Náklady řízení - Česká republika

Informace o nákladech soudního řízení v České republice naleznete na této stránce. Podrobnější informace o nákladech na soudní řízení naleznete v následujících případových studiích:

Link opens in new windowRodinné právo – rozvod

Link opens in new windowRodinné právo – svěření dětí do péče a výživné na dítě

Link opens in new windowObchodní právo – smlouvy

Link opens in new windowObchodní právo – odpovědnost


Náklady řízení

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Právníci

V České republice působí pouze jeden druh právníků (advokáti), nepůsobí zde separátní profese obdobné právníkům zvaným „barristers“ nebo „solicitors“ ve Spojeném království.

Link opens in new windowVyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 se zabývá odměnou a náhradami placenými advokátům za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Na webových stránkách České advokátní komory je k dispozici v angličtině.

Odměnu advokáta je také možno dohodnout soukromě mezi zúčastněnými stranami.

Ve většině občanskoprávních věcí (včetně rodinných a obchodních věcí) není právní zastoupení povinné.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanském soudním řízení

Fixní náklady stran občanského soudního řízení

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (anglická jazyková verze není k dispozici) upravuje poplatky placené v občanském soudním řízení. Tyto poplatky se liší podle druhu řízení. V některých případech se platí paušální poplatky; v jiných je výše poplatku stanovena procentní sazbou.

Ve všech případech musí být poplatky placeny v české měně (Kč) a mohou být poukázány bankovním převodem na účet státu (resp. soudu). Poplatky do výše 5.000 Kč lze zaplatit státními kolky, které je možno koupit na poštách a některých dalších místech.

Soud je povinen osobu podávající návrh vyrozumět o konkrétní výši soudního poplatku.

Fáze občanského soudního řízení, kdy vzniká stranám povinnost zaplatit fixní náklady

Soudní poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti (např. podáním žaloby). Nebyl-li splatný poplatek za řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady stran trestního řízení

Trestní řízení je vždy zahajováno ex officio (z úřední povinnosti státního zástupce) a obžalovaný platí pouze náklady právního zastoupení.(v případě, že mu nebyl přiznán nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu). Byl-li ale obžalovaný pravomocně uznán vinným, je povinen nahradit státu náklady trestního řízení v zákonem stanovené výši.

Fáze trestního řízení, kdy vzniká stranám povinnost zaplatit fixní náklady

V trestním řízení se žádné soudní poplatky neplatí.

Fixní náklady řízení u Ústavního soudu

Fixní náklady stran řízení u Ústavního soudu

Pro stížnosti podávané u Ústavního soudu České republiky nejsou předepsány žádné fixní soudní poplatky, ale platí zde povinné zastoupení advokátem.

Fáze řízení u Ústavního soudu, kdy vzniká stranám povinnost zaplatit fixní náklady

Žádné paušální soudní poplatky se neplatí.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Právním zástupcům stran není uložena povinnost poskytovat jakékoli informace předem.

Práva a povinnosti stran je možno mezi advokátem a jeho klientem sjednat dohodou.

Právní základy nákladů

Kde lze najít informace o právních základech nákladů v České republice?

Doporučuje se poradit se o každém konkrétním případu s právníkem. Jakmile bylo řízení zahájeno, je soud povinen stranám sdělovat výši splatných soudních poplatků.

V jakém jazyce lze získat informace o právních základech nákladů v České republice?

Vzhledem k tomu, že jediným úředním jazykem v České republice je čeština, není uložena žádná právní povinnost poskytovat informace v jiných jazycích. Kvalita informací proto závisí na ochotě a znalostech osoby, která informace poskytuje.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci lze nalézt na webové stránce Link opens in new windowAsociace mediátorů České republiky (AMČR).

Informace o zapsaných mediátorech lze dohledat na webových stránkách Link opens in new windowMinisterstva spravedlnosti a nebo přímo vyhledáváním v databázi Link opens in new windowSeznam mediátorů.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

Není k dispozici žádná oficiální webová stránka poskytující informace o nákladech.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání jednotlivých řízení?

Na webové stránce Link opens in new windowMinisterstva spravedlnosti jsou k dispozici statistiky o činnosti soudů a státních zastupitelství.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech jednotlivého řízení?

Náklady, které je nutno platit, závisí na okolnostech každého případu. Průměrné celkové náklady soudních řízení nejsou sledovány.

