Kostnader för förfaranden - Österrike

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

På den här sidan finns information om rättegångskostnader i Österrike.


Kostnader för förfaranden

Regler om arvoden för juristyrken

Advokater

Enligt den österrikiska advokatlagen kan de avgifter som tas ut för tillhandahållna tjänster i allmänhet avtalas fritt mellan kunderna.

Avgiften får beräknas enligt en timtaxa eller avtalas som en fast avgift. Den fasta avgiften omfattar inte enskilda tjänster och tid. Om det inte finns några uttryckliga avtal ska det antas att en lämplig avgift har fastställts.

I civilprocesslagen och advokatlagen föreskrivs att vid civilrättsliga förfaranden ska domstolen i beslutet om rättegångskostnader fastställa den andel av kostnaderna som ska ersättas av den förlorande parten till den vinnande parten. Kostnaderna ska beräknas på grundval av värdet av fordran och tjänstens varaktighet och art.

Vid straffrättsliga förfaranden ska varje person (svarande *, privat åklagare *, civilrättslig part *) som har utsett en advokat att företräda honom eller henne också bära de kostnader som följer av detta. Detta gäller även om försvarsadvokaten har utsetts på eget initiativ, såvida inte villkoren för att bevilja rättshjälp är uppfyllda. Kostnaderna varierar beroende på domstol och panelens sammansättning (t.ex. tingsrätt, regional domstol med ensamdomare *, jurydomstol, jurydomstol).

Exekutionstjänstemän

Lagen om avgifter för verkställighet fastställer den ersättning som exekutionstjänstemännen får för sin verksamhet. I synnerhet föreskriver lagen en tillsynsavgift som ska betalas av borgenären när ansökan om verkställighet lämnas in, tillsammans med en schablonavgift som föreskrivs i lagen om domstolsavgifter (GGG).

Verkställighetsavgiften (§ Länken öppnas i ett nytt fönster2 i lagen om avgifter för verkställighet) är en del av kostnaden för ett verkställighetsförfarande. På begäran av fordringsägaren får domstolen i beslutet om rättegångskostnaderna besluta att verkställighetsavgiften ska återbetalas av gäldenären *.

Exekutionstjänstemannen har också rätt till ersättning för att få betalt. Detta kan dras av från det använda beloppet ( Länken öppnas i ett nytt fönster11 § lagen om avgifter för verkställighet).

Kostnader

Fasta kostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parter i tvistemål

Domstolsavgifterna för de tjänster som tillhandahålls av domstolen beräknas antingen som schablonbelopp (fasta avgifter) eller som hundra (tusental) avgifter (i procent av värderingsgrunden). Beloppet beror på ärendets karaktär, fordrans värde (vilket beror på fordringsbeloppet uttryckt i pengar) och antalet parter. När det gäller mer än två parter får en tilläggsavgift med stöd av artikel 19a GGG läggas till (på 10 – -50 %).

När ska kostnaderna betalas i tvistemål?

Vid tvistemål i första instans ska den fasta avgiften betalas när talan väcks. Avgiften ska betalas endast en gång, oavsett förfarandets gång, även om talan riktar sig mot mer än en fordran och mot mer än en person. Schablonavgiften täcker hela förfarandet i första instans. Om yrkandet förlängs under förfarandets gång kan ytterligare avgifter tas ut. Dessa måste betalas när inlagorna lämnas in. Om yrkandena förlängs under en förhandling, ska avgifterna betalas från och med den tidpunkt då protokollet börjar gälla. I andra och tredje instans ska avgiften betalas när överklagandet lämnas in (§ 2 ( 1) i lagen om domstolsavgifter, GGG). Som ett undantag kan en ansökningsavgift tas ut i stället för överklagandeavgiften, inom ramen för ett förfarande för frivillig rättsvård.

Kostnader i samband med straffrättsliga förfaranden

Kostnader för parter i brottmål

I princip ska inga domstolsavgifter tas ut vid straffrättsliga förfaranden. Det är endast i privata lagföringsförfaranden som inträdesavgifter ska betalas för ansökningar om att inleda eller fortsätta straffrättsliga förfaranden och för överklaganden och talan om ogiltigförklaring som väcks av den privata åklagaren.

När ska kostnaderna betalas inom ramen för det straffrättsliga förfarandet?

Fasta avgifter ska betalas när avgiften tas ut.

Kostnader i förfaranden vid författningsdomstolen

Kostnader för parterna i målet vid författningsdomstolen

Enligt § 17a (1) i Verfassungsgerichtshofgesetz (lagen om författningsdomstolen, VfGG) är avgiften 240 EUR.

