Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Teismo proceso išlaidos - Austrija

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie teisines išlaidas Austrijoje.


Teismo proceso išlaidos

Teisininkų atlyginimo reglamentavimosistema

Teisininkai

Pagal Austrijos advokatų kodeksą už suteiktas paslaugas mokėtinus mokesčius klientai paprastai gali laisvai sutarti.

Mokestis gali būti apskaičiuojamas taikant valandos įkainį arba gali būti sutartas kaip fiksuotas mokestis. Fiksuoto dydžio mokestis neapima atskirų paslaugų ir laiko. Jei nėra aiškių susitarimų, daroma prielaida, kad buvo susitarta dėl atitinkamo mokesčio.

Civilinio proceso kodekse ir Advokatų kolektyviniame įstatyme numatyta, kad civiliniame procese teismas turi nustatyti bylinėjimosi išlaidų dalį, kurią pralaimėjusi šalis turi atlyginti laimėjusiai šaliai. Išlaidos apskaičiuojamos remiantis ieškinio verte ir suteiktos paslaugos trukme bei pobūdžiu.

Baudžiamajame procese bet kuris asmuo (kaltinamasis *, privatus prokuroras *, civilinis ieškovas *), kuris paskyrė advokatą jam atstovauti, taip pat turi padengti su tuo susijusias išlaidas. Taip yra ir tuo atveju, jei gynėjas paskirtas ex officio, išskyrus atvejus, kai tenkinamos teisinės pagalbos suteikimo sąlygos. Išlaidos nuolat skiriasi priklausomai nuo teismo ir kolegijos sudėties (pvz., apylinkės teismas, apygardos teismas su vienu teisėju *, prisiekusiųjų teismas, prisiekusiųjų teismas).

Teismo antstoliai

Vykdymo mokesčių įstatyme nustatytas atlyginimas, kurį antstoliai gauna už savo veiklą. Visų pirma įstatyme numatytas vykdymo mokestis, kurį kreditorius turi sumokėti pateikdamas prašymą dėl vykdymo, ir fiksuotas mokestis, numatytas Teismo mokesčių įstatyme (GGG).

Vykdymo mokestis ( Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVykdymo mokesčių įstatymo 2 straipsnis)yra vykdymo procedūros išlaidų dalis. Kreditoriaus prašymu teismas sprendime dėl išlaidų gali nuspręsti, kad skolininkas turi grąžinti vykdymo mokestį *.

Antstolis taip pat turi teisę gauti atlyginimą už mokėjimus. Šią sumą galima atimti iš panaudotos sumos ( Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVykdymo mokesčių įstatymo 11 straipsnis).

Išlaidos

Nustatytosios išlaidos civilinėse bylose

Nustatytosios šalių išlaidos civilinėse bylose

Teismo mokesčiai už teismo suteiktas paslaugas apskaičiuojami kaip fiksuoto dydžio mokesčiai (fiksuoto dydžio mokesčiai) arba kaip šimto (tūkstančių) dydžio mokesčiai (vertinimo bazės procentinė dalis). Jų suma priklauso nuo bylos pobūdžio, reikalavimo vertės (kuri priklauso nuo pinigais išreikšto reikalavimo sumos) ir šalių skaičiaus. Daugiau nei dviejų šalių atveju gali būti taikomas papildomas daugiašalis mokestis pagal GGG 19a straipsnį (10 – -50 %).

Kada turi būti apmokėtos civilinio proceso išlaidos?

