Процесуални разходи - Чешка република

Тази страница предоставя информация за процесуалните разходи в Чешката република. За по-задълбочен анализ на съдебните разходи моля разгледайте следните конкретни случаи:

Връзката отваря нов прозорецСемейно право — развод

Връзката отваря нов прозорецСемейно право — попечителство над деца и издръжка

Връзката отваря нов прозорецТърговско право — договор

Връзката отваря нов прозорецТърговско право — отговорност


Процесуални разходи

Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

Адвокати

В Чешката република съществува само един вид адвокати — не съществуват баристери или солиситори.

В Връзката отваря нов прозорецНаредба № 177/1996 Sb. на Министерство на правосъдието от 4 юни 1996 г. се определят хонорарите и възнагражденията на адвокатите за предоставянето на правни услуги (тарифа на адвокатите). Наредбата е достъпна на английски език на уебсайта на Чешката адвокатска колегия.

Хонорарите на адвокатите може също така да се договарят между участващите страни.

При повечето граждански дела (включително дела по семейни или търговски въпроси) процесуалното представителство не е задължително.

Фиксирани разходи

Фиксирани разходи по граждански производства

Фиксирани разходи на страните по граждански производства

Закон № 549/1991 Сб. относно съдебните такси (няма налична версия на английски език) урежда разходите по граждански производства. Техният размер зависи от вида на производството. В някои случаи таксите са фиксирани, в други дължимата такса се изчислява на процентна основа.

При всички случаи разходите трябва да бъдат платени в чешката валута (чешка крона — CZK) и могат да бъдат платени чрез банков превод по сметка на държавата (или на съда). Разходите в размер до 5 000 CZK могат да бъдат платени чрез държавна гербова марка (kolek), която може да се купи от пощенските станции и определени други места.

Съдът трябва да уведоми лицето, подаващо иска, относно конкретната сума, която то трябва да плати.

Етап от гражданското производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи

Разходите трябва да се платят в срок от три дни от датата на известието, преди провеждането на първото заседание.

Фиксирани разходи по наказателни производства

Фиксирани разходи на страните по наказателни производства

Наказателните производства винаги се завеждат служебно (от Службата на държавната прокуратура), а обвиняемият плаща единствено разходите за процесуално представителство.

Етап от наказателното производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи

По наказателните производства няма съдебни разходи.

Фиксирани разходи по конституционни производства

Фиксирани разходи на страните по конституционни производства

Няма фиксирани съдебни разходи за дела, заведени пред Конституционния съд на Чешката република, но е задължително страните да бъдат представлявани от адвокат.

Етап от конституционното производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи

Няма фиксирани съдебни разходи.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

Процесуалните представители не са задължени да представят предварителна информация.

Правата и задълженията на страните могат да бъдат договорени между адвоката и неговия клиент.

Основание за разходите

Къде мога да намеря информация относно основанието за разходите в Чешката република?

Препоръчително е да се консултирате с адвокат относно всяко конкретно дело. След започване на делото съдът е длъжен да съобщи дължимите съдебни такси.

На какви езици мога да получа информация относно основанието за разходите в Чешката република?

Тъй като в Чешката република единственият официален език е чешкият, няма правно задължение да се предоставя информация на други езици. Ето защо качеството на информацията зависи от желанието и уменията на отделното лице, което предоставя информацията.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Информацията относно медиацията може да бъде намерена на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецАсоциацията на медиаторите в Чешката република (AMČR).

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разходите?

Съществуващ уебсайт за информация относно разходите

Не съществува официален уебсайт за информация относно разходите.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

На уебсайта на Министерство на правосъдието могат да бъдат намерени различни статистически данни, но много от аспектите зависят от съответното производство. В някои правни норми се определят срокове единствено по отношение на специфични актове на съда (напр. обезпечителни мерки).

Къде мога да намеря информация относно средния размер на общите разходи за определено производство?

Разходите, които трябва да бъдат платени, зависят от обстоятелствата по всяко дело. Следователно не е възможно предварително да се предостави такава информация.

Данък добавена стойност

Как се предоставя тази информация?

Върху съдебните разходи не се начислява ДДС и техният размер е определен. Тарифата на адвоката не включва ДДС. Някои правни кантори обаче, които са регистрирани по ДДС, начисляват ДДС (19 %).

Какви са приложимите ставки?

Вж. горната точка относно ДДС.

