Процесуални разходи - Полша

Настоящата страница ви предлага информация за съдебните разходи в Полша.


Процесуални разходи

Връзката отваря нов прозорецСемейно право - развод

Връзката отваря нов прозорецСемейно право - родителски права върху децата

Връзката отваря нов прозорецСемейно право - издръжка

Връзката отваря нов прозорецТърговско право - договор

Връзката отваря нов прозорецТърговско право - отговорност

Разпоредби, уреждащи хонорарите на юридическите професии

Адвокати

В Полша възнаграждението в отделните случаи се определя чрез споразумение между адвоката (adwokat) и клиента в съответствие със законодателството. Следните фактори могат да бъдат взети предвид:

 • Сложност и обхват на правния въпрос
 • Време, необходимо за правилното изпълнение на възложена задача
 • Опит и професионални умения на адвоката
 • Срокове
 • Ниво на спешност
 • Други фактори.

Съгласно разпоредбите на Министъра на правосъдието относно таксите за адвокатски услугиот 28 септември 2002 г. (rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie), при определяне на възнаграждението трябва да бъде взето следното:

 • Сложността и вида на делото.
 • Работата, необходима за завършване на делото

При специални дела, в зависимост от материалното и семейното положение на клиента, адвокатът може да определи възнаграждение, по-ниско от посоченото в Закона за съдебните разходи по граждански дела (ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

По принцип загубилата страна плаща разходите за съдебното производство. При все това, сумата, присъдена от съдията (за представителството, осигурено от адвоката), трябва да бъде в границите, определени в разпоредбите на Министъра на правосъдието относно таксите за адвокатски услуги от 28 септември 2002 г. Следователно (съгласно параграф 2), таксата не може да превишава минималната ставка, умножена по шест, или стойността на предмета на съдебния спор. Размерът на таксата зависи и от естеството и целите на делото и фазата на производството. Глави от 2 до 5 на разпоредбите определят минималните такси за различните дела.

Юристи

Юристите (radcy prawni) в Полша се ръководят от разпоредби, подобни на онези, управляващи адвокатурата.

Съдебни изпълнители/съдия-изпълнители

Полското право също така определя такси за съдебните изпълнители/съдия-изпълнителите (komornicy) — в Закона за съдебните изпълнители и процедурите по принудително изпълнение (ustawa o komornikach sądowych i egzekucji).

Общите правила са следните.

При дела, свързани с парични вземания, възнаграждението следва да се изчислява като процент от сумата на предявения иск. Когато съдебният изпълнител извърши паричното вземане, възнаграждението, дължимо от кредитора, не може да превишава 2 процента от стойността на иска, нито да бъде по-малко от 3 процента от средното месечно възнаграждение или по-голямо от тази сума, умножена по 5.

При изпълнението на иск съдебният изпълнител събира такса от длъжника в размер на 15 процента от иска. Същевременно това възнаграждение не може да бъде по-ниско от 10 процента от средното месечно възнаграждение в Полша и не може да превишава тази стойност, умножена по 30.

При дела, които не са свързани с парични вземания, когато съдебният изпълнители осигури изпълнението на иск, който не е свързан с парично вземане, възнаграждението е фиксирано.

Фиксирани разходи

Фиксирани разходи по граждански дела

Законът, определящ съдебните разходи по граждански дела, регулира таксите и разходите.

Таксата представлява парична сума, изисквана за всеки документ, представен пред съда, когато законът предвижда такава такса. Съществуват три различни вида такси: променлива, фиксирана и основна.

Размерът на таксите зависи от естеството на делото: гражданско право, семейно право, търговско право или друго. Видът на съдебното дело също се взема предвид при определянето на разходите.

Разходите включват такси, свързани с участието на страните, свидетелите и вещите лица в производството. Те зависят от използваното време и усилия. Разходите могат да включват възнаграждение на устни и писмени преводачи, разходи за транспорт и настаняване, както и разходи за пропуснати доходи от страна на свидетелите в резултат на времето, прекарано в съда. Други разходи, които също се вземат предвид, са: възнаграждение на други институции и лица, разглеждане на доказателства, транспорт и съхранение на животни и предмети, прекарано време под арест и правенето на съобщения.

Освен тези разходи има и разноски по съдебните спорове. Те включват съдебни разходи, разходи за подготовка на съдебния процес и действия, предприети от адвоката или юрисконконсулта за представляване на клиента (включително такси за представляване и съвети).

