Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Trovy konania - Grécko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Na tejto stránke sa uvádzajú informácie o súdnych trovách v Grécku.


Trovy konania

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Právnici

Poplatky právnikom sú vo všeobecnosti upravené článkami 91 až 180 legislatívneho dekrétu č. 3026/1954 zmeneného zákonom č. 3919/2011. Tento zákon odteraz právnikom umožňuje dohodnúť sa s klientmi na odmene písomne bez toho, aby stanovoval minimálnu alebo maximálnu sumu.

Ak sa nevyhotovila písomná dohoda, uplatňuje sa zákonom stanovený systém poplatkov (za účasť na súdnom konaní a podľa hodnoty sporu), na základe ktorého sú stanovené aj súdne trovy, poplatky právnym zástupcom za právnu pomoc atď.

Obhajcovia – Advokáti – Právni zástupcovia

Medzi týmto povolaniami a povolaním právnika neexistujú rozdiely.

Súdni exekútori

Súdni exekútori si účtujú osobitné poplatky. Tieto poplatky sa však môžu na základe zmluvy zvýšiť v závislosti od zložitosti úlohy. Spoločným ministerským rozhodnutím ich v súlade s článkom 50 zákona č. 2318/1995 stanovujú minister financií a minister spravodlivosti. Momentálne sa uplatňuje rozhodnutie č. 2/54638/2008 (B 1716 v znení zmien podľa B 1916).

Notári

Notárske poplatky sú stanovené osobitnými ustanoveniami, a najmä článkom 40 zákona č. 2830/2000.

Fixné poplatky

Fixné poplatky v občianskoprávnych konaniach

Fixné poplatky pre strany v občianskoprávnych konaniach

V rodinnoprávnych veciach sú poplatky právnikom upravené už uvedeným spôsobom.

V prípade sporov, ktoré je možné vyjadriť peňažnou hodnotou (napr. obchodné spory), je odmena stanovená, ako je vysvetlené vyššie.

V prípade vyhotovenia súkromných dokumentov alebo verejných dokumentov je odmena predmetom dohody, ako je uvedené vyššie.

Štádium občianskoprávneho konania, keď sa musia zaplatiť fixné poplatky

Právni zástupcovia sa dohodnú so svojimi klientmi, kedy zaplatia poplatky. Obvykle to býva v splátkach v rôznych štádiách konania.

Fixné poplatky v trestnoprávnych konaniach

Fixné poplatky pre strany v trestnoprávnych konaniach

Uplatňuje sa už uvedený dekrét o poplatkoch právnikom.

Štádium trestnoprávneho konania, keď sa musia zaplatiť fixné poplatky

Uplatňuje sa už uvedený dekrét o poplatkoch právnikom.

Fixné poplatky v ústavnoprávnych konaniach

Fixné poplatky pre strany v ústavnoprávnych konaniach

Aj pri administratívnych sporoch sa uplatňuje už uvedený dekrét o poplatkoch právnikom.

Štádium ústavnoprávneho konania, keď sa musia zaplatiť fixné trovy

Uplatňuje sa dekrét o poplatkoch právnikom v občianskoprávnych konaniach.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti strán

Etický kódex právnych zástupcov ukladá osobitné povinnosti o spôsobe, akým právni zástupcovia vykonávajú svoje povinnosti voči klientom. Každé porušenie týchto povinností predstavuje disciplinárny priestupok. Účtovanie poplatkov sa medzi týmito povinnosťami výslovne neuvádza.

Informácie o poplatkoch

Kde môžem nájsť informácie o poplatkoch v Grécku?

Pokiaľ ide o poplatky právnikom, informácie treba hľadať v zákone o právnikoch, alebo ich poskytnú advokátske združenia.

Informácie týkajúce notárskych poplatkov sa dajú získať buď na útvare pre notárske kancelárie ministerstva spravodlivosti alebo u notárskych komôr (právnická osoba verejného práva).

V akých jazykoch môžeme získať informácie o poplatkoch v Grécku?

Informácie o poplatkoch je možné získať len v gréčtine.

Kde nájdem informácie o mediácii?

V tejto veci odkazujeme na osobitné informácie týkajúce sa mediácie v Grécku.

Kde nájdem ďalšie informácie o poplatkoch?

Webová lokalita s informáciami o poplatkoch.

