjeha predviđeno je posebno u sljedećim slučajevima:

 • u slučaju manjeg propusta, ako odbijeni dio djelovanja nije prouzročio posebne troškove
 • ako iznos potraživanja određuju stručnjaci ili je on na temelju diskrecijske odluke suda i u slučaju uzajamne nagodbe
 • ako tuženikovo ponašanje nije dovelo do tužbe i tuženik je prvi put prihvatio tražbinu;
 • ako jedna od stranaka ima razlog za ukidanje ili proglašavanje ništavosti postupka, može joj se naložiti snošenje svih troškova.

Izvanparnični postupak

Obiteljska pitanja (uzdržavanje, pravo na kontakt, pravo na skrb i sporazumni razvod) rješavaju se kao izvanparnični postupci. Članak 78. Ausstreitgesetza (AußStrG) utvrđuje opća pravila o troškovima tog postupka. Mnogi su postupci izuzeti od tih pravila. I u ovom se slučaju obično primjenjuje načelo odgovornosti na činidbu, ali od toga se može odustati na temelju pravičnosti.Ako povrat nije zatražen, gotovinski troškovi (npr. naknade za stručnjake) moraju se platiti razmjerno udjelu stavke. Ako se omjer ne može odrediti, oni se dijele jednako.

Informacije o različitim vrstama postupaka (uzdržavanje, kontakt, skrbništvo i postupci razvoda):

 1. U postupku razvoda braka potrebno je razlikovati kontradiktorni razvod braka i sporazumni razvod.

Predmetni razvod braka: Ovdje se primjenjuju posebne odredbe austrijskog Zakona o parničnom postupku. Ako nijedna od stranaka nije odgovorna za raspad braka, troškovi se međusobno poništavaju. Ako je razvod razveden na temelju raskida braka, a presuda o razvodu sadrži presudu o krivnji pri prestanku braka, nevini bračni drug snosi troškove drugom bračnom drugu.

Sporazumni razvod: Pravila izvanparničnog postupka primjenjuju se na sporazumni razvod braka. U tom slučaju bračni drugovi sudu podnose dva istovjetna zahtjeva. Budući da postupak nije predmet spora, neće se donijeti nikakva odluka o troškovima. Novčane troškove moraju u jednakoj mjeri snositi stranke.

 1. Skrbništvo i kontaktni postupci također su izvanparnični postupci. Na temelju klauzule o izuzećima (članak 107. točka (5) AußStrG-a) u ovom postupku nema naknade troškova.
 2. Druga klauzula o izuzećima (članak 101. točka (2) AußStrG-a) određuje da se naknada troškova ne isplaćuje u postupcima koji se odnose na zahtjeve za uzdržavanje maloljetnog djeteta.

Kazneni postupak

Svaka osoba koja u kaznenom postupku ima branitelja * ili drugog zastupnika * mora snositi i troškove takvog zastupanja, čak i ako je u pratnji zastupnika * po službenoj dužnosti (odjeljak 393. (1) Zakona o kaznenom postupku).

U slučaju osuđujuće presude tuženik mora snositi i troškove kaznenog postupka (odjeljak 389. ( 1) Zakona o kaznenom postupku). UPoveznica se otvara u novom prozoruskladu s člankom 381. točkom (1) Zakona o kaznenom postupku, u kaznenom postupku mogu nastati sljedeći troškovi:

 1. paušalni iznos kao udio u troškovima kaznenog postupka, koji nisu detaljnije opisani u nastavku, uključujući troškove istraga i izvršenja naloga koje je izdao ured javnog tužitelja ili sud, potrebne službene radnje. Paušalni doprinos izračunava se između 500 i 10 000 eura u postupku pred Landesgerichtom u svojstvu prvostupanjskog suda, između 250 i 5 000 eura u postupku pred Landesgerichtom u svojstvu porotnog suda, između 150 i 3 000 eura i između 50 i 1 000 eura u postupku pred Bezirksgerichtom.
 2. honorari stručnjaka i, u načelu, naknade za usmene prevoditelje,
 3. naknade za informacije, nalaze i mišljenja javnih tijela;
 4. troškovi transfera tuženika/tuženika iz druge države i troškovi svjedoka pozvanih iz inozemstva,
 5. troškove zapljene, pristupa bankovnim računima, zapljene pisama, komunikacijskih podataka i nadzora komunikacije,
 6. troškovi izvršenja kazne, uključujući troškove transfera zatvorenika u domaći ili inozemni zatvorski sustav, osim troškova izvršenja kazne zatvora;
 7. sudske pristojbe koje se plaćaju u kaznenom postupku;
 8. troškova branitelja i drugih zastupnika,
 9. paušalni iznos kao dio troškova pomoći u postupku do 1 000 EUR.

Osim troškova iz točaka 3., 7. do 9., te troškove plaća savezna vlada. Pri izračunu paušalnog iznosa u skladu sa stavkom 1. točkom (9) sud uzima u obzir ekonomsku sposobnost osobe odgovorne za plaćanje. Troškovi pružanja tumača nisu dio troškova koje tuženik mora nadoknaditi.

Međutim, u skladu s člankom 391. točkom (1) Zakona o kaznenom postupku, troškovi kaznenog postupka nadoknađuju se od osuđene osobe ili osuđenika samo ako ne ugrožavaju uzdržavanje osuđene osobe ili osoba i njihove obitelji, što je nužno za jednostavan način života ili ispunjenje obveze naknade štete prouzročene kaznenim djelom. Ako se troškovi ne mogu nadoknaditi zbog nedostatka sredstava osuđenika, sud ih može proglasiti nenaplativima. Ako sud pretpostavi da se trenutačno nenaplativi troškovi mogu nadoknaditi u budućnosti, gospodarska sposobnost dotične osobe ponovno će se procijeniti nakon određenog vremenskog razdoblja. Pet godina nakon donošenja odluke u postupku zahtjev za naknadu troškova zastarijeva. Ako sud odluči da će osuđenik snositi troškove i naknadno se pokaže da to nije u mogućnosti učiniti, nadležna tijela mogu izmijeniti rok za plaćanje, dopustiti plaćanje u obrocima ili smanjiti troškove.

Ako je na temelju odluke kaznenog suda osuđenoj osobi naloženo plaćanje barem djelomične naknade štete zainteresiranoj osobi, ona također mora snositi troškove kaznenog postupka dotične osobe.

U skladu s člankom 393.a Zakona o kaznenom postupku, oslobođeni optuženik može od savezne vlade zatražiti doprinos u troškovima obrane. Doprinos uključuje potrebne i stvarno plaćene novčane troškove i paušalni doprinos troškovima branitelja. Paušalni doprinos određuje se uzimajući u obzir opseg i težinu obrane te mjeru u kojoj je branitelj potreban ili primjeren svrsi i ne prelazi: u postupku pred Regionalnim sudom kao porotnim sudom, 10 000 EUR u postupku pred Regionalnim sudom kao porotom, 5 000 EUR u postupku pred Okružnim sudom, 3 000 EUR u postupku pred sucem pojedinca okružnog suda i 1 000 EUR u postupku pred okružnim sudom.

Ako je optuženik oslobođen na temelju članka 72. zakona o kaznenom postupku (subvencionirana situacija) na temelju privatnog progona ili optužnice građanskopravne stranke, privatni tužitelj snosi sve troškove koji su nastali zbog njegove optužnice ili uzdržavanja. U slučaju sekundarnog okončanja kaznenog postupka (članci 198. do 209. zakona o kaznenom postupku), dotična stranka ne mora snositi nikakve troškove.

Nadoknada troškova stručnjacima

U parničnim građanskim postupcima (uključujući trgovačke postupke) vještaci se ukidaju ili razmjerno dijele, ovisno o postojanju ili uspjehu predmeta (članak 43. (1) Zakona o parničnom postupku).

U spornom postupku za razvod braka, a da se pritom ne izrekne krivnja u presudi o razvodu braka, gotovinski se troškovi međusobno poništavaju. Ako je jedna stranka platila više od polovice troškova, druga stranka mora platiti preplaćeni dio troškova. Ako se presudom o razvodu razvoda otkrije krivnja jedne od stranaka, druga stranka mora nadoknaditi troškove vještaka.

U sljedećim postupcima naknade za stručnjake koje su prvotno preuzela javna tijela moraju nadoknaditi stranke koje su prouzročile troškove ili čiji su interesi nastali: sporazumni razvod, skrbništvo i prava na kontakt, zahtjev za uzdržavanje maloljetne djece. Ako je više osoba obvezno nadoknaditi naknade, one su solidarno odgovorne (odjeljak 1 (5) Zakona o sudskom transferu (JIT) u vezi s odjeljkom 2 (1) GEG-a).

Razina stručnih naknada uređena je Zakonom o naknadama (GebAG). Ono u svakom pojedinom slučaju ovisi o sadržaju i opsegu izvješća koje je zatražio Sud.

U kaznenom postupku troškovi vještaka dio su troškova kaznenog postupka (odjeljak 381 (1) (2) Zakona o kaznenom postupku) koje plaća osuđena osoba u skladu s odjeljkom 389 (1) Zakona o kaznenom postupku. Pristojbe vještaka određuje sud ili javni tužitelj, a plaća ih savezna vlada.

Troškovi pismenih i usmenih prevoditelja

Prethodno navedeno primjenjuje se i na naknade pismenim i usmenim prevoditeljima.

Povezani dokumenti:

Izvješće Austrije oPDFstudiji o transparentnosti troškova(829 Kb)HR

Povezane poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruČLANAK 32. GGG-A


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 10/08/2020