Съгласно общото правило загубилата страна трябва да плати всички обосновани разходи, направени от спечелилата страна, с цел запазване на интересите на последната, освен ако не е предвидено друго. Спечелилата страна обаче трябва да изчака до произнасяне на решението преди тези разходи да могат да бъдат възстановени. Въпросът за разходите се решава в последната фаза на съдебното производство, точно преди окончателното решение.

Етап от гражданското дело, на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи

Плащането на дължимите суми следва да се извърши в момента на подаване на документ пред съда — (член 10 от Закона за съдебните разходи по граждански дела).

Фиксирани разходи по наказателни дела

Фиксирани разходи за страните по наказателно дело

Като цяло разходите не са фиксирани, а се изчисляват след произнасяне на съдебното решение. Размерът на сумата зависи от продължителността на производството, от присъдата и от хонорарите за вещи лица. Фиксираните разходи могат да бъдат предвидени единствено при дела, заведени по частни искови молби, когато лицето, подаващо исковата молба, трябва да плати фиксирана първоначална такса.

Етап от наказателното дело, на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи

Фиксираните разходи за страните по наказателни дела трябва да бъдат заплатени след произнасяне на съдебното решение (което е валидно и задължително за страните).

Основни разходи при конституционните производства

Полският граждански процесуален кодекс предвижда (в член 424) възможност за подаване на искане за преразглеждане в отговор на окончателно съдебно решение на втора инстанция. Това може да бъде направено ако съдебното решение причинява вреди на някоя от страните, както и ако промяната и отмяната на решението не е била възможна (искова молба, оспорваща съвместимостта на съдебното решение със закона).

Подобно искане е възможно и когато несъвместимостта със закона касае нарушаване на основни правила от правния ред, нарушаване на основни конституционни права или човешки и граждански права, както и когато съдебното решение е издадено на първа инстанция. В такъв случай Законът за съдебните разходи по граждански дела определя задължителна такса. Това е основна такса в размер на 30 злоти, освен ако законът не предвижда друго (член 14)

Съществуват и изключения от това правило; при посочените по-долу производства таксата е:

 • 40 злоти ако исковата молба, чието основание е несъвместимост, се отнася до служебно заведени производства без процес.
 • 1000 злоти, когато исковата молба, чието основание е несъвместимост, се отнася до решение на председателя на Службата за защита на конкуренцията и потребителите.
 • 3000 злоти, когато исковата молба, чието основание е несъвместимост, се отнася до решение на председателя на Националния съвет за радио- и телевизионно излъчване.

Основни разходи при конституционно производство, при което се плащат фиксирани разходи

Плащането на основните разходи по конституционни производства следва да става след като документът, който подлежи на заплащането на такса, е представен на съда (член 10 от Закона за съдебните разходи по граждански дела).

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

Съгласно законите, процесуалните представители не носят отговорност за крайния изход от производството. Те са длъжни единствено да отдадат полагаемата грижа за разглеждането на случая и да предприемат всички необходими мерки за извършването на добра работа по делото. Това означава също, че представителите имат право да подбират информацията, която считат, че ще бъде полезна за техните клиенти.

Някои от задълженията са предвидени в професионалните етични кодекси. Те обаче се издават от професионалните камари (колегии) и имат чисто декларативен характер. Тяхното нарушение води единствено до дисциплинарни действия.

Включени разходи

 • Дължими от спечелилата страна
 • Дължими от загубилата страна.

Основание за разходите

Къде мога да намеря информация относно основанието за разходите в Полша?

Можете да намерите информация (включително информация за разходите) на официалния уебсайт на Министерство на правосъдието на Полша. Законът за съдебните разходи по граждански дела е общоприложим. Това означава, че всеки участник в съдебно производство или лице, търсещо информация за разходите, може лесно да намери съответните правила.

Лица, за които е трудно да разберат закона, могат да потърсят помощ от своите процесуални представители (адвокат или юрисконсулт). Професионалните адвокати могат да предоставят информация и помощ при различни процедури на друг език или езици.

На какви езици мога да получа информация относно основанието за разходите в Полша?

Информацията е налична единствено на полски език.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Полският граждански процесуален кодекс предоставя информация относно медиацията в членове от 181¹ до 183¹5. Възнаграждението на медиаторите и възстановяемите им разходи са посочени в разпоредбата от 30 ноември 2003 г., приета от Министерството на правосъдието. Разноските за медиация обаче обикновено не се считат за разход за целите на производството пред съда, освен ако съдът не е разпоредил медиацията.