Правна помощ

Приложим праг на доходите в областта на гражданското правосъдие

Не съществува определен праг на доходите. При поискване обаче съдиите могат да преразгледат конкретно всяка ситуация. Може да бъде разрешено частично или пълно освобождаване от съдебна такса, ако ищецът не е завел дело без основание. Съдът може да назначи процесуален помощник на ищеца, когато процесуалното представителство е задължително.

Безплатна правна помощ се предоставя от специализирани неправителствени организации (в зависимост от предмета на делото) или от Чешката адвокатска колегия. В определени случаи Чешката адвокатска колегия може да назначи адвокат, който да предостави правни услуги безплатно. Допустимостта за получаване на безплатна правна помощ включва не само доходите на лицето, но и цялостното финансово състояние на неговото семейство.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното правосъдие за обвиняеми

Не съществува определен праг на доходите. Съдът назначава адвокат на обвиняемия при всички случаи, когато процесуалното представителство е задължително и когато обвиняемият няма свой адвокат.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното правосъдие за жертви на престъпления

Само определени неправителствени организации предоставят безплатна правна помощ на жертвите на престъпления. Жертвите на престъпления са страна по наказателни производства единствено при някои специфични производства, при други те са длъжни да заведат дело (предоставената по-горе информация относно прага на доходите, приложим към правната помощ в областта на гражданското правосъдие, се отнася и за посочените тук случаи).

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на жертви на престъпления

Жертвите на престъпления имат право да искат обезщетение от Министерство на правосъдието (в съответствие със Закон № 209/1997 Сб.).

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на обвиняеми

Предоставената по-горе информация относно прага на доходите, приложим към правната помощ в областта на наказателното правосъдие за обвиняеми, се отнася и за посочените тук случаи.

Съдебни производства, освободени от такси

Заведените пред Конституционния съд производства са безплатни. При определени видове производства също не се изискват съдебни такси (посочени в член 11 от Закон № 549/1991 Сб. относно съдебните такси) –- например когато ищецът е непълнолетно лице и при определени други дела (напр. когато държавата или нейни органи са страна по производството; когато чужд гражданин подава молба за получаване на убежище или в други дела, включващи „по-слаба“ страна).

Кога загубилата страна трябва да плати разходите на спечелилата страна?

Съдията определя (в окончателното си решение) във всеки конкретен случай. Съдията може да разпореди загубилата страна да плати всички или част от разходите. Това не се отнася обаче до бракоразводните дела. Нареждането за плащане на разходите може да обхваща също и разходите за адвокат.

Хонорари за вещи лица

Съдът плаща хонорарите на вещите лица, които назначава. Страните по делото плащат хонорарите на вещото лице единствено когато те самите изискат услугите на вещо лице. В определени случаи съдът може да реши, че загубилата страна следва да плати хонорара на вещото лице.

Хонорари за писмени и устни преводи

Съдът плаща хонорарите на писмените или устните преводачи в съдебното производство. Когато някоя от страните е чужденец, който не разбира чешки език, тя има право да се обръща към съда на своя роден език.

Документи по темата

Доклад на Чешката република относно Проучването на прозрачността на разходитеPDF(703 Kb)en


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 20/09/2019

Разглеждане на казус 1 — семейно право — развод в - Чешка република

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

В този казус по семейно право — развод, държавите-членки бяха помолени да посъветват страната, която подава молба за развод, относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи:

Казус А — национален случай: двойка се жени. По-късно те се разделят и решават да се разведат.

Казус Б — транснационален случай: Двама граждани на една и съща държава-членка (държава-членка А) се женят. Бракът се сключва в държавата-членка А. След сватбата двойката се премества да живее и работи в друга държава-членка (държава-членка Б), в която установяват своето местожителство. Скоро след това двойката се разделя, като съпругата се връща в държавата-членка А, а съпругът остава в държавата-членка Б. Двойката решава да се разведе. При връщането си в държавата-членка А съпругата незабавно подава молба за развод пред съдилищата на държавата-членка Б.


Процесуални разходи

Разходи в Чешката република

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Разглеждане на казуси

Съдебни разходи

Обжалване

АРС

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Съществува ли такава възможност за този вид казус?

Разходи

Казус А

1000 CZK

Не се прилага (Н/П)

Н/П

1000 CZK

Н/П

Н/П

Да (не е задължително)

По договаряне (обикновено 1000 CZK на час, 3 часа)

Казус Б

1000 CZK

Н/П

Н/П

1000 CZK

Н/П

Н/П

Да (не е задължително)

По договарянеРазходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Разглеждане на казуси

Адвокат

Съдебен изпълнител

Вещо лице

Представителството задължително ли е?

Среден разход

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи след постановяването на съдебно решение

Използването на съдебен изпълнител задължително ли е?

