Cheltuieli de judecată - Republica Cehă

Această pagină vă prezintă informații privind costurile procedurilor judiciare în Republica Cehă. Pentru informaţii detaliate privind cheltuielile de procedură, consultaţi studiile de caz prezentate mai jos:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul familiei - divorțul

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul familiei - custodia copiilor și pensia alimentară

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul comercial - contractul

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul comercial –responsabilitatea


Cheltuieli de judecată

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Avocați

Există un singur tip de avocat (jurist) în Republica Cehă, neexistând avocați pledanți sau avocați consultanți.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul Ministerului Justiției nr. 177/1996 Sb. din 4 iunie 1996 reglementează taxele și retribuțiile plătibile avocaților pentru furnizarea de servicii juridice (onorariul avocaților). Regulamentul este disponibil în limba engleză pe site-ul internet al Baroului ceh.

De asemenea, între părțile implicate se poate încheia un acord privat cu privire la onorariul avocaților.

În majoritatea cauzelor civile (inclusiv chestiunile de dreptul familiei și de drept comercial), reprezentarea legală nu este obligatorie.

Costuri fixe

Costuri fixe în procedurile civile

Costuri fixe pentru justițiabili în procedurile civile

Legea nr. 549/1991 cu privire la plățile judiciare (versiunea în limba engleză nu este disponibilă) reglementează costurile plătibile aferente procedurilor civile. Acestea variază în funcție de tipul de procedură. În anumite cazuri se aplică taxe fixe; în alte cazuri, taxa plătibilă este calculată pe baza unui procent.

În toate cazurile, costurile trebuie achitate în moneda cehă (coroana cehă-CZK), iar plățile se pot efectua prin transfer bancar în contul statului (sau al instanței). Costurile care nu depășesc 5 000 CZK pot fi acoperite prin plata timbrului fiscal guvernamental (kolek), care poate fi achiziționat de la oficiile poștale și din alte locuri.

Instanța trebuie să aducă la cunoștința persoanei care introduce cauza suma fixată pe care aceasta trebuie să o achite.

Etapa procedurii civile în care trebuie achitate costurile

Costurile trebuie achitate în termen de trei zile de la data notificării, înainte de desfășurarea primei audieri.

Costuri fixe în procedurile penale

Costuri fixe pentru justițiabili în procedurile penale

Procedurile penale sunt inițiate întotdeauna ex officio (de către parchet), iar pârâtul plătește numai costurile reprezentării legale.

Etapa procedurii civile în care trebuie achitate costurile fixe

În procedurile penale nu există costuri judiciare.

Costuri fixe în procedurile constituționale

Costuri fixe pentru justițiabili în procedurile constituționale

Nu există costuri judiciare fixe pentru cauzele înaintate Curții Constituționale din Republica Cehă, dar este obligatorie reprezentarea de către un avocat..

Etapa procedurii constituționale în care trebuie achitate costurile

Nu există costuri judiciare fixe.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Nu există nicio obligație pentru reprezentanții legali de a furniza informații prealabile.

Avocatul și clientul său pot conveni asupra drepturilor și obligațiilor părților.

Temeiul juridic al costurilor

Unde sunt disponibile informații cu privire la temeiul juridic al costurilor în Republica Cehă?

Se recomandă consultarea unui avocat în fiecare caz particular. După introducerea cauzei, instanța devine responsabilă de notificarea taxelor care trebuie plătite.

În ce limbi sunt disponibile informații privind temeiul juridic al costurilor în Republica Cehă?

Întrucât în Republica Cehă singura limbă oficială este limba cehă, nu există nicio obligație legală de a furniza informații în alte limbi. Prin urmare, calitatea informațiilor depinde de disponibilitatea și calificarea persoanei care furnizează informațiile respective.

Unde sunt disponibile informații privind medierea?

Pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația Mediatorilor din Republica Cehă (AMRC) se găsesc informații privind medierea.

Unde sunt disponibile informații privind costurile?

