Cheltuieli de judecată - Anglia şi Ţara Galilor

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.

Această pagină vă oferă informații cu caracter indicativ cu privire la costurile procedurilor judiciare în Anglia și Țara Galilor. Sunt discutate teme care includ onorariile profesioniștilor din domeniul juridic, asistența judiciară, medierea și taxele fixe, precum cheltuielile de judecată. Pentru informaţii detaliate privind cheltuielile de procedură, consultaţi studiile de caz prezentate mai jos:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul familiei - divorțul

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul familiei – custodia copiilor

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul familiei – pensia alimentară

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDrept comercial – contractul

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDrept comercial – responsabilitatea


Cheltuieli de judecată

Unde pot găsi informații privind costurile procedurilor?

Site web disponibil în ceea ce privește informațiile referitoare la costuri

Informațiile privind procesele și costurile procedurilor judiciare în Anglia și Țara Galilor sunt în prezent în stadiu de pregătire pentru Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirectgov, site-ul web al guvernului Regatului Unit. Directgov vă oferă acces rapid la informații furnizate de către guvern.

Site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului Majestății Sale pentru Instanțe Judecătorești (HMCS) oferă informații specifice privind cheltuielile de judecată în Anglia și Țara Galilor (mai degrabă decât toate costurile diferite ale procedurilor). Site-ul web vă oferă informații privind diferitele cheltuieli de judecată percepute în instanțele din Anglia și Țara Galilor și dacă trebuie să le plătiți. Sunt, de asemenea, disponibile informații referitoare la actele normative sau legile privind cheltuielile de judecată.

Unde pot găsi informații privind durata medie a diferitelor proceduri?

Nu există o durată medie, deoarece fiecare cauză adusă înaintea curții este diferită. Instanța în cauză ar putea să sugereze durata aproximativă a anumitor tipuri de cauze.

Unde pot găsi informații privind costul mediu cumulat al unei anumite proceduri?

Nu există o medie disponibilă, deoarece fiecare caz adus în fața instanței este unul distinct. Un avocat consultant cu experiență în ceea ce privește un anumit tip de acțiune vă poate prezenta o estimare a costurilor.

Taxa pe valoarea adăugată

Costurile pentru avocați: Se percepe de obicei TVA pentru costuri și anumite plăți în legătură cu avocați consultanți și pledanți (rata este de 15%, însă probabil va reveni la nivelul de 17,5% în 2010). Înregistrarea în scopuri de TVA în Regatul Unit este obligatorie dacă sunt atinse anumite limite de venit. Pentru mai multe informații, a se vedea site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului Majestății Sale pentru Venituri și Vamă.

Cheltuieli de judecată: Nu se aplică TVA pentru cheltuieli de judecată.

Onorariilor profesioniștilor din domeniul juridic

Cadru de reglementare pentru onorariile profesioniștilor din domeniul juridic

Avocații consultanți

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de Conduită al Avocaților Consultanți impune avocaților consultanți să le ofere clienților cele mai adecvate informații privind tarifele pe care  le percep (regula 2.03). În mod specific, regula 2.03 prevede obligația de a informa clienții cu privire la tarifele percepute și data la care se anticipează efectuarea plăților, împreună cu opțiunile de finanțare aflate la dispoziția clienților, inclusiv dreptul la finanțare publică. Avocații consultanți trebuie, de asemenea, să își informeze clienții cu privire la potențiala obligație a acestora la plata costurilor unei terțe părți. Aceste dispoziții se aplică și avocaților europeni înregistrați, care practică în Anglia și Țara Galilor, precum și cabinetelor avocaților solicitanți și ale altor avocați sau persoane care nu au calificarea de avocat reglementate de Autoritatea de Reglementare a Avocaților Consultanți. Scrisorile inițiale de informare transmise clienților trebuie să includă și obiectivele clienților, opțiunile și aspectele cauzei (în temeiul regulii 2.02 din cod).

După ce un deviz al costurilor este finalizat, onorariile avocaților consultanți pot fi evaluate atât de Serviciul pentru Plângeri Juridice, cât și de funcționarii fiscali ai curții. Ordinul privind remunerarea avocaților consultanți (în cauze necontencioase) din 2009 prevede că onorariile avocaților consultanți trebuie să fie corecte și rezonabile, ținând seama de toate circumstanțele cauzei, atunci când activitatea nu implică proceduri judiciare. În cazul în care un deviz de costuri contestat are legătură cu activități care nu implică acțiuni în instanță, este posibil ca Serviciul pentru Plângeri Juridice să evalueze dacă devizul este corect și rezonabil. O astfel de evaluare va stabili o sumă care ar fi fost corectă și rezonabilă, în cazul în care devizul este considerat excesiv. Orice acord cu privire la onorarii asociate cu activitatea și procedurile judiciare – numite și „cauze contencioase” – face obiectul cerințelor legale în temeiul Legii privind avocații consultanți din 1974 și poate fi supus evaluării curții.

Avocați pledanți

Onorariile percepute de orice avocați pledanți sunt în mare parte negociate și convenite în avans pentru orice activități efectuate; prin urmare, sunt necesare mai puține dispoziții de reglementare. Codul de Conduită al Baroului Angliei și Țării Galilor stabilește principiile care se aplică avocaților pledanți cu privire la onorariile și remunerația pentru avocații pledanți liber profesioniști. Codul stabilește că avocații pledanți liber profesioniști pot percepe onorariu pentru orice activitate efectuată în orice temei permis de lege și care nu implică plata unui salariu. Sunt prevăzute și dispoziții în ceea ce privește activitățile efectuate de un avocat pledant liber profesionist în numele altuia. Orice nereguli în ceea ce privește costurile pot fi investigate de Consiliul pentru Standardele Baroului și poate eventual conduce la măsuri disciplinare.

Executorii judecătorești

Onorariile pentru executorii judecătorești sunt cheltuieli de judecată și sunt, prin urmare, incluse în costurile procedurilor deja menționate mai sus.

În temeiul Legii privind instanțele judecătorești din 2003, Lordul Cancelar trebuie să dispună, prin instrument statutar, onorariile care pot fi percepute de un executor judecătoresc al Înaltei Curți. Informațiile privind aceste onorarii sunt disponibile pe site-ul web al Serviciului Majestății Sale pentru Instanțele Judecătorești.

Actualul sistem al onorariilor pentru executorii judecătorești certificați este complex: fiecare competență de punere în executare implică o structură diferită a taxelor. Anumite structuri, precum cele care au legătură cu taxa pentru serviciu public, sunt prevăzute în statut, iar altele există doar în cadrul angajamentelor contractuale întocmite între o societate de executori judecătorești și clienții acesteia.

Serviciul Majestății Sale pentru Instanțe Judecătorești elaborează în prezent modificări în ceea ce privește executorii judecătorești și structura onorariilor.  Deși modificările nu vor intra probabil în vigoare înainte de aprilie 2012, acest site web va trebui adaptat pentru a reflecta modificările.

Administrarea declarațiilor sub jurământ

Un domeniu în care sunt impuse costuri fixe pentru toți profesioniștii din domeniul juridic este cel al administrării declarațiilor sub jurământ. În temeiul Legii privind instanțele de judecată și serviciile juridice din 1990, Lordul Cancelar trebuie să dispună, prin instrument statutar, suma pe care profesioniștii din domeniul juridic o percep pentru administrarea declarațiilor sub jurământ. Nivelul acesteia este în prezent stabilit la 5 GBP per declarație sau afirmație și 2 GBP per probă.

Sursele costurilor

Unde pot găsi informații privind cheltuielile de judecată în Anglia și Țara Galilor?

Informațiile privind cheltuielile de judecată sunt disponibile pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului Majestății Sale pentru Instanțe de Judecată, însă veți avea nevoie și de informații privind alte surse de costuri, cum ar fi reprezentarea juridică. Linkul se deschide într-o fereastră nouăSocietatea Juridică și Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul Baroului pot fi utile pentru găsirea unui reprezentant legal, deși nu furnizează informații privind costurile reprezentării legale, deoarece acestea depind de mulți factori individuali în legătură cu cazul respectiv. În cazul unui litigiu transfrontalier, există în mod normal două seturi de onorarii ale avocaților - cele de la locația părții care inițiază litigiul și cele de la locul unde acesta se desfășoară.

Costuri fixe

Costurile fixe în procedurile civile

Costurile fixe pentru părțile la litigiile civile

Informațiile privind cheltuielile de judecată sunt disponibile pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului Majestății Sale pentru Instanțe de Judecată. Aceste onorarii sunt suplimentare costurilor pentru reprezentarea legală.

Stadiul procedurilor civile în care trebuie plătite costurile fixe

Cheltuielile de judecată trebuie plătite la începutul oricărui proces în cadrul căruia se datorează cheltuieli de judecată; orice alte costuri fixe sunt de obicei plătite la finalul procedurilor.

Costuri fixe în procedurile penale

Costurile fixe pentru părțile implicate în procedurile penale

Un acuzat poate avea dreptul la asistență juridică în vederea apărării în procedurile penale și dacă se califică sau nu pentru obținerea acesteia. Mai multe detalii privind asistența juridică și calificarea pentru aceasta sunt prezentate mai jos. Atunci când acuzatul nu beneficiază de asistență juridică, persoana în cauză și reprezentantul său legal convin asupra costurilor.

Stadiul procedurilor penale în care trebuie plătite costurile fixe

Cheltuielile privind martorii sau onorariile experților trebuie plătite, în mod normal, la finalizarea cauzei.

Costurile fixe în procedurile constituționale

Costurile fixe pentru părțile la litigiile constituționale

Cheltuielile de judecată depind de tipul procedurilor în cauză și de nivelul (statutul) curții în care au fost inițiate procedurile. Alte costuri, precum cele pentru reprezentarea legală, trebuie avute, de asemenea, în vedere.

Stadiul procedurilor constituționale în care trebuie plătite costurile fixe

Cheltuielile de judecată trebui plătite la începutul oricărui proces pentru care se datorează cheltuieli de judecată; orice alte onorarii/costuri fixe se plătesc de obicei la finalizarea procedurilor.

Onorariile experților

În cadrul procedurilor civile pentru cereri cu o valoare sub 5 000 GBP, limita costurilor pentru experți este de 200 GBP, însă în toate celelalte cazuri judecătorul are competența de a decide ceea ce consideră că este corespunzător. Instanțele trebuie să aibă în vedere și utilizarea unui singur expert comun în loc de un expert pentru fiecare dintre părți. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției din Regatul Unit.

Onorariile traducătorilor și interpreților

În majoritatea cazurilor din cadrul instanțelor civile sunt rezervați și plătiți la nivel central. Pentru ca un interpret să fie finanțat la nivel central trebuie îndeplinite anumite criterii. Cauza trebuie să fie o audiere preliminară (în care se decide dacă respectiva cauză ar trebui audiată de o instanță superioară), o cauză de dreptul familiei implicând minori sau un caz de violență domestică (inclusiv căsătoria forțată). Dacă respectiva cauză nu îndeplinește unul dintre criteriile de mai sus, un interpret poate fi totuși finanțat în cazul în care acesta este singurul mod în care justițiabilul poate înțelege procedurile și în cazul în care acesta nu poate obține finanțare publică, nu poate plăti un interpret în mod privat și nu poate fi ajutat de un prieten sau un membru al familiei. Onorariile sunt stabilite în condițiile rezervării. Onorariul poate varia foarte mult de la caz la caz, în funcție de durata audierii, de distanța și timpul necesar pentru a călători către și de la instanța de judecată și mijlocul de transport utilizat de interpret. Termenii și condițiile se aplică strict tuturor cererilor, pentru a se asigura că nu se efectuează nicio plată în exces.

