Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Oikeudenkäyntikulut - Viro

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Tällä sivulla on tietoa oikeudenkäyntikuluista Virossa.


Oikeudenkäyntikulut

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Asianajajat

Virossa ei säännellä lainopillisten neuvonantajien palkkioita.

Asianajajat

Virossa ei säännellä lakimiesten palkkioita.

Oikeudenkäyntiasianajajat

Virossa ei säännellä valantehneiden asianajajien palkkioita.

Ulosottomiehet

Linkki avautuu uuteen ikkunaanHaastemiesten palkkioista Virossa säädetään haastemiehistä annetussa laissa. Haastemiehen palkkio voi koostua menettelyn vireille panemista koskevasta palkkiosta, oikeudenkäyntiä koskevasta pääasiallisesta palkkiosta ja täytäntöönpanotoimia koskevasta lisäpalkkiosta. Lisäksi haastemiehellä on oikeus saada korvaus ammatillisista palveluista.

Asianajajat

Asianajajien palkkioita ei säännellä Virossa, vaan se määritetään asiakassopimuksessa. Asianajotoimiston tai asianajajan toimintaa harjoittava henkilö tekee alkuperäisen tarjouksen asiakkaalle ja selittää, miten kyseinen summa on laskettu. Asiakas korvaa asianajajalle tai lakiasiaintoimiston johtajalle oikeudellisten palvelujen tarjoamisesta aiheutuneet välttämättömät kulut.

Kiinteät kustannukset

Asianosaisten kiinteät kulut riitaoikeudenkäynneissä

Riita-asian asianosaisten määritetyt oikeudenkäyntikulut riita-asioissa vahvistetaan Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilaissa 139–144 sekä oikeudenkäyntikulujen ja muiden kulujen osalta. Oikeudenkäyntimaksut ovat valtion perimiä maksuja, takuita vastaan ja uudelleen tutkimis- ja muutoksenhakukuluja. Tuomioistuimen on kussakin tapauksessa pidettävä kirjaa asiaan liittyvistä oikeudenkäyntikuluista, tapauksen tutkimisesta aiheutuvat kulut mukaan luettuina.

Riita-asian kiinteiden kulujen maksamisajankohta

Menettelyn aloittamista tai selvittämistoimen toteuttamista hakeneen osapuolen on maksettava seuraavat kulut etukäteen:

 • valtion käsittelymaksu
 • pantti kassaatiotuomioistuinta varten
 • pantti yksipuolisen tuomion peruuttamiseksi tehtävää vetoomusta varten
 • maksu oikeudenkäynnin uudelleen aloittamisesta tai määräajan palauttamisesta
 • haastemiesten toimittamasta oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantamisesta aiheutuvat kulut
 • haasteiden tai ilmoitusten julkaisemisesta aiheutuvat kustannukset Ametlikud Teadaanded -lehdessä tai sanomalehdessä;
 • muut oikeudenkäyntikustannukset tuomioistuimen määrittämässä laajuudessa.

Jollei tuomioistuin toisin päätä, asiantuntijat, tulkit ja kääntäjät maksavat etukäteen korvauksen kuluista hakemuksen jättäneelle henkilölle.

Tuomioistuin päättää lopullisen päätöksen perusteella tai lopullisen päätöksen tai pääasian lopullisen päätöksen voimaantulon jälkeen korvattavien kulujen ja oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Kiinteät kulut rikosoikeudenkäynneissä

Rikosasian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRikosoikeudenkäynnin osapuolten määrittämät oikeudenkäyntikulut kuuluvat rikosprosessilain 175–179 §: ään, ja ne on jaettu menettelyistä, erityisistä kustannuksista ja liitännäiskustannuksista aiheutuviin kustannuksiin.

Jos asianosaisella on useita kumppaneita tai edustajia, heille maksettava korvaus sisällytetään oikeudenkäyntikuluihin siltä osin kuin se ei ylitä kohtuullista korvaustasoa, joka tavallisesti maksetaan yhdelle asianajajalle tai yhdelle edustajalle.

