Koszty

Austria

Strona zawiera informacje na temat kosztów prawnych w Austrii.

Autor treści:
Austria

Przepisy dotyczące wynagrodzenia za usługi prawnicze

Prawnicy

Zgodnie z austriackim kodeksem adwokackim opłaty należne za świadczone usługi mogą być ogólnie swobodnie uzgadniane między klientami.

Opłatę można obliczać według stawki godzinowej lub można ją ustalać jako opłatę ryczałtową. Opłata ryczałtowa nie obejmuje indywidualnych usług ani czasu. W przypadku braku wyraźnych umów przyjmuje się, że uzgodniono odpowiednią opłatę.

Kodeks postępowania cywilnego i ustawa o adwokatach stanowią, że w postępowaniu cywilnym sąd powinien określić w decyzji w sprawie kosztów, jaka część kosztów zostanie zwrócona przez stronę wygrywającą stronie wygrywającej. Koszty oblicza się na podstawie wartości roszczenia oraz czasu trwania i charakteru świadczonej usługi.

W postępowaniu karnym każda osoba (druga strona postępowania *, oskarżyciel prywatny *, strona cywilna *), która wyznaczyła adwokata do reprezentowania go, musi również ponieść związane z tym koszty. Jest tak również w przypadku gdy adwokat został powołany z urzędu, o ile nie są spełnione warunki przyznania pomocy prawnej. Koszty regularnie różnią się w zależności od sądu i składu orzekającego (np. sąd rejonowy, sąd okręgowy dla jednego sędziego *, sąd przysięgłych, sąd przysięgłych).

Komornicy

Ustawa o opłatach egzekucyjnych określa wynagrodzenie, jakie komornicy otrzymują za swoją działalność. W szczególności ustawa przewiduje, że wierzyciel, który złoży wniosek o wszczęcie egzekucji, uiszcza opłatę za wykonanie, a także opłatę ryczałtową przewidzianą w ustawie o opłatach sądowych.

Opłata za egzekwowanie przepisów (sekcja 2 ustawy o opłatach egzekucyjnych) stanowi część kosztów postępowania egzekucyjnego. Na wniosek wierzyciela sąd może podjąć decyzję w sprawie kosztów, które mają być zwrócone przez dłużnika.

Komornik jest również uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za odbiór płatności. Można to odliczyć od tej kwoty (sekcja 11 ustawy o opłatach egzekucyjnych).

Koszty

Koszty stałe w postępowaniu cywilnym

Koszty stałe stron w postępowaniu cywilnym

Opłaty sądowe należne za usługi świadczone przez sąd oblicza się albo jako opłaty ryczałtowe (stałe opłaty), albo za sto (tysięcy) stawek opłat (procent podstawy wyceny). Ich wysokość zależy od charakteru sprawy, wartości roszczenia (która zależy od kwoty roszczenia wyrażonego w cenie) i liczby stron. W przypadku więcej niż dwóch stron może zostać dodana dopłata wielostronna na podstawie § 19a GGG (w wysokości 10 – -50 %).

Kiedy należy uiścić koszty w postępowaniu cywilnym?

W postępowaniu cywilnym w pierwszej instancji należy uiścić opłatę ryczałtową w chwili wniesienia skargi. Opłatę uiszcza siętylko jeden raz, niezależnie od przebiegu postępowania w tej instancji, nawet jeżeli powództwo jest skierowane przeciwko więcej niż jednemu roszczeniu i przeciwko więcej niż jednej osobie. Opłata ryczałtowa obejmuje całą procedurę w pierwszej instancji. Jeżeli wniosek zostaje przedłużony w toku postępowania, mogą być pobierane dalsze opłaty. Należy je uiścić przy składaniu pism procesowych. Jeżeli żądania zostaną przedłużone na rozprawie, opłaty uiszcza się od początku zapisu. W drugiej i trzeciej instancji opłatę uiszcza się w momencie wniesienia odwołania (§ 2 ( 1) ustawy o opłatach sądowych, GGG). W ramach wyjątku, w postępowaniu nieprocesowym, pobiera się czasem opłatę za decyzję zamiast opłaty za odwołanie.

