Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesvedības izmaksas - Igaunija

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesvedības izmaksām Igaunijā.


Tiesvedības izmaksas

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Advokāti

Igaunijā netiek regulēta maksa par juriskonsultu.

Juristi

Igaunijā advokāta pakalpojumi netiek regulēti.

Advokāti

Igaunijas tiesību akti netiek regulēti.

Tiesu izpildītāji

Saite atveras jaunā logāTiesu izpildītāju nodevas Igaunijā regulē Tiesu izpildītāju likums. Tiesu izpildītāja maksa var būt maksa par procedūras uzsākšanu, pamatsumma un papildu maksa par izpildes pasākumiem. Tiesu izpildītājam ir arī tiesības iekasēt samaksu par profesionāla pakalpojuma sniegšanu.

Juristi

Advokātu honorāri Igaunijā netiek regulēti — tas ir noteikts klienta līgumā. Persona, kas vada advokātu biroju vai advokātu, piedāvā klientam sākotnējo cenas piedāvājumu un izskaidro, kā šis skaitlis tika iegūts. Klients atlīdzina nepieciešamos izdevumus, kas advokātam vai personai, kura vada juridisko biroju, rodas, sniedzot juridiskos pakalpojumus.

Fiksētās izmaksas

Fiksētās izmaksas civiltiesvedībā

Tiesvedības procesa dalībnieku noteiktās izmaksas ir noteiktas Saite atveras jaunā logāCivilprocesa kodeksā, 139.-144. pantā, kā arī tiesāšanās un ārpustiesas izmaksu segšanai. Tiesas nodevas ir valsts nodevas, drošības nauda un pārskatīšanas izmaksas. Katrā gadījumā tiesai ir jāreģistrē tiesvedības procedūras izmaksas, tostarp izmaksas par lietas izskatīšanu.

Kurā civilās tiesvedības stadijā jāsedz fiksētās izmaksas

Puse, kas pieprasa uzsākt tiesvedību vai veikt procesuālas darbības, avansā samaksā šādas izmaksas:

 • valsts nodeva;
 • drošība par kasācijas instanci;
 • drošības nauda, lai iesniegtu aizmugurisku spriedumu;
 • nodrošinājumu procedūras atsākšanai vai pilnvaru termiņa atiestatīšanu;
 • tiesu izpildītāju izmaksas par procesuālo dokumentu pārsūtīšanu;
 • izmaksas, kas rodas, publicējot pavēstes vai paziņojumus oficiālajā izdevumā Ametud Teadard vai laikrakstā;
 • citas lietas izskatīšanas izmaksas, ciktāl to nosaka tiesa.

Ja vien tiesas noteikumos nav paredzēts citādi, atlīdzība par ekspertiem, tulkiem un tulkotājiem vispirms ir jāsamaksā procesā iesaistītajai pusei, kura ir iesniegusi pieteikumu, kā rezultātā radušās izmaksas.

Tiesa galīgi pieņem lēmumu atlīdzināt izdevumus, kā arī atlīdzināmās procesuālās izmaksas, kā arī procedūras izmaksas, kas jāpiešķir galīgajā lēmumā vai pēc tam, kad stājies spēkā galvenās lietas galīgais lēmums.

Fiksētās izmaksas krimināltiesvedībā

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem kriminālajā tiesvedībā

Saite atveras jaunā logāKriminālprocesa dalībnieku noteiktās izmaksas sedz saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksu, 175. — 179. punktu, un tās sadala procedūru izmaksās, īpašās izmaksās, papildu izmaksās.

Ja procesā iesaistītajai pusei ir vairāki skaitāmi vai pārstāvji, viņiem izmaksātā atlīdzība tiks iekļauta procedūras izmaksās, jo tā nepārsniedz saprātīgu atlīdzības līmeni, ko parasti maksā vienam padomdevējam vai pārstāvim.

