Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Stroški postopka - Avstrija

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Na tej strani so na voljo informacije o pravnih stroških v Avstriji.


Stroški postopka

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Odvetniki

V skladu z avstrijskim zakonikom o odvetništvu se pristojbine, ki jih je treba plačati za opravljene storitve, na splošno lahko prosto dogovorijo stranke.

Pristojbina se lahko izračuna po urni postavki ali pa se določi kot pavšalna pristojbina. Pavšalna pristojbina ne vključuje posameznih storitev in časa. Če ni izrecnih dogovorov, se domneva, da je bila dogovorjena ustrezna pristojbina.

Zakonik o civilnem postopku in kolektivno pravo odvetnikov določata, da mora sodišče v civilnem postopku v odločbi o stroških določiti delež stroškov, ki jih mora stranka, ki je pravdo izgubila, povrniti stranki, ki je pravdo izgubila. Stroški se izračunajo na podlagi vrednosti zahtevka ter trajanja in narave opravljene storitve.

V kazenskem postopku mora vsaka oseba (tožena stranka *, zasebni tožilec *, civilna stranka *), ki je imenovala odvetnika, ki ga zastopa, kriti tudi iz tega izhajajoče stroške. To velja tudi, če je bil odvetnik za obrambo imenovan po uradni dolžnosti, razen če so izpolnjeni pogoji za odobritev pravne pomoči. Stroški se redno spreminjajo glede na sodišče in sestavo komisije (npr. okrožno, regionalno sodišče z enim sodnikom *, sodišče porote, sodišče žirije).

Sodni izvršitelji

Zakon o sodnih taksah določa plačilo sodnih izvršiteljev za njihove dejavnosti. Zakon zlasti določa pristojbino za izvršbo, ki jo mora dajalec kredita plačati ob vložitvi zahtevka za izvršitev, skupaj s pavšalnim nadomestilom, določenim v Zakonu o sodnih taksah (GGG).

Pristojbina za izvršbo (oddelek Povezava se odpre v novem oknu2 Zakona o izvršilnih taksah) je del stroškov postopka izvršbe. Sodišče lahko na zahtevo upnika odloči o stroških, ki jih mora plačati dolžnik *.

Sodni izvršitelj je upravičen tudi do plačila za prejemanje plačil. To se lahko odšteje od zneska, ki se uporablja ( Povezava se odpre v novem oknučlen 11 Zakona o izvršilnih taksah).

Stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški za stranke v civilnih postopkih

Sodne takse, ki se plačajo za storitve, ki jih opravlja sodišče, se izračunajo kot pavšalne pristojbine (pavšalne pristojbine) ali kot sto (tisoči) provizij (odstotek vrednosti osnove za vrednotenje). Njihov znesek je odvisen od narave zadeve, vrednosti zahtevka (ki je odvisen od zneska terjatve, izraženega v denarju) in števila strank. V primeru več kot dveh strank se lahko doda dodatna dajatev z več strankami v skladu s členom 19a GGG (10 – -50 %).

Kdaj je treba stroške plačati v civilnih postopkih?

Pavšalni prispevek v civilnem postopku na prvi stopnji je treba plačati ob vložitvi tožbe. Pristojbina se plača samo enkrat, ne glede na potek postopka v tem primeru, tudi če je tožba vložena proti več kot eni osebi in proti več kot eni osebi. Pavšalna pristojbina zajema celoten postopek na prvi stopnji. Če se zahtevek razširi med postopkom, se lahko plačajo dodatne pristojbine. To je treba plačati ob predložitvi vlog. Če se tožbeni zahtevek podaljša na obravnavi, se pristojbine plačajo od začetka zapisa. V drugem in tretjem primeru je treba pristojbino plačati ob vložitvi pritožbe (člen 2 ( 1) zakona o sodnih taksah, GGG). Izjemoma se v nepravdnem postopku pristojbina za odločbo včasih plača namesto pristojbine za pritožbo.

