Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Oikeudenkäyntikulut - Alankomaat

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Tällä sivulla on tietoa oikeudenkäyntikuluista Alankomaissa.


Oikeudenkäyntikulut

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Alankomaissa ei säännellä muita palkkioita kuin valtion rahoittamaa oikeusapua tarjoavien ammattilaisten palkkioita.

Kiinteät kustannukset

Riidan osapuolten kiinteät kulut riita-asioissa

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSiviiliasioiden oikeudenkäyntikuluista annetussa laissa säädetään, että siviiliasioiden asianosaiset ovat velvollisia maksamaan oikeudenkäyntimaksut. Oikeudenkäyntimaksut ovat kuluja, jotka sinun on maksettava tuomioistuimen kansliaan (sihteeristöön) oikeudenkäynnin alussa.

Asianosaisten kiinteät kulut rikosoikeudenkäynneissä

Alankomaiden rikoslain mukaan rikosasian asianosaisille ei koidu kiinteitä kuluja oikeudenkäynnistä. Rikosoikeudessa ei ole tuomioistuimen kirjaamomaksua.

Kiinteät kulut asianosaisille perustuslain edellyttämissä menettelyissä

Alankomaiden oikeusjärjestelmässä ei ole oikeussäännöksiä siitä, että tuomioistuimessa käsiteltäisiin perustuslaillisia asioita.

Missä vaiheessa riita-asian oikeudenkäyntiä asianosaisten kiinteät kulut on maksettava?

Siviilioikeudellisissa menettelyissä kunkin kantajan ja vastaajan olisi maksettava kiinteämääräinen hyvitys. Kantaja on velvollinen maksamaan kirjaamomaksun heti, kun on tiedossa, että asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi. Vastaaja on velvollinen maksamaan oikeudenkäyntimaksun sen jälkeen, kun hän on saapunut tuomioistuimeen.

Missä vaiheessa rikosasian käsittelyä asianosaisten on maksettava kiinteät kulut?

Rikosoikeudessa ei ole tuomioistuimen kirjaamomaksua.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Alankomaiden lainsäädännössä ei mainita mitään tästä. Oikeudet ja velvollisuudet voidaan kuitenkin johtaa vuoden Linkki avautuu uuteen ikkunaan2018 käytännesäännöistä. Lisätietoja on Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden asianajajaliiton verkkosivuilla. Ks. erityisesti asianajajan ja asiakkaan välistä suhdetta koskevat säännöt. Ks. myös Linkki avautuu uuteen ikkunaaneurooppalaisia lakimiehiä koskevat käytännesäännöt. Näissä käytännesäännöissä täsmennetään, että asianajajan on aina pyrittävä löytämään asiakkaan riita-asiaan ratkaisu, joka on sovitettu asian tärkeyteen. Sen olisi myös nimenomaisesti ilmoitettava asiakkaalle sopivana ajankohtana mahdollisuudesta päästä sovintoratkaisuun tai turvautua vaihtoehtoisiin ratkaisuihin riidan ratkaisemiseksi. Jos asiakas on oikeutettu maksuttomaan tai alennettuun oikeusapuun, asianajajan on ilmoitettava tästä hänelle.

Oikeuskäsittelyyn osallistumisesta voittaneelle osapuolelle aiheutuvat kulut

Riita-asian voittanut osapuoli voi joutua maksamaan seuraavat kulut:

  • oikeusapu (esim. asianajajien palkkiot),
  • todistajille tai asiantuntijoille maksettavat palkkiot tai korvaukset
  • matka- ja majoituskulut
  • muut oikeudelliset ja muista syistä aiheutuvat kulut.

Oikeuskäsittelyyn osallistumisesta hävinneelle osapuolelle aiheutuvat kulut

Hävinnyt osapuoli voi joutua maksamaan samat kulut kuin voittanut osapuoli, mutta lisäksi tuomari voi määrätä hävinneen osapuolen maksamaan voittaneen osapuolen kulut.

Kulujen määräytymisperusteet

Mistä löydän tietoa kulujen määräytymisperusteista Alankomaissa?

Tietoa oikeudenkäyntikuluista on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaantilintarkastustuomioistuimenverkkosivustolla. Linkki avautuu uuteen ikkunaanTällä oikeuslaitoksen sivulla on lisätietoa oikeudenkäyntikuluista. Tietoa oikeudenkäyntikuluista on saatavilla myös Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeudellisen yksikön verkkosivuilla.

Millä kielillä saan tietoa kulujen määräytymisperusteista Alankomaissa?

Tietoja kulujen määräytymisperusteista Alankomaissa on saatavissa vain hollannin kielellä.

Mistä löytää tietoja sovittelusta?

Sovittelua koskevia tietoja on saatavilla tuomioistuinten ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeudellisen yksikönLinkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivuilla. Tietoa on saatavilla myös Mediatorsfederatie Linkki avautuu uuteen ikkunaanNederlandin verkkosivuilta ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusapuneuvoston verkkosivuilta.

