Trovy konania - Francúzsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti nájdete prehľad súdnych trov konania, ktoré sa uplatňujú vo Francúzsku. Podrobnejšiu analýzu celkových trov konania nájdete v týchto prípadových štúdiách:

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo - Rozvod

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo - Starostlivosť o dieťa

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo - Výživné

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo - Zmluva

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo - Zodpovednosť


Trovy konania

Ustanovenia týkajúce sa odmien právnických povolaní

Sadzby sa skladajú z fixných poplatkov a z variabilných poplatkov (často predstavujú percentuálnu časť z výšky sporu).

Malo by sa rozlišovať medzi:

 • pomocnými osobami súdu (advokáti, správcovia konkurznej podstaty), ktorých odmena je stanovená len sčasti v sadzobníku. Vo väčšine prípadov sú honoráre voľne dohodnuté so zákazníkom.
 • úradníkmi vykonávajúcimi nezávislú verejnú funkciu alebo súdnymi ministerskými úradníkmi, ktorých odmena je stanovená v sadzobníku v rámci regulačného rámca francúzskej vlády.

Právni zástupcovia na odvolacom súde

VO vyhláške č.80-608 z 30. júla 1980 sa ustanovujú sadzby pre právnych zástupcov na odvolacích súdoch. Pomocné osoby súdu /Advokáti.

V nariadeniach sa ustanovujú sadzby za zastupovanie osôb podliehajúcich právomoci súdu právnymi zástupcami (advokátmi) na súde prvého stupňa (vyhláška č. 72-784 z 25. augusta 1972 a č. 75-785 z 21. augusta 1975).

Súdni exekútori

Sadzby súdnych exekútorov za predvolanie na súd a súdne doručenie návrhov na začatie konania a súdnych rozhodnutí sú ustanovené vo vyhláške č. 96-1080 z 12. decembra 1996.


Fixné súdne poplatky

Fixné súdne poplatky v občianskom súdnom konaní

Fixné poplatky pre účastníkov občianskeho súdneho konania

V občianskych veciach existujú náklady právne nevyhnutné na vedenie súdneho konania, ktorých výška je stanovená buď právnymi predpismi alebo súdnym rozhodnutím. Tieto náklady sa označujú ako súdne trovy.

Tieto trovy obsahujú:

 1. poplatky, dane, dávky alebo odmeny vyberané sekretariátmi súdov alebo daňových úradov. Tieto poplatky alebo dane sú zriedkavé, keďže zákonom č. 77-1468 z 30. decembra 1977 sa zaviedla zásada bezplatnosti procesných úkonov pred občianskymi a správnymi súdmi;
 2. náklady na preklad listín, ak je preklad podľa zákona alebo medzinárodného záväzku nevyhnutný;
 3. náhrady výdavkov pre svedkov;
 4. odmenu technikov;
 5. výdavky podľa sadzobníka (sadzby súdnych exekútorov, právnych zástupcov, advokátov) ;
 6. odmenu štátnych alebo ministerských úradníkov;
 7. odmena advokátov, ak je upravená predpisom, vrátane poplatkov za obhajovaciu reč;
 8. náklady v prípade úradného doručenia aktu do zahraničia;
 9. náklady na tlmočenie a preklady, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska opatrení súdu na vykonanie dokazovania v zahraničí na žiadosť súdu v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach;

10.   zisťovania pomerov nariadené v konaniach v oblasti rodinného práva a právnej ochrany plnoletých a neplnoletých osôb;

11.   odmenu osoby, ktorú ustanovil súd na vypočutie neplnoletej osoby.

Etapa občianskeho súdneho konania, v ktorej je potrebné uhradiť fixné náklady

Náklady občianskeho súdneho konania obsahujú všetky finančné sumy, ktoré účastníci konania uhradili, alebo ešte majú uhradiť pred alebo počas konania.

Napríklad pred začatím súdneho konania sú to náklady na konzultácie s právnikmi, náklady na technikov, cestovné výdavky.

V priebehu konania môžu tieto náklady predstavovať náklady súdneho konania vyplácané pomocným osobám súdu, ministerským úradníkom, poplatky vyberané štátom a honoráre poradcov.

Po ukončení súdneho konania to môžu byť náklady na výkon rozhodnutia.

Súdne trovy v konaní pred Ústavnou radou

Fixné náklady sporových strán v konaní pred Ústavnou radou

Súdne konanie vo Francúzsku neumožňuje individuálne predloženie veci na Ústavnú radu, preto je odpoveď na túto otázku bezpredmetná.


Akú informáciu možno očakávať od svojho právneho zástupcu (svojho advokáta) pred začatím súdneho konania?