Stroški v kazenskem postopku

Stroški strank v postopku v kazenskem postopku

Načeloma se sodne takse ne plačujejo v kazenskem postopku. Za zahtevke za začetek ali nadaljevanje kazenskega postopka ter za pritožbe in ničnostne tožbe, ki jih vloži zasebni tožilec, je treba plačati le v zasebnem kazenskem postopku.

Kdaj je treba stroške plačati v kazenskem postopku?

Fiksne pristojbine je treba plačati ob vložitvi zahtevka za plačilo pristojbine.

Stroški v postopku pred Ustavnim sodiščem

Stroški strank v postopku pred Ustavnim sodiščem

V skladu s členom 17a (1) Verfassungsgerichtsgesetz (zakon o ustavnem sodišču, VfGG) znaša taksa 240 EUR.

Kdaj je treba stroške plačati v postopku pred Ustavnim sodiščem?

Fiksne pristojbine je treba plačati na začetku postopka.

Obveznosti obveščanja odvetnikov in odvetnikov

Pravice in obveznosti strank

Praviloma morajo odvetniki obvestiti svoje stranke o načinu izračuna stroškov in o tem, kateri stroški se pričakujejo. V zvezi s tem točka 15 (2) Smernic o opravljanju odvetniškega poklica (RL-BA 2015) priporoča, da odvetniki ob sklenitvi nove pogodbe svoje stranke obvestijo o osnovi za izračun nadomestila in o pravici do vmesne izjave. Če pavšalna pristojbina ni bila dogovorjena, lahko stranka v ustreznih časovnih presledkih zahteva vmesni računovodski izkaz ali vmesno poročilo o že zagotovljenih storitvah ali o času, ki je za to potreben (če je bil dogovorjen izračun na podlagi urnih postavk). Podobno bi bilo treba doseči dogovor o začetku in pogostosti začasnega poravnave pred imenovanjem odvetnika.

Viri stroškov

Kje lahko izveste več o zakonodaji o stroških v Avstriji?

Pravne določbe o povračilu stroškov v pravdnih civilnih postopkih (vključno s trgovinskimi zadevami) so določene v oddelkih 40–55 Zakonika o civilnem postopku (ZPO). Za nepravdne postopke (npr. družinski postopki, zlasti v primerih sporazumnega razveze, skrbništva, stikov in preživninskih sporov) se uporabljajo različna pravila o povračilu stroškov. Splošna pravila so določena v členu 78 Ausstreitgesetz (AußStrG).Izjeme so med drugim v postopkih v zvezi s pravico do varstva in vzgoje, pravico do stikov ali pravico do preživnine mladoletnih otrok. Stroške kazenskega postopka urejajo oddelki 380–395 zakonika o kazenskem postopku. Sodne takse (pavšalne pristojbine) ureja Zakon o sodnih taksah (GGG).

Brošura, v kateri so povzete Povezava se odpre v novem oknuodvetniške nagrade, je na voljo na spletni strani avstrijske odvetniške zbornice. Splošne informacije je mogoče najti tudi Povezava se odpre v novem oknuprek povezave: Življenjska doba > Dokumenti in Zakon > Civilni zakon > Javni postopek je na voljo.

Ta spletna stran Oesterreich.gv.AT Povezava se odpre v novem oknuzagotavlja splošne informacije o sodnih taksah. Pravna besedila (Zakon o sodnih taksah, tarifne številke) je mogoče brezplačno predložiti prek povezave do zveznega pravnega Povezava se odpre v novem oknuinformacijskega sistema na spletni strani zveznega kanclerstva.

V katerih jezikih so na voljo informacije o zakonih o stroških v Avstriji?

V nemščini.

Kje lahko izveste o mediaciji/arbitraži?

Seznam mediatorjev, ki ga vodi Zvezno ministrstvo za pravosodje, je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuposebni spletni strani o mediaciji.