Ja aizdomās turētā vai apsūdzētā persona sevi aizstāv, nepieciešamās aizstāvības izmaksas tiks iekļautas procesuālajās izmaksās. Pārmērīgas izmaksas, kas nebūtu radušās, ja piedalītos juriskonsults, netiks iekļautas procesuālajās izmaksās.

Izmaksas, kas rodas personām, kuras nav procesā iesaistītās puses un kas ir saistītas ar ekspertu veikto analīžu veikšanu, tiks atlīdzinātas saskaņā ar kriminālistikas pārbaudes aktā paredzētajiem nosacījumiem un noteikumiem.

Krimināltiesvedības stadija, kurā procesa dalībniekiem jāsamaksā fiksētās izmaksas

Attaisnošanas gadījumā valsts atlīdzina procesuālās izmaksas. Notiesājošā sprieduma gadījumā procesuālās izmaksas atlīdzina notiesātais likumpārkāpējs. Daļējas attaisnošanas gadījumā valsts atlīdzina tiesāšanās izdevumus atbilstīgi tam, kādā mērā apsūdzētais ir attaisnots. Pienākums atmaksāt procedūras izmaksas rodas, tiklīdz ir stājies spēkā galīgais lēmums.

Ja civilprasība tiek noraidīta, procesuālās izmaksas, kas saistītas ar civilās darbības nodrošināšanu, atlīdzina cietušais. Ja civilprasība ir pilnībā izpildīta, procesuālās izmaksas, kas saistītas ar civilās darbības nodrošināšanu, atlīdzina notiesātais likumpārkāpējs vai atbildētājs. Ja civilprasība ir izpildīta daļēji, tiesa sadala procesuālās izmaksas, kas saistītas ar civilprasības nodrošināšanu starp cietušo un notiesāto vai atbildētāju, ņemot vērā visus apstākļus. Atsakoties pārskatīt civilprasību, valsts atlīdzina procesuālās izmaksas, kas saistītas ar civilās darbības nodrošināšanu.

Fiksētās izmaksas konstitucionālā tiesvedībā

Igaunijā personām nav atļauts izvirzīt prasības par konstitūcijas pārskatīšanu. Pārskatīšanas izmaksas sedz no valsts budžeta. Izmaksas, kas saistītas ar speciālistu iesaistīšanu tiesas procesos, sedz no valsts budžeta ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecībā uz ekspertu honorāriem civillietās.

To konstitucionālo procedūru posms, kurās ir jāsedz pastāvīgās izmaksas

Konstitucionālajā tiesvedībā tiesvedības procesa dalībniekiem nav radušās pastāvīgas izmaksas.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Iesaka informēt savus klientus par visu to darbību klāstu, kas saistītas ar juridisko pakalpojumu sniegšanu un visām ar to saistītajām izmaksām. Persona, kas vada advokātu biroju vai advokātu, piedāvā klientam sākotnējo cenas piedāvājumu un izskaidro, kā šis skaitlis tika iegūts.

Procesa dalības izmaksas

Izmaksas, kas jāsedz uzvarētājai pusei

Lietā uzvarējusī puse sedz izmaksas, kas saistītas ar atlīdzību par likumīgo pārstāvi vai padomdevēju par izmaksām, kuras tiesa uzskata par pamatotām un kuras nesedz zaudētāja puse.

Izmaksas, kas jāsedz zaudētājai pusei

Saskaņā ar judikatūru, kas attiecas uz izmaksu noteikšanu, zaudējusī puse atlīdzina uzvarējušai pusei radušās izmaksas, kas var ietvert:

 • valsts nodeva;
 • drošība;
 • izmaksas, kas saistītas ar lieciniekiem, ekspertiem, tulkiem un tulkotājiem, kā arī eksperta veiktās analīzes izmaksas, ko veic persona, kas nav procesā iesaistītā puse un kas jāatlīdzina saskaņā ar Tiesu ekspertīzes likumu;
 • izmaksas, kas saistītas ar dokumentāru un fizisku pierādījumu iegūšanu;
 • pārbaudes izmaksas, ieskaitot tiesā radušās nepieciešamās ceļa izmaksas;
 • procesuālo dokumentu iesniegšanas, nosūtīšanas un izdošanas izmaksas;
 • civillietas vērtības noteikšanas izmaksas;
 • izmaksas, kas saistītas ar procesā iesaistīto pušu pārstāvjiem un padomdevējiem;
 • ceļa, pasta, saziņas, izmitināšanas izdevumi un citi līdzīgi izdevumi, kas pusēm radušies saistībā ar tiesvedību;
 • ieņēmumi vai citi pastāvīgi ienākumi, ko procesā iesaistītās puses nav saņēmušas;
 • tiesas procesa izmaksas, kas noteiktas tiesību aktos, izņemot gadījumus, kad prasība iesniegta vēlāk kā sešus mēnešus pēc pirmstiesas procedūras beigām;
 • tiesu izpildītāja maksu par darbības nodrošināšanu un nolēmuma par darbības nodrošināšanu izmaksas;
 • tiesu izpildītāja maksu par procesuālo dokumentu izsniegšanu;
 • procedūras palīdzības pieteikuma izskatīšanas izmaksas, kas saistītas ar procesuālajām izmaksām;
 • izmaksas, kas saistītas ar paātrināto maksājuma rīkojuma procedūru;
 • izmaksas par piedalīšanos samierināšanas procedūrās, ja tiesa ir pieprasījusi pusēm piedalīties Civilprocesa kodeksa 4 (4). pantā vai, ja tiesvedība ir obligāta, pirmstiesas samierināšanas procedūrām saskaņā ar Samierināšanas likuma 1 (4) pantu.

Par labu lietas dalībniekam, kas ir pamatots attiecībā uz tiesvedības izmaksām, par lietas pusi atzīst tikai nepieciešamās un pamatotās izmaksas.

Izmaksu avots

Kur es varu atrast informāciju par izmaksu avotiem Igaunijā?

Juridiskais pamats izmaksu noteikšanai ir noteikts šādos tiesību aktos:

Kādās valodās var iegūt informāciju par Igaunijas izmaksu avotiem?

Informācija par izmaksu avotiem pieejama igauņu valodā.

Saite atveras jaunā logāOficiālā laikraksta tīmekļa vietnē “Riigi Teataja” ir pieejami Igaunijas tiesību aktu tulkojumi angļu valodā, kuros sniegta informācija par izmaksām un to avotiem.

Kur atrast informāciju par mediāciju?

Tieslietu ministrija ir atbildīga par Direktīvas 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās īstenošanu. Vispārīgos jautājumus par mediāciju var nosūtīt Tieslietu ministrijas e-pasta adresei: Saite atveras jaunā logāInfo@just.ee.

Samierināšanas procedūru civillietās Saite atveras jaunā logāreglamentē samierināšanas likums, kurā ir noteiktas mediatoru tiesības un pienākumi, kā arī paredzētas vadlīnijas nolīgumu īstenošanai un izpildei, kas noslēgti ar mediatora palīdzību. Saskaņā ar minēto aktu ir tiesības veikt samierināšanas procedūru:

 • fiziska persona, kurai lietas dalībnieki ir uzticējuši uzdevumu vadīt procesu;
 • Attornes-at-at-law;
 • notāri;
 • likumā noteiktajā gadījumā valsts vai pašvaldības samierināšanas struktūra.

Attiecībā uz mediācijas izmantošanu ģimenes tiesību jomā Sociālo lietu ministrija veicina ģimenes starpnieku darbību attīstību. Saite atveras jaunā logāIgaunijas Starpnieku asociācijas tīmekļa vietnē ir informācija gan igauņu, gan angļu valodā. Tāpat arī Saite atveras jaunā logāIgaunijas Bērnu labklājības savienība — bezpeļņas organizācija, kas atbalsta bērnu tiesības — piedāvā konsultācijas vecākiem, kuri vēlas šķirt vai šķirties, un mudina viņus izmantot samierinātāju pakalpojumus, lai aizsargātu viņu bērnu intereses. Savienība organizē arī apmācību mediācijas jomā ģimenes lietās.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Tīmekļa vietne par izmaksām

