Sagsomkostninger - Tjekkiet

Denne side indeholder oplysninger om sagsomkostninger i Tjekkiet. Du kan se en mere detaljeret gennemgang af sagsomkostningerne i følgende casestudier:

Link åbner i nyt vindueFamilieret – skilsmisse

Link åbner i nyt vindueFamilieret – forældremyndighed og underholdsbidrag

Link åbner i nyt vindueErhvervsret – kontraktforhold

Link åbner i nyt vindueErhvervsret – ansvar


Sagsomkostninger

Regler om salærer og honorarer til de juridiske erhverv

Advokater

Der findes kun én type advokat i Tjekkiet, idet der ikke skelnes mellem rådgivende og procederende advokater.

Link åbner i nyt vindueDet tjekkiske justitsministeriums forskrift nr. 177/1996 Sb. af 4. juni 1996 omhandler salærer og godtgørelse til advokater for formidling af juridiske tjenesteydelser (advokatsalærer). Den er tilgængelig på engelsk på webstedet for det tjekkiske advokatsamfund.

Advokatsalærer kan også aftales internt mellem de involverede parter.

I de fleste civile sager (herunder familieretlige og handelsretlige sager) er retlig repræsentation ikke obligatorisk.

Faste omkostninger

Faste omkostninger i civile sager

Faste omkostninger for sagens parter i civile sager

Lov nr. 549/1991 saml. om omkostninger i forbindelse med civile retssager (foreligger ikke på engelsk) indeholder bestemmelser om de sagsomkostninger, der er forbundet med civile sager. Disse varierer afhængig af sagstype. I nogle tilfælde er omkostningerne faste. I andre beregnes der et gebyr som en procentdel.

Under alle omstændigheder skal omkostningerne betales i tjekkisk valuta (CZK), hvilket kan ske via bankoverførsel til statens (eller domstolens) konto. Omkostninger på op til CZK 5 000 kan betales ved hjælp af et stempelmærke (kolek), som kan købes på postkontorer og en række andre steder.

Domstolen skal underrette den person, der fremsætter kravet, om det nøjagtige beløb, vedkommende skal betale.

Tidspunkt i en civil sag, hvor de faste omkostninger skal betales

Omkostninger skal betales inden tre dage fra datoen for forkyndelsen, før det første retsmøde finder sted.

Faste omkostninger i straffesager

Faste omkostninger for sagens parter i straffesager

Straffesager indledes altid ex officio (af statsanklagerens kontor), og den tiltalte betaler kun omkostningerne til retlig repræsentation.

Tidspunkt i en straffesag, hvor de faste omkostninger skal betales

Der er ingen retsgebyrer i straffesager.

Faste omkostninger i forfatningssager

Faste omkostninger for sagens parter i forfatningssager

Der er ingen faste retsgebyrer i sager, der indbringes for Tjekkiets forfatningsdomstol, men det er obligatorisk at lade sig repræsentere ved en advokat.

Tidspunkt i en forfatningssag, hvor sagens parter skal betale de faste omkostninger

Der er ingen faste retsgebyrer.

Pligt for advokater og andre partsrepræsentanter til at oplyse om omkostningerne på forhånd

Parternes rettigheder og forpligtelser

Advokater og andre partsrepræsentanter er ikke forpligtet til at oplyse herom på forhånd.

Parternes rettigheder og forpligtelser kan aftales mellem en advokat og dennes klient.

Omkostningskilder

Hvor kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Tjekkiet?

Det tilrådes at konsultere en advokat om hver enkelt sag. Når en sag er indledt, er det domstolens ansvar at underrette om de retsafgifter, der skal betales.

På hvilke sprog kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Tjekkiet?

Da tjekkisk er det eneste officielle sprog i Tjekkiet, er der ikke nogen juridisk forpligtelse til at give oplysninger på andre sprog. Oplysningernes kvalitet afhænger derfor af villigheden og kompetencen hos den person, der giver oplysningerne.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mediation/mægling?

Webstedet for Link åbner i nyt vindueden tjekkiske mediatorforening (AMČR) indeholder oplysninger om mediation.

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om omkostninger?

Websteder med oplysninger om omkostninger

Der findes ikke noget officielt websted med oplysninger om omkostninger.

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?

Webstedet for justitsministeriet indeholder forskellige statistikker. Meget afhænger dog af den specifikke sag. Nogle retsregler fastlægger kun tidsfrister i forhold til de specifikke domstolshandlinger (f.eks. præjudicielle sager).