Glede restorativne pravičnosti v kazenskem postopku je na domači strani NEUSTART na voljo informacije o odškodnini (mediacija med obdolžencem in žrtvijo). Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.neustart.at/AT/de/Angebote_/_Service/Hilfe_fuer_Opfer/

Kje lahko najdem dodatne informacije o stroških?

Spletne informacije o stroških postopka

Splošne informacije o avstrijskem pravnem sistemu, stroških in zveznem ministrstvu za pravosodje so na voljo na spletni strani avstrijskega Povezava se odpre v novem oknupravosodja in na spletni strani „oesterreich.gv.at“, ki Povezava se odpre v novem oknuzagotavlja bralnike prijazne informacije.

Povezava se odpre v novem oknuZvezni pravni informacijski sistem zagotavlja naslednja pravna besedila:

 • Zakon o sodnih taksah (GGG)
 • Zakon o nadomestilu škode (GebAG)
 • Črtna koda
 • Zakon o odvetniški tarifi (RATG)

Besedilo splošnih meril honorarjev je na voljo naPovezava se odpre v novem oknuportalu avstrijskih odvetnikov.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

V ta namen se obrnite neposredno na avstrijsko zvezno ministrstvo za pravosodje.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Sodne takse, ki jih je treba plačati za vsako vrsto postopka, so vnaprej določene (Zakon o sodnih taksah). Spremenite lahko po višji ali nižji vrednosti. Sodišče v civilnem postopku odloči o stroških, ki jih mora povrniti stranka, ki je pravdo izgubila. Ta sklep temelji na Zakonu o tarifi odvetnikov (za odvetniške stroške) in Zakonu o honorarjih (za strokovnjake in tolmače in prevajalce). Ti stroški večinoma temeljijo na stroških in porabi časa. Natančnega zneska torej ni mogoče določiti vnaprej. Pristojbine, ki jih morajo plačati stranke odvetnikom, se načeloma lahko svobodno dogovorijo.

DDV

Kje je mogoče najti informacije o DDV? Katere so stopnje?

Storitve, ki jih opravljajo odvetniki, so obdavčene z davkom na dodano vrednost. V Avstriji znaša 20 %. Tako kot drugi stroški, morajo biti odvetniki plačani ločeno v skladu s členom 16 zakona o tarifah odvetniške tarife in oddelkom 17 splošnih meril pristojbin. Prometni davek ni vključen v tarifne številke v zakonu o tarifi odvetnikov in v splošnih merilih za pristojbine.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag v civilnih zadevah

Pravna pomoč ni vezana na zakonske omejitve dohodka. Pravno pomoč v civilnih zadevah (in v gospodarskih zadevah) ureja avstrijski zakon o civilnem postopku. Določbe zakonika o civilnem postopku se smiselno uporabljajo za nepravdne postopke. Sodišče prve stopnje odloči o pomoči v postopku.

Pravna pomoč se dodeli stranki le, če so njeni prihodki, finančne okoliščine in preživninske obveznosti taki, da ne morejo kriti stroškov sodnega postopka, ne da bi to vplivalo na potrebno vzdrževanje, da bi lahko enostavno živel. Brezplačna pravna pomoč se ne dodeli, če sta predvidena pravna sredstva ali obramba očitno neresni ali nedokazani. Sodišče se v vsakem primeru odloči, katere od spodaj naštetih dajatev bo odobreno.

V Avstriji lahko pravna pomoč vključuje zlasti:

 1. začasno izvzetje plačila sodnih taks, taks za priče, izvedencev in tolmačev, stroškov potrebnih izjav in * n kustos * ter denarnih stroškov pravnega zastopnika ali odvetnika, ki ga imenuje sodišče;
 2. zastopanje po odvetniku.

V treh letih po zaključku postopka se od stranke lahko zahteva, da povrne vso ali del pravne pomoči, če ustrezno spremeni njen finančni položaj in lahko izvede ustrezna plačila, ne da bi to negativno vplivalo na njegovo potrebno vzdrževanje.