Site internet disponibil cu informații privind costurile

Nu există un site internet oficial care să furnizeze informații privind costurile.

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Pe site-ul internet al Ministerului Justiției se prezintă diverse statistici; totuși, durata depinde mult de fiecare caz în parte. Anumite norme juridice stabilesc termene-limită doar pentru acțiuni specifice în instanță (de exemplu, cereri de pronunțare).

Unde sunt disponibile informații cu privire la costurile totale medii aferente unui anumit tip de cauză?

Costurile plătibile depind de circumstanțele fiecărei cauze; de aceea nu este posibilă furnizarea în prealabil a unor astfel de informații.

Taxă pe valoare adăugată

Cum sunt furnizate aceste informații?

Costurile judiciare nu conțin TVA, iar valoarea lor este limitată. Onorariul avocatului nu include TVA. Cu toate acestea, unele cabinete de avocatură plătitoare de TVA adaugă TVA-ul (19%).

Care sunt ratele aplicabile?

A se vedea informațiile anterioare cu privire la TVA.

Asistență juridică

Limita de venit aplicabilă în domeniul justiției civile

Nu este fixată o anumită limită de venit. Totuși, la cerere, judecătorii pot examina individual fiecare situație. Se pot acorda scutiri parțiale sau totale de la plata cheltuielilor de judecată, cu condiția ca reclamantul să nu fi introdus o cauză nerezonabilă. Atunci când reprezentarea legală este obligatorie, instanța poate repartiza reclamantului un asistent juridic.

Anumite ONG-uri specializate (în funcție de cauza în discuție) sau Baroul ceh acordă asistență juridică gratuită. Baroul ceh poate numi în anumite cauze un avocat care să ofere servicii juridice gratuite. Acordarea de asistență juridică gratuită ia în considerare nu numai venitul persoanei, ci și situația financiară în ansamblu a familiei acesteia.

Limita de venit aplicabilă în domeniul justiției penale în cazul pârâților

Nu este fixată o anumită limită de venit. Atunci când este obligatorie reprezentarea legală, iar pârâtul nu are propriul avocat, instanța repartizează întotdeauna pârâtului un avocat.

Limita de venit aplicabilă în domeniul justiției penale în cazul victimelor

Numai anumite ONG-uri oferă victimelor asistență juridică gratuită. Într-un număr limitat de cauze specifice victimele sunt parte în procedurile penale; în alte cauze, victimele sunt constrânse să inițieze o acțiune (sunt relevante informațiile prezentate anterior cu privire la limita de venit aplicabilă pentru asistența juridică în domeniul justiției civile).

Alte condiții asociate cu acordarea de asistență juridică victimelor

Victimele pot solicita despăgubiri de la Ministerul Justiției (în conformitate cu Legea nr. 209/1997).

Alte condiții asociate cu acordarea de asistență juridică pârâților

Sunt relevante informațiile prezentate anterior cu privire la limita de venit aplicabilă pentru asistența juridică oferită pârâților în domeniul justiției penale.

Proceduri judiciare gratuite

Inițierea unei acțiuni la Curtea Constituțională este gratuită. De asemenea, în anumite tipuri de proceduri (precizate în articolul 11 din Legea nr. 549/1991 privind cheltuielile de judecată) nu se solicită cheltuieli de judecată – de exemplu, atunci când reclamantul este minor sau în alte cazuri specifice (atunci când statul sau organele sale sunt parte în proceduri; când un străin solicită azil, sau în alte cauze care implică părți „mai vulnerabile”).

Când trebuie să plătească partea care nu are câștig de cauză costurile părții câștigătoare?

Este de datoria judecătorului să decidă asupra acestui aspect (în hotărârea finală) pentru fiecare cauză în parte; judecătorul poate ordona părții care nu are câștig de cauză să plătească costurile parțial sau integral. Totuși, această regulă nu se aplică în procedurile de divorț. Cheltuielile de judecată pot acoperi și onorariul avocatului.