Nu există reglementări care guvernează onorariile traducătorilor. Traducătorul sau societatea de traduceri își stabilește propriile tarife.

Când trebuie să plătească partea care pierde costurile părții care are câștig de cauză?

Principiul general este că cel care pierde plătește, însă repartizarea cheltuielilor de judecată este în întregime la discreția judecătorului. Atunci când decide asupra costurilor, judecătorul ține seama de conduita părților, de eforturile făcute, dacă este cazul, înainte sau în timpul procedurilor pentru a încerca soluționarea litigiului (inclusiv încercarea unei metode alternative de soluționare a litigiului). Acestea pot include costuri fixe impuse, costuri evaluate de judecătorul cauzei anumite limite în ceea ce privește suma (în funcție de tipul și suma atribuită). Costurile pot fi hotărâte și ca aspect separat în cadrul unei „evaluări detaliate a costurilor”, procedură utilizată în mod normal în cazurile mai complexe, în care costurile necesită o examinare atentă. Informații suplimentare cu privire la procedură sunt disponibile pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției din Regatul Unit.

Unde pot găsi informații privind medierea?

Informațiile privind medierea, inclusiv anumite informații privind costurile, sunt disponibile pe o serie de site-uri web și link-uri:

Informații referitoare la ADR în cazul litigiilor determinate de deteriorarea unei relații familiale sunt disponibile pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăLiniei telefonice de informare privind medierea familială (care vizează exclusiv medierea familială) sau prin apel la numărul 0845 60 26 627 (din interiorul Regatului Unit) și la numărul +441823 623650 (din exteriorul Regatului Unit). Următoarele site-uri web conțin, de asemenea, informații privind medierea familială:

Vizitatorii acestor site-uri web pot utiliza funcția de căutare pentru a căuta „mediere familială”.

Asistența juridică

Pragul de venituri aplicabil în domeniul dreptului civil

Persoanele care beneficiază de anumite prestații în funcție de venituri (sprijin pentru venituri, indemnizație pe bază de venit pentru persoane care caută un loc de muncă, indemnizație pe bază de venit pentru angajare și credit de garantare [pentru pensionari]) au statut automat de clienți ai asistenței juridice. Aceasta înseamnă că sunt în mod automat eligibili din punct de vedere financiar pentru asistența juridică. Aceste patru tipuri de prestații acordate în funcție de venituri sunt cunoscute ca prestații „de subzistență”, deoarece majorează venitul unui client la nivelul minim legal necesar traiului zilnic.

În alte cazuri, persoanele care necesită asistență juridică pot obține asistență „gratuită” sau „necontributivă”, dacă au un venit lunar brut mai mic de 2 657 GBP, un venit lunar disponibil mai mic de 315 GBP și capital disponibil de cel mult 3 000 GBP. Dacă venitul lunar disponibil se situează între 316 GBP și 733 GBP sau capitalul disponibil este între 3 000 GBP și 8 000 GBP, persoanelor respective li se va oferi finanțare dacă sunt de acord să contribuie la cheltuielile de judecată.  Aceste cifre se aplică din aprilie 2009, însă pot fi modificate, astfel încât trebuie să verificați întotdeauna la Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisia pentru servicii juridice (care conduce sistemul de asistență juridică în Anglia și Țara Galilor) dacă cifrele sunt de actualitate.

În plus față de calificarea din punct de vedere financiar, un solicitant trebuie să demonstreze și că are motive întemeiate pentru inițierea sau apărarea unei cauze sau pentru faptul că este parte la proceduri și că este rezonabil, în circumstanțele specifice ale cauzei, să i se acorde asistență juridică. Comisia pentru servicii juridice trebuie să analizeze, de exemplu, dacă o cauză are șanse rezonabile de succes, dacă beneficiile litigiului ar fi mai mari decât costurile pentru fondurile publice și dacă solicitantul ar avea un beneficiu personal semnificativ în urma procedurii, ținând seama de orice răspundere de a rambursa costurile în cazul unui succes. Acești factori sunt similari celor care ar influența un client cu venituri moderate care plătește costurile din fonduri private atunci când are în vedere implicarea în proceduri.

Pragul de venituri aplicabil în domeniul dreptului penal pentru inculpați

Din octombrie 2006, inculpații care se prezintă înaintea curților magistraților (instanțele penale inferioare) din Anglia și Țara Galilor fac obiectul unui test privind mijloacele, care ponderează veniturile unui solicitant pentru a reflecta circumstanțele familiale ale acestuia: de exemplu, numărul de copii. Dacă venitul anual brut ponderat al solicitantului este mai mic de 12 475 GBP sau dacă solicitantul primește o prestație specifică de asistență socială sau nu a împlinit 18 ani, este eligibil din punct de vedere financiar pentru asistență juridică pentru reprezentare. Dacă venitul anual ponderat al solicitantului depășește 22 325 GBP, acesta nu este eligibil din punct de vedere financiar pentru asistență juridică pentru reprezentare. Dacă venitul ajustat al solicitantului se încadrează între cele două praguri, se va efectua o evaluare mai detaliată a venitului disponibil al acestuia. Acest calcul ține seama de costurile reale pentru locuință și creșterea copiilor și include și o indemnizație pentru costul de trai. Dacă venitul anual disponibil rezultat al solicitantului nu depășește 3 398 GBP, acesta este eligibil pentru asistență juridică pentru reprezentare.

În noiembrie 2008, guvernul a organizat o consultare privind propunerile de extindere a testării în funcție de mijloace la Curtea Coroanei (instanța penală superioară) din Anglia și Țara Galilor și a publicat răspunsurile sale la observațiile primite în iunie 2009. Guvernul intenționează să testeze acest model în cinci Curți ale Coroanei în ianuarie 2010, o etapă mai largă de testare la nivel național fiind programată între aprilie și iunie 2010.

Pragul de venituri aplicabil în domeniul dreptului penal pentru victime

Asistența juridică nu este disponibilă pentru victimele infracțiunilor. Totuși, personalul Serviciului pentru Martori oferă sprijin emoțional și practic: de exemplu, victimelor li se pun la dispoziție spații de așteptare separate. Martorilor vulnerabili și intimidați li se oferă măsuri speciale în temeiul Legii privind probele penale și justiția în ceea ce privește tinerii din 1999, cum ar fi opțiunea de a depune mărturie prin transmisie video din altă locație.

Parchetul Coroanei a revizuit recent un pachet intitulat „informații pentru rudele îndoliate” care va fi dat de ofițerii de poliție pentru legătura cu familia rudelor care au pierdut un membru al familiei în urma unei crime sau unei omucideri. Pachetul include informații și consiliere privind gama de aspecte cu care se pot confrunta familiile și indică locul unde acestea pot obține sprijin suplimentar dacă, de exemplu, au nevoie de consiliere juridică privind stabilirea domiciliului unui copil sau a drepturilor de vizitare cu privire la acesta.

Oferirea de asistență juridică familiilor îndoliate în urma unei crime sau omucideri a fost testată printr-un proiect pilot făcând parte din programul privind avocații victimelor. Familiile îndoliate au putut să apeleze la până la 15 ore de asistență juridică gratuită privind aspecte de ordin social și personal apărute în urma decesului, însă fără a avea legătură directă cu un proces. Proiectul pilot a fost finalizat în aprilie 2008 și în momentul de față se lucrează la propuneri pentru înființarea unui serviciu care să ofere consiliere juridică în întreg teritoriul Angliei și Țării Galilor, pe baza experienței proiectului pilot.

În plus, programul Parchetului Coroanei de orientare către victime asigură faptul că familiilor li se dă posibilitatea de a avea o întâlnire cu procuratura înainte de proces: pentru a fi explicat programul referitor la declarația personală a victimei și pentru a li se prezenta oferta ca procurorul să citească în instanță declarația familiei înainte de pronunțarea sentinței. Ulterior procesului, victimele pot fi informate cu privire la programul de contact al victimei cu serviciul de supraveghere. Prin acest proiect, este numit un ofițer de legătură cu victima, care continuă să informeze familia în funcție de situație (cum ar fi sentința primită de inculpat) și pentru a sprijini familia cu privire la  actualizarea declarației personale a victimei în vederea audierii pentru eliberare condiționată, dacă familia dorește acest lucru.

Alte condiții care însoțesc acordarea de asistență juridică inculpaților

Orice persoană care solicită asistență judiciară pentru reprezentare înaintea curții magistraților sau a Curții Coroanei în Anglia și Țara Galilor trebuie să treacă și testul „interesului justiției”. Acest test ține seama de factori precum probabilitatea ca o condamnare pentru o presupusă infracțiune să aibă ca rezultat încarcerarea sau pierderea locului de muncă de către inculpat și capacitatea inculpatului de a înțelege procedurile și situația cazului său. Dacă unul dintre acești factori sau o combinație a acestora se aplică inculpatului, acesta este considerat a fi trecut testul „interesului justiției”.

Proceduri judiciare gratuite

În anumite circumstanțe o persoană poate să nu fie nevoită să plătească cheltuieli de judecată. Persoanei respective  i se poate acorda o scutire integrală, caz în care întreaga taxă nu se plătește sau o scutire parțială, atunci când persoana în cauză face o contribuție la plata taxei. Informații suplimentare privind cheltuielile de judecată sunt disponibile pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului Majestății Sale pentru Instanțe Judecătorești.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisia pentru servicii juridice,

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSoluționarea alternativă a litigiilor (ADR), Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliere juridică în comunitate, Linkul se deschide într-o fereastră nouăLinia telefonică națională de informare privind medierea, Linkul se deschide într-o fereastră nouăPagina privind soluționarea alternativă a litigiilor pe site-ul web al Ministerului Justiției din Regatul Unit, Linkul se deschide într-o fereastră nouăPagina privind medierea pe site-ul web al Serviciului Majestății Sale pentru Instanțele Judecătorești, Linkul se deschide într-o fereastră nouăLinia telefonică de informare pentru medierea familială, Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirect.gov.uk, Linkul se deschide într-o fereastră nouăCosiliere imediată, Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliere juridică în comunitate, Linkul se deschide într-o fereastră nouăAdvice Guide –sprijin online din partea Biroului de Consiliere a Cetățenilor, Linkul se deschide într-o fereastră nouăADR Now, Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul Majestății Sale pentru Instanțe Judecătorești, Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de Conduită al Avocaților Consultanți, Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul Majestății Sale pentru Venituri și Vamă, Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul Majestății Sale pentru Instanțe Judecătorești, Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției din Regatul Unit, Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul Majestății Sale pentru Instanțe Judecătorești (executori judecătorești), Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției

Fişiere relevante

Raportul referitor la Regatul Unit din Studiul privind transparența costurilorPDF(448 Kb)en


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 12/12/2016

Studiu de caz 1– dreptul familiei – divorţul - Anglia și țara Galilor

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei - divorț, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: două persoane se căsătoresc. Ulterior se despart și convin să divorțeze.