Veljavni dohodkovni prag za obdolžence in žrtve kaznivih dejanj v kazenskem postopku

Za oceno, ali je toženec ali žrtev ali zasebna stranka kaznivega dejanja upravičena do brezplačne pravne pomoči, ni določenih omejitev dohodkov. Naslednje smernice so: Stroški bivanja, ki presegajo raven življenjskega minimuma in so pod razumno raven preživetja. Na trenutni ravni na spletni strani avstrijskega pravosodja se minimalna raven bivanja redno ocenjuje in kaže na sedanji ravni. Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.justiz.gv.at/

Pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči žrtvam kaznivih dejanj

Če ni pravice do pravne pomoči v smislu člena 66 (2) zakonika o kazenskem postopku, imajo zasebne stranke pravico do brezplačne pravne pomoči ali pravne pomoči, če:

 • ni mogoče zastopati odvetnika, ne da bi pri tem ogrozili potrebno vzdrževanje (glej zgornje pripombe v zvezi s stroški bivanja), in
 • Zastopanje po odvetniku je nujno v interesu pravičnosti, zlasti zaradi pravilnega uveljavljanja zahtevkov, da bi se izognili naknadnim civilnim postopkom.

Pogoji za odobritev pravne pomoči obtožencem

Da bi bila brezplačna pravna pomoč dodeljena, mora biti to v interesu pravičnosti, zlasti v interesu ustrezne obrambe, razen obstoja finančnih pogojev.

V interesu pravičnosti je v vsakem primeru primerno zagotoviti zagovornika, če:

 • Obstaja potrebna obramba v smislu člena 61 (1) zakonika o kazenskem postopku (glej spodaj), če je obtoženec slepi, gluhi, lutke, kako drugače ovirani ali ni dovolj poznan jezik sodišča in se zato ne more braniti;
 • za pritožbeni postopek;
 • v primeru težkih dejanskih ali pravnih razmer.

V primeru potrebne obrambe mora biti obtoženec ali obtoženec zastopan z * nm obrambnim odvetnikom *. Primer potrebne obrambe je podan v naslednjih primerih (člen 61 (1) zakonika o kazenskem postopku):

 • če in dokler traja pripor (točka 1);
 • med celotnim postopkom namestitve v institucijo za osebe z motnjami v duševnem razvoju (točka 2);
 • v postopku v glavni stvari za zaposlitev v instituciji za zakonite prestopnike, ki jih je treba odstaviti od sesanja, ali v institucijo za nevarno povratništvo (točka 3);
 • v postopku v glavni stvari pred regionalnim sodiščem kot poroto ali sodiščem žirije (Z 4),
 • v postopku v glavni stvari pred regionalnim sodiščem kot enim sodnikom *, če se kaznivo dejanje kaznuje z zaporno kaznijo več kot tri leta, razen v primerih kraje z vlomom v skladu s členom 129 (2) (1) kazenskega zakonika in ravnanjem v skladu s členom 164 (4) kazenskega zakonika (št. 5),
 • kontradiktorno preverjanje (člen 165), ker je v postopku v glavni stvari pod številkami od 3 do 5 potrebna obramba (člen 5a),
 • glede pritožbe zoper sodbo žirije ali žirije (odstavek 6);
 • ob vložitvi prošnje za obnovo kazenskega postopka in na javni obravnavi tega vprašanja (točka 7);

