Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Koszty postępowania - Estonia

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

Na tej stronie przedstawiono informacje na temat kosztów postępowania w Estonii.


Koszty postępowania

Przepisy regulujące opłaty pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych

Radcy prawni

Opłaty doradców prawnych nie są regulowane w Estonii.

Prawnicy

Opłaty adwokackie nie są regulowane w Estonii.

Barristers (Baristeriai)

Opłaty wnoszone przez adwokatów nie są regulowane w Estonii.

Komornicy

Link otworzy się w nowym oknieOpłaty komornicze są uregulowane w Estonii ustawą o komornikach. Na opłatę pobieraną przez komornika może składać się opłata za wszczęcie postępowania, opłata główna z tytułu prowadzenia postępowania oraz opłata dodatkowa z tytułu czynności egzekucyjnych. Komornik jest również uprawniony do pobierania opłaty za wykonywanie zawodu.

Prawnicy

Opłaty za działania adwokackie nie są regulowane w Estonii – jest to określone w umowie z klientem. Osoba prowadząca kancelarię adwokacką lub adwokat czyni pierwotną ofertę cenową skierowaną do klienta i wyjaśnia, w jaki sposób uzyskano tę wartość. Klient zwraca niezbędne wydatki poniesione przez adwokata lub osobę prowadzącą kancelarię prawną w toku świadczenia usług prawnych.

Koszty stałe

Koszty stałe stron w postępowaniu cywilnym

Koszty ustalone dla stron w postępowaniu cywilnym określa się w Link otworzy się w nowym okniekodeksie postępowania cywilnego, w art. 139 – 144, oraz w kosztach postępowania sądowego i w postępowaniu pozasądowym. Opłaty sądowe są opłatami określanymi przez państwo, za kaucją i kosztami przeglądu. W każdym przypadku sąd powinien prowadzić rejestr poniesionych w danym przypadku kosztów postępowania, w tym również kosztów rozpatrzenia sprawy.

Etap postępowania cywilnego, na którym strony muszą uiścić koszty stałe

Następujące opłaty muszą zostać uiszczone z góry przez stronę postępowania wnioskującą o wszczęcie postępowania lub wykonanie czynności procesowej:

 • opłatę skarbową;
 • opłata od skargi kasacyjnej;
 • opłata od sprzeciwu od wyroku zaocznego;
 • opłata za wznowienie postępowania lub przywrócenie terminu;
 • koszty doręczenia pism sądowych przez komorników;
 • koszty ogłaszania wezwań lub ogłoszeń w urzędowej publikacji Ametlikud Teadaanded lub w gazecie;
 • inne koszty badania sprawy w zakresie określonym przez sąd.

O ile sąd nie postanowi inaczej, wynagrodzenie biegłych, tłumaczy ustnych i pisemnych jest wypłacane z góry przez stronę postępowania, która złożyła wniosek, w wyniku której zostały poniesione koszty.

Sąd orzeka ostatecznie o zwrocie kosztów i kosztach postępowania, które mają zostać zwrócone, a także o kosztach postępowania, jakie mają zostać poniesione w ostatecznej decyzji lub po wejściu w życie ostatecznej decyzji w sprawie głównej.

Koszty stałe w postępowaniu karnym

Koszty stałe stron w postępowaniu karnym

Koszty określone przez strony Link otworzy się w nowym okniepostępowania karnego znajdują potwierdzenie w kodeksie postępowania karnego, w § 175-179, oraz w podziale na koszty postępowania, koszty szczególne, koszty dodatkowe.

Jeżeli strona postępowania posiada kilku radców prawnych lub przedstawicieli, wypłacane im wynagrodzenie jest uwzględniane w kosztach postępowania, ponieważ nie przekracza rozsądnego poziomu wynagrodzenia wypłacanego zwykle jednemu przedstawicielowi lub pełnomocnikowi.

Jeżeli podejrzany lub oskarżony broni się sam, niezbędne koszty obrony zostaną uwzględnione w kosztach postępowania. Nadmierne koszty, które nie zostałyby poniesione, gdyby nie uczestniczyli doradcy, nie zostaną uwzględnione w kosztach postępowania.

Koszty poniesione przez osoby niebędące stronami postępowania i związane z przeprowadzeniem analiz ekspertów zostaną zwrócone zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w ustawie o badaniu kryminalistyki.

Etap postępowania karnego, na którym strony muszą uiścić koszty stałe

W przypadku wydania wyroku uniewinniającego państwo pokrywa koszty procesu. W przypadku wyroku skazującego koszty procesu pokrywa oskarżony. W przypadku częściowego uniewinnienia koszty są zwracane przez państwo zgodnie z zakresem, w jakim oskarżony został uniewinniony. Obowiązek zwrotu kosztów postępowania powstaje po uprawomocnieniu się decyzji końcowej.