Koszty postępowania karnego

Koszty stron w postępowaniu karnym

Co do zasady w postępowaniu karnym nie są pobierane żadne opłaty sądowe. Dopiero w postępowaniach z oskarżenia prywatnego opłaty za wjazd są należne za wnioski o wszczęcie lub kontynuowanie postępowania karnego oraz za odwołania i skargi o stwierdzenie nieważności wniesione przez oskarżyciela prywatnego.

Kiedy należy uiścić koszty w postępowaniu karnym?

Opłaty stałe należy uiścić po złożeniu zapisu, który spowodował wniesienie opłaty.

Koszty postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Koszty stron w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym

Zgodnie z sekcją 17a (1) Verfassungsgerichtshofgesetz (ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, VfGG) opłata wynosi 240 EUR.

Kiedy należy uiścić koszty w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym?

Stałe opłaty muszą być uiszczane na początku procedury.

Obowiązki adwokatów i adwokatów w zakresie informowania

Prawa i obowiązki stron

Co do zasady prawnicy są zobowiązani do informowania swoich klientów o tym, w jaki sposób obliczane są koszty i jakie koszty należy się spodziewać. W tym względzie w pkt 15 (2) wytycznych w sprawie wykonywania zawodu prawnika (RL-BA 2015) zaleca się, aby w chwili zawarcia nowej umowy prawnicy informowali swoich klientów o podstawie wyliczenia wynagrodzenia i o uprawnieniu do otrzymania tymczasowego oświadczenia. Jeżeli nie uzgodniono opłaty ryczałtowej, klient jest uprawniony do złożenia, w odpowiednich odstępach czasu, wniosku o tymczasowe sprawozdanie finansowe lub sprawozdanie okresowe z wykonanych usług lub o czas potrzebny (jeżeli uzgodniono wyliczenie oparte na wynagrodzeniu godzinowym). Podobnie należy osiągnąć porozumienie w sprawie rozpoczęcia i częstotliwości tymczasowego ugody przed powołaniem adwokata.

Źródła kosztów

Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat przepisów dotyczących kosztów w Austrii?

Przepisy dotyczące zwrotu kosztów w procesowym postępowaniu cywilnym (w tym w sprawach handlowych) są określone w art. 40 – 55 kodeksu postępowania cywilnego (ZPO). W postępowaniu nieprocesowym (np. w przypadku postępowania w sprawie rozwodu, pieczy, kontaktów i utrzymania) zastosowanie mają różne zasady dotyczące zwrotu kosztów. Przepisy ogólne zostały ustanowione w § 78 Ausstreitgesetz (AußStrG).Wyjątki mają zastosowanie, między innymi, w postępowaniach dotyczących prawa do opieki, prawa do kontaktów lub utrzymywania małoletnich dzieci. Koszty postępowania karnego reguluje art. 380 – 395 kodeksu postępowania karnego. Opłaty sądowe (opłaty ryczałtowe) regulowane są ustawą o opłatach sądowych.

Broszurę podsumowującą honoraria adwokackie można znaleźć na stronie internetowej austriackiej izby adwokackiej. Ogólne informacje można również znaleźć za pośrednictwem międzyagencyjnej platformy esterreich.gv.na linku: Tematy życia > Dokumenty i Prawo > Prawne Civil Procedures (Civil Law > Civil Procedure).

Na tej stronie internetowej można znaleźć ogólne informacje na temat opłat sądowych. Teksty prawne (ustawy o opłatach sądowych, pozycjach taryfowych) są dostępne bezpłatnie za pośrednictwem linku do Federalnego Systemu Informacji Prawnej na stronie internetowej Bundeskanzleramt.

W jakich językach dostępne są informacje o przepisach dotyczących kosztów w Austrii?

W języku niemieckim.

Gdzie można znaleźć informacje na temat mediacji/arbitrażu?

Wykaz mediatorów utrzymywanych przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości jest dostępny na specjalnej stronie internetowej poświęconej mediacji.

W odniesieniu do sprawiedliwości naprawczej w postępowaniu karnym dostępne są informacje o odszkodowaniu (mediacji między oskarżonym a ofiarą) na stronie internetowej NEUSTART. http://www.neustart.at/AT/de/Angebote_/_Service/Hilfe_fuer_Opfer/

Gdzie zdobyć dodatkowe informacje na temat kosztów?

