Náklady řízení - Belgie

Na této stránce najdete informace o soudních nákladech v Belgii. Podrobnější informace o nákladech na soudní řízení naleznete v následujících případových studiích:

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – rozvod

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – svěření dětí do péče

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – výživné na dítě

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – smlouvy

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – odpovědnost


Náklady řízení

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Soudní úředníci

V civilní oblasti

Odměny soudních úředníků v občanskoprávních a obchodních řízeních jsou upraveny královskou vyhláškou ze dne 30. listopadu 1976. Tarify pro rok 2009 byly zveřejněny ve věstníku Moniteur belge ze dne 31. prosince 2008.

Celé znění a tarify lze nalézt na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Státní komory soudních úředníků Belgie (záložka „Tarifs et taux d’intérêt“, poté „Toutes affaires“) nebo na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Portálu soudní moci Belgie (záložka „Législation“).

V trestní oblasti

Odměny soudních úředníků v trestních řízeních jsou upraveny královskou vyhláškou ze dne 28. prosince 1950 a ministerským oběžníkem ze dne 22. ledna 2009. Tarify pro rok 2009 byly zveřejněny v Moniteur belge ze dne 12. ledna 2009.

Celé znění a tarify lze nalézt na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Státní komory soudních úředníků Belgie (záložka „Tarifs et taux d’intérêt“, poté „Affaires pénales“) nebo na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Portálu soudní moci Belgie (záložka „Législation“).

Advokáti

Odměny advokátů nejsou upraveny. Advokát stanovuje svoji odměnu volně a odměny mohou být dohodnuty mezi klientem a advokátem, nicméně musí být stanoveny v přiměřené výši. Komora advokátů může kontrolovat, zda advokát tato omezení nepřekračuje.

Jsou možné různé způsoby výpočtu: hodinová sazba, odměna za poskytnutou službu, odměna dle hodnoty případu (procenta z hodnoty sporu)... Úmluvu o odměně výlučně závislou na výsledku sporu zakazuje článek 446b belgického soudního řádu. Advokát musí svého klienta předem informovat o použité metodě výpočtu odměny. Odměny advokátů v Belgii nepodléhají DPH.

Fixní soudní náklady

Fixní soudní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady pro jednotlivce v občanskoprávním řízení

Soudní náklady jsou v Belgii pevné. Výdaje se liší dle soudu, u kterého probíhá řízení, a dle fáze procesu (první instance nebo odvolací soud).

Náklady za soudní řízení se nazývají „soudní výlohy“ a jsou předmětem článku 1017 a následujících soudního řádu. Článek 1018 podrobně uvádí náklady, kterou jsou součástí soudních výloh. Soudní výlohy zahrnují:

 • různé poplatky, poplatky soudní kanceláře a registrační poplatky. Poplatky soudní kanceláře zahrnují poplatky za zápis, redakční a expediční poplatky a jsou podrobně upraveny Zákoníkem o registračních, hypotečních a rejstříkových poplatcích v článku 268 a následujících;
 • výdaje, odměny a platy za soudní úkony;
 • výdaje za zaslání rozsudku;
 • náklady týkající se všech příkazů k šetření, zejména náhrady svědkům a znalcům. Pokud jde o svědky, je výše svědečného a náhrad stanovena královskou vyhláškou ze dne 27. července 1972;
 • cestovné a náklady na pobyt soudců a státních zástupců, soudních tajemníků a stran, pokud jejich cestu nařídil soudce, a náklady za úkony, pokud byly tyto učiněny pouze z důvodu procesu;
 • náhrada nákladů řízení upravená článkem 1022;
 • odměny a náklady mediátora jmenovaného v souladu s článkem 1734.

Článek 1019 upřesňuje, že registrační poplatky, které spadají do soudních výloh, zahrnují:

 • obecný pevný poplatek,
 • zvláštní pevné poplatky a
 • poplatky v důsledku odsuzujících rozsudků, likvidace nebo umisťování výtěžku nebo cenných papírů.