Civiliniame procese pirmojoje instancijoje fiksuoto dydžio mokestis turi būti mokamas pareiškiant ieškinį. Mokestis mokamastik vieną kartą, neatsižvelgiant į proceso toje instancijoje eigą, net jei ieškinys pareikštas dėl daugiau nei vieno reikalavimo ir daugiau nei vieno asmens. Fiksuoto dydžio mokestis taikomas visai pirmosios instancijos procedūrai. Jeigu ieškinio pareiškimo terminas bylos nagrinėjimo metu pratęsiamas, gali būti mokami papildomi mokesčiai. Jos turi būti sumokėtos kartu su pareiškimais. Jeigu per teismo posėdį reikalavimai pratęsiami, honoraras mokamas nuo bylos nagrinėjimo pradžios. Antrojoje ir trečiojoje instancijose mokestis mokamas pateikus apeliacinį skundą (Teismo mokesčių įstatymo ( GGG) 2 (1) straipsnis). Išimties tvarka ne ginčo tvarka nagrinėjamose bylose kartais mokamas sprendimo mokestis, o ne apeliacijos mokestis.

Baudžiamojo proceso išlaidos

Baudžiamojo proceso šalių išlaidos

Iš esmės baudžiamajame procese teismo mokesčiai nemokami. Tik privačiame baudžiamajame procese už prašymus pradėti arba tęsti baudžiamąjį procesą ir privataus prokuroro pateiktus apeliacinius skundus ir ieškinius dėl panaikinimo imamas mokestis.

Kada turi būti apmokėtos baudžiamojo proceso išlaidos?

Fiksuoti mokesčiai turi būti mokami pateikus įrašą, už kurį imamas mokestis.

Išlaidos, susijusios su procesu Konstituciniame Teisme

Bylos šalių išlaidos Konstituciniame Teisme

Pagal Verfassungsgerichtshofgesetz (Konstitucinio Teismo įstatymas, VfGG) 17a (1) straipsnį mokestis yra 240 EUR.

Kada turi būti apmokėtos išlaidos per procesą Konstituciniame Teisme?

Nustatyto dydžio mokesčiai turi būti sumokėti procedūros pradžioje.

Advokatų ir advokatų pareigos teikti informaciją

Šalių teisės ir pareigos

Paprastai advokatai privalo informuoti savo klientus apie tai, kaip apskaičiuojamos išlaidos ir kokių išlaidų galima tikėtis. Šiuo atžvilgiu Gairių dėl advokato praktikos (RL-BA 2015) 15 (2) straipsnyje rekomenduojama, kad sudarydami naują sutartį advokatai informuotų savo klientus apie atlyginimo apskaičiavimo pagrindą ir teisę į tarpinę pažymą. Jei nesusitarta dėl nustatyto dydžio mokesčio, klientas turi teisę atitinkamais laiko tarpais prašyti pateikti tarpinę finansinę ataskaitą arba tarpinę ataskaitą apie jau suteiktas paslaugas arba laikotarpį, per kurį jos buvo suteiktos (jei susitarta dėl valandos įkainių skaičiavimo). Be to, prieš paskiriant advokatą turėtų būti susitarta dėl tarpinio susitarimo pradžios ir dažnumo.

Išlaidų šaltiniai

Kur galima sužinoti daugiau apie išlaidų įstatymus Austrijoje?

Teisinės nuostatos dėl bylinėjimosi išlaidų kompensavimo civilinėse bylose (įskaitant komercines bylas) nustatytos Civilinio proceso kodekso (ZPO) 40–55 straipsniuose. Ne ginčo tvarka nagrinėjamoms byloms (pvz., šeimos byloms, visų pirma santuokos nutraukimo bendru sutarimu, globos, bendravimo ir išlaikymo ginčams) taikomos skirtingos išlaidų kompensavimo taisyklės. Bendrosios taisyklės nustatytos Ausstreitgesetz ( AußStrG) 78 straipsnyje.Išimtys taikomos, inter alia, bylose, susijusiose su nepilnamečių vaikų globos teise, teise bendrauti su vaiku arba teise jį išlaikyti. Baudžiamojo proceso išlaidas reglamentuoja Baudžiamojo proceso kodekso (StPO) 380–395 straipsniai. Teismo mokesčiai (nustatyto dydžio mokesčiai) reglamentuojami Teismo mokesčių įstatymu (GGG).