Informacje online na temat kosztów postępowania

Ogólne informacje na temat austriackiego porządku prawnego, kosztów i Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości można znaleźć na stronie internetowej austriackiego wymiaru sprawiedliwości oraz na stronie internetowej esterreich.gv.to, która zapewnia informacje przyjazne dla czytelnika.

Federalny System Informacji Prawnej zawiera następujące teksty prawne:

 • Ustawa o opłatach sądowych
 • Ustawa w sprawie opłat za roszczenia (Gebr AG)
 • Kod kreskowy (RAO)
 • Ustawa o taryfie celnej (RATG)

Ogólne kryteria dotyczące opłat (AHK) można znaleźć na austriackim portalu prawników.

Gdzie mogę znaleźć informacje o średniej długości różnych procedur?

W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z austriackim Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości.

Gdzie można znaleźć informacje o średnich łącznych kosztach danego postępowania?

Opłaty sądowe należne za każdy rodzaj postępowania są ustalane z góry (Ustawa o opłatach sądowych). Możesz zmienić wyższą lub niższą wartość. W postępowaniu cywilnym sąd rozstrzyga w przedmiocie kosztów, jakie koszty sądowe i koszty (honorariów adwokackich, honorariów biegłych i tłumaczy ustnych) podlegają zwrotowi przez stronę przegrywającą. Decyzja ta opiera się na ustawie o taryfach adwokackich (w odniesieniu do honorariów adwokatów) oraz ustawy o opłatach (dla ekspertów i tłumaczy ustnych i pisemnych). Koszty te są w dużej mierze oparte na kosztach i czasie pracy. Nie jest zatem możliwe ustalenie z góry konkretnej kwoty. Opłaty uiszczane przez klientów na rzecz prawników mogą być zasadniczo swobodnie uzgadniane.

VAT

Gdzie można znaleźć informacje o VAT? Jakie stawki są stosowane?

Usługi świadczone przez adwokatów podlegają podatkowi obrotowemu. W Austrii odsetek ten wynosi 20 %. Podobnie jak inne koszty, prawnicy muszą otrzymywać wynagrodzenie oddzielnie, zgodnie z sekcją 16 ustawy o taryfie celnej oraz sekcją 17 ogólnych kryteriów dotyczących opłat. Podatek obrotowy nie jest uwzględniony w pozycjach taryfowych w ustawie o taryfie celnej oraz w ogólnych kryteriach opłat.

Pomoc prawna

Obowiązujący próg dochodów w sprawach cywilnych

Pomoc prawna nie jest powiązana z ustawowymi limitami dochodów. W sprawach cywilnych (i w sprawach handlowych) pomoc prawna jest regulowana przez austriacki kodeks postępowania cywilnego. Do postępowania niespornego stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Sąd pierwszej instancji orzeka o pomocy w postępowaniu.

Pomoc prawna jest przyznawana stronie tylko wtedy, gdy jego dochody, okoliczności finansowe i zobowiązania alimentacyjne są takie, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego bez uszczerbku dla niezbędnych zobowiązań alimentacyjnych, aby umożliwić mu łatwe życie. Pomocy prawnej nie przyznaje się, jeżeli zamierzone działanie lub obrona nie są w sposób oczywisty błahe lub nieudowodnione. Sąd decyduje w każdym przypadku, który z wymienionych poniżej świadczeń zostanie przyznany.

W Austrii pomoc prawna może obejmować w szczególności:

 1. tymczasowe zwolnienie z opłat sądowych, honorariów dla świadków, biegłych i tłumaczy, kosztów niezbędnych oświadczeń i kosztów zastępstwa procesowego *, a także kosztów środków pieniężnych pełnomocnika prawnego lub adwokata wyznaczonego przez sąd;
 2. reprezentacja przez prawnika.

W ciągu trzech lat od zakończenia postępowania strona może zostać zobowiązana do zwrotu całości lub części pomocy prawnej, jeżeli jej sytuacja finansowa zmieni się w odpowiedni sposób, i jest w stanie dokonać odpowiednich płatności bez wywierania negatywnego wpływu na niezbędną obsługę techniczną.