Cazul B – Situație la nivel transnațional: două persoane care dețin cetățenia aceluiași stat membru (statul membru A) se căsătoresc. Căsătoria se încheie în statul membru A. După nuntă cei doi se mută în alt stat membru (statul membru B) pentru a locui și a munci, stabilindu-și domiciliul în acest stat membru. La scurt timp cei doi se despart, soția se întoarce în statul membru A și soțul rămâne în statul membru B. Cei doi convin să divorțeze. La întoarcerea în statul membru A, soția introduce imediat o acțiune de desfacere a căsătoriei la instanța din statul membru B.


Cheltuieli de judecată

Aspecte importante cu privire la informațiile furnizate

Trebuie precizat faptul că există mulți factori care influențează procedura de sesizare a unei instanțe din Anglia și din Țara Galilor și, în consecință, nu se poate stabili cu precizie care sunt costurile totale aferente. Puteți găsi informații cu privire la costurile care trebuie suportate în prezent accesând acest link: Linkul se deschide într-o fereastră nouătaxe pentru curți și tribunale. În măsura posibilului, pentru anumite aspecte ale procedurilor prezentate mai jos s-a precizat cuantumul real al taxelor, însă informațiile furnizate trebuie privite ca având doar un scop orientativ.

Taxele judiciare depind adesea de gradul de jurisdicție al instanței sesizate și de etapele care trebuie parcurse pentru soluționarea cauzei. Puteți consulta lista completă a taxelor percepute accesând acest link: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcheltuieli de judecată. Site-urile internet ale Linkul se deschide într-o fereastră nouăSocietății Juridice (Law Society) și ale Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliului Baroului (Bar Council) pot fi utile pentru a găsi un reprezentant legal, însă nu furnizează informații referitoare la costurile reprezentării în instanță, deoarece acestea vor depinde de o gamă variată de factori specifici fiecărei cauze.

În exemplele prezentate în această secțiune, pornim de la următoarele premise:

 • o cerere de divorț este introdusă în instanță de reprezentantul legal al reclamantului, împreună cu certificatul de căsătorie și toate datele necesare în vederea înștiințării pârâtului;
 • pârâtul, care este de acord cu divorțul, transmite o confirmare de primire a înștiințării;
 • nu există copii minori și orice aspecte financiare vor fi reglementate prin soluționarea alternativă a litigiilor (mediere), fără a se ajunge în instanță;
 • se pronunță o hotărâre condițională de divorț („Decree Nisi”), cu respectarea procedurilor procesuale (procedură specială);
 • nu există audieri;
 • reprezentantul legal al reclamantului solicită o hotărâre definitivă de divorț („Decree Absolute”) după șase săptămâni și o zi.

A se avea în vedere următoarele informații:

 • Taxele menționate sunt cele aplicate la data de 1 iulie 2013. Taxele judiciare fac obiectul modificărilor, astfel încât trebuie să verificați întotdeauna, adresându-vă instanței sau reprezentantului dumneavoastră legal, dacă suma indicată pentru o anumită taxă mai este încă valabilă sau accesați Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Serviciului Majestății Sale pentru curți și tribunale (HMCTS), secțiunea taxe pentru curți și tribunale, unde este publicată lista actualizată a taxelor.
 • Trebuie să plătiți o taxă judiciară pentru a depune o cerere de divorț în instanță și trebuie să plătiți și alte taxe judiciare în diferitele etape ale procedurii. Puteți îndeplini condițiile pentru a beneficia de o „scutire de taxe” (în funcție de circumstanțele dumneavoastră personale), ceea ce înseamnă că puteți să nu fiți nevoit să plătiți o taxă judiciară sau să fiți nevoit să plătiți doar o parte din aceasta. În orice caz, trebuie să solicitați o scutire separată pentru fiecare taxă plătibilă pe parcursul procesului în instanță. Astfel, de exemplu, dacă introduceți cererea de scutire atunci când depuneți prima cerere, veți fi scutit doar de la acea primă taxă „de emitere”. Aceasta se explică prin faptul că situația dumneavoastră s-ar putea modifica pe parcursul procesului și ați putea să nu mai fiți eligibil pentru scutire într-o etapă ulterioară. Invers, puteți deveni eligibil pentru o scutire de taxe în timpul judecării cauzei. Pentru informații suplimentare, adresați-vă grefei instanței competente sau accesați Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Serviciului Majestății Sale pentru curți și tribunale (HMCTS), secțiunea taxe pentru curți și tribunale.

Mențiunea „N/A” din tabel înseamnă „Nu se aplică”, iar N/K înseamnă „Informația nu a fost comunicată”.

Costuri indicative în Anglia și în Țara Galilor

Costuri indicative ale procedurilor în primă instanță, ale căilor de atac și ale mecanismelor de soluționare alternativă a litigiilor

Studiu de caz

Instanță


Taxe judiciare inițiale

Taxă de transcriere

Alte taxe

Cazul A

În prezent, taxa este de 410 GBP. Pentru lista actualizată a taxelor, a se consulta Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Serviciului Majestății Sale pentru curți și tribunale (HMCTS), secțiunea taxe pentru curți și tribunale

Nu este cazul – nu au loc audieri în instanță

Aceste taxe se aplică numai dacă, până cel târziu la data de 30 iunie 2013, s-a înaintat o cerere de ordin matrimonial (matrimonial order), alta decât o cerere care se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 7 punctul 7 alineatul (1) litera (b) din Normele de procedură în materie de dreptul familiei (Family Procedure Rules) din 2010(a) – Pentru lista actualizată a taxelor, a se consulta Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Serviciului Majestății Sale pentru curți și tribunale (HMCTS), secțiunea taxe pentru curți și tribunale

Cazul B

În prezent, taxa este de 410 GBP. Pentru lista actualizată a taxelor, a se consulta Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Serviciului Majestății Sale pentru curți și tribunale (HMCTS), secțiunea taxe pentru curți și tribunale.

Nu este cazul – nu au loc audieri în instanță.

Aceste taxe se aplică numai dacă, până cel târziu la data de 30 iunie 2013, s-a înaintat o cerere de ordin matrimonial (matrimonial order), alta decât o cerere care se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 7 punctul 7 alineatul (1) litera (b) din Normele de procedură în materie de dreptul familiei (Family Procedure Rules) din 2010(a) – Pentru lista actualizată a taxelor, a se consulta Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Serviciului Majestății Sale pentru curți și tribunale (HMCTS), secțiunea taxe pentru curți și tribunale

Studiu de caz

Căi de atac

Mecanisme de soluționare alternativă a litigiilor


Taxe judiciare inițiale

Taxă de transcriere

Alte taxe

Este această opțiune disponibilă pentru acest tip de caz?

Costuri

Cazul A

N/A

N/A

N/A

Informații privind soluționarea alternativă a litigiilor în urma deteriorării unei relații familiale (inclusiv costurile) sunt publicate pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăLiniei telefonice de informare privind medierea familială (Family Mediation Helpline) (sau telefonând la linia de asistență la numărul 0845 6026627, în cazul apelurilor din Regatului Unit, sau la numărul +44 1823 623650, în cazul apelurilor din afara Regatului Unit).

Informații privind soluționarea alternativă a litigiilor în urma deteriorării unei relații familiale (inclusiv costurile) sunt publicate pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăLiniei telefonice de informare privind medierea familială (Family Mediation Helpline) (sau telefonând la linia de asistență la numărul 0845 6026627, în cazul apelurilor din Regatului Unit, sau la numărul +44 1823 623650, în cazul apelurilor din afara Regatului Unit).

Cazul B

N/A

N/A

N/A

A se vedea informațiile de mai sus.

A se vedea informațiile de mai sus.

Costuri indicative pentru avocați, executori judecătorești (bailiff) și experți

Studiu de caz

Avocat


Reprezentarea în instanță este obligatorie?

Costuri medii

Cazul A

No

Site-urile internet ale Linkul se deschide într-o fereastră nouăSocietății Juridice (Law Society) și ale Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliului Baroului (Bar Council) pot fi utile pentru a găsi un reprezentant legal, însă nu furnizează informații referitoare la costurile reprezentării în instanță, deoarece acestea vor depinde de mulți factori specifici fiecărei cauze.

Cazul B

No

A se vedea informațiile de mai sus, deși pot exista două seturi de onorarii pentru avocați implicați în audierile transfrontaliere.

Studiu de caz

Executor judecătoresc (bailiff)

Expert


Reprezentarea în instanță este obligatorie?

Costuri anterioare procesului

Costuri posterioare procesului

Este obligatoriu să se recurgă la serviciile unui expert?

Costuri

Cazul A

Nu.

După soluționarea cauzei, instanța notifică actele în mod automat prin poștă. În prezent, pentru notificare se percep 110 GBP. Pentru lista taxelor care se aplică în prezent, a se consulta Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Serviciului Majestății Sale pentru curți și tribunale (HMCTS), secțiunea taxe pentru curți și tribunale

Notă: informații privind rolul executorilor judecătorești, inclusiv cei ai Înaltei Curți a Angliei și a Țării Galilor, sunt publicate pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului Majestății Sale pentru curți și tribunale (HMCTS), secțiunea privind executorii judecătorești (bailiffs)

A se vedea coloana din stânga.

A se vedea coloana din stânga.

Nu

Informații privind experții sunt publicate pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției (Ministry of Justice)

Cazul B

Costurile aferente notificării actelor de divorț unui pârât depind de tipul de notificare acceptat în statul membru în care se face notificarea.

A se vedea coloana din stânga.

A se vedea coloana din stânga.

Nu

A se vedea informațiile de mai sus.

Costuri indicative privind remunerarea martorilor, garanții, cauțiuni și alte taxe aferente

Studiu de

caz

Remunerarea martorilor

Garanție sau cauțiune

Alte taxe


Martorii sunt remunerați?

Costuri

Există acest mecanism? Dacă există, cum se aplică?

Costuri

Descriere

Costuri

Cazul A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/K

N/K

Cazul B

N/A

N/A

N/A

N/A

N/K

N/K

Costuri indicative pentru asistență judiciară și alte rambursări

Studiu de

caz

Asistență judiciară


Când și în ce condiții se acordă?

Când ajutorul financiar acordat acoperă integral costurile aferente asistenței judiciare?

Condiții?

Cazul A

În general, nu se acordă ajutor financiar pentru divorț atunci când pârâtul a fost de acord cu procedura sau atunci când acordul acestuia nu este necesar. Reprezentarea în instanță nu este, prin urmare, necesară. Se aplică criteriile obișnuite privind mijloacele financiare și interesul justiției (a se vedea secțiunea privind asistență judiciară).

În cazul în care se acordă ajutor financiar, dosarele de divorț necontestat sunt administrate de Serviciul de asistență judiciară (Legal Help). Acesta furnizează servicii de consiliere și de asistență pentru soluționarea problemelor de ordin juridic, însă nu asigură reprezentarea în instanță.

În procedurile necontestate, reprezentarea în instanță este asigurată numai dacă persoana în cauză are nevoie de acest serviciu, de exemplu din cauza incapacității sale fizice sau mentale.

Cazul B

Asistența judiciară se acordă numai pentru procedurile care se desfășoară în Anglia și în Țara Galilor. Se aplică condiția existenței unui acord (menționat de mai sus).

[A se vedea informațiile de mai sus]

[A se vedea informațiile de mai sus]

Studiu de

caz

Rambursare


Poate partea care are câștig de cauză să obțină rambursarea cheltuielilor de judecată?

Dacă rambursarea nu este integrală, care este procentul, în general?

Ce costuri nu se rambursează niciodată?