Brošiūra, kurioje apibendrinami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasadvokatų honorarai, pateikiama Austrijos advokatų asociacijos interneto svetainėje. Bendrą informaciją taip pat galima rasti tarpžinybinėje platformoje oesterreich.gv.at Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasšiuo adresu: LIFE temos > Dokumentai ir teisė > Civilinė teisė > Galima naudotis civiliniu procesu.

Šioje svetainėje, oesterreich.gv.at, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspateikiama bendra informacija apie teismo mokesčius. Su teisiniais tekstais (Jurisdikcijų mokesčių įstatymu, tarifų straipsniais) galima susipažinti nemokamai, Federalinės kanceliarijos interneto Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassvetainėje pateikiant nuorodą į Federalinę teisinės informacijos sistemą.

Kokiomis kalbomis pateikiama informacija apie Austrijos išlaidų įstatymus?

Vokiečių kalba.

Kur galite sužinoti apie tarpininkavimą ir (arba) arbitražą?

Vokietijos teisingumo ministerijos tvarkomas tarpininkų sąrašas pateikiamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasspecialioje tarpininkavimui skirtoje interneto svetainėje.

Kalbant apie atkuriamąjį teisingumą baudžiamosiose bylose, informaciją apie kompensaciją (tarpininkavimą tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo) galima rasti NEUSTART interneto svetainėje. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.neustart.at/AT/de/Angebote_/_Service/Hilfe_fuer_Opfer/

Kur rasti papildomos informacijos apie bylos išlaidas?

Informacija internete apie procedūrines išlaidas

Bendrą informaciją apie Austrijos teisės sistemą, išlaidas ir Federalinę teisingumo ministeriją galima rasti Austrijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteisingumo interneto svetainėje ir interneto svetainėje oesterreich.gv.at, kurioje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspateikiama lengvai skaitoma informacija.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinėje teisinės informacijos sistemoje pateikiami šie teisiniai tekstai:

 • Teismo mokesčių įstatymas (GGG)
 • Mokestinių reikalavimų įstatymas (GebAG)
 • Brūkšninis kodas (RAO)
 • Advokatų tarifų įstatymas (RATG)

Bendrųjų mokesčių kriterijų (AHK) tekstą galima rastiAustrijosNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteisininkų portale.

Kur rasti informacijos apie vidutinę įvairių procedūrų trukmę?

Šiuo tikslu kreipkitės tiesiai į Austrijos federalinę teisingumo ministeriją.

Kur rasti informacijos apie vidutines bendras konkretaus proceso išlaidas?

Teismo mokesčiai, mokėtini už kiekvienos rūšies procesą, nustatomi iš anksto (Teismo mokesčiųįstatymas). Galite keisti aukštesnę arba žemesnę vertę. Civiliniame procese teismas sprendime dėl bylinėjimosi išlaidų nustato, kurias teismo išlaidas (honorarus advokatams, ekspertams ir vertėjams žodžiu arba raštu skirtus honorarus) turi atlyginti pralaimėjusi šalis. Šis sprendimas grindžiamas Advokatų tarifų įstatymu (advokatų honorarai) ir Įstatymu dėl honorarų (ekspertų, vertėjų žodžiu ir raštu). Šios išlaidos daugiausia grindžiamos išlaidomis ir praleistu laiku. Todėl neįmanoma iš anksto nustatyti tikslios sumos. Mokesčiai, kuriuos klientai turi mokėti advokatams, iš esmės gali būti laisvai sutarti.

PVM

Kur galima rasti informacijos apie PVM? Kokios yra išmokų normos?

Advokatų teikiamos paslaugos apmokestinamos apyvartos mokesčiu. Austrijoje – 20 %. Kaip ir kitos išlaidos, advokatams turi būti atlyginama atskirai pagal Advokatų tarifų įstatymo 16 skirsnį ir Bendrųjų mokesčių kriterijų 17 skirsnį. Apyvartos mokestis nėra įtrauktas į Advokatų tarifų įstatymo tarifines pozicijas ir į bendruosius mokesčių kriterijus.