Obowiązujący próg dochodów w odniesieniu do oskarżonych i ofiar przestępstw w postępowaniu karnym

Nie istnieją stałe limity dochodów służące do oceny, czy pozwany, ofiara lub osoba fizyczna będąca osobą prywatną mają prawo do pomocy prawnej. Za przewodnik uznaje się następujące wytyczne: Utrzymania powyżej minimum socjalnego i odpowiedniego poziomu środków utrzymania. Minimalny poziom utrzymania jest regularnie oceniany i podawany na obecnym poziomie na stronie internetowej austriackiego sądownictwa. http://www.justiz.gv.at/

Warunki przyznawania pomocy prawnej ofiarom przestępstw

Jeżeli nie przysługuje prawo do pomocy prawnej w rozumieniu sekcji 66 (2) kodeksu postępowania karnego, osoby prywatne są uprawnione do uzyskania pomocy prawnej lub prawnej, jeżeli:

 • nie jest możliwe reprezentowanie adwokata bez uszczerbku dla niezbędnej obsługi technicznej (zob. powyższe uwagi dotyczące środków utrzymania); oraz
 • Reprezentacja przez adwokata jest konieczna ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w celu prawidłowego dochodzenia roszczeń, w celu uniknięcia późniejszego postępowania cywilnego.

Warunki przyznawania pomocy prawnej oskarżonym

Aby pomoc prawna była przyznawana, musi ona leżeć w interesie wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w interesie odpowiedniej obrony, z wyjątkiem istnienia warunków finansowych.

W interesie wymiaru sprawiedliwości w każdym przypadku należy zapewnić obrońcę, jeżeli:

 • Istnieje potrzeba obrony w rozumieniu sekcji 61 (1) kodeksu postępowania karnego (zob. poniżej), w której oskarżony jest niewidomy, niesłyszący, manekin, w inny sposób utrudniany lub w inny sposób utrudniany lub niedostatecznie zaznajomiony z językiem sądu i w związku z tym nie może się bronić;
 • na potrzeby procedury odwoławczej;
 • w przypadku trudnej sytuacji faktycznej lub prawnej.

W razie konieczności obrony osoba oskarżona lub oskarżona musi być reprezentowana przez adwokata * na obronę *. Przypadek koniecznej obrony występuje w następujących przypadkach (§ 61 (1) kodeksu postępowania karnego):

 • jeżeli tak długo, jak przebywa w areszcie tymczasowym (pkt 1);
 • przez cały czas trwania procedury dotyczącej umieszczenia w zakładzie osób popełniających wykroczenie psychiczne (pkt 2);
 • w postępowaniu głównym o umieszczenie w instytucji dla osób łamiących prawo, które potrzebują odsadzania lub w instytucji do celów niebezpiecznych recydywy (pkt 3);
 • w postępowaniu przed sądem okręgowym jako sąd konkursowy lub sąd przysięgłych (Z 4),
 • w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w składzie jednoosobowym *, jeżeli przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności na okres dłuższy niż trzy lata, z wyjątkiem przypadków kradzieży z włamaniem zgodnie z § 129 (2) (1) Kodeksu karnego i postępowania na podstawie § 164 (4) Kodeksu karnego (nr 5),
 • badanie inter partes (§ 165), w zakresie w jakim postępowanie główne pod nr 3-5 wiąże się z koniecznością obrony (§ 5a),
 • od odwołania od wyroku sądu konkursowego lub sądu konkursowego (pkt 6);
 • gdy złożono wniosek o wznowienie postępowania karnego i podczas wysłuchania publicznego na ten temat (pkt 7);

Bezpłatny

W postępowaniu karnym, ofiarom przemocy, groźnych gróźb lub przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności, przestępstw terrorystycznych lub przestępstw, które mogły wykorzystać ich osobistą zależność, a także małżonka, zarejestrowanego partnera *, partnera, partnera, krewnych w linii prostej, brata lub siostry osoby lub innych osób na utrzymaniu, których śmierć mogła być wynikiem przestępstwa, lub innych osób bliskich, których śmierć mogła być wynikiem przestępstwa, lub innych osób mających prawo do wolnego postępowania sądowego, mają prawo do ochrony prawnej i do postępowania sądowego. W każdym przypadku ofiary, które mogły doznać uszczerbku w ramach swojej integralności seksualnej i które nie osiągnęły jeszcze wieku 14 lat, korzystają z bezpłatnej pomocy prawnej, nawet bez wniosku. Wsparcie psychospołeczne obejmuje przygotowanie zainteresowanych osób do udziału w tym procesie oraz związane z nim obciążenia emocjonalne. Pomoc psychospołeczna i prawna udzielana jest przez organizacje udzielające wsparcia ofiarom przestępstw zlecone przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z sekcją 66 (2) kodeksu postępowania karnego.