Onorariile experților

Instanța plătește onorariile experților pe care i-a desemnat. Părțile în conflict sunt responsabile de plata onorariilor unui expert numai în situația în care acestea îi solicită serviciile din proprie inițiativă. În anumite cauze, instanța poate decide ca partea care nu a avut câștig de cauză să plătească onorariul unui expert.

Costurile de traducere și interpretare

În cazul procedurilor juridice, instanța este responsabilă de plata onorariilor traducătorilor și interpreților; atunci când una din părți este un străin care nu înțelege limba cehă, acesta are dreptul de a se adresa instanței în limba maternă.

Fişiere relevante

Raportul Republicii Cehe privind studiul transparenței costurilorPDF(703 Kb)en


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 20/09/2019

Studiu de caz 1– dreptul familiei – divorţul - Republica Cehă

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei - divorț, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: două persoane se căsătoresc. Ulterior se despart și convin să divorțeze.

Cazul B – Situație la nivel transnațional: două persoane care dețin cetățenia aceluiași stat membru (statul membru A) se căsătoresc. Căsătoria se încheie în statul membru A. După nuntă cei doi se mută în alt stat membru (statul membru B) pentru a locui și a munci, stabilindu-și domiciliul în acest stat membru. La scurt timp cei doi se despart, soția se întoarce în statul membru A și soțul rămâne în statul membru B. Cei doi convin să divorțeze. La întoarcerea în statul membru A, soția introduce imediat o acțiune de desfacere a căsătoriei la instanța din statul membru B.


Cheltuieli de judecată

Costuri în Republica Cehă

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și căile alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanță

Căi de atac

ADR

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Această opțiune este disponibilă pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

1 000 CZK

Nu se aplică (N/A)

N/A

1 000 CZK

N/A

N/A

Da (nu este obligatorie)

Contractuale (de regulă 1 000 CZK/oră, 3 ore)

Cazul B

1 000 CZK

N/A

N/A

1 000 CZK

N/A

N/A

Da (nu este obligatorie)

ContractualeOnorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului

Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Cheltuieli prealabile judecății

Costuri ulterioare judecății

Este folosirea acestuia obligatorie?

Cost

Cazul A

Nu

Contractuale, dar în funcție de onorariul avocaților, 1 500 CZK pentru fiecare etapă (de regulă în număr de 5)

Nu (prin poștă)

-

-

Nu

350K CZK/oră

Cazul B

Nu

Contractuale

Nu (depinde de celălalt stat implicat)

-

-

Nu

350 CZK /orăCosturi pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanții și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanție

Alte taxe

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există acesta/aceasta și unde/când este folosit/ă?

Cost

Descriere

Cost

Cazul A

Da. Se achită valoarea efectivă a cheltuielilor efectuate.

Diferă în fiecare situație

Nu

-

-

-

Cazul B

Da. Se achită valoarea efectivă a cheltuielilor efectuate.

Diferă în fiecare situație

Nu

-

-

-


Costurile aferente asistenței juridice și altor rambursăriStudiu de caz

Asistență juridică

Rambursare

Când și în ce condiții se aplică?

Când este sprijinul integral?

Condiții?

Poate obține partea care are câștig de cauză rambursarea cheltuielilor de judecată?

Dacă rambursarea nu este integrală, care este procentul acordat, în general?

Ce categorii de cheltuieli nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile aferente asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care acordă această asistență?

Cazul A

Exclusiv ONG

-

-

Nu

-

Toate categoriile de cheltuieli în materie de divorț

Nu

Cazul B

A se vedea directiva privind asistența juridică în litigiile transfrontaliere

-

-

Nu

-

Toate categoriile de cheltuieli în materie de divorț

NuCosturile activităților de traducere și interpretariat


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții sunt acestea necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Descriere

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

Documente originale în limbi străine, necesare în cursul procedurilor

Minim 350 CZK/pagină (în funcție de limbă)

-

-

-

-

Cazul B

Documente originale în limbi străine, necesare în cursul procedurilor

Minim 350 CZK/pagină (în funcție de limbă)

În cazul în care o parte sau un martor este străin sau nu înțelege limba cehă

350 CZK /oră

-

-Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 20/09/2019

Studiu de caz 2 – dreptul familiei – încredinţarea minorilor - Republica Cehă

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei - încredințare a minorilor, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani fără a se căsători. În momentul când se despart au împreună un copil de trei ani. Printr-o hotărâre judecătorească copilul este încredințat mamei, iar tatăl are dreptul de vizitare. Mama copilului introduce o acțiune prin care cere limitarea dreptului de vizitare al tatălui.