Teisinė pagalba

Civilinėse bylose taikytina pajamų riba

Teisinė pagalba nėra susijusi su teisės aktais nustatytomis pajamų ribomis. Civilinėse bylose (ir komercinėse bylose) teisinę pagalbą reglamentuoja Austrijos civilinio proceso kodeksas. Civilinio proceso kodekso nuostatos taikomos mutatis mutandis ne ginčo tvarka nagrinėjamoms byloms. Pirmosios instancijos teismas priima sprendimą dėl pagalbos bylos nagrinėjimui.

Teisinė pagalba šaliai suteikiama tik tuo atveju, jei jos pajamos, finansinė padėtis ir išlaikymo prievolės yra tokios, kad ji negali padengti teismo proceso išlaidų, nedarant poveikio išlaikymui, kurio reikia, kad šalis galėtų lengvai gyventi. Teisinė pagalba neteikiama, jei numatomas ieškinys ar gynyba yra akivaizdžiai nerimti arba neįrodyti. Teismas kiekvienu atveju sprendžia, kuri iš toliau išvardytų išmokų bus skiriama.

Austrijoje teisinė pagalba visų pirma gali būti:

 1. laikinas atleidimas nuo teismo mokesčių, mokesčių liudytojams, ekspertams ir vertėjams žodžiu, būtinų pažymų ir * kuratoriaus * išlaidų, taip pat teismo paskirto teisinio atstovo arba advokato grynųjų pinigų išlaidų mokėjimo;
 2. advokato atstovavimas.

Per trejus metus nuo proceso pabaigos iš šalies gali būti pareikalauta grąžinti visą teisinę pagalbą arba jos dalį, jeigu atitinkamai pasikeičia jos finansinė padėtis ir ji gali atlikti atitinkamus mokėjimus, nedarydama neigiamo poveikio būtinam jos išlaikymui.

Kaltinamiesiems ir nusikaltimų aukoms baudžiamajame procese taikytina pajamų riba

Fiksuotos pajamų ribos netaikomos vertinant, ar kaltinamasis, nukentėjusysis arba privatus asmuo turi teisę į teisinę pagalbą. Vadovaujamasi šiomis gairėmis: Pragyvenimo lygis viršija minimalų pragyvenimo lygį ir yra žemesnis už pagrįstą pragyvenimo lygį. Minimalus gyvenimo lygis reguliariai iš naujo įvertinamas ir dabartinis lygis nurodomas Austrijos teismų interneto svetainėje. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justiz.gv.at/

Teisinės pagalbos teikimo nusikaltimų aukoms sąlygos

Jeigu nėra teisės į teisinę pagalbą, kaip apibrėžta Baudžiamojo proceso kodekso 66 (2) straipsnyje, privatūs asmenys turi teisę į teisinę pagalbą arba teisinę pagalbą, jeigu:

 • neįmanoma atstovauti advokatui nepakenkiant būtinam išlaikymui (žr. pirmiau pateiktas pastabas dėl pragyvenimo) ir
 • Atstovauti advokatui būtina teisingumo interesais, visų pirma siekiant užtikrinti tinkamą reikalavimų vykdymą, kad būtų išvengta vėlesnio civilinio proceso.

Teisinės pagalbos teikimo atsakovams sąlygos

Tam, kad teisinė pagalba būtų suteikta, ji turi atitikti teisingumo interesus, be kita ko, tinkamos gynybos interesus, išskyrus finansinių sąlygų buvimą.

Siekiant teisingumo, bet kuriuo atveju tikslinga suteikti gynėją, jeigu:

 • Būtina gynyba pagal Baudžiamojo proceso kodekso 61 (1) straipsnį (žr. toliau) yra atvejis, kai kaltinamasis yra aklas, kurtis, nekaltas, kitaip jam trukdoma arba jis nepakankamai moka teismo kalbą ir todėl negali apsiginti;
 • apeliacijos procedūros atveju;
 • esant sunkiai faktinei ar teisinei padėčiai.