Ar tiesvedību saistītās izmaksas un to apmērs ir atkarīgs no lietas veida, ilguma un sarežģītības. Galvenais informācijas avots par izmaksām, kas saistītas ar tiesvedību, ir kodi, kas regulē tiesvedību un likums par valsts nodevām. Tieslietu ministrija izdod un pārvalda oficiālo publikāciju Saite atveras jaunā logāRiigi Teataja (Valsts vēstnesis), kas nodrošina piekļuvi:

 • Akti un noteikumi;
 • Republikas prezidenta dekrēti;
 • Augstākās tiesas lēmumi un starptautiski nolīgumi;
 • Vietējie valdības noteikumi.

Riigi Teataja satur oficiālu aktu konsolidētās versijas, valdības noteikumus un rīkojumus, ministrijas noteikumus, Eesti Pank (Igaunijas Banka) priekšsēdētāja noteikumus, Valsts vēlēšanu komitejas noteikumus, Parlamenta lēmumus, pašvaldību un pilsētas padomes noteikumus un pašvaldību un pilsētu valdības noteikumus. Tiesību akti un citi dokumenti, kas publicēti laikrakstā “State Gazette”, ir pieejami kopš 1990. gada.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Tiesu tīmekļa Saite atveras jaunā logāvietne sniedz statistikas datus par tiesvedību pirmās un otrās instances tiesās kopš 1996. gada.

Kur atrast informāciju par noteikta veida procesa vidējām kopējām izmaksām?

 • Valsts nodeva, kas jāmaksā par konkrētu tiesvedības veidu, ir noteikta Saite atveras jaunā logāValsts nodevu likumā.
 • Tiesu izpildītāju nodevas ir noteiktas Saite atveras jaunā logāTiesu izpildītāju likumā.
 • Nav pieejami statistikas dati par vidējām kopējām izmaksām konkrētu procedūru veidiem.

PVN

Kā tiek sniegta šī informācija?

Arī tiesu izpildītāju honorāri ir apliekami ar PVN ar 20 % likmi.

Lai atlīdzinātu procedūras izmaksām pievienoto PVN, deklarētājam ir jāapstiprina, ka tas nav reģistrēts kā PVN maksātājs vai nav spējīgs atgūt PVN jebkura cita iemesla dēļ.

Kādas ir piemērojamās likmes?

2009. gada 1. jūlijs PVN likme Igaunijā ir 20 %.

Juridiskā palīdzība

Piemērojamais ienākumu slieksnis civiltiesību jomā

Valsts juridisko palīdzību ir viena no atbalsta piešķiršanas metodēm, un procedūru valsts atbalsta piešķiršanai civilprocesā reglamentē Civilprocesa kodeksa reglaments.

Procesuālu palīdzību fiziskai personai nepiešķir, ja:

 1. nav paredzams, ka tiesvedības izmaksas divkāršotu pieteikuma iesniedzēja vidējo mēneša ienākumu par procesuālo atbalstu, kas aprēķināts, pamatojoties uz mēneša vidējiem ienākumiem četru mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas, atņemot nodokļus un obligāto apdrošināšanu un summu, kas paredzēta juridiskās uzturēšanas saistībām, kā arī saprātīgas mājokļa un transporta izmaksas;
 2. procedūras atbalsta pieteikuma iesniedzējs var segt tiesvedības izmaksas uz viņa esošo un visvieglāk pārdoto aktīvu rēķina, kas saskaņā ar tiesību aktiem var tikt noslēgti;

Novērtējot pieteikuma iesniedzēja ekonomisko stāvokli, ņem vērā tā aktīvus un ienākumus, kā arī ģimenes locekļu, kuri arī dzīvo kopā ar viņiem, īpašumu, izdzīvojušo personu skaitu, saprātīgas mājokļu izmaksas un citus saprātīgus apstākļus.