Există situații în care asistența judiciară ar trebui să fie rambursată organizației care asigură asistența judiciară?

Cazul A

N/A

N/A

N/A

Dacă venitul lunar al unei persoane este de peste 315 GBP sau dispune de un patrimoniu în valoare de peste 3 000 GBP, aceasta trebuie să contribuie la costurile aferente asistenței judiciare. Contribuția solicitată din venit reprezintă o proporție din venitul disponibil care se situează peste limita inferioară, plătibilă în fiecare lună pe durata procesului.

Contribuția solicitată din patrimoniu reprezintă întreg patrimoniul disponibil peste 3 000 GBP. Aceste cifre pot fi modificate.

Cazul B

N/A

N/A

N/A

[A se vedea informațiile de mai sus]

Costuri indicative pentru traducere și interpretariat

Studiu

de caz

Traducere

Interpretariat

Alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?


Când și în ce condiții este necesară?

Costuri aproximative?

Când și în ce condiții este necesar?

Costuri aproximative?

Descriere

Costuri aproximative?

Cazul A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Cazul B

Traducerea documentelor necesare pentru divorț, de exemplu, certificatul de căsătorie.

A se vedea secțiunea privind onorariile traducătorilor și interpreților.

A se vedea secțiunea privind onorariile traducătorilor și interpreților.

A se vedea secțiunea privind onorariile traducătorilor și interpreților.

N/K

N/K


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 12/12/2016

Studiu de caz nr. 2 – dreptul familiei – custodia copiilor – Anglia și Țara Galilor

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei - încredințare a minorilor, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani fără a se căsători. În momentul când se despart au împreună un copil de trei ani. Printr-o hotărâre judecătorească copilul este încredințat mamei, iar tatăl are dreptul de vizitare. Mama copilului introduce o acțiune prin care cere limitarea dreptului de vizitare al tatălui.

Cazul B – Situație la nivel transnațional; sunteți avocat în statul membru A: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani într-un stat membru (statul membru B) fără a se căsători. Au împreună un copil dar se despart imediat după nașterea acestuia. Printr-o hotărâre judecătorească din statul membru B, copilul este încredințat mamei, iar tatăl are dreptul de vizitare. Mama împreună cu copilul se mută pentru a locui în alt stat membru (statul membru A), având autorizația să facă acest lucru conform hotărârii judecătorești. Tatăl rămâne în statul membru B. Câțiva ani mai târziu, mama introduce o acțiune în statul membru A pentru a modifica dreptul de vizitare al tatălui.


Cheltuieli de judecată

Aspecte importante cu privire la informațiile furnizate

Trebuie precizat faptul că există mulți factori care influențează procedura de sesizare a unei instanțe din Anglia și din Țara Galilor și, în consecință, nu se poate stabili cu precizie care sunt costurile totale aferente. Puteți găsi informații cu privire la costurile care trebuie suportate în prezent pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Serviciului Majestății Sale pentru curți și tribunale (HMCTS), secțiunea taxe pentru curți și tribunale. În măsura posibilului, pentru anumite aspecte ale procedurilor prezentate mai jos s-a precizat cuantumul real al taxelor, însă informațiile furnizate trebuie privite ca având doar un scop orientativ.

Taxele judiciare depind adesea de gradul de jurisdicție al instanței sesizate și de etapele care trebuie parcurse pentru soluționarea cauzei. O listă completă a taxelor percepute este disponibilă pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Serviciului Majestății Sale pentru curți și tribunale (HMCTS), secțiunea taxe pentru curți și tribunale. Site-urile internet ale Linkul se deschide într-o fereastră nouăSocietății Juridice (Law Society) și ale Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliului Baroului (Bar Council) pot fi utile pentru a găsi un reprezentant legal, însă nu furnizează informații referitoare la costurile reprezentării în instanță, deoarece acestea vor depinde de o gamă variată de factori specifici fiecărei cauze.

În exemplele prezentate în această secțiune, pornim de la următoarele premise:

 • tatăl depune o cerere în instanță pentru dreptul de vizitare, concomitent cu o cerere de asumare a autorității părintești, deoarece nu este căsătorit cu mama copilului și nu poate dobândi autoritatea părintească prin înregistrarea nașterii. Dacă una dintre părți sau ambele beneficiază de asistență judiciară, se va organiza o reuniune pentru a se analiza dacă medierea ar fi indicată în cazul respectiv. Dacă răspunsul este negativ, cauza se soluționează în instanță;
 • instanța acordă mamei dreptul de a locui cu copilul, iar tatălui i se acordă autoritatea părintească și un ordin privind dreptul de vizitare;
 • mama reintroduce acțiunea în instanță solicitând modificarea termenilor ordinului privind dreptul de vizitare.

A se avea în vedere următoarele informații:

 • Taxele menționate sunt cele aplicate la data de 1 iulie 2013. Taxele judiciare fac obiectul modificărilor, astfel încât trebuie să verificați întotdeauna, adresându-vă instanței sau reprezentantului dumneavoastră legal, dacă suma indicată pentru o anumită taxă mai este încă valabilă.
 • Trebuie să plătiți o taxă judiciară pentru a depune o cerere în instanță și trebuie să plătiți și alte taxe judiciare în diferite etape ale procedurii. Puteți îndeplini condițiile pentru a beneficia de o „scutire de taxe” (în funcție de circumstanțele dumneavoastră personale), ceea ce înseamnă că puteți să nu fiți nevoit să plătiți o taxă judiciară sau să fiți nevoit să plătiți doar o parte din aceasta. În orice caz, trebuie să solicitați o scutire separată pentru fiecare taxă plătibilă pe parcursul procesului în instanță. Astfel, de exemplu, dacă introduceți cererea de scutire atunci când depuneți prima cerere, veți fi scutit doar de la acea primă taxă „de emitere”. Aceasta se explică prin faptul că situația dumneavoastră s-ar putea modifica pe parcursul procesului și ați putea să nu mai fiți eligibil pentru scutire într-o etapă ulterioară. Invers, puteți deveni eligibil pentru o scutire de taxe în timpul judecării cauzei.
 • Este, de asemenea, probabil, să existe cheltuieli pe care să fiți nevoit să le achitați pe măsură ce procesul avansează. Costurile ar putea include taxe judiciare, costuri de deplasare și cazare, pierderi de venituri și costuri legate de martori. În anumite situații, la finalizarea cauzei, instanța poate hotărî că și dumneavoastră trebuie să plătiți costurile celeilalte părți sau cealaltă parte trebuie să le plătească pe ale dumneavoastră. În cazul în care instanța hotărăște cu privire la cheltuielile de judecată la finalul cauzei, regula generală este că partea care cade în pretenții va trebui să plătească cheltuielile părții care are câștig de cauză, însă instanța poate emite un alt ordin. Judecătorul evaluează costurile la finalul cauzei. Astfel, în cazul în care pierdeți, ați putea să fiți nevoit să plătiți cheltuielile părții care are câștig de cauză. Chiar și în cazul în care aveți câștig de cauză, sunt șanse să nu vă puteți recupera toate costurile pe care trebuie să le plătiți pe parcursul acțiunii. Costurile pot varia considerabil în funcție de factorii specifici fiecărei cauze. Există anumite reguli specifice care se aplică în ceea ce privește taxele, în funcție de instanță și de procedurile aferente.

Mențiunea „N/A” din tabel înseamnă „Nu se aplică”, iar N/K înseamnă „Informația nu a fost comunicată”.

Costuri indicative în Anglia și în Țara Galilor

Costuri indicative ale procedurilor în primă instanță, ale căilor de atac și ale mecanismelor de soluționare alternativă a litigiilor

Studiu de caz

Instanță


Taxe judiciare inițiale

Taxă de transcriere

Alte taxe

Cazul A

Inițierea procedurilor pentru dreptul de vizitare și de autoritate părintească (în prezent 215 GBP). Pentru lista taxelor care se aplică în prezent, a se consulta Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Serviciului Majestății Sale pentru curți și tribunale (HMCTS), secțiunea taxe pentru curți și tribunale

Reclamantul va trebui să introducă o cere de transcriere la instanța unde are loc audierea. Instanța pune la dispoziția reclamantului o listă a persoanelor autorizate să efectueze transcrierea. Reclamantul trebuie să contacteze apoi în mod direct respectiva persoană autorizată care va înainta instanței documentul dactilografiat, spre a fi aprobat de către judecător.

N/K

Cazul B

Inițierea procedurilor pentru dreptul de vizitare și de autoritate părintească (în prezent 215 GBP). Pentru lista taxelor care se aplică în prezent, a se consulta Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Serviciului Majestății Sale pentru curți și tribunale (HMCTS), secțiunea taxe pentru curți și tribunale

Reclamantul va trebui să introducă o cere de transcriere la instanța unde are loc audierea. Instanța pune la dispoziția reclamantului o listă a persoanelor autorizate să efectueze transcrierea. Reclamantul trebuie să contacteze apoi în mod direct respective persoană autorizată care va înainta instanței documentul dactilografiat, spre a fi aprobat de către judecător.

N/K

Studiu de caz

Căi de atac

Mecanisme de soluționare alternativă a litigiilor


Taxe judiciare inițiale

Taxă de transcriere

Alte taxe

Este această opțiune disponibilă pentru acest tip de caz?

Costuri

Cazul A

În prezent se ridică la 125 GBP pentru o cauză care face obiectul secțiunii 8 și la 180 GBP pentru o cauză privind îngrijirea și supravegherea copilului. Pentru lista taxelor care se aplică în prezent, a se consulta Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Serviciului Majestății Sale pentru curți și tribunale (HMCTS), secțiunea taxe pentru curți și tribunale

A se vedea informațiile de mai sus.

N/A

Da, medierea poate fi utilizată în orice moment. Instanța poate îndruma părțile să participe la o reuniune (sesiune de informare) cu privire la mediere dacă aceasta consideră că litigiul ar putea fi soluționat astfel, ceea ce ar fi în beneficiul copilului.

Informații privind soluționarea alternativă a litigiilor în urma deteriorării unei relații familiale (inclusiv costurile) sunt publicate pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăLiniei telefonice de informare privind medierea familială (Family Mediation Helpline) (sau puteți obține aceste informații telefonând la linia de asistență la numărul 0845 6026627, în cazul apelurilor din Regatului Unit, sau la numărul +44 1823 623650, în cazul apelurilor din afara Regatului Unit).

Părțile trebuie să plătească sesiunile de mediere, cu excepția cazului în care îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de asistență judiciară.

Părțile trebuie să plătească pentru o reuniune care are ca scop oferirea de informații privind medierea, cu excepția cazului în care îndeplinesc condițiile pentru acordarea asistenței judiciare sau pot demonstra că ar avea dificultăți financiare dacă ar plăti taxa. Într-un astfel de caz, se acordă o asistență în valoare de până la 450 GBP, sub rezerva unor eventuale modificări.

Informații privind soluționarea alternativă a litigiilor în urma deteriorării unei relații familiale (inclusiv costurile) sunt publicate pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăLiniei telefonice de informare privind medierea familială (Family Mediation Helpline) (sau puteți obține aceste informații telefonând la linia de asistență la numărul 0845 6026627, în cazul apelurilor din Regatului Unit, sau la numărul +44 1823 623650, în cazul apelurilor din afara Regatului Unit).