Būtinosios gynybos atvejais kaltinamajam arba kaltinamajam turi atstovauti * n gynėjas *. Būtinos gynybos atvejis yra šiais atvejais (Baudžiamojo proceso kodekso 61 (1) straipsnis):

 • jei ir tol, kol jam taikomas kardomasis kalinimas (1 punktas);
 • psichiškai neįprastų nusikaltėlių įkurdinimo įstaigoje procedūros metu (2 punktas);
 • pagrindinėje byloje dėl teisėtų pažeidėjų, kuriems reikia nujunkyti, įkurdinimo institucijoje arba pavojingo recidyvo institucijoje (3 punktas),
 • pagrindinėje byloje apygardos teisme kaip prisiekusiųjų arba prisiekusiųjų teismas (Z 4),
 • pagrindinėje byloje apygardos teisme kaip vienas teisėjas *, jei už nusikalstamą veiką skiriama ilgesnė nei trejų metų laisvės atėmimo bausmė, išskyrus vagysčių su įsilaužimu atvejus pagal Baudžiamojo kodekso 129 (2) (1) straipsnį ir veiksmus pagal Baudžiamojo kodekso (Nr. 5) 164 (4) straipsnį,
 • inter partes ekspertizė (165 straipsnis) tiek, kiek pagrindinė byla Nr. 3–5 susijusi su būtinais gynybos pagrindais (5a straipsnis),
 • apeliaciniame skunde dėl vertinimo komisijos ar vertinimo komisijos sprendimo (6 punktas);
 • kai pateikiamas prašymas atnaujinti baudžiamąją bylą ir per viešą bylos nagrinėjimą (7 punktas);

Neatlygintinos išlaidos

Baudžiamajame procese smurto, pavojingų grasinimų arba seksualinių nusikaltimų, teroristinių nusikaltimų arba nusikaltimų, kuriais galėjo būti pasinaudota jų asmenine priklausomybe, aukos, taip pat sutuoktinis, registruotas partneris *, partneris, partneris, tiesiosios linijos giminaičiai, brolis ar sesuo arba kiti išlaikytiniai, kurių mirties priežastis galėjo būti nusikalstama veika, arba kitų giminaičių teisės į nemokamą teismo procesą turi teisę į teisinę apsaugą ir nemokamą teismo procesą. Bet kuriuo atveju aukoms, kurioms dėl jų lytinės neliečiamybės galėjo būti padaryta žala ir kurios dar nesulaukė 14 metų amžiaus, net ir be prašymo suteikiama nemokama teisinė pagalba. Psichosocialinė parama apima atitinkamų asmenų pasirengimą procesui ir su juo susijusį emocinį spaudimą. Psichologinę ir socialinę pagalbą ir teisinę pagalbą teikia paramos aukoms organizacijos, kurias pagal Baudžiamojo proceso kodekso 66 (2) skirsnį samdo Federalinė teisingumo ministerija.

Ne ginčo tvarka nagrinėjamose bylose neimamas joks mokestis už procesą, susijusį su suaugusio asmens atstovo paskyrimu, arba už bylas, susijusias su globa. Taip pat neimamas joks mokestis už procesą pagal Aprūpinimo būstu įstatymą arba Gyvenamosios vietos įstatymą. Teisinė pagalba gali būti teikiama laikinai atleidžiant nuo mokesčių, kai pajamos, palyginti su mokėtinais mokesčiais, yra mažos. Atleidimo nuo mokesčio mastas priklauso nuo prašymo ir priklauso nuo teismo diskrecijos.

Kada bylą pralaimėjusi šalis turi padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas?

