Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sagsomkostninger - Malta

Denne side indeholder oplysninger om sagsomkostninger i Malta.


Sagsomkostninger

Regler om salærer og honorarer til de juridiske erhverv

Salærer og honorarer til jurister fremgår af tarif E i den civile retsplejelov (kapitel 12 i Maltas love).

Advokater

Advokatsalærer fremgår af tarif E i tillæg A til civilprocesloven (kapitel 12 i Maltas love). Den etiske kodeks og adfærdskodeksen for advokater indeholder også visse retningslinjer for fastsættelsen af salæret, hvad enten dette gøres af advokaten selv eller efter aftale med klienten. Ifølge den etiske kodeks er et salær rimeligt, hvis der er overensstemmelse mellem en række specifikke faktorer, bl.a. tidsforbrug, hvorvidt sagen er ny og sagens kompleksitet, det ansvar, der påtages, tidsfrister, omfanget af relationen til klienten, advokatens erfaring, ry og dygtighed og andelen af omkostninger, der betales af modparten.

Faste omkostninger

Faste omkostninger i civile sager

Faste omkostninger for sagens parter i civile sager

De faste omkostninger for sagens parter varierer afhængigt af sagens indhold og dens økonomiske værdi.

Tidspunkt i en civil sag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Der betales et anlæggelses- og administrationsgebyr, når retssagen anlægges.

Ved sagens afslutning udarbejdes der en opgørelse over sagsomkostningerne. Hvis det beregnede administrationsgebyr viser sig at være højere end det beløb, der blev betalt ved anlæggelse af sagen, skal den part, der anlagde sagen, betale differencen.

Faste omkostninger i straffesager

Faste omkostninger for sagens parter i straffesager

Ingen af parterne pålægges omkostninger i straffesager.

Tidspunkt i en straffesag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

I modsætning til civile sager betaler sagens parter ingen omkostninger i straffesager Ikke desto mindre kan retten ved afslutningen af en sag pålægge den anklagede at betale de omkostninger, der er afholdt af anklageren.

Faste omkostninger i forfatningssager

Faste omkostninger for sagens parter i forfatningssager

Sagsomkostningerne i forbindelse med forfatningssager i første instans er som følger:

Indgivelse af en ansøgning

58,53 EUR

Administrationsgebyr

58,23 EUR

Forkyndelse af dokumenter (pr. meddelelse)

6,99 EUR

Advokatsalærer kan ved sagens afslutning ligge på mellem 46,49 EUR og 698,81 EUR. Andre eventuelle sagsomkostninger omfatter: 46,59 EUR for hver indgivelse af en mindre stævning, 9,32 EUR pr. vidneindkaldelse, 23,29 EUR pr. beediget erklæring, 4,66 EUR for kopier af dokumenter og 186,35 EUR for skriftlige indlæg.

Tidspunkt i en forfatningssag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Omkostningerne afholdes, når sagen anlægges.

Pligt for advokater og andre partsrepræsentanter til at oplyse herom på forhånd

Parternes rettigheder og forpligtelser

Forholdet mellem advokater og deres klienter er underlagt den etiske kodeks, der er udarbejdet af domstolsstyrelsen. I henhold til denne kodeks har advokater visse forpligtelser over for deres klienter. De ovennævnte forpligtelser fremgår imidlertid ikke af kodeksen.

Sagsomkostninger, der afholdes af den vindende part

Den vindende part får normalt alle sagsomkostninger godtgjort, forudsat at den tabende part i henhold til den afsagte dom bliver pålagt at betale sagsomkostningerne.

Sagsomkostninger, der afholdes af den tabende part

Den tabende part skal betale sagens omkostninger plus den vindende parts sagsomkostninger.

Omkostningskilder

Hvor kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Malta?

Tarif A til L i civilprocesloven (kapitel 12 i Maltas love) indeholder en oversigt over de forskellige omkostninger og gebyrer, der er forbundet med retssager. Du kan finde oversigten på Link åbner i nyt vindueministeriet for justitsanliggender, kultur og lokale myndigheders websted.

På hvilke sprog kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Malta?

Alle love udarbejdes på både maltesisk og engelsk, som begge er officielle sprog i Malta.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mægling?

Du kan finde oplysninger om mægling på webstedet for Link åbner i nyt vindueMaltas voldgiftscenters websted.

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om omkostninger?