Cazul B

În prezent se ridică la 125 GBP pentru o cauză care face obiectul secțiunii 8 și la 180 GBP pentru o cauză privind îngrijirea și supravegherea copilului. Pentru lista taxelor care se aplică în prezent, a se consulta Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Serviciului Majestății Sale pentru curți și tribunale (HMCTS), secțiunea taxe pentru curți și tribunale

A se vedea informațiile de mai sus.

N/K

A se vedea informațiile de mai sus.

A se vedea informațiile de mai sus.

Costuri indicative pentru avocați, executori judecătorești (bailiff) și experți

Studiu de caz

Avocat


Reprezentarea în instanță este obligatorie?

Costuri medii

Cazul A

Nu

Site-urile internet ale Linkul se deschide într-o fereastră nouăSocietății Juridice (Law Society) și ale Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliului Baroului (Bar Council) pot fi utile pentru a găsi un reprezentant legal, însă nu furnizează informații referitoare la costurile reprezentării în instanță, deoarece acestea vor depinde de mulți factori specifici fiecărei cauze.

Cazul B

Nu

A se vedea informațiile de mai sus, deși pot exista două seturi de onorarii pentru avocați implicați în audierile transfrontaliere.

Studiu de caz

Executor judecătoresc (bailiff)

Expert


Reprezentarea în instanță este obligatorie?

Costuri anterioare procesului

Costuri posterioare procesului

Este obligatoriu să se recurgă la serviciile unui expert?

Costuri

Cazul A

Nu.

După soluționarea cauzei, instanța notifică actele în mod automat prin poștă. Costul este de 110 GBP pentru o notificare efectuată de către executorul judecătoresc al instanței, dacă reclamantul nu dorește ca actele să fie notificate prin poștă. Pentru lista taxelor care se aplică în prezent, a se consulta Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Serviciului Majestății Sale pentru curți și tribunale (HMCTS), secțiunea taxe pentru curți și tribunale.

Notă: informații privind rolul executorilor judecătorești, inclusiv cei ai Înaltei Curți din Anglia și Țara Galilor sunt publicate pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului Majestății Sale pentru curți și tribunale (HMCTS), secțiunea privind executorii judecătorești (bailiffs)

A se vedea coloana din stânga.

A se vedea coloana din stânga.

Nu

Informații privind experții sunt publicate pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției (Ministry of Justice)

Cazul B

Costurile notificării divorțului

Costurile pentru notificarea actelor unui pârât depind de tipul de notificare acceptat în statul membru în care se face notificarea.

A se vedea coloana din stânga.

A se vedea coloana din stânga.

Nu

Informații privind experții sunt publicate pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției (Ministry of Justice)

Costuri indicative privind remunerarea martorilor, garanții, cauțiuni și alte taxe aferente

Studiu

de caz

Remunerarea martorilor

Garanție sau cauțiune


Martorii sunt remunerați?

Costuri

Există acest mecanism? Dacă există, cum se aplică?

Costuri

Cazul A

N/A

N/A

N/A

N/A

Cazul B

N/A

N/A

N/A

N/A

Costuri indicative pentru asistență judiciară și alte rambursări

Studiu

de caz

Asistență judiciară


Când și în ce condiții se acordă?

Când ajutorul financiar acordat acoperă integral costurile aferente asistenței judiciare?

Condiții?

Cazul A

Se aplică criteriile obișnuite privind mijloacele financiare și interesul justiției (a se vedea secțiunea privind asistență judiciară).

A se vedea secțiunea privind asistența judiciară.

A se vedea secțiunea privind Linkul se deschide într-o fereastră nouăasistența judiciară (Legal Aid) de pe site-ul internet al GOV.UK

Cazul B

Asistența judiciară se acordă numai dacă procedurile se desfășoară în Anglia sau în Țara Galilor (a se vedea cele de mai sus).

A se vedea secțiunea privind asistența judiciară.

A se vedea secțiunea privind Linkul se deschide într-o fereastră nouăasistența judiciară (Legal Aid) de pe site-ul internet al GOV.UK

Studiu

de caz

Rambursare


Poate partea care are câștig de cauză să obțină rambursarea cheltuielilor de judecată?

Dacă rambursarea nu este integrală, care este procentul, în general?

Ce costuri nu se rambursează niciodată?

Există situații în care asistența judiciară ar trebui să fie rambursată organizației care asigură asistența judiciară?

Cazul A

Este posibil ca o parte să depună o cerere la o instanță de dreptul familiei pentru rambursarea cheltuielilor. Rambursarea cheltuielilor va fi acordată doar în cazul în care judecătorul consideră că cealaltă parte a acționat într-un mod care a dus la suportarea unor cheltuieli inutile.

A se vedea răspunsul din coloana din stânga.

A se vedea răspunsul din coloana din stânga.

Clienții pot fi obligați la plata unei contribuții, în funcție de venitul și de patrimoniul lor. (A se vedea cazul 1A)

Cazul B

Este posibil ca o parte să depună o cerere la o instanță de dreptul familiei pentru rambursarea cheltuielilor. Rambursarea cheltuielilor va fi acordată doar în cazul în care judecătorul consideră că cealaltă parte a acționat într-un mod care a dus la suportarea unor cheltuieli inutile.

A se vedea răspunsul din coloana din stânga.

A se vedea răspunsul din coloana din stânga.

Clienții pot fi obligați la plata unei contribuții, în funcție de venitul și de patrimoniul lor. (A se vedea cazul 1A)

Costuri indicative pentru traducere și interpretariat

Studiu

de caz

Traducere

Interpretariat

Alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?


Când și în ce condiții este necesară?

Costuri aproximative?

Când și în ce condiții este necesar?

Costuri aproximative?

Descriere

Costuri aproximative?

Cazul A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Cazul B

Traducerea documentelor necesare

Nu există reglementări privind onorariile traducătorilor. Traducătorul sau societatea de traduceri stabilește propriile tarife.

A se vedea secțiunea privind onorariile traducătorilor și interpreților.

A se vedea secțiunea privind onorariile traducătorilor și interpreților.

N/K

N/K


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 12/12/2016

Studiu de caz 3 – dreptul familiei – pensia de întreţinere - Anglia și țara Galilor

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: croată.

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei – pensie de întreținere, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani fără a se căsători.  În momentul când se despart au împreună un copil de trei ani. Printr-o hotărâre judecătorească copilul este încredințat mamei. Singurul motiv important de dezacord este nivelul pensiei de întreținere datorat mamei de către tatăl copilului pentru creșterea și educarea acestuia. Mama copilului introduce o acțiune cu acest obiect.

Cazul B – Situație la nivel transnațional; sunteți avocat în statul membru A: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani într-un stat membru (statul membru B) fără a se căsători. Au împreună un copil de trei ani. Decid să se despartă. Printr-o hotărâre judecătorească din statul membru B copilul este încredințat mamei. Cu acordul tatălui, mama și copilul se mută în alt stat membru (statul membru A), stabilindu-și aici domiciliul.

Rămâne un motiv important de dezacord,  și anume nivelul pensiei de întreținere datorat mamei de către tatăl copilului pentru creșterea și educarea acestuia. Mama copilului introduce o acțiune cu acest obiect în statul membru A.


Cheltuieli de judecată

Aspecte importante cu privire la informațiile furnizate

Trebuie reținut că există mulți factori care determină procesul și, în consecință, costurile presupuse de un asemenea caz în instanțele din Anglia și Țara Galilor. Prin urmare, nu pot fi precizate costurile definitive, iar aspectele prezentate mai jos au doar caracter indicativ. Acolo unde a fost posibil, pentru anumite aspecte ale proceselor au fost incluse taxele reale, însă acestea trebuie privite ca având doar scop orientativ.

Taxele judiciare depind de multe ori de nivelul instanței la care se apelează și de etapele pe care le presupun cazurile individuale. O listă completă a taxelor percepute este disponibilă pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul web al Serviciului Majestății Sale pentru Instanțele Judecătorești. Linkul se deschide într-o fereastră nouăSocietatea Juridică și Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul Baroului vă pot ajuta să găsiți un reprezentant juridic, însă nu dețin informații referitoare la costurile reprezentării juridice, deoarece acestea vor depinde de mulți factori specifici cazului respectiv.

De exemplu, în sensul acestei prezentări, pornim de la următoarele premise:

Cazul A:

 • Părinții nu pot să cadă de acord în privința persoanei cu care ar trebui să locuiască copilul, astfel încât cauza a fost deferită instanței pentru emiterea unei hotărâri (90% din cazuri nu ajung în instanță). Mama a depus o cerere pentru custodie („custodia” este denumită „domiciliu” în Anglia și Țara Galilor). Tatăl a fost pârâtul în cererea mamei și a depus și el o cerere pentru custodia copilului.  
 • Curtea a decis, în același timp, timpul de vizitare („vizitarea” este numită „contact” în Anglia și Țara Galilor) la care are dreptul tatăl care nu domiciliază cu copilul.
 • În sensul acestui exemplu, se pornește de la premisa că părinții nu pot ajunge la un acord privind indemnizația de întreținere pentru copil.
 • În acest exemplu, se presupune că mama solicită un ordin de plată a indemnizației de întreținere la curtea magistraților. (În anumite circumstanțe, tribunalul nu are competența de a audia o cerere contestată în ceea ce privește plățile periodice pentru copii.)

Cazul B:

 • Acest caz face referire la lege așa cum era aceasta la mijlocul anului 2009. Legea se va modifica atunci când va intra în vigoare Regulamentul (CE) nr. 4/2009 privind obligațiile de întreținere, începând cu anul 2011, sub rezerva Protocolului la Convenția de la Haga privind indemnizația de întreținere din 2007 care va fi în vigoare la momentul respectiv.
 • În sensul acestui caz, se pornește de la premisa că nu s-a emis niciun ordin privind întreținerea în statul B la momentul hotărârii instanței cu privire la custodie. Dacă s-ar fi emis un astfel de ordin, situația cea mai obișnuită ar fi fost ca mama să solicite instanței din statul B să modifice suma. Instanța din statul A nu ar putea modifica suma impusă printr-un ordin emis în statul B.]
 • Mama solicită instanței din statul membru A un ordin privind indemnizația de întreținere. Pot exista costuri suplimentare atunci când se solicită Autorității Centrale din Anglia și Țara Galilor notificarea tatălui debitor în statul membru B.
 • În acest caz, se pornește de la premisa că mama creditoare este rezidentă în mod obișnuit în jurisdicția Anglia și Țara Galilor a Regatului Unit.