V některých případech, pokud žalující strana či účastník řízení nejsou belgické národnosti a žalovaná strana je belgické národnosti, může žalovaná strana požádat, aby žalující strana či účastník řízení složili záruku jako zajištění zaplacení náhrady škody, která může ze řízení vyplynout, vyjma případů, kdy existuje mezinárodní úmluva o osvobození od záruky, a vyjma zvláštních případů. Toto stanoví článek 851 soudního řádu.

Zároveň je případně nutno vzít v úvahu náklady na soudního úředníka, advokáty (viz výše), překladatele a tlumočníky (viz níže).

V jaké části občanskoprávního řízení má strana povinnost uhradit fixní náklady

Některé náklady je nutno uhradit před podáním žaloby. To je případ poplatků soudní kanceláře, které se vybírají při zápisu.

Náklady, které vyvstanou v průběhu řízení, se většinou vybírají během řízení.

Některé výdaje je nutno hradit zálohově. Znalci jsou tudíž placeni ze zálohy uhrazené stranou, která žádala příkaz k šetření. Článek 953 stanoví, že strana, která žádá výslech svědků, musí před tímto výslechem složit do rukou soudního tajemníka zálohu odpovídající výši poplatku a náhrady nákladů (cestovné, …).

Stává se, že soudní náklady platí zálohově advokát a poté jsou zahrnuty do jeho nákladů a odměny.

Fixní soudní náklady v trestním řízení

Fixní náklady všech stran v trestním řízení

Otázku pevných nákladů v trestních řízeních upravuje článek 91 a následující královské vyhlášky ze dne 28. prosince 1950.

V jaké části trestního řízení má strana povinnost uhradit fixní náklady

Otázku pevných nákladů v trestních řízeních upravuje článek 91 a následující královské vyhlášky ze dne 28. prosince 1950.

Soudní náklady v ústavní oblasti

Fixní náklady pro jednotlivce v ústavním řízení

Jediné náklady na vrub stran v ústavním řízení jsou náklady na poštovné za doporučený dopis.

Jaké předběžné informace můžeme očekávat od svého zákonného zástupce (svého advokáta)?

Informace týkající se práv a povinností stran

Na základě pravidel deontologie je úkolem advokátů své klienty informovat a radit jim. To rovněž znamená, že advokát bude svého klienta informovat o jeho právech a povinnostech.

Mimo jiné musí advokát své klienty informovat o způsobu výpočtu své odměny.

Zdroje informací o soudních nákladech

Kde lze najít informace o soudních nákladech v Belgii?

Informace týkající se této oblasti jsou dostupné na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejné služby Soudnictví, na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro modernizaci soudnictví (záložka „Info juridique“) nebo na internetových stránkách jednotlivých právnických povolání.

Informace tohoto druhu lze rovněž najít v právních předpisech nebo se lze informovat v soudní kanceláři či u advokáta.

Ve kterých jazycích lze nalézt informace o soudních nákladech v Belgii?

Tyto informace jsou dostupné v nizozemštině a ve francouzštině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediace jsou dostupné na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejné služby Soudnictví (záložka „publications“), jakož i na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Federální komise pro mediaci.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Internetové stránky věnované soudním nákladům

Viz výše.

Kde lze najít informace o průměrné celkové době trvání různých řízení?

Informace o odhadované době trvání vašeho řízení vám může poskytnout advokát. To se liší dle typu řízení, které chcete vést, a dle typu soudu, na kterém chcete jednat.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech jednotlivého řízení?

Informace o odhadovaných celkových nákladech vašeho řízení vám může poskytnout advokát. Náklady se liší dle typu řízení, které chcete vést, a dle typu soudu, na kterém chcete jednat.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Kde lze najít příslušné informace? Jaké jsou uplatňovány sazby?