Разходи

Казус А

Не.

По договаряне, но съгласно тарифата на адвокатите 1500 CZK за всеки етап (обикновено 5 етапа)

Не (по пощата)

-

-

Не.

350K CZK на час

Казус Б

Не.

По договаряне

Не (зависи дали участва друга страна)

-

-

Не.

350 CZK на часРазходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение и други подобни такси


Разглеждане на казуси

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

Други такси

Дължи ли се компенсация на свидетелите?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Описание

Разходи

Казус А

Да. Плаща се действителният размер на направените разходи.

Различни при всеки случай

Не.

-

-

-

Казус Б

Да. Плаща се действителният размер на направените разходи.

Различни при всеки случай

Не.

-

-

-


Разходи за правна помощ и други възстановявания на сумиРазглеждане на казуси

Правна помощ

Възстановяване

Кога и при какви условия може да се прилага?

Кога помощта е цялостна?

Условия?

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв процент се възстановява?

Кои разходи никога не се възстановяват?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус А

Единствено от НПО

-

-

Не.

-

Всички разходи при развод подлежат на възстановяване

Не.

Казус Б

Вж.  директивата относно правната помощ при трансгранични спорове

-

-

Не.

-

Всички разходи при развод подлежат на възстановяване

Не.Разходи за писмени и устни преводи

Разглеждане на казуси

Писмени преводи

Устни преводи

Други специфични разходи при трансграничните спорове?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Описание

Приблизителна стойност на разходите?

Казус А

Оригинални документи на чужд език, необходими за съдебното производство

От 350 CZK на страница (в зависимост от езика)

-

-

-

-

Казус Б

Оригинални документи на чужд език, необходими за съдебното производство

Най-малко 350 CZK на страница (в зависимост от езика)

Когато страна по делото или свидетел е чужденец или не разбира чешки език

350 CZK на час

-

-Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 20/09/2019

Разглеждане на казус 2 — семейно право — попечителство над деца - Чешка република

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

В този казус по семейно право — попечителство над децата, държавите-членки бяха помолени да посъветват страната, която подава иск, относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи:

Казус А — национален случай: Две лица са живели заедно без брак в продължение на няколко години. В момента на тяхната раздяла те имат тригодишно дете. Съдебно решение дава попечителството над детето на майката и право на посещение на бащата. Майката подава иск за намаляване на правото на посещение на бащата.

Казус Б — транснационален случай, при който сте адвокат в държавата-членка А: Две лица са живели заедно без брак в дадена държава-членка (държава-членка Б) в продължение на няколко години. Те имат дете заедно, но се разделят непосредствено след раждането на детето. Съдебно решение в държавата-членка Б дава попечителството над детето на майката и право на посещение на бащата. Майката и детето се преместват да живеят в друга държава-членка (държава-членка А), както е предвидено в съдебното решение, а бащата остава в държавата-членка Б. Няколко години по-късно майката подава иск в държавата-членка А за изменение на правото на посещение на бащата.


Процесуални разходи

Разходи в Чешката република

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Разглеждане на казуси

Съдебни разходи

Обжалване

АРС

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Съществува ли такава възможност за този вид казус?

Разходи

Казус А

0 CZK

Не се прилага (Н/П)

Н/П

0CZK

Н/П

Н/П

Да

500 – 1000 CZK на час

Казус Б

0 CZK

Не е приложимо (Н/П)

Н/П

0CZK

Н/П

Н/П

Да

500 – 1000 CZK на часРазходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Разглеждане на казуси

Адвокат

Съдебен изпълнител

Вещо лице

Представителството задължително ли е?

Среден разход

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи след постановяването на съдебно решение

Използването на съдебен изпълнител задължително ли е?

Разходи

Казус А

Не

Обикновено по договаряне, зависи от броя на съдебните заседания

(от 5000 CZK)

Не

-

-

Не

350 CZK на час

Казус Б

Не

Обикновено по договаряне, в зависимост от обстоятелствата

Не (зависи дали участва друга страна)

-

-

Не

350 CZK на час


Разходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение и други подобни такси


Разглеждане на казуси

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

Други такси

Дължи ли се компенсация на свидетелите?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Описание

Разходи

Казус А

Да, по отношение на действително направените от тях разходи

Различни при всеки случай

Не при този вид съдебно производство

-

-

-

Казус Б

Да, по отношение на действително направените от тях разходи

Различни при всеки случай

Не при този вид съдебно производство

-

-

-Разходи за правна помощ и други възстановявания на сумиРазглеждане на казуси

Правна помощ

Възстановяване

Кога и при какви условия може да се прилага?

