Menettelyn kustannukset

Áustria

Tällä sivulla on tietoa oikeudenkäyntikuluista Itävallassa.

Conteúdo fornecido por
Áustria

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Asianajajat

Itävallan lakimieslain mukaan tarjotuista palveluista perittävistä maksuista voidaan yleensä sopia vapaasti asiakkaiden kesken.

Maksu voidaan laskea tuntitaksan mukaan tai se voidaan sopia kiinteänä maksuna. Kiinteämääräinen maksu ei sisällä yksittäisiä palveluja eikä aikaa. Jos nimenomaisia sopimuksia ei ole, on oletettava, että on sovittu asianmukaisesta maksusta.

Siviiliprosessilaissa ja asianajajien työehtosopimuksessa säädetään, että siviilioikeudellisessa menettelyssä tuomioistuimen on määritettävä oikeudenkäyntikuluja koskevassa päätöksessä se osuus oikeudenkäyntikuluista, joka hävinneen asianosaisen on korvattava voittaneelle asianosaiselle. Kustannukset lasketaan korvausvaatimuksen arvon sekä tarjotun palvelun keston ja luonteen perusteella.

Rikosoikeudellisissa menettelyissä myös henkilön (vastaaja *, yksityinen syyttäjä *, asianomistaja *), joka on nimennyt asianajajan edustamaan itseään, on maksettava tästä aiheutuvat kulut. Näin on myös silloin, kun puolustusasianajaja on nimetty viran puolesta, elleivät oikeusavun myöntämisen edellytykset täyty. Kustannukset vaihtelevat säännöllisesti tuomioistuimen ja paneelin kokoonpanon mukaan (esim. piirituomioistuin, aluetuomioistuin, jossa on yksi tuomari *, valamiehistötuomioistuin, valamiehistötuomioistuin).

Haastemiehet

Ulosottolaissa säädetään ulosottomiehille heidän toiminnastaan maksettavasta korvauksesta. Laissa säädetään erityisesti täytäntöönpanomaksusta, joka velkojan on suoritettava täytäntöönpanohakemuksen jättämisen yhteydessä, sekä tuomioistuinmaksuja koskevassa laissa (GGG) säädetystä kiinteämääräisestä maksusta.

Täytäntöönpanomaksu ( ulosottolain 2 §)on osa täytäntöönpanomenettelyn kustannuksia. Velkojan pyynnöstä tuomioistuin voi päättää oikeudenkäyntikuluja koskevassa päätöksessä, että velallisen on korvattava täytäntöönpanomaksu *.

Ulosottomiehellä on myös oikeus saada korvaus maksujen vastaanottamisesta. Tämä voidaan vähentää käytetystä summasta ( ulosottolain 11 §).

Kustannukset

Kiinteät oikeudenkäyntikulut riita-asioissa

Riidan osapuolten kiinteät kulut riita-asioissa

Tuomioistuimen suorittamista palveluista perittävät oikeudenkäyntimaksut lasketaan joko kiinteinä palkkioina (kiinteät palkkiot) tai satoina (tuhansina) palkkioina (prosenttiosuutena arvostusperusteesta). Niiden suuruus riippuu asian luonteesta, vaateen arvosta (joka riippuu vaateen rahamääräisestä määrästä) ja asianosaisten lukumäärästä. Jos osapuolia on enemmän kuin kaksi, GGG:n 19 a §: n mukainen monen osapuolen lisämaksu voidaan lisätä (10 – -50 %).

Milloin kulut on maksettava siviilioikeudenkäynnissä?