Informácie o právach a povinnostiach účastníkov konania

Je otázkou etiky pomocných osôb súdu, aby poskytli svojim zákazníkom náležité informácie o ich právach a povinnostiach.

Zdroje informácií o súdnych trovách

Kde možno nájsť informácie o súdnych trovách vo Francúzsku?

Na webových stránkach Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstva spravodlivosti a Odkaz sa zobrazí v novom oknerôznych profesií.

V akých jazykoch možno nájsť informácie o súdnych trovách vo Francúzsku?

Informácie sú k dispozícii vo francúzskom jazyku.

Kde možno nájsť ďalšie informácie o nákladoch?

Neexistuje webová stránka, na ktorej sú uverejnené náklady súdnych konaní.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Kde možno nájsť informácie o tejto téme? Aké sadzby DPH sa uplatňujú?

Sadzby sú uvádzané bez daní. Uplatniteľná sadzba DPH je vždy 19,6 % s výnimkou plnení poskytovaných príjemcom právnej pomoci (5,5 %).

Právna pomoc

Aké sú hranice výšky príjmov na získanie právnej pomoci v občianskych veciach?

Právna pomoc nerozlišuje medzi záležitosťami, či ide o občiansku, alebo trestnú vec, a medzi druhmi sporov. Viaže sa len na finančné prostriedky žiadateľa, od ktorých závisí poskytnutie alebo odmietnutie pomoci.

Takýmto spôsobom fyzické osoby francúzskej štátnej príslušnosti a štátni príslušníci členských štátov Európskej únie, ako aj neziskové právnické osoby, ktoré si želajú uplatniť svoje práva na súde a nemajú dostatočné finančné zdroje, môžu požiadať o právnu pomoc.

Osoby, ktoré sú cudzími štátnymi príslušníkmi s obvyklým a legálnym bydliskom vo Francúzsku, môžu takisto poberať právnu pomoc v občianskych veciach. Táto podmienka legálneho bydliska sa však nevyžaduje v trestných veciach. Nemožno ju takisto namietať proti neplnoletým osobám nezávisle od súdneho konania, ktorého sú účastníkmi (občianske súdne konanie, správne alebo trestné konanie).

 

Finančné zdroje, ktoré sa berú do úvahy, predstavujú mesačný priemer finančných zdrojov žiadateľa o právnu pomoc za posledný kalendárny rok, prípadne aj finančné zdroje osôb, ktoré obvykle bývajú v spoločnej domácnosti. V takomto prípade sa prípustné limity zvyšujú pomocou koeficientov korekcie na pokrytie nákladov rodiny.

Osoby, ktoré poberajú niektoré minimálne sociálne dávky (dodatočný sociálny príspevok Národného fondu solidarity, minimálny príjem pri zaradení do zamestnania), nemusia dokazovať nedostatok svojich finančných zdrojov.

Do finančných zdrojov sa tiež nezapočítavajú sociálne príspevky (rodinné dávky, dávky sociálneho zabezpečenia, príspevok na bývanie).

Právna pomoc môže byť priznaná v plnej výške alebo čiastočne podľa finančných zdrojov. Limity finančných zdrojov na získanie právnej pomoci aktualizuje každý rok zákon o financiách. Na rok 2009 musí byť mesačný priemer príjmov získaných v roku 2008 na jednu osobu:

 • 911 EUR alebo menej na získanie právnej pomoci v plnej výške,
 • od 912 do 1 367 EUR na získanie čiastočnej právnej pomoci.

Tieto limity sa zvyšujú o 164 EUR na prvých dvoch nezaopatrených rodinných príslušníkov, ktorí žijú v domácnosti žiadateľa (deti, manžel/manželka, druh/družka, partner v rámci občianskeho paktu solidarity, starí rodičia...) a o 104 EUR na tretieho a ďalších rodinných príslušníkov.

Existujú ďalšie podmienky na získanie právnej pomoci ako obeť?

Vo všeobecnosti sa nezohľadňuje postavenie účastníka súdneho konania (napríklad obeť alebo obžalovaný). Neexistuje rozdielny prístup k poškodeným, obžalovaným, navrhovateľom alebo odporcom pri priznaní alebo zamietnutí právnej pomoci.

Rámcovým a programovým zákonom o súdnictve z 9. septembra 2002 sa však zlepšili podmienky priznávania právnej pomoci obetiam najzávažnejších trestných činov úmyselného ohrozenia života alebo poškodenia osoby (trestné činy a príslušné tresty uvedené v článkoch 221-1 až 221-5, 222-1 až 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (body 1 a 2), 222,23 až 222-26, 421-1 (bod 1) a 421-3 (body 1 až 4 trestného zákonníka, ako aj ich oprávnených osôb, aby mohli podať občianskoprávnu žalobu o náhradu škody, ktorá im bola spôsobená ohrozením ich osoby)), pričom pre získanie nároku na právnu pomoc nemusia dokazovať svoje finančné zdroje. Toto ustanovenie sa vzťahuje hlavne na obete znásilnenia alebo obvyklého násilia spáchaného na neplnoletých 15-ročných osobách a na osobitne zraniteľných osobách s následkom usmrtenia alebo spôsobenia trvalého postihnutia.

