Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Trovy konania - Estónsko

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Na tejto stránke nájdete informácie o trovách konania v Estónsku.


Trovy konania

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Advokáti

Odmeny právnych poradcov nie sú v Estónsku regulované.

Právnici

Odmeny právnikov nie sú v Estónsku regulované.

Advokáti

Odmeny advokátov nie sú v Estónsku regulovaná.

Súdni exekútori

Odkaz sa zobrazí v novom okneOdmeny súdnych exekútorov sú v Estónsku regulované zákonom o súdnych exekútoroch. Odmena súdneho exekútora môže pozostávať z odmeny za začatie konania, hlavnej odmeny za konanie a ďalšej odmeny za činnosti spojené s exekúciou. Exekútor si môže účtovať poplatky aj za poskytovanie inej exekučnej činnosti.

Právnici

Odmeny advokátov nie sú v Estónsku regulované – stanovujú sa na základe dohody s klientom. Osoba prevádzkujúca právnickú firmu alebo advokát predložia klientovi počiatočnú cenovú ponuku a vysvetlia mu, ako dospeli k tomuto údaju. Klient uhrádza nevyhnutné výdavky, ktoré vynaložil advokát alebo osoba prevádzkujúca právnickú firmu pri poskytovaní právnych služieb.

Fixné náklady

Fixné náklady pre strany v občianskoprávnych konaniach

Stanovené trovy súdnych konaní v občianskoprávnych konaniach sú stanovené v oddieloch 139 – 144 Odkaz sa zobrazí v novom okneobčianskeho súdneho poriadku a trovy súdnych konaní a mimosúdnych trov konania. Súdne poplatky sú štátne poplatky, náklady na kauciu a preskúmanie. V každom prípade musí súd viesť záznamy o procesných nákladoch, ktoré vznikli v danom prípade, vrátane nákladov na preskúmanie veci.

Fáza občianskoprávneho konania, v ktorej musia byť uhradené fixné náklady

Účastník, ktorý žiada o začatie konanie alebo o vykonanie procesného úkonu, musí vopred uhradiť tieto trovy:

 • poplatok štátu,
 • kaucia pri kasácii,
 • kauciu pri žiadosti o zrušenie kontumačného rozsudku;
 • poplatok za obnovu konania alebo obnovu lehoty,
 • náklady súdneho exekútora na doručenie procesných listín;
 • náklady na uverejnenie predvolaní alebo oznámení v úradnej publikácii Ametlikud Teadaanded alebo v novinách,
 • iné náklady na preskúmanie prípadu v rozsahu stanovenom súdom.

Ak súd nerozhodne inak, odmeny pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov musia byť vopred uhradené stranou konania, ktorá podala žiadosť, ktorej dôsledkom vznikli náklady.

Súd rozhodne s konečnou platnosťou o náhrade a trovách konania, ktoré sa majú nahradiť, a o trovách konania, ktoré sa majú uhradiť v konečnom rozhodnutí alebo po nadobudnutí účinnosti konečného rozhodnutia vo veci samej.

Fixné trovy v trestných konaniach

Fixné trovy účastníkov v trestných konaniach

Náklady, ktoré účastníci Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestného konania určia, sa hradia z Trestného poriadku, § 175 – 179 a sú rozdelené do nákladov na konania, osobitných nákladov, vedľajších nákladov.

Ak má účastník konania niekoľko obhajcov alebo právnych zástupcov, zahrnú sa ich odmeny medzi trovy konania, ak neprekročia primeranú úroveň odmeny uhrádzanej jednému obhajcovi alebo právnemu zástupcovi.

Ak sa obvinený alebo obžalovaný obhajuje sám, nutné náklady obhajoby sa zahrnú do trov konania. Nadmerné náklady, ktoré by v prípade prítomnosti obhajcu nevznikli, sa do trov konania nezahrnú.

Náklady, ktoré vznikli osobám, ktoré nie sú účastníkmi konania, a ktoré súvisia s vypracovaním odborného posudku, sa nahradia v súlade s podmienkami a pravidlami stanovenými v zákone o forenznom vyšetrovaní.