Ensimmäisessä oikeusasteessa vireillä olevassa riita-asiassa kiinteämääräinen maksu on maksettava kanteen nostamisen yhteydessä. Maksu on suoritettavavain kerran riippumatta oikeudenkäynnin kulusta kyseisessä tuomioistuimessa, vaikka kanne koskisi useampaa kuin yhtä vaatimusta ja useampaa kuin yhtä henkilöä. Kiinteämääräinen maksu kattaa koko ensimmäisessä oikeusasteessa käydyn menettelyn. Jos vaatimusta jatketaan oikeudenkäynnin aikana, voidaan periä lisämaksuja. Ne on maksettava kirjelmiä esitettäessä. Jos vaatimuksia laajennetaan istunnon aikana, kulut on maksettava pöytäkirjan alusta alkaen. Toisessa ja kolmannessa oikeusasteessa maksu suoritetaan muutoksenhaun yhteydessä (tuomioistuinmaksuista annetun lain ( GGG) 2 (1) §). Poikkeustapauksissa muissa kuin riita-asioita koskevissa menettelyissä on joskus maksettava valitusmaksun sijasta päätösmaksu.

Oikeudenkäyntikulut rikosoikeudellisissa menettelyissä

Asianosaisille rikosoikeudenkäynneissä aiheutuneet kulut

Rikosoikeudenkäynneissä ei periaatteessa peritä oikeudenkäyntimaksuja. Asianajopalkkioita peritään rikosoikeudenkäynnin aloittamista tai jatkamista sekä yksityisen syyttäjän nostamia muutoksenhaku- ja kumoamiskanteita koskevista hakemuksista ainoastaan asianomistajan syytemenettelyssä.

Milloin kulut on maksettava rikosoikeudenkäynnissä?

Kiinteät maksut on maksettava maksun laukaisevan merkinnän esittämisen yhteydessä.

Oikeudenkäyntikulut perustuslakituomioistuimessa

Asianosaisten oikeudenkäyntikulut perustuslakituomioistuimessa

Verfassungsgerichtshofgesetzin (perustuslakituomioistuimesta annettu laki, VfGG) 17 a (1) §: n mukaan maksu on 240 euroa.

Milloin oikeudenkäyntikulut on maksettava perustuslakituomioistuimessa?

Menettelyn alussa on maksettava kiinteät maksut.

Lakimiesten ja lakimiesten tiedonantovelvollisuudet

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Asianajajien on pääsääntöisesti ilmoitettava asiakkailleen, miten kulut lasketaan ja mitä kustannuksia on odotettavissa. Asianajajan ammatin harjoittamista koskevien ohjeiden (RL-BA 2015) 15 (2) kohdassa suositellaan tältä osin, että uuden sopimuksen tekemisen yhteydessä asianajajat ilmoittavat asiakkailleen palkkion laskentaperusteet ja oikeuden saada välilausunto. Jos kiinteämääräisestä maksusta ei ole sovittu, asiakkaalla on oikeus pyytää sopivin väliajoin osavuosikatsaus tai osavuosikatsaus jo suoritetuista palveluista tai niiden suorittamiseen kuluvasta ajasta (jos on sovittu tuntikohtaisiin maksuihin perustuvasta laskelmasta). Samoin olisi päästävä sopimukseen väliaikaisen sovinnon alkamisesta ja suoritustiheydestä ennen asianajajan nimittämistä.

Kulujen määrittäminen

Mistä löydät lisätietoa Itävallan kustannuslainsäädännöstä?

Siviiliprosessilain (ZPO) 40–55 §: ssä säädetään oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta riita-asioissa (kauppaoikeudelliset asiat mukaan luettuina). Muissa kuin riita-asioita koskevissa menettelyissä (esim. perheasioita koskevissa menettelyissä, erityisesti sovitteluun perustuvissa avioero-, huoltajuus-, yhteydenotto- ja elatusriita-asioissa) sovelletaan erilaisia kulujen korvaamista koskevia sääntöjä. Yleiset säännöt ovat Ausstreitgesetzin (AußStrG) 78 §: ssä.Poikkeuksia sovelletaan muun muassa menettelyissä, jotka koskevat alaikäisten lasten oikeutta lapsen huoltoon, tapaamisoikeutta tai elatusapua. Rikosasian käsittelystä aiheutuvista kuluista säädetään rikosprosessilain (StPO) 380–395 §: ssä. Oikeudenkäyntimaksuista (kiinteämääräisistä maksuista) säädetään tuomioistuinmaksuja koskevassa laissa (GGG).