Při zveřejňování informací o výdajích jsou uváděné výdaje bez DPH. Je uplatňována sazba DPH ve výši 21 %.

Právní pomoc

Jaká je maximální hranice příjmů pro její získání v občanskoprávních věcech?

Jedná se o oblast upravenou článkem 508/1 a následujícími belgického soudního řádu.

Právní pomoc prvního stupně je pro všechny zdarma. Jedná se o první právní radu, konkrétněji se jedná o:

 • praktické informace,
 • právní informace,
 • první stanovisko nebo odkázání na specializovanou organizaci.

Tuto první radu udílejí právníci a je zcela zdarma bez ohledu na výši příjmů.

Právní pomoc druhého stupně je umožněna těm, jejichž příjmy jim neumožňují pokrýt náklady na advokáta, získat bezplatnou nebo částečně bezplatnou pomoc advokáta. Advokát vám pomáhá radou a obhajuje vás. Podmínky pro získání úplné či částečné bezplatnosti právní pomoci druhého stupně a soudní pomoci upravuje královská vyhláška ze dne 18. prosince 2003.

Příjemci zcela bezplatné právní pomoci z důvodu své sociální situace:

 • jakákoliv samotná osoba, jejíž čistý měsíční příjem je nižší než 944 EUR;
 • jakákoliv samotná osoba s vyživovanou osobou, jejíž čistý měsíční příjem je nižší než 1 213 EUR (+ 163,47 EUR na každou vyživovanou osobu);
 • jakákoliv osoba žijící v domácnosti (v manželském svazku nebo jako druh/družka), jejíž čistý měsíční příjem domácnosti je nižší než 1 213 EUR (+ 163,47 EUR na každou vyživovanou osobu);
 • jakákoliv osoba, která je příjemcem dávky životního minima nebo sociální podpory;
 • jakákoliv osoba, která pobírá zákonem zaručený příjem pro osoby v důchodovém věku (GRAPA);
 • jakákoliv osoba, která pobírá příspěvek k náhradě příjmů zdravotně postižených osob a které není přiznána dávka životního minima;
 • jakákoliv osoba, která má nezaopatřené děti a která je příjemcem zaručených rodinných příspěvků;
 • jakýkoliv nájemce, který ve vlámském regionu a v regionu hlavního města Bruselu platí nájemné rovnající se polovině základního nájemného, nebo který ve valonském regionu platí minimální nájemné;
 • jakákoliv nezletilá osoba;
 • jakýkoliv cizinec při předložení žádosti o povolení k pobytu nebo při odvolání ke správnímu nebo soudnímu orgánu proti rozhodnutí přijatému podle zákonů o přístupu na území, pobytu, usazování a vyhošťování cizinců;
 • jakýkoliv žadatel o azyl, jakákoliv osoba, která zašle prohlášení či žádost o přiznání statutu uprchlíka nebo která předloží žádost o statut přesídlené osoby;
 • osoba účastnící se řízení o kolektivním vypořádání dluhů nebo osoba, která si přeje podat návrh na kolektivní vypořádání dluhů.

Příjemci bezplatné právní pomoci z důvodu právní domněnky nedostatečných příjmů (právní domněnka, která může být vyvrácena):

 • jakákoliv osoba ve vazbě nebo obžalovaná osoba uvedená v zákoně o okamžitém předvolání k soudu, u níž se předpokládá, že je osobou bez dostatečných prostředků, pokud se neprokáže opak;
 • jakákoliv duševně nemocná osoba, která byla předmětem opatření stanoveného zákonem ze dne 26. června 1990 o ochraně duševně nemocných osob, u níž se předpokládá, že je osobou bez dostatečných prostředků, pokud se neprokáže opak;
 • žalovaný uvedený v zákoně o okamžitém předvolání k soudu.