Hvor kan jeg finde oplysninger om en bestemt procedures gennemsnitlige samlede omkostninger?

Omkostningerne afhænger af omstændighederne i hver enkelt sag. Derfor er det ikke muligt at give oplysninger herom på forhånd.

Merværdiafgift

Hvor finder jeg disse oplysninger?

Sagsomkostninger pålægges ingen merværdiafgift, og beløbet er endeligt. Advokatsalærer inkluderer ikke merværdiafgift. Visse merværdiafgiftspligtige advokatfirmaer pålægger dog en merværdiafgift (19 %).

Hvad er de gældende satser?

Se ovenfor vedrørende merværdiafgift.

Retshjælp

Gældende indkomstgrænse på det civilretlige område

Der er ikke fastsat nogen specifik indkomstgrænse. Dommere kan dog på anmodning vurdere hver enkelt situation individuelt. Der kan bevilges delvis eller fuldstændig fritagelse for betaling af retsafgiften, forudsat at sagsøgeren ikke har anlagt en urimelig sag. En domstol kan anvise en person til at yde sagsøger juridisk bistand , når juridisk repræsentation er obligatorisk.

Der ydes gratis retshjælp af specialiserede ngo'er (afhængig af sagens genstand) eller det tjekkiske advokatsamfund. I specifikke sager kan det tjekkiske advokatsamfund udpege en advokat til at yde gratis juridisk bistand. Bevillingen af gratis retshjælp afhænger ikke blot af personens indkomst, men også af den samlede økonomiske situation i vedkommendes husstand.

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område for tiltalte

Der er ikke fastsat nogen specifik indkomstgrænse. Domstolene beskikker en advokat for tiltalte i alle situationer, hvor juridisk repræsentation er obligatorisk, og den tiltalte ikke har sin egen advokat.

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område for ofre

Det er kun visse ngo'er, der yder gratis retshjælp til ofre. Ofre er kun part i nogle få specifikke straffesager. I andre er de nødt til selv at anlægge sag (de ovenfor anførte oplysninger om indkomstgrænser for retshjælp på det civilretlige område er relevante).

Andre betingelser for at yde retshjælp til ofre

Ofre kan kræve erstatning fra justitsministeriet (i henhold til lov nr. 209/1997 saml.).

Andre betingelser for at yde retshjælp til tiltalte

De ovenfor anførte oplysninger om indkomstgrænser for retshjælp til tiltalte på det strafferetlige område er relevante.

Omkostningsfrie retssager

For sager, der indbringes for forfatningsdomstolen, betales der ingen retsafgifter. Der opkræves heller ingen retsafgifter i visse typer sager (angivet i art. 11 i lov nr. 549/1991 saml. om retsafgifter) – f.eks. når sagsøger er mindreårig og i visse andre sager (f.eks. når staten eller statsorganer er part i sagen, når en udlænding kræver asyl eller i andre sager, der involverer "svagere" parter).

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?

Det er op til dommeren at afgøre (i sin endelige afgørelse) i hver enkelt sag. Dommeren kan pålægge den tabende part at betale alle eller en del af omkostningerne. Dette gælder dog ikke i skilsmissesager. Påbud om betaling af omkostninger kan også omfatte advokatsalærer.

Honorarer til sagkyndige

Domstolen betaler honorarer til de sagkyndige, som den udpeger. Sagens parter er kun ansvarlige for at betale honorarer til sagkyndige, når de selv har anmodet om bistand fra en sagkyndig. I visse specifikke sager kan domstolen beslutte, at den tabende part skal betale honorar til en sagkyndig.

Oversætter- og tolkehonorarer

Domstolen er ansvarlig for at betale honorarer til oversættere eller tolke i retssager. Hvis parten er en udlænding, som ikke forstår tjekkisk, har vedkommende ret til i retten at tale på sit modersmål.

Relevante dokumenter

Tjekkisk undersøgelsesrapport om gennemsigtigheden af omkostningerPDF(703 Kb)en


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/09/2019

Casestudie 1 – familieret – skilsmisse - Tjekkiet

Den originale sprogudgave af denne side tjekkisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

I denne casestudy, der vedrører familieret (skilsmisse), anmodedes medlemsstaterne om at give den part, der anmoder om skilsmisse, oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde:

Tilfælde A – National sag: Et par gifter sig. Senere går de fra hinanden og enes om skilsmisse.