Itävallan asianajajaliiton kotisivulla on esite, jossa esitetään yhteenveto asianajajien palkkioista. Yleistä tietoa on saatavilla myös virastojen välisen foorumin kautta osoitteessa Life Topics > Documents and Law > Civil law > Civil Procedure available.

Tällä verkkosivustolla (oesterreich.gv.at) on yleistä tietoa oikeudenkäyntimaksuista. Lakiteksteihin (Jurisdictional Fees Act, Tariff Items) voi tutustua maksutta liittokanslerinviraston verkkosivustolla olevan linkin kautta.

Millä kielillä tiedot Itävallan kustannuslainsäädännöstä ovat saatavilla?

Saksaksi.

Mistä löydät tietoa sovittelusta/välimiesmenettelystä?

Liittovaltion oikeusministeriön ylläpitämä sovittelijaluettelo on saatavilla sovittelua käsittelevällä verkkosivustolla.

Mitä tulee korjaavan oikeuden käyttöön rikosoikeudellisissa menettelyissä, tietoa korvauksista (syytetyn ja uhrin välinen sovittelu) on saatavilla Neuteltin kotisivulla. http://www.neustart.at/AT/de/Angebote_/_Service/Hilfe_fuer_Opfer/

Mistä löydän lisätietoa oikeudenkäyntikuluista?

Tietoa menettelyn kustannuksista verkossa

Yleistä tietoa Itävallan oikeusjärjestelmästä, kustannuksista ja liittovaltion oikeusministeriöstä on saatavilla Itävallan oikeusalan verkkosivuilta ja oesterreich.gv.at:lta, joka tarjoaa lukijaystävällistä tietoa.

Liittovaltion oikeudellinen tietojärjestelmä sisältää seuraavat säädöstekstit:

 • Tuomioistuinmaksuja koskeva laki (GGG)
 • Maksuvaatimuksia koskeva laki (GebAG)
 • Viivakoodi (RAO)
 • Asianajajien tariffilaki (RATG)

Yleisten maksuperusteiden teksti (AHK) on saatavillaItävallanasianajajaportaalissa.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Ota yhteyttä suoraan Itävallan oikeusministeriöön.

Mistä löydän tietoa menettelyn keskimääräisistä kokonaiskustannuksista?

Kustakin oikeudenkäyntityypistä maksettavat oikeudenkäyntimaksut vahvistetaan etukäteen (tuomioistuinmaksulaki). Voit vaihtaa suurempaan tai pienempään arvoon. Siviilioikeudellisissa menettelyissä tuomioistuin päättää oikeudenkäyntikuluista (asianajajien, asiantuntijoiden ja tulkkien palkkiot sekä kääntäjien palkkiot), jotka hävinneen osapuolen on korvattava. Päätös perustuu lakimiesten palkkioita koskevaan lakiin ja asiantuntijoiden, tulkkien ja kääntäjien palkkioita koskevaan lakiin. Nämä kustannukset perustuvat suurelta osin kuluihin ja käytettyyn aikaan. Täsmällistä määrää ei siis voida vahvistaa etukäteen. Asiakkaiden asianajajille maksamista palkkioista voidaan periaatteessa sopia vapaasti.

ARVONLISÄVERO

Mistä saatietoa arvonlisäverosta? Mitkä ovat verokannat?

Asianajajien suorittamat palvelut ovat liikevaihtoveron alaisia. Itävallassa se on 20 %. Asianajajalle on muiden kulujen tavoin maksettava erillinen palkkio asianajajien tariffilain 16 §: N ja yleisten maksuperusteiden 17 §: n mukaisesti. Liikevaihtovero ei sisälly lakimiesten tariffilain tariffinimikkeisiin eikä yleisiin maksuperusteisiin.

