Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Trovy konania - Holandsko

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Na tejto stránke nájdete informácie o súdnych trovách v Holandsku.


Trovy konania

Regulačný rámec upravujúci poplatky pri právnických profesiách

S výnimkou poplatkov splatných entitám poskytujúcim dotovanú právnu pomoc poplatky v Holandsku nie sú regulované.

Fixné náklady

Fixné trovy účastníkov v občianskych konaniach

V Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o poplatkoch za občianske súdy sa stanovuje, že strany v občianskoprávnych veciach sú povinné platiť súdne poplatky. Súdne poplatky sú náklady, ktoré musíte zaplatiť súdnemu tajomníkovi (sekretariátu) na začiatku konania.

Fixné náklady sporových strán v trestnom konaní

V rámci holandského trestného práva nie sú pre sporné strany stanovené žiadne fixné náklady na trestné konania. V trestnom práve neexistuje žiadny súdny registračný poplatok.

Fixné trovy účastníkov v ústavných konaniach

V rámci holandského právneho systému neexistujú právne predpisy pre ústavné konania pred súdom.

Fáza občianskoprávneho konania, v rámci ktorej sporné strany musia platiť fixné náklady

V občianskoprávnych konaniach by mal každý žalobca a žalovaný zaplatiť paušálnu pokutu. Poplatok za súdny register je splatný navrhovateľom hneď, ako je známe, že sa vec predloží súdu. Žalovaný je povinný zaplatiť súdny poplatok po tom, ako sa dostavil na súd.

Fáza trestného konania, v rámci ktorej sporné strany musia platiť fixné náklady

V trestnom práve neexistuje žiadny súdny registračný poplatok.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti strán

Holandské právne predpisy o tom nič nehovoria. Práva a povinnosti však možno odvodiť z Odkaz sa zobrazí v novom oknekódexu správania z roku 2018. Viac informácií nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskej advokátskej komory. Pozri najmä pravidlá týkajúce sa vzťahu právnika ku klientovi. Pozri aj Odkaz sa zobrazí v novom okneKódex správania európskych právnikov. V tomto kódexe správania sa uvádza, že advokát sa musí neustále snažiť nájsť riešenie sporu klienta prispôsobené významu veci. Mala by tiež výslovne informovať klienta vo vhodnom čase o tom, či je žiaduce dosiahnuť urovnanie sporu alebo využiť alternatívne riešenia na ukončenie sporu. Ak klient spĺňa podmienky na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci alebo v zníženej sadzbe, advokát je povinný ho zodpovedajúcim spôsobom informovať.

Trovy, ktoré musí zaplatiť strana, ktorá vyhrala súdny spor

V občianskoprávnom konaní musí strana, ktorá vyhrala súdny spor, zaplatiť poplatky za:

  • právna pomoc (napr. odmeny advokátom),
  • odškodnenie alebo kompenzáciu svedkov alebo odborníkov,
  • náklady na cestovné a ubytovanie a
  • ostatné výdavky právneho a mimoprávneho charakteru.

Trovy, ktoré musí zaplatiť strana, ktorá prehrala súdny spor

Strana, ktorá prehrala súdny spor, môže znášať tie isté náklady ako strana, ktorá súdny spor vyhrala, súd však musí vyniesť rozsudok o zaplatení trov strany, ktorá súdny spor vyhrala.

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov v Holandsku?

Informácie o trovách konania možno nájsť na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneDvora audítorov. Na Odkaz sa zobrazí v novom oknetejto stránke justičného orgánu nájdete viac informácií o trovách súdneho konania. Informácie o trovách konania nájdete aj na webovom sídle Právneho Odkaz sa zobrazí v novom okneservisu.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Holandsku?

Informácie o zdrojoch trov v Holandsku sú dostupné len v holandskom jazyku.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Informácie o mediácii sa nachádzajú na webovom sídle súdov a Odkaz sa zobrazí v novom oknena webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávneho servisu. Informácie sú dostupné aj na webovom sídle Mediatorsfederatie Odkaz sa zobrazí v novom okneNederland a na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneRady pre právnu pomoc.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webová stránka obsahujúca informácie o trovách

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o poplatkoch za občianske súdy a ďalšie holandské právne predpisy sú okrem iného dostupné na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskej vlády.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Výročná správa Súdnej rady obsahuje informácie o trvaní súdnych konaní. Správa je dostupná online na webovom Odkaz sa zobrazí v novom oknesídle Dvora audítorov.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa tieto informácie poskytujú?