Trebuie reținut că:

 • Taxele sunt corecte începând cu 9 iunie 2009. Taxele judiciare fac obiectul modificărilor, astfel încât trebuie întotdeauna să verificați adresându-vă instanței sau reprezentantului dumneavoastră juridic dacă suma unei anumite taxe este încă valabilă.
 • Trebuie să plătiți o taxă judiciară pentru a depune o cerere în instanță și trebuie să plătiți și alte taxe judiciare în diferite etape ale acțiunii în instanță. Puteți îndeplini condițiile pentru o „scutire de taxe” (în funcție de circumstanțele dumneavoastră personale), ceea ce înseamnă că puteți să nu fiți nevoit să plătiți o taxă judiciară sau să fiți nevoit să plătiți doar o parte din aceasta. În orice caz, trebuie să solicitați o scutire separată pentru fiecare taxă plătibilă pe parcursul procesului în instanță. Astfel, de exemplu, dacă solicitați cererea de scutire atunci când depuneți prima cerere, veți fi scutit doar de la acea primă taxă „de emitere”. Aceasta se datorează faptului că situația dumneavoastră s-ar putea modifica pe parcursul procesului și ați putea să nu mai fiți eligibil pentru scutire într-o etapă ulterioară. În mod alternativ, puteți deveni eligibil pentru o scutire de taxe în timpul judecării cauzei.
 • Este, de asemenea, probabil să existe cheltuieli pe care să fiți nevoit să le achitați pe măsură ce procesul avansează. Costurile ar putea include taxe judiciare, costuri de deplasare și cazare, pierdere de venituri și costuri legate de martori. În anumite situații, la finalizarea cazului, curtea poate hotărî că și dumneavoastră trebuie să plătiți costurile celeilalte părți sau cealaltă parte trebuie să le plătească pe ale dumneavoastră. În cazul în care curtea hotărăște cu privire la cheltuielile de judecată la finalul cauzei, regula generală este că partea care cade în pretenții va trebui să plătească cheltuielile părții care are câștig de cauză, însă curtea poate emite un ordin diferit. Judecătorul evaluează costurile la finalul cauzei. Astfel, în cazul în care pierdeți ați putea să fiți nevoit să plătiți cheltuielile părții care are câștig de cauză. Chiar și în cazul în care aveți câștig de cauză, sunt șanse să nu vă puteți recupera toate costurile pe care trebuie să le plătiți pe parcursul acțiunii. Costurile pot varia considerabil în funcție de caz. Există anumite reguli specifice care se aplică taxelor, în funcție de instanță și de procedurile implicate.

N/A apare în tabele atunci când răspunsul este „nu se aplică”, iar N/C apare în tabele atunci când răspunsul este „nu se cunoaște”.


Costuri orientative în Anglia și Țara Galilor

Costuri indicative privind funcționarea instanței, căile de atac și soluționarea alternativă a litigiilor


Studiu de caz

Instanță

Taxe judiciare inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cazul A

175 GBP pentru cererea mamei

175 GBP pentru cererea tatălui

Sunt convenite între grefierul curții și reclamant – rata maximă este de 1,57 GBP per 72 cuvinte/ taxa minimă: 13,86 GBP

N/C

Cazul B

175 GBP pentru cererea mamei

175 GBP pentru cererea tatălui

Sunt convenite între grefierul curții și reclamant – rata maximă este de 1,57 GBP per 72 cuvinte/ taxa minimă: 13,86 GBP

N/CStudiu de caz

Apeluri

ADR

Taxe judiciare inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Este această opțiune disponibilă pentru acest tip de caz?

Costuri

Cazul A

175 GBP

Sunt convenite între grefierul curții și reclamant – rata maximă este de 1,57 GBP per 72 cuvinte/ taxa minimă: 13,86 GBP

N/C

Informațiile privind soluționarea alternativă a în urma deteriorării unei relații familiale (inclusiv costurile) sunt disponibile pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăLiniei telefonice de informare privind medierea familială (sau apelând linia telefonică la numărul 0845 6026627 din interiorul Regatului Unit și +44 1823 623650 din afara Regatului Unit).

Informațiile privind soluționarea alternativă a în urma deteriorării unei relații familiale (inclusiv costurile) sunt disponibile pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăLiniei telefonice de informare privind medierea familială (sau apelând linia telefonică la numărul 0845 6026627 din interiorul Regatului Unit și +44 1823 623650 din afara Regatului Unit).

Cazul B

175 GBP

Sunt convenite între grefierul curții și reclamant – rata maximă este de 1,57 GBP per 72 cuvinte/ taxa minimă: 13,86 GBP

N/C

La fel ca în cazul de mai sus.

La fel ca în cazul de mai sus.Costuri indicative privind avocatul, executorul judecătoresc și experții


Studiu de caz

Avocat

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Cazul A

Nu

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSocietatea Juridică și Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul Baroului vă pot ajuta să găsiți un reprezentant, însă nu dețin informații privind costurile reprezentării juridice, deoarece acestea depind de mulți factori specifici cazului respectiv.

Cazul B

Nu

În mod similar cazului de mai sus, deși pot exista două seturi de onorarii pentru avocați implicate în audierile transfrontaliere.Studiu de caz

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri anterioare procesului

Costuri posteriaore procesului

Este utilizarea obligatorie?

Costuri

Cazul A

Nu.

Atunci când sunt inițiate acțiunile, curtea notifică actele judiciare în mod automat prin serviciul poștal. Costul este de 30 GBP pentru o notificare efectuată de către executorul judecătoresc al curții dacă solicitantul nu dorește ca actele judiciare să fie notificate prin poștă.

Notă: informațiile privind rolul executorilor judecătorești, inclusiv cei ai Înaltei Curți din Anglia și Țara Galilor sunt disponibile la: Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul Majestății Sale pentru Instanțe Judecătorești (executori judecătorești)

A se vedea coloana din stânga.

A se vedea coloana din stânga.

No

Informațiile privind experții sunt disponibile pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției

Cazul B

Costurile pentru notificarea actelor unui pârât depind de tipul de notificare acceptat în statul membru în care se face notificarea.

A se vedea coloana din stânga.

A se vedea coloana din stânga.

A se vedea cele de mai sus

A se vedea cele de mai sus.Costuri indicative pentru remunerarea martorilor, gaj sau cauțiune și alte taxe relevante


Studiu de caz

Indemnizarea martorilor

Gajul sau cauțiunea

Alte taxe

Sunt martorii remunerați?

Costuri

Există și când și cum se utilizează?

Costuri

Descriere

Costuri

Cazul A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/C

N/C

Cazul B

N/A

N/A

N/A

N/A

N/C

N/CCosturi orientative privind asistența juridică și alte rambursăriStudiu de caz

Asistența juridică

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Când este sprijinul integral?

Condiții?

Cazul A

Se poate acorda finanțare pentru tratarea aspectelor auxiliare precum întreținerea, sub rezerva testelor standard privind mijloacele și fondul cauzei.

Atunci când se acordă finanțare, se acordă pentru reprezentarea integrală.

Comisia pentru servicii juridice are posibilitatea de a refuza reprezentarea în procedurile de contestare a unei dispoziții financiare atunci când se consideră că solicitantul poate să finanțeze procedurile din fonduri private, cum ar fi prin obținerea unui împrumut.

Cazul B

Atunci când cauza este audiată în Anglia și Țara Galilor, se aplică testele obișnuite privind mijloacele și circumstanțele.

A se vedea cele de mai sus

A se vedea cele de mai sus
Studiu de caz

Rambursare

Poate partea care are câștig de cauză să obțină rambursarea cheltuielilor de judecată?

Dacă rambursarea nu este integrală care este procentul, în general?

Care sunt costurile care nu se rambursează niciodată?

Există situații în care asistența juridică ar trebui să fie rambursată organizației care asigură asistența juridică?

Cazul A

Este posibil ca o parte să depună o cerere la o instanță de dreptul familiei pentru rambursarea cheltuielilor. Rambursarea cheltuielilor va fi acordată doar în cazul în care judecătorul consideră că cealaltă parte a acționat într-un mod care a determinat suportarea unor cheltuieli nenecesare.

A se vedea răspunsul din coloana din stânga.

A se vedea răspunsul din coloana din stânga.

Clienții pot fi obligați la plata unei contribuții, în funcție de venitul și capitalul lor. (A se vedea cazul 1A)

Cazul B

Este posibil ca o parte să depună o cerere la o instanță de dreptul familiei pentru rambursarea cheltuielilor. Rambursarea cheltuielilor va fi acordată doar în cazul în care judecătorul consideră că cealaltă parte a acționat într-un mod care a determinat suportarea unor cheltuieli nenecesare.

A se vedea răspunsul din coloana din stânga.

A se vedea răspunsul din coloana din stânga.

A se vedea cele de mai sus


Costuri indicative privind traducerea și interpretariatul


Studiu de caz

Traducere

Interpretariat

Alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții este necesară?

Costuri aproximative?

Când și în ce condiții este necesar?

Costuri aproximative?

Descriere

Costuri aproximative?

Cazul A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Cazul B

Traducerea documentelor necesare

Nu există reglementări care guvernează onorariile traducătorilor. Traducătorul sau societatea de traduceri stabilește propriile tarife.

A se vedea secțiunea privind onorariile traducătorilor și interpreților

A se vedea secțiunea privind onorariile traducătorilor și interpreților

N/C

N/CVersiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 12/12/2016

Studiu de caz 4 – drept comercial – contracte - Anglia și țara Galilor

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de drept comercial - contracte, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: o societate a livrat bunuri în valoare de 20 000 de euro. Prețul nu a fost plătit, deoarece cumpărătorul consideră că bunurile nu corespund cu ceea ce s-a convenit.

Vânzătorul decide să introducă o acțiune în instanță pentru a obține plata integrală.

Cazul B – Situație la nivel transnațional: o societate cu sediul principal în statul membru B livrează bunuri în valoare de 20 000 de euro unui cumpărător din statul membru A. Contractul este redactat în limba statului membru B, sub regimul legislației acestuia. Prețul nu a fost plătit, deoarece cumpărătorul din statul membru A consideră că bunurile nu corespund cu ceea ce s-a convenit. Vânzătorul decide să introducă o acțiune în instanță în statul membru A pentru a obține plata integrală, conform contractului încheiat cu vânzătorul.


Cheltuieli de judecată

Aspecte importante cu privire la informațiile furnizate

Trebuie reținut că există mulți factori care influențează procesul și, în consecință, costurile pe care le implică un asemenea caz în instanțele din Anglia și Țara Galilor. Prin urmare, nu pot fi precizate costurile definitive, iar aspectele prezentate mai jos au doar caracter indicativ. Acolo unde a fost posibil, pentru anumite aspecte ale proceselor au fost incluse taxele reale, însă acestea trebuie privite ca având doar scop orientativ.

Taxele judiciare depind de multe ori de nivelul instanței la care se apelează și de etapele pe care le presupune fiecare caz individual. O listă completă a taxelor percepute este disponibilă pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul web al Serviciului Majestății Sale pentru Instanțele Judecătorești. Sunt necesare și informații privind alte surse de costuri, precum reprezentarea legală. Linkul se deschide într-o fereastră nouăSocietatea Juridică și Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul Baroului vă pot ajuta să găsiți un reprezentant legal, însă nu dețin informații referitoare la costurile reprezentării legale, deoarece acestea vor depinde de numeroși factori ai fiecărui caz specific.

De exemplu, în sensul acestei prezentări, pornim de la următoarele premise:

În cazul A:

 • Acțiunea a fost înaintată la o instanță locală , și nu online (în jur de 11% din cereri sunt depuse online. Taxele pentru depunerea online sunt mai mici).
 • Cifrele sunt prezentate atât pentru acțiunile necontestate, cât și pentru acțiunile contestate. Costurile fixe și anumite taxe judiciare se aplică doar în cazul acțiunii necontestate. Costurile și taxele pentru o acțiune contestată sunt prezentate cu litere cursive.
 • Acțiunea necontestată a fost finalizată prin admiterea pârâtului, iar curtea a hotărât data și termenele de plată.
 • Acțiunea contestată a fost decisă în cadrul unui proces cu o durată mai scurtă de 6 ore.
 • Cheltuielile de judecată sunt determinate de valoarea acțiunii. Deoarece cererea menționează aproximativ 17 545 GBP (20 000 EUR la o rată de schimb de 1,14 EUR pentru 1 GBP), cazul ar fi probabil instrumentat conform„procedurii rapide” a curții locale, prezentarea de față urmând această procedură. Suma care face obiectul cererii și complexitatea cauzei determină cursul procedurii.
 • Decizia asupra costurilor și taxelor este favorabilă doar reclamantului.
 • După pronunțarea hotărârii, pârâtul nu efectuează plata, sumei datorate și se depune o cerere pentru aplicarea hotărârii prin intermediul unui executor judecătoresc.