Mistä löydän lisätietoa kustannuksista?

Tietoa kustannuksista verkkosivuilla

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSiviilituomioistuimen maksuja koskevaan lakiin ja muuhun Alankomaiden lainsäädäntöön voi tutustua muun muassa Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden hallituksen verkkosivuilla.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Oikeusneuvoston vuosikertomuksessa on tilastotietoja oikeuskäsittelyjen kestoista. Kertomus on saatavilla verkossa tilintarkastustuomioistuimen Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivustolla.

Arvonlisävero

Miten nämä tiedot annetaan?

Kun kustannuksia koskevia tietoja julkaistaan, niihin ei sisällytetä mahdollista arvonlisäveroa.

Mitkä ovat sovellettavat prosentit?

Tavaroiden ja palvelujen yleinen alv-kanta on 21 %.

Oikeusapu

Sovellettava tuloraja siviiliasioissa

Jos et pysty (kokonaan) maksamaan asianajajan tai sovittelijan kuluja, sinulle voidaan tietyin edellytyksin myöntää tuettua oikeusapua.

Oikeusapua myönnetään ainoastaan henkilölle, jonka vuositulot ovat enintään 27,300 euroa (yksinhuoltajat) tai enintään 38,600 euroa (naimisissa olevat henkilöt, avopuolisot tai yksinhuoltajaperheet, joilla on alaikäinen lapsi). Oikeusapua ei myönnetä henkilölle, jonka varallisuus ylittää verovapaan omaisuuden määrän. Ks. Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusapua koskevan lain 9 ja 34 artikla.

Vastaajiin sovellettavat tulorajat rikosasioissa

Oikeusapu on maksutonta, kun tuomioistuin on lisännyt siihen oikeudellisen edustajan (ks. WRB:n 43 artikla). Muissa tapauksissa oikeusapulautakunta voi lisätä asianajajan henkilöihin, joita rikoslain tai rikosprosessilain (WRB, 44 artikla) mukainen neuvonantaja voi avustaa. WRB:n 35 artiklan mukaan asianosainen on velvollinen maksamaan oman ansiosidonnaisen maksunsa, jos oikeusapua myönnetään lisämaksun perusteella.

Rikoksen uhreja koskevat tulorajat rikosasioissa

WRB:n 44 artiklassa säädetään, että moraalin tai väkivaltarikoksen uhrille annettava oikeusapu on maksutonta riippumatta uhrin maksukyvystä. On myös huomattava, että kyseinen tapaus on asetettava syytteeseen ja uhrilla on oikeus etuuteen väkivaltarikosten korvausrahastosta annetun lain 3 artiklan mukaisesti.

Ei velvoitetta

Vastaajat ja vastaajat eivät ole velvollisia kääntymään asianajajan puoleen kantonituomarin tai vuokraamon käsiteltävissä asioissa. Kaikissa muissa siviilioikeudellisissa menettelyissä on kuitenkin oltava mukana asianajaja, esimerkiksi tuomioistuimessa tai tuomioistuimessa.

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Tuomioistuin päättää, kuka vastaa oikeudenkäyntikuluista. Käytetään kertakorvausta (lähtökohtana ei pidetä tosiasiallisesti aiheutuneita kustannuksia).

Asiantuntijapalkkiot

Asiantuntijoiden palkkiot vaihtelevat. Oikeat määrät löytyvät maksuista 16. elokuuta 2003 annetusta asetuksesta, johon viitataanLinkki avautuu uuteen ikkunaanrikosasioiden tariffista annetun lain 3, 4, 6, 7, 17 ja 18 §: ssä (vuoden 2003 rikosmaksuasetus).

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Käännös- ja tulkkauskorvaukset ovat seuraavat:

  • Tulkit saavat työstään 43,89 euroa tunnilta.
  • Kääntäjät saavat maksun käännettyä linjaa kohti. Käännöksistä ranskasta, saksasta ja englannista hollanniksi ja hollannista ranskaksi, saksaksi ja englanniksi maksetaan 0,79 euroa/rivi. Muista Euroopan kielistä peritään maksu, joka on 1,20 euroa budjettikohdalta. Muiden eurooppalaisten kielten ja monien muiden kuin eurooppalaisten kielten osalta hinta on 1,51 euroa ja muiden kuin eurooppalaisten kielten osalta 1,69 euroa budjettikohdalta.

Lisätietoja kääntäjille ja tulkeille maksettavista korvauksista on Linkki avautuu uuteen ikkunaanvuoden 2003 rikosmaksuasetuksessa.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden sovittelijoiden liitto

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeudellinen tukipalvelu (Legal Help Desk)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeuslaitos

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeudenkäyntikulut

Oikeusapua koskeva lakiLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://wetten.overheid.nl/BWBR0006368/2019-03-04

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki rikosoikeuden alan tariffeista

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPäätös rikosasioissa sovellettavista tariffeista 2003


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 24/11/2020