Citi nosacījumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu cietušajiem

Valsts var piešķirt procesuālo palīdzību saskaņā ar Civilprocesa kodeksu. valsts garantētās juridiskās palīdzības veidus un šāda veida juridiskās palīdzības saņemšanas nosacījumus reglamentē Saite atveras jaunā logāValsts juridiskās palīdzības likums.

Juridisko palīdzību sniedz fiziskai personai, kura dzīvo Igaunijas Republikā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai kas ir Igaunijas Republikas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, izņemot gadījumu, kas minēts šīs iedaļas (2) punktā. Lai noteiktu dzīvesvietu šā Akta mērķiem, Eiropas Parlamenta un Padomes 62. pants par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 351, 20.12.2012., 1. lpp. — 32). Juridisko palīdzību jebkurai citai fiziskai personai piešķir tikai tad, ja tā izriet no Igaunijas saistoša starptautiska pienākuma.

Valsts juridiskās palīdzības atteikšanas pamatojums ir izklāstīts Saite atveras jaunā logā Valsts juridiskās palīdzības likuma 7. iedaļā.

Vairāk par valsts juridisko palīdzību varat izlasīt Igaunijas Saite atveras jaunā logāAdvokātu kolēģijas tīmekļa vietnē.

Citi nosacījumi attiecībā uz juridiskās palīdzības piešķiršanu aizdomās turētajiem un atbildētājiem

Nosacījumi, kas piemērojami, piešķirot juridisko palīdzību aizdomās turētajiem vai atbildētājiem, ir tādi paši kā cietušajiem.

Bezmaksas tiesvedība

Pamats atbrīvojumam no valsts nodevas maksāšanas un valsts nodevu samazināšanai ir minēts Saite atveras jaunā logāValsts nodevu likuma 3. nodaļā.

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Tiesa, kas izskata civillietas, sprieduma vai procesa noslēguma daļā, nosaka procesuālo izmaksu sadalījumu starp tiesvedības pusēm. Tiesa attiecīgā gadījumā norāda tiesvedības izmaksu daļu, kas jāsedz kādai no pusēm. Ja augstāka tiesa groza spriedumu vai pieņem jaunu spriedumu, neatsaucoties uz jaunu lietas izskatīšanu, tiesa vajadzības gadījumā attiecīgi groza procesa izmaksu sadalījumu.

Tiesa lemj par tiesvedības izmaksām, kas maksājamas par procesa izmaksām, par labu lietas dalībniekam, kuru pamato lietas izskatīšanas rezultāti:

 1. spriedumā vai tiesvedībā, kas izbeidz tiesvedību, vai
 2. pēc tiesvedības pabeigšanas ar regulu, ar ko nosaka procedūras izmaksas.

Procesuālā palīdzība, tostarp juridiskā palīdzība, neizslēdz vai neierobežo saņēmēja pienākumu atlīdzināt otras puses izmaksas, pamatojoties uz izlīgumu. Puse, pret kuru lēmums tika pieņemts, sedz tiesvedības izmaksas pilnībā, pat ja puse ir atbrīvota no procedūras izmaksām vai tai ir piešķirts procedūras atbalsts tiesvedības izmaksu segšanai.

Izpildot prasību, tiesa piespriež apsūdzētajam tiesvedības izmaksas, attiecībā uz kurām prasītājs ir atbrīvots vai maksā pa daļām, proporcionāli tiesvedības daļai, attiecībā uz kuru tiek veikti pasākumi.

Ja izlīgums ir stājies spēkā vai tiesa ir pasludinājusi par izpildāmu nekavējoties, kreditors var vērsties pie tiesu izpildītāja par nolēmuma izpildi. Ja tiesas nolēmuma brīvprātīgas izpildes termiņš tiesas lēmumā nav noteikts, to nosaka tiesu izpildītājs. Termiņš nav īsāks par 10 dienām un nepārsniedz 30 dienas. Ar uzpircēja piekrišanu tiesu izpildītājs var izdot rīkojumu par izpildes dokumenta brīvprātīgas izpildes periodu uz laiku, kas pārsniedz 30 dienas.