Oikeusapu

Siviilioikeudellisissa asioissa sovellettava tuloraja

Oikeusapu ei ole sidottu lakisääteisiin tulorajoituksiin. Riita-asioissa (ja kauppaoikeudellisissa asioissa) oikeusapuun sovelletaan Itävallan siviiliprosessilakia. Riita-asioiden käsittelyyn sovelletaan soveltuvin osin siviiliprosessilain säännöksiä. Asiaa ensimmäisenä oikeusasteena käsittelevä tuomioistuin päättää asian käsittelystä.

Asianosaiselle voidaan myöntää oikeusapua vain, jos hänen tulonsa, taloudellinen tilanteensa ja elatusvelvollisuutensa ovat sellaiset, että hän ei pysty vastaamaan oikeudenkäyntikuluista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä elatusapua, joka on tarpeen, jotta hän voi elää vaivattomasti. Oikeusapua ei myönnetä, jos aiottu oikeustoimi tai vastine on ilmeisen perusteeton tai sitä ei ole näytetty toteen. Tuomioistuin päättää kussakin tapauksessa, mitä jäljempänä luetelluista etuuksista myönnetään.

Itävallassa maksuton oikeusapu voi käsittää erityisesti:

 1. väliaikainen vapautus oikeudenkäyntimaksuista, todistajien, asiantuntijoiden ja tulkkien palkkioista, tarvittavista lausunnoista ja * n kuraattorista * aiheutuvista kuluista sekä tuomioistuimen nimeämän oikeudellisen edustajan tai asianajajan rahakuluista;
 2. asianajajan tarjoamat palvelut.

Kolmen vuoden kuluessa oikeudenkäynnin päättymisestä asianosaista voidaan vaatia palauttamaan oikeusapu kokonaan tai osittain, jos hänen taloudellinen tilanteensa muuttuu vastaavasti ja jos hän voi suorittaa vastaavat maksut ilman, että se vaikuttaa haitallisesti hänen välttämättömään elatukseensa.

Rikoksen vastaajiin ja uhreihin sovellettava tuloraja rikosoikeudenkäyntimenettelyissä

Ei ole olemassa kiinteitä tulorajoja, joiden perusteella voitaisiin arvioida, onko vastaajalla tai rikoksen uhrilla tai yksityisellä osapuolella oikeus oikeusapuun. Seuraavat ohjeet ovat ohjeellisia: Vähimmäistoimeentulon ja kohtuullisen toimeentulon ylittävä toimeentulo. Vähimmäistoimeentuloa arvioidaan säännöllisesti uudelleen, ja se ilmoitetaan nykyisellä tasolla Itävallan oikeuslaitoksen verkkosivustolla. http://www.justiz.gv.at/

Edellytykset oikeusavun myöntämiseksi rikoksen uhreille

Jos oikeutta oikeusapuun ei ole rikosprosessilain 66 (2) §: ssä tarkoitetulla tavalla, yksityisellä osapuolella on oikeus oikeusapuun tai oikeusapuun, jos

 • asianajajaa ei voida edustaa heikentämättä toimeentuloon tarvittavaa elatusapua (ks. edellä olevat huomautukset toimeentulosta); ja
 • Asianajajan käyttäminen on välttämätöntä oikeuden ja erityisesti vaatimusten asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta, jotta vältyttäisiin myöhemmiltä siviilioikeudellisilta menettelyiltä.

Edellytykset oikeusavun myöntämiseksi vastaajalle

Jotta oikeusapua voidaan myöntää, sen on oltava oikeudenmukaisuuden ja erityisesti asianmukaisen puolustuksen edun mukaista, taloudellisten edellytysten olemassaoloa lukuun ottamatta.

Oikeudenmukaisuuden vuoksi on joka tapauksessa asianmukaista antaa puolustusasianajaja, jos

 • On kyse rikosprosessilain 61 (1) §: ssä tarkoitetusta välttämättömästä puolustuksesta (ks. jäljempänä), jos syytetty on sokea, kuuro, nukke, muulla tavoin estetty tai ei osaa riittävästi tuomioistuimen kieltä eikä näin ollen kykene puolustautumaan;
 • muutoksenhakumenettelyn osalta;
 • vaikeassa tosiasiallisessa tai oikeudellisessa tilanteessa.