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разходите?

Съществуващ уебсайт за информация относно разходите

Уебсайтът на Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието на Полша е секция от официалния уебсайт на полското правителство. В него е описана правосъдната система и въпросите, свързани с полското гражданско право, включително съдебните разходи. От уебсайта има връзка към разяснение относно разходите при гражданскоправните дела (само на полски език).

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните производства?

Изключително трудно е да се предвиди средната продължителност на съдебните производства, тъй като те зависят от степента на правната и фактическата сложност на делото.

Къде мога да намеря информация относно средния размер на общите разходи за определено производство?

Въпреки казаното по-горе, е възможно да бъде направена оценка на средните разходи на производството. Разходите за процесуалното представителство се определят в началото на производството. Разходите се посочват в споразумение между клиента и представителя. Що се отнася до служебните процесуални представители, разходите са предвидени в законовите разпоредби.

Освен това е възможно да бъде направена оценка на разходите за самата съдебна процедура. Таксите са определени в Закона за съдебните разходи по граждански дела и зависят от стойността на предмета на съдебния спор и естеството на делото (напр. дали е търговско или бракоразводно дело). Страните могат да вземат предвид и разходите за назначаване на вещи лица.

Данък добавена стойност

Как се предоставя тази информация?

Таксите и разходите, определени в Закона за съдебните разходи по граждански дела, не се облагат с данъци и следователно не се облагат с ДДС. Правната помощ подлежи на единна ставка на ДДС (23 %).

Какви са приложимите ставки?

Приложимата ставка на ДДС е 23%. Услугите, предоставени от юрисконсултите и адвокатите, се облагат с данък като останалите услуги. Данъчното облагане е уредено от Закона за данък добавена стойност.

Правна помощ

Приложим праг на доходите в областта на гражданското съдопроизводство

Лицата, желаещи да бъдат освободени от съдебни разходи, трябва да подадат официална молба. Възможно е да бъдат освободени, ако могат да докажат, че не могат да покрият разходите без това да доведе до затруднения за тях или техните семейства.

Освен това желаещите да бъдат освободени от съдебни разходи трябва да представят писмена декларация, съдържаща следните данни: семейно положение, доходи, други източници на приходи и активи. Ако горните условия са изпълнени, съдът ще разреши освобождаването и в допълнение ще разпореди безплатна професионална правна помощ (процесуалният представител получава своето възнаграждение от полската хазна в началото на процеса; в края на производството загубилата страна е длъжна, при поискване от страна на спечелилата страна, да възстанови разноските).

Приложим праг на доходите в областта на наказателното съдопроизводство за обвиняеми

Не съществува фиксиран праг за доходите. Съгласно общото правило, лицето, желаещо да бъде освободено от съдебни разходи, трябва надлежно да докаже, че — като се взема предвид финансовото състояние на неговото или нейното семейство — плащането на разходите ще представлява затруднение.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното съдопроизводство за жертви

Не съществува фиксиран праг за доходите. Правна помощ може да бъде предоставена, ако жертвата — като страна по съдебното производство — не може да плати разходите без да засегне финансовото състояние на своето семейство.

Други условия за предоставянето на правна помощ на жертви

Както е отбелязано по-горе, жертвата трябва да бъде страна по съдебното производство. По време на съдебното следствие жертвата е страна по делото служебно. По време на същинското съдебно производство той или тя трябва да получи статут на т. нар. „граждански ищец” (partie civile на френски език).

Други условия за предоставянето на правна помощ на обвиняеми

Не съществуват други условия, уреждащи правната помощ за ответниците. Съществуват обаче допълнителни основания за предоставяне на правна помощ на ответниците. Правната помощ е задължителна, когато:

 • Той/тя е непълнолетно лице
 • Той/тя е с увреден слух, говор или зрение
 • Има основание да се постави под съмнение неговото/нейното психично здраве
 • Съдът счита това за необходимо и ускорява производството
 • Съдът счита това за необходимо предвид обстоятелства, възпрепятстващи защитата
 • Производството се води пред районен съд като съд от първа инстанция, когато лицето е обвинено в углавно престъпление или е лишено от свобода.
 • Производството се води във Върховния съд.

Безплатно съдебно производство

В случай на публични искови молби при наказателноправни дела, разходите се покриват от държавната хазна.

Делата, включващи непълнолетни лица, са безплатни.