Кога помощта е цялостна?

Условия?

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв процент се възстановява?

Кои разходи никога не се възстановяват?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус А

Единствено от НПО

-

-

Обикновено не (единствено в определени случаи, когато доходът на спечелилата страна е много нисък)

-

Няма съдебна такса, така че разходите за възстановяване могат да бъдат свързани единствено с хонорарите на адвокатите

Не

Казус Б

Вж. директивата относно правната помощ при трансгранични спорове

-

-

Не

-

-

Не


Разходи за писмени и устни преводи

Разглеждане на казуси

Писмени преводи

Устни преводи

Други специфични разходи при трансграничните спорове?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Описание

Приблизителна стойност на разходите?

Казус А

Оригинални документи на чужд език, необходими за съдебното производство

Най-малко 350 CZK на страница

-

-

-

-

Казус Б

Оригинални документи на чужд език, съдебното производство

Най-малко 350 CZK на страница

Когато страна по делото или свидетел е чужденец или не разбира чешки език

350 CZK на час

-

-Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 20/09/2019

Разглеждане на казус 4 — търговско право — договор - Чешка република

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

В този казус по търговско право — договор, държавите-членки бяха помолени да посъветват продавача относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи:

Казус А — национален случай: Дружество доставя стоки на стойност 20 000 евро. На продавача не е заплатено, тъй като купувачът счита, че стоките не отговарят на договореното.

Продавачът решава да подаде иск, за да му се заплати цялата цената.

Казус Б — транснационален случай: Дружество, чието седалище се намира в държавата-членка Б, доставя стоки на стойност 20 000 евро на купувач в държавата-членка А. Договорът се урежда от правото на държавата-членка Б и е написан на езика на тази държава. На продавача не е заплатено, тъй като купувачът, който се намира в държавата-членка А, счита, че стоките не отговарят на договореното. Продавачът решава да подаде иск в държавата-членка А, за да му бъде заплатена цялата цената, както е предвидено в договора с купувача.


Процесуални разходи


Разходи в Чешката република

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Разглеждане на казуси

Съдебни разходи

Обжалване

АРС

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Съществува ли такава възможност за този вид казус?

Разходи

Казус А

4% от сумата (еквивалентна на 800  EUR  в CZK)

Не е приложимо (Н/П)

Не.

4% от сумата (еквивалентна на 800  EUR  в CZK)

Не е приложимо (Н/П)

Не.

Да (не е задължителна)

По договаряне (обикновено 1000 CZK на час, 3 часа)

Казус Б

4% от сумата (еквивалентна на 800  EUR  в CZK)

Не е приложимо (Н/П)

Не.

4% от сумата (еквивалентна на 800  EUR  в CZK)

Не е приложимо (Н/П)

Не.

Да (не е задължителна)

По договарянеРазходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Разглеждане на казуси

Адвокат

Съдебен изпълнител

Вещо лице

Представителството задължително ли е?

Среден разход

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи след постановяването на съдебно решение

Използването на съдебен изпълнител задължително ли е?

Cost

Казус А

Не.

По договаряне

Не.

-

-

Не.

По договаряне (най-малко 350 CZK на час)

Казус Б

Не.

По договаряне

Не.

-

-

Не.

По договаряне (най-малко 350 CZK на час)Разходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение и други подобни такси


Разглеждане на казуси

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

Други такси

Дължи ли се компенсация на свидетелите?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Описание

Разходи

Казус А

Да. Плаща се действителният размер на направените разходи.

Различни при всеки случай

При разрешаване на търговски въпроси, когато се изисква временна мярка.

100,000 CZK

-

-

Казус Б

Да. Плаща се действителният размер на направените разходи.

Различни при всеки случай

При решаване на търговски въпроси, когато се изисква временна мярка.

100,000 CZK

-

-Разходи за правна помощ и други възстановявания на сумиРазглеждане на казуси

Правна помощ

Възстановяване

Кога и при какви условия може да се прилага?

Кога помощта е цялостна?

Условия?

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв процент се възстановява?

Кои разходи никога не се възстановяват?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус А

Единствено от НПО

-

-

Да.

Зависи от обстоятелствата на случая.

Всички разходи могат да бъдат възстановени.

Не.

Казус Б

Вижте директивата относно правната помощ при трансгранични спорове

-

-

Да.

Зависи от обстоятелствата на случая.

Всички разходи могат да бъдат възстановени.

