Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kostnader för förfaranden - Estland

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

På den här sidan finns information om kostnader för rättsliga förfaranden i Estland.


Kostnader för förfaranden

Regler om advokatarvoden och liknande

Advokater

Juridiska rådgivares arvoden är inte reglerade i Estland.

Advokater

Juristers arvoden är inte reglerade i Estland.

Barristers

Juridiska ombuds arvoden är inte reglerade i Estland.

Exekutionstjänstemän

I Estland reglerasLänken öppnas i ett nytt fönster exekutionstjänstemännens arvoden i lagen om exekutionstjänstemän. Arvodet för en exekutionstjänsteman kan bestå av en avgift för att väcka talan, avgiften för förfarandet och en extra avgift för verkställandet. Exekutionstjänstemän har också rätt att ta ut avgift för tillhandahållandet av en yrkesmässig tjänst.

Advokater

Advokaters arvoden är inte reglerade i Estland – de fastställs i avtal med klienten. Den person som driver advokatbyrån eller advokaten föreslår ett pris för klienten och förklarar hur arvodet har räknats ut. Klienten ersätter advokaten eller den som driver advokatbyrån för kostnaderna som uppkommer för att tillhandahålla de juridiska tjänsterna.

Fasta kostnader

Fasta kostnader för parter i tvistemål

De fastställda kostnaderna för parterna i tvistemål anges i Länken öppnas i ett nytt fönstercivilprocesslagen, 139–144 § § samt kostnader för tvister och utomrättsliga kostnader. Domstolsavgifterna är statliga avgifter, borgensåtaganden och översynskostnader. I varje fall ska domstolen föra ett register över de rättegångskostnader som uppkommit i det enskilda fallet, inbegripet kostnaderna för handläggningen av målet.

Stadier i tvistemål när fasta kostnader måste betalas

Följande kostnader måste betalas i förväg av den part som lämnat in ansökan som kostnaderna hänför sig till:

 • den statliga avgiften.
 • säkerhet för upphävande.
 • säkerhet för begäran om upphävande av tredskodom.
 • säkerhet för återupptagande av förfarande eller återställande av klausul.
 • leveranskostnader i anslutning till att exekutionstjänstemän överlämnar rättegångshandlingar.
 • kostnader i anslutning till publicering av kallelser och kungörelser i Ametlikud Teadaanded eller i en dagstidning,
 • andra kostnader för prövning av ett ärende i den utsträckning som fastställs av domstolen.

Om inte domstolen beslutar annorlunda ska kostnader för att ersätta sakkunniga, tolkar och översättare betalas i förväg av den part som lämnat in ansökan som kostnaderna hänför sig till.

Domstolen fastställer ersättningen och de rättegångskostnader som ska återbetalas och de rättegångskostnader som ska ersättas i det slutliga beslutet eller efter det att det slutliga avgörandet i målet har trätt i kraft.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

De kostnader som parterna i det Länken öppnas i ett nytt fönsterstraffrättsliga förfarandet har fastställt anges i § 175–179 i straffprocesslagen och delas upp i kostnader för förfaranden, särskilda kostnader och därmed sammanhängande kostnader.

Om en part i förfarandet har flera försvarare eller ombud, kommer den ersättning som betalas till dem att inkluderas i rättegångskostnaderna så länge som de inte överstiger en rimlig ersättningsnivå som normalt betalas till en försvarare eller ett ombud.

Om en misstänkt eller en tilltalad inte har någon försvarare eller något ombud, kommer de nödvändiga kostnaderna för försvaret att inkluderas i rättegångskostnaderna. Överdrivna kostnader som inte skulle ha uppstått om en försvarare hade funnits kommer inte att räknas med i rättegångskostnaderna.

Kostnader för sakkunnigutlåtanden ersätts i enlighet med de villkor som fastställs i lagen om expertvittnen.

När under straffrättsliga förfaranden måste målsägandenas fasta kostnader vara betalda?