В определени дела (например задължения за плащане на издръжка, подвеждащи договорни клаузи) ищците са освободени от плащане на съдебни разходи (член 96 от Наредбата за разноските по граждански дела).

Кога загубилата страна трябва да плати разходите на спечелилата страна?

Съгласно общото правило загубилата страна трябва да плати основните разходи по производството и да възстанови на спечелилата страна разходите за процесуално представителство. Разходите, подлежащи на възстановяване, са посочени в полския граждански процесуален кодекс (членове 98—110). По-конкретно възстановяемите разходи включват: разходи за съдебен процес, транспорт, еквивалентна загуба на приходи и разходите за професионалния адвокат.

Хонорари за вещи лица

Съдът определя възнаграждението на вещото лице — в зависимост от целите на делото, квалификациите, продължителността и степента на натоварването.

Разходи за писмени и устни преводи

Таксите зависят от това дали писменият/устният превод е нареден от държавата или е поискан от частни лица.

Разпоредбата за възнаграждението на заклетите преводачи (одобрена от Министъра на правосъдието на 25 януари 2005 г. — Официален вестник от 2007 г. брой 41, позиция 265) определя таксите, които държавните институции трябва да платят. Според закона разходите се определят от следните фактори: изходен и целеви език (въз основа на общото схващане, че обикновено е по-лесно и следователно по-евтино да се превежда от чужд език на националния. Други фактори са терминологията и нивото на специализация.

В частния сектор разходите се уреждат в договор между писмения/устния преводач и неговия или нейния клиент.

Източниците са:

 • Разпоредбите за хонорарите за адвокатски услуги на Министерството на правосъдието от 28 септември 2002 г. — Официален вестник от 2002 г., брой 163, позиция 1348
 • Закон за съдебните разходи по граждански дела — Официален вестник от 2005 г., брой 167, позиция 1398
 • Разпоредба за възнаграждението на заклетите прводачи на Министъра на правосъдието от 25 януари 2005 г. — Официален вестник от 2007 г., брой 41, позиция 265

Свързани документи

Доклад на Полша относно проучване на прозрачността на разходитеPDF(396 Kb)en


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 06/11/2020

Разглеждане на казус 1 — семейно право — развод в - Полша

В този казус по семейно право — развод, държавите-членки бяха помолени да посъветват страната, която подава молба за развод, относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи:

Казус А — национален случай: двойка се жени. По-късно те се разделят и решават да се разведат.

Казус Б — транснационален случай: Двама граждани на една и съща държава-членка (държава-членка А) се женят. Бракът се сключва в държавата-членка А. След сватбата двойката се премества да живее и работи в друга държава-членка (държава-членка Б), в която установяват своето местожителство. Скоро след това двойката се разделя, като съпругата се връща в държавата-членка А, а съпругът остава в държавата-членка Б. Двойката решава да се разведе. При връщането си в държавата-членка А съпругата незабавно подава молба за развод пред съдилищата на държавата-членка Б.


Процесуални разходи

Разходи в Полша

Казус № 1 ( в Б — когато страната, в която съпругата подава молба за развод, е Полша — в този случай таксите, разходите и условията са същите както в казус А.


Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Разглеждане на казуси

Съдебни разходи

Обжалване

АРС

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Съществува ли такава възможност за този вид казус?

Разходи

Казус A

Фиксиран разход 600 PLN

За всяка копирана страница, копия на решения за изпълнение, копия на решения с правна сила — 6 PLN. Ако тези документи са на чужд език —12 PLN за всяка страница.

-

Фиксиран разход 600 PLN

Страните могат да изберат АРС

Ако съдът приеме клаузата за изпълнение, 50 PLNРазходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Разглеждане на казуси

Адвокат

Съдебен изпълнител

Вещо лице

Представителството задължително ли е?

Среден разход

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи след постановяването на съдебно решение

Използването на вещо лице задължително ли е?

Разходи

Казус A

Не

Най-малко 360 PLN

Не

-

-

Не

Според изчисленията на вещото лицеРазходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение и други подобни такси


Разглеждане на казуси

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

Други такси

Дължи ли се обезщетение на свидетелите?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Описание

Разходи

Казус A

Да

Пътни разходи, пропуснати ползи, настаняване, в съответствие с членове 85—88 от Закона за съдебните разходи по граждански дела

--

--

--Разходи за правна помощ и други възстановявания на сумиРазглеждане на казуси

Правна помощ

Възстановяване

Кога и при какви условия може да се прилага?