DPH

Jakým způsobem jsou tyto informace poskytovány?

Soudní poplatky jsou osvobozeny od DPH a jejich částka je konečná. Tarif advokáta nezahrnuje DPH. Některé advokátní kanceláře, které jsou plátci DPH, však DPH účtují (21 %). Úpravu DPH a jejího odvodu obsahuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Jaké jsou stanovené sazby?

Základní sazba daně je stanovena ve výši 21 % a snížená sazba daně ve výši 15 %.Právní pomoc

Stanovená hranice příjmů v oblasti občanskoprávních řízení

Není stanovena žádná konkrétní hranice příjmů. Kvalifikační předpoklady pro poskytnutí bezplatné právní pomoci berou v úvahu nejenom příjem dané osoby, ale i celkovou finanční situaci její domácnosti. Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka řízení (tj. zejména jedná-li se o věcně či procesně složité řízení) nebo jde-li o řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem, a současně to odůvodňují poměry účastníka, ustanoví soud takovému účastníkovi zástupce z řad advokátů. Od placení odměny takového zástupce pak je účastník soudem osvobozen spolu s osvobozením od placení soudních poplatků.

Bezplatná právní pomoc je také poskytována Českou advokátní komorou specializovanými nevládními organizacemi (v závislosti na předmětu řízení).

Stanovená hranice příjmů pro obviněné v oblasti trestního řízení

Není stanovena žádná konkrétní hranice příjmů. Soud přidělí obhájce obviněnému ve všech případech, kdy je právní zastoupení povinné a obviněný nemá svého vlastního obhájce.

Osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, rozhodne soud, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu.

Stanovená hranice příjmů pro oběti (poškozené) v oblasti trestního řízení

Právo na bezplatné právní zastoupení zmocněncem v trestním řízení má poškozený, který je mladší 18 let, nejde-li o trestný čin zanedbání povinné výživy.

Právo na bezplatné právní zastoupení zmocněncem má též poškozený, pokud je:

a)     zvlášť zranitelnou obětí podle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů);

b)    osobou, které byla úmyslným trestným činem způsobena těžká újma na zdraví,

c)     osobou, která je pozůstalou po oběti, které byla trestným činem způsobena smrt,

pokud osvědčí, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady na své zastupování sám. Tyto osoby mají právo si svého zmocněnce zvolit samy, a pokud tak neučiní, ustanoví jim ho příslušný orgán činný v trestním řízení.

Pokud je poškozený zároveň zvlášť zranitelnou obětí, je mu v omezeném rozsahu přiznávána ještě právní pomoc podle zákona o obětech trestných činů. Tuto právní pomoc poskytují advokáti, kteří projevili zájem poskytovat těmto obětem právní pomoc v určitém rozsahu bezplatně, a jsou zapsáni ve zvláštním registru vedeném Ministerstvem spravedlnosti.

Ostatní podmínky související s poskytováním právní pomoci obětem

Obětem trestných činů mohou nestátní neziskové organizace, které splnily stanovené podmínky a získaly akreditaci od Ministerstva spravedlnosti a Probační a mediační služba, poskytovat právní informace (zejména informace o jejich právech podle zákona o obětech trestných činů a právech poškozeného v trestním řízení). Tyto právní informace však nejsou přímo právní pomocí.

Ostatní podmínky související s poskytováním právní pomoci obviněným

Platí informace uvedené výše, které se týkají hranice příjmů ve vztahu k právní pomoci pro obviněné v oblasti trestního řízení.

Soudní řízení osvobozené od poplatků

Stížnosti podávané u Ústavního soudu nejsou zpoplatněny. Soudní poplatky se také nevybírají v určitých druzích řízení (specifikovaných v § 11 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) – například v případech, kdy je žalobce nezletilou osobou, a v některých dalších případech (např. v případech, kdy je stranou řízení stát nebo jeho orgány; kdy jde o žádost o udělení azylu podávanou cizincem, nebo v jiných případech, kdy je stranou řízení osoba „ve slabším postavení“).