W przypadku oddalenia pozwu adhezyjnego ofiara pokrywa koszty postępowania związane z zabezpieczeniem powództwa cywilnego. Oskarżony lub pozwany pokrywa koszty procesu mające związek z zabezpieczeniem powództwa cywilnego, jeśli powództwo cywilne zostało uwzględnione w całości. Jeżeli powództwo cywilne jest w części spełnione, sąd dzieli koszty postępowania związane z zabezpieczeniem powództwa cywilnego między ofiarą a sprawcą lub stroną pozwaną, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. W przypadku odmowy przyjęcia powództwa państwo pokrywa koszty procesu mające związek z zabezpieczeniem powództwa cywilnego.

Koszty stałe w postępowaniu konstytucyjnym

W Estonii osobom fizycznym nie przysługuje prawo do wystąpienia ze skargą konstytucyjną. Koszty skargi konstytucyjnej są pokrywane z budżetu państwa. Koszty związane z udziałem specjalistów w postępowaniach sądowych są pokrywane z budżetu państwa na takich samych warunkach jak wypłaty wynagrodzeń biegłych w postępowaniu cywilnym.

Etap postępowania konstytucyjnego, na którym należy uiścić koszty stałe

W postępowaniu konstytucyjnym strony nie ponoszą żadnych kosztów stałych.

Informacje wstępne, których powinni udzielić zastępcy prawni

Prawa i obowiązki stron

Adwokat ma obowiązek powiadomienia klienta o pełnym zakresie czynności związanych ze świadczeniem usług prawnych oraz o wszystkich związanych z tym kosztach. Osoba prowadząca kancelarię adwokacką lub adwokat czyni pierwotną ofertę cenową skierowaną do klienta i wyjaśnia, w jaki sposób uzyskano tę wartość.

Koszty uczestnictwa w postępowaniu

Koszty, które ponosi strona wygrywająca

Strona wygrywająca ponosi koszty wynagrodzenia przedstawiciela prawnego lub radcy prawnego, które sąd uznał za rozsądne, a nieponiesione przez stronę przegrywającą.

Koszty, które ponosi strona przegrywająca

Zgodnie z orzecznictwem dotyczącym ustalenia kosztów strona przegrywająca musi zwrócić koszty poniesione przez stronę wygrywającą, co może obejmować:

 • opłatę skarbową;
 • bezpieczeństwa;
 • koszty związane z udziałem świadków, biegłych i tłumaczy, a także koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy przez osobę, która nie jest stroną postępowania, o ile koszty te podlegają zwrotowi na podstawie przepisów ustawy o ekspertyzach z zakresu medycyny sądowej;
 • koszty związane z uzyskaniem dowodów z dokumentów i dowodów rzeczowych;
 • koszty związane z przeprowadzeniem oględzin, w tym niezbędne koszty podróży poniesione przez sąd;
 • koszty związane z doręczeniem, przekazaniem oraz wydaniem pism procesowych;
 • koszty związane z określeniem wartości przedmiotu sporu w postępowaniu cywilnym;
 • koszty związane z udziałem zastępców prawnych lub doradców uczestników postępowania;
 • koszty podróży, usług pocztowych, komunikacyjnych, zakwaterowania oraz inne podobne wydatki poniesione przez uczestników postępowania w związku z postępowaniem;
 • utracone wynagrodzenie lub inne utracone dochody stałe uczestników postępowania;
 • koszty postępowania przedsądowego przewidziane przez prawo, chyba że pozew został złożony po upływie sześciu miesięcy od zakończenia postępowania przedsądowego;
 • opłatę pobieraną przez komornika za zabezpieczenie powództwa oraz koszty wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia;
 • opłatę pobieraną przez komornika za doręczanie pism procesowych;
 • koszty związane z rozpoznaniem wniosku o przyznanie pomocy na pokrycie kosztów procesu;
 • koszty postępowania o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu przyspieszonym;
 • koszty udziału w postępowaniu pojednawczym, jeżeli sąd zażądał, aby strony uczestniczyły w postępowaniu zgodnie z sekcją 4 (4) kodeksu postępowania cywilnego lub, jeżeli postępowanie jest obowiązkowe, postępowanie pojednawcze na podstawie sekcji 1 (4) ustawy o postępowaniu pojednawczym.

Za stronę postępowania, która jest uzasadniona w odniesieniu do kosztów postępowania, uznaje się jedynie koszty niezbędne i rozsądne za stronę postępowania.