Кога помощта е цялостна?

Условия?

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв процент се възстановява?

Кои разходи никога не се възстановяват?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус A

Страна, освободена от съдебни разходи, може да кандидатства за правна помощ. Съдът преценява дали е необходимо участието на професионален адвокат.

Зависи от решението на съда

Ако разходите са прекалено високи или ще доведат страната до финансови затруднения

Прилагат се общите правила в зависимост от обстоятелствата. Ако съдът намери ответника за виновен, загубилата страна плаща разходите; Ако съдът намери ответника за невинен, - всяка страна плаща половината от разходите за производството.

Разликата в разходите, превишаваща необходимите и целесъобразни за делото разноскиРазходи за писмени и устни преводи

Разглеждане на казуси

Писмени преводи

Устни преводи

Други специфични за трансграничните спорове разходи?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Описание

Приблизителна стойност на разходите?

Казус A

Ако документите се подават в съда на друг език

В съответствие с Наредбата на Министъра на правосъдието от 24 януари 2005 г.Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 06/11/2020

Разглеждане на казус 2 — семейно право — попечителство над деца - Полша

В този казус по семейно право — попечителство над децата, държавите-членки бяха помолени да посъветват страната, която подава иск, относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи:

Казус А — национален случай: Две лица са живели заедно без брак в продължение на няколко години. В момента на тяхната раздяла те имат тригодишно дете. Съдебно решение дава попечителството над детето на майката и право на посещение на бащата. Майката подава иск за намаляване на правото на посещение на бащата.

Казус Б — транснационален случай, при който сте адвокат в държавата-членка А: Две лица са живели заедно без брак в дадена държава-членка (държава-членка Б) в продължение на няколко години. Те имат дете заедно, но се разделят непосредствено след раждането на детето. Съдебно решение в държавата-членка Б дава попечителството над детето на майката и право на посещение на бащата. Майката и детето се преместват да живеят в друга държава-членка (държава-членка А), както е предвидено в съдебното решение, а бащата остава в държавата-членка Б. Няколко години по-късно майката подава иск в държавата-членка А за изменение на правото на посещение на бащата.


Процесуални разходи


Разходи в Полша

Казус № 2 в Б (когато страната, в която съпругата подава молба за развод, е Полша) таксите, разходите и условията са същите както в казус A.

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Разглеждане на казуси

Съдебни разходи

Обжалване

АРС

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Съществува ли такава възможност за този вид казус?

Разходи

Казус A

Фиксирани разходи в размер на 40 PLN

За всяка копирана страница, копия на решения за изпълнение, копия на решение с правна сила — 6 PLN. Ако тези документи са на чужд език или съдържат таблици — 12 PLN за всяка страница.

--

Прилагат се общите правила — таксата е фиксирана на 40 PLN

--

--

Страните са свободни да изберат АРС

Ако съдът приеме клаузата за изпълнение, 50 PLNРазходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Разглеждане на казуси

Адвокат

Съдебен изпълнител

Вещо лице

Представителството задължително ли е?

Среден разход

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи след постановяването на съдебно решение

Използването на вещо лице задължително ли е?

Разходи

Казус А

Не

Най-малко 120 PLN

Не

--

--

Не

Според изчисленията на вещото лицеРазходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение и други подобни такси


Разглеждане на казуси

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

Други такси

Дължи ли се обезщетение на свидетелите?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Описание

Разходи

Казус А

Да

Пътни разходи, пропуснати ползи, настаняване, в съответствие с членове 85—88 от Закона за съдебните разходи по граждански дела

--

--

--

--Разходи за правна помощ и други възстановявания на сумиРазглеждане на казуси

Правна помощ

Възстановяване

Кога и при какви условия може да се прилага?

Кога помощта е цялостна?

Условия?

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв процент се възстановява?

Кои разходи никога не се възстановяват?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус А

Страна, освободена от съдебни разходи, може да кандидатства за правна помощ. Съдът преценява дали е необходимо участието на професионален адвокат

Зависи от решението на съда

Ако разходите са прекалено високи или ще доведат страната до финансови затруднения

Прилагат се общите правила в зависимост от обстоятелствата.

--

Разликата в разходите, превишаваща необходимите и целесъобразни за делото разноски

--Разходи за писмени и устни преводи

Разглеждане на казуси

Писмени преводи

Устни преводи

Други специфични за трансграничните спорове разходи?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Описание

Приблизителна стойност на разходите?