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Tato otázka závisí v každém konkrétním případě na rozhodnutí soudce (v jeho konečném rozhodnutí); soud je oprávněn uložit neúspěšné straně úhradu nákladů, zcela či zčásti. To ovšem neplatí v řízení o rozvod manželství. Rozhodnutí o povinnosti k náhradě nákladů se mohou často vztahovat i na náklady právního zastoupení.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

Soud platí odměnu znalcům, které ustanoví. Strany ve sporu jsou povinny nést náklady na odměnu znalce pouze v případě, že si samy služby znalce vyžádají. V některých zvláštních případech je soud oprávněn rozhodnout, že neúspěšná strana je povinna odměnu znalce uhradit.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Placení odměn překladatelům a tlumočníkům v soudním řízení je povinností soudu; v případě, že strana je cizincem, který nerozumí česky, má tato strana právo obrátit se na soud ve svém rodném jazyce.

Související přílohy

Zpráva České republiky ohledně Studie týkající se transparentnosti nákladůPDF(703 Kb)en


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 08/11/2019

Případová studie 1 – rodinné právo – rozvod - Česká republika

V této případové studii týkající se rodinného práva – rozvodu –, byly členské státy požádány o informování strany, která podává žádost o rozvod, o nákladech na rozvodové řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Pár uzavře sňatek. Později se odloučí a dohodne na rozvodu.

Případ B – přeshraniční situace: Dva státní příslušníci téhož členského státu (členský stát A) uzavřou sňatek. Manželství je uzavřeno v členském státu A. Po svatbě se pár přestěhuje do jiného členského státu (členský stát B), kde bude žít a pracovat a kde si zřídí své bydliště. Krátce poté se pár odloučí, manželka se vrátí do členského státu A a manžel zůstane v členském státě B. Pár se dohodne na rozvodu. Manželka ihned po návratu do členského státu A podá u soudu členského státu B žádost o rozvod.


Náklady řízení

Náklady v České republice

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů (ADR)


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní řešení sporu

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Je tato alternativa možná pro řešení tohoto druhu sporu přípustná?

Náklady

Případ A

2.000,– Kč

Nepoužije se (N/A)

N/A

2.000,– Kč

N/A

N/A

Ano (nepovinná)

Smluvní (v případě úvodního setkání s mediátorem nařízeného soudem 400 Kč za každou započatou hodinu)

Případ B

2.000,– Kč

N/A

N/A

2.000,– Kč

N/A

N/A

Ano (nepovinná)

Smluvní (v případě úvodního setkání s mediátorem nařízeného soudem 400 Kč za každou započatou hodinu)Náklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ne.

Smluvní, ale podle advokátního tarifu 1.500,– Kč za každý úkon

Ne

-

-

Ne.

100 až 350,– Kč za hodinu

Případ B

Ne.

Smluvní

Ne (závisí na druhé zemi zúčastněné ve věci)

-

-

Ne.

100 až 350,– Kč za hodinuNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Ano. Platí se skutečně vzniklé náklady.

Liší se podle okolností případu

Ne.

-

-

-

Případ B

Ano. Platí se skutečně vzniklé náklady.

Liší se podle okolností případu

Ne.

-

-

-

 

Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová

studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek se poskytuje?

Kdy je poskytována právní pomoc v plném rozsahu?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

Pouze nevládní organizace

-

-

Zpravidla ne. Soud však může náhradu nákladů přiznat, odůvodňují-li to okolnosti případu.

-

Závisí na rozhodnutí soudu, zpravidla však žádné.

Ne.

Případ B

Viz směrnice týkající se poskytování právní pomoci v přeshraničních sporech

-

-

Zpravidla ne. Soud však může náhradu nákladů přiznat, odůvodňují-li to okolnosti případu.

-

Závisí na rozhodnutí soudu, zpravidla však žádné.

Ne.Náklady na překlady a tlumočení


Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

-

-

-

Případ B

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

V případě, že strana nebo svědek jsou cizinci nebo nerozumí česky

100 až 350,– Kč za hodinu

-

-

 


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 08/11/2019

Případová studie 2 – rodinné právo – svěření dětí do péče - Česká republika

V této případové studii týkající se rodinného práva – svěření dětí do péče –, byly členské státy požádány o informování žalující strany o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Dvě osoby spolu žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. V okamžiku odloučení mají tříleté dítě. Rozhodnutím soudu je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka se soudí o omezení styku otce s dítětem.