Źródła kosztów

Gdzie zdobyć informacje na temat regulacji prawnych dotyczących kosztów w Estonii?

Podstawy prawne ustalania kosztów określa się w następujących aktach prawnych:

W jakich językach można uzyskać informacje o regulacjach prawnych dotyczących kosztów w Estonii?

Informacje na temat regulacji prawnych dotyczących kosztów są dostępne w języku estońskim.

Tłumaczenia na język angielski estońskich przepisów prawnych zawierających informacje o kosztach oraz podstawach ich naliczania są dostępne na stronie Link otworzy się w nowym oknieinternetowej estońskiego dziennika urzędowego Riigi Teataja.

Gdzie można odnaleźć informacje o mediacji?

Ministerstwo Sprawiedliwości jest odpowiedzialne za wdrożenie dyrektywy 2008/52/WE w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. Ogólne pytania dotyczące mediacji można kierować na adres poczty elektronicznej Ministerstwa Sprawiedliwości: Link otworzy się w nowym oknieInfo@just.ee.

Postępowanie pojednawcze w sprawach cywilnych zostało Link otworzy się w nowym oknieuregulowane ustawą o postępowaniu pojednawczym, która zawiera przepisy określające prawa i obowiązki mediatorów, a także przedstawia wytyczne dotyczące realizacji i egzekwowania warunków ugody zawartej za pośrednictwem mediatora. Ustawa ta stanowi, że postępowanie pojednawcze może przeprowadzić:

 • osoba fizyczna, której strony postępowania powierzyły przeprowadzenie postępowania pojednawczego;
 • adwokat;
 • notariusze;
 • w przypadkach wskazanych w ustawie – rządowy lub samorządowy organ pojednawczy.

Ministerstwo Spraw Społecznych zachęca do rozwijania działalności mediatorów rodzinnych, zwłaszcza w odniesieniu do mediacji w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Strona internetowaLink otworzy się w nowym oknie estońskiego Stowarzyszenia Mediatorów zawiera informacje zarówno w języku estońskim, jak i angielskim. Podobnie, Link otworzy się w nowym oknieEstońska Unia na rzecz Dzieci – stowarzyszenie o celu niezarobkowym, wspierające prawa dziecka – oferuje porady rodzicom pragnącym odseparować lub rozwodzie i zachęca ich do korzystania z usług rozjemców w celu ochrony interesów dziecka. Estońska Unia na rzecz Dobra Dziecka organizuje także szkolenia z zakresu mediacji rodzinnej.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje na temat kosztów?

Strona internetowa zawierająca informacje na temat kosztów

Koszty związane z postępowaniem sądowym oraz ich wysokość zależą od rodzaju, czasu trwania i złożoności sprawy. Głównym źródłem informacji na temat kosztów związanych z postępowaniem sądowym są kodeksy postępowań oraz ustawa o opłatach skarbowych. Ministerstwo Sprawiedliwości wydaje i zarządza oficjalną publikacją Link otworzy się w nowym oknieRiigi Teataja (Dziennik Urzędowy), która zapewnia dostęp do:

 • Ustaw i rozporządzeń;
 • Dekretów prezydenta Republiki Estońskiej;
 • Orzeczeń Sądu Najwyższego i umów międzynarodowych; oraz
 • Rozporządzeń organów samorządu terytorialnego.

Riigi Teataja zawiera skonsolidowane wersje ustaw, rozporządzeń i rozporządzeń rządowych, rozporządzeń ministerialnych, rozporządzeń Prezesa Eesti Pank (Banku Estonii), rozporządzeń w sprawie krajowych komisji wyborczych, decyzji Parlamentu, rozporządzeń rad miejskich i rad miejskich oraz rozporządzeń władz miejskich i miejskich. Ustawodawstwo oraz inne dokumenty publikowane w Riigi Teataja są dostępne począwszy od 1990 r.

Gdzie można znaleźć informacje na temat średniego czasu trwania różnych procedur?

Na stronie Link otworzy się w nowym oknieinternetowej sądów publikowane są statystyki postępowań przed sądami pierwszej i drugiej instancji począwszy od roku 1996.

Gdzie można znaleźć informacje o średnich łącznych kosztach danego postępowania?

VAT

W jaki sposób informacje te są udzielane?

Opłaty komornicze podlegają opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej według stawki 20 %.

W celu otrzymania zwrotu podatku VAT doliczonego do kosztów procesu, wnioskodawca musi potwierdzić, że nie jest zarejestrowanym płatnikiem VAT lub że odzyskanie kwoty podatku VAT jest z innych przyczyn niemożliwe.