Tilfælde B – Tværnational sag: To statsborgere fra samme medlemsstat (medlemsstat A) gifter sig. Ægteskabet indgås i medlemsstat A. Efter brylluppet flytter parret til en anden medlemsstat (medlemsstat B), hvor de bosætter sig med henblik på at arbejde der. Kort derefter går parret fra hinanden, og hustruen vender tilbage til medlemsstat A, medens manden bliver i medlemsstat B. Parret enes om skilsmisse. Efter sin tilbagevenden til medlemsstat A, anlægger hustruen straks sag ved retten i medlemsstat B for at opnå skilsmisse.


Sagsomkostninger

Omkostninger i Tjekkiet

Omkostninger til sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning


Case-studie

Domstol

Appelsager

Alternativ konfliktløsning

Gebyrer for sags-anlæg

Udskrifts-gebyrer

An-dre ge-byrer

Gebyrer for sags-anlæg

Udskrifts-gebyrer

An-dre ge-byrer

Er dette en mulighed i denne type sager?

Omkostninger

Sag A

1 000 CZK

Ikke relevant

Ikke rele-vant

1 000 CZK

Ikke relevant

Ikke relevant

Ja (ikke obligatorisk)

Ifølge aftale (sædvanligvis  1 000 CZK pr. time, 3 timer)

Sag B

 1000 CZK

Ikke relevant

Ikke rele-vant

1 000 CZK

Ikke relevant

Ikke relevant

Ja (ikke obligatorisk)

Ifølge aftaleOmkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndige


Casestudie

Advokat

Foged

Sagkyndig

Er der advokattvang?

Gennemsnitlige omkostninger

Er der advokattvang?

Omkostninger før domsafsigelsen

Omkostninger efter domsafsigelsen

Er dette obligatorisk?

Omkostninger

Sag A

Nej

Ifølge aftale, men svarende til advokatsalær på  1 500 CZK for hvert trin (sædvanligvis 5)

Nej (pr. post)

-

-

Nej

 350 CZK pr. time

Sag B

Nej

Ifølge aftale

Nej (afhænger af det andet involverede land)

-

-

Nej

 350 CZK pr. timeGodtgørelse til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer


Case

studie

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Andre gebyrer

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Omkostninger

Beskrivelse

Omkostninger

Sag A

Ja, de faktisk afholdte udgifter betales.

Afhænger af den konkrete sag

Nej

-

-

-

Sag B

Ja, de faktisk afholdte udgifter betales.

Afhænger af den konkrete sag

Nej

-

-

-


Omkostninger til retshjælp og andre godtgørelserCase

studie

Retshjælp

Godtgørelse

Hvornår og på hvilke betingelser ydes der retshjælp?

Hvornår godtgøres hele beløbet?

Betingelser?

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkostninger?

Hvis hele beløbet ikke godtgøres, hvilken procentdel godtgøres så generelt?

Hvilke omkostninger godtgøres aldrig?

Er der tilfælde, hvor retshjælpen skal tilbagebetales til retshjælpsorganet?

Sag A

Kun ngo

-

-

Nej

-

Alle omkostninger i skilsmissesager

Nej

Sag B

Se direktiv om retshjælp i grænse overskridende tvister

-

-

Nej

-

Alle omkostninger i skilsmissesager

NejOmkostninger til oversættelse og tolkning


Case

studie

Oversættelse

Tolkning

Andre særlige omkostninger i forbindelse med grænse overskridende tvister?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Beskrivelse

Omtrentlige omkostninger?

Sag A

Originale dokumenter på  et fremmedsprog, der er nødvendige for sagen

Fra 350 CZK pr. side (afhængig af sproget)

-

-

-

-

Sag B

Originale dokumenter på  et fremmedsprog, der er nødvendige for sagen

Minimum 350 CZK pr. side (afhængig af sproget)

Når en part eller et vidne er udlænding eller ikke forstår tjekkisk

350 CZK pr. time

-

-De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/09/2019

Casestudie 2 – familieret – forældremyndighed - Tjekkiet

Den originale sprogudgave af denne side tjekkisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

I denne casestudy, der vedrører familieret (forældremyndighed), anmodedes medlemsstaterne om at give den part, der anlægger retssag, oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde:

Tilfælde A – National sag: To personer har i en årrække levet sammen uden at være gift. De har et barn på tre år, da de går fra hinanden. Ifølge en retsafgørelse er moderen tillagt forældremyndigheden, medens faderen har samværsret. Moderen anlægger sag med henblik på at begrænse faderens samværsret.