Výnimku z podmienok finančných zdrojov možno výnimočne udeliť nezávisle od postavenia žiadateľa o právnu pomoc v súdnom konaní (navrhovateľ/odporca, obeť/obvinený) vždy vtedy, keď si ich situácia vyžaduje osobitný záujem z hľadiska predmetu sporu alebo predpokladaných nákladov na súdne konanie.

Toto ustanovenie sa vzťahuje najmä na obete trestného činu vzhľadom na okolnosti, za ktorých bol tento trestný čin spáchaný.

Existujú ďalšie podmienky na získanie právnej pomoci ako obžalovaný?

Žiadna osobitná podmienka v zásade neupravuje podmienky získania právnej pomoci pre odporcov v konaní. V prípade uplatnenia opravných prostriedkov (odvolanie, odpor, dovolanie) sa postavenie odporcov v uplatňovaní opravných prostriedkov zlepší, ak už prijali právnu pomoc. Tieto osoby si totiž zachovávajú plné právo na uplatnenie tejto pomoci pri svojej obhajobe.

Je však dôležité pripomenúť všeobecné pravidlo vzťahujúce sa na navrhovateľa, ako aj na odporcu v konaní, podľa ktorého sa právna pomoc neudeľuje, ak sú náklady pokryté touto právnou pomocou uhradené z poistenia právnej ochrany alebo rovnocenného systému ochrany.


Existujú súdne konania oslobodené od nákladov?

Pred príslušným obvodným súdom a inštančným súdom nemusia byť účastníci konania zastúpení právnym zástupcom (advokátom). Ak je výška žaloby nižšia ako 4 000 EUR, tieto súdy môžu konať v zjednodušenom súdnom konaní bez nevyhnutnej účasti súdneho exekútora.

Na základe zjednodušeného návrhu a bez zastupovania advokátom možno vykonať žiadosti o úpravu výkonu rodičovských práv, ako aj žiadosti o osvojenie, ak bolo dieťa prijaté do starostlivosti pred dovŕšením veku 15 rokov, opatrenia po rozvode, žiadosti o výživné.

Tak ako u všetkých konaní pred občianskoprávnym súdom tieto súdy nevyberajú poplatky za podanie návrhu na súd a ani za vydanie rozhodnutí.

Kedy musí osoba, ktorá prehrala súdny proces, uhradiť súdne trovy osoby, ktorá proces vyhrala?

V občianskych veciach musia byť v každom rozsudku alebo rozhodnutí o ukončení súdneho konania uvedené trovy vynaložené v rámci súdneho konania.

Súdne trovy (náklady so stanovenými sadzbami – pozri hore) v zásade znáša strana, ktorá súdny spor prehrala. Sudca však môže odôvodneným rozhodnutím nariadiť druhej strane, aby ich uhradila v plnej výške alebo čiastočne.

Účastník konania môže takisto požiadať, aby protistrana uhradila plnú výšku alebo časť nákladov, ktoré vynaložila a ktoré nie sú zahrnuté do súdnych trov. Ide napríklad o odmeny a obhajovacie reči svojho advokáta, výdavky a úradné zistenia súdneho exekútora, vlastné cestovné výdavky. V takom prípade sudca nariadi účastníkom, aby uhradili súdne trovy alebo, ak nedošlo k súdnym výdavkom, nariadi účastníkovi, ktorý súdny spor prehral, aby druhej strane uhradil sumu, ktorú určí na základe vynaložených nákladov a ktorá nie je zahrnutá do súdnych trov. Sudca prijíma svoje rozhodnutie nestranne, pričom prihliada aj na platobnú schopnosť účastníka, ktorý prehral súdny spor. Sudca môže z tých istých dôvodov aj z vlastného podnetu rozhodnúť o bezpredmetnosti takéhoto nariadenia.

Odmeny znalcov

V občianskych veciach je odmena znalcov menovaných sudcom stanovená súdnym rozhodnutím.

Keď sudca požiada súdneho znalca o súdny posudok, stanoví výšku zálohy jeho odmeny. Záloha sa čo najviac približuje predpokladanej definitívnej odmene znalca. Určí stranu alebo strany v konaní, ktoré musia uhradiť túto zálohu v súdnej kancelárii súdu.