Cazul B – Situație la nivel transnațional; sunteți avocat în statul membru A: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani într-un stat membru (statul membru B) fără a se căsători. Au împreună un copil dar se despart imediat după nașterea acestuia. Printr-o hotărâre judecătorească din statul membru B, copilul este încredințat mamei, iar tatăl are dreptul de vizitare. Mama împreună cu copilul se mută pentru a locui în alt stat membru (statul membru A), având autorizația să facă acest lucru conform hotărârii judecătorești. Tatăl rămâne în statul membru B. Câțiva ani mai târziu, mama introduce o acțiune în statul membru A pentru a modifica dreptul de vizitare al tatălui.


Cheltuieli de judecată

Costuri în Republica Cehă

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și căile alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanță

Căi de atac

ADR

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Această opțiune este disponibilă pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

0 CZK

Nu se aplică (N/A)

N/A

0 CZK

N/A

N/A

Da

500 – 1 000 CZK /oră

Cazul B

0 CZK

Nu se aplică (N/A)

N/A

0 CZK

N/A

N/A

Da

500 – 1 000 CZK /orăOnorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului

Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Cazul A

Nu

De regulă contractuale, depind de numărul de sesiuni în instanță (min. 5 000 CZK)

Nu

-

-

Nu

350 CZK/oră

Cazul B

Nu

De regulă contractuale, în funcție de circumstanțe

Nu (depinde de celălalt stat)

-

-

Nu

350 CZK/oră


Costuri pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanții și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanție

Alte taxe

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există acesta/aceasta și unde/când este folosit/ă?

Sunt martorii remunerați?

Cost

Cazul A

Da, în funcție de valoarea efectivă a cheltuielilor

Diferă în fiecare situație

Nu în aceste tipuri de proceduri

-

-

-

Cazul B

Da, în funcție de valoarea efectivă a cheltuielilor

Diferă în fiecare situație

Nu în aceste tipuri de proceduri

-

-

-Costurile aferente asistenței juridice și altor rambursăriStudiu de caz

Asistență juridică

Rambursare

Când și în ce condiții se aplică?

Când este sprijinul integral?

Condiții?

Poate obține partea care are câștig de cauză rambursarea cheltuielilor de judecată?

Dacă rambursarea nu este integrală, care este procentul acordat, în general?

Ce categorii de cheltuieli nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile aferente asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care acordă această asistență?

Cazul A

Exclusiv ONG

-

-

În general nu (doar în anumite cazuri, atunci când venitul părții care are câștig de cauză este foarte scăzut)

-

Nu există cheltuieli de judecată, așadar se pot rambursa doar onorariilor avocaților.

Nu

Cazul B

A se vedea directiva privind asistența juridică în litigiile transfrontaliere

-

-

Nu

-

-

Nu


Costurile activităților de traducere și interpretariat


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții sunt acestea necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Descriere

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

Documente originale în limbi străine, necesare în cursul procedurilor

Minim 350 CZK /pagină

-

-

-

-

Cazul B

Documente originale în limbi străine, necesare în cursul procedurilor

Minim 350 CZK /pagină

În cazul în care o parte sau un martor este străin sau nu înțelege limba cehă

350 CZK /oră

-

-Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 20/09/2019

Studiu de caz 4 – drept comercial – contracte - Republica Cehă

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de drept comercial - contracte, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: o societate a livrat bunuri în valoare de 20 000 de euro. Prețul nu a fost plătit, deoarece cumpărătorul consideră că bunurile nu corespund cu ceea ce s-a convenit.