Brezplačna

V kazenskem postopku so žrtve nasilja, nevarne grožnje ali kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, teroristična kazniva dejanja ali kazniva dejanja, ki so lahko izkoristila svojo osebno odvisnost, pa tudi zakonec, registrirani partner *, partner, partner, sorodniki v ravni liniji, brat ali sestra osebe ali drugi vzdrževani družinski člani, katerih smrt je bila lahko povzročena s kaznivim dejanjem, ali druge pravice sorodnikov do brezplačnega sodnega postopka, upravičena do pravnega varstva in brezplačnega sodnega postopka. Žrtvam, ki so bile oškodovane zaradi njihove spolne nedotakljivosti in še niso dopolnile 14 let, se v vsakem primeru zagotovi brezplačna pravna pomoč, tudi brez zahteve. Psihosocialna podpora vključuje pripravo zadevnih oseb za postopek in z njim povezane čustvene obremenitve. Psihosocialno in pravno pomoč zagotavljajo organizacije za podporo žrtvam, za katere je ministrstvo za pravosodje sklenilo pogodbo v skladu s členom 66 (2) zakonika o kazenskem postopku.

V nepravdnem postopku se za postopek imenovanja zastopnika odrasle osebe ali za zadeve v zvezi z varstvom in vzgojo ne zaračuna nobena pristojbina. Prav tako ni pristojbin za postopke v skladu z Zakonom o nastanitvi ali Zakonom o prebivanju. Pravna pomoč se lahko dodeli v obliki začasne oprostitve plačila pristojbin, kadar je prihodek nizek glede na plačljive pristojbine. Stopnja oprostitve je odvisna od zahteve in je po presoji sodišča.

Kdaj mora stranka, ki je pravdo izgubila, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Sporni postopek

Avstrijski zakon o pravdnem postopku (ZPO) ureja stroške v civilnih postopkih (vključno s trgovinskimi zadevami). ZPO določa, da mora načeloma vsaka stranka nositi stroške, ki jih je priglasila na prvi stopnji. Stroški, ki nastanejo skupaj, se za zdaj krijejo skupaj. Ko Splošno sodišče odloči o zadevi, odloči tudi o stroških. To poteka na podlagi načela uspeha. Stranka, ki izgubi spor v kateri koli točki, mora drugi stranki povrniti vse stroške, potrebne za ustrezen pregon ali obrambo zadeve. Če vsaka stranka uspe samo deloma, se stroški prihranijo ali porazdelijo.

Določeno je odstopanje od načela uspeha, zlasti v naslednjih primerih:

 • v primeru manjše napake, če zavrnjen del ukrepa ni povzročil nobenih posebnih stroškov
 • kadar znesek zahtevka določijo strokovnjaki ali je po presoji sodišča in v primeru vzajemne poravnave
 • če ravnanje tožene stranke ni povzročilo nastanka terjatve, tožena stranka pa je zahtevek sprejela ob prvi priložnosti;
 • če je razlog za razveljavitev ali ničnost postopka v rokah ene od strank, se mu lahko naloži plačilo vseh stroškov.

Nepravdni postopek

Družinske zadeve (vzdrževanje, pravica do stikov, pravica do varstva in vzgoje ter razveza zakonske zveze z medsebojnim soglasjem) se obravnavajo kot nepravdni postopki. Ausstitugesetz (Ausstitugesetz) v odstavku 78 določa splošna pravila o stroških tega postopka. Številni postopki so izvzeti iz teh pravil. Tudi tu se običajno uporablja načelo odgovornosti, ki pa ga je mogoče opustiti zaradi pravičnosti.Če povračilo ni bilo zahtevano, morajo biti gotovinski stroški (npr. stroški za strokovnjake) plačani sorazmerno z deležem postavke. Če razmerja ni mogoče določiti, se razmerje enakomerno porazdeli.

Informacije o različnih vrstah postopkov (postopki vzdrževanja, stikov, skrbništva in razveze zakonske zveze):

 1. V postopkih za razvezo je treba razlikovati med kontradiktorno razvezo in sporazumno razvezo.

Razveza zakonske zveze: Tukaj veljajo posebne določbe avstrijskega zakonika o civilnem postopku. Če nobena od strank ni odgovorna za prekinitev zakonske zveze, se stroški razveljavijo. Če je razveza zakonske zveze razvezana na podlagi razpustitve in je v odločbi o razvezi zakonske zveze ugotovljena krivda v prenehanju, je nedolžen zakonec dolžan plačati stroške drugemu zakoncu.