Tilfælde B – Tværnational sag, hvor De er advokat i medlemsstat A: To personer har i en årrække levet sammen i en medlemsstat (medlemsstat B) uden at være gift. De har et barn sammen, men går fra hinanden umiddelbart efter barnets fødsel. Ifølge en retsafgørelse truffet i medlemsstat B er moderen tillagt forældremyndigheden, medens faderen har samværsret. Moderen og barnet flytter til en anden medlemsstat (medlemsstat A) for at bosætte sig der, hvilket de ifølge retsafgørelsen har lov til, og faderen forbliver i medlemsstat B. Nogle få år senere anlægger moderen sag i medlemsstat A med henblik på at ændre faderens samværsret.


Sagsomkostninger

Omkostninger i Tjekkiet

Omkostninger til sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning


Case-studie

Domstol

Appelsager

Alternativ konfliktløsning

Gebyrer for sags-anlæg

Udskrifts-gebyrer

And-re ge-byrer

Gebyrer for sags-anlæg

Udskrifts-gebyrer

An-dre ge-byrer

Er dette en mulighed i denne type sager?

Omkost-ninger

Sag A

0 CZK

Ikke relevant

Ikke rele-vant

0 CZK

Ikke relevant

Ikke rele-vant

Ja

500-1 000 CZK pr. time

Sag B

0 CZK

Ikke relevant

Ikke rele-vant

0 CZK

Ikke relevant

Ikke rele-vant

Ja

500-1 000 CZK pr. timeOmkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndige


Casestudie

Advokat

Foged

Sagkyndig

Er der advokattvang?

Gennemsnitlige omkostninger

Er der advokattvang?

Omkostninger før domsafsigelsen

Omkostninger efter domsafsigelsen

Er dette obligatorisk?

Omkostninger

Sag A

Nej

Sædvanligvis ifølge aftale, afhænger af antallet af retsmøder

(fra 5 000 CZK)

Nej

-

-

Nej

350 CZK pr. time

Sag B

Nej

Sædvanligvis ifølge aftale, afhænger af omstændighederne

Nej (afhænger af det andet land)

-

-

Nej

 350 CZK pr. time


Godtgørelse til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer


Case

studie

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Andre gebyrer

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Omkostninger

Beskrivelse

Omkostninger

Sag A

Ja, i forhold til deres faktiske udgifter

Afhænger af den konkrete sag

Ikke i denne type sager

-

-

-

Sag B

Ja, i forhold til deres faktiske udgifter

Afhænger af den konkrete sag

Ikke i denne type sager

-

-

-Omkostninger til retshjælp og andre godtgørelserCase

studie

Retshjælp

Godtgørelse

Hvornår og på hvilke betingelser ydes der retshjælp?

Hvornår godtgøres hele beløbet?

Betingelser?

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkostninger?

Hvis hele beløbet ikke godtgøres, hvilken procentdel godtgøres så generelt?

Hvilke omkostninger godtgøres aldrig?

Er der tilfælde, hvor retshjælpen skal tilbagebetales til retshjælpsorganet?

Sag A

Kun ngo

-

-

Generelt ikke (kun i særlige tilfælde, hvor den vindende parts indkomst er meget lav)

-

Der er ikke nogen retsafgift, så det er kun advokatsalæret, der kan godtgøres

Nej

Sag B

Se direktiv om retshjælp i grænseoverskridende tvister

-

-

Nej

-

-

Nej


Omkostninger til oversættelse og tolkning


Case

studie

Oversættelse

Tolkning

Andre særlige omkostninger i forbindelse med grænseoverskridende  tvister?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Beskrivelse

Omtrentlige omkostninger?

Sag A

Originale dokumenter på  et fremmedsprog, der er nødvendige for sagen

Minimum 350 CZK pr. side

-

-

-

-

Sag B

Originale dokumenter på et fremmedsprog, der er nødvendige for sagen

Minimum 350 CZK pr. side

Når en part eller et vidne er udlænding eller ikke forstår tjekkisk

350 CZK pr. time

-

-De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/09/2019

Casestudie 4 – erhvervsret – kontraktforhold - Tjekkiet

Den originale sprogudgave af denne side tjekkisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

I denne casestudy, der vedrører handelsret (kontraktforhold), anmodedes medlemsstaterne om at give sælgeren oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde:

Tilfælde A – National sag: En virksomhed har leveret varer til en værdi af 20 000 EUR. Sælgeren er ikke blevet betalt, da køberen mener, at varerne ikke svarer til, hvad der var aftalt.

Sælgeren beslutter at anlægge sag med henblik på at opnå betaling af den fulde pris.