Vid friande dom ska rättegångskostnaderna betalas av staten. Vid fällande dom ska rättegångskostnaderna betalas av den dömde gärningsmannen. Om ett yrkande delvis bifalls ska rättegångskostnaderna betalas av staten i enlighet med i vilken utsträckning den tilltalade frikänns. Skyldigheten att betala rättegångskostnader uppstår när den slutliga domen har vunnit kraft.

Om ett civilmål avvisas ska rättegångskostnader i anslutning till säkerhet för civilmålet betalas av brottsoffret. Om ett civilmål bifalls i sin helhet ska rättegångskostnader i anslutning till säkerhet för civilmålet betalas av den som fällts för brottet eller svaranden. Om ett civilmål delvis bifalls ska domstolen dela rättegångskostnaderna i anslutning till säkerhet för civilmålet mellan målsägaren och den som fällts för brottet eller svaranden, med beaktande av alla omständigheter. Om ett civilmål inte tas upp till prövning igen ska rättegångskostnader i anslutning till säkerhet för civilmålet betalas av staten.

Fasta kostnader i konstitutionella förfaranden

Enskilda personer kan inte begära författningsenlig prövning i Estland. Kostnaden för en prövning täcks av statsbudgeten. Kostnaden för att involvera specialister i domstolsförfaranden täcks av statsbudgeten enligt samma villkor som för betalningen av arvoden till sakkunniga i civilprocesser.

När ska de fasta kostnaderna betalas?

Vid konstitutionella förfaranden betalas inga fasta kostnader av parterna.

Förhandsinformation som ska lämnas av juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

En advokat är skyldig att informera en klient om den fullständiga omfattningen av åtgärder för juridiska tjänster och om alla kostnader som ingår. Den person som driver advokatbyrån eller advokaten föreslår ett pris för klienten och förklarar hur arvodet har räknats ut.

Kostnader för förfaranden

Kostnader som ska betalas av den vinnande parten

Den vinnande parten ska bära samtliga kostnader för ersättning till det juridiska ombudet eller rådgivaren, under förutsättning att domstolen anser att kostnaderna är rimliga och inte ska bäras av den förlorande parten.

Kostnader som ska betalas av den förlorande parten

Enligt rättspraxis om fastställande av kostnader ska den förlorande parten ersätta den vinnande partens kostnader, som kan omfatta följande:

 • den statliga avgiften.
 • säkerhet,
 • kostnader för vittnen, sakkunniga, tolkar och översättare, och kostnader för expertanalyser som har gjorts av en person som inte är part i målet och som ska ersättas i enlighet med lagen om kriminalteknisk undersökning,
 • kostnader för att erhålla bevishandlingar och fysiska bevis,
 • kostnader för inspektion, inklusive nödvändiga resekostnader för domstolen,
 • kostnader för överlämnande, vidarebefordran och utfärdande av rättegångshandlingar,
 • kostnader för fastställande av tvistemålets värde,
 • kostnader för representanter och rådgivare till parterna i rättegången,
 • kostnader för resor, porto, kommunikation, boende och andra liknande kostnader för de som deltagit i rättegången,
 • utebliven lön eller utebliven annan fast inkomst för parterna i förhandlingarna,
 • kostnader för förberedande förhandlingar som föreskrivs i lag, om inte talan ingivits senare än sex månader efter att de förberedande förhandlingarna avslutats,
 • exekutionstjänstemannens arvode för att säkra en talan och för kostnader i anslutning till verkställande av en dom om att säkra en talan,
 • exekutionstjänstemannens arvode för att överlämna rättegångshandlingar,
 • kostnader för behandling av en ansökan om rättshjälp,
 • kostnader för påskyndat förfarande för betalningsföreläggande,
 • kostnader för deltagande i förlikningsförfaranden om domstolen har ålagt parterna att delta enligt § 4 (4) i civilprocesslagen eller, om förfarandet är obligatoriskt, förfaranden för medling före rättegång enligt avsnitt 1 (4) i lagen om förlikning.