Ekspertu atalgojums

Ja tiesa nenosaka citādi, eksperts maksā, ciktāl to nosaka tiesa, puse, kas iesniegusi pieteikumu par tiesāšanās izdevumiem. Ja abas puses iesniedz pieteikumu vai ja tiesa lūdz ekspertu, izmaksas sadala vienlīdzīgi starp pusēm.

Ekspertam maksā stundas likmi, kas noteikta ar valdības regulu, stundas likmes robežās, kas noteikta ar stundas likmi. Eksperta analīzes maksa ir 10–40 reizes lielāka par minimālo stundas likmi. Nosakot stundas likmi, tiesa ņem vērā šādus aspektus:

 • eksperta kvalifikācijas;
 • darba sarežģītības pakāpi;
 • nenovēršamās izmaksas, kas radušās, izmantojot nepieciešamos līdzekļus;
 • visi īpašie apstākļi, kādos eksperts ir veicis nepieciešamo darbu.

Atlīdzina arī izdevumus, kas saistīti ar eksperta atzinuma sagatavošanu un montāžu, tostarp izdevumus par pētījumiem nepieciešamajiem materiāliem un iekārtām, ne vairāk kā 20 % no eksperta izdevumiem, kā arī ceļa izdevumiem un izdevumiem, kas radušies izmēģinājuma rezultātā, jo īpaši uzturēšanās un ēdināšanas izmaksām.

Atlīdzību ekspertam un eksperta izdevumus, kas jāsedz ekspertam, nosaka ar tās pašas tiesas nolēmumu, kurā eksperts ir iesaistīts.

Eksperti saņem atlīdzību tikai pēc pieprasījuma. Ja eksperts ir izpildījis savas saistības, tiesa samaksā maksājamo summu neatkarīgi no tā, vai procesa puses ir iepriekš samaksājušas izmaksas vai arī ir pasūtītas attiecīgo pušu izmaksas.

Tiesu ekspertīžu izmaksas, ko veic valsts iestāde, un ekspertu struktūras izmaksas ir noteiktas tiesu medicīnas iekārtās.

Ekspertu honorāri un izdevumi, kas saistīti ar ekspertu veiktu novērtējumu valsts tiesu ekspertīzē, ir daļa no procesuālajām izmaksām, un lietas dalībnieks tos atlīdzina tādā pašā veidā kā procedūras izmaksas.

Tulkotāju un tulku honorāri

Ārpustiesas tulkiem, kas piedalās tiesas procesos, maksā stundas maksu par mutisko tulkošanu no 2 līdz 40 reizēm no minimālās valsts stundas algas. Tulkotājiem maksā nodevu par tulkojuma lapu, kas ir ne vairāk kā 20 reizes lielāka par minimālo stundas samaksu. Minimālo algu stundā nosaka ar Republikas valdības regulu.

Maksa, kas jāmaksā tulkiem vai tulkotājiem, un atlīdzināmās izmaksas nosaka tās pašas tiesas nolēmums, kurā ir iesaistīts tulks vai tulkotājs.

Nosakot stundas likmes, tiesa ņem vērā tulka vai tulkotāja kvalifikāciju, darba sarežģītību, radušās neizbēgamās izmaksas un īpašos apstākļus, kādos ir nepieciešama mutiskā vai rakstiskā tulkošana.

Tulkam arī būs tiesības saņemt ceļa izdevumu atlīdzinājumu un citus izdevumus, kas radušies tiesvedības rezultātā, jo īpaši ēdināšanas un ēdināšanas izmaksas.

Tulkus un tulkotājus atlīdzina tikai pēc pieprasījuma. Tiesa maksā nodevu, kas jāmaksā tulkam vai tulkotājam neatkarīgi no tā, vai procesa puses ir iepriekš samaksājušas izmaksas vai arī piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Tulku un tulkotāju honorāri ir daļa no procesuālajām izmaksām, un zaudējusī puse tos atlīdzina tādā pašā veidā kā procedūras izmaksas.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 28/08/2019