Jos epäilty tai syytetty puolustaa itseään itse, tarvittavat puolustuksesta aiheutuvat kustannukset sisällytetään oikeudenkäyntikuluihin. Kohtuuttomia kustannuksia, joita ei olisi aiheutunut, jos olisi käytetty oikeudenkäyntiavustajaa, ei sisällytetä oikeudenkäyntikuluihin.

Kulut, jotka ovat aiheutuneet henkilöille, jotka eivät ole menettelyn osapuolia ja jotka liittyvät asiantuntija-analyysien suorittamiseen, korvataan tutkintalaissa säädettyjen edellytysten ja sääntöjen mukaisesti.

Missä vaiheessa rikosasian käsittelyä asianosaisten on maksettava kiinteät kulut?

Jos tuomio on vapauttava, oikeudenkäyntikulut maksaa valtio. Jos tuomio on langettava, oikeudenkäyntikulut maksaa rikoksesta tuomittu. Jos syytteistä luovutaan osittain, valtio korvaa kustannukset sen mukaisesti, missä määrin syytetty on vapautettu syytteistä. Velvollisuus korvata oikeudenkäyntikulut syntyy, kun lopullinen päätös on tullut voimaan.

Jos siviilikanne hylätään, uhrin on korvattava siviilikanteen turvaamiseen liittyvät oikeudenkäyntikulut. Jos siviilikanteen vaatimukset toteutuvat kokonaisuudessaan, kanteen turvaamiseen liittyvät oikeudenkäyntikulut korvaa tuomittu tai vastaaja. Jos siviilikanne täytetään osittain, tuomioistuin jakaa uhrin ja tuomitun tai vastaajan välisen siviilikanteen turvaamiseen liittyvät oikeudenkäyntikulut huomioon ottaen kaikki olosuhteet huomioon ottaen. Jos muutoksenhakuun tulee kielteinen päätös, siviilikanteen turvaamiseen liittyvät oikeudenkäyntikulut korvaa valtio.

Kiinteät kulut perustuslaillisissa oikeudenkäynneissä

Virossa yksittäiset henkilöt eivät voi hakea muutosta perustuslain perusteella. Muutoksenhakukulut korvataan valtion talousarviosta. Tuomioistuinkäsittelyyn osallistuvien asiantuntijoiden kulut maksetaan valtion talousarviosta samoin ehdoin kuin siviilioikeudenkäyntien asiantuntijakorvaukset.

Missä vaiheessa perustuslaillista oikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Perustuslaillisissa menettelyissä asianosaisille ei aiheudu kiinteitä kuluja.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Asianajajien on kerrottava asiakkailleen kaikista oikeudellisten palvelujen tarjoamiseen kuuluvista toimista ja niihin liittyvistä kustannuksista. Asianajotoimiston tai asianajajan toimintaa harjoittava henkilö tekee alkuperäisen tarjouksen asiakkaalle ja selittää, miten kyseinen summa on laskettu.

Oikeudenkäyntiin osallistumisesta aiheutuvat kulut

Voittaneen osapuolen maksettaviksi tulevat kustannukset

Voittanut osapuoli vastaa sellaisen oikeudellisen edustajan tai avustajan kustannuksista, jonka tuomioistuin katsoo kohtuulliseksi ja joka ei vastaa sitä, että asianosainen ei vastaa kustannuksista.

Hävinneen osapuolen maksettaviksi tulevat kustannukset

Oikeudenkäyntikulujen määrittämistä koskevan oikeuskäytännön mukaan hävinneen osapuolen on korvattava voittaneelle osapuolelle aiheutuneet kustannukset, joihin voivat sisältyä seuraavat:

 • valtion käsittelymaksu
 • turvallisuus;
 • todistaja-, asiantuntija-, tulkkaus- ja käännöskulut sekä tuomioistuimen asiantuntijoista annetun lain nojalla kulut, jotka ovat aiheutuneet asiantuntija-arvion tekemisen yhteydessä henkilölle, joka ei ole osapuolena oikeudenkäynnissä
 • asiakirjanäytön ja fyysisten todisteiden hankkimiseen liittyvät kulut
 • tarkastuskulut, mukaan lukien tuomioistuimen tarvitsemat matkustuskulut;
 • oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantamisesta, välittämisestä ja luovuttamisesta aiheutuvat kulut
 • riita-asian arvon määrittelystä aiheutuvat kulut
 • oikeudenkäynnin osapuolten edustajista ja neuvonantajista aiheutuvat kulut
 • oikeudenkäynnin osapuolille oikeudenkäynnin yhteydessä aiheutuvat matka-, posti-, viestintä- ja majoituskulut sekä muut vastaavat kulut
 • oikeudenkäynnin osapuolten saamatta jääneet palkat tai muut saamatta jääneet vakituiset tulot
 • laissa säädettyjen esitutkintamenettelyjen kulut, paitsi jos kanne nostetaan yli kuusi kuukautta esitutkintamenettelyn jälkeen
 • kanteen turvaamiseen liittyvä haastemiehen palkkio ja kanteen turvaamista koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta aiheutuvat kulut
 • haastemiehen palkkio oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantamisesta
 • oikeudenkäyntikuluihin liittyvää oikeusapua koskevan hakemuksen käsittelykulut
 • nopeutetun maksamismääräysmenettelyn kulut
 • sovittelumenettelyyn osallistumisesta aiheutuvat kulut, jos tuomioistuin on vaatinut osapuolia osallistumaan siviiliprosessilain 4 (4) §: ään tai, jos menettely on pakollinen, ennen sovittelumenettelyä annetun lain 1 (4) §: n mukaista oikeudenkäyntiä edeltävää sovittelumenettelyä.

Menettelyn osapuolena olevan menettelyn osapuolen hyväksi ainoastaan välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset katsotaan menettelyn osapuoleksi.

Kulujen määräytymisperusteet

Mistä löydän tietoa kulujen määräytymisperusteista Virossa?

Kustannusten määrittämisen oikeusperustoista säädetään seuraavissa säädöksissä:

Millä kielillä löydän tietoa kulujen määräytymisperusteista Virossa?

Kustannuslähteitä koskevat tiedot ovat saatavilla viron kielellä.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRiigi Teatajan verkkosivustolla on englanninkieliset käännökset Viron oikeudellisista välineistä, jotka sisältävät tietoa kuluista ja niiden määräytymisperusteista.

Mistä löydän tietoja sovittelusta?

Oikeusministeriö vastaa tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun direktiivin 2008/52/EY täytäntöönpanosta. Yleisiä sovittelupalveluja koskevia kysymyksiä voi lähettää oikeusministeriön sähköpostiosoitteeseen Linkki avautuu uuteen ikkunaanInfo@just.ee.

Sovittelumenettelyä riita-asioissa koskee Linkki avautuu uuteen ikkunaansovittelusta annettu laki, jossa määritellään sovittelijoiden oikeudet ja velvollisuudet. siinä annetaan myös ohjeita sovittelijan avulla aikaansaatujen sopimusten täytäntöönpanosta. Oikeus toteuttaa sovittelumenettely annetaan laissa seuraaville:

 • luonnollinen henkilö, jonka osapuolet ovat valtuuttaneet toimimaan sovittelijana
 • valantehnyt asianajaja
 • notaari
 • laissa määrätyssä tapauksessa valtion- tai paikallishallinnon yksikön sovitteluelin.

Sosiaaliministeriö pyrkii edistämään sovittelun käyttöä erityisesti perheoikeuden alalla tukemalla perheasiain sovittelijoiden toiminnan kehittämistä. Linkki avautuu uuteen ikkunaan Viron sovittelijoiden liiton verkkosivut sisältävät tietoa sekä virolaista että englannista. Vastaavasti Linkki avautuu uuteen ikkunaanEstonian Union for Child Welfare – a voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tukee lasten oikeuksia, tarjoaa neuvontaa avioeroon tai avioeroon pyrkiville vanhemmille ja kannustaa heitä käyttämään sovittelijoita lastensa etujen suojelemiseksi. Liitto myös järjestää koulutusta perheasioiden sovittelijoille.