Pomoc bude částečně bezplatná (advokát může v tomto případě žádat mírný příspěvek na pokrytí svých služeb) u:

 • jakékoliv samotné osoby, jejíž čistý měsíční příjem se pohybuje mezi 944 a 1 213 EUR;
 • jakékoliv samotné osoby s nezaopatřenou osobou, jejíž čistý měsíční příjem se pohybuje mezi 1 213 a 1 480 EUR (+ 163,47 EUR na každou nezaopatřenou osobu);
 • jakékoliv osoby žijící s druhem či družkou nebo s jakoukoliv jinou osobou, se kterou tvoří společnou domácnost, jejíž čistý měsíční příjem se pohybuje mezi 1 213 a 1 480 EUR (+ 163,47 EUR na každou nezaopatřenou osobu).

Výše uvedené částky jsou každý rok upravovány v souladu s indexem spotřebitelských cen.

Soudní pomoc se týká soudních nákladů. Pokud nemá klient dostatečné prostředky na pokrytí soudních nákladů, může se odvolat, on sám nebo prostřednictvím svého advokáta, ke kanceláři soudní pomoci. V závislosti na stupni své insolventnosti může být zcela, nebo částečně zproštěn úhrady nákladů na soudního úředníka, znalce atd. Tento postup se řídí podle článku 664 a následujících soudního řádu.

Jaké jsou podmínky pro její získání, pokud se jedná o osobu obžalovanou v trestním řízení nebo oběť trestného činu nebo obžalovaného?

Podmínky pro získání soudní pomoci pro obžalovaného v trestním řízení nebo oběť nebo obžalovaného jsou shodné s výše uvedenými podmínkami.

Existují řízení osvobozená nákladů?

Ano, například řízení týkající se kolektivního vypořádání dluhů nebo možnosti být bezplatně účastníkem soudního řízení.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

V občanskoprávních a obchodních věcech

V souladu s článkem 1017 a následujícími jdou náklady, které představují soudní výlohy (náklady na soudního úředníka, znalce, soudy, …), zpravidla na vrub strany, která prohrála, a to po vynesení rozsudku.

Paušální příspěvek v rámci nákladů a odměn advokáta strany, která spor vyhrála, jsou součástí soudních výloh, které půjdou na vrub strany, která prohrála. Tento příspěvek se nazývá „náhrada nákladů řízení“ a jedná se o paušální příspěvek vypočítaný podle stupnice stanovené v závislosti na částkách, o kterých se v daném sporu jedná. Tato částka nemusí nutně pokrývat všech náklady na odměny. Výši těchto „náhrad nákladů řízení“ stanoví královská vyhláška ze dne 26. října 2007. Tyto částky spočívají v minimálních a maximálních částkách a přísluší soudci, aby výši odškodnění stanovil v rámci tohoto rozpětí.

V některých případech je možné, že soud neodsoudí k úhradě soudních výloh neúspěšnou stranu, ale tuto otázku vyřeší jinak (rozdělení nákladů,…).

V trestních věcech

Pokud jsou obžalovaný nebo občanskoprávně odpovědná osoba odsouzeni, jdou náklady řízení zpravidla na jejich vrub, stejně tak i náhrada nákladů řízení (paušální příspěvek na náklady a odměny advokáta strany, která byla v případu úspěšná - viz výše občanskoprávní a obchodní věci). Pokud naopak obžalovaní a občanskoprávně odpovědné osoby odsouzeni nejsou, a prohraje soukromá strana, může být tato strana nebo by měla být odsouzena k úhradě všech nebo části soudních nákladů státu a obžalovanému, jakož i k náhradě nákladů řízení. V některých případech jdou náklady řízení na vrub státu. Tato pravidla se nacházejí v trestním řádu.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

V občanskoprávních a obchodních věcech

Odměny znalcům nejsou právně upraveny a znalci si výši své odměny stanovují svobodně. Soudce kontroluje výši těchto odměn jen okrajově (může zasáhnout v případě neshody mezi stranami a znalcem), ale neexistuje právní úprava, která by stanovala výši, které mají odpovídat odměny znalců. Tato oblast je upravena článkem 987 a následujícími soudního řádu, jakož i královskou vyhláškou ze dne 24. května 1933.