Fáza trestného konania, v rámci ktorej sporné strany musia platiť fixné náklady

V prípade oslobodzujúceho rozsudku hradí trovy konania štát. V prípade usvedčenia uhrádza procesné náklady odsúdený páchateľ. V prípade čiastočne oslobodzujúceho rozsudku hradí trovy konania štát v takej miere, v akej bol obžalovaný oslobodený spod obžaloby. Povinnosť uhradiť trovy konania vzniká v okamihu, keď konečné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Ak je občianskoprávna žaloba zamietnutá, procesné náklady týkajúce sa zabezpečenia občianskoprávneho konania uhrádza obeť. Ak je občianskoprávnej žalobe plne vyhovené, procesné náklady týkajúce sa zabezpečenia občianskoprávneho konania uhrádza odsúdený páchateľ alebo obžalovaný. Ak je občianskoprávnej žalobe vyhovené čiastočne, súd rozdelí procesné náklady týkajúce sa zabezpečenia občianskoprávneho konania medzi obeť a odsúdeného páchateľa alebo obžalovaného, pričom sa zohľadňujú všetky okolnosti. V prípade zamietnutia preskúmania občianskoprávnej žaloby procesné náklady týkajúce sa zabezpečenia občianskoprávneho konania uhrádza štát.

Fixné náklady v ústavných konaniach

V Estónsku nie sú povolené individuálne žiadosti o ústavné preskúmanie. Náklady na preskúmanie sú kryté zo štátneho rozpočtu. Náklady na zapojenie odborníkov do súdnych konaní sú kryté zo štátneho rozpočtu za rovnakých podmienok ako pri platbách poplatkov pre znalcov v občianskoprávnych konaniach.

Fáza ústavných konaní, v ktorej musia byť uhradené fixné náklady

V ústavných súdnych konaniach nevznikajú stranám sporu žiadne fixné náklady.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti strán

Advokáti sú povinní informovať svojich klientov o plnom rozsahu činností týkajúcich sa poskytovania právnych služieb a o všetkých súvisiacich nákladoch. Osoba prevádzkujúca právnickú firmu alebo advokát predložia klientovi počiatočnú cenovú ponuku a vysvetlia mu, ako dospeli k tomuto údaju.

Trovy týkajúce sa účasti na konaní

Trovy úspešného účastníka konania

Úspešný účastník znáša tie náklady na odmenu právneho zástupcu alebo poradcu, ktoré súd považuje za účelne vynaložené a ktoré nemusí nahradiť neúspešný účastník konania.

Trovy neúspešného účastníka konania

Podľa judikatúry o určení výšky trov konania účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, musí nahradiť trovy konania, ktoré vznikli účastníkovi konania, ktorý vo veci nemal úspech a ktoré môžu zahŕňať:

 • poplatok štátu,
 • bezpečnosť;
 • náklady spojené so svedkami, znalcami, tlmočníkmi a prekladateľmi, ako aj náklady spojené so znaleckým posudkom vykonaným osobou, ktorá nie je účastníkom konania (podľa zákona o súdnych znalcoch);
 • náklady na získanie listinných a materiálnych dôkazov,
 • náklady na inšpekcie vrátane nevyhnutných cestovných výdavkov súdu,
 • výdavky spojené s vypracovaním, doručovaním alebo náhradným doručovaním písomností;
 • náklady na určenie hodnoty občianskoprávnej veci,
 • výdavky zástupcov a poradcov účastníkov konania;
 • cestovné a poštovné výdavky, výdavky na komunikáciu, ubytovanie a ďalšie podobné výdavky, ktoré znášajú účastníci v spojení s konaním;
 • náhrada ušlej mzdy alebo iného stáleho príjmu;
 • náklady na prípravné konanie stanovené zákonom, pokiaľ žaloba nebola podaná neskôr ako šesť mesiacov po ukončení prípravného konania,
 • odmena súdneho exekútora za zabezpečenie opatrenia a náklady na vykonanie rozhodnutia o zabezpečení opatrenia,
 • odmenu súdneho exekútora za doručenie súdnych listín;
 • náklady na spracovanie žiadosti o finančnú pomoc pri úhrade trov konania;
 • trovy zrýchleného konania o platobnom rozkaze;
 • náklady na účasť na zmierovacom konaní, ak súd požiadal účastníkov konania o účasť podľa § 4 (4) Občianskeho súdneho poriadku, alebo ak je konanie povinné, zmierovacie konanie pred začatím súdneho konania podľa § 1 (4) zákona o mediácii.