Казус А

Ако документите се подават в съда на друг език

В съответствие с Наредбата на Министъра на правосъдието от 24 януари 2005 г.

--

--

--

--Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 06/11/2020

Разглеждане на казус 3 — семейно право — издръжка - Полша

В този казус по семейно право — издръжка, държавите-членки бяха помолени да посъветват страната, която подава иск, относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи:

Казус А — национален случай: Две лица са живели заедно без брак в продължение на няколко години. В момента на тяхната раздяла те имат тригодишно дете. Съдебно решение дава попечителството над детето на майката. Единственият нерешен въпрос се отнася до размера на издръжката, която бащата дължи на майката за отглеждането и образованието на детето. Майката подава иск в тази връзка.

Казус Б — транснационален случай, при който сте адвокат в държавата-членка А: Две лица са живели заедно без брак в дадена държава-членка (държава-членка Б). Те имат тригодишно дете. Разделят се. Съдебно решение в държавата-членка Б дава попечителството над детето на майката. Със съгласието на бащата майката и детето се преместват да живеят в друга държава-членка (държава-членка А), в която установяват своето местожителство.

Остава нерешен въпрос. Той се отнася до размера на издръжката, която бащата дължи на майката за отглеждането и образованието на детето. Майката подава иск в тази връзка в държавата-членка А.


Процесуални разходи


Разходи в Полша

Казус № 3 ( в 3 Б — когато страната, в която майката съди бащата, е Полша — в този случай таксите, разходите и условията са същите както в казус А. Ето защо не e необходимо да се попълва таблицата).

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Разглеждане на казуси

Съдебни разходи

Обжалване

АРС

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Съществува ли такава възможност за този вид казус?

Разходи

Казус A

В случай на издръжка, съдебното производство е освободено от всички разходи

За всяка копирана страница, копия на решения за изпълнение, копия на решение с правна сила — 6 PLN. Ако тези документи са на чужд език или съдържат таблици —12 PLN за всяка страница.

--

В случай на издръжка, съдебното производство е освободено от всички разходи

--

--

Страните са свободни да изберат АРС

Ако съдът приеме клаузата за изпълнение, 50 PLNРазходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Разглеждане на казуси

Адвокат

Съдебен изпълнител

Вещо лице

Представителството задължително ли е?

Среден разход

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи след постановяването на съдебно решение

Използването на вещо лице задължително ли е?

Разходи

Казус A

Не

Най-малко 60 PLN

Не

--

--

Не

Според изчисленията на вещото лицеРазходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение и други подобни такси


Разглеждане на казуси

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

Дължи ли се обезщетение на свидетелите?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Казус A

Да

Пътни разходи, пропуснати ползи, настаняване, в съответствие с членове 85—88 от Закона за съдебните разходи по граждански дела

Да. Стойността на предмета на спора се изчислява така, че ако плащането се извършва на вноски, стойността да е общата сума за годината.

Според полското законодателство (гражданския процесуален кодекс) издръжката представлява паричен, периодично повтарящ се иск:

1. ако сумата на издръжката е равна на плащане за една година или повече от една година, то общата сума е предмет на съдебния спор.

2. ако плащането на издръжката продължава за период, по-малък от една година, цялата сума се счита за предмет на съдебния спор.

Зависи от стойността на предмета на съдебния спорРазходи за правна помощ и други възстановявания на сумиРазглеждане на казуси

Правна помощ

Възстановяване

Кога и при какви условия може да се прилага?

Кога помощта е цялостна?

Условия?

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв процент се възстановява?

Кои разходи никога не се възстановяват?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус A

Страна, освободена от съдебни разходи, може да кандидатства за правна помощ. Съдът преценява дали е необходимо участието на професионален адвокат

Зависи от решението на съда

Ако разходите са прекалено високи или ще доведат страната до финансови затруднения

Прилагат се общите правила в зависимост от обстоятелствата.

--

Разликата в разходите, превишаваща необходимите и целесъобразни за делото разноски

--Разходи за писмени и устни преводи

Разглеждане на казуси

Писмени преводи

Устни преводи

Други специфични за трансграничните спорове разходи?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Описание

Приблизителна стойност на разходите?

Казус A

Ако документите се подават в съда на друг език

В съответствие с Наредбата на Министъра на правосъдието от 24 януари 2005 г.