Sporazumna razveza: Za sporazumno razvezo se uporabljajo pravila nepravdnega postopka. V tem primeru zakonca sodišču predložita dva enaka zahtevka. Ker spor ni sporen, se ne sprejme nobena odločba o stroških. Denarne stroške morajo v enaki meri nositi stranke.

 1. Postopki varstva in vzgoje in stikov so tudi nepravdni postopki. Na podlagi določbe o izjemi (člen 107 (5) AVßStrG) v tem postopku ni povračila stroškov.
 2. Druga določba o izjemi (člen 101 (2) AußStrG) določa, da se v postopkih v zvezi z zahtevki za preživnino mladoletnega otroka ne sme povrniti nobenih stroškov.

Kazenski postopek

Vsaka oseba, ki ima v kazenskem postopku pravico do obrambe odvetnika * ali drugega zastopnika *, mora plačati tudi stroške takega zastopanja, tudi če ga v spremstvu po uradni dolžnosti spremlja zastopnik * (člen 393 (1) zakonika o kazenskem postopku).

V primeru obsodbe mora tožena stranka prav tako povrniti stroške kazenskega postopka (člen 389 ( 1) zakonika o kazenskem postopku). VPovezava se odpre v novem oknu skladu s členom 381 (1) zakonika o kazenskem postopku lahko v kazenskem postopku nastanejo naslednji stroški:

 1. pavšalni znesek kot delež stroškov kazenskega postopka, ki niso podrobneje opisani v nadaljevanju, vključno s stroški preiskav in izvrševanja nalogov, ki jih izda državno tožilstvo ali sodišče, potrebnih uradnih dejanj. Pavšalni prispevek se v postopku, ki poteka pred Landesgericht kot poroto, izračuna med 500 EUR in 10 000 EUR, in sicer med 250 EUR in 5 000 EUR v postopku pred Landesgericht kot poroto, med 150 in 3 000 EUR ter med 50 in 1 000 EUR v postopku pred Bezirksgericht.
 2. honorarji strokovnjakov in načeloma honorarji tolmačev,
 3. osebni prejemki za informacije, ugotovitve in mnenja, ki jih predložijo javni organi;
 4. stroški premestitve toženca/tožene stranke iz druge države in stroški vabljenih prič iz tujine,
 5. stroški zasega, dostopa do bančnih računov, zaseg pisem, komunikacijski podatki in nadzor komunikacij,
 6. stroški izvršitve kazni, vključno s stroški premestitve zapornikov v domači ali tuji zaporniški sistem, razen stroškov izvršitve zaporne kazni;
 7. sodne takse, ki se plačajo v kazenskem postopku;
 8. stroškov zagovornikov in drugih zastopnikov,
 9. pavšalni znesek kot delež stroškov pomoči v postopku do 1 000 EUR.

Z izjemo stroškov iz točk 3, 7 do 9 te stroške plača zvezna vlada. Pri izračunu pavšalnega zneska v skladu s členom 1 (9) sodišče upošteva gospodarsko zmožnost dolžnika. Stroški tolmačenja niso del stroškov, ki jih mora povrniti toženec.

V skladu s členom 391 (1) zakonika o kazenskem postopku pa je treba stroške kazenskega postopka izterjati od obsojene osebe ali obsojencev le, če ne ogrožajo vodenja obsojene osebe ali oseb in njihove družine, ki je nujna za preprost način življenja, ali izpolnitve obveznosti povrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem. Če stroškov zaradi pomanjkanja sredstev obsojene osebe ni mogoče povrniti, jih lahko sodišče razglasi za neizterljive. Če sodišče domneva, da je mogoče trenutno neizterljive stroške povrniti v prihodnosti, se bo gospodarska zmogljivost zadevne osebe ponovno ocenila po določenem obdobju. Pet let po sprejetju odločitve v postopku zastara zahteva za plačilo stroškov. Če sodišče odloči, da bo obsojena oseba nosila stroške, nato pa se izkaže, da tega ne more storiti, lahko organi spremenijo rok za plačilo, dovolijo obroke ali znižajo stroške.