När ska kostnaderna betalas i förfarandet vid författningsdomstolen?

Fasta avgifter ska betalas i början av förfarandet.

Information om advokater och advokater

Parternas rättigheter och skyldigheter

I regel är advokaterna skyldiga att informera sina kunder om hur kostnaderna beräknas och vilka kostnader som kan förväntas. I detta avseende rekommenderas i avsnitt 15 (2) i riktlinjerna för utövande av advokatyrket (RL-BA 2015) att advokater, när ett nytt avtal ingås, informerar sina kunder om grunderna för beräkningen av lönen och rätten till ett interimsuttalande. Om ingen schablonavgift har fastställts har kunden rätt att med lämpliga intervall begära en delårsrapport eller en delrapport om de tjänster som redan har tillhandahållits eller den tid det tar att göra det (om man har enats om en beräkning baserad på timavgifter). På samma sätt bör en överenskommelse nås om hur den tillfälliga överenskommelsen ska inledas och hur ofta den ska inledas innan advokaten utses.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar du mer information om kostnadsfrågan i Österrike?

De rättsliga bestämmelserna om ersättning av kostnader i tvistemål (inklusive handelsrättsliga mål) finns i 40–55 § § ZPO. När det gäller förfaranden för frivillig rättsvård (t.ex. familjemål, särskilt mål om äktenskapsskillnad i godo, vårdnadstvister, vårdnadstvister och vårdnadstvister) gäller olika regler om ersättning av kostnader. De allmänna bestämmelserna finns i 78 § Ausstreitgesetz (AuβStrG).Undantag gäller bland annat för förfaranden som rör vårdnad, umgängesrätt och rätt till underhåll för underåriga barn. Kostnaderna för straffrättsliga förfaranden regleras i 380–395 § § straffprocesslagen (StPO). Domstolsavgifterna (schablonavgifter) regleras i lagen om domstolsavgifter (GG).

En broschyr med en sammanfattning av Länken öppnas i ett nytt fönsteradvokatarvodena finns tillgänglig på webbplatsen för det österrikiska advokatsamfundet. Allmän information kan också erhållas via den gemensamma plattformen oesterich-.gv.at Länken öppnas i ett nytt fönstervia länken: Life Topics > Handlingar och Law > Civil Law > Civil Procedure > Civil Procedure > Civil Procedure > Civil Procedure > Civil Procedure > Civil Procedure > Civil Procedure > Civil Procedure > Civil Procedure > Civil Procedure > Civil Procedure >

Denna webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterinnehåller allmän information om domstolsavgifter. Lagtexter (lagen om avgiftslätter, tullposter) kan konsulteras kostnadsfritt via länken till det federala rättsliga Länken öppnas i ett nytt fönsterinformationssystemet på förbundskanslerns kansli.

På vilka språk finns informationen om gällande lagstiftning i Österrike?

På tyska.

Var hittar du information om medling/medling?

En förteckning över medlare som upprätthålls av det federala justitieministeriet finns tillgänglig på en Länken öppnas i ett nytt fönstersärskild webbplats om medling.

När det gäller reparativ rättvisa i straffrättsliga förfaranden finns information om ersättning (medling mellan den tilltalade och offret) på NEUST:s hemsida. Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.neustart.at/AT/de/Angebote_/_Service/Hilfe_fuer_Opfer/

Var hittar jag ytterligare information om kostnader?

Information på nätet om förfarandekostnader

Allmän information om det österrikiska rättssystemet, kostnaderna och det federala justitieministeriet finns på Österrikes justitiekansler och Länken öppnas i ett nytt fönsterpå webbplatsen oester.gv.AT, som Länken öppnas i ett nytt fönstertillhandahåller läsarvänlig information.

Det Länken öppnas i ett nytt fönsterfederala rättsliga informationssystemet innehåller följande lagtexter:

 • Lag om domstolsavgifter (GG)
 • Lag om avgifter (GebAG)
 • Streckkod
 • Rättakten för advokater (RATG)

De allmänna avgiftskriterierna finns på den österrikiska Länken öppnas i ett nytt fönsterjuridikportalen.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar?