Jos on kyse tarvittavasta puolustuksesta, syytetyn tai syytetyn henkilön edustajana on oltava* n puolustusasianajaja *. Puolustus on tarpeen seuraavissa tapauksissa (rikosprosessilain 61 (1) §):

 • jos ja niin kauan kuin hän on tutkintavankeudessa (kohta 1)
 • psyykkisesti epätavallisten rikoksentekijöiden sijoittamista laitokseen koskevan menettelyn aikana (kohta 2)
 • pääasiassa, joka koskee vieroituksen tarpeessa olevien lainrikkojien sijoittamista laitokseen tai vaarallisesta rikoksen uusimisesta vastaavaan laitokseen (3 kohta);
 • pääasiassa alueellisessa tuomioistuimessa valamiehistönä tai valamiehistönä (Z 4),
 • pääasiassa aluetuomioistuimessa yhden tuomarin kokoonpanossa *, jos rikoksesta voidaan määrätä yli kolmen vuoden vankeusrangaistus, lukuun ottamatta rikoslain (nro 129) (2) (1) §: n mukaista murtovarkautta ja rikoslain (nro 5) 164 (4) §: n mukaista käsittelyä,
 • kontradiktorinen tarkastelu (165 §) siltä osin kuin pääasian oikeudenkäynti, joka koskee 3–5 §: ää, edellyttää tarvittavaa puolustusta (5 a §),
 • valitukset valamiehistön tai valamiehistön tuomiosta (6 kohta)
 • rikosoikeudellisen menettelyn uusimista koskevasta hakemuksesta ja sitä koskevasta julkisesta kuulemisesta (kohta 7)

Maksuton

Rikosoikeudellisissa menettelyissä väkivallan, vaarallisten uhkausten tai seksuaalirikosten, terrorismirikosten tai sellaisten rikosten uhreilla, jotka ovat saattaneet käyttää hyväkseen henkilökohtaista riippuvuuttaan, sekä puolisolla, rekisteröidyllä kumppanilla *, kumppanilla, kumppanilla, suorassa linjassa olevilla sukulaisilla, veljillä tai sisarilla tai muilla huollettavina olevilla henkilöillä, joiden kuolema on saattanut johtua rikoksesta, tai muiden sukulaisten oikeudella maksuttomaan oikeudenkäyntiin on oikeus oikeudelliseen suojeluun ja maksuttomaan oikeudenkäyntiin. Uhreille, jotka ovat saattaneet joutua loukatuksi seksuaalisen koskemattomuutensa vuoksi ja jotka eivät ole vielä täyttäneet 14 vuotta, on joka tapauksessa myönnettävä maksutonta oikeusapua myös ilman pyyntöä. Psykososiaaliseen tukeen sisältyy asianomaisten henkilöiden valmistautuminen prosessiin ja siihen liittyviin emotionaalisiin paineisiin. Psykososiaalista ja oikeudellista apua antavat uhrien tukiorganisaatiot, joiden kanssa liittovaltion oikeusministeriö on tehnyt sopimuksen rikosprosessilain 66 (2) §: n mukaisesti.

Muissa kuin riita-asioita koskevissa menettelyissä ei peritä maksuja menettelystä, joka koskee aikuisen edustajan nimeämistä tai huoltajuutta. Myöskään asumislain tai asumislain mukaisista menettelyistä ei peritä maksuja. Oikeusapua voidaan myöntää väliaikaisena vapautuksena maksuista, jos tulot ovat alhaiset suhteessa maksettaviin maksuihin. Poikkeuksen laajuus riippuu pyynnöstä ja on tuomioistuimen harkintavallassa.