Po odovzdaní znaleckého posudku sudca stanoví jeho odmenu najmä podľa splnených náležitostí, dodržania stanovených termínov a kvality dodanej práce. Povolí súdnemu znalcovi, aby prevzal celú sumu uloženú v súdnej kancelárii, a prípadne nariadi úhradu zvyšných súm súdnemu znalcovi, pričom uvedie, ktorá strana alebo strany ich hradí/hradia.

V rozhodnutí alebo rozsudku o ukončení súdneho konania musí byť uvedené, kto znáša náklady súdneho znalca. V zásade tieto náklady znáša strana, ktorá prehrala súdny spor. Sudca však môže odôvodneným rozhodnutím nariadiť druhej strane, aby ich uhradila v plnej výške alebo čiastočne.

Naopak, odmeny znalcov neustanovených súdom sa voľne dohodnú medzi znalcom a jeho zákazníkom. Nie sú zahrnuté do súdnych trov. Strana môže takisto požiadať sudcu, aby nariadil strane, ktorá prehrala súdny spor, aby uhradila tieto vyplatené odmeny, alebo nariadiť strane povinnej uhradiť súdne trovy, aby vykonala úhradu odmien, ktoré vyplatila.


Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Tieto náklady hradí strana, ktorá prehrala spor, s výnimkou odôvodneného rozhodnutia sudcu o povinnosti druhej strany uhradiť náklady v plnej výške alebo ich časť.

Súvisiace prílohy

Správa Francúzska o štúdii transparentnosti nákladovPDF(1312 Kb)en


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Prípadová štúdia 1 – rodinné právo – rozvod - Francúzsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – rozvodu boli členské štáty požiadané informovať stranu, ktorá podáva žiadosť o rozvod, o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dvojica uzavrie manželstvo. Neskôr sa odlúčia a dohodnú sa na rozvode.

Prípad B – medzištátna situácia: Dvaja štátni príslušníci toho istého členského štátu (členský štát A) uzavrú manželstvo. Sobáš sa uskutoční v členskom štáte A. Po svadbe sa dvojica presťahuje za prácou do iného členského štátu (členský štát B), kde sa usadia. Krátko potom sa manželia odlúčia, manželka sa vráti do členského štátu A a manžel zostane v členskom štáte B. Manželia sa dohodnú na rozvode. Manželka ihneď po návrate do členského štátu A podá žiadosť o rozvod na súde členského štátu B.


Trovy konania


Trovy vo Francúzsku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (MARC)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Alternatívne riešenie sporu (MARC)

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje táto možnosť v tomto druhu prípadov?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Mediácia je možná na prípadné upozornenie účastníkov konania na dôsledky rozvodu, ale v každom prípade je potrebné súdne rozhodnutie.

Náklady na mediáciu hradia účastníci konania, ale môže byť hradená v rámci právnej pomoci.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto Náklady na právne zastúpenie, súdneho exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Súdny exekútor

Znalec

Je právne zastúpe-nie povinné?

Priemer-né náklady

Je právne zastú-penie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je jeho využitie povinné?

Náklady

Prípad A

Áno

Voľné stanove-nie honorárov.

Áno, v prípade predvola-nia na súd

Nie, v prípade spoloč-ného návrhu

Predvolanie na súd: 18,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Účasť notára je potrebná, ak je v spolu-vlastníctve manželov nehnuteľ-nosť

Podľa cenníka

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Podanie z iného členského štátu: 50 EUR

Podanie do iného členského štátu: 36,30 EUR

Podanie z iného členského štátu: 50 EUR

Podanie do iného členského štátu: 36,30 EUR

Detto

DettoNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Prísaha alebo iná zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

DettoNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je právna pomoc úplná?

Podmienky?

Prípad A

O pomoc môže požiadať jeden z manželov pred alebo počas konania. Pomoc sa poskytne, ak:

- žiadosť o rozvod podaná manželom/manželkou nie je zjavne neprijateľná alebo bezdôvodná;

- jeho/jej priznané finančné prostriedky nepresahujú zákonom stanovené limity finančných prostriedkov;

- nie sú trovy rozvodového konania hradené z poistenia právnej ochrany.

Štát hradí všetky trovy konania, ak manžel/manželka získa plnú pomoc.

Pomoc sa poskytne v plnej výške, ak mesačné finančné prostriedky priznané žiadateľom o pomoc nepresahujú 911 EUR mesačne na plnú pomoc.

Pomoc sa poskytuje čiastočne, ak sú tieto finančné prostriedky vyššie, a to do výšky 1 367 EUR.

Limity finančných prostriedkov sa zvyšujú o 164 EUR pre 2 prvé nezaopatrené osoby v jeho starostlivosti a o 104 EUR pre 3. a ďalšie nezaopatrené osoby v jeho starostlivosti.