W postępowaniu nieprocesowym nie pobiera się opłat za postępowanie w sprawie wyznaczenia osoby dorosłej lub w zakresie prawa do pieczy. Nie pobiera się również opłat za postępowanie zgodnie z ustawą o zakwaterowania lub ustawą o pobycie. Pomoc prawna może zostać przyznana w formie tymczasowego zwolnienia z opłat, w przypadku gdy dochody są niskie w stosunku do należnych opłat. Stopień zwolnienia zależy od wniosku i zależy od uznania sądu.

Kiedy strona przegrywająca sprawę musi pokryć koszty poniesione przez stronę wygrywającą?

Postępowanie procesowe

Austriacki kodeks postępowania cywilnego (ZPO) reguluje koszty w postępowaniu cywilnym (w tym w sprawach handlowych). ZPO stanowi, że co do zasady każda ze stron ponosi koszty, które poniosła w pierwszej instancji. Wspólnie ponoszone koszty są na razie pokrywane łącznie. Podejmując decyzję w sprawie, Sąd rozstrzyga również w przedmiocie kosztów. Odbywa się to w oparciu o zasadę sukcesu. Strona, która przegrała spór, musi zwrócić drugiej stronie zwrot wszelkich opłat i wydatków niezbędnych do właściwego ścigania lub obrony w danej sprawie. W razie częściowego tylko uwzględnienia żądań każdej ze stron, koszty są odłogowane lub przydzielane.

Odstępstwo od zasady powodzenia przewidziane jest w szczególności w następujących przypadkach:

 • w przypadku nieistotnego niepowodzenia, jeżeli odrzucony część działania nie spowodował żadnych szczególnych kosztów
 • w przypadku gdy kwota roszczenia jest ustalana przez biegłych lub jest według uznania sądu lub trybunału, a w przypadku wzajemnego porozumienia
 • jeżeli postępowanie pozwanego nie doprowadziło do powstania roszczenia, a pozwany przyjął roszczenie w pierwszej kolejności;
 • jeżeli powód unieważnienia postępowania lub zawiadomienia o nim spoczywa na jednej ze stron, może ona zostać obciążona całością kosztów postępowania.

Postępowanie nieprocesowe

Sprawy rodzinne (utrzymanie, prawo do kontaktu, prawo do opieki nad dzieckiem i rozwód za obopólną zgodą) są rozpatrywane jako postępowanie nieprocesowe. Paragraf 78 Ausstreitgesetz (AußStrG) określa ogólne zasady dotyczące kosztów tego postępowania. Wiele procedur jest wyłączonych z zakresu stosowania tych przepisów. Również w tym przypadku zazwyczaj stosuje się zasadę odpowiedzialności za wyniki, ale można ją porzucić na podstawie kapitału własnego.Jeżeli nie wystąpiono o zwrot, koszty środków pieniężnych (np. honoraria ekspertów) należy pokryć proporcjonalnie do udziału w danej pozycji. Jeżeli stosunek ten nie jest możliwy, są one równo dzielone.

Informacje o różnych rodzajach postępowań (postępowanie w sprawie zobowiązań alimentacyjnych, postępowanie w sprawie kontaktów, postępowanie w sprawie pieczy nad dzieckiem i rozwód):

 1. W postępowaniu rozwodowym należy dokonać rozróżnienia między kontradyktoryjnym rozwodem a polubownym rozwodem.

Rozwód: Zastosowanie mają tu przepisy szczególne austriackiego kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli żadna ze stron nie jest odpowiedzialna za podział związku małżeńskiego, koszty zostają anulowane. Jeżeli rozwód rozwodzi się na podstawie rozwodu, a wyrok rozwodowy zawiera ogłoszenie o winie rozwiązania, to niewinny małżonek jest odpowiedzialny za zapłatę kosztów na rzecz drugiego małżonka.