Till förmån för en part i förfarandet, som är berättigad med hänsyn till kostnaderna för förfarandet, ska endast de nödvändiga och rimliga kostnaderna erkännas som part i förfarandet.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om bestämmelser om kostnader i Estland?

De rättsliga grunderna för fastställande av kostnader fastställs i följande rättsakter:

På vilka språk kan jag få information om bestämmelser om kostnader i Estland?

Information om bestämmelser om kostnader finns enbart på estniska.

Översättning till engelska av estnisk lagstiftning om kostnader och källor finns på webbsidan för Länken öppnas i ett nytt fönsterEstlands officiella tidning Riigi Teataja.

Var hittar jag information om medling?

Justitieministeriet är ansvarigt för att genomföra direktiv 2008/52/EG om vissa aspekter på medling på privaträttens område. Allmänna frågor om medling kan skickas till ministeriets e-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterInfo@just.ee.

Medlingsförfaranden Länken öppnas i ett nytt fönsterregleras i lagen om medling. den reglerar medlarnas rättigheter och skyldigheter och innehåller också riktlinjer för genomförande och verkställighet av en överenskommelse som träffats med hjälp av en medlare. Följande personer har enligt lagen rätt till medlingsförfaranden:

 • en fysisk person som av parterna har fått uppdraget att föra medlingen.
 • jurister.
 • notarier,
 • i de fall som anges i lagen: statliga eller lokala medlingsorgan.

När det gäller medling i familjefrågor uppmuntrar socialministeriet särskilt utvecklingen av medlings-/förlikningsverksamhet för familjer. Estlands samfundLänken öppnas i ett nytt fönster för medlare har en webbplats som innehåller information på både estniska och engelska. Estlands förening Länken öppnas i ett nytt fönsterför barnens välbefinnande – en icke vinstdrivande förening som stöder barns rättigheter – erbjuder råd till föräldrar som vill separera eller skiljas och uppmuntrar dem att vända sig till förlikningsmän för att skydda barnens intressen. Föreningen arrangerar också utbildning inom medling för familjer.

Var hittar jag mer information om kostnader?

Webbplats med information om kostnader

Kostnaderna för domstolsförfaranden och deras belopp beror på ärendets karaktär, varaktighet och komplexitet. De primära källorna för information om rättegångskostnader är processlagstiftningen och lagen om statliga avgifter. Justitieministeriet ger ut och administrerar den officiella publikationen Länken öppnas i ett nytt fönsterRiigi Teataja (den statliga officiella tidningen) som ger tillgång till:

 • Lagar och förordningar.
 • Dekret från republikens president.
 • Högsta domstolens beslut och internationella avtal.
 • Förordningar från lokala myndigheter.

Riigi Teataja innehåller officiella konsoliderade versioner av lagar, förordningar och föreskrifter från regeringen, ministerförordningar, förordningar utfärdade av chefen för Eesti Pank (Estlands centralbank), förordningar utfärdade av den nationella valnämnden, parlamentsbeslut och förordningar utfärdade av kommuner och städer. Lagstiftningen och andra dokument som offentliggörs i den officiella tidningen har funnits tillgängliga sedan 1990.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Domstolarnas Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats innehåller statistik om domstolsförfaranden i första och andra instans sedan 1996.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

 • De statliga avgifter som ska betalas för en särskild typ av förfarande anges i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om statliga avgifter.
 • Arvoden till exekutionstjänstemän anges i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om exekutionstjänstemän.
 • Det finns ingen statistik över den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för en viss typ av förfarande.

MOMS

Hur lämnas denna information?

Exekutionstjänstemännens arvoden är också föremål för mervärdesskatt, till en sats på 20 %.

För att erhålla återbetalning av den moms som tillkommer på rättegångskostnaderna måste den sökande bekräfta att han eller hon inte är skyldig att betala moms eller att det inte är möjligt att återfå den på annat sätt.

Vilka skattesatser tillämpas?

Den 1 juli 2009 uppgår mervärdesskattesatsen i Estland till 20 %.