Nicméně královská vyhláška ze dne 14. listopadu 2003 stanoví výši odměn a nákladů určených znalcům jmenovaných pracovními soudy v rámci lékařských posudků týkajících se:

 • sporů ohledně příspěvků zdravotně postiženým osobám,
 • rodinných příspěvků pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné,
 • pojištění pro případ nezaměstnanosti a
 • systému povinného zdravotního pojištění a odškodnění.

V trestních věcech

Odměny znalců v trestních řízeních jsou upraveny královskou vyhláškou ze dne 28. prosince 1950 a ministerským oběžníkem ze dne 22. ledna 2009. Tarify pro rok 2009 byly zveřejněny v Moniteur belge ze dne 12. ledna 2009.

Znění právních předpisů lze nalézt na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro modernizaci soudnictví (záložka „infos juridique“ – „professionnels“ – „tarifs“ – „frais de justice“) nebo na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Portálu soudní moci Belgie (záložka „Législation“).

Odměny překladatelů a tlumočníků

Může se stát, že během řízení je nutné přizvat překladatele či tlumočníka. To nastává v případě, kdy jsou dokumenty předkládány v jiném jazyce, než je jazyk používaný během řízení, nebo pokud svědek mluví jiným jazykem. Rovněž k tomu dochází v případě, když jedna strana mluví jiným jazykem než tím, který se používá při řízení, a když nerozumí jazyku řízení nebo když soudce nerozumí jazyku používanému touto stranou. Pravidla, která se používají v těchto případech, jsou obsažena v zákoně ze dne 15. června 1935 o používání jazyků v soudních věcech.

V trestních věcech

Odměny překladatelů a tlumočníků v trestních řízeních jsou upraveny královskou vyhláškou ze dne 28. prosince 1950 a ministerským oběžníkem ze dne 22. ledna 2009. Tarify pro rok 2009 byly zveřejněny v Moniteur belge ze dne 12. ledna 2009.

Znění právních předpisů lze nalézt na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro modernizaci soudnictví (záložka „infos juridique“ – „professionnels“ – „tarifs“ – „frais de justice“) nebo na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Portálu soudní moci Belgie (záložka „Législation“).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejná služba Soudnictví

Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro modernizaci soudnictví

Související přílohy

Zpráva Belgie ke Studii průhlednosti výdajůPDF(829 Kb)en


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 20/09/2019

Případová studie 1 – rodinné právo – rozvod - Belgie

V této případové studii týkající se rodinného práva – rozvodu –, byly členské státy požádány o informování strany, která podává žádost o rozvod, o nákladech na rozvodové řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Pár uzavře sňatek. Později se odloučí a dohodne na rozvodu.

Případ A – přeshraniční situace: Dva státní příslušníci téhož členského státu (členský stát A) uzavřou sňatek. Manželství je uzavřeno v členském státu A. Po svatbě se pár přestěhuje do jiného členského státu (členský stát B), kde bude žít a pracovat a kde si zřídí své bydliště. Krátce poté se pár odloučí, manželka se vrátí do členského státu A a manžel zůstane v členském státě B. Pár se dohodne na rozvodu. Manželka ihned po návratu do členského státu A podá u soudu členského státu B žádost o rozvod.


Náklady řízení


Důležité upozornění: Náklady na advokáta a jeho odměnu nejsou v Belgii nijak upraveny (závisejí na obtížnosti a závažnosti věci, na renomé advokáta, naléhavosti případu, jeho výsledku...). Advokáti v Belgii jsou nicméně vázáni pravidly deontologie a jsou ze zákona povinni odhadnout náklady a výlohy v přiměřené míře (viz výše).

Odhad nákladů a výloh je uveden pouze pro informaci.