Vânzătorul decide să introducă o acțiune în instanță pentru a obține plata integrală.

Cazul B – Situație la nivel transnațional: o societate cu sediul principal în statul membru B livrează bunuri în valoare de 20 000 de euro unui cumpărător din statul membru A. Contractul este redactat în limba statului membru B, sub regimul legislației acestuia. Prețul nu a fost plătit, deoarece cumpărătorul din statul membru A consideră că bunurile nu corespund cu ceea ce s-a convenit. Vânzătorul decide să introducă o acțiune în instanță în statul membru A pentru a obține plata integrală, conform contractului încheiat cu vânzătorul.


Cheltuieli de judecată


Costuri în Republica Cehă

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și căile alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanță

Căi de atac

ADR

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Această opțiune este disponibilă pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

4% din sumă (echivalentul a 800 EUR în CZK)

Nu se aplică (N/A)

Nu

4% din sumă (echivalentul a 800 EUR în CZK)

Nu se aplică (N/A)

Nu

Da(nu este obligatorie)

Contractuale (de regulă 1 000 CZK/oră, 3 ore)

Cazul B

4% din sumă (echivalentul a 800 EUR în CZK)

Nu se aplică (N/A)

Nu

4% din sumă (echivalentul a 800 EUR  în CZK)

Nu se aplică (N/A)

Nu

Da (nu este obligatorie)

ContractualeOnorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului

Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Cheltuieli prealabile judecății

Costuri ulterioare judecății

Este folosirea acestuia obligatorie?

Cost

Cazul A

Nu

Contractuale

Nu

-

-

Nu

Contractuale (min. 350 CZK/oră)

Cazul B

Nu

Contractuale

Nu

-

-

Nu

Contractuale (min. 350 CZK/oră)Costuri pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanții și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanție

Alte taxe

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există acesta/aceasta și unde/când este folosit/ă?

Cost

Descriere

Cost

Cazul A

Da. Se achită valoarea efectivă a cheltuielilor efectuate.

Diferă în fiecare situație

În materie comercială atunci când se solicită măsuri provizorii.

100 000 CZK

-

-

Cazul B

Da. Se achită valoarea efectivă a cheltuielilor efectuate.

Diferă în fiecare situație

În materie comercială atunci când se solicită măsuri provizorii.

100 000 CZK

-

-Costurile aferente asistenței juridice și altor rambursăriStudiu de caz

Asistență juridică

Rambursare

Când și în ce condiții se aplică?

Când este sprijinul integral?

Condiții?

Poate obține partea care are câștig de cauză rambursarea cheltuielilor de judecată?

Dacă rambursarea nu este integrală, care este procentul acordat, în general?

Ce categorii de cheltuieli nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile aferente asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care acordă această asistență?

Cazul A

Exclusiv ONG

-

-

Da

Depinde de circumstanțele cauzei

Toate categoriile de cheltuieli pot fi rambursate

Nu

Cazul B

A se vedea directiva privind asistența juridică în litigiile transfrontaliere

-

-

Da

Depinde de circumstanțele cauzei

Toate categoriile de cheltuieli pot fi rambursate

NuCosturile activităților de traducere și interpretariat


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Când și în ce condiții sunt acestea necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

Documente originale în limbi străine, necesare în cursul procedurilor

Minim 350 CZK/pagină

-

-

Cazul B

Documente originale în limbi străine, necesare în cursul procedurilor

Minim 350 CZK/pagină

În cazul în care o parte sau un martor este străin sau nu înțelege limba cehă

350 CZK /orăVersiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 20/09/2019

Studiu de caz 5 – drept comercial – răspundere - Republica Cehă

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de drept comercial - răspundere, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: un producător de sisteme de încălzire livrează un sistem de încălzire unui instalator. Acesta îl vinde la rândul său (și îl instalează) unui client pentru locuința acestuia, Casa ia foc la scurt timp după aceea. Toate persoanele implicate (producătorul de sisteme de încălzire, instalatorul și clientul final) sunt asigurate. Originea incendiului este contestată. Nimeni nu vrea sa despăgubească clientul.