Assistans i samband med rättsliga åtgärder

Tillämpliga inkomstgränser på det civilrättsliga området

Statlig rättshjälp är en av metoderna för beviljande av stöd och förfarandet för att bevilja statligt stöd i civilrättsliga förfaranden regleras av civilprocesslagen.

Inget processuellt stöd ska beviljas en fysisk person om

 1. kostnaderna för förfarandet får inte överstiga två gånger den genomsnittliga månatliga inkomsten för den som ansöker om stöd, beräknad på grundval av den genomsnittliga månadsinkomsten för de fyra månader som föregår inlämnandet av ansökan, minus skatter och obligatorisk försäkring och det belopp som föreskrivs för rättsligt underhåll, samt rimliga kostnader för boende och transport.
 2. käranden i målet vid den nationella domstolen kan bära kostnaderna för förfarandet på bekostnad av de redan befintliga och mest sålda tillgångarna, vilka enligt lag kan ingå i förfarandet.

Vid bedömningen av den sökandes ekonomiska situation ska hänsyn tas till dess tillgångar och inkomster samt till de familjemedlemmar som bor tillsammans med dem, antalet efterlevande, de rimliga kostnaderna för boendet och andra rimliga omständigheter.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer

Staten får bevilja bistånd i procedurfrågor i enlighet med civilprocesslagen. de typer av rättshjälp som garanteras av staten och villkoren och reglerna för att erhålla rättshjälp regleras i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om statligt stöd.

Rättshjälp ska beviljas en fysisk person som är bosatt vid tidpunkten för ansökan om rättshjälp i Republiken Estland eller i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller som är medborgare i Republiken Estland eller i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, utom i det fall som anges i punkt (2) i detta avsnitt. Vid fastställande av hemvist enligt denna lag artikel 62 i Europaparlamentet och rådet om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 20.12.2012, s. 1–32). Rättshjälp ska beviljas varje annan fysisk person endast om den följer av en bindande internationell förpliktelse för Estland.

Skälen för att vägra statligt stöd anges i avsnitt 7 iLänken öppnas i ett nytt fönster lagen om statligt stöd.

Läs mer om rättshjälp på Länken öppnas i ett nytt fönsterAdvokatsamfundets webbplats.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp för misstänkta och tilltalade

Villkoren för beviljande av rättshjälp för målsägare gäller även för misstänkta och tilltalade.

Kostnadsfria domstolsförfaranden

Grunderna för undantag från betalning av statliga avgifter och för nedsättning av statliga avgifter anges i 3 kap. i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om statliga avgifter.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Den domstol som handlägger civilrättsliga frågor, i domen eller i beslutet om att avsluta förfarandet, ska ange fördelningen av förfarandekostnader mellan parterna i förfarandet. Domstolen ska i förekommande fall ange den andel av kostnaderna för förfarandet som ska betalas av någondera parten. Om en högre domstol ändrar en dom eller avkunnar en ny dom utan att återhänvisa ärendet för en ny förhandling ska domstolen på nytt vid behov se över uppdelningen av rättegångskostnaderna.

Domstolen ska besluta om det belopp som ska betalas för kostnaderna för förfarandet, till förmån för den part som är part i förfarandet, vilket ska motiveras av att förfarandet är välgrundat.

 1. i en dom eller ett förfarande som avslutar förfarandet, eller
 2. efter det att de rättsliga förfarandena avslutats, genom en förordning om fastställande av rättegångskostnaderna.

Beviljandet av rättegångsbiträde, inbegripet rättshjälp, utesluter inte eller begränsar stödmottagarens skyldighet att ersätta den andra partens kostnader på grundval av en förlikning inför domstol. Den part mot vilken beslutet fattades bär hela kostnaden för förfarandet, även om parten är befriad från rättegångskostnaderna eller har beviljats ett processuellt stöd för rättegångskostnaderna.

Om talan väcks behandlar domstolen svaranden i mål om rättegångskostnader avseende vilka käranden är undantagen eller skyldig att betala i efterhand, i proportion till den del av förfarandet för vilken talan har väckts.

