Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Náklady řízení - Estonsko

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Na této stránce naleznete informace o nákladech řízení v Estonsku.


Náklady řízení

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Advokáti

Odměny právních poradců nejsou v Estonsku regulovány.

Právníci

Odměny advokátů nejsou v Estonsku upraveny.

Advokáti (barristers)

Odměny advokátů nejsou v Estonsku upraveny.

Exekutoři

Odkaz se otevře v novém okně.Odměny soudních vykonavatelů jsou v Estonsku upraveny zákonem o soudních vykonavatelích. Odměnu soudního exekutora tvoří odměna za zahájení řízení, základní odměna za provedení řízení a další odměna za exekuční činnosti. Soudní exekutor je rovněž oprávněn účtovat si odměnu za poskytování svých profesionálních služeb.

Právníci

Odměny advokátů nejsou v Estonsku upraveny – je stanovena v zákaznické dohodě. Osoba, která provozuje advokátní kancelář nebo advokáta, podává zákazníkovi počáteční cenovou nabídku a vysvětluje, jak k ní došlo. Klient nahrazuje nutné výdaje, které advokát nebo osoba provozující advokátní kancelář vynaloží při poskytování právních služeb.

Fixní náklady

Fixní náklady stran sporu v občanskoprávním řízení

Stanovené náklady účastníků občanskoprávního řízení jsou stanoveny v občanském Odkaz se otevře v novém okně.soudním řádu, § 139–144, jakož i o nákladech soudních řízení a mimosoudních nákladech. Soudní poplatky jsou státní poplatky, náklady na kauci a náklady na přezkum. V každém z těchto případů musí soud vést záznamy o nákladech řízení vzniklých v dané věci, včetně nákladů na přezkoumání případu.

Fáze občanskoprávního řízení, ve které se musí zaplatit fixní náklady.

Tyto náklady musí zaplatit předem účastník, který žádá o zahájení řízení nebo o provedení procesního úkonu:

 • Soudní poplatek,
 • kauce u kasační stížnosti,
 • kauce u návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání,
 • kauce u žádosti o obnovu řízení nebo navrácení lhůty,
 • náklady soudního exekutora za předání procesních písemností,
 • náklady na zveřejnění předvolání nebo oznámení v úřední publikaci Ametlikud Teadaanded or v novinách;
 • jiné náklady na přezkoumání případu v rozsahu stanoveném soudem.

Pokud soud nestanoví jinak, odměna pro znalce, tlumočníky a překladatele hradí předem účastník řízení, který podal návrh na náhradu nákladů řízení.

Soud rozhoduje s konečnou platností o náhradě nákladů, které je třeba uhradit, a o nákladech řízení, které je třeba uhradit v konečném rozhodnutí, nebo po vstupu konečného rozhodnutí v hlavním řízení v platnost.

Fixní náklady v trestních řízeních

Fixní náklady účastníků trestního řízení

Náklady stanovené účastníky Odkaz se otevře v novém okně.trestního řízení jsou potvrzeny trestním řádem, § 175–179, a jsou rozděleny na náklady řízení, zvláštní náklady, vedlejší náklady.

Pokud má účastník řízení několik právních zástupců nebo zástupců, odměny, které jim byly vyplaceny, budou zahrnuty do nákladů řízení v rozsahu, v němž nepřekročí přiměřenou výši odměny obvykle vyplácené jednomu právnímu zástupci nebo zástupci.

Jsou-li podezřelá nebo obviněná osoba hájena, nezbytné náklady na obhajobu budou zahrnuty do nákladů řízení. Nadměrné náklady, které by nevznikly, kdyby se právního zástupce podílel, nebudou zahrnuty do nákladů řízení.

Náklady vzniklé osobám, které nejsou účastníky řízení a které se týkají provádění odborných analýz, budou uhrazeny v souladu s podmínkami a pravidly stanovenými v zákoně o forenzních posudcích.

Fáze trestního řízení, ve které se musí uhradit fixní náklady

V případě osvobozujícího rozsudku hradí náklady řízení stát. V případě odsuzujícího rozsudku hradí náklady řízení odsouzený pachatel. V případě částečného zproštění viny hradí náklady stát v souladu s tím, do jaké míry byl obviněný zproštěn viny. Povinnost náhrady nákladů řízení vzniká po vstupu konečného rozhodnutí v platnost.