Jakie są stosowane stawki?

Od 1 lipca 2009 r. obowiązująca w Estonii stawka podatku VAT wynosi 20 %.

Pomoc prawna

Próg dochodów obowiązujący w sprawach cywilnych

Państwowa pomoc prawna jest jedną z metod przyznawania pomocy, a procedura udzielania pomocy państwa w postępowaniu cywilnym jest regulowana przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Osobie fizycznej nie udziela się żadnej pomocy proceduralnej, jeżeli:

 1. nie przewiduje się, że koszty postępowania przekroczą dwukrotność średnich miesięcznych dochodów wnioskodawcy, obliczonych na podstawie średniego miesięcznego dochodu z czterech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, pomniejszonego o podatki i obowiązkowe ubezpieczenie oraz kwoty przewidzianej na zobowiązania w zakresie obsługi prawnej, a także uzasadnionych kosztów zakwaterowania i transportu;
 2. osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy proceduralnej może ponieść koszty postępowania ze szkodą dla istniejących i najłatwiej sprzedawanych aktywów, które zgodnie z prawem mogą zostać zawarte;

Przy ocenie sytuacji gospodarczej osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową uwzględnia się jej aktywa i dochody oraz majątek członków rodziny, którzy również żyją z nimi, liczbę osób pozostałych przy życiu, rozsądne koszty zakwaterowania oraz inne rozsądne okoliczności.

Pozostałe warunki przyznawania pomocy prawnej ofiarom przestępstw

Państwo może przyznać pomoc proceduralną zgodnie z kodeksem postępowania Link otworzy się w nowym okniecywilnego.

Pomoc prawna jest przyznawana osobie fizycznej, która przebywa w momencie składania wniosku o pomoc prawną w Republice Estońskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub która jest obywatelem Republiki Estońskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem przypadku określonego w podsekcji (2) niniejszej sekcji. Do celów określenia miejsca zamieszkania do celów niniejszej ustawy, art. 62 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 351 z 20.12.2012, s. 1 – 32). Pomoc prawna jest przyznawana każdej innej osobie fizycznej tylko wtedy, gdy wynika ona z wiążącego zobowiązania międzynarodowego na rzecz Estonii.

Podstawy odmowy udzielenia przez państwo pomocy prawnej są określone w sekcji 7Link otworzy się w nowym oknie ustawy o państwowej pomocy prawnej.

Więcej informacji na temat państwowej pomocy prawnej można znaleźć na stronie internetowej Estońskiej Link otworzy się w nowym oknieIzby Adwokackiej.

Inne warunki uzyskania pomocy prawnej przez podejrzanych i oskarżonych

Warunki mające zastosowanie do przyznania pomocy prawnej podejrzanym lub oskarżonym są takie same jak w przypadku ofiar.

Bezpłatne postępowania sądowe

Podstawy zwolnienia z opłat państwowych i obniżenia opłat koncesyjnych są wymienione w rozdziale 3 Link otworzy się w nowym oknieustawy o opłatach skarbowych.

Kiedy strona przegrywająca musi pokryć koszty poniesione przez stronę wygrywającą?

Sąd orzekający w sprawach cywilnych, w wyroku lub w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, określa podział kosztów procesowych między strony postępowania. Sąd wskazuje, w stosownych przypadkach, część kosztów postępowania, jaka ma zostać poniesiona przez każdą ze stron. W przypadku gdy sąd wyższej instancji zmienia wyrok lub wydaje nowy wyrok, nie przekazując sprawy do ponownego rozpatrzenia, dokonuje on też – o ile to konieczne – stosownej zmiany w zakresie podziału kosztów procesu.

Sąd rozstrzyga o wysokości postępowania, które ma zostać wniesione na pokrycie kosztów postępowania, na rzecz strony postępowania, która jest uzasadniona co do istoty postępowaniem:

 1. w orzeczeniu lub w postępowaniu kończącym postępowanie, lub
 2. po zakończeniu postępowania sądowego – rozporządzeniem ustalającym koszty postępowania.

Przyznanie pomocy proceduralnej, w tym pomocy prawnej, nie wyklucza ani nie ogranicza obowiązku zwrotu przez beneficjenta kosztów poniesionych przez drugą stronę na podstawie ugody sądowej. Strona, przeciwko której została wydana decyzja, ponosi w całości koszty postępowania, nawet jeżeli strona zwolniona jest z kosztów postępowania lub jeżeli została przyznana pomoc procesowa na pokrycie kosztów postępowania.