Ginčo tvarka

Austrijos civilinio proceso kodekse (ZPO) reglamentuojamos civilinio proceso (įskaitant komercines bylas) išlaidos. ZPO numato, kad iš esmės kiekviena šalis padengia savo pirmojoje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas. Bendrai patirtos išlaidos šiuo metu padengiamos bendrai. Kai Bendrasis Teismas priima sprendimą byloje, jis taip pat priima sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų. Tai daroma remiantis sėkmės principu. Ginčo šalis, kuri bet kuriuo atveju pralaimi bylą, turi atlyginti kitai šaliai visas išlaidas ir honorarus, būtinus tinkamam bylos nagrinėjimui ar gynybai. Jeigu kiekvienos šalies dalis reikalavimų patenkinama, o dalis atmetama, bylinėjimosi išlaidos panaikinamos arba paskirstomos.

Nuo sėkmės principo leidžianti nukrypti nuostata visų pirma numatyta šiais atvejais:

 • nedidelių pažeidimų atveju, kai dėl atmestos ieškinio dalies neatsirado jokių ypatingų išlaidų
 • kai reikalavimo sumą nustato ekspertai arba ji nustatoma teismo nuožiūra, ir abipusio susitarimo atveju
 • jeigu dėl atsakovo elgesio ieškinys nebuvo pareikštas ir atsakovas patenkino ieškinį pirmą kartą;
 • jeigu viena iš šalių turi priežastį nutraukti procesą arba paskelbti jį negaliojančiu, iš jos gali būti priteistos visos bylinėjimosi išlaidos.

Ne ginčo tvarka vykstantis procesas

Šeimos klausimai (išlaikymo, bendravimo teisės, globos teisės ir santuokos nutraukimo bendru sutarimu) nagrinėjami ne ginčo tvarka. Ausstreitgesetz (AußStrG) 78 straipsnyje nustatytos bendrosios bylinėjimosi išlaidų taisyklės. Daugeliui procedūrų šios taisyklės netaikomos. Šiuo atveju taip pat paprastai taikomas atsakomybės už veiklos rezultatus principas, tačiau jo galima atsisakyti teisingumo sumetimais.Jei kompensacijos neprašoma, išlaidos grynaisiais pinigais (pvz., ekspertų honorarai) turi būti apmokamos proporcingai išlaidų daliai. Jei santykio nustatyti neįmanoma, jie paskirstomi po lygiai.

Informacija apie įvairių rūšių procesus (išlaikymo, bendravimo, globos ir santuokos nutraukimo procesus):

 1. Santuokos nutraukimo byloje turi būti daromas skirtumas tarp rungimosi principu grindžiamo santuokos nutraukimo ir santuokos nutraukimo bendru sutarimu.

Skyrybos, dėl kurių kilo ginčas: Šiuo atveju taikomos specialios Austrijos civilinio proceso kodekso nuostatos. Jeigu nė viena iš šalių nėra atsakinga už santuokos nutraukimą, išlaidos panaikinamos viena kitos atžvilgiu. Jeigu santuoka nutraukiama nutraukus santuoką, o teismo sprendime dėl santuokos nutraukimo konstatuojama santuokos nutraukimo kaltė, nekaltas sutuoktinis turi padengti išlaidas kitam sutuoktiniui.

Santuokos nutraukimas bendru sutarimu: Santuokos nutraukimui bendru sutarimu taikomos ne ginčo teisenos taisyklės. Tokiu atveju sutuoktiniai teismui pateikia du identiškus reikalavimus. Kadangi procesas neginčijamas, sprendimas dėl bylinėjimosi išlaidų nepriimamas. Grynųjų pinigų išlaidas lygiomis dalimis turi padengti šalys.

 1. Globos ir ryšių palaikymo procedūros taip pat yra ne ginčo procedūros. Remiantis išlyga dėl išimtinių atvejų (AußStrG 107 (5) straipsnis), išlaidos šioje byloje nekompensuojamos.
 2. Kita išlyga dėl išimtinių atvejų (AußStrG 101 (2) straipsnis) numato, kad išlaidos nekompensuojamos bylose, susijusiose su nepilnamečio vaiko išlaikymo reikalavimais.

Baudžiamasis procesas

Bet kuris asmuo, kuris baudžiamajame procese turi gynėją * arba kitą atstovą *, taip pat privalo padengti tokio atstovavimo išlaidas, net jei jį savo iniciatyva lydi atstovas * (Baudžiamojo proceso kodekso 393 (1) straipsnis).