V případě zamítnutí občanskoprávního řízení jsou procesní náklady spojené se zajištěním občanskoprávní žaloby odškodněny obětí. Je-li občanskoprávní nárok přiznán v plném rozsahu, hradí náklady řízení související s uplatněním občanskoprávního nároku odsouzený pachatel nebo žalovaný. Je-li žaloba podána částečně, soud nahradí procesní náklady spojené se zajištěním občanskoprávního řízení mezi obětí a odsouzeným pachatelem nebo žalovaným, a to s přihlédnutím ke všem okolnostem. V případě, že dojde k odmítnutí přezkumu občanskoprávního nároku, hradí náklady řízení související s uplatněním občanskoprávního nároku stát.

Fixní náklady v ústavním řízení

V Estonsku nemohou podávat žádosti o přezkum ústavnosti jednotlivci. Náklady přezkumu nese státní rozpočet. Náklady na přibrání znalců v soudním řízení jsou placeny ze státního rozpočtu za stejných podmínek jako platby odměn pro znalce v občanskoprávních řízeních.

Fáze ústavního řízení, ve které se musí uhradit fixní náklady

V ústavním řízení nevznikají účastníkům řízení žádné fixní náklady.

Předběžné informace poskytované právními zástupci

Práva a povinnosti stran

Advokáti musí své klienty informovat o úplném rozsahu činností souvisejících s poskytováním právních služeb a o všech souvisejících nákladech. Osoba, která provozuje advokátní kancelář nebo advokáta, podává zákazníkovi počáteční cenovou nabídku a vysvětluje, jak k ní došlo.

Náklady týkající se účasti na řízení

Náklady, které musí nést úspěšný účastník řízení

Účastník řízení, který měl ve věci úspěch, nese náklady na náhradu zákonného zástupce nebo poradce, přičemž náklady, které soud považuje za přiměřené, nemusí nést účastník řízení, který neměl ve věci úspěch.

Náklady, které musí nést neúspěšný účastník řízení

Podle judikatury týkající se určení nákladů musí účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uhradit náklady řízení, které vznikly vítězné straně a které mohou zahrnovat:

 • Soudní poplatek,
 • bezpečnost;
 • náklady spojené se svědky, znalci, tlumočníky a překladateli, náklady na znalecké posudky prováděné nezávislými znalci, které se musí nahrazovat podle zákona o forenzním zkoumání,
 • náklady na zajištění listinných nebo fyzických důkazů,
 • náklady na ohledání, včetně nezbytných cestovních výdajů soudu,
 • náklady na dodání, postoupení a vydání procesních písemností,
 • náklady na určení hodnoty občanskoprávní věci,
 • náklady na právní zástupce a poradce účastníků řízení,
 • cestovní výdaje, poštovné, výdaje na komunikaci, ubytování a další podobné výdaje, které účastníkům řízení vzniknou v souvislosti s řízením,
 • ušlý výdělek nebo jiný ušlý stálý příjem účastníků řízení,
 • náklady přípravného řízení stanovené zákonem, nebyla-li žaloba podána později než šest měsíců od skončení přípravného řízení,
 • odměnu soudního exekutora za zajištění nároku a náklady na výkon soudního rozhodnutí o zajištění nároku,
 • odměnu soudního exekutora za doručení procesních dokumentů,
 • náklady na zpracování žádosti o procesní pomoc při placení nákladů řízení,
 • náklady zkráceného řízení o platebním rozkazu,
 • náklady na účast v dohodovacím řízení, pokud soud požádal účastníky řízení o účast podle § 4 odst. občanského soudního řádu nebo, je-li řízení povinné, smírčí řízení podle § 1 (4) zákona o smírčím řízení.

Ve prospěch účastníka řízení, které je odůvodněno náklady řízení, jsou jako účastník řízení uznány pouze nezbytné a přiměřené náklady.

Zdroje nákladů

Kde lze najít informace o zdrojích nákladů v Estonsku?