W przypadku rozstrzygnięcia sporu sąd traktuje stronę pozwaną w kosztach postępowania, w odniesieniu do którego powód jest zwolniony lub zobowiązany do zapłaty w ratach, proporcjonalnie do części postępowania, w ramach której toczy się postępowanie.

Jeżeli ugoda sądowa weszła w życie lub sąd niezwłocznie stwierdził wykonalność orzeczenia, wierzyciel może odwołać się do komornika sądowego w celu wykonania orzeczenia. Jeżeli nie został wyznaczony termin dobrowolnego wykonania nakazu egzekucyjnego, jest on ustalany przez komornika. Okres ten nie może być krótszy niż 10 dni i nie może przekraczać 30 dni. Za zgodą nabywcy komornik sądowy może zarządzić dobrowolne wykonanie dokumentu egzekucyjnego na okres dłuższy niż 30 dni.

Wynagrodzenie ekspertów

Jeżeli sąd nie określi inaczej, biegły wypłaci, w zakresie określonym przez sąd, stronę, która wniosła o pokrycie kosztów. Koszty są dzielone równo między strony, jeśli wniosek składają obie strony lub jeśli sąd wzywa biegłego.

Ekspertowi wypłaca się stawkę godzinową określoną w rozporządzeniu rządu w ramach limitu stawki godzinowej określonej w stawce godzinowej. Wynagrodzenie eksperta z tytułu analizy ekspertów wynosi 10-40-krotność minimalnej stawki godzinowej. Określając należną stawkę godzinową, sąd bierze pod uwagę:

 • kwalifikacje biegłego;
 • stopień złożoności zadania;
 • wszelkie niedające się uniknąć koszty poniesione w związku z zastosowaniem niezbędnych środków;
 • wszelkie szczególne okoliczności, w jakich biegły prowadził wymagane czynności.

Wydatki związane z przygotowaniem i montażem opinii ekspertów są również zwracane, w tym z niezbędnych wydatków na materiały i obiekty wykorzystywane do opracowania, maksymalnie do 20 % wydatków na eksperta, a także na koszty podróży i niezbędne wydatki związane z procesem, w szczególności na koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Kwota wynagrodzenia biegłego oraz wysokość poniesionych przez niego kosztów podlegających zwrotowi są określane w postanowieniu sądu, który powołał biegłego.

Eksperci otrzymują wynagrodzenie tylko na wniosek. Jeśli biegły wywiązał się z obowiązku, sąd wypłaca należne wynagrodzenie niezależnie od tego, czy strony wpłaciły zaliczkę na poczet kosztów oraz czy sąd nakazał stronom pokryć koszty.

Koszty usług kryminalistycznych świadczonych przez organ państwowy oraz koszt organu eksperckiego są określone w sprzęcie kryminalistycznym.

Wynagrodzenia i wydatki biegłych związane z przeprowadzeniem ekspertyzy przez publiczny zakład medycyny sądowej są częścią kosztów procesu i są zwracane stronie wygrywającej przez stronę przegrywającą w taki sam sposób, w jaki zwracane są koszty procesu.

Wynagrodzenia tłumaczy pisemnych i ustnych

Pozasądowym tłumaczom ustnym uczestniczącym w postępowaniu sądowym przysługuje wynagrodzenie za każdą godzinę tłumaczenia, odpowiadające od 2- do 40-krotności minimalnej krajowej stawki godzinowej. Wynagrodzenie tłumaczy pisemnych płatne jest według stawki za stronę tłumaczenia, której maksymalna wysokość jest równa 20-krotności minimalnej stawki godzinowej. Płaca minimalna na godzinę jest ustalana w drodze rozporządzenia rządu Republiki.

Wynagrodzenie tłumaczy oraz wysokość kosztów podlegających zwrotowi określa postanowienie sądu, który powołał tłumacza.

Ustalając należną stawkę godzinową sąd bierze pod uwagę kwalifikacje tłumacza, stopień złożoności zadania, wszelkie niedające się uniknąć poniesione koszty oraz szczególne okoliczności, w jakich wykonywane było tłumaczenie.

Tłumacz będzie również uprawniony do zwrotu kosztów podróży i innych kosztów związanych z postępowaniem sądowym, w szczególności kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Tłumacze ustni i pisemni otrzymują wynagrodzenie tylko na wniosek. Sąd wypłaca wynagrodzenie należne tłumaczom niezależnie od tego, czy strony wpłaciły zaliczkę na poczet kosztów oraz czy sąd nakazał stronom pokryć koszty.

Wynagrodzenie tłumaczy stanowi część kosztów procesu, w związku z czym jest zwracane stronie wygrywającej przez stronę przegrywającą w taki sam sposób, w jaki zwracane są koszty procesu.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 28/08/2019