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Riita-asiat

Itävallan siviiliprosessilaissa (ZPO) säädetään oikeudenkäyntikuluista siviilioikeudellisissa menettelyissä (myös kauppaoikeudellisissa asioissa). ZPO:n mukaan kukin asianosainen vastaa lähtökohtaisesti omista oikeudenkäyntikuluistaan. Tällä hetkellä yhteisesti aiheutuneet kustannukset korvataan yhdessä. Kun unionin yleinen tuomioistuin ratkaisee asian, se päättää myös oikeudenkäyntikuluista. Tämä tehdään onnistumisen periaatteen pohjalta. Riita-asian jostakin kohdasta hävinneen osapuolen on korvattava toiselle osapuolelle kaikki asian asianmukaisen syytteeseenpanon tai puolustuksen edellyttämät maksut ja kulut. Jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi, oikeudenkäyntikulut korvataan tai jaetaan.

Onnistumisen periaatteesta voidaan poiketa erityisesti seuraavissa tapauksissa:

 • kun kyse on vähäisestä laiminlyönnistä ja kanteen hylätystä osasta ei ole aiheutunut erityisiä oikeudenkäyntikuluja
 • kun vaatimuksen määrän määrittävät asiantuntijat tai se on tuomioistuimen harkintavallassa ja kun on kyse vastavuoroisesta ratkaisusta
 • jos vastaajan toiminta ei ole johtanut vaatimuksen esittämiseen ja vastaaja on hyväksynyt vaatimuksen ensi tilassa;
 • jos jompikumpi asianosaisista on peruuttanut kanteensa tai julistanut sen mitättömäksi, viimeksi mainittu voidaan velvoittaa korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Hakemuslainkäyttömenettelyt

Perheasioita (elatusapu, tapaamisoikeus, huoltajuus ja avioero) käsitellään riidattomina menettelyinä. Ausstreitgesetzin (AußStrG) 78 §: ssä säädetään oikeudenkäyntikuluja koskevista yleisistä säännöistä. Monet menettelyt on vapautettu näistä säännöistä. Myös tässä yhteydessä sovelletaan yleensä suoritevastuun periaatetta, mutta siitä voidaan luopua kohtuullisuussyistä.Jos korvausta ei ole haettu, käteiskulut (esim. asiantuntijapalkkiot) on maksettava suhteessa erän osuuteen. Jos suhdetta ei voida määrittää, se jaetaan tasan.

Tiedot erityyppisistä menettelyistä (elatusapu, yhteydenpito, huoltajuus ja avioeromenettelyt):

 1. Avioeromenettelyssä on erotettava kontradiktorinen avioero ja sovitteluun perustuva avioero.

Avioero: Tässä sovelletaan Itävallan siviiliprosessilain erityissäännöksiä. Jos kukaan osapuolista ei ole vastuussa avioliiton purkautumisesta, kulut peruutetaan. Jos avioero on tehty purkamisen perusteella ja avioeropäätöksessä todetaan, että purkaminen on tuottamuksellinen, viaton puoliso on velvollinen maksamaan kulut toiselle puolisolle.

Sovitteluun perustuva avioero: Muuta kuin riita-asiaa koskevaa menettelyä koskevia sääntöjä sovelletaan yhteiseen suostumukseen perustuvaan avioeroon. Tällöin puolisot esittävät tuomioistuimelle kaksi samanlaista vaatimusta. Koska menettelyä ei kiistetä, oikeudenkäyntikuluja koskevaa päätöstä ei tehdä. Osapuolten on vastattava samansuuruisista käteiskuluista.

 1. Myös huoltajuus- ja yhteydenpitomenettelyt ovat riidattomia menettelyjä. Poikkeuslausekkeen (AußStrG:n 107 (5) §) perusteella oikeudenkäyntikuluja ei korvata tässä oikeudenkäynnissä.
 2. Toisessa poikkeuslausekkeessa (AußStrG:n 101 (2) §) säädetään, että kuluja ei korvata alaikäisen lapsen elatusapua koskevissa asioissa.