Náklady v Belgii

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního způsobu řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Jiné náklady

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Jiné náklady

Lze u tohoto typu případu tuto možnost uplatnit ?

Náklady

Případ A

82 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

ne

Případ B

82 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

neNáklady na advokáta, exekutora a znalce


Případová studie

Advokát

Exekutor

Znalec

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozhodnutí

Náklady po vydání rozhodnutí

Je jejich účast povinná?

Náklady

Případ A

ne

přibližně 2 500 EUR

ne

přibližně 250 EUR

přibližně 250 EUR

ne

Případ B

ne

přibližně 3 500 EUR

ne

přibližně 350 EUR

přibližně 350 EUR

neNáklady na náhrady svědkům, jistota nebo záruka a další náklady


Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Pokud existuje, kdy a jak se uplatňuje?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.

Případ B

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.Náklady na právní pomoc a další úhrady

Viz oddíl „Právní pomoc“ na stránce týkající se nákladů na řízení.

Náklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Další výdaje u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

Případ B

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

náklady na exequatur

přibližně 100 EUR


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 20/09/2019

Případová studie 2 – rodinné právo – svěření dětí do péče - Belgie

V této případové studii týkající se rodinného práva – svěření dětí do péče –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka se soudí o omezení styku otce s dítětem.

Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu v členském státu (členský stát B) žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. Mají spolu dítě, ale ihned po narození dítěte se od sebe odloučí. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka a dítě se v souladu s rozhodnutím soudu přestěhují do jiného členského státu (členský stát A) a otec zůstane v členském státu B. Po několika letech se matka soudí v členském státu A o úpravu styku dítěte s otcem.


Náklady řízení

Důležité upozornění: Náklady na advokáta a jeho odměnu nejsou v Belgii nijak upraveny (závisejí na obtížnosti a závažnosti věci, na renomé advokáta, naléhavosti případu, jeho výsledku...). Advokáti v Belgii jsou nicméně vázáni pravidly deontologie a jsou ze zákona povinni odhadnout náklady a výlohy v přiměřené míře (viz výše).

Odhad nákladů a výloh je uveden pouze pro informaci.


Náklady v Belgii

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního způsobu řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Jiné náklady

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Jiné náklady

Lze u tohoto typu případu tuto možnost uplatnit ?

Náklady

Případ A

52 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

ne

Případ B

52 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

neNáklady na advokáta, exekutora a znalce


Případová studie

Advokát

Exekutor

Znalec

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozhodnutí

Náklady po vydání rozhodnutí

Je jejich účast povinná?

Náklady

Případ A

ne

přibližně 1 500 EUR

ne

52 EUR

přibližně 100 EUR

ne

Případ B

ne

přibližně 1 000 EUR

ne

52 EUR

přibližně 100 EUR

neNáklady na náhrady svědkům, jistota nebo záruka a další náklady

Případová studie

Náhrady svědkům

Jistota nebo záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Pokud existuje, kdy a jak se uplatňuje?

Případ A

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.

Případ B

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.Náklady na právní pomoc a další úhrady

Viz oddíl „Právní pomoc“ na stránce týkající se nákladů na řízení.

Náklady na překlady a tlumočení

Případová studie

Překlad

Tlumočení

Další výdaje u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

Případ B

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

náklady na exequatur

přibližně 100 EUROriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 20/09/2019

Případová studie 3 – rodinné právo – výživné na dítě - Belgie

V této případové studii týkající se rodinného práva – výživného –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky. Jedinou nevyřešenou otázkou zůstává výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí.

Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu žijí v členském státě (členský stát B), aniž by uzavřely sňatek. Mají tříleté dítě. Odloučí se od sebe. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky. Matka s dítětem se se souhlasem otce přestěhuje do jiného členského státu (členský stát A), kde si zřídí své bydliště.

Mezi rodiči zůstává nevyřešený spor ohledně výše výživného, které má otec platit matce na výživu a vzdělávání dítěte. Matka se o výši výživného soudí v členském státu A.