Právní základy pro stanovení nákladů jsou stanoveny v těchto právních aktech:

Ve kterých jazycích lze najít informace o zdrojích nákladů v Estonsku?

Informace o zdrojích nákladů jsou k dispozici v estonštině.

Anglické překlady estonských právních nástrojů, které uvádějí informace o nákladech a jejich zdrojích, jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce úředního věstníku Riigi Teataja.

Kde lze najít informace o mediaci?

Ministerstvo spravedlnosti odpovídá za provádění směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. Všeobecné dotazy k mediaci lze zaslat na e-mailovou adresu ministerstva: Odkaz se otevře v novém okně.Info@just.ee.

Smírčí řízení v občanských věcech je Odkaz se otevře v novém okně.upraveno zákonem o smírčím řízení, který stanoví práva a povinnosti mediátorů. zákon rovněž stanoví pokyny k provádění a vykonávání dohod, které byly uzavřeny za pomoci mediátora. Následující osoby mají podle zákona oprávnění vést smírčí řízení:

 • fyzické osoby pověřené účastníky řízení vedením tohoto řízení,
 • advokáti,
 • notáři;
 • v zákonem stanovených případech smírčí orgán státní správy nebo místní samosprávy.

Co se týče využití mediace v rodinném právu, Ministerstvo sociálních věcí podporuje rozvoj aktivit rodinných mediátorů. Internetové stránkyOdkaz se otevře v novém okně. Estonské asociace mediátorů obsahují informace jak v estonštině, tak v angličtině. Podobně Odkaz se otevře v novém okně.estonská unie pro blaho dítěte – neziskové sdružení na podporu práv dětí – poskytuje rodičům, kteří si přejí oddělení nebo rozvod, poradenství a vybízí je k tomu, aby využívali služeb smírčích osob za účelem ochrany zájmů svých dětí. Unie rovněž pořádá školení v oblasti rodinné mediace.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Internetová stránka věnovaná nákladům

Náklady spojené s soudním řízením a jeho výší závisí na druhu, trvání a složitosti případu. Primárními zdroji informací o nákladech souvisejících se soudním řízením jsou procesní řády upravující průběh řízení a zákon o státních poplatcích. Ministerstvo spravedlnosti vydává a spravuje oficiální publikace Odkaz se otevře v novém okně.Riigi Teataja (státní věstník), který umožňuje přístup k:

 • Zákonům a nařízením,
 • Dekretům prezidenta republiky,
 • Rozhodnutím Nejvyššího soudu a mezinárodním smlouvám,
 • Nařízením místních samospráv.

Riigi Teataja obsahuje oficiální konsolidované verze zákonů, nařízení vlády a nařízení vlády, ministerské vyhlášky, nařízení prezidenta Eesti Pank (Estonská centrální banka), nařízení národní volební komise, rozhodnutí Parlamentu, obecní a obecní řád a řád obcí a měst. Právní předpisy a další dokumenty zveřejňované v úředním věstníku jsou k dispozici od roku 1990.

Kde mohu najít informace o průměrné délce různých postupů?

Odkaz se otevře v novém okně.Internetové stránky soudů poskytují statistiky o řízeních u soudů prvního a druhého stupně od roku 1996.

Kde mohu najít informace o průměrných celkových nákladech na určité řízení?

 • Výše soudního poplatku, který se platí u konkrétního druhu řízení, je stanovena v zákoně Odkaz se otevře v novém okně.o státních poplatcích.
 • Odměny soudních exekutorů jsou stanoveny v zákoně o Odkaz se otevře v novém okně.soudních exekutorech.
 • K dispozici nejsou žádné statistiky o průměrných celkových nákladech na určité druhy řízení.

DPH

Jak jsou tyto informace poskytovány?

Odměny soudního exekutora podléhají DPH ve výši 20 %.

Aby bylo možno žádat o nahrazení DPH připočtené k nákladům řízení, musí žadatel potvrdit, že není plátcem DPH nebo že nemůže DPH získat zpět z jiných důvodů.

Jaké jsou platné sazby?

Od 1. července 2009 se v Estonsku uplatňuje sazba 20 % DPH.

Právní pomoc

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti civilní soudnictví

Státní podpora je jednou z metod poskytování podpory a řízení o poskytnutí státní podpory v občanskoprávním řízení se řídí jednacím řádem občanského soudního řádu.