--

--

--

--Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 06/11/2020

Разглеждане на казус 4 — търговско право — договор - Полша

В този казус по търговско право — договор, държавите-членки бяха помолени да посъветват продавача относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи:

Казус А — национален случай: Дружество доставя стоки на стойност 20 000 евро. На продавача не е заплатено, тъй като купувачът счита, че стоките не отговарят на договореното.

Продавачът решава да подаде иск, за да му се заплати цялата цената.

Казус Б — транснационален случай: Дружество, чието седалище се намира в държавата-членка Б, доставя стоки на стойност 20 000 евро на купувач в държавата-членка А. Договорът се урежда от правото на държавата-членка Б и е написан на езика на тази държава. На продавача не е заплатено, тъй като купувачът, който се намира в държавата-членка А, счита, че стоките не отговарят на договореното. Продавачът решава да подаде иск в държавата-членка А, за да му бъде заплатена цялата цената, както е предвидено в договора с купувача.


Процесуални разходи


Разходи в Полша

Казус № 4 (в 4 Б — когато страната, в която продавачът съди купувача, е Полша — в този случай таксите, разходите и условията са същите както в казус А. В такъв случай не e необходимо да се попълва таблицата).

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Разглеждане на казуси

Съдебни разходи

Обжалване

АРС

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Първоначални съдебни такси

Съществува ли такава възможност за този вид казус?

Разходи

Казус A

Зависи от стойността на предмета на съдебния спор. Съгласно Закона за съдебните разходи по граждански дела — таксата е 5 % от стойността, но не по-малко от 30 и не повече от 100 000 PLN.

За всяка страница, копия на решения за изпълнение, копия на решение с правна сила — 6 PLN. Ако тези документи са на чужд език или съдържат таблици —12 PLN за всяка страница.

--

Зависи от стойността на предмета на съдебния спор. Съгласно Закона за съдебните разходи по граждански дела — таксата е 5 % от стойността, но не по-малко от 30 и не повече от 100 000 PLN. Стойността на предмета на съдебния спор обаче се променя по време на процедурата. Таксата се изчислява по същия начин — процентът остава същият, но крайната сума се променя, тъй като се използва друга база за изчисление.

Страните са свободни да изберат АРС

Ако съдът приеме клаузата за изпълнение, 50 PLNРазходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Разглеждане на казуси

Адвокат

Съдебен изпълнител

Вещо лице

Представителството задължително ли е?

Среден разход

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи след постановяването на съдебно решение

Използването на вещо лице задължително ли е?

Разходи

Казус A

Не

Зависи от стойността на предмета на съдебния спор. Ако неговата стойност е приблизително 90 000 PLN, таксите ще бъдат не по-малки от 3600 PLN

Не

--

--

Не

Ако съдът приеме клаузата за изпълнение, 50 PLNРазходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение и други подобни такси


Разглеждане на казуси

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

Други такси

Дължи ли се обезщетение на свидетелите?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Описание

Разходи

Казус A

Да

Пътни разходи, пропуснати ползи, настаняване, в съответствие с членове 85
—88 от Закона за съдебните разходи по граждански дела

Да. Стойността на предмета на съдебния спор се взема предвид.

Зависи от стойността на предмета на съдебния спор

--

--Разходи за правна помощ и други възстановявания на сумиРазглеждане на казуси

Правна помощ

Възстановяване

Кога и при какви условия може да се прилага?

Кога помощта е цялостна?

Условия?

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв процент се възстановява?

Кои разходи никога не се възстановяват?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус A

Страна, освободена от съдебни разходи, може да кандидатства за правна помощ. Съдът преценява дали е необходимо участието на професионален адвокат

Зависи от решението на съда

Ако разходите са прекалено високи или ще доведат страната до финансови затруднения

Прилагат се общите правила в зависимост от обстоятелствата

--

Разликата в разходите, превишаваща необходимите и целесъобразни за делото разноски

--Разходи за писмени и устни преводи

Разглеждане на казуси

Писмени преводи

Устни преводи

Други специфични за трансграничните спорове разходи?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Описание

Приблизителна стойност на разходите?

Казус A

Ако документите се подават в съда на друг език

В съответствие с Наредбата на Министъра на правосъдието от 24 януари 2005 г.

--

--

--

--Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 06/11/2020

Разглеждане на казус 5 — търговско право — отговорност - Полша

В този казус по търговско право — отговорност, държавите-членки бяха помолени да посъветват потребителя относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи:

Казус А — национален случай: Производител на отоплително оборудване доставя отоплителен уред на монтажник. Монтажникът продава (и монтира) отоплителния уред на потребител в неговата къща. Скоро след това в къщата избухва пожар. Всички участници (производителят на отоплителното оборудване, монтажникът и крайният потребител) са застраховани. Относно причината за пожара се води спор. Никой не иска да обезщети потребителя.