Prípad B

Detto

Detto

Detto
Prípadová štúdia

Náhrady nákladov

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Nie, Keďže sa strany v konaní dohodli na rozvode, princíp spočíva v rozdelení nákladov medzi strany v konaní, pokiaľ sa strany nedohodnú alebo sudca nerozhodne inak.

Ak rozsudok o rozvode odsúdi na úhradu trov konania manžela/manželku, ktorý/ktorá nezíska právnu pomoc, v takom prípade je povinný/povinná uhradiť Štátnej pokladnici finančné náklady, ktoré štát vopred uvoľnil na obhajobu manžela/manželky, ktorý/ktorá získa právnu pomoc.

Prípad B

Detto

DettoNáklady na preklady a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približné náklady?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Sudcovi je potrebné predložiť preložené dokumenty.

Neexistujú dostupné štatistické údaje o nákladoch.

Keď sudca neovláda jazyk, ktorým sa vyjadrujú účastníci konania.

Stanovená sudcom.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

DettoObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Prípadová štúdia 2 – rodinné právo – opatrovníctvo dieťaťa - Francúzsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – starostlivosti o deti boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov. Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka sa súdi o obmedzenie styku dieťaťa s otcom.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B) viacero rokov. Majú spolu dieťa, ale ihneď po narodení dieťaťa sa odlúčia. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka a dieťa sa presťahujú do iného členského štátu (členský štát A) – uvedené rozhodnutie súdu im to umožňuje – a otec zostane v členskom štáte B. Po niekoľkých rokoch sa matka súdi v členskom štáte A o úpravu styku dieťaťa s otcom


Trovy konania


Trovy vo Francúzsku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (MARC)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Alternatívne riešenie sporu (MARC)

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje táto možnosť v tomto druhu prípadov?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Súdna mediácia je možná.

Mimo-súdna mediácia je takisto možná.

Mediáciu hradia účastníci konania. Sudca stanovuje výšku honorárov, ale náklady na honoráre môžu byť hradené v rámci právnej pomoci.

Je vhodné spísať dohodu o honorároch medzi mediátorom a účastníkmi konania.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

DettoNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Súdny exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie exekútora povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je jeho využitie povinné?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Áno, v prípade predvolania na súd

Nie v prípade podania návrhu

Predvolanie na súd: 18,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Ak súdna kancelária úradne neoznámi rozhodnutie, súdne doručenie stojí: 26,70 EUR

Nie

Stanovuje sudca

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Podanie z iného členského štátu 50 EUR

Podanie do iného členského štátu 36,30 EUR

Podanie z iného členského štátu: 50 EUR

Podanie do iného členského štátu: 36,30 EUR

Detto

DettoNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Prísaha alebo iná zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Existujú a kedy a ako sa vyplácajú?

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto


Náklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je právna pomoc úplná?

Podmienky?

Prípad A

O pomoc môže požiadať rodič pred alebo počas konania. Pomoc sa poskytne, ak priznané finančné zdroje nepresahujú zákonom stanovené limity finančných prostriedkov.

Štát znáša všetky trovy konania, ak rodič získa plnú pomoc.

Pomoc sa poskytne v plnej výške, ak mesačné finančné prostriedky priznané žiadateľom nepresahujú 911 EUR mesačne na plnú pomoc.

Pomoc sa poskytuje čiastočne, ak sú tieto finančné zdroje vyššie, a to do výšky finančných prostriedkov 1 367 EUR.

Limity finančných zdrojov sa zvyšujú o 164 EUR pre 2 prvé nezaopatrené osoby v starostlivosti rodiča a o 104 EUR pre 3. a ďalšie nezaopatrené osoby v jeho starostlivosti.

Prípad B

Detto

Detto

DettoNáklady na preklady a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Sudcovi je potrebné predložiť preložené dokumenty.

Neexistujú prístupné štatistické údaje.

Keď sudca neovláda jazyk, ktorým sa vyjadrujú účastníci konania.

Odmenu stanovuje sudca.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

DettoObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Prípadová štúdia 3 – rodinné právo – výživné - Francúzsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – výživného boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov.  Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Zostane nevyriešená iba otázka výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa o výšku výživného súdi.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B).  Majú trojročné dieťa. Odlúčia sa. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Matka s dieťaťom sa so súhlasom otca presťahujú do iného členského štátu (členský štát A), kde sa usadia.

Medzi rodičmi zostane nevyriešený spor týkajúci sa výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa súdi o výšku výživného v členskom štáte A.