În cazul B:

 • La fel ca în cazul de mai sus.
 • Statul membru A este Regatul Unit, iar vânzătorul intentează acțiunea printr-o instanță din Anglia și Țara Galilor.

Trebuie reținut că:

 • Taxele sunt corecte începând cu 9 iunie 2009. Taxele judiciare fac obiectul modificărilor, astfel încât trebuie întotdeauna să verificați adresându-vă instanței, reprezentantului dumneavoastră legal și oricăror alte persoane sau organizații implicate dacă suma unei anumite taxe este încă valabilă.
 • Trebuie să plătiți o taxă judiciară pentru a depune o cerere în instanță și trebuie să plătiți și alte taxe judiciare în diferite etape ale acțiunii în instanță. Puteți îndeplini condițiile pentru obținerea unei „scutiri de taxe” (în funcție de situația dumneavoastră personală), ceea ce înseamnă că puteți să nu fiți nevoit să plătiți o taxă judiciară sau să fiți nevoit să plătiți doar o parte din aceasta. În orice caz, trebuie să solicitați o scutire separată pentru fiecare taxă plătibilă pe parcursul procesului în instanță. Astfel, de exemplu, dacă solicitați cererea de scutire atunci când depuneți prima cerere, veți fi scutit doar de la acea primă taxă „de emitere”. Aceasta se datorează faptului că circumstanțele dumneavoastră s-ar putea modifica pe parcursul procesului și ați putea să nu mai fiți eligibil pentru scutire într-o etapă ulterioară. În mod alternativ, puteți deveni eligibil pentru o scutire de taxe în timpul judecării cauzei.
 • Este, de asemenea, probabil să existe cheltuieli pe care să fiți nevoit să le achitați pe măsură ce procesul avansează. Costurile ar putea include taxe judiciare, costuri de deplasare și cazare, pierdere de venituri și costuri pentru martori. În anumite cazuri, la finalizarea cazului, curtea poate hotărî că și dumneavoastră trebuie să plătiți costurile celeilalte părți sau cealaltă parte trebuie să le plătească pe ale dumneavoastră. În cazul în care curtea hotărăște cu privire la cheltuielile de judecată la finalul cauzei, regula generală este că partea care cade în pretenții va trebui să plătească cheltuielile părții care are câștig de cauză, însă curtea poate emite un ordin diferit. Judecătorul evaluează costurile la finalul cauzei. Astfel, în cazul în care pierdeți ați putea să fiți nevoit să plătiți cheltuielile părții care are câștig de cauză. Chiar și în cazul în care aveți câștig de cauză, sunt șanse să nu vă puteți recupera toate costurile pe care trebuie să le plătiți pe parcursul acțiunii. Costurile pot varia considerabil în funcție de caz. Există anumite reguli specifice care se aplică taxelor, în funcție de procedurile prin care este soluționat cazul.

N/A apare în tabele atunci când răspunsul este „nu se aplică”, iar N/C apare în tabele atunci când răspunsul este „nu se cunoaște”.

Trebuie reținut că taxele și cheltuielile pentru o cerere contestată sunt prezentate în caractere aldine.


Costuri indicative în Anglia și Țara Galilor

Costuri orientative privind funcționarea instanței, căile de atac și soluționarea alternativă a litigiilor


Studiu de caz

Instanță

Taxe judiciare inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cazul A

360 GBP – taxa de emitere

360 GBP – taxa de emitere

Poate fi necesară o taxă pentru alocarea cauzei în cadrul unei anumite proceduri – 200 GBP pentru o procedură rapidă, ca în cazul analizat.

40 GBP pentru un ordin de închidere a cazului după succesul medierii.

100 GBP – listă de verificare anterioară procesului

500 GBP – audiere

Sunt convenite între grefierul curții și reclamant – rata maximă este de 1,57 GBP per 72 cuvinte/ taxa minimă: 13,86 GBP

N/A

Cazul B

360 GBP – taxa de emitere

360 GBP – taxa de emitere. Poate fi necesară o taxă pentru alocarea cazului unei proceduri - 200 GBP pentru o procedură rapidă, ca în cazul de față.

40 GBP pentru un ordin de închidere a cazului după succesul procedurii de mediere

100 GBP – listă de verificare anterioară procesului

500GBP - audiere

Sunt convenite între grefierul curții și reclamant – rata maximă este de 1,57 GBP per 72 cuvinte/ taxa minimă: 13,86 GBP

N/AStudiu de caz

Căi de atac

ADR

Taxe judiciare inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Este această opțiune disponibilă pentru acest tip de caz?

Costuri

Cazul A

120 GBP – taxa de emitere

Sunt convenite între grefierul curții și reclamant – rata maximă este de 1,57 GBP per 72 cuvinte/ taxa minimă: 13,86 GBP

N/C

Da, dar nu în instanță

Depind de prestator. De la 300 GBP la 500 GBP per parte

Cazul B

120 – taxa de emitere

Sunt convenite între grefierul curții și reclamant – rata maximă este de 1,57 GBP per 72 cuvinte/ taxa minimă: 13,86 GBP

N/K

Da, dar nu în instanță

Depind de prestator. De la 300 GBP la 500 GBP per parte


Costuri orientative privind avocatul, executorul judecătoresc și experții


Studiu de caz

Avocat

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Case A

Nu

Costuri fixe – 170 GBP

Costurile pentru avocații consultanți pentru pregătirea cazurilor

Pe lângă acestea, costurile pentru avocați în timpul procesului – un onorariu standard de 1 650 GBP pentru procedura rapidă (în alte proceduri, avocații își pot stabili onorariile)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSocietatea Juridică și Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul Baroului vă pot ajuta să găsiți un reprezentant, însă nu dețin informații privind costurile reprezentării juridice, deoarece acestea depind de mulți factori specifici cazului respectiv.

Cazul B

Nu

Costuri fixe – 170 GBP

Costurile pentru avocații consultanți pentru pregătirea cazurilor

Pe lângă acestea, costurile pentru avocați în timpul procesului – un onorariu standard de 1 650 GBP pentru procedura rapidă (în alte proceduri, avocații își pot stabili onorariile)

În audierile transfrontaliere pot apărea două seturi de onorarii pentru avocați.Studiu de caz

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri anterioare procesului

Costuri posterioare procesului

Este utilizarea obligatorie?

Costuri

Cazul A

Informații privind rolul executorilor judecătorești, inclusiv cei ai Înaltei Curți din Anglia și Țara Galilor sunt disponibile la: Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul Majestății Sale pentru Instanțe Judecătorești (onorarii)

A se vedea coloana din stânga

A se vedea coloana din stânga

Nu

Nu există costuri fixe – acestea depind de calificare și de gradul de detaliu necesar al probelor

Cazul B

Executorii judecătorești acționează doar la nivel național.

A se vedea coloana din stânga.

A se vedea coloana din stânga.

Nu

Nu există costuri fixe – acestea depind de calificare și de gradul de detaliu necesar al probelorCosturi indicative pentru remunerarea martorilor, gaj sau cauțiune și alte taxe relevante


Studiu de caz

Indemnizarea martorilor

Gajul sau cauțiunea

Alte taxe

Sunt martorii remunerați?

Costuri

Există și când și cum se utilizează?

Costuri

Descriere

Costuri

Cazul A

Da, pentru cheltuieli de călătorie și de alt tip pentru anumiți experți (de exemplu, martorii experți), timpul de participare

Astfel cum s-a convenit cu martorul

Dacă una dintre părți face o ofertă de soluționare iar hotărârea definitivă a curții nu este mai favorabilă decât această ofertă, părții care cade în pretenții nu i se va solicita plata costurilor părții care are câștig de cauză de la data la care se face oferta.

N/A

N/C

N/C

Cazul B

În mod similar cu cazul de mai sus

În mod similar cu cazul de mai sus

În mod similar cu cazul de mai sus

N/A

N/C

N/CCosturi indicative privind asistența juridică și alte rambursăriStudiu de caz

Asistență juridică

Rambursare

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Când este sprijinul integral?

Condiții?

Poate partea care are câștig de cauză să obțină rambursarea cheltuielilor de judecată?

Dacă rambursarea nu este integrală care este procentul, în general?

Care sunt costurile care nu se rambursează niciodată?

Există situații în care asistența juridică ar trebui să fie rambursată organizației care asigură asistența juridică?

Cazul A

Nu este disponibilă finanțare pentru cazurile de dreptul societăților sau al parteneriatelor sau din desfășurarea unei activități economice. În acest caz am presupus că atât cumpărătorul, cât și vânzătorul sunt întreprinderi.

N/A

N/A

Costurile fixe sunt atribuite de către curte (a se vedea costurile medii de mai sus)

Curtea ordonă în general plata costurilor părții care are câștig de cazuri să fie plătite de partea care cade în pretenții. Atunci când suma costurilor este contestată, acestea pot fi evaluate de către instanță.

N/A

N/A

N/A

Cazul B

A se vedea cele de mai sus

A se vedea cele de mai sus

A se vedea cele de mai sus

A se vedea cele de mai sus

N/A

N/A

A se vedea cele de mai susCosturi indicative privind traducerea și interpretariatul


Studiu de caz

Traducere

Interpretariat

Alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții este necesară?

Costuri aproximative?

Când și în ce condiții este necesar?

Costuri aproximative?

Descriere

Costuri aproximative?

Cazul A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Cazul B

Actele judiciare prezentate sau comunicate împreună cu o acțiune în Anglia și Țara Galilor trebuie traduse în limba engleză.

Depind de prestatorul de servicii. Nu sunt puse la dispoziție servicii de traducere de către curte.

Atunci când orice parte are nevoie de astfel de servicii pentru a înțelege procedurile.

Depind de prestatorul de servicii

A se vedea și secțiunea privind onorariile traducătorilor și interpreților

N/C

N/CVersiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 12/12/2016

Studiu de caz 5 – drept comercial – răspundere - Anglia și țara Galilor

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de drept comercial - răspundere, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: un producător de sisteme de încălzire livrează un sistem de încălzire unui instalator. Acesta îl vinde la rândul său (și îl instalează) unui client pentru locuința acestuia, Casa ia foc la scurt timp după aceea. Toate persoanele implicate (producătorul de sisteme de încălzire, instalatorul și clientul final) sunt asigurate. Originea incendiului este contestată. Nimeni nu vrea sa despăgubească clientul.

Acesta decide să introducă o acțiune în instanță împotriva producătorului de sisteme de încălzire, a instalatorului și a societăților de asigurare pentru a obține o despăgubire completă.

Cazul B – Situație la nivel transnațional: un producător de sisteme de încălzire din statul membru B livrează un sistem de încălzire unui instalator din statul membru C. Acesta îl vinde la rândul său (și îl instalează) unui client din statul membru A pentru locuința acestuia. Casa ia foc la scurt timp după aceea. Toate persoanele implicate (producătorul de sisteme de încălzire, instalatorul și clientul final) sunt asigurate de către o societate de asigurări din propriul stat membru. Originea incendiului este contestată. Nimeni nu vrea sa despăgubească clientul.