Če je bilo obsojeni osebi zaradi odločbe kazenskega sodišča naloženo, naj zadevni osebi plača vsaj delno nadomestilo, mora plačati tudi stroške kazenskega postopka, ki so mu nastali.

V skladu s členom 393a zakonika o kazenskem postopku lahko obdolženec, ki je oproščen, pri zvezni vladi zaprosi za prispevek k stroškom njegove obrambe. Prispevek vključuje potrebne in dejansko plačane gotovinske stroške ter pavšalni prispevek k stroškom zagovornika. Pavšalni prispevek se določi ob upoštevanju obsega in težavnosti obrambe ter obsega, v katerem je zagovornik potreben ali ustreza svojemu namenu, in ne presega: v postopku pred deželnim sodiščem je 10 000 EUR v postopku pred deželnim sodiščem kot sodišču porote, 5 000 EUR v postopku pred regionalnim sodiščem, 3 000 EUR v postopku pred enim samim sodnikom regionalnega sodišča in 1 000 EUR v postopku pred okrožnim sodiščem.

Če je obtoženec oproščen v skladu s členom 72 zakonika o kazenskem postopku (subsidia) na podlagi zasebnega pregona ali z vložitvijo obtožnice pri civilni stranki, mora zasebni tožilec plačati vse stroške, nastale zaradi obtožnice ali vzdrževanja. Če je kazenski postopek zaključen na sekundarni način (členi od 198 do 209 zakonika o kazenskem postopku), zadevna stranka ne nosi nobenih stroškov.

Povračilo stroškov strokovnjakom

V civilnem postopku (vključno s poslovnimi postopki) se honorarji izvedenca prekličejo ali sorazmerno razdelijo, odvisno od obstoja ali uspešnosti zadeve (člen 43 (1) Zakonika o civilnem postopku).

V okviru spora o razvezi zakonske zveze, ne da bi bila podana krivda v sodbi o razvezi, se gotovinski stroški med seboj umikajo. Če je ena stranka plačala več kot polovico stroškov, mora drugi plačati preplačani del. Če je v sodbi o razvezi zakonske zveze ugotovljena krivda ene od strank, mora druga stranka povrniti stroške izvedenca.

Pri naslednjih postopkih morajo pristojbine za strokovnjake, ki so jih prvotno prevzeli javni organi, povrniti stranke, ki so povzročile stroške ali katerih obresti so imele pristojbine: sporazumna razveza, skrbništvo in kontaktne pravice, preživninski zahtevek za mladoletne otroke. Če je več oseb dolžno povrniti stroške, so solidarno odgovorne (oddelek 1 (5) Zakona o pravosodnem prenosu (JIT) v povezavi s členom 2 (1) GEG).

Raven honorarjev za strokovnjake ureja Zakon o dajatvah. V vsakem primeru je odvisno od vsebine in obsega poročila, ki ga zahteva Sodišče.

V kazenskem postopku so nagrade za strokovnjake del stroškov kazenskega postopka (člen 381 (1) (2) zakonika o kazenskem postopku), ki jih obsojena oseba plača v skladu s členom 389 (1) zakonika o kazenskem postopku. Strokovnjake določi sodišče ali državni tožilec, ki ga imenuje zvezna vlada.

Honorarji prevajalcev in tolmačev

Zgoraj navedeno velja tudi za osebne prejemke prevajalcev in tolmačev.

Povezani dokumenti:

Poročilo Avstrije oPDF študiji o stroškovni preglednosti (829 Kb)SL

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknu§ 32 GGG


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 10/08/2020