Kontakta det österrikiska justitieministeriet direkt för detta ändamål.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

De domstolsavgifter som ska betalas för varje typ av förfarande har fastställts i förväg (lagen om domstolsavgifter). Du kan byta till ett högre eller lägre värde. Vid civilrättsliga förfaranden fastställer domstolen i beslutet om rättegångskostnader vilka domstolsavgifter och kostnader (arvoden, arvoden och arvoden för tolkar eller arvoden för översättare) som ska återbetalas av den förlorande parten. Beslutet grundar sig på advokatlagen (för arvoden till advokater) och lagen om arvoden (för experter och tolkar och översättare). Dessa kostnader är i hög grad baserade på utgifter och tidsåtgång. Det är därför inte möjligt att i förväg fastställa ett exakt belopp. De avgifter som klienterna ska betala till advokaterna kan i princip avtalas fritt.

MOMS

Var hittar du information om moms? Vilka skattesatser gäller?

De tjänster som tillhandahålls av advokater omfattas av omsättningsskatt. Det är 20 % i Österrike. I likhet med andra kostnader ska advokatarvodet betalas separat i enlighet med 16 § i advokatlagen och 17 § i allmänna avgiftskriterier. Omsättningsskatt ingår inte i tulltaxenumren i advokaternas taxebestämmelser och i de allmänna avgiftskriterierna.

Rättshjälp

Inkomstgräns i tvistemål

Rättshjälp är inte knuten till lagstadgade inkomstgränser. I tvistemål (och i handelsrättsliga ärenden) regleras rättshjälp i den österrikiska civilprocesslagen. Bestämmelserna i civilprocesslagen ska gälla i tillämpliga delar för förfaranden för frivillig rättsvård. Förstainstansdomstolen ska besluta om stödet.

Rättshjälp ska beviljas en part endast om hans inkomster, ekonomiska situation och underhållsskyldighet är sådana att de inte kan ersättas för rättsliga förfaranden, utan att det påverkar det nödvändiga underhåll som krävs för att han ska kunna bo på ett enkelt sätt. Rättshjälp ska inte beviljas om den avsedda rättsliga åtgärden eller försvaret framstår som uppenbart grundlös eller oprövad. Domstolen beslutar i varje enskilt fall vilka förmåner som anges nedan.

I Österrike kan rättshjälpen särskilt omfatta

 1. ett tillfälligt undantag från betalning av domstolsavgifter, arvoden till vittnen, experter och tolkar, kostnader för nödvändiga uttalanden och en * n intendent *, samt kontantutgifter för den rättsliga företrädare eller advokat som utses av domstolen.
 2. företrädas av en advokat.

En part kan, inom tre år efter det att förfarandet har avslutats, vara skyldig att återbetala hela eller en del av rättshjälpen om dess ekonomiska situation förändras i motsvarande grad, och parten kan göra motsvarande betalningar utan att negativt påverka det nödvändiga underhållet.

Inkomstgräns för tilltalade och brottsoffer i straffrättsliga förfaranden

Det finns inga fasta inkomstgränser som används för att bedöma om svaranden eller brottsoffret eller den privata parten i ett brott har rätt till rättshjälp. Följande riktlinjer är vägledande: Existensminimum och en rimlig nivå av existensminimum. Existensminimum bedöms regelbundet och anges på nuvarande nivå på det österrikiska rättsväsendets webbplats. Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justiz.gv.at/

Villkor för rättshjälp till brottsoffer

Om det inte finns någon rätt till rättshjälp i den mening som avses i avsnitt 66 (2) i straffprocesslagen har privata parter rätt till rättshjälp eller rättshjälp, om

 • det är inte möjligt att företräda en advokat utan att det nödvändiga underhållet avbryts (se kommentarerna ovan om uppehälle), och
 • För att undvika efterföljande civilrättsliga förfaranden är det nödvändigt att företrädas av en advokat i rättvisans intresse, särskilt för att säkerställa en korrekt rättstillämpning.

Villkor för rättshjälp till svarande

För att rättshjälp ska kunna beviljas måste det ligga i rättvisans intresse, i synnerhet för att säkerställa ett fullgott försvar, bortsett från de finansiella villkoren.

I rättvisans intresse är det i alla händelser lämpligt att tillhandahålla en försvarare om

 • Det finns ett fall av nödvärn i den mening som avses i § 61 (1) i straffprocesslagen (se nedan) när den tilltalade är blinda, döva, dummys, hindras eller inte är tillräckligt väl förtrogna med domstolens språk och därför inte kan försvara sig.
 • för överklagandeförfarandet,
 • om de faktiska eller rättsliga omständigheterna är svåra att tillämpa.