Webová lokalita o týchto informáciách neexistuje.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania konaní?

V Grécku neexistujú žiadne príslušné informácie o tejto otázke.

Kde nájdem informácie o priemerných celkových poplatkoch konkrétneho konania?

V Grécku nie sú k dispozícii príslušné informácie o celkových poplatkoch konania.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa dajú získať tieto informácie?

Poskytovanie služieb právneho zástupcu podlieha DPH. Relevantné informácie možno získať na príslušnom daňovom útvare ministerstva financií a na komore advokátov.

Aké sú platné sadzby?

23 %

Právna pomoc

Minimálna hranica príjmov v občianskoprávnych konaniach

V súlade s článkom 194 občianskeho súdneho poriadku sa právna pomoc môže poskytnúť osobám, ktoré nemôžu uhradiť poplatky súdnych konaní bez toho, aby neohrozili svoje existenčné prostriedky ani svojej rodiny.

Právna pomoc sa môže poskytnúť aj cudzím štátnym príslušníkom na základe reciprocity a osobám bez štátnej príslušnosti.

V súlade so zákonom 3226/2004 sa právna pomoc poskytuje v občianskoprávnych veciach občanom s nízkym príjmom (pod podmienkou, že ročné príjmy rodiny neprekračujú 2/3 minimálnych ročných príjmov stanovených v národnej všeobecnej kolektívnej zmluve).

Právna pomoc zahŕňa trovy konania, poplatky notárov a exekútorov a odmenu právnym zástupcom (článok 199 občianskeho súdneho poriadku).

Minimálna hranica príjmov v prípade osôb, proti ktorým sa vedie trestné konanie

V článku 340 trestného poriadku je stanovené, že ak osoba, proti ktorej sa vedie konanie, nemá právneho zástupcu, určí sa jej právny zástupca z príslušného zoznamu miestnej advokátskej komory.

Podľa zákona č. 3226/2004 sa právna pomoc poskytuje v trestnoprávnych veciach občanom s nízkym príjmom, ako je uvedené vyššie.

Minimálna hranica príjmov v prípade obetí v trestnoprávnych konaniach

Zákonom č. 3811/2009 sa do gréckeho právneho poriadku transponovala smernica 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodňovaní obetí trestných činov.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytnutia právnej pomoci obetiam

Odmena pre právnych zástupcov, notárov a exekútorov, ktorí poskytujú služby v oblasti právnej pomoci, je určená ministerským rozhodnutím (článok 14 zákona č. 3226/2004).

Právna pomoc v trestnoprávnych veciach zahŕňa vymenovanie právneho zástupcu.

Právna pomoc v občianskoprávnych veciach zahŕňa čiastočné alebo úplné oslobodenie od súdnych trov.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytnutia právnej pomoci osobám, proti ktorým sa vedie trestné konanie

žiadne

Bezplatné súdne konania

žiadne

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Akonáhle súd vydá rozhodnutie, musí zvyčajne strana, ktorá spor prehrala, zaplatiť súdne trovy a výdavky vynaložené úspešnou stranou do tej miery, v akej jednotlivé strany vyhrali alebo prehrali. Táto časť rozhodnutia sa stáva vykonateľnou. Výdavky a trovy sú vypočítané v súlade s uvedenými pravidlami, pričom sa osobitne berú do úvahy právne predpisy o poplatkoch právnikov a o prípadných fixných poplatkoch účastníkov občianskoprávnych konaní. Táto suma obvykle nedosahuje výšku skutočných nákladov.

Odmeny znalcov

Znalci si stanovia vlastné odmeny, ktoré sa na požiadanie zahrnú do trov konania, ktoré uloží súd.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Prekladatelia a tlmočníci si stanovia vlastné odmeny, ktoré sa na požiadanie zahrnú do trov konania, ktoré uloží súd.

Odkazy na webové lokality

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátska komora mesta Atény

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátska komora mesta Pireus

Odkaz sa zobrazí v novom okneNotárska komora odvolacieho súdu mesta Solún

Odkaz sa zobrazí v novom okneVýbor pre koordináciu notárskych komôr v Grécku

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátska komora mesta Solún

Relevantné dokumenty

Správa Grécka o štúdii transparentnosti výdavkovPDF(849 Kb)en


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 25/06/2018