Rozwód w polubownym postępowaniu rozwodowym: Do rozwodu za obopólną zgodą stosuje się przepisy postępowania nieprocesowego. W takim przypadku małżonkowie składają sądowi dwie identyczne sprawy. Ponieważ postępowanie nie jest kwestionowane, nie zostaną podjęte żadne decyzje w sprawie kosztów. Koszty środków pieniężnych muszą być w równym stopniu pokrywane przez strony.

 1. Postępowania w sprawie pieczy nad dzieckiem i kontaktów z dzieckiem są również postępowaniami niespornymi. Na podstawie klauzuli wyjątkowej (§ 107 (5) AußStrG) koszty niniejszego postępowania nie podlegają zwrotowi.
 2. Kolejna klauzula wyjątkowa (§ 101 (2) AußgG) stanowi, że w postępowaniu dotyczącym roszczeń alimentacyjnych małoletniego dziecka nie dokonuje się zwrotu kosztów.

Postępowanie karne

Każda osoba, która w postępowaniu karnym posiada obrońcę * lub inny pełnomocnik *, musi również ponieść koszty takiej reprezentacji, nawet jeśli towarzyszy jej przedstawiciel * z własnej inicjatywy (§ 393 (1) kodeksu postępowania karnego).

W przypadku skazania strona pozwana powinna również zostać zobowiązana do zwrotu kosztów postępowania karnego (§ 389 (1) kodeksu postępowania karnego). Zgodnie z sekcją 381 (1) kodeksu postępowania karnego, następujące koszty mogą zostać poniesione w postępowaniu karnym:

 1. kwota ryczałtowa jako część kosztów postępowania karnego, które nie są szczegółowo opisane poniżej, w tym koszty dochodzeń i realizacji nakazów wydanych przez prokuraturę lub sąd, niezbędne czynności urzędowe. Składkę ryczałtową oblicza się od 500 EUR do 10 000 EUR w postępowaniu przed Landesgericht, jako sąd przysięgłych, w wysokości od 250 EUR do 5 000 EUR w postępowaniu przed Landesgericht w charakterze sądu konkursowego, od 150 EUR do 3 000 EUR, oraz od 50 EUR do 1 000 EUR w postępowaniu przed Bezirksgericht.
 2. wynagrodzenia ekspertów i, co do zasady, honoraria tłumaczy,
 3. wynagrodzenia za informacje, ustalenia i opinie przekazane przez organy publiczne;
 4. kosztów przeniesienia pozwanego/pozwanego z innego państwa oraz kosztów świadków wezwanych z zagranicy,
 5. koszty zajęcia, dostępu do rachunków bankowych, zajęcia pism, danych komunikacyjnych i nadzoru łączności,
 6. koszty wykonania kary, w tym koszty przeniesienia więźniów na krajowy lub zagraniczny system penitencjarny, z wyjątkiem kosztów wykonania kary pozbawienia wolności;
 7. opłaty sądowe należne w postępowaniu karnym;
 8. koszty adwokatów i innych przedstawicieli,
 9. kwota ryczałtowa jako część kosztów pomocy w procesie do kwoty 1 000 EUR.

Koszty te są wyższe przez rząd federalny, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 3, 7 – 9. Przy obliczaniu kwoty ryczałtowej zgodnie z ust. 1 (9) sąd bierze pod uwagę zdolność gospodarczą osoby odpowiedzialnej za zapłatę. Koszty świadczenia tłumacza ustnego nie stanowią części kosztów podlegających zwrotowi przez pozwanego.

Niemniej jednak, zgodnie z sekcją 391 (1) kodeksu postępowania karnego, koszty postępowania karnego są odzyskiwane od osoby skazanej lub osób skazanych jedynie w zakresie, w jakim nie zagrażają one utrzymaniu osoby skazanej lub osób i ich rodzin, co jest niezbędne dla zwykłego sposobu życia lub wypełnienia obowiązku naprawienia szkody spowodowanej przez przestępstwo. Jeżeli koszty nie mogą zostać odzyskane ze względu na brak środków finansowych osoby skazanej, sąd może uznać je za nieściągalne. Jeżeli sąd zakłada, że obecnie niemożliwe do odzyskania koszty mogą zostać odzyskane w przyszłości, po upływie pewnego czasu nastąpi ponowna ocena zdolności ekonomicznej danej osoby. Pięć lat po podjęciu decyzji w postępowaniu roszczenie o zwrot kosztów przedawnia się. Jeżeli sąd zdecyduje, że skazany zostaje obciążony kosztami postępowania, a następnie okaże się, że nie jest w stanie tego zrobić, władze mogą zmienić termin płatności, dokonać płatności ratalnych lub obniżyć koszty.