Vid behov ska en tilltalad eller tilltalad företrädasav en * n försvarsadvokat *. Ett fall av nödvändigt försvar föreligger i följande fall (§ 61 (1) i straffprocesslagen):

 • om och så länge som han eller hon befinner sig i häkte (punkt 1),
 • under hela förfarandet för placering i ett institut för personer som har en onormal överträdelse (punkt 2),
 • i det nationella målet för placering i ett institut för juridiska gärningsmän som är i behov av att vara i nöd eller på en institution för att begå farliga brott (punkt 3),
 • i målet vid den nationella domstolen i egenskap av jury- eller jurydomstol (Z 4),
 • i det nationella målet vid den regionala domstolen som ensamdomare *, om brottet är belagt med ett fängelsestraff på mer än tre år, utom vid stöld av stöld enligt 129 § (2) (1) i strafflagen och hantering enligt 164 (4) i strafflagen (nr 5),
 • kontradiktorisk undersökning (165 §), i den mån det rör sig om det huvudsakliga förfarandet under nr 3–5 (5a §),
 • efter överklagande av en dom som meddelats av juryn eller juryn (punkt 6),
 • när en ansökan om förlängning av det straffrättsliga förfarandet görs och vid den offentliga utfrågningen om detta (punkt 7),

Kostnadsfri

I straffrättsliga förfaranden har offer för våld, farliga hot eller sexualbrott, terroristbrott eller brott som kan ha utnyttjat sitt personliga beroende samt make, registrerad partner *, partner, partner, släktingar i den räta linjen, bror eller syster till en person eller andra personer i beroendeställning vars död kan ha orsakats av ett brott, eller andra anhörigas rätt till kostnadsfria rättsliga förfaranden, rätt till rättsligt skydd och kostnadsfria rättsliga förfaranden. Under alla omständigheter ska offer som kan ha lidit skada på grund av sin sexuella integritet och som ännu inte har fyllt 14 år beviljas kostnadsfritt rättsligt bistånd, även utan begäran. Psykosocialt stöd inbegriper förberedelse av de personer som berörs av processen och de emotionella påfrestningar som är förknippade med den. Psykosocialt och juridiskt bistånd tillhandahålls av brottsofferorganisationer som har avtal med förbundsjustitieministeriet i enlighet med § 66 (2) i straffprocesslagen.

Inom ramen för ett förfarande för frivillig rättsvård får inga avgifter tas ut för förfarandet för att utse en vuxen företrädare eller för vårdnadsfrågor. Det finns heller inga avgifter för förfaranden enligt lagen om boende eller bostadslagen. Rättshjälp kan beviljas i form av ett tillfälligt undantag från avgifter om inkomsten är låg i förhållande till de avgifter som ska betalas. Graden av undantag beror på begäran och avgörs av rätten.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Tvistemål

I den österrikiska civilprocesslagen regleras kostnader i civilrättsliga förfaranden (inklusive handelsrättsliga ärenden). I ZPO föreskrivs att vardera parten i princip ska bära sina rättegångskostnader. De gemensamma kostnaderna ska i nuläget bäras gemensamt. När tribunalen fattar beslut i ärendet ska den också besluta om rättegångskostnaderna. Detta görs på grundval av principen om framgång. Den part som förlorar tvisten på någon punkt ska ersätta den andra parten för alla de arvoden och kostnader som är nödvändiga för ett korrekt åtal eller försvar. Om parterna ömsom tappar målet på en eller flera punkter, ska kostnaderna avsättas eller fördelas.

Undantag från principen om framgång föreskrivs särskilt i följande fall:

 • vid mindre fel, om den del av åtgärden som avvisats inte gett upphov till några särskilda kostnader.
 • om fordrans belopp fastställs av experter eller bestäms av domstolen och vid ömsesidig överenskommelse.
 • om svarandens beteende inte har gett upphov till fordran och svaranden har godtagit käromålet vid den första möjligheten,
 • om någon av parterna har anledning att ogiltigförklara förfarandet eller förklara dem ogiltiga, kan parterna förpliktas att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Frivillig rättsvård

Familjemål (underhåll, rätt till kontakt, rätt till vårdnad och äktenskapsskillnad genom ömsesidig överenskommelse) behandlas som förfaranden för frivillig rättsvård. I 78 § Ausstreitgesetz (AuβStrG) anges de allmänna bestämmelserna om rättegångskostnader. Många förfaranden är undantagna från dessa regler. Även i detta fall tillämpas ansvarsprincipen normalt, men detta kan överges på grund av skälighet.Om ingen återbetalning har begärts ska kontantkostnader (t.ex. expertavgifter) betalas i proportion till hur stor del av försändelsen det rör sig om. Om förhållandet inte kan fastställas ska de fördelas lika.