Žádná procesní podpora není poskytnuta fyzické osobě, pokud:

 1. očekává se, že náklady řízení nepřesáhnou dvojnásobek průměrného měsíčního příjmu žadatele o procesní podporu vypočteného na základě průměrného měsíčního příjmu za čtyři měsíce, který předcházel podání žádosti, po odečtení daní a povinného pojištění a částky stanovené pro zákonné vyživovací povinnosti, jakož i přiměřených nákladů na bydlení a dopravu;
 2. žadatel o procesní podporu může nést náklady řízení na úkor svého stávajícího a nejsnadněji prodávaného majetku, který lze podle zákona uzavřít;

Při posuzování ekonomické situace žadatele se přihlíží k jeho aktivům a příjmům, jakož i k majetku rodinných příslušníků, kteří s nimi rovněž žijí, počet jejich pozůstalých, přiměřené náklady na bydlení a další přiměřené okolnosti.

Další podmínky spojené s poskytováním právní pomoci obětem

Stát může poskytnout procesní pomoc v souladu s ustanoveními občanského soudního řádu. druhy právní pomoci zaručené státem a podmínky a pravidla pro získání právní pomoci tohoto druhu jsou upraveny Odkaz se otevře v novém okně.zákonem o státní právní pomoci.

Právní pomoc se poskytuje fyzické osobě s bydlištěm v době podání žádosti o právní pomoc v Estonské republice nebo v jiném členském státě Evropské unie nebo osobě, která je státním příslušníkem Estonské republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, s výjimkou případu uvedeného v pododdílu (2) tohoto oddílu. Pro účely určení bydliště pro účely tohoto zákona se čl. 62 Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1–32). Právní pomoc se poskytuje jakékoli jiné fyzické osobě pouze tehdy, vyplývá-li ze závazné mezinárodní povinnosti Estonska.

Důvody pro zamítnutí státní právní pomoci jsou uvedeny v oddíle 7Odkaz se otevře v novém okně. zákona o státní právní pomoci.

Více informací o státní právní pomoci naleznete na internetových stránkách estonské Odkaz se otevře v novém okně.advokátní komory.

Další podmínky týkající se přiznání právní pomoci podezřelým a stíhaným

Podmínky pro poskytnutí právní pomoci podezřelým nebo obviněným jsou stejné jako podmínky pro oběti.

Bezplatná soudní řízení

Základ pro osvobození od placení státních poplatků a pro snížení státních poplatků je uveden v kapitole 3 Odkaz se otevře v novém okně.zákona o státních poplatcích.

Ve kterých případech musí poražená strana uhradit náklady vítězné strany?

Soud pro občanskoprávní věci, v rozsudku nebo v usnesení, kterým se končí řízení, stanoví rozdělení nákladů řízení mezi účastníky řízení. Soud případně uvede část nákladů řízení vynaložených kteroukoli ze stran. Jestliže vyšší soud rozsudek změní nebo vynese rozsudek nový, aniž by vrátil věc k novému projednání, musí, pokud je to nutné, odpovídajícím způsobem upravit rozdělení nákladů řízení.

Soud rozhodne o částce řízení, která má být uhrazena za náklady řízení ve prospěch účastníka řízení, která je odůvodněna podstatou řízení:

 1. v rozsudku nebo v řízení, kterým se končí řízení, nebo
 2. po ukončení soudního řízení nařízením, kterým se stanoví procesní náklady.

Poskytnutí procesní pomoci, včetně právní pomoci, nevylučuje ani neomezuje povinnost příjemce poskytnout náhradu nákladů druhé strany na základě soudního smíru. Strana, vůči níž bylo rozhodnutí vydáno, nese plnou výši nákladů řízení, i když je tato strana osvobozena od procesních nákladů nebo jí byla poskytnuta procesní podpora na náklady řízení.

V případě, že žaloba bude podána, je žalovaný povinen uhradit náhradu nákladů řízení, v souvislosti s nímž je žalobce osvobozen od daně nebo který je povinen zaplatit ve splátkách, a to úměrně k části řízení, ve vztahu k níž se opatření přijímá.