Om förlikningen har trätt i kraft eller domstolen har förklarat sig verkställbar omedelbart kan borgenären överklaga till exekutionstjänstemannen för verkställighet av beslutet. Om tidsfristen för att frivilligt verkställa ett beslut om verkställighet i ett domstolsbeslut inte har fastställts, ska den fastställas av stämningsmannen. Tidsfristen får inte vara kortare än 10 dagar och får inte överstiga 30 dagar. Med mottagarens samtycke kan stämningsmannen förordna om frivillig verkställighet av exekutionstiteln för en period som överstiger 30 dagar.

Expertarvoden

Om domstolen inte beslutar annat, ska den sakkunnige, i den utsträckning som fastställs av domstolen, betala den part som begärt ersättning. Om båda parter lämnar in en ansökan eller om domstolen kallar in en sakkunnig ska kostnaden delas lika mellan parterna.

En expert ska betalas till den timtaxa som fastställs i en regeringsförordning inom gränsen för den timersättning som anges i timersättningen. Expertens avgift för expertanalys är 10–40 gånger så hög som den lägsta timkostnaden. Vid beslut om vilket timarvode som ska betalas tar domstolen hänsyn till

 • den sakkunniges kvalifikationer,
 • hur komplicerat arbetet är,
 • eventuella oundvikliga kostnader på grund av användning av nödvändiga hjälpmedel,
 • eventuella särskilda omständigheter enligt vilka den sakkunniga har utfört arbetet.

Kostnader för utarbetande och sammanställning av expertutlåtanden ska också ersättas, inklusive nödvändiga utgifter för material och hjälpmedel som använts för undersökningen, upp till högst 20 % av expertens utgifter samt resekostnader och nödvändiga kostnader i samband med rättegången, särskilt kostnader för kost och logi.

En sakkunnigs arvode och kostnaderna som ska återbetalas fastställs genom ett avgörande av samma domstol som har anlitat den sakkunniga.

Sakkunniga ersätts enbart på egen begäran. Om en sakkunnig har utfört sitt uppdrag betalar domstolen arvodet oavsett om parterna har betalat kostnaderna i förväg eller om domstolen har föreskrivit att parterna ska betala kostnaderna.

Kostnaden för kriminaltekniska tjänster som utförs av den statliga myndigheten och kostnaden för expertorganet fastställs i den kriminaltekniska utrustningen.

Arvoden till sakkunniga i anslutning till en sakkunnig bedömning som görs av en offentlig rättsinstitution, som en del av rättegångskostnaderna, ersätts av den förlorande parten till den vinnande parten på samma sätt som rättegångskostnaderna.

Arvoden för översättare och tolkar

Arvoden till tolkar som deltar i domstolsförhandlingar uppgår till 2–40 gånger den lagliga minimiersättningen per timme för normal tolkning. Ersättningen till översättare för skriftlig översättning beräknas per sida och kan uppgå till 20 gånger minimiersättningen per timme. Minimilönen per timme ska fastställas genom en förordning av regeringen.

Tolkars eller översättares arvoden och kostnader som ska ersättas fastställs genom beslut av samma domstol som anlitade tolken eller översättaren.

Vid beslut om timarvodet ska domstolen ta hänsyn till tolkens eller översättarens kvalifikationer, hur komplicerat arbetet är, oundvikliga kostnader som uppstått och eventuella särskilda omständigheter när tolkningen eller översättningen gjordes.

Tolken har också rätt till ersättning för resekostnader och andra kostnader till följd av rättsliga förfaranden, särskilt kostnader för kost och logi.

Tolkar och översättare ersätts enbart på egen begäran. Domstolen betalar arvodet till tolkar och översättare oavsett om parterna har betalat kostnaderna i förväg eller om domstolen har föreskrivit att parterna ska betala kostnaderna.

Tolkars och översättares arvoden är en del av rättegångskostnaderna och ersätts av den förlorande parten till den vinnande parten på samma sätt som rättegångskostnaderna.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 28/08/2019