Rikosoikeudelliset menettelyt

Henkilön, jolla on rikosoikeudenkäynnissä puolustusasianajaja * tai muu edustaja *, on myös maksettava edustamisesta aiheutuvat kulut, vaikka hänen mukanaan olisi edustaja * viran puolesta (rikosprosessilain 393 (1) §).

Jos vastaaja tuomitaan, hänen on myös korvattava rikosasian käsittelystä aiheutuneet kulut (rikosprosessilain 389 (1) §). Rikosprosessilain 381 (1) §: n mukaan rikosoikeudenkäynnistä voi aiheutua seuraavat kulut:

 1. kiinteämääräinen hyvitys rikosoikeudellisen menettelyn kustannuksista, joita ei eritellä tarkemmin jäljempänä, mukaan lukien tutkintakustannukset ja yleisen syyttäjän tai tuomioistuimen antamien määräysten täytäntöönpanosta aiheutuvat kustannukset. Kiinteämääräinen maksu on Landesgerichtissä valamiestuomioistuimena 500–10 000 euroa, Landesgerichtissä valamiestuomioistuimena 150–5 000 euroa ja Bezirksgerichtissä 50–250 000 euroa.
 2. asiantuntijapalkkiot ja periaatteessa tulkkipalkkiot,
 3. korvaus viranomaisten antamista tiedoista, havainnoista ja lausunnoista;
 4. kulut, jotka aiheutuvat vastaajan siirtämisestä toisesta valtiosta, ja ulkomailta kutsuttujen todistajien kulut,
 5. takavarikoinnista, pankkitileille pääsystä, kirjeiden takavarikoinnista, viestintätiedoista ja viestinnän valvonnasta aiheutuvat kustannukset,
 6. rangaistuksen täytäntöönpanosta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien kustannukset, jotka aiheutuvat vankien siirtämisestä kotimaiseen tai ulkomaiseen vankilajärjestelmään, lukuun ottamatta vapausrangaistuksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia;
 7. rikosoikeudenkäynneissä maksettavat oikeudenkäyntimaksut;
 8. puolustusasianajajien ja muiden edustajien kulut,
 9. kertakorvaus, joka on enintään 1000 euroa prosessin avustamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Lukuun ottamatta 3 ja 7–9 kohdassa tarkoitettuja kustannuksia liittovaltion hallitus maksaa nämä kustannukset etukäteen. Laskiessaan kiinteämääräistä hyvitystä 1 (9) kohdan mukaisesti tuomioistuimen on otettava huomioon maksuvelvollisen taloudellinen kapasiteetti. Tulkkauskulut eivät kuulu niihin kuluihin, jotka vastaajan on korvattava.

Rikosprosessilain 391 (1) §: n mukaan rikosoikeudenkäynnin kulut voidaan kuitenkin periä tuomitulta henkilöltä tai henkilöiltä ainoastaan, jos ne eivät vaaranna tuomitun henkilön tai tuomittujen henkilöiden ja heidän perheidensä elatusta, joka on tarpeen yksinkertaisen elintavan vuoksi, tai rikoksesta aiheutuneen vahingon korvaamista koskevan velvollisuuden täyttämistä. Jos kuluja ei voida periä takaisin tuomitun varojen puutteen vuoksi, tuomioistuin voi julistaa ne perimiskelvottomiksi. Jos tuomioistuin olettaa, että kustannukset, joita ei tällä hetkellä voida periä takaisin, voidaan tulevaisuudessa periä takaisin, asianomaisen henkilön taloudellinen kapasiteetti arvioidaan uudelleen tietyn ajan kuluttua. Oikeudenkäyntikuluja koskeva vaatimus vanhenee viiden vuoden kuluttua siitä, kun asiassa on tehty päätös. Jos tuomioistuin päättää, että tuomittu vastaa kuluista, ja myöhemmin käy ilmi, että hän ei pysty maksamaan niitä, viranomaiset voivat muuttaa maksun määräaikaa, sallia maksamisen erissä tai alentaa kustannuksia.