V prospech účastníka konania, ktorý je oprávnený na náhradu trov konania, sa za účastníka konania považujú len nevyhnutné a primerané trovy.

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov v Estónsku?

Právne základy na určenie nákladov sú stanovené v týchto právnych aktoch:

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Estónsku?

Informácie sú dostupné v estónčine.

Anglické preklady estónskych právnych predpisov s informáciami o trovách konaní sú k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite Štátneho vestníka (Riigi Teataja)

Kde nájdem informácie o mediácii?

Ministerstvo spravodlivosti je zodpovedné za vykonávanie smernice 2008/52/ES o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach. Všeobecné otázky týkajúce sa mediácie možno zasielať na adresu Ministerstva spravodlivosti Odkaz sa zobrazí v novom okneInfo@just.ee.

Mediácia v občianskoprávnych veciach a práva a povinnosti mediátorov Odkaz sa zobrazí v novom oknesú upravené zákonom o mediácii. zákon obsahuje aj ustanovenia o vykonateľnosti a plnení dohôd uzavretých prostredníctvom mediácie. Činnosti mediátora môžu podľa zákona vykonávať tieto osoby:

 • fyzické osoby poverené mediáciou účastníkmi sporu;
 • advokáti;
 • notári;
 • v prípadoch uvedených v zákone o mediácii štátny alebo samosprávny mediačný orgán;

Pokiaľ ide o využívanie mediácie najmä v rodinných záležitostiach, ministerstvo sociálnych vecí podporuje rozvoj činností rodinných mediátorov. Webová lokalitaOdkaz sa zobrazí v novom okne Estónskej asociácie mediátorov ponúka informácie o mediácii v estónčine aj angličtine. Aj Odkaz sa zobrazí v novom okneEstónske združenie pre starostlivosť o deti – neziskové združenie podporujúce práva detí – poskytuje poradenstvo rodičom, ktorí plánujú súdnu rozluku alebo rozvod, a nabáda ich, aby na ochranu záujmov svojich detí využívali služby mediátorov. Združenie organizuje aj školenia v oblasti rodinnej mediácie.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webová stránka obsahujúca informácie o trovách

Náklady súvisiace so súdnym konaním a ich výška závisia od typu, trvania a zložitosti prípadu. Hlavným zdrojom informácií o trovách súdneho konania sú procesné kódexy a zákon o štátnych poplatkoch. Ministerstvo spravodlivosti vydáva a spravuje Štátny vestník ( Odkaz sa zobrazí v novom okneRiigi Teataja), ktorý poskytuje prístup k:

 • Zákonom a nariadeniam;
 • Dekrétom prezidenta republiky;
 • Rozhodnutiam Najvyššieho súdu a medzinárodným zmluvám;
 • Nariadeniam miestnej správy.

Štátny vestník (Riigi Teataja) obsahuje aj oficiálne konsolidované znenia zákonov, nariadení a príkazov vlády, nariadení ministrov, nariadení guvernéra Estónskej banky (Eesti Pank) a rozhodnutí štátnej volebnej komisie. Právne predpisy a iné dokumenty uverejnené v štátnom vestníku sú k dispozícii od roku 1990.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite súdov sú uvedené štatistické údaje týkajúce sa konaní na súdoch prvého a druhého stupňa od roku 1996.

Kde nájdem informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho konania?

 • Výška súdneho poplatku, ktorá sa má zaplatiť pri konkrétnom type konania, je uvedená v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o štátnych poplatkoch.
 • Informácie o odmenách súdnych exekútorov sú uvedené v zákone o Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdnych exekútoroch.
 • Nie sú k dispozícii žiadne štatistiky o priemerných celkových trovách konkrétneho typu konania.

DPH

Ako sa tieto informácie poskytujú?

Odmeny súdnych exekútorov podliehajú DPH vo výške 20 %.

Aby bola možné požiadať o vrátenie DPH zo súdnych trov, žiadateľ musí potvrdiť, že nie je platiteľom DPH, alebo že nemôže DPH získať späť z nejakých iných dôvodov.

Aké sú príslušné sadzby?

Od 1. júla 2009 je sadzba HDP 20 %.