Případ B – přeshraniční situace, v níž vy jste právníkem v členském státu A: Dvě osoby spolu v členském státu (členský stát B) žijí několik let, aniž by uzavřely sňatek. Mají spolu dítě, ale ihned po narození dítěte se od sebe odloučí. Rozhodnutím soudu v členském státu B je dítě svěřeno do péče matky a otci je přiznáno právo na styk s dítětem. Matka a dítě se v souladu s rozhodnutím soudu přestěhují do jiného členského státu (členský stát A) a otec zůstane v členském státu B. Po několika letech se matka soudí v členském státu A o úpravu styku dítěte s otcem.


Náklady řízení

Náklady v České republice

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní řešení sporu

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Je tato alternativa možná pro řešení tohoto druhu případu?

Náklady

Případ A

0,– Kč

Nepoužije se (N/A)

N/A

0,– Kč

N/A

N/A

Ano

Smluvní (v případě úvodního setkání s mediátorem nařízeného soudem 400 Kč za každou započatou hodinu)

Případ B

0,– Kč

Nepoužije se (N/A)

N/A

0,– Kč

N/A

N/A

Ano

Smluvní (v případě úvodního setkání s mediátorem nařízeného soudem 400 Kč za každou započatou hodinu)Náklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ne

Smluvní, ale podle advokátního tarifu 1.000,– Kč za každý úkon

Ne

-

-

Ne

100 až 350,– Kč za hodinu

Případ B

Ne

Smluvní, ale podle advokátního tarifu 1.000,– Kč za každý úkon

Ne (závisí na cizí zemi)

-

-

Ne

100 až 350,– Kč za hodinu


Náklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Ano, v závislosti na skutečné výši jejich nákladů

Liší se podle okolností případu

Ne v tomto druhu řízení

-

-

-

Případ B

Ano, v závislosti na skutečné výši jejich nákladů

Liší se podle okolností případu

Ne v tomto druhu řízení

-

-

-Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová

studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek se poskytuje?

Kdy je poskytována právní pomoc v plném rozsahu?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

Pouze nevládní organizace

-

-

Zpravidla ne. Soud však může náhradu nákladů přiznat, odůvodňují-li to okolnosti případu.

-

Závisí na rozhodnutí soudu, zpravidla však žádné

Ne

Případ B

Viz směrnice týkající se poskytování právní pomoci v přeshraničních sporech

-

-

Zpravidla ne. Soud však může náhradu nákladů přiznat, odůvodňují-li to okolnosti případu.

-

Závisí na rozhodnutí soudu, zpravidla však žádné

Ne


Náklady na překlady a tlumočení


Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

-

-

-

-

Případ B

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

V případě, že strana nebo svědek jsou cizinci nebo nerozumí česky

100 až 350,– Kč za hodinu

-

-


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 08/11/2019

Případová studie 4 – obchodní právo – smlouvy - Česká republika

V této případové studii týkající se obchodního práva – smlouvy –, byly členské státy požádány o informování prodávajícího o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Společnost dodala zboží v hodnotě 20 000 EUR. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl.

Prodávající se rozhodne soudit o plné uhrazení ceny.

Případ B – přeshraniční situace: Společnost se sídlem v členském státu B dodá kupujícímu v členském státu A zboží v hodnotě 20 000 EUR. Smlouva se řídí právem členského státu B a je sepsána v jazyce členského státu B. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující v členském státu A domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl. Prodávající se rozhodne v členském státu A soudit o plné uhrazení ceny, která je uvedena ve smlouvě s kupujícím.


Náklady řízení


Náklady v České republice

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní řešení sporu

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Je tato alternativa možná pro řešení tohoto druhu případu?

Náklady

Případ A

5 % z částky

(při předmětu řízení do 40.000.000 Kč)

Nepoužije se (N/A)

Ne.

5 % z částky

Nepoužije se (N/A)

Ne.

Ano

(např. rozhodčí řízení nebo mediace

Smluvní

Případ B

5 % z částky

(při předmětu řízení do 40.000.000 Kč)

Nepoužije se (N/A)

Ne.

5 % z částky

Nepoužije se (N/A)

Ne.

Ano

(např. rozhodčí řízení nebo mediace

SmluvníNáklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ne.

Smluvní

Ne.

-

-

Ne.

100 až 350,-Kč za hodinu

Případ B

Ne.

Smluvní

Ne.

-

-

Ne.

100 až 350,-Kč za hodinuNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Ano. Platí se skutečně vzniklé náklady.

Liší se podle okolností případu

V obchodních věcech, pokud je požadováno vydání předběžného opatření.

50.000,– Kč

-

-

Případ B

Ano. Platí se skutečně vzniklé náklady.