Mistä löydän lisätietoa kustannuksista?

Kuluja koskeva verkkosivusto

Oikeudenkäyntikuluihin ja niiden määrään liittyvät kulut riippuvat asian luonteesta, kestosta ja monimutkaisuudesta. Oikeudenkäyntikulujen ensisijainen lähde ovat tuomioistuinmenettelyt ja valtion maksulaki. Oikeusministeriö myöntää ja hallinnoi virallista lehteä Linkki avautuu uuteen ikkunaanRiigi Teataja (Staatscourant), joka tarjoaa pääsyn seuraaviin asiakirjoihin:

 • Lait ja asetukset
 • Tasavallan presidentin määräykset
 • Korkeimman oikeuden päätökset ja kansainväliset sopimukset
 • Paikallishallinnon asetukset.

Riigi Teataja sisältää virallisia koonnoksia, hallituksen asetuksia ja määräyksiä, ministeriön asetuksia, Viron keskuspankin (Viron keskuspankki) presidentin asetuksia, kansallisia vaalilautakuntien sääntöjä, Euroopan parlamentin päätöksiä, kunta- ja kaupunginvaltuustoja sekä kunnallis- ja kuntasääntöjä. Riigi Teatajassa julkaistu lainsäädäntö ja muut asiakirjat ovat olleet saatavissa vuodesta 1990 lähtien.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Tuomioistuinten Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivuilla on vuoden 1996 jälkeen tilastotietoja ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuinten menettelyistä.

Mistä löydän tietoa menettelyn keskimääräisistä kokonaiskustannuksista?

ALV

Miten nämä tiedot annetaan?

Myös ulosottomiesten palkkiot ovat arvonlisäverollisia 20 %.

Jotta oikeudenkäyntikulut voitaisiin korvata, tavaranhaltijan on vahvistettava, että hän ei ole rekisteröitynyt arvonlisäverotusta varten tai että hän ei jostain muusta syystä voi periä arvonlisäveroa takaisin.

Mitkä ovat sovellettavat prosentit?

Virossa alv-aste oli 1. heinäkuuta 2009 20 %.

Oikeusapu

Sovellettava ansiotuloraja siviilioikeuden alalla

Valtion oikeusapu on yksi tapa myöntää valtiontukea, ja siviilioikeudellisissa menettelyissä myönnettävän valtiontuen myöntämismenettelyyn sovelletaan siviiliprosessilain menettelysääntöjä.

Luonnollista henkilöä koskevaa menettelyä ei saa myöntää, jos

 1. menettelyn kustannusten ei odoteta ylittävän kahdesti hakijan keskimääräistä kuukausituloa hakemuksen jättämistä edeltävien neljän kuukauden keskimääräisten kuukausitulojen perusteella, miinus verot ja pakollinen vakuutus sekä oikeudellisten elatusvelvoitteiden määrä, sekä asumis- ja kuljetuskustannuksiin liittyvät kohtuulliset kustannukset;
 2. menettelyyn liittyvän tuen hakija voi maksaa menettelyn kustannukset sellaisten olemassa olevien ja helposti myytävien omaisuuserien kustannuksella, jotka lain mukaan voidaan tehdä;

Hakijan taloudellista tilannetta arvioitaessa on otettava huomioon sen varat ja tulot sekä niiden kanssa elävien perheenjäsenten varallisuus, heidän edunsaajiensa lukumäärä, asuntojen kohtuulliset kustannukset ja muut kohtuulliset olosuhteet.

Muita edellytyksiä oikeusavun myöntämiseksi uhreille

Valtio voi myöntää oikeusapua siviiliprosessilain mukaisesti. valtion takaamaa oikeusapua ja oikeusavun saamisen edellytyksiä ja sääntöjä säännellään valtion oikeusapua koskevalla lailla ( Linkki avautuu uuteen ikkunaanState Legal Aid Act).