Trovy konania


Trovy vo Francúzsku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (MARC)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Alternatívne riešenie sporu (MARC)

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhoto-venie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotove-nie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje táto možnosť v tomto druhu prípadov?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Súdna mediácia je možná.

Takisto je možná mimosúdna mediácia.

Náklady na mediáciu hradia účastníci konania, honoráre stanovuje sudca, ale náklady na mediáciu môžu byť hradené v rámci právnej pomoci.

Je vhodné uzavrieť dohodu o honorári medzi mediátorom a účastníkmi konania.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto     

DettoNáklady na právne zastúpenie, súdneho exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Súdny exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie exekútora povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je jeho využitie povinné?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie         

Nie

Nie

Nie

Nie

Stanovuje sudca.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto


Náklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Prísaha alebo iná zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

DettoNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je právna pomoc úplná?

Podmienky?

Prípad A

O pomoc môže požiadať matka pred alebo počas konania. Pomoc sa poskytne, ak priznané finančné prostriedky nepresahujú zákonom stanovené limity finančných prostriedkov.

Štát znáša všetky trovy konania, ak matka získa plnú pomoc.

Pomoc sa poskytne v plnej výške, ak mesačné finančné prostriedky priznané matkou nepresahujú 911 EUR mesačne na plnú pomoc.

Pomoc sa poskytuje čiastočne, ak sú tieto finančné prostriedky vyššie, a to do výšky finančných prostriedkov 1 367 EUR.

Limity finančných prostriedkov sa zvyšujú o 164 EUR pre 2 prvé nezaopatrené osoby v starostlivosti matky a o 104 EUR pre 3. a ďalšie nezaopatrené osoby v jej starostlivosti.

Prípad B

Detto

Detto

Detto
Prípadová štúdia

Náhrady nákladov

Môže sa víťaznej strane sporu preplatiť náhrada nákladov za vyriešenie sporov?

Existujú prípady, pri ktorých musí byť právna pomoc nahradená organizácii, ktorá túto právnu pomoc poskytla?

Prípad A

Áno, ak takto rozhodne sudca.

Ak rozhodnutie sudcu pre rodinné záležitosti odsúdi k úhrade trov konania otca, ktorý nezíska právnu pomoc, v takom prípade je povinný uhradiť Štátnej pokladnici finančné náklady, ktoré štát vopred uvoľnil na obhajobu matky, ktorá získa právnu pomoc.

Prípad B

Detto

DettoNáklady na preklady a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Sudcovi je potrebné predložiť preložené dokumenty.

Neexistujú dostupné štatistické údaje.

Keď sudca neovláda jazyk, ktorým sa vyjadrujú účastníci konania

Odmenu stanovuje sudca.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

DettoObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Prípadová štúdia 4 – obchodné právo – zmluva - Francúzsko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zmlúv boli členské štáty požiadané informovať predajcu o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Spoločnosť dodala tovar v hodnote 20 000 EUR. Nedostala za tovar zaplatené, pretože odberateľ sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli.

Predajca sa rozhodne súdiť o plnú výšku ceny tovaru.

Prípad B – medzištátna situácia: Spoločnosť so sídlom v členskom štáte B dodá odberateľovi v členskom štáte A tovar v hodnote 20 000 EUR. Zmluva sa riadi právom členského štátu B a je napísaná v jazyku členského štátu B. Predajca nedostal za tovar zaplatené, pretože odberateľ v členskom štáte A sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli. Predajca sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú výšku ceny tovaru, dohodnutú v zmluve s odberateľom.


Trovy konania


Trovy vo Francúzsku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (MARC)


Prípadová štúdia

Súd

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Prípad A

Prvostupňový súd: Nie, neexistujú počiatočné súdne poplatky.

Obchodný súd: Áno, existujú počiatočné súdne poplatky, ktorých minimálna výška dosahuje sumu 69,97 EUR.

Prvostupňový súd: Nie

Prvostupňový súd: Nie

Prípad B

Prvostupňový súd: Nie, neexistujú počiatočné súdne poplatky.

Obchodný súd: Áno, existujú počiatočné súdne poplatky, ktorých minimálna výška dosahuje sumu 69,97 EUR.

Prvostupňový súd: Nie

Prvostupňový súd: Nie
Prípadová štúdia

Odvolania

Alternatívne riešenie sporu (MARC)

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje táto možnosť v tomto druhu prípadov?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie

Áno

Zmier

Súdna mediácia

Mimosúdna mediácia

Bezplatne

Honoráre stanovené sudcom

Dohoda medzi účastníkmi konania a mediátorom

Prípad B

Nie

Nie

Nie

Áno

Zmier

Súdna mediácia

Mimosúdna mediácia

Bezplatne

Honoráre stanovené sudcom

Dohoda medzi účastníkmi konania a mediátoromNáklady na zastúpenie, súdneho exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Súdny exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie exekútora povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je jeho využitie povinné?