Náklady řízení

Důležité upozornění: Náklady na advokáta a jeho odměnu nejsou v Belgii nijak upraveny (závisejí na obtížnosti a závažnosti věci, na renomé advokáta, naléhavosti případu, jeho výsledku...). Advokáti v Belgii jsou nicméně vázáni pravidly deontologie a jsou ze zákona povinni odhadnout náklady a výlohy v přiměřené míře (viz výše).

Odhad nákladů a výloh je uveden pouze pro informaci.

Náklady v Belgii

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního způsobu řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Jiné náklady

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Jiné náklady

Lze u tohoto typu případu tuto možnost uplatnit ?

Náklady

Případ A

27 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

82 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

ne

Případ B

27 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

82 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

neNáklady na advokáta, exekutora a znalce


Případová studie

Advokát

Exekutor

Znalec

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozhodnutí

Náklady po vydání rozhodnutí

Je jejich účast povinná?

Náklady

Případ A

ne

přibližně 1 000 EUR

ne

přibližně 27 EUR

přibližně 60 EUR

ne

Případ B

ne

přibližně 1 000 EUR

ne

přibližně 27 EUR

přibližně 60 EUR

neNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další náklady


Případová studie

Náhrady svědkům

Jistota nebo záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Pokud existuje, kdy a jak se uplatňuje?

Případ A

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.

Případ B

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.Náklady na právní pomoc a další úhrady

Viz oddíl „Právní pomoc“ na stránce týkající se nákladů na řízení.

Náklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Další výdaje u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

Případ B

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

náklady na exequatur

přibližně 100 EUROriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 20/09/2019

Případová studie 4 – obchodní právo – smlouvy - Belgie

V této případové studii týkající se obchodního práva – smlouvy –, byly členské státy požádány o informování prodávajícího o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Společnost dodala zboží v hodnotě 20 000 EUR. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl.

Prodávající se rozhodne soudit o plné uhrazení ceny.

Případ B – přeshraniční situace: Společnost se sídlem v členském státu B dodá kupujícímu v členském státu A zboží v hodnotě 20 000 EUR. Smlouva se řídí právem členského státu B a je sepsána v jazyce členského státu B. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující v členském státu A domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl. Prodávající se rozhodne v členském státu A soudit o plné uhrazení ceny, která je uvedena ve smlouvě s kupujícím.


Náklady řízení

Důležité upozornění: Náklady na advokáta a jeho odměnu nejsou v Belgii nijak upraveny (závisejí na obtížnosti a závažnosti věci, na renomé advokáta, naléhavosti případu, jeho výsledku...). Advokáti v Belgii jsou nicméně vázáni pravidly deontologie a jsou ze zákona povinni odhadnout náklady a výlohy v přiměřené míře (viz výše).

Odhad nákladů a výloh je uveden pouze pro informaci.


Náklady v Belgii

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního způsobu řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Lze u tohoto typu případu tuto možnost uplatnit ?

Náklady

Případ A

82 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

Ano

Viz část „Náklady na mediaci“ na stránce o mediaci v Belgii

Případ B

52 EUR (Evropský platební rozkaz)

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

Ano

Viz část „Náklady na mediaci“ na stránce o mediaci v BelgiiNáklady na advokáta, exekutora a znalce


Případová studie

Advokát

Exekutor

Znalec

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozhodnutí

Náklady po vydání rozhodnutí

Je jejich účast povinná?

Případ A

ne

přibližně 2 000 EUR

ne

přibližně 250 EUR

přibližně 250 EUR

ne

Případ B

ne

přibližně 2 000 EUR

ne

přibližně 52 EUR

přibližně 100 EUR

neNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další náklady


Případová studie

Náhrady svědkům

Jistota nebo záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Pokud existuje, kdy a jak se uplatňuje?

Případ A

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.

