Stroški postopka - Poljska

Ta stran vam nudi podatke o stroških postopka na Poljskem.


Stroški postopka

Povezava se odpre v novem oknuDružinsko pravo – razveza zakonske zveze

Povezava se odpre v novem oknuDružinsko pravo – varstvo in vzgoja otrok

Povezava se odpre v novem oknuDružinsko pravo – preživnina

Povezava se odpre v novem oknuGospodarsko pravo – pogodbe

Povezava se odpre v novem oknuGospodarsko pravo – odgovornost

Predpisi, ki urejajo tarife zaposlenih v pravniških poklicih

Odvetniki

Na Poljskem se nagrada v posameznih zadevah določi po dogovoru med odvetnikom (adwokat) in stranko, ki mora biti skladen z zakonodajo. Upoštevajo se lahko naslednji dejavniki:

 • zapletenost in obseg pravne zadeve,
 • čas, ki je potreben za pravilno opravljeno nalogo,
 • izkušnje in poklicne sposobnosti odvetnika,
 • roki,
 • stopnja nujnosti,
 • drugi dejavniki.

V skladu z Uredbo ministra za pravosodje o tarifah za odvetniške storitve z dne 28. septembra 2002 (Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie) je pri plačilu treba upoštevati:

 • zapletenost in vrsto zadeve,
 • delo, ki ga zahteva zadeva.

V posebnih zadevah, odvisno od finančnega stanja in družinskih razmer stranke, lahko odvetnik določi plačilo, ki je nižje, kot to zahteva Zakon o sodnih stroških v civilnih zadevah (Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Načeloma stroške sodnih postopkov plača stranka, ki ni uspela. Znesek, ki ga določi sodnik (za odvetniško zastopanje na sodišču), mora biti v mejah, določenih v Uredbi ministra za pravosodje o nagradah za odvetniške storitve z dne 28. septembra 2002. Honorar (v skladu z odstavkom 2) torej ne sme presegati šestkratnika minimalne tarife oziroma ne sme presegati vrednosti predmeta spora. Znesek je odvisen tudi od narave in ciljev zadeve ter od faze v postopku. Poglavja od 2 do 5 Uredbe določajo minimalne nagrade za različne vrste zadev.

Pravni svetovalci

Za pravne svetovalce (radcy prawni) na Poljskem veljajo predpisi, podobni tistim, ki veljajo za odvetnike.

Sodni izvršitelji

Poljska zakonodaja določa tudi nagrade za sodne izvršitelje (komornicy) – v Zakonu o sodnih izvršiteljih in postopkih izvršbe (Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji).

Splošna pravila so:

V vseh finančnih zadevah je honorar potrebno izračunati kot odstotek od vrednosti verjetnega zahtevka. Ko sodni izvršitelj izvrši premoženjskopravni zahtevek, honorar, ki ga plača upnik, ne sme preseči dveh odstotkov vrednosti zahtevka, niti ne sme biti manj kot 3 odstotke povprečne mesečne plače oziroma višje od petkratnika povprečne mesečne plače.

Pri izvršbi zahtevka sodni izvršitelj od dolžnika dobi honorar v višini 15 odstotkov zahtevka. To plačilo ne sme biti nižje od 10 odstotkov povprečne mesečne plače in ne sme presegati tridesetkratnika povprečne mesečne plače.

V nefinančnih zadevah, ko sodni izvršitelj zavaruje in izvrši nedenarni zahtevek, je plačilo fiksno.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Pristojbine in stroške ureja zakon, ki ureja sodne stroške v civilnih zadevah.

Pristojbina je denarni znesek, ki se zaračuna za vsak dokument, predložen sodišču, če zakon tako pristojbino določa. Obstajajo tri vrