Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Náklady řízení - Rakousko

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Tato stránka poskytuje informace o nákladech řízení v Rakousku.


Náklady řízení

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Právníci

Podle zákona o advokacii se poplatky, které se platí za poskytované služby, mohou obecně dohodnout mezi zákazníky.

Poplatek může být vypočten podle hodinové sazby nebo může být sjednán jako paušální poplatek. Paušální poplatek nezahrnuje jednotlivé služby a čas. Při neexistenci výslovných dohod se předpokládá, že byl dohodnut příslušný poplatek.

Občanský soudní řád a právní řád advokátů stanoví, že v občanskoprávním řízení musí soud v rozhodnutí o nákladech rozhodnout o tom, jaká část nákladů hradí účastník řízení, který neměl ve věci úspěch. Náklady se vypočítají na základě hodnoty nároku a trvání a povahy poskytované služby.

Výsledné náklady nese rovněž každá osoba (žalovaný *, soukromý žalobce *, osoba uplatňující občanskoprávní nároky *), která jmenovala advokáta, který ho zastupuje. Tak je tomu i v případě, že obhájce obhájce byl jmenován z moci úřední, ledaže jsou splněny podmínky pro poskytnutí právní pomoci. Náklady se pravidelně mění v závislosti na soudu a složení odborné skupiny (např. okresní soud, regionální soud s jedním soudcem *, soud pro porotu, soud pro porotu).

Exekutoři

Zákon o poplatcích za vymáhání stanoví odměnu, kterou mají soudní vykonavatelé za svou činnost. Zákon zejména stanoví poplatek za výkon, který má věřitel zaplatit při předložení žádosti o výkon, spolu s paušálním poplatkem stanoveným v zákoně o soudních poplatcích (GGG).

Poplatek za výkon rozhodnutí ( Odkaz se otevře v novém okně.§ 2 zákona o exekučním titulu) je součástí nákladů na vykonávací řízení. Na žádost věřitele může soud v rozhodnutí o nákladech rozhodnout, že poplatek za výkon hradí dlužník *.

Soudní vykonavatel má rovněž nárok na odměnu za obdržení plateb. To lze odečíst od částky, která je poskytována (§ Odkaz se otevře v novém okně.11 zákona o poplatcích za vymáhání).

Náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady stran sporu v občanskoprávním řízení

Soudní poplatky za služby poskytované soudem se vypočítají buď jako paušální poplatky (pevně stanovené poplatky), nebo jako sto (v procentech) sazeb. Jejich výše závisí na povaze případu, hodnotě nároku (která závisí na výši pohledávky vyjádřené penězi) a počtu stran. V případě více než dvou stran může být příplatek podle § 19a GGG doplněn o více než dvě strany (10 – -50 %).

Kdy musí být náklady uhrazeny v občanskoprávním řízení?

V občanskoprávním řízení v prvním stupni musí být paušální poplatek zaplacen při podání žaloby. Poplatek je splatný pouze jednou bez ohledu na průběh řízení v daném případě, a to i v případě, že je žaloba namířena proti více než jedné pohledávce a proti více než jedné osobě. Paušální poplatek pokrývá celý postup v prvním stupni. Je-li bod návrhových žádání v průběhu řízení prodloužen, mohou být zaplaceny další poplatky. Ty musí být uhrazeny v okamžiku předložení spisů účastníka řízení. Je-li požadovaný formulář prodloužen během slyšení, jsou poplatky splatné od začátku zápisu. Ve druhém a třetím stupni musí být poplatek zaplacen při podání opravného prostředku (§ 2 (1) zákona o poplatcích, GGG). Výjimečně je v nesporném řízení v některých případech poplatek za rozhodnutí splatný namísto poplatku za odvolání.

Náklady v trestním řízení

Náklady soudních řízení v trestním řízení

V trestním řízení se v zásadě neplatí žádné soudní poplatky. Pouze v rámci soukromoprávního řízení jsou vstupní poplatky splatné za žádosti o zahájení nebo pokračování v trestním řízení, jakož i v případě žalob a žalob na neplatnost podaných soukromým žalobcem.

Kdy musí být náklady uhrazeny v trestním řízení?

Pevné poplatky musí být uhrazeny po předložení vstupního poplatku.

Náklady řízení před Ústavním soudem

Náklady účastníků řízení před Ústavním soudem

Podle § 17a (1) Verfassungsgerichtshofgesetz (zákon o ústavním soudu, VfGG) činí poplatek 240 EUR.