Tilfælde B – Tværnational sag: En virksomhed, hvis hovedsæde ligger i medlemsstat B, leverer varer til en værdi af  20 000 EUR til en køber i medlemsstat A. Kontrakten er undergivet lovgivningen i medlemsstat B og affattet på sproget i medlemsstat B. Sælgeren er ikke blevet betalt, da køberen i medlemsstat A mener, at varerne ikke svarer til, hvad der var aftalt. Sælgeren beslutter at anlægge sag i medlemsstat A med henblik på at opnå fuld betaling af den pris, der er fastsat i kontrakten.


Sagsomkostninger


Sagsomkostninger i Tjekkiet

Omkostninger for sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning


Case-studie

Domstol

Appelsager

Alternativ konfliktløsning

Gebyrer for sagsan-læg

Udskrifts-gebyrer

An-dre ge-byrer

Gebyrer for sags-anlæg

Udskrifts--gebyrer

An-dre ge-byrer

Er dette en mulighed i denne type sager?

Omkost-ninger

Sag A

4 % af beløbet (svarer til 800 EUR i CZK)

Ikke relevant

Nej

4 % af beløbet (svarer til 800 EUR i CZK)

Ikke relevant

Nej

Ja (ikke obligatorisk)

Ifølge aftale (sædvanligvis 1 000 CZK pr. time, 3 timer)

Sag B

4 % af beløbet (svarer til 800 EUR i CZK)

Ikke relevant

Nej

4 % af beløbet (svarer til 800 EUR i CZK)

Ikke relevant

Nej

Ja (ikke obligatorisk)

Ifølge aftaleOmkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndige


Casestudie

Advokat

Foged

Sagkyndig

Er der advokattvang?

Gennemsnitlige omkostninger

Er der advokattvang?

Omkostninger før domsafsigelsen

Omkostninger efter domsafsigelsen

Er dette obligatorisk?

Omkostninger

Sag A

Nej

Ifølge aftale

Nej

-

-

Nej

Ifølge aftale (min. 350 CZK pr. time)

Sag B

Nej

Ifølge aftale

Nej

-

-

Nej

Ifølge aftale (min. 350 CZK pr. time)Godtgørelse til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer


Case

studie

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Andre gebyrer

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Omkostninger

Beskrivelse

Omkostninger

Sag A

Ja, de faktisk afholdte udgifter betales.

Afhænger af den konkrete sag

I handelssager ved anmodning om foreløbige foranstaltninger

100 000 CZK

-

-

Sag B

Ja, de faktisk afholdte udgifter betales.

Afhænger af den konkrete sag

I handelssager ved anmodning om foreløbige foranstaltninger

100 000 CZK

-

-Omkostninger til retshjælp og andre godtgørelserCase

studie

Retshjælp

Godtgørelse

Hvornår og på hvilke betingelser anvendes retshjælp?

Hvornår godtgøres hele beløbet?

Betingelser?

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkostninger?

Hvis hele beløbet ikke godtgøres, hvilken procentdel godtgøres så generelt?

Hvilke omkostninger godtgøres aldrig?

Er der tilfælde, hvor retshjælpen skal tilbagebetales til retshjælpsorganet?

Sag A

Kun ngo

-

-

Ja.

Afhænger af sagens omstændigheder

Alle omkostninger kan godtgøres

Nej

Sag B

Se direktiv om retshjælp i grænseoverskridende tvister

-

-

Ja.

Afhænger af sagens omstændigheder

Alle omkostninger kan godtgøres

NejOmkostninger til oversættelse og tolkning


Case

studie

Oversættelse

Tolkning

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Sag A

Originale dokumenter på et fremmedsprog,  der er nødvendige for sagen

Minimum 350 CZK pr. side

-

-

Sag B

Originale dokumenter på et fremmedsprog,  der er nødvendige for sagen

Minimum 350 CZK pr. side

Når en part eller et vidne er udlænding eller ikke forstår tjekkisk

350 CZK pr. timeDe nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/09/2019

Casestudie 5 – erhvervsret – ansvar - Tjekkiet

Den originale sprogudgave af denne side tjekkisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

I denne casestudy, der vedrører handelsret (erstatningsansvar), anmodedes medlemsstaterne om at give kunden oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde:

Tilfælde A – National sag: En varmeanlægsfabrikant leverer en varmeovn til en installatør. Installatøren videresælger (og installerer) varmeovnen hos en kunde til opvarmning af dennes hus. Kort herefter opstår der brand i huset. Alle berørte (varmeanlægsfabrikanten, installatøren og den endelige forbruger) er forsikret. Grunden til brandens opståen er omstridt. Ingen vil betale erstatning til kunden.