Information om olika typer av förfaranden (underhåll, kontakt-, vårdnads- och skilsmässoförfaranden):

 1. I mål om äktenskapsskillnad måste det göras åtskillnad mellan en ömsesidig skilsmässa och en skilsmässa i godo.

Äktenskapsskillnad: Särskilda bestämmelser i den österrikiska civilprocesslagen är tillämpliga här. Om ingen av parterna är ansvarig för uppdelningen av äktenskapet, ska kostnaderna dras av från varandra. Om skilsmässan skiljer sig åt på grund av upplösning och domen om äktenskapsskillnad innehåller ett uttalande om fel vid upplösningen, ska den oskyldiga maken vara ansvarig för betalning av kostnaderna till den andra maken.

Äktenskapsskillnad i godo: Bestämmelserna om frivillig rättsvård ska tillämpas på äktenskapsskillnaden i samförstånd. I så fall ska makarna framställa två identiska yrkanden till domstolen. Eftersom förfarandet inte är föremål för tvist kommer det inte att fattas något beslut om rättegångskostnaderna. Kostnaderna ska fördelas lika mellan parterna.

 1. Förfaranden för vårdnads- och umgängesrätt är också tvistemål. På grundval av en undantagsklausul (§ 107 (5) i AußStrG) finns det ingen ersättning för kostnader i detta förfarande.
 2. I en ytterligare undantagsklausul (101 § (2) i AußStrG) föreskrivs att ingen kostnadsersättning ska utgå i mål om underhållsbidrag för ett underårigt barn.

Straffrättsliga förfaranden

Varje person som i samband med ett straffrättsligt förfarande har en försvarsadvokat * eller en annan företrädare * måste också bära kostnaderna för en sådan representation, även om han eller hon åtföljs av en företrädare * på eget initiativ (artikel 393 (1) i straffprocesslagen).

Vid fällande dom måste svaranden också ersätta kostnaderna för det straffrättsliga förfarandet (§ 389 (1) i straffprocesslagen). Länken öppnas i ett nytt fönsterEnligt avsnitt 381 (1) i straffprocesslagen kan följande kostnader uppstå i samband med straffrättsliga förfaranden:

 1. ett schablonbelopp som en andel av kostnaderna för det straffrättsliga förfarandet, vilka inte beskrivs närmare nedan, inbegripet kostnader för utredningar och utförande av order som har utfärdats av den allmänna åklagarmyndigheten eller domstolen, nödvändiga officiella handlingar. Det schablonmässiga bidraget ska beräknas till mellan 500 och 10 000 EUR i förfarandet vid Landesgericht i dess egenskap av jurydomstol, mellan 250 EUR och 5 000 EUR i förfarandet vid Landesgericht i dess egenskap av jurydomstol, mellan 150 EUR och 3 000 EUR och mellan 50 EUR och 1 000 EUR vid Bezirksgericht.
 2. expertarvoden och, i princip, tolkarvoden.
 3. ersättning för information, resultat och yttranden från offentliga myndigheter.
 4. kostnaderna för att föra över svaranden/svaranden från en annan stat samt kostnaderna för de vittnen som kallats från utlandet,
 5. kostnader för beslag, tillgång till bankkonton, beslagtagande av brev, kommunikationsuppgifter och kommunikationsövervakning.
 6. kostnaderna för verkställighet av påföljden, inklusive kostnaderna för överföring av fångar till det inhemska eller utländska kriminalvårdssystemet, med undantag för kostnaderna för verkställighet av ett fängelsestraff.
 7. domstolsavgifter vid straffrättsliga förfaranden,
 8. kostnader för försvarsadvokater och andra företrädare.
 9. ett schablonbelopp som en andel av kostnaderna för stödet till processen upp till 1 000 EUR.

Med undantag för de kostnader som avses i punkterna 3 och 7–9 ska dessa kostnader betalas av förbundsregeringen. Vid beräkningen av schablonbeloppet i enlighet med punkt 1 (9) ska domstolen beakta den ekonomiska förmågan hos gäldenären. Kostnaderna för att tillhandahålla en tolk utgör inte en del av de kostnader som ska ersättas av svaranden.