Apkaltinamojo nuosprendžio atveju taip pat turi būti reikalaujama, kad kaltinamasis atlygintų baudžiamojo proceso išlaidas (Baudžiamojo proceso kodekso 389 (1) straipsnis). Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPagal Baudžiamojo proceso kodekso 381 (1) straipsnį baudžiamajame procese gali būti patirtos šios išlaidos:

 1. vienkartinė išmoka, sudaranti dalį baudžiamojo proceso išlaidų, kurios toliau nedetalizuojamos, įskaitant tyrimų ir prokuratūros ar teismo priimtų nutarčių vykdymo išlaidas, būtinus oficialius veiksmus. Fiksuoto dydžio įmoka apskaičiuojama nuo 500 iki 10 000 EUR Landesgericht kaip prisiekusiųjų teismas, nuo 250 iki 5 000 EUR Landesgericht kaip prisiekusiųjų teismas, nuo 150 iki 3 000 EUR ir nuo 50 iki 1 000 EUR Bezirksgericht.
 2. ekspertų honorarams ir iš esmės vertėjų žodžiu honorarams,
 3. atlygis už valdžios institucijų pateiktą informaciją, išvadas ir nuomones;
 4. atsakovo/atsakovo perdavimo iš kitos valstybės išlaidoms ir liudytojų, šaukiamų iš užsienio, išlaidoms,
 5. konfiskavimo, prieigos prie banko sąskaitų, laiškų konfiskavimo, ryšių duomenų ir ryšių stebėjimo išlaidoms,
 6. bausmės vykdymo išlaidos, įskaitant kalinių perkėlimo į šalies ar užsienio kalėjimų sistemą išlaidas, išskyrus laisvės atėmimo bausmės vykdymo išlaidas;
 7. teismo mokesčius, mokėtinus baudžiamajame procese;
 8. advokatų ir kitų atstovų bylinėjimosi išlaidas,
 9. vienkartinė išmoka, sudaranti pagalbos procesui išlaidų dalį iki 1 000 EUR.

Išskyrus 3, 7–9 punktuose nurodytas išlaidas, šias išlaidas iš anksto apmoka Federalinė Vyriausybė. Apskaičiuodamas vienkartinę sumą pagal 1 (9) dalį, teismas atsižvelgia į asmens, privalančio sumokėti baudą, ekonominį pajėgumą. Išlaidos, susijusios su vertėjo žodžiu suteikimu, nėra atsakovės atlygintinų išlaidų dalis.

Tačiau pagal Baudžiamojo proceso kodekso 391 (1) straipsnį baudžiamojo proceso išlaidos iš nuteistojo ar nuteistųjų išieškomos tik tiek, kiek jos nekelia pavojaus nuteistojo ar nuteistųjų asmenų ir jų šeimos narių išlaikymui, kuris būtinas paprastam gyvenimo būdui, arba pareigos atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą įvykdymui. Jeigu išlaidos negali būti susigrąžintos dėl nuteistojo išteklių trūkumo, teismas gali paskelbti, kad jų neįmanoma susigrąžinti. Jei teismas manys, kad šiuo metu nepadengtos išlaidos gali būti susigrąžintos ateityje, po tam tikro laiko bus iš naujo įvertintas suinteresuotojo asmens ekonominis pajėgumas. Praėjus penkeriems metams po to, kai buvo priimtas sprendimas byloje, ieškinio dėl bylinėjimosi išlaidų senaties terminas yra pasibaigęs. Jeigu teismas nusprendžia, kad nuteistasis turi padengti išlaidas, ir vėliau paaiškėja, kad jis negali to padaryti, valdžios institucijos gali pakeisti mokėjimo terminą, leisti atlikti mokėjimą dalimis arba sumažinti išlaidas.