Pri uverejňovaní informácií o trovách sa poskytujú výlučne údaje o DPH (v prípade, že sa uplatňuje).

Aké sú príslušné sadzby?

Všeobecná sadzba DPH na tovar a služby je 21 %.

Právna pomoc

Platná hranica príjmu v oblasti civilného súdnictva

Ak nemôžete (v plnej výške) uhradiť náklady na advokáta alebo mediátora, môžete mať nárok na dotovanú právnu pomoc za určitých podmienok.

Právna pomoc sa poskytuje len osobe, ktorej ročný príjem je 27300 EUR (pre slobodné osoby) alebo menej alebo 38600 EUR (pre zosobášené osoby, spolužitie alebo osamelú rodinu s maloletým dieťaťom) alebo menej. Právna pomoc sa neposkytuje osobe, ktorá má majetok nad rámec majetku oslobodeného od dane. Pozri článok 12 a článok 34 zákona Odkaz sa zobrazí v novom okneo právnej pomoci (Wrb).

Platná hranica príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obžalovaných

Právna pomoc je bezplatná, ak súd pridal právneho zástupcu (pozri článok 43 Wrb). V iných prípadoch môže Rada pre právnu pomoc pridať advokáta k osobám, ktorým môže pomáhať poradca podľa trestného zákona alebo trestného poriadku (článok 44 Wrb). Podľa článku 35 Wrb je účastník konania povinný zaplatiť svoj vlastný príspevok súvisiaci s príjmami, ak sa právna pomoc poskytne na základe pridania.

Platná prahová hodnota príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obete

Článok 44 Wrb stanovuje, že právna pomoc obeti trestného činu proti morálke alebo násilnému trestnému činu je bezplatná bez ohľadu na platobnú schopnosť obete. Treba tiež poznamenať, že predmetný prípad musí byť stíhaný a obeť má nárok na dávku v súlade s článkom 3 zákona o Fonde na odškodnenie obetí násilných trestných činov.

Žiadna povinnosť

Žalovaní a žalovaní nie sú povinní obrátiť sa na advokáta v konaniach pred kantonálnym sudcom alebo nájomnou komorou. Do všetkých ostatných občianskoprávnych konaní však musí byť zapojený advokát, napríklad pred súdom alebo súdom.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Rozhodnutie o tom, kto bude znášať trovy konania, prijme súd. Použije sa jednorazová suma (skutočne vynaložené náklady sa nepovažujú za východiskový bod).

Honoráre expertov

Odmeňovanie odborníkov sa líši. Správne sumy nájdete vo vyhláške zo 16. augusta 2003, ktorou sa stanovujú poplatky, ako sa uvádza v článkoch 3, 4, 6, 7, 17 a 18Odkaz sa zobrazí v novom okneZákona o dani v trestných veciach z roku 2003 (Trestný dekrét).

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Príspevky na preklad a tlmočenie sú takéto:

  • Tlmočníci dostanú za svoju prácu 43,89 EUR za hodinu.
  • Prekladatelia dostanú poplatok za preložený riadok. Za preklady z alebo do francúzskeho, nemeckého a anglického jazyka sa vypláca sadzba vo výške 0,79 EUR za riadok. V prípade ostatných európskych jazykov sa účtuje sadzba 1,20 EUR za riadok. V prípade ostatných európskych jazykov a mnohých neeurópskych jazykov je sadzba 1,51 EUR a v prípade ostatných neeurópskych jazykov sadzba 1,69 EUR za riadok.

Viac informácií o náhrade výdavkov prekladateľov a tlmočníkov nájdete vo Odkaz sa zobrazí v novom oknevyhláške o trestných poplatkoch z roku 2003.

Súvisiace odkazy

Holandská federácia mediátorovOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://mediatorsfederatienederland.nl/

Asistenčná služba pre právne záležitostiOdkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.juridischloket.nl/

Odkaz sa zobrazí v novom okneJustícia

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrovy súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o právnej pomoci

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o tarifách v trestných veciach

Odkaz sa zobrazí v novom okneRozhodnutie o sadzbách v trestných veciach z roku 2003


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 24/11/2020