Právna pomoc

Uplatniteľná hranica príjmu v oblasti občianskoprávneho súdnictva

Štátna právna pomoc je jednou z metód poskytovania pomoci a konanie o poskytnutí štátnej pomoci v občianskoprávnych konaniach sa riadi rokovacím poriadkom občianskeho súdneho poriadku.

Žiadna procesná pomoc sa neposkytne fyzickej osobe, ak:

 1. očakáva sa, že náklady na konanie nepresiahnu dvojnásobok priemerného mesačného príjmu žiadateľa v prípade procesnej pomoci vypočítanej na základe priemerného mesačného príjmu počas štyroch mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti, mínus dane a povinné poistenie a sumy stanovenej na zákonnú vyživovaciu povinnosť, ako aj primerané náklady na bývanie a dopravu;
 2. žiadateľ o procesnú pomoc môže znášať náklady konania na náklady svojich existujúcich a najľahšie predaných aktív, do ktorých možno v súlade so zákonom pristúpiť;

Pri posudzovaní hospodárskej situácie žiadateľa sa berú do úvahy jeho aktíva a príjmy a majetok rodinných príslušníkov, ktorí s nimi žijú aj, počet ich pozostalých, primerané náklady na bývanie a iné primerané okolnosti.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci pre obete

Typy právnej pomoci zaručenej štátom a podmienky a pravidlá získania právnej pomoci tohto charakteru sa upravujú v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o štátnej právnej pomoci.

Právna pomoc sa poskytuje fyzickej osobe s bydliskom v čase podania žiadosti o právnu pomoc v Estónskej republike alebo v inom členskom štáte Európskej únie, alebo ktorá je štátnym príslušníkom Estónskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, okrem prípadu uvedeného v pododdiele (2) tohto oddielu. Na účely určenia bydliska na účely tohto aktu článok 62 Európskeho parlamentu a Rady o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1 – 32). Právna pomoc sa poskytuje akejkoľvek inej fyzickej osobe len vtedy, ak vyplýva zo záväznej medzinárodnej povinnosti Estónska.

Dôvody na odmietnutie poskytnutia právnej pomoci sú stanovené v § 7Odkaz sa zobrazí v novom okne zákona o štátnej právnej pomoci.

Viac informácií o poskytovaní právnej pomoci nájdete na webovej lokalite estónskej Odkaz sa zobrazí v novom okneadvokátskej komory.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci podozrivým a obžalovaným

Podmienky vzťahujúce sa na poskytovanie právnej pomoci podozrivým alebo obžalovaným sú rovnaké, ako v prípade obetí.

Bezplatné súdne konanie

Základy pre oslobodenie od platenia štátnych poplatkov a za zníženie štátnych poplatkov sú uvedené v kapitole 3 Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o štátnych poplatkoch.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Súd konajúci v občianskych veciach uvedie v rozsudku alebo v uznesení, ktorým sa konanie končí, rozdelenie trov konania medzi účastníkmi konania. Súd v prípade potreby uvedie podiel nákladov konania, ktoré má znášať jedna alebo druhá strana. Ak súd vyššieho stupňa doplní rozsudok, alebo vynesie nový rozsudok bez odovzdania veci na nové konanie, súd musí, ak je to nevyhnutné, zodpovedajúcim spôsobom upraviť rozdelenie procesných nákladov.

Súd rozhodne o výške trov konania v prospech účastníka konania, ktorý je odôvodnený podstatou sporu:

 1. rozsudkom alebo konaním, ktorým sa ukončuje konanie, alebo
 2. po ukončení súdneho konania nariadením, ktorým sa stanovujú trovy konania.

Poskytnutie procesnej pomoci vrátane právnej pomoci nevylučuje ani neobmedzuje povinnosť príjemcu uhradiť náklady druhej zmluvnej strany na základe súdneho zmieru. Strana, voči ktorej bolo rozhodnutie prijaté, znáša celé trovy konania, aj keď je účastník konania oslobodený od trov konania alebo mu bola poskytnutá procesná pomoc na trovy konania.

V prípade urovnania sporu súd pristupuje k odporcovi v konaní o trovách konania, v ktorých je žalobca oslobodený od dane alebo ktorý je povinný zaplatiť v splátkach, úmerne k časti konania, v súvislosti s ktorou sa koná.