Jeigu baudžiamajam teismui priėmus sprendimą nuteistajam asmeniui nurodyta sumokėti bent dalį kompensacijos atitinkamam asmeniui, jis taip pat turi padengti atitinkamo asmens patirtas baudžiamojo proceso išlaidas.

Pagal Baudžiamojo proceso kodekso 393a straipsnį išteisintas kaltinamasis gali kreiptis į federalinę vyriausybę su prašymu atlyginti gynybos išlaidas. Įnašą sudaro būtinos ir faktiškai apmokėtos grynųjų pinigų išlaidos ir nustatyto dydžio įnašas gynėjo išlaidoms padengti. Vienodo dydžio įnašas nustatomas atsižvelgiant į gynybos mastą ir sudėtingumą, taip pat į tai, kiek gynėjas yra reikalingas arba atitinka savo paskirtį, ir neviršija: procese apygardos teisme kaip prisiekusiųjų teismas: 10 000 EUR – apygardos teisme, 5 000 EUR – apygardos teisme, EUR – apygardos teisme, 3 000 EUR – vieno apygardos teismo teisėjo ir 1 000 EUR – apygardos teisme.

Jeigu kaltinamasis išteisinamas pagal Baudžiamojo proceso kodekso 72 straipsnį (subsidia atvejis) remiantis privačiu kaltinimu arba kaltinimu civiliniam asmeniui, privatus kaltintojas privalo padengti visas išlaidas, patirtas dėl kaltinimo pareiškimo arba išlaikymo. Jei baudžiamasis procesas užbaigiamas antraeiliu būdu (Baudžiamojo proceso kodekso 198–209 straipsniai), atitinkama šalis neturi padengti jokių išlaidų.

Ekspertų išlaidų kompensavimas

Ginčytiname civiliniame procese (įskaitant komercinį procesą) eksperto honorarai panaikinami arba proporcingai paskirstomi, atsižvelgiant į bylos buvimą arba sėkmę (Civilinio proceso kodekso 43 (1) straipsnis).

Ginčytiname santuokos nutraukimo procese nepaskelbiant teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo kaltės, piniginės išlaidos panaikinamos viena kitos atžvilgiu. Jeigu viena šalis sumokėjo daugiau nei pusę išlaidų, kita šalis turi sumokėti permokėtą dalį. Jeigu teismo sprendime dėl santuokos nutraukimo nustatoma vienos iš šalių kaltė, kita šalis turi atlyginti eksperto išlaidas.

Toliau nurodytose procedūrose mokesčius už ekspertus, kuriuos iš pradžių perėmė valdžios institucijos, turi kompensuoti išlaidas sukėlusios šalys arba šalys, kurių palūkanos buvo patirtos: santuokos nutraukimas bendru sutarimu, globos ir bendravimo teisės, nepilnamečių vaikų išlaikymo reikalavimas. Jeigu mokestį privalo grąžinti keli asmenys, jie yra solidariai atsakingi (Teisminio perdavimo įstatymo (JTG) 1 (5) straipsnis kartu su GEG 2 (1) straipsniu).

Ekspertų mokesčių dydis reglamentuojamas Mokesčių reikalavimų įstatymu (GebAG). Kiekvienu atveju tai priklauso nuo Audito Rūmų prašomos ataskaitos turinio ir apimties.

Baudžiamajame procese ekspertų honorarai sudaro dalį baudžiamojo proceso išlaidų (Baudžiamojo proceso kodekso 381 (1) (2) straipsnis), kurias nuteistasis asmuo turi sumokėti pagal Baudžiamojo proceso kodekso 389 (1) straipsnį. Ekspertų honorarus nustato teismas arba prokuroras, o nustato federalinė vyriausybė.

Vertėjų raštu ir žodžiu honorarai

Tai taip pat taikoma vertėjų raštu ir žodžiu darbo užmokesčiui.

Susiję dokumentai:

Austrijos ataskaita dėl sąnaudų skaidrumoPDFtyrimo (829 Kb).LT

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGGG 32 STRAIPSNIS


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 10/08/2020