Jeżeli w następstwie orzeczenia sądu karnego osoba skazana została zobowiązana do wypłaty co najmniej częściowej kompensaty zainteresowanemu, musi również ponieść koszty postępowania karnego poniesione przez daną osobę.

Zgodnie z art. 393a kodeksu postępowania karnego oskarżony, który został uniewinniony, może zwrócić się do rządu federalnego o wkład w pokrycie kosztów obrony. Wkład ten obejmuje niezbędne i faktycznie wypłacane środki pieniężne oraz zryczałtowany wkład w koszty obrony obrońcy. Wkład ryczałtowy jest ustalany z uwzględnieniem skali i trudności obrony oraz zakresu, w jakim doradca ds. obrony jest zobowiązany lub odpowiada na cele i nie przekracza: 10 000 EUR w postępowaniu przed sądem okręgowym jako sąd przysięgłych, 5 000 EUR w postępowaniu przed Sądem Okręgowym, 3 000 EUR w postępowaniu przed Sądem Okręgowym, 1 000 EUR w postępowaniu przed Sądem Okręgowym i EUR w postępowaniu przed Sądem Okręgowym.

Jeżeli oskarżony został uniewinniony na podstawie art. 72 kodeksu postępowania karnego (zasada pomocniczości) na podstawie oskarżenia prywatnego lub oskarżenia powoda cywilnego, oskarżyciel prywatny musi uiścić wszelkie koszty poniesione w związku z ich aktem oskarżenia lub alimentami. W przypadku postępowania karnego w sposób drugorzędny (art. 198 – 209 kodeksu postępowania karnego) zainteresowana strona nie musi ponosić żadnych kosztów.

Zwrot kosztów ekspertom

W spornych postępowaniach cywilnych (w tym w postępowaniach w sprawach handlowych) honoraria biegłych zostały anulowane lub dzielone w sposób proporcjonalny, w zależności od istnienia lub powodzenia sprawy (§ 43 (1) kodeksu postępowania cywilnego).

W przypadku sporu rozwodowego bez orzeczenia winy w wyroku rozwodowym koszty środków pieniężnych są ze sobą anulowane. Jeżeli jedna ze stron wypłaciła ponad połowę kosztów, druga strona zobowiązana jest zapłacić nadpłaconą część. Jeżeli orzeczenie rozwodowe ujawnia winę jednej ze stron, druga strona zwraca koszty biegłego.

W ramach następujących procedur opłaty za ekspertów, które zostały początkowo przejęte przez władze publiczne, muszą być zwracane przez strony, które poniosły koszty lub których interesy zostały poniesione: ugoda rozwodowa, prawo do pieczy nad dzieckiem i prawo do kontaktów, roszczenia alimentacyjne dla małoletnich dzieci. Jeżeli obowiązek zwrotu kosztów spoczywa na kilku osobach, ponoszą one solidarną odpowiedzialność (sekcja 1 (5) ustawy o przekazywaniu kadr wymiaru sprawiedliwości (JIT) w związku z sekcją 2 (1) GEG).

Poziom wynagrodzenia biegłych jest regulowany ustawą w sprawie należności z tytułu opłat za przejazd (Gebr AG). Zależy ona w każdym przypadku od treści i zakresu sprawozdania, o które zwrócił się Trybunał.

W postępowaniu karnym koszty biegłych stanowią część kosztów postępowania karnego (§ 381 (1) (2) kodeksu postępowania karnego), które są wypłacane przez osobę skazaną zgodnie z sekcją 389 (1) kodeksu postępowania karnego. Wynagrodzenie biegłych zostało ustalone przez sąd lub prokuratora i zostało przekazane przez rząd federalny.

Wynagrodzenie tłumaczy pisemnych i ustnych

Powyższe odnosi się również do wynagrodzenia tłumaczy pisemnych i ustnych.

Powiązane dokumenty:

Sprawozdanie Austrii w sprawie PDF  analizy przejrzystości kosztów (829 Kb) PL

Powiązane linki

§ 32 GGG

Ostatnia aktualizacja: 10/08/2020

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.