Потребителят решава да подаде иск за пълно обезщетение срещу производителя на отоплителното оборудване, монтажника на отоплителното оборудване и застрахователните дружества.

Казус Б — транснационален случай: Производител на отоплително оборудване в държавата-членка Б доставя отоплителен уред на монтажник в държавата-членка В. Монтажникът продава (и монтира) отоплителния уред на потребител в държавата-членка А в неговата къща. Скоро след това в къщата избухва пожар. Всеки от участниците (производителят на отоплителното оборудване, монтажникът и крайният потребител) е застрахован от застрахователно дружество в собствената си държава. Относно причината за пожара се води спор. Никой не иска да обезщети потребителя.

Потребителят решава да подаде иск за пълно обезщетение в държавата-членка А срещу производителя на отоплителното оборудване, монтажника на отоплителното оборудване и застрахователното дружество в държавата-членка А.


Процесуални разходи


Разходи в Полша

Казус № 5 (в 5 Б — когато страната, в която потребителят съди монтажника и фирмата, доставяща оборудването, е Полша — в този случай таксите, разходите и условията са същите както в казус А.

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Разглеждане на казуси

Съдебни разходи

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Казус А

Зависи от стойността на предмета на съдебния спор. Съгласно Закона за съдебните разходи по граждански дела —таксата е 5 % от стойността, но не по-малко от 30 и не повече от 100 000 PLN

За всяка копирана страница, решения за изпълнение, копия на решение с правна сила — 6 PLN. Ако тези документи са на чужд език или съдържат таблици — 12 PLN за всяка страница.

--Разглеждане на казуси

Обжалване

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Казус А

Зависи от стойността на предмета на съдебния спор. Съгласно Закона за съдебните разходи по граждански дела — таксата е 5 % от стойността, но не по-малко от 30 и не повече от 100 000 PLN. Стойността на предмета на съдебния спор обаче може да се промени по време на процедурата. Когато това се случи, таксата се изчислява по същия начин — процентът остава същият, но крайната сума се променя, тъй като се използва друга база за изчисление.

--

--Разглеждане на казуси

АРС

Съществува ли такава възможност за този вид казус?

Разходи

Казус А

Страните са свободни да изберат АРС

Ако съдът приеме клаузата за изпълнение, 50 PLNРазходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Разглеждане на казуси

Адвокат

Съдебен изпълнител

Вещо лице

Представителството задължително ли е?

Среден разход

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи след постановяването на съдебно решение

Използването на вещо лице задължително ли е?

Разходи

Казус А

Не

Зависи от стойността на предмета на съдебния спор.

Не

--

--

Не

Ако съдът приеме клаузата за изпълнение, 50 PLNРазходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение и други подобни такси


Разглеждане на казуси

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

Други такси

Дължи ли се обезщетение на свидетелите?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Описание

Разходи

Казус А

Да

Пътни разходи, пропуснати ползи, настаняване, в съответствие с членове 85—88 от Закона за съдебните разходи по граждански дела

Да. Стойността на предмета на съдебния спор се взема предвид.

Зависи от стойността на предмета на съдебния спор

--

--Разходи за правна помощ и други възстановявания на сумиРазглеждане на казус

Правна помощ

Възстановявания на суми

Кога и при какви условия може да се прилага?

Кога помощта е цялостна?

Условия?

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв процент се възстановява?

Кои разходи никога не се възстановяват?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус А

Страна, освободена от съдебни разходи, може да кандидатства за правна помощ. Съдът преценява дали е необходимо участието на професионален адвокат

Зависи от решението на съда

Ако разходите са прекалено високи или ще доведат страната до финансови затруднения

Прилагат се общите правила в зависимост от обстоятелствата.

--

Разликата в разходите, превишаваща необходимите и целесъобразни за делото разноски

--Разходи за писмени и устни преводи

Разглеждане на казуси

Писмени преводи

Устни преводи

Други специфични за трансграничните спорове разходи?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Описание

Приблизителна стойност на разходите?

Казус А

Ако документите се подават в съда на друг език

В съответствие с Наредбата на Министъра на правосъдието от 24 януари 2005 г.

--

--

--

--Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 06/11/2020