Případ B

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.Náklady na právní pomoc a další úhrady

Viz oddíl „Právní pomoc“ na stránce týkající se nákladů na řízení.


náklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Další výdaje u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

Případ B

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

náklady na exequatur

přibližně 100 EUROriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 20/09/2019

Případová studie 5 – obchodní právo – odpovědnost - Belgie

V této případové studii týkající se obchodního práva – odpovědnosti –, byly členské státy požádány o informování spotřebitele o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Výrobce vytápěcích zařízení dodá instalační firmě topné těleso. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne soudit o plnou náhradu škody s výrobcem vytápěcích zařízení, instalační firmou a pojišťovnami.

Případ B – přeshraniční situace: Výrobce topných zařízení v členském státu B dodá instalační firmě v členském státu C topné těleso. Instalační společnost dále prodá topné těleso spotřebiteli v členském státu A a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny u pojišťovny ve svém členském státu. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne v členském státu A soudit o plnou náhradu škody s výrobcem topných zařízení, instalační firmou a pojišťovnou v členském státu A.


Náklady řízení


Důležité upozornění: Náklady na advokáta a jeho odměnu nejsou v Belgii nijak upraveny (závisejí na obtížnosti a závažnosti věci, na renomé advokáta, naléhavosti případu, jeho výsledku...). Advokáti v Belgii jsou nicméně vázáni pravidly deontologie a jsou ze zákona povinni odhadnout náklady a výlohy v přiměřené míře (viz výše).

Odhad nákladů a výloh je uveden pouze pro informaci.


 Náklady v Belgii

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního způsobu řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní způsoby řešení sporů

Počáteční poplatky

Náklady na přepis

Počáteční podplatky

Náklady na přepis

Lze u tohoto typu případu tuto možnost uplatnit ?

Náklady

Případ A

82 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

ano

Viz část „Náklady na mediaci“ na stránce o mediaci v Belgii

Případ B

82 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

186 EUR

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

ano

Viz oddíl „Náklady na mediaci“ na stránce o mediaci v BelgiiNáklady na advokáta, exekutora a znalce


Případová studie

Advokát

Exekutor

Znalec

Je zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozhodnutí

Náklady po vydání rozhodnutí

Je jejich účast povinná?

Případ A

ne

přibližně 3 000 EUR

ne

přibližně 500 EUR

přibližně 250 EUR

ne

Případ B

ne

přibližně 3 000 EUR

ne

přibližně 500 EUR

přibližně 250 EUR

neNáklady na náhrady svědkům, jistota nebo záruka


Případová studie

Náhrady svědkům

Jistota nebo záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Pokud existuje, kdy a jak se uplatňuje?

Případ A

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.

Případ B

ano

mezi 15,65 EUR a 48,24 EUR

V občanskoprávním řízení obecně může po podání návrhu na zahájení řízení vzniknout povinnost složit jistotu, a to v případě uvedeném v článku 851 soudního řádu. Jde o hypotetickou výjimku, která se týká složení jistoty zahraničním navrhovatelem (de l’exception de la caution de l’étranger demandeur). Belgický odpůrce totiž může požadovat, aby zahraniční navrhovatel nebo vedlejší účastník řízení složil jistotu. Článek 852 stanoví formu, jakou tato jistota může mít (peněžní částka, záruka …). Viz část věnovaná transparentnosti nákladů.Náklady na právní pomoc a další úhrady

Viz oddíl „Právní pomoc“ na stránce týkající se nákladů na řízení.


Výdaje na překlady a tlumočení


Případ z praxe

Překlad

Tlumočení

Další výdaje u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

Případ B

pokud jsou dokumenty nutné pro řízení

mezi 7,57 EUR a 34,48 EUR za stránku

pokud žalovaná strana nerozumí jazyku řízení

mezi 31,61 EUR a 54,62 EUR za hodinu

náklady na exequatur

přibližně 100 EUROriginální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 20/09/2019