Kunden beslutter at anlægge en retssag med krav om fuld erstatning mod varmeanlægsfabrikanten, installatøren og forsikringsselskaberne.

Tilfælde B – Tværnational sag: En varmeanlægsfabrikant i medlemsstat B leverer en varmeovn til en installatør i medlemsstat C. Installatøren videresælger (og installerer) varmeovnen hos en kunde i medlemsstat A til opvarmning af dennes hus. Kort herefter opstår der brand i huset. Alle berørte (varmeanlægsfabrikanten, installatøren og den endelige forbruger) er forsikret ved et forsikringsselskab i deres egen medlemsstat. Grunden til brandens opståen er omstridt. Ingen vil betale erstatning til kunden.

Kunden beslutter at anlægge en retssag i medlemsstat A med krav om fuld erstatning mod varmeanlægsfabrikanten, installatøren og forsikringsselskabet i medlemsstat A.


Sagsomkostninger


Omkostninger i Tjekkiet

Omkostninger til sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning


Case-studie

Domstol

Appelsager

Alternativ konfliktløsning

Gebyrer for sags-anlæg

Udskrifts-gebyrer

Andre ge-byrer

Ge-byrer for sags-anlæg

Udskrifts-gebyrer

An-dre ge-byrer

Er dette en mulighed i denne type sager?

Omkost-ninger

Sag A

4 % af beløbet (forsik-ring på-krævet)

Ikke relevant

Nej

4 % af beløbet

Ikke relevant

Nej

Ja (ikke obliga-torisk)

Ifølge aftale (sædvan-ligvis 1 000 CZK pr. time, 3 timer)

Sag B

4 % af beløbet (forsik-ring på-krævet)

Ikke relevant

Nej

4 % af beløbet

Ikke relevant

Nej

Ja (ikke obliga-torisk)

Ifølge aftaleOmkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndige


Casestudie

Advokat

Foged

Sagkyndig

Er der advokattvang?

Gennemsnitlige omkostninger

Er der advokattvang?

Omkostninger før domsafsigelsen

Omkostninger efter domsafsigelsen

Er dette obligatorisk?

Omkostninger

Sag A

Nej

Ifølge aftale

Nej

-

-

Nej

Ifølge aftale (min. 350 CZK pr. time)

Sag B

Nej

Ifølge aftale

Nej

-

-

Nej

Ifølge aftale (min. 350 CZK pr. time)Godtgørelse til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer


Case

studie

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Andre gebyrer

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Omkostninger

Beskrivelse

Omkostninger

Sag A

Ja, de faktisk afholdte udgifter betales.

Afhænger af den konkrete sag

Hvis der anmodes om foreløbige foranstaltninger

50 000 CZK

-

-

Sag B

Ja, de faktisk afholdte udgifter betales.

Afhænger af den konkrete sag

Hvis der anmodes om foreløbige foranstaltninger

50 000 CZK

-

-Omkostninger til retshjælp og andre godtgørelserCase

studie

Retshjælp

Godtgørelse

Hvornår og på hvilke betingelser ydes der retshjælp?

Hvornår godtgøres hele beløbet?

Betingelser?

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkostninger?

Hvis hele beløbet ikke godtgøres, hvilken procentdel godtgøres så generelt?

Hvilke omkostninger godtgøres aldrig?

Er der tilfælde, hvor retshjælpen skal tilbagebetales til retshjælpsorganet?

Sag A

Centre for forbrugerbeskyttelse, andre ngo'er

-

Ja.

Afhænger af sagens omstændigheder

Alle omkostninger kan godtgøres

Nej

Sag B

Se direktiv om retshjælp i grænseoverskridende tvister. Også europæisk forbrugercenter.

-

-

Ja.

Afhænger af sagens omstændigheder

Alle omkostninger kan godtgøres

NejOmkostninger til oversættelse og tolkning


Case

studie

Oversættelse

Tolkning

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Sag A

Originale dokumenter på et fremmedsprog,  der er nødvendige for sagen

Minimum 350 CZK pr. side

-

-

Sag B

Originale dokumenter på et fremmedsprog,  der er nødvendige for sagen

Minimum 350 CZK pr. side

Når en part eller et vidne er udlænding eller ikke forstår tjekkisk

350 CZK pr. timeDe nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/09/2019