Náklady

Prípad A

Prvostupňový súd: Áno

Obchodný súd: Nie

Odvolací súd: Áno

Právni zástupcovia (advokáti):

Nedostupné štatistické údaje

Právni zástupcovia na odvolacom súde:

983 EUR

Áno

Predvolanie na súd: 18,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Nie

Odmena stanovená sudcom

Prípad B

Prvostupňový súd: Áno

Obchodný súd: Nie

Odvolací súd: Áno

Právni zástupcovia (advokáti):

Nedostupné štatistické údaje

Právni zástupcovia na odvolacom súde:

983 EUR

Áno

Predvolanie na súd: 18,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Nie

Odmena stanovená sudcomNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Prísaha alebo iná zábezpeka

Dostávajú svedkovia náhrady?

Existuje a kedy a ako sa používa?

Prípad A

Áno (vyhláška z 27. decembra 1920, ktorou sa upravujú sadzby náhrad pre svedkov)

Nie

Prípad B

Áno (vyhláška z 27. decembra 1920, ktorou sa upravujú sadzby náhrad pre svedkov)

Nie


Náklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je právna pomoc úplná?

Podmienky?

Prípad A

Ziskové právnické osoby (napríklad obchodná spoločnosť) nemôžu poberať právnu pomoc. Táto pomoc sa vo Francúzsku poskytuje len fyzickým osobám a, za určitých podmienok, neziskovým právnickým osobám a správcovským spoločnostiam.

Štát znáša všetky trovy konania, ak matka získa plnú pomoc.

Pomoc sa poskytne v plnej výške, ak mesačné finančné prostriedky priznané žiadateľom nepresahujú 911 EUR mesačne na plnú pomoc.

Pomoc sa poskytuje čiastočne, ak sú tieto finančné prostriedky vyššie, a to do výšky finančných prostriedkov 1 367 EUR.

Limity finančných prostriedkov sa zvyšujú o 164 EUR pre 2 prvé nezaopatrené osoby v starostlivosti matky a o 104 EUR pre 3. a ďalšie nezaopatrené osoby v jej starostlivosti.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Prípadová štúdia

Náhrady nákladov

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Áno

Náhrada všetkých nákladov, pri ktorých sú stanovené sadzby, pokiaľ sudca nerozhodne inak.

Náklady, pri ktorých nie sú stanovené sadzby: náhrada stanovená sudcom na základe princípu spravodlivosti

Ak rozhodnutie sudcu odsúdi k úhrade trov konania účastníka konania, ktorý nezíska právnu pomoc, v takom prípade je povinný uhradiť Štátnej pokladnici finančné náklady, ktoré štát vopred uvoľnil na obhajobu účastníka konania, ktorý získa právnu pomoc.

Prípad B

Áno

Náhrada všetkých nákladov, pri ktorých sú stanovené sadzby, pokiaľ sudca nerozhodne inak.

Náklady, pri ktorých nie sú stanovené sadzby: náhrada stanovená sudcom na základe princípu spravodlivosti

Detto


Náklady na preklady a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Potreba preložiť dokumenty predkladané sudcovi

Neexistujú dostupné štatistické údaje

Keď sudca neovláda jazyk, ktorým sa vyjadrujú účastníci konania

Odmena stanovená sudcom

Prípad B

Potreba preložiť dokumenty predkladané sudcovi

Opatrenie súdu na vykonanie dokazovania v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001

Neexistujú dostupné štatistické údaje

Keď sudca neovláda jazyk, ktorým sa vyjadrujú účastníci konania

Opatrenie súdu na vykonanie dokazovania v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001

Odmena stanovená sudcomObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Prípadová štúdia 5 – obchodné právo – zodpovednosť - Francúzsko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zodpovednosti boli členské štáty požiadané informovať spotrebiteľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení dodá inštalačnej firme ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi a inštaluje ho v jeho dome.  V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou aj s poisťovňami.

Prípad B – medzištátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení v členskom štáte B dodá inštalačnej firme v členskom štáte C ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi v členskom štáte A a inštaluje ho v jeho dome. V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená v poisťovni vo svojom vlastnom členskom štáte. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou a s poisťovňou v členskom štáte A.


Trovy konania


Trovy vo Francúzsku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (MARC)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Alternatívne riešenie sporu (MARC)

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje táto možnosť v tomto druhu prípadov?

Náklady

Prípad A

Prvostupňový súd: neexistujú počiatočné súdne poplatky

Obchodný súd: Áno, existujú počiatočné súdne poplatky, ktorých minimálna výška dosahuje sumu 69,97 EUR.