Acesta decide să introducă o acțiune în instanță în statul membru A împotriva producătorului de sisteme de încălzire, a instalatorului și a societății de asigurare din statul membru A pentru a obține o despăgubire completă.


Cheltuieli de judecată

Aspecte importante cu privire la informațiile furnizate

Trebuie reținut că există mulți factori care influențează procesul și, în consecință, costurile pe care le implică un asemenea caz în instanțele din Anglia și Țara Galilor. Prin urmare, nu pot fi precizate costurile definitive, iar aspectele prezentate mai jos au doar caracter indicativ. Acolo unde a fost posibil, pentru anumite aspecte ale proceselor au fost incluse taxele reale, însă acestea trebuie privite ca având doar scop orientativ.

Taxele judiciare depind de multe ori de nivelul instanței la care se apelează și de etapele pe care le presupune fiecare caz individual. O listă completă a taxelor percepute este disponibilă pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web al Serviciului Majestății Sale pentru Instanțele Judecătorești. Sunt necesare și informații privind alte surse de costuri, precum reprezentarea legală. Linkul se deschide într-o fereastră nouăSocietatea Juridică și Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul Baroului vă pot ajuta să găsiți un reprezentant legal, însă nu dețin informații referitoare la costurile reprezentării legale, deoarece acestea vor depinde de numeroși factori ai fiecărui caz specific.

De exemplu, în sensul acestei prezentări, pornim de la următoarele premise:

Cazul A:

 • Proprietatea și bunurile sunt deteriorate, însă nu distruse. Nu au existat victime.
 • Daunele estimate se situează între 50 000 GBP și 100 000 GBP și sunt contestate de 4 acuzați (producătorul, instalatorul și asigurătorii acestora).
 • Audierea a durat 2 zile. Părțile au apelat la martori experți.

Cazul B:

 • În mod similar cazului de mai sus. Statul membru A este Regatul Unit.

Trebuie reținut că:

 • Taxele sunt corecte începând cu 9 iunie 2009. Taxele judiciare fac obiectul modificărilor, astfel încât trebuie întotdeauna să verificați adresându-vă instanței, reprezentantului dumneavoastră legal și oricăror alte persoane sau organizații implicate, dacă suma unei anumite taxe este încă valabilă
 • Trebuie să plătiți o taxă judiciară pentru a depune o cerere în instanță și trebuie să plătiți și alte taxe judiciare în diferite etape ale acțiunii în instanță. Puteți îndeplini condițiile pentru obținerea unei „scutiri de taxe” (în funcție de situația dumneavoastră personală), ceea ce înseamnă că puteți să nu fiți nevoit să plătiți o taxă judiciară sau să fiți nevoit să plătiți doar o parte din aceasta. În orice caz, trebuie să solicitați o scutire separată pentru fiecare taxă plătibilă pe parcursul procesului în instanță. Astfel, de exemplu, dacă solicitați cererea de scutire atunci când depuneți prima cerere, veți fi scutit doar de la acea primă taxă „de emitere”. Aceasta se datorează faptului că circumstanțele dumneavoastră s-ar putea modifica pe parcursul procesului și ați putea să nu mai fiți eligibil pentru scutire într-o etapă ulterioară. În mod alternativ, puteți deveni eligibil pentru o scutire de taxe în timpul judecării cauzei.
 • Este, de asemenea, probabil să existe cheltuieli pe care să fiți nevoit să le achitați pe măsură ce procesul avansează. Costurile ar putea include taxe judiciare, costuri de deplasare și cazare, pierdere de venituri și costuri pentru martori. În anumite cazuri, la finalizarea cazului, curtea poate hotărî că și dumneavoastră trebuie să plătiți costurile celeilalte părți sau cealaltă parte trebuie să le plătească pe ale dumneavoastră. În cazul în care curtea hotărăște cu privire la cheltuielile de judecată la finalul cauzei, regula generală este că partea care cade în pretenții va trebui să plătească cheltuielile părții care are câștig de cauză, însă curtea poate emite un ordin diferit. Judecătorul evaluează costurile la finalul cauzei. Astfel, în cazul în care pierdeți ați putea să fiți nevoit să plătiți cheltuielile părții care are câștig de cauză. Chiar și în cazul în care aveți câștig de cauză, sunt șanse să nu vă puteți recupera toate costurile pe care trebuie să le plătiți pe parcursul acțiunii. Costurile pot varia considerabil în funcție de caz. Există anumite reguli specifice care se aplică taxelor, în funcție de procedurile prin care este soluționat cazul.

N/A apare în tabele atunci când răspunsul este „nu se aplică”, iar N/C apare în tabele atunci când răspunsul este „nu se cunoaște”.


Costuri orientative în Anglia și Țara Galilor

Costuri orientative privind funcționarea instanței, căile de atac și soluționarea alternativă a litigiilor


Studiu de caz

Instanță

Taxe judiciare inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cazul A

630 GBP– taxa de emitere

200 GBP – taxa de alocare

100 GBP – chestionar de înscriere

1 000 GBP – taxa de audiere

Sunt convenite între grefierul curții și reclamant – rata maximă este de 1,57 GBP per 72 cuvinte/ taxa minimă: 13,86 GBP

N/C

Cazul B

630 GBP – taxa de emitere

200 GBP – taxa de alocare

100 GBP – chestionar de înscriere

1 000 GBP – taxa de audiere

Sunt convenite între grefierul curții și reclamant – rata maximă este de 1,57 GBP per 72 cuvinte/ taxa minimă: 13,86 GBP

N/CStudiu de caz

Apeluri

ADR

Taxe judiciare inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Este această opțiune disponibilă pentru acest tip de caz?

Costuri

Cazul A

200 GBP dacă nu este necesară permisiunea

400 GBP dacă este necesară permisiunea

Sunt convenite între grefierul curții și reclamant – rata maximă este de 1,57 GBP per 72 cuvinte/ taxa minimă: 13,86 GBP

N/C

Da, în teorie, însă în practică este improbabil ca părțile să ajungă la un acord prin mediere

Aproximativ 1 000 GBP – 2 000 GBP pe zi, repartizat între părți

Cazul B

200 GBP dacă nu este necesară permisiunea

400 GBP dacă este necesară permisiunea

Sunt convenite între grefierul curții și reclamant – rata maximă este de 1,57 GBP per 72 cuvinte/ taxa minimă: 13,86 GBP

N/C

Da, în teorie, însă în practică este improbabil ca părțile să ajungă la un acord prin mediere

Aproximativ 1 000 GBP – 2 000 GBP pe zi, repartizat între părțiCosturi orientative privind avocatul, executorul judecătoresc și experții


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri anterioare procesului

Costuri posterioare procesului

Este utilizarea obligatorie?

Costuri

Cazul A

Nu

Inclusiv onorariile și plățile pentru avocații consultanți și avocații pledanți.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSocietatea Juridică și Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul Baroului vă pot ajuta să găsiți un reprezentant, însă nu dețin informații privind costurile reprezentării juridice, deoarece acestea depind de numeroși factori specifici cazului respectiv.

Informații privind rolul executorilor judecătorești, inclusiv cei ai Înaltei Curți din Anglia și Țara Galilor sunt disponibile la: Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul Majestății Sale pentru Instanțele Judecătorești (executori judecătorești)

A se vedea coloana din stânga

A se vedea coloana din stânga

Nu

Nu există costuri fixe – acestea depind de calificarea expertului și de gradul de detaliu necesar

Cazul B

Nu

La fel ca mai sus, deși pot exista două seturi de onorarii pentru avocați implicate în audierile transfrontaliere.

Executorii judecătorești își desfășoară activitatea doar la nivel național sau la nivel local.

A se vedea coloana din stânga

A se vedea coloana din stânga

Nu

Nu există costuri fixe – acestea depind de calificare și de gradul de detaliu necesar al probelorCosturi orientative privind remunerarea martorilor, gajul sau cauțiunea și alte taxe relevante


Studiu de caz

Indemnizarea martorilor

Gajul sau cauțiunea

Alte taxe

Sunt martorii remunerați?

Costuri

Există și când și cum se utilizează?

Costuri

Descriere

Costuri

Cazul A

Da – pentru cheltuieli de deplasare și pentru timpul de participare al anumitor anumiți martori (de exemplu, martori experți)

Astfel cum s-a convenit cu martorul

Dacă una dintre părți face o ofertă de soluționare iar hotărârea definitivă a curții nu este mai favorabilă decât această ofertă, părții care cade în pretenții nu i se va solicita plata costurilor părții care are câștig de cauză de la data la care se face oferta.

Dacă una dintre părți face o ofertă de soluționare iar hotărârea definitivă a curții nu este mai favorabilă decât această ofertă, părții care cade în pretenții nu i se va solicita plata costurilor părții care are câștig de cauză de la data la care se face oferta.

N/C

N/C

Cazul B

În același mod ca în cazul de mai sus

În același mod ca în cazul de mai sus

În același mod ca în cazul de mai sus

În același mod ca în cazul de mai sus

N/C

N/CCosturi indicative pentru asistența juridică și alte rambursăriStudiu de caz

Asistența juridică

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Când este sprijinul integral?

Condiții?

Case A

În măsura în care cauza este audiată în Anglia și Țara Galilor, se aplică testele normale privind mijloacele și fondul cauzei (a se vedea secțiunea privind asistența juridică).

A se vedea secțiunea privind asistența juridică

A se vedea secțiunea privind asistența juridică

Cazul B

În măsura în care cauza este audiată în Anglia și Țara Galilor, se aplică testele normale privind mijloacele și fondul cauzei.

A se vedea secțiunea privind asistența juridică

A se vedea secțiunea privind asistența juridică
Studiu de caz

Rambursare

Poate partea care are câștig de cauză să obțină rambursarea cheltuielilor de judecată?

Dacă rambursarea nu este integrală care este procentul, în general?

Care sunt costurile care nu se rambursează niciodată?

Există situații în care asistența juridică ar trebui să fie rambursată organizației care asigură asistența juridică?

Cazul A

În general, curtea ordonă ca plata costurilor părții care are câștig de cauză să fie efectuată de către partea care pierde. Atunci când suma costurilor este contestată, acestea pot fi evaluate de către curte.

N/A

N/A

Clienții pot fi obligați la plata unei contribuții, în funcție de veniturile și capitalul lor. (A se vedea cazul 1A)

Cazul B

În același mod ca în cazul de mai sus

N/A

N/A

[A se vedea cele de mai sus]Costuri indicative privind traducerea și interpretariatul


Studiu de caz

Traducere

Interpretariat

Alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții este necesară?

Costuri aproximative?

Când și în ce condiții este necesar?

Costuri aproximative?

Descriere

Costuri aproximative?

Cazul A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Cazul B

Actele judiciare prezentate sau comunicate împreună cu o acțiune în Anglia și Țara Galilor trebuie traduse în limba engleză și poate fi necesară traducerea în limbile statelor membre, dacă este cazul.

Depind de prestatorul de servicii. Nu sunt puse la dispoziție servicii de traducere de către curte.

Atunci când orice parte are nevoie de astfel de servicii pentru a înțelege procedurile.

Depind de prestatorul de servicii

A se vedea și secțiunea privind onorariile traducătorilor și interpreților

N/C

N/CVersiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 12/12/2016