Kdy musí být náklady uhrazeny v řízení před Ústavním soudem?

Pevné poplatky musí být uhrazeny na začátku řízení.

Informační povinnosti právníků a právníků

Práva a povinnosti stran

Obecně platí, že právníci jsou povinni informovat své klienty o způsobu výpočtu nákladů a očekávaných nákladech. V tomto ohledu bod 15 (2) pokynů k výkonu povolání advokáta (RL-BA 2015) doporučuje, aby při uzavření nové smlouvy informovali advokáti své klienty o základu pro výpočet odměny a o nároku na předběžné prohlášení. Pokud nebyl dohodnut žádný paušální poplatek, je klient oprávněn požadovat v přiměřených intervalech průběžné finanční výkazy nebo průběžnou zprávu o již poskytnutých službách nebo o čase, který byl k tomuto účelu poskytnut (pokud byl dohodnut výpočet založený na hodinových poplatcích). Podobně by mělo být dosaženo dohody o začátku a četnosti předběžného vypořádání před jmenováním obhájce.

Zdroje nákladů

Kde se můžete dozvědět více o právních předpisech týkajících se nákladů v Rakousku?

Právní ustanovení o náhradě nákladů v občanskoprávním řízení (včetně obchodních záležitostí) jsou stanovena v § 40–55 občanského soudního řádu (dále jen „ZPO“). Pokud jde o nesporná řízení (např. rodinné řízení, zejména v případě konsensuálního rozvodu, péče o dítě, styku a sporů v oblasti vyživovací povinnosti), použijí se různá pravidla pro náhradu nákladů. Obecná pravidla jsou stanovena v § 78 Ausstreitgesetz (AußStrG).Výjimky platí mimo jiné v řízeních týkajících se práva péče o dítě, práva na styk s dítětem nebo péče o nezletilé děti. Náklady na trestní řízení jsou upraveny v § 380 až 395 trestního řádu. Soudní poplatky (paušální poplatky) upravuje zákon o soudních poplatcích.

Na domovské stránce rakouskéOdkaz se otevře v novém okně.advokátní komory je na internetu k dispozici brožura shrnující poplatky advokátů. Obecné informace lze rovněž nalézt prostřednictvím meziagenturní platformy Oesterreich.gv.at Odkaz se otevře v novém okně.prostřednictvím odkazu: LIFE Topics > Dokumenty a zákon > Civil Law > Civil Procedure available (Dokumenty a zákon > Civil Law > Civil Procedure available).

Tyto internetové stránky, Oesterreichgv.at, Odkaz se otevře v novém okně.poskytují obecné informace o soudních poplatcích. Prostřednictvím odkazu na federální právní Odkaz se otevře v novém okně.informační systém na internetových stránkách úřadu spolkového kancléře lze nahlédnout do právních textů (zákon o soudních poplatcích a celních položek).

Ve kterých jazycích jsou informace o právních předpisech týkajících se nákladů v Rakousku k dispozici?

V německém jazyce.

Kde zjistíte o mediaci/rozhodčím řízení?

Seznam mediátorů vedený Spolkovým ministerstvem spravedlnosti je k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.zvláštních internetových stránkách věnovaných mediaci.

Pokud jde o restorativní justici v trestním řízení, jsou informace o odškodnění (mediace mezi obviněným a obětí) k dispozici na domovské stránce NEUSTART. Odkaz se otevře v novém okně.http://www.neustart.at/AT/de/Angebote_/_Service/Hilfe_fuer_Opfer/

Kde mohu najít další informace o nákladech?

On-line informace o nákladech řízení

Obecné informace o rakouském právním systému, nákladech a Spolkovém ministerstvu spravedlnosti jsou k dispozici na rakouských Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách věnovaných spravedlnosti a na internetové stránce esterreich.gv.at, která Odkaz se otevře v novém okně.poskytuje srozumitelné informace.

Odkaz se otevře v novém okně.Federální právní informační systém poskytuje tyto právní předpisy:

 • Zákon o soudních poplatcích (GGG)
 • Zákon o poplatcích (GebAG)
 • Čárový kód (RAO)
 • Zákon o advokacii (RATG)

Znění obecných kritérií týkajících se poplatků (AHK) je k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.portálu rakouských právníků.

Kde mohu najít informace o průměrné délce trvání různých soudních řízení?

Za tímto účelem se prosím obraťte přímo na rakouské spolkové ministerstvo spravedlnosti.

Kde mohu najít informace o průměrných celkových nákladech na určité řízení?

Soudní poplatky za každý druh řízení jsou stanoveny předem (zákon o soudních poplatcích). Můžete se změnit na vyšší nebo nižší hodnotu. V občanskoprávním řízení soud v rozhodnutí o nákladech řízení určí soudní poplatky a náklady (odměny advokátů, odměny znalců a tlumočníci) hradí účastník řízení, který neměl ve věci úspěch. Toto rozhodnutí vychází ze zákona o advokátnímtarifu a zákona o poplatcích (pro znalce a tlumočníky a překladatele). Tyto náklady jsou z velké části založeny na výdajích a vynaloženém čase. Není proto možné stanovit přesnou částku předem. Poplatky, které zákazníci zaplatí právníkům, mohou být v zásadě sjednány svobodně.

DPH

Kde lze získat informace o DPH? Jaké jsou sazby?

Služby poskytované advokáty podléhají dani z obratu. V Rakousku to je 20 %. Stejně jako ostatní výdaje musí být advokáti odměňováni odděleně podle § 16 zákona o advokacii a § 17 obecných kritérií poplatků. Daň z obratu není zahrnuta v sazebních položkách v zákoně o advokacii a v obecných kritériích pro výpočet poplatku.

Právní pomoc

Příslušná prahová hodnota příjmu v občanských věcech

Právní pomoc není vázána na zákonné limity příjmu. Právní pomoc v občanských věcech (a v obchodních věcech) upravuje rakouský občanský soudní řád. Ustanovení občanského soudního řádu se použijí přiměřeně na nesporná řízení. Soud prvního stupně rozhoduje o podporách v řízení.

Právní pomoc se účastníkovi řízení poskytuje pouze tehdy, pokud jeho příjem, finanční situace a vyživovací povinnost není takové, že není schopen uhradit náklady soudního řízení, aniž je dotčena údržba nezbytná k tomu, aby mohl snadno pobývat. Právní pomoc se neposkytne, pokud se zdá, že zamýšlený právní úkon nebo žalobní odpověď je zjevně bezdůvodná nebo neověřená. Soud v každém případě rozhodne o tom, která z níže uvedených dávek bude poskytnuta.

V Rakousku může právní pomoc zahrnovat zejména:

 1. dočasné osvobození od placení soudních poplatků, odměny za svědky, znalce a tlumočníky, náklady na nezbytné výpovědi a * n kurátora *, jakož i peněžní výdaje právního zástupce nebo advokáta jmenovaného soudem;
 2. zastoupení advokátem.

Během tří let od ukončení řízení může být strana povinna vrátit celou právní pomoc nebo její část, pokud se její finanční situace odpovídajícím způsobem změní a je schopna provést odpovídající platby, aniž by to mělo nepříznivý dopad na jeho nezbytnou údržbu.

Platný příjmový limit pro žalované a oběti trestných činů v trestním řízení

Neexistují žádné pevné limity příjmu použité k posouzení, zda má žalovaný nebo oběť nebo soukromá strana trestného činu nárok na právní pomoc. Pokyny se řídí těmito pokyny: Denní příspěvky převyšující minimální úroveň životního minima a přiměřenou úroveň životního minima. Minimální úroveň životního minima je pravidelně přehodnocována a uvedena na současné úrovni na internetových stránkách rakouského soudnictví. Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justiz.gv.at/

Podmínky pro poskytování právní pomoci obětem trestných činů

Pokud neexistuje právo na právní pomoc ve smyslu článku 66 (2) trestního řádu, soukromé subjekty mají nárok na právní pomoc nebo právní pomoc, pokud:

 • není možné zastupovat právníka, aniž by byla narušena nezbytná údržba (viz výše uvedené připomínky k živobytí), a
 • Zastupování advokátem je nezbytné v zájmu spravedlnosti, zejména v zájmu řádného vymáhání nároků, aby se zabránilo následným občanskoprávním řízením.

Podmínky pro poskytnutí právní pomoci obviněným

Aby byla právní pomoc poskytnuta, musí být v zájmu spravedlnosti, zejména v zájmu řádné obhajoby, kromě existence finančních podmínek.

V zájmu spravedlnosti je v každém případě vhodné poskytnout obhájce, pokud:

 • Došlo k nezbytné obraně ve smyslu § 61 (1) trestního řádu (viz níže), pokud je obviněná osoba slepá, hluchavá, jinak zablokovala nebo není dostatečně obeznámena s jazykem soudu, a nemůže se tedy hájit;
 • odvolací řízení;
 • v případě obtížné faktické nebo právní situace.

V případě nezbytné obhajoby musí být obviněná nebo obviněná osoba zastoupena * obhájcem obhajoby *. V následujících případech (§ 61 (1) trestního řádu) existuje případ nezbytné obhajoby:

 • pokud a po dobu vyšetřovací vazby (bod 1);
 • v průběhu postupu umístění v instituci na duševně abnormální pachatele (bod 2);
 • ve věci v původním řízení o umístění v instituci pro právnické osoby, které potřebují dítě po odstavení, nebo v instituci na nebezpečnou recidivu (bod 3);
 • ve věci v původním řízení před regionálním soudem jako porota nebo soudní porota (Z 4),
 • ve věci v původním řízení před Krajským soudem jako samosoudce *, pokud je trestný čin potrestán odnětím svobody na více než tři roky, s výjimkou případů krádeže vloupání podle § 129 (2) (1) trestního zákoníku a zacházení podle § 164 (4) trestního zákoníku (č. 5),
 • přezkum inter partes (§ 165) v rozsahu, v němž se v původním řízení pod čísly 3 až 5 jedná o nezbytnou obranu (§ 5a),
 • v řízení o opravném prostředku proti rozsudku poroty nebo poroty (bod 6);
 • je-li podána žádost o obnovení trestního řízení a na veřejném slyšení (bod 7);

Bez nákladů

V trestním řízení mají oběti násilí, nebezpečných a sexuálních trestných činů, teroristických trestných činů nebo trestných činů, které mohly využít svou osobní závislost, jakož i manžel/manželka, registrovaný partner *, partner, partner, příbuzní v přímé linii, bratr nebo sestra osoby nebo jiné vyživované osoby, jejichž úmrtí mohlo být způsobeno trestným činem, nebo práva jiných příbuzných na bezplatné soudní řízení, nárok na soudní ochranu a bezplatné soudní řízení. Obětem, které mohly být poškozeny v důsledku své sexuální integrity a které ještě nedosáhly věku 14 let, je v každém případě poskytnuta bezplatná právní pomoc, a to i bez požadavku. Psychosociální podpora zahrnuje přípravu dotyčných osob na proces a citový tlak, který je s nimi spojen. Psychosociální a právní pomoc poskytují organizace na podporu obětí, které uzavřely federální ministerstvo spravedlnosti v souladu s oddílem 66 (2) trestního řádu.

V nesporném řízení se nevybírají žádné poplatky za řízení o jmenování dospělého zástupce nebo ve věcech týkajících se péče o dítě. Rovněž neexistují žádné poplatky za řízení podle zákona o ubytovacích zařízeních nebo zákona o pobytu v oblasti bydlení. Právní pomoc může být poskytnuta formou dočasného osvobození od poplatků, pokud je příjem nízký ve vztahu k placeným poplatkům. Míra osvobození od daně závisí na žádosti a je na uvážení soudu.

Kdy musí neúspěšná strana uhradit náklady řízení úspěšné straně?

Sporné řízení

Rakouský občanský soudní řád (dále jen „ZPO“) upravuje náklady v občanskoprávním řízení (včetně obchodních záležitostí). ZPO stanoví, že každý účastník řízení musí v zásadě nést náklady, které mu vznikly v řízení v prvním stupni. Společně vzniklé náklady jsou prozatím hrazeny. Pokud Tribunál rozhodne ve věci, rozhodne rovněž o nákladech řízení. Děje se tak na základě zásady úspěchu. Strana, která spor prohraje, musí druhé straně nahradit veškeré poplatky a výdaje nezbytné pro řádné stíhání nebo obhajobu případu. Pokud měl každý účastník ve věci částečně úspěch i neúspěch, jsou náklady zrušeny nebo rozděleny.

Odchylka od zásady úspěchu je stanovena zejména v těchto případech:

 • v případě drobného selhání, pokud odmítnutá část akce nevyvolala žádné zvláštní náklady
 • je-li částka nároku určena odborníky nebo je na rozhodnutí soudu nebo tribunálu a v případě vzájemného vypořádání
 • pokud jednání žalovaného nevedlo k uplatnění nároku a žalovaná strana toto tvrzení při první příležitosti přijala;
 • je-li důvodem pro zrušení řízení nebo prohlášení neplatnosti jeho neplatnosti jedna ze stran, lze posledně uvedené uložit náhradu veškerých nákladů řízení.

Nesporná řízení

Rodinné záležitosti (údržba, právo na styk s dítětem, právo péče o dítě a rozvod po vzájemné dohodě) jsou projednávány jako nesporná řízení. Ustanovení § 78 Ausstreitgesetz (AußStrG) stanoví obecná pravidla týkající se nákladů řízení. Řada postupů je z těchto pravidel vyňata. I v tomto případě je zásada odpovědnosti za plnění zpravidla uplatňována, to však může být z důvodů spravedlnosti upuštěno.Pokud nebylo požádáno o úhradu, musí být výdaje v hotovosti (např. poplatky za odborné vzdělávání) hrazeny v poměru k části položky. Nelze-li poměr určit, rozdělí se rovnoměrně.

Informace o různých druzích řízení (řízení v oblasti údržby, styku, úschovy a rozvodu):

 1. V rozvodových řízeních je třeba rozlišovat mezi kontradiktorním rozvodem a konsensuálním rozvodem.

Sporný rozvod: Použijí se zvláštní ustanovení rakouského občanského soudního řádu. Pokud není pro rozdělení manželství žádná ze stran, náklady jsou zrušeny. Pokud je rozvod rozvedený na základě zrušení a rozhodnutí o rozvodu obsahuje prohlášení o zavinění z rozpuštění, je nevinný manžel/manželka povinen uhradit náklady druhému manželu/manželce.

Konsensuální rozvod: Po vzájemné dohodě se na rozvod vztahují pravidla nesporného řízení. V takovém případě manželé předloží soudu dva shodné nároky. Vzhledem k tomu, že řízení není ve sporu, nebude přijato žádné rozhodnutí o nákladech řízení. Výdaje na hotovost ponesou rovným dílem strany.

 1. Opatrováním a kontaktním řízením je rovněž nesporné řízení. Na základě doložky o výjimce (§ 107 (5) AußStrG) nevznikají v tomto řízení žádné náhrady nákladů.
 2. Další ustanovení o výjimce (§ 101 (2) AußStrG) stanoví, že v řízení týkajícím se nároků na výživné na nezletilé dítě není třeba uhradit žádné náklady.

Trestní řízení

Osoba, která má v trestním řízení obhájce obrany * nebo jiný zástupce *, musí rovněž uhradit náklady na toto zastupování, a to i v případě, že je doprovází zástupce * z vlastního podnětu (§ 393 (1) trestního řádu).

V případě odsouzení musí žalovaný rovněž nahradit náklady trestního řízení (§ 389 (1) trestního řádu). Odkaz se otevře v novém okně.Podle § 381 (1) trestního řádu mohou být v trestním řízení vynaloženy tyto náklady:

 1. paušální částku jako podíl na nákladech trestního řízení, které nejsou dále upřesněny níže, včetně nákladů na vyšetřování a výkon příkazů vydaných státním zastupitelstvím nebo soudem, které jsou nezbytné úřední akty. Paušální příspěvek se vypočte mezi 500 a 10 000 EUR v řízení před Landesgericht v postavení soudu pro věci samé, mezi 250 a 5 000 EUR v řízení před Landesgericht ve funkci soudu pro věci samé, mezi 150 a 3 000 EUR a mezi 50 a 1 000 EUR a EUR před zahájením řízení u Bezirksgericht.
 2. odměny odborníků a v zásadě i odměny tlumočníků,
 3. odměny za informace, zjištění a stanoviska poskytnutá orgány veřejné moci;
 4. náklady na přemístění žalovaného/žalovaného z jiného státu a náklady svědků předvolaných ze zahraničí,
 5. náklady na zabavení, přístup k bankovním účtům, zabavení dopisů, komunikační údaje a dohled nad sděleními,
 6. náklady na výkon trestu, včetně nákladů na přemístění vězňů do domácího nebo zahraničního vězeňského systému, s výjimkou nákladů na výkon trestu odnětí svobody;
 7. soudní poplatky splatné v trestním řízení;
 8. náklady na obhájce a další zástupce,
 9. paušální částka jako poměrná část nákladů na pomoc až do výše 1 000 EUR.

S výjimkou nákladů uvedených v bodech 3, 7 až 9 spolková vláda tyto náklady uplatňuje. Při výpočtu paušální částky podle odstavce 1 (9) soud zohlední ekonomickou způsobilost osoby povinné zaplatit clo. Náklady na poskytnutí tlumočníka nejsou součástí nákladů, které bude žalovaný hradit.

Podle oddílu 391 (1) trestního řádu však musí být náklady na trestní řízení zpětně získány od odsouzené osoby nebo osob pouze v rozsahu, v němž neohrozí zachování odsouzené osoby nebo osob a jejich rodiny, které jsou nezbytné pro jednoduchý způsob života, nebo splnění povinnosti nahradit škodu způsobenou trestným činem. Nelze-li náklady získat zpět z důvodu nedostatku prostředků odsouzené osoby, může soud prohlásit, že je nelze získat zpět. Pokud soud předpokládá, že v budoucnu bude možné získat zpět nenávratné náklady, bude po určité době hospodářská schopnost dotčené osoby znovu posouzena. Po uplynutí pěti let od okamžiku, kdy bylo rozhodnutí přijato, je nárok na náhradu nákladů promlčen. Pokud soud rozhodne, že odsouzená osoba ponese náklady řízení, a následně se ukáže, že tak není schopen učinit, mohou orgány upravit lhůtu pro platbu, povolit ji ve splátkách nebo snížit náklady.

Pokud bylo odsouzené osobě v důsledku rozhodnutí trestního soudu uloženo zaplatit dotyčné osobě alespoň částečnou náhradu, musí rovněž uhradit náklady na trestní řízení, které dotyčné osobě vznikly.

Podle § 393a trestního řádu může obviněný, který je zproštěn viny, požádat spolkovou vládu o příspěvek na náklady obhajoby. Příspěvek zahrnuje nezbytné a skutečně vyplacené peněžní výdaje a paušální příspěvek na náklady obhájce. Paušální příspěvek se stanoví s ohledem na rozsah a obtížnost obrany a na rozsah, v jakém je obhájce vyžadován nebo který je vhodný pro daný účel, a nepřesáhne: 10 000 EUR v řízení před Krajským soudem jako soud pro porot, 5 000 EUR v řízení před Krajským soudem v porotě, EUR v řízení před Krajským soudem, 3 000 EUR v řízení u jediného soudce krajského soudu a 1 000 EUR v řízení před okresním soudem.

Je-li obviněná osoba zproštěna viny podle § 72 trestního řádu (dále jen „zákon“) na základě trestního stíhání nebo obžaloby občanskoprávní žaloby, musí soukromý žalobce uhradit veškeré náklady, které mu vznikly z důvodu jejich obžaloby či výživného. V případě, že trestní řízení bude vyřízeno sekundárním způsobem (§ 198 až 209 trestního řádu), dotyčný účastník řízení nenese žádné náklady.

Náhrada nákladů na znalce

V rámci sporného občanskoprávního řízení (včetně obchodních řízení) se poplatky znalce ruší nebo jsou poměrným způsobem rozděleny, a to v závislosti na existenci či úspěchu případu (§ 43 (1) občanského soudního řádu).

Ve sporném rozvodovém řízení bez zavinění v rozvodovém řízení jsou peněžní výdaje navzájem zrušeny. Pokud jedna strana uhradila více než polovinu nákladů, musí zaplatit přeplatek druhý účastník řízení. Pokud rozsudek o rozvodu odhalí zavinění jedné ze stran, musí druhá strana nahradit náklady znalce.

V následujících řízeních musí poplatky za znalce původně převzaté veřejnými orgány uhradit strany, které způsobily náklady nebo jejichž zájmy byly zaplaceny: konsensuální rozvod, právo péče o dítě a kontaktní práva, nárok na výživné pro nezletilé děti. Pokud je více osob povinno uhradit poplatky, jsou společně a nerozdílně odpovědné (§ 1 (5) zákona o soudním převodu (dále jen „SVT“) ve spojení s § 2 (1) GEG).

Výši znaleckých posudků upravuje zákon o nárocích na zaplacení poplatku (GebAG). V každém případě závisí na obsahu a rozsahu zprávy požadované Soudním dvorem.

V trestním řízení jsou náklady znalce součástí nákladů trestního řízení (§ 381 (1) (2) trestního řádu), které musí odsouzená osoba zaplatit v souladu s § 389 (1) trestního řádu. Poplatky odborníků stanoví soud nebo státní zástupce a jsou stanoveny federální vládou.

Poplatky překladatelů a tlumočníků

Výše uvedené platí rovněž pro odměny překladatelů a tlumočníků.

Související dokumenty:

Zpráva Rakouska oPDF studii transparentnosti nákladů (829 Kb)CS

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.§ 32 GGG


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 10/08/2020