Liší se podle okolností případu

V obchodních věcech, pokud je požadováno vydání předběžného opatření.

50.000,– Kč

-

-Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová

studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek se poskytuje?

Kdy je poskytována právní pomoc v plném rozsahu?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

V obchodních věcěch zcela výjimečně.

-

-

Ano.

Závisí na okolnostech daného případu.

Může být uložena náhrada veškerých nákladů.

Ne.

Případ B

Viz směrnice týkající se poskytování právní pomoci v přeshraničních sporech

-

-

Ano.

Závisí na okolnostech daného případu.

Může být uložena náhrada veškerých nákladů.

Ne.Náklady na překlady a tlumočení


Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

-

-

Případ B

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

V případě, že strana nebo svědek jsou cizinci nebo nerozumí česky

100 až 350,– Kč za hodinu

 


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 08/11/2019

Případová studie 5 – obchodní právo – odpovědnost - Česká republika

V této případové studii týkající se obchodního práva – odpovědnosti –, byly členské státy požádány o informování spotřebitele o nákladech řízení v těchto situacích:

Případ A – vnitrostátní situace: Výrobce vytápěcích zařízení dodá instalační firmě topné těleso. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne soudit o plnou náhradu škody s výrobcem vytápěcích zařízení, instalační firmou a pojišťovnami.

Případ B – přeshraniční situace: Výrobce topných zařízení v členském státu B dodá instalační firmě v členském státu C topné těleso. Instalační společnost dále prodá topné těleso spotřebiteli v členském státu A a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny u pojišťovny ve svém členském státu. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit.

Spotřebitel se rozhodne v členském státu A soudit o plnou náhradu škody s výrobcem topných zařízení, instalační firmou a pojišťovnou v členském státu A.


Náklady řízení


Náklady v České republice

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní řešení sporu

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Je tato alternativa možná pro řešení tohoto druhu případu?

Náklady

Případ A

5 % z částky (požadováno pojištění)

Nepoužije se (N/A)

Ne.

5 % z částky

Nepoužije se (N/A)

Ne.

Ano (nepovinná)

Smluvní (obvykle 1.000,– Kč na hodinu, 3 hodiny)

Případ B

5 % z částky (požadováno pojištění

Nepoužije se (N/A)

Ne.

5 % z částky

Nepoužije se (N/A)

Ne.

Ano (nepovinná)

SmluvníNáklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ne.

Smluvní

Ne.

-

-

Ne.

100 až 350,– Kč za hodinu)

Případ B

Ne.

Smluvní

Ne.

-

-

Ne.

100 až 350,– Kč za hodinu)Náklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová

studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

Ano. Platí se skutečně vzniklé náklady.

Liší se podle okolností případu

Pokud je požadováno vydání předběžného opatření.

10.000,– Kč

Náklady důkazů

Liší se podle okolností případu

Případ B

Ano. Platí se skutečně vzniklé náklady.

Liší se podle okolností případu

Pokud je požadováno vydání předběžného opatření

10.000,– Kč

Náklady důkazů

Liší se podle okolností případuNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová

studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek se poskytuje?

Kdy je poskytována právní pomoc v plném rozsahu?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

Střediska ochrany spotřebitelů, jiné nevládní organizace

Jestliže je to nezbytně třeba k ochraně zájmů strany, soud ji ustanoví zástupce z řad advokátů.

Žádost strany, její majetkové poměry a složitost právního sporu.

Ano.

Závisí na okolnostech daného případu.

Může být uložena náhrada veškerých nákladů.

Ne.

Případ B

Viz směrnice týkající se právní pomoci v přeshraničních sporech; také Evropské spotřebitelské centrum

Jestliže je to nezbytně třeba k ochraně zájmů strany, soud ji ustanoví zástupce z řad advokátů.

Žádost strany, její majetkové poměry a složitost právního sporu.

Ano.

Závisí na okolnostech daného případu.

Může být uložena náhrada veškerých nákladů.

Ne.Náklady na překlady a tlumočení


Případová

studie

Překlad

Tlumočení

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Případ A

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

-

-

Případ B

Originální listiny v cizím jazyce, nezbytné pro řízení

100 až 350,– Kč za stránku

V případě, že strana nebo svědek jsou cizinci nebo nerozumí česky

100 až 350,– Kč za hodinu

 


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 08/11/2019