Ak súdny zmier nadobudol účinnosť alebo súd vyhlásil za vykonateľný bezodkladne, veriteľ sa môže obrátiť na súdneho exekútora s cieľom výkonu rozhodnutia. Ak lehota na dobrovoľné vykonanie exekučného príkazu v súdnom rozhodnutí nie je pridelená, určí ho súdny exekútor. Táto lehota nesmie byť kratšia ako 10 dní a nesmie presiahnuť 30 dní. Exekútor môže nariadiť lehotu na dobrovoľné vykonanie exekučného titulu na obdobie presahujúce 30 dní.

Honoráre pre odborníkov

Ak súd neurčí inak, znalec uhradí v rozsahu, ktorý určí súd, strana, ktorá požiadala o náhradu trov konania. Ak obe strany podali žiadosť, alebo ak súd predvolá znalca, náklady musia byť rozdelené rovnako medzi obe strany.

Znalcom sa vypláca hodinová sadzba stanovená nariadením vlády v rámci hodinovej sadzby stanovenej podľa hodinovej sadzby. Poplatok za odbornú analýzu je 10 – 40-násobok minimálnej hodinovej sadzby. Pri určovaní hodinovej sadzby na vyplatenie súd zohľadňuje tieto skutočnosti:

 • kvalifikácia znalca;
 • mieru zložitosti práce,
 • akékoľvek nevyhnutné náklady, ktoré vznikli pri využívaní potrebných prostriedkov,
 • akékoľvek špeciálne okolnosti, v ktorých znalec vykonával požadovanú prácu.

Výdavky spojené s prípravou a zhromaždením znaleckého posudku sa tiež uhrádzajú, vrátane potrebných výdavkov na materiály a zariadenia použité na štúdiu, do maximálnej výšky 20 % výdavkov znalca, ako aj náklady na cestovné a potrebné výdavky spojené so súdnym konaním, najmä náklady na ubytovanie a stravu.

O výške odmeny znalca a jeho výdavkoch rozhoduje súd, ktorých znalca ustanovil.

Znalci sú odmeňovaní iba na základe žiadosti. Ak znalec vykonal svoju povinnosť, súd vyplatí patričnú odmenu bez ohľadu na to, či strany sporu uhradili preddavky nákladov, alebo či platba nákladov stranami bola nariadená súdom.

Náklady na forenzné služby, ktoré vykonáva štátny orgán, a náklady na odborný orgán sú stanovené vo forenzných zariadeniach.

Odmeny znalcom a výdavky týkajúce sa vykonania znaleckého posudku štátnym forenzným ústavom sú súčasťou trov konania a neúspešný účastník ich uhrádza rovnako ako v prípade iných trov konania.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Mimosúdnym tlmočníkom, ktorí sa zúčastňujú súdnych konaní, sa vypláca hodinová odmena za tlmočenie v rozpätí 2 až 40-násobku minimálnej štátnej hodinovej mzdy. Prekladateľom sa vypláca odmena za stranu prekladu, ktorá je maximálne 20-násobkom minimálnej hodinovej mzdy. Minimálna mzda na hodinu sa stanoví nariadením vlády republiky.

Odmeny tlmočníkov a prekladateľov a úhrada nákladov sú určené rozhodnutím toho istého súdu, ktorý prizval prekladateľa alebo tlmočníka.

Pri určení hodinových sadzieb súd zohľadňuje kvalifikáciu tlmočníka alebo prekladateľa, zložitosť práce, nevyhnutné náklady a osobitné podmienky, za ktorých boli tlmočenie alebo preklad vyžiadané.

Tlmočník má tiež nárok na náhradu cestovných výdavkov a iných výdavkov, ktoré vznikli v dôsledku súdneho konania, najmä nákladov na ubytovanie a stravovanie.

Tlmočníci a prekladatelia sú odmeňovaní iba na základe žiadosti. Súd vyplatí odmenu tlmočníkovi alebo prekladateľovi bez ohľadu na to, či strany konania uhradili preddavky nákladov, alebo či platba nákladov stranami bola nariadená súdom.

Odmeny tlmočníkov a prekladateľov sú súčasťou trov konania a neúspešný účastník ich úspešnému účastníkovi uhrádza rovnako ako v prípade iných trov konania.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 28/08/2019