Prvostupňový súd: Nie

Prvostupňový súd: Nie

Nie

Nie

Nie

Áno

Zmier

Súdna mediácia

Mimosúdna mediácia

Bezplatne

Honoráre stanovené sudcom

Dohoda medzi účastníkmi konania a mediátorom

Prípad B

Prvostupňový súd: Nie

Obchodný súd: Áno, existujú počiatočné súdne poplatky, ktorých minimálna výška ktorých dosahuje sumu 69,97 EUR.

Prvostupňový súd: Nie

Prvostupňový súd: Nie

Nie

Nie

Nie

Áno

Zmier

Súdna mediácia

Mimosúdna mediácia

Bezplatne

Honoráre stanovené sudcom

Dohoda medzi účastníkmi konania a mediátorom Náklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Súdny exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie exekútora povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je jeho využitie povinné?

Náklady

Prípad A

Prvostupňový súd: Áno

Obchodný súd: Nie

Odvolací súd: Áno

Právni zástupcovia (advokáti):

Neexistujú dostupné štatistické údaje

Právni zástupcovia na odvolacom súde:

983 EUR

Áno

Predvolanie na súd: 18,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Nie

Odmena stanovená sudcom

Prípad B

Prvostupňový súd: Áno

Obchodný súd: Nie

Odvolací súd: Áno

Právni zástupcovia (advokáti):

Neexistujú dostupné štatistické údaje

Právni zástupcovia na odvolacom súde:

983 EUR

Áno

Predvolanie na súd: 18,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Nie

Odmena stanovená sudcom


Náklady súvisiace s náhradami pre svedkov


Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Dostávajú svedkovia náhrady?

Prípad A

Áno (vyhláška z 27. decembra 1920, ktorou sa upravujú sadzby náhrad výdavkov pre svedkov)

Prípad B

Áno (vyhláška z 27. decembra 1920, ktorou sa upravujú sadzby náhrad výdavkov pre svedkov)Náklady na právnu pomoc a iné náhrady nákladovPrípadová štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je právna pomoc úplná?

Podmienky?

Prípad A

O pomoc môže požiadať kupujúci – fyzická osoba alebo nezisková právnická osoba pred alebo počas konania. Pomoc sa poskytne, ak:

- žiadosť podaná kupujúcim nie je zjavne neprijateľná alebo bezdôvodná;

- priznané finančné prostriedky nepresahujú zákonom stanovené limity finančných prostriedkov;

- nie sú trovy konania hradené z poistenia právnej ochrany;

Štát znáša všetky trovy konania, ak kupujúci získa plnú pomoc.

Pomoc sa poskytne v plnej výške, ak mesačné finančné prostriedky priznané žiadateľom nepresahujú 911 EUR mesačne na plnú pomoc.

Pomoc je poskytovaná čiastočne, ak sú tieto finančné prostriedky vyššie, a to do výšky 1 367 EUR.

Limity finančných prostriedkov sa zvyšujú o 164 EUR prvé nezaopatrené osoby v starostlivosti matky a o 104 EUR pre 3. a ďalšie nezaopatrené osoby v jej starostlivosti.

Prípad B

Detto

Detto

Detto


Prípadová štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Áno

Náhrada všetkých nákladov, pri ktorých sú stanovené sadzby, pokiaľ sudca nerozhodne inak

Náklady, pri ktorých nie sú stanovené sadzby: náhrada stanovená sudcom na základe princípu spravodlivosti

Ak rozhodnutie sudcu odsúdi k úhrade trov konania účastníka konania, ktorý nezíska právnu pomoc, v takom prípade je povinný uhradiť Štátnej pokladnici finančné náklady, ktoré štát vopred uvoľnil na obhajobu účastníka konania, ktorý získa právnu pomoc.

Prípad B

Áno

Náhrada všetkých nákladov, pri ktorých sú stanovené sadzby, pokiaľ sudca nerozhodne inak

Náklady, pri ktorých nie sú stanovené sadzby: náhrada stanovená sudcom na základe princípu spravodlivosti

DettoNáklady na preklady a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Potreba preložiť dokumenty predkladané sudcovi

Neexistujú dostupné štatistické údaje

Keď sudca neovláda jazyk, ktorým sa vyjadrujú účastníci konania

Odmena stanovená sudcom

Prípad B

Potreba preložiť dokumenty predkladané sudcovi

Opatrenie súdu na vykonanie dokazovania v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001

Neexistujú dostupné štatistické údaje

Keď sudca neovláda jazyk, ktorým sa vyjadrujú účastníci konania

Opatrenie súdu na vykonanie dokazovania v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001

Odmena stanovená sudcomObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/11/2019