Oikeusapua myönnetään luonnolliselle henkilölle, joka hakee oikeusapuhakemusta Viron tasavallassa tai muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai joka on Viron tasavallan tai muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, lukuun ottamatta tämän jakson alakohdassa (2) tarkoitettua tapausta. Tämän lain soveltamista varten asuinpaikan määrittämiseksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 62 artikla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1–32). Oikeusapua myönnetään muulle luonnolliselle henkilölle ainoastaan, jos se perustuu Viron velvoittavaan kansainväliseen velvoitteeseen.

Valtion oikeusavun epäämisen perusteet on esitetty Linkki avautuu uuteen ikkunaan valtion oikeusapulain 7 §: ssä.

Lisätietoa valtion oikeusavusta on Viron Linkki avautuu uuteen ikkunaanasianajajaliiton verkkosivustolla.

Muita epäillylle ja vastaajalle myönnettävän oikeusavun ehtoja

Rikoksesta epäillyille tai syytetyille myönnettävän oikeusavun edellytykset ovat samat kuin uhrin kohdalla.

Maksuton oikeudenkäynti

Valtion maksujen ja julkisten maksujen alentamisen perusteet on lueteltu valtion maksulain 3 Linkki avautuu uuteen ikkunaanluvussa.

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Riita-asioissa, joissa käsitellään siviiliasioita, tuomion tai määräyksen, jossa asia saatetaan päätökseen, on ilmoitettava oikeudenkäyntikulujen jakautuminen oikeudenkäynnin asianosaisten välillä. Tuomioistuimen on tarvittaessa ilmoitettava kummankin osapuolen osuus menettelyn kustannuksista. Jos ylempi oikeusaste muuttaa tuomiota tai antaa uuden tuomion palauttamatta asiaa uudelleen käsiteltäväksi, tuomioistuimen on tarvittaessa muutettava oikeudenkäyntikulujen jakautumista tämän mukaisesti.

Tuomioistuimen on päätettävä menettelyn kustannuksista maksettavan korvauksen määrä menettelyn osapuolen hyväksi, mikä on perusteltua menettelyn ansioiden vuoksi:

 1. joko siinä tapauksessa, että kyseessä on tuomio tai menettely, joka on johtanut päätösmenettelyyn, tai
 2. sen jälkeen, kun oikeudelliset menettelyt on saatu päätökseen, asetuksella, jossa vahvistetaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudenkäyntiavustajan, myös oikeusavun, myöntäminen ei sulje pois tai rajoita vastaanottajan velvollisuutta korvata toisen osapuolen kustannukset tuomioistuimessa tehdyn sovinnon perusteella. Asianosainen, jota vastaan päätös on tehty, vastaa oikeudenkäyntikuluista kokonaan, vaikka asianosainen olisi vapautettu oikeudenkäyntikuluista tai sille olisi myönnetty oikeudenkäyntikulujen kattamiseen tarkoitettua tukea.

Jos toimi toteutetaan, tuomioistuin käsittelee vastaajaa sellaisten oikeudenkäyntimenettelyjen yhteydessä, joissa kantaja on vapautettu verosta tai jotka ovat maksuvelvollisia, suhteessa sen menettelyn osaan, jonka osalta kanne on nostettu.

Jos tuomioistuimessa tehty sovinto on tullut voimaan tai tuomioistuin on julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi välittömästi, velkoja voi hakea ulosottomiehelle muutosta päätöksen täytäntöönpanoon. Jos määräaikaa, johon mennessä tuomio pannaan vapaaehtoisesti täytäntöön, ei anneta tuomioistuimen päätöksen nojalla, sen tekee ulosottomies. Määräajan on oltava vähintään 10 päivää ja enintään 30 päivää. Jos keräilijän suostumus on annettu, haastemies voi määrätä täytäntöönpanoasiakirjan vapaaehtoisen täytäntöönpanon määräajaksi, joka on pidempi kuin 30 päivää.