Не.Разходи за писмени и устни преводи

Разглеждане на казуси

Писмени преводи

Устни преводи

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Казус А

Оригинални документи на чужд език, необходими за съдебното производство

Най-малко 350 CZK на страница

-

-

Казус Б

Оригинални документи на чужд език, необходими за съдебното производство

Най-малко 350 CZK на страница

Когато страна по делото или свидетел е чужденец или не разбира чешки език

350 CZK на часВерсията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 20/09/2019

Разглеждане на казус 5 — търговско право — отговорност - Чешка република

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

В този казус по търговско право — отговорност, държавите-членки бяха помолени да посъветват потребителя относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи:

Казус А — национален случай: Производител на отоплително оборудване доставя отоплителен уред на монтажник. Монтажникът продава (и монтира) отоплителния уред на потребител в неговата къща. Скоро след това в къщата избухва пожар. Всички участници (производителят на отоплителното оборудване, монтажникът и крайният потребител) са застраховани. Относно причината за пожара се води спор. Никой не иска да обезщети потребителя.

Потребителят решава да подаде иск за пълно обезщетение срещу производителя на отоплителното оборудване, монтажника на отоплителното оборудване и застрахователните дружества.

Казус Б — транснационален случай: Производител на отоплително оборудване в държавата-членка Б доставя отоплителен уред на монтажник в държавата-членка В. Монтажникът продава (и монтира) отоплителния уред на потребител в държавата-членка А в неговата къща. Скоро след това в къщата избухва пожар. Всеки от участниците (производителят на отоплителното оборудване, монтажникът и крайният потребител) е застрахован от застрахователно дружество в собствената си държава. Относно причината за пожара се води спор. Никой не иска да обезщети потребителя.

Потребителят решава да подаде иск за пълно обезщетение в държавата-членка А срещу производителя на отоплителното оборудване, монтажника на отоплителното оборудване и застрахователното дружество в държавата-членка А.


Процесуални разходи


Разходи в Чешката република

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Разглеждане на казуси

Съдебни разходи

Обжалване

АРС

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Съществува ли такава възможност за този вид казус?

Разходи

Казус А

4% от сумата (изисква се обезпечение)

Не е приложимо (Н/П)

Не.

4% от сумата

Не е приложимо (Н/П)

Не.

Да (не е задължително)

По договаряне (обикновено 1000 CZK на час, 3 часа

Казус Б

4% от сумата (изисква се обезпечение)

Не е приложимо (Н/П)

Не.

4% от сумата

Не е приложимо (Н/П)

Не.

Да (не е задължително)

По договарянеРазходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Разглеждане на казуси

Адвокат

Съдебен изпълнител

Вещо лице

Представителството задължително ли е?

Среден разход

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи след постановяването на съдебно решение

Използването на съдебен изпълнител задължително ли е?

Разходи

Казус А

Не.

По договаряне

Не.

-

-

Не.

По договаряне (най-малко 350 CZK на час)

Казус Б

Не.

По договаряне

Не.

-

-

Не.

По договаряне (най-малко 350 CZK на час)Разходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение и други подобни такси


Разглеждане на казуси

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

Други такси

Дължи ли се компенсация на свидетелите?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Описание

Разходи

Казус А

Да. Плаща се действителният размер на направените разходи.

Различни при всеки случай

Ако се изисква временна мярка.

50 000 CZK

-

-

Казус Б

Да. Плаща се действителният размер на направените разходи.

Различни при всеки случай

Ако се изисква временна мярка

50,000 CZK

-

-Разходи за правна помощ и други възстановявания на сумиРазглеждане на казуси

Правна помощ

Възстановяване

Кога и при какви условия може да се прилага?

Кога помощта е цялостна?

Условия?

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв процент се възстановява?

Кои разходи никога не се възстановяват?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус А

Центрове за защита на потребителите, други НПО

-

Да.

Зависи от обстоятелствата на случая.

Всички разходи могат да бъдат възстановени.

Не.

Казус Б

Вижте директивата относно правната помощ при трансгранични спорове; също европейски потребителски център

-

-

Да.

Зависи от обстоятелствата на случая.

Всички разходи могат да бъдат възстановени.

Не.Разходи за писмени и устни преводи

Разглеждане на казуси

Писмени преводи

Устни преводи

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Казус А

Оригинални документи на чужд език, необходими за съдебното производство

Най-малко 350 CZK на страница

-

-

Казус Б

Оригинални документи на чужд език, необходими за съдебното производство

Най-малко 350 CZK на страница

Когато страна по делото или свидетел е чужденец или не разбира чешки език

350 CZK на часВерсията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 20/09/2019