Acesta decide să introducă o acțiune în instanță împotriva producătorului de sisteme de încălzire, a instalatorului și a societăților de asigurare pentru a obține o despăgubire completă.

Cazul B – Situație la nivel transnațional: un producător de sisteme de încălzire din statul membru B livrează un sistem de încălzire unui instalator din statul membru C. Acesta îl vinde la rândul său (și îl instalează) unui client din statul membru A pentru locuința acestuia. Casa ia foc la scurt timp după aceea. Toate persoanele implicate (producătorul de sisteme de încălzire, instalatorul și clientul final) sunt asigurate de către o societate de asigurări din propriul stat membru. Originea incendiului este contestată. Nimeni nu vrea sa despăgubească clientul.

Acesta decide să introducă o acțiune în instanță în statul membru A împotriva producătorului de sisteme de încălzire, a instalatorului și a societății de asigurare din statul membru A pentru a obține o despăgubire completă.


Cheltuieli de judecată


Costuri în Republica Cehă

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și căile alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanță

Căi de atac

ADR

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Această opțiune este disponibilă pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

4% din sumă (necesită asigurare)

Nu se aplică (N/A)

Nu

4% din sumă

Nu se aplică (N/A)

Nu

Da (nu este obligatorie)

Contractuale (de regulă 1 000 CZK/oră, 3 ore)

Cazul B

4% din sumă (necesită asigurare)

Nu se aplică (N/A)

Nu

4% din sumă

Nu se aplică (N/A)

Nu

Da (nu este obligatorie)

ContractualeOnorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului

Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Cheltuieli prealabile judecății

Costuri ulterioare judecății

Este folosirea acestuia obligatorie?

Cost

Cauza A

Nu

Contractuale

Nu

-

-

Nu

Contractual (min. 350 CZK /oră)

Cauza B

Nu

Contractuale

Nu

-

-

Nu

Contractual (min. 350 CZK /oră)Costuri pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanții și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanție

Alte taxe

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există acesta/aceasta și unde/când este folosit/ă?

Cost

Descriere

Cost

Cazul A

Da. Se achită valoarea efectivă a cheltuielilor efectuate.

Diferă în fiecare situație

Dacă sunt solicitate măsuri provizorii.

50 000 CZK

-

-

Cazul B

Da. Se achită valoarea efectivă a cheltuielilor efectuate.

Diferă în fiecare situație

Dacă sunt solicitate măsuri provizorii.

50 000 CZK

-

-Costurile aferente asistenței juridice și altor rambursăriStudiu de caz

Asistență juridică

Rambursare

Când și în ce condiții se aplică?

Când este sprijinul integral?

Condiții?

Poate obține partea care are câștig de cauză rambursarea cheltuielilor de judecată?

Dacă rambursarea nu este integrală, care este procentul acordat, în general?

Ce categorii de cheltuieli nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile aferente asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care acordă această asistență?

Cazul A

Centre pentru protecția consumatorului, alte ONG-uri

-

Da

Depinde de circumstanțele cauzei

Toate categoriile de cheltuieli pot fi rambursate

Nu

Cazul B

A se vedea directiva privind asistența juridică în litigiile transfrontaliere; de asemenea, Centrul european al consumatorilor

-

-

Da

Depinde de circumstanțele cauzei

Toate categoriile de cheltuieli pot fi rambursate

NuCosturile activităților de traducere și interpretariat


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Când și în ce condiții sunt acestea necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

Documente originale în limbi străine, necesare în cursul procedurilor

Minim 350 CZK/pagină

-

-

Cazul B

Documente originale în limbi străine, necesare în cursul procedurilor

Minim 350 CZK/pagină

În cazul în care o parte sau un martor este străin sau nu înțelege limba cehă

350 CZK /orăVersiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 20/09/2019