Enligt avsnitt 391 (1) i straffprocesslagen ska dock kostnaderna för straffrättsliga förfaranden återkrävas från den eller de dömda personerna endast i den mån de inte äventyrar upprätthållandet av den dömda personen eller deras familj, vilket är nödvändigt för en enkel livsstil, eller uppfyllandet av skyldigheten att ersätta den skada som orsakats av brottet. Om kostnaderna inte kan uppbäras på grund av den dömda personens bristande resurser kan domstolen förklara dem omöjliga att uppbära. Om domstolen utgår från att de kostnader som är omöjliga att uppbära kan återkrävas i framtiden kommer den berörda personens ekonomiska kapacitet att bedömas på nytt efter en viss tid. Fem år efter det att beslutet har fattats ska yrkandet om rättegångskostnaderna vara preskriberat. Om domstolen beslutar att den dömda personen ska bära kostnaderna och det därefter visar sig att han eller hon inte kan göra det, kan myndigheterna ändra tidsfristen för betalning, göra delbetalningar eller sänka kostnaderna.

Om den dömda personen till följd av ett beslut från brottmålsdomstolen åtminstone har ålagts att betala en partiell ersättning till den berörda personen, ska han eller hon också betala kostnaderna för de straffrättsliga förfaranden som den berörda personen har ådragit sig.

Enligt 393 a § i straffprocesslagen kan en anklagad person som frikänns vända sig till den federala regeringen för att denne ska bidra till att täcka kostnaderna för hans försvar. Detta bidrag ska omfatta nödvändiga och faktiskt betalda likvida medel samt ett schablonmässigt bidrag till kostnaderna för försvarsadvokaterna. Schablonbidraget ska fastställas med beaktande av omfattningen av och svårigheterna med försvaret och i vilken utsträckning försvarsadbiträdena är nödvändiga eller ändamålsenliga och får inte överstiga i förfarandet vid den regionala domstolen i egenskap av jurydomstol, 10 000 EUR i förfarandet vid tingsrätten i egenskap av jurydomstol, 5 000 EUR i förfarandet vid tingsrätten, 3 000 EUR vid tingsrätten och 1 000 EUR vid tingsrätten och EUR i förfarandet vid tingsrätten.

Om en anklagad person frikänns med stöd av 72 § i straffprocesslagen (i ett dotterbolag) på grundval av ett enskilt åtal eller ett åtal mot en civilrättslig part, ska åklagaren betala alla kostnader som uppkommit till följd av åtalet eller åtalet. Om det straffrättsliga förfarandet avslutas på ett sekundärt sätt (198–209 § § i straffprocesslagen) behöver den berörda parten inte bära några kostnader.

Ersättning till experter

I tvistemål (inklusive handelsförfaranden) ställs expertens arvoden in eller fördelas proportionellt, beroende på om ärendet är aktuellt eller framgångsrikt (§ 43 (1) i civilprocesslagen).

I det omtvistade skilsmässoförfarandet utan att det slås fast i domen om äktenskapsskillnad har kontantkostnaderna ställts in mot varandra. Om en av parterna har betalat mer än hälften av kostnaderna, ska den andra parten betala ut den överskjutande delen. Om domen om äktenskapsskillnad visar att en av parterna har begått ett fel, ska den andra parten ersätta expertens utgifter.

I följande förfaranden ska arvoden för experter som ursprungligen tagits ut av de offentliga myndigheterna återbetalas av de parter som orsakat kostnaderna eller vars räntor har uppstått: mål som rör äktenskapsskillnad i godo, vårdnadsrätt och umgängesrätt för underåriga barn. Om flera personer är skyldiga att återbetala avgifter är de solidariskt ansvariga (avsnitt 1 (5) i lagen om rättslig överföring jämförd med avsnitt 2 (1) i expertgruppen).

Nivån på expertarvoden regleras genom lagen om domstolsavgifter (GebG). Det beror i varje enskilt fall på innehållet i och omfattningen av den rapport som domstolen har begärt.

I brottmål ingår expertarvoden i kostnaderna för det straffrättsliga förfarandet (§ 381 (1) (2) i straffprocesslagen) som ska betalas av den dömda personen i enlighet med avsnitt 389 (1) i straffprocesslagen. Expertarvoden fastställs av domstolen eller av den federala regeringen och av den federala regeringen.

Arvoden för översättare och tolkar

Ovanstående gäller även för ersättningen till översättare och tolkar.

Tillhörande dokument:

Österrikes rapport om kostnadsöppenhetsstudien (PDF 829 Kb)SV

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönster§ 32 GGG


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 10/08/2020