Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Náklady řízení - Malta

Upozorňujeme, že výchozí maltština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V tomto oddíle najdete informace o nákladech na soudní řízení na Maltě. Podrobnější informace o nákladech na soudní řízení naleznete v následujících případových studiích:

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – svěření dětí do péče

Odkaz se otevře v novém okně.Rodinné právo – výživné na dítě

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – smlouvy

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní právo – odpovědnost


Náklady řízení

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Odměny právnických profesí jsou upraveny sazebníkem E zákoníku organizace soudů a civilního řízení kapitoly 12 sbírky zákonů Malty.

Právníci

Odměny účtované právníky jsou upraveny sazebníkem E přílohy A, která je připojena k zákoníku organizace soudů a civilního řízení (kapitola 12 sbírky zákonů Malty). Advokáti se při stanovení odměny dále řídí etickým kodexem advokátů, ať už odměnu určuje sám advokát, nebo je předmětem dohody mezi ním a jeho klientem. Tento etický kodex pokládá odměnu za přiměřenou, jestliže je v souladu s konkrétními faktory, mezi jinými požadovaným časem, novostí a obtížností řešených otázek; mírou přebírané odpovědnosti, časovými omezeními, povahou a délkou profesionálního vztahu; zkušeností, reputací a schopnostmi advokáta, finančními náhradami, které lze požadovat po protistraně.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávních řízeních

Fixní náklady účastníků občanskoprávního řízení

Fixní náklady pro účastníky řízení se liší podle povahy případu a podle toho, zda je předmětem peněžité plnění.

Fáze občanskoprávního řízení, ve které se musí uhradit fixní náklady

Poplatky za podání a registrační poplatky se platí při podání návrhu.

Na konci soudního řízení je vystaven účet nákladů řízení včetně daní. Pokud jsou vypočtené registrační poplatky vyšší než poplatek, který byl uhrazen při předložení případu, je zjištěný rozdíl požadován po straně, která případ iniciovala.

Fixní náklady v trestních řízeních

Fixní náklady stran trestního řízení

V trestních řízeních nevznikají žádné náklady.

Fáze trestního řízení, ve které se musí uhradit fixní náklady

V trestním řízení není občanskoprávním stranám přiznávána náhrada řízení. Nicméně na konci případu může soud přikázat obžalovanému úhradu nákladů za znaleckou činnost, které vznikly v průběhu trestního řízení.

Fixní náklady v ústavních řízeních

Fixní náklady stran ústavního řízení

Poplatky v případech ústavního práva v první instanci jsou uvedeny v tabulce:

Podání návrhu

58,53 EUR

Registrační poplatek

58,23 EUR

Doručování úkonů (za oznámení)

6,99 EUR

Odměny za právnické služby účtované na konci případu se mohou pohybovat ve výši minimálně 46,49 EUR a maximě 698,81 EUR. Další poplatky, které mohou v průběhu soudního případu vzniknout, jsou: 46,59 EUR za každé podání vedlejšího návrhu; 9,32 EUR za každou obsílku; 23,29 EUR za místopřísežné prohlášení, 4,66 EUR za opis spisu a 186,35 EUR za písemné podání.

Fáze ústavního řízení, ve které se musí uhradit fixní náklady

Náklady se platí při podání návrhu.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Právní zástupci jsou povinni jednat se svými klienty podle etického kodexu, který vypracovala Komise pro správu soudní moci. Kodex ukládá právníkům různé povinnosti ve vztahu k jejich klientům. Výše uvedené povinnosti však kodex neobsahuje.

Náklady, které nese strana, jež ve sporu uspěla

Strana, která uspěla ve sporu, obvykle získává zpět všechny náklady na soudní řízení za předpokladu, že soudní rozhodnutí uloží náhradu nákladů neúspěšné straně.

Náklady, které nese strana, jež ve sporu neuspěla

Neúspěšná strana sporu hradí náklady na soudní řízení a náklady, které vznikly vítězné straně.

Informace o nákladech řízení

Kde mohu nalézt informace o nákladech řízení na Maltě?

Sazebníky A až L zákoníku organizace soudů a civilního řízení (kapitola 12 sbírky zákonů Malty) stanoví různé typy nákladů a poplatků splatných při soudních řízeních. Informace o právních základech pro stanovení nákladů jsou k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti, kultury a samosprávy.

V jakém jazyce mohu získat informace o nákladech řízení na Maltě?

Všechny právní předpisy jsou vypracovány v maltštině a angličtině, neboť oba jazyky jsou úředními jazyky na Maltě.

Kde mohu nalézt informace o mediaci?

Informace o mediaci jsou dostupné na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Maltského mediačního střediska.

Kde mohu nalézt další informace o nákladech?

Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

Odkaz se otevře v novém okně.Oddíl právních služeb na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti, kultury a samosprávy vám poskytne:

  • Veškeré vnitrostátní hlavní a odvozené právní předpisy
  • Právnické publikace včetně zákonů, návrhů zákonů, právních oznámení a místních předpisů.

Kde mohu najít informace o průměrné délce různých soudních řízení?

K délce různých soudních řízení neexistuje žádný specifický zdroj informací. Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.soudů však obsahují informace a statistiky o soudních případech, které byly v jednotlivých měsících předloženy, projednávány a rozhodnuty.

Dvakrát do roka se na těchto stránkách zveřejňuje analýza stáří případů, z níž lze vyčíst stáří případů projednávaných jednotlivými soudci a smírčími soudci u všech civilních soudů a tribunálů.

Kde mohu najít informace o průměrných celkových nákladech na určitý druh řízení?

Viz předcházející odstavec.

Daň z přidané hodnoty

Jak lze získat tyto informace?

Všechny registrační poplatky jsou osvobozeny od DPH. DPH ve výši 18 procent je však nutno uhradit u poplatků a odměn uvedených v sazebnících a splatných mediátorům, právním zástupcům příslušných stran sporu a dalším znalcům jmenovaným soudem.

Právní pomoc

Platné příjmové prahy v oblasti občanskoprávního soudnictví

Ačkoli existují výjimky pro určité druhy řízení, na právní pomoc máte obecně nárok, pokud:

  • nevlastníte žádný majetek s čistou hodnotou, která by přesahovala 6 988,22 EUR, s výjimkou věcí každodenní potřeby, které jsou pokládány za přiměřené a nutné pro žadatele a jeho rodinu,
  • váš roční příjem nepřesahuje vnitrostátní minimální mzdu stanovenou pro osoby starší osmnácti let.

Platný příjmový práh v oblasti trestního soudnictví pro obviněné

Zákon nestanovuje konkrétní strop. Nicméně právní pomoc obviněným v trestněprávních případech je poskytována ze zákona v případě, že obviněný nebyl schopen si vzít advokáta, nebo požádal o poskytnutí právní pomoci.

Platný příjmový práh v oblasti trestního soudnictví pro oběti

Zákon nestanovuje konkrétní strop. Odbor soudnictví (Justice Unit) je ze zákona povinen (přes existenci a nad rámec soukromého právního poradce najatého obětí) poskytnout veškerou nutnou pomoc a podporu každé oběti trestného činu s konečným cílem náležité kompenzace.

Další podmínky poskytování právní pomoci obětem

Na pomoc a podporu obětem trestných činů se nevztahují žádné další podmínky. Nicméně se očekává, že předpokládané oběti poskytnou veškeré informace, které jsou po nich požadovány a které jim jsou známy, a že odboru soudnictví a nejvyššímu státnímu zastupitelství nabídnou všestrannou spolupráci.

Další podmínky poskytování právní pomoci obviněným

Na pomoc a podporu obviněným se nevztahují žádné další podmínky. Nicméně advokát pro právní pomoc má ze zákona právo odmítnout pomoc z jakéhokoliv důvodu, který podle mínění soudu nepochybně (prima facie) ospravedlňuje toto odmítnutí. Přesto i v takovém případě zákon ukládá, aby soud zajistil, že obviněný bude zastupován soudem jmenovaným advokátem.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Všechna řízení, kterých se účastní strana, jíž byla poskytnuta právní pomoc, jsou osvobozená od poplatků.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Rozhodování o rozdělení a uložení nákladů na soudní případ je výsadním právem soudu. V této věci neexistují žádná pravidla ani zavedené postupy.

Odměny pro znalce

Znalecké odměny jsou upraveny sazebníky G a K zákoníku organizace soudů a civilního řízení (kapitola 12 sbírky zákonů Malty).

Odměny překladatelů a tlumočníků

Sazebník B kapitoly 12 sbírky zákonů Malty stanoví, že každý překlad požadovaný ze zákona nebo soudem je spojený s:

  • registračním poplatkem ve výši 34,94 EUR.

Odměny pro tlumočníka se pohybují mezi 11,65 EUR až 58,23 EUR za hodinu a jsou stanoveny na základě uvážení soudním úředníkem (Registrar).

Odměny pro překladatele se pohybují mezi 11,65 EUR až 58,23 EUR za dokument a jsou stanoveny na základě uvážení soudním úředníkem.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti, kultury a samosprávy

Odkaz se otevře v novém okně.Maltské mediační středisko

Odkaz se otevře v novém okně.Oddíl právních služeb

Odkaz se otevře v novém okně.Soudy

Související přílohy

Maltská zpráva o průzkumu transparentnosti nákladůPDF(742 Kb)en


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 23/10/2014