Jos tuomittu on rikostuomioistuimen päätöksellä tuomittu maksamaan ainakin osittainen korvaus asianomaiselle henkilölle, hänen on myös maksettava hänelle rikosoikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut.

Rikosprosessilain 393 a §: n mukaan syytetty, joka on vapautettu syytteestä, voi hakea liittovaltion hallitukselta korvausta puolustuksestaan aiheutuneista kuluista. Rahoitusosuuden on sisällettävä tarvittavat ja tosiasiallisesti maksetut käteiskulut sekä kiinteämääräinen osuus puolustusasianajajan kuluista. Kiinteämääräinen korvaus vahvistetaan ottaen huomioon puolustuksen laajuus ja vaikeus sekä se, missä määrin puolustusasianajaja on tarpeen tai tarkoituksenmukainen, ja se saa olla enintään: käräjäoikeudessa valamiestuomioistuimena 10 000 euroa, alueellisessa tuomioistuimessa 5 000 euroa, alueellisessa tuomioistuimessa 3 euroa, alueellisessa tuomioistuimessa 000 euroa ja käräjäoikeudessa 1 000 euroa.

Jos syytetty vapautetaan syytteestä rikosprosessilain 72 §: n nojalla (asianomistajan syytteeseenpanon tai asianomistajan syytteeseenpanon perusteella), yksityisen syyttäjän on maksettava kaikki syytteeseen asettamisesta tai elatuksesta aiheutuneet kulut. Jos rikosoikeudenkäynti päätetään toissijaisesti (rikosprosessilain 198–209 §), asianosaisen ei tarvitse vastata oikeudenkäyntikuluista.

Asiantuntijoille maksettavat korvaukset

Riita-asioissa (myös kauppaoikeudenkäynneissä) asiantuntijapalkkiot peruutetaan tai jaetaan suhteellisesti tapauksen olemassaolon tai menestyksen mukaan (siviiliprosessilain 43 (1) §).

Riidanalaisissa avioeromenettelyissä, joissa avioeropäätös ei ole tuottamuksellinen, rahakulut peruutetaan toisiaan vastaan. Jos toinen osapuoli on maksanut yli puolet oikeudenkäyntikuluista, toisen osapuolen on maksettava liikaa maksettu osa. Jos avioeropäätöksestä käy ilmi jommankumman asianosaisen tuottamus, toisen asianosaisen on korvattava asiantuntijan kulut.

Seuraavissa menettelyissä niiden osapuolten, jotka ovat aiheuttaneet kustannukset tai joiden korot ovat aiheutuneet, on korvattava viranomaisten alun perin haltuunsa ottamien asiantuntijoiden palkkiot: vapaaehtoisuuteen perustuva avioero, huoltajuus ja tapaamisoikeus, alaikäisten lasten elatusapusaatava. Jos maksuja on maksettava takaisin useille henkilöille, he ovat yhteisvastuullisia (oikeudellisista siirroista annetun lain 1 (5) § yhdessä GEG:n 2 (1) §: n kanssa).

Asiantuntijapalkkioiden suuruudesta säädetään GebAG-laissa (Fee Claims Act). Se riippuu kussakin tapauksessa tilintarkastustuomioistuimen pyytämän kertomuksen sisällöstä ja laajuudesta.

Rikosoikeudenkäynnissä asiantuntijapalkkiot ovat osa rikosoikeudenkäynnin kuluja (rikosprosessilain 381 (1) (2) §), jotka tuomitun on maksettava rikosprosessilain 389 (1) §: n mukaisesti. Asiantuntijapalkkiot vahvistaa tuomioistuin tai syyttäjä, ja liittovaltion hallitus maksaa ne etukäteen.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Edellä mainittu koskee myös kääntäjien ja tulkkien palkkausta.

Asiakirjoja:

Itävallan raportti kustannusten avoimuutta koskevasta PDF tutkimuksesta (829 Kb) FI

Linkkejä

GGG:N 32 §

Päivitetty viimeksi: 10/08/2020

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.