Websteder med oplysninger om omkostninger

Under Link åbner i nyt vindueLegal Services (juridiske tjenester) på webstedet for Link åbner i nyt vindueministeriet for justitsanliggender, kultur og lokale myndigheder kan man finde:

  • al primær og sekundær national lovgivning
  • juridiske publikationer, herunder love, lovforslag, bekendtgørelser og vedtægter.

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?

Der findes ingen specifikke oplysninger om de forskellige procedurers varighed. På webstedet for Link åbner i nyt vinduedomstolene kan man bl.a. finde oplysninger og statistikker om sager, der anlægges, og som domstolene har behandlet og afgjort for hver måned.

To gange om året offentliggøres der på dette websted en oversigt over verserende sager, og hvor længe de har været i gang, samt over dommere og lægdommere ved alle civile domstole og nævn.

Hvor kan jeg finde oplysninger om en bestemt procedures gennemsnitlige samlede omkostninger?

Se ovenfor.

Moms

Hvor finder jeg disse oplysninger?

Alle administrationsomkostninger er fritaget for moms. Der skal dog betales en moms på 18 % af honorarer til specialdommere ("legal referees"), som fremgår af tarifferne, parternes respektive advokater og andre eksperter, der er udpeget af retten.

Retshjælp

Gældende indkomstgrænse på det civilretlige område

Selv om der findes undtagelser i forbindelse med visse typer retssager, er en person normalt berettiget til retshjælp, hvis:

  • nettoværdien af vedkommendes ejendom ikke er lig med eller overstiger 6 988,22 EUR, eksklusive indbo, der betragtes som rimeligt og nødvendigt for ansøgeren og dennes familie
  • vedkommendes årlige indkomst ikke er højere end den nationale minimumsløn for personer, der er fyldt 18 år.

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område for tiltalte

Der er ikke fastsat nogen specifik indkomstgrænse i lovgivningen. Ikke desto mindre ydes den tiltalte i straffesager retshjælp, hvis vedkommende ikke har haft mulighed for selv at antage en advokat, eller hvis han eller hun anmoder om retshjælp.

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område for forurettede

Der er ikke fastsat nogen specifik indkomstgrænse i lovgivningen. Ikke desto mindre skal enheden for retlige anliggender i henhold til lovgivningen (ud over eventuel juridisk bistand, som forurettede selv har sørget for) yde den nødvendige bistand og støtte til alle personer, der har været udsat for en forbrydelse, med det ultimative mål at yde behørig erstatning.

Andre betingelser for tildeling af retshjælp til forurettede

Der er ikke andre betingelser for tildeling af retshjælp til ofre for en forbrydelse. Påståede ofre forventes dog at fremlægge alle de oplysninger, som de anmodes om og er i besiddelse af, og at samarbejde med enheden for retlige anliggender og statsadvokaten.

Andre betingelser for formidling af retshjælp til tiltalte

Der gælder ikke andre betingelser for at bevilge retshjælp til tiltalte. I henhold til lovgivningen har retshjælpsadvokaten ret til at afslå at yde retshjælp af årsager, der efter rettens skøn som udgangspunkt retfærdiggør et afslag. Men selv i sådanne tilfælde skal retten ifølge loven sikre, at den anklagede repræsenteres, idet den selv udpeger en advokat.

Omkostningsfrie retssager

Alle retssager er omkostningsfrie, så snart der ydes retshjælp til en af parterne.

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?

Det er retten, der alene bestemmer, hvordan sagsomkostningerne skal fordeles. Der findes ingen regler på området.

Honorarer til sagkyndige

Honorarer til sagkyndige fremgår af tarif G og K i civilprocesloven (kapitel 12 i Maltas love).

Oversætter- og tolkehonorarer

I henhold til tarif B i kapitel 12 af Maltas love er administrationsgebyret pr. oversættelse, der kræves i henhold til loven eller af retten:

  • Registreringsgebyret er 34,94 EUR.

Tolkehonoraret ligger på mellem 11,65 EUR og 58,23 EUR pr. time, og oversætterhonoraret ligger på mellem 11,65 EUR og 58,23 EUR pr. dokument.

Oversættere betales i størrelsesordenen 11,65-58,23 EUR pr. dokument; dette honorar fastsættes også af justitssekretæren ud fra et skøn.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueMinisteriet for justitsanliggender, kultur og lokale myndigheder

Link åbner i nyt vindueMaltas voldgiftscenter

Link åbner i nyt vindueJuridiske tjenester

Link åbner i nyt vindueDomstolene

Relevante dokumenter

Maltesisk undersøgelsesrapport om omkostningers gennemsigtighed ( Malta's report of the Study on Transparency of costs(742 Kb)


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 11/06/2019