Pokud soudní smír vstoupí v platnost nebo soud prohlásil za vykonatelné okamžitě, věřitel se může odvolat k soudnímu exekutorům za účelem výkonu rozhodnutí. Není-li lhůta k dobrovolnému výkonu exekučního titulu v soudním rozhodnutí stanovena, určí jej soudní vykonavatel. Tato doba nesmí být kratší než 10 dní a nesmí překročit 30 dní. S souhlasem nákupčího může soudní vykonavatel nařídit dobu dobrovolného výkonu exekučního titulu po dobu delší než 30 dnů.

Honoráře odborníků

Pokud soud nestanoví jinak, zaplatí znalec, v rozsahu stanoveném soudem, účastníka řízení, který o náhradu nákladů řízení požádal. Předloží-li návrh oba účastníci sporu nebo předvolá-li soud znalce, rozdělí se náklady mezi účastníky rovným dílem.

Znalec je placen hodinovou sazbou stanovenou nařízením vlády v mezích hodinové sazby stanovené hodinovou sazbou. Odborný znalecký posudek činí 10–40násobek minimální hodinové sazby. Při stanovování hodinové sazby, která se má platit, soud zohlední:

 • kvalifikaci znalce,
 • míru složitosti práce,
 • všechny účelně vynaložené náklady při použití nutných prostředků,
 • jakékoli zvláštní okolnosti, za kterých znalec požadovanou práci vykonal.

Výdaje související s přípravou a shromážděním znaleckého posudku jsou rovněž hrazeny, včetně nezbytných výdajů na materiál a zařízení, které byly do studie použity, až do výše 20 % nákladů odborníka, jakož i nákladů na cestu a nezbytných nákladů vyplývajících ze soudního řízení, zejména nákladů na ubytování a stravu.

Soud, v jehož řízení znalec vystupoval, svým rozhodnutím určí, jaká odměna se mu vyplatí a jaké náklady se budou nahrazovat.

Odborníci jsou odměňováni pouze na požádání. Splnil-li znalec své povinnosti, soud zaplatí splatnou odměnu bez ohledu na to, zda účastníci řízení zaplatili náklady předem, nebo zda jim soud nařídil náklady nahradit.

Náklady na forenzní služby prováděné státním orgánem a náklady na odborný subjekt jsou stanoveny ve kriminalistickém zařízení.

Odměnu pro znalce a výdaje související s vyhotovením znaleckého posudku veřejnoprávní forenzní institucí tvoří součást nákladů řízení a neúspěšná strana sporu je nahrazuje úspěšné straně stejným způsobem, jako se nahrazují ostatní náklady řízení.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Mimosoudním tlumočníkům, kteří se účastní soudního řízení, se vyplácí hodinová sazba za tlumočení v rozmezí 2–40násobku minimální hodinové mzdy. Překladatelé dostávají odměnu za stránku překladu, která činí až 20násobek minimální hodinové mzdy. Minimální mzda za hodinu se stanoví nařízením vlády.

Soud, v jehož řízení tlumočník nebo překladatel vystupoval, svým rozhodnutím určí, jaká odměna se mu zaplatí a jaké náklady se budou nahrazovat.

Při stanovování hodinových sazeb, které se mají vyplácet, soud zohlední kvalifikaci tlumočníka nebo překladatele, míru složitosti práce, všechny vzniklé nevyhnutelné náklady a zvláštní okolnosti, za kterých bylo tlumočení nebo překlad vyžadováno.

Tlumočník má rovněž nárok na náhradu cestovních výdajů a dalších výdajů vzniklých v důsledku soudního řízení, zejména nákladů na ubytování a stravování.

Tlumočníci a překladatelé jsou odměňováni pouze na požádání. Soud zaplatí tlumočníkovi nebo překladateli splatnou odměnu bez ohledu na to, zda účastníci řízení zaplatili náklady předem, nebo zda byla náhrada nákladů účastníkům nařízena soudem.

Odměny tlumočníků a překladatelů tvoří součástí nákladů řízení a neúspěšný účastník je nahrazuje úspěšnému účastníkovi stejným způsobem, jako se nahrazují ostatní náklady řízení.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 28/08/2019