Asiantuntijapalkkiot

Jos tuomioistuin ei toisin määrää, asiantuntija maksaa oikeudenkäyntikuluihin hakemuksen vastaanottaneen tuomioistuimen määräämän määrän. Jos kanne on molempien osapuolten nostama tai jos tuomioistuin kutsuu asiantuntijan, kustannukset jaetaan tasan osapuolten kesken.

Asiantuntijalle maksetaan tuntitaksa, joka vahvistetaan hallituksen asetuksella tuntitaksan mukaan määräytyvässä tuntitaksassa. Asiantuntijan käyttämä asiantuntijapalkkio on 10–40 kertaa vähimmäistuntimäärä. Määritellessään tuntikorvausta tuomioistuin ottaa huomioon

 • asiantuntijan pätevyyden
 • työn monimutkaisuuden
 • kaikki työstä aiheutuvat välttämättömät kustannukset
 • erityisolosuhteet, joissa asiantuntija on joutunut toimimaan.

Myös asiantuntijan lausunnon valmisteluun ja kokoamiseen liittyvät kulut korvataan, mukaan lukien tutkimuksessa käytettyihin materiaaleihin ja välineistöihin liittyvät menot, enintään 20 % asiantuntijan kustannuksista, sekä kulut, jotka aiheutuvat oikeudenkäynnistä aiheutuvista matka- ja kuluista, erityisesti majoituksesta ja aterioista aiheutuvista kuluista.

Asiantuntijapalkkion summasta ja asiantuntijalle aiheutuneista korvattavista kustannuksista päättää sama tuomioistuin, joka on kutsunut asiantuntijan.

Asiantuntijoille maksetaan palkkaa vain pyynnöstä. Jos asiantuntija on tehnyt työnsä, tuomioistuin maksaa asianmukaisen palkkion riippumatta siitä, ovatko osapuolet maksaneet kustannukset etukäteen tai onko tuomioistuin määrännyt osapuolet maksamaan kustannukset.

Rikosteknisten palvelujen kustannukset ja asiantuntijaelimen kustannukset on määritetty rikosteknisten laitteiden avulla.

Asiantuntijoiden palkkiot ja kulut, jotka liittyvät julkisen rikosteknisen laitoksen suorittamaan asiantuntija-arvioon, ovat osa menettelykustannuksia, ja hävinneen osapuolen kulut korvataan samalla tavalla kuin menettelykulut.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Tuomioistuinmenettelyyn osallistuville tuomioistuinten ulkopuolisille tulkeille maksetaan tuntitaksa, joka on 2–40 kertaa kansallisen tuntipalkan suuruinen. Kääntäjille maksetaan käännösmaksu, joka on enintään 20 kertaa tuntipalkka. Vähimmäispalkka määritetään tasavallan hallituksen asetuksella.

Tulkin tai kääntäjän palkkiosta ja korvauksista päättää sama tuomioistuin, joka on kutsunut tulkin tai kääntäjän.

Määritellessään tuntikorvauksia tuomioistuin ottaa huomioon tulkin tai kääntäjän pätevyyden, työn vaikeusasteen, kaikki aiheutuneet välttämättömät kulut sekä erityisolosuhteet, joissa tulkkaaminen tai kääntäminen piti tehdä.

Tulkilla on myös oikeus korvauksiin oikeudenkäyntimenettelyistä aiheutuvista matka- ja muista kuluista, erityisesti majoitus- ja ateriakuluista.

Tulkeille ja kääntäjille maksetaan palkkaa vain pyynnöstä. Tuomioistuin maksaa asianmukaisen palkkion tulkille ja kääntäjälle riippumatta siitä, ovatko osapuolet maksaneet kustannukset etukäteen tai onko tuomioistuin määrännyt osapuolet maksamaan kustannukset.

Tulkki- ja kääntäjäpalkkiot ovat osa oikeudenkäyntikuluja. hävinneen osapuolen on korvattava ne voittaneelle osapuolelle samalla tavoin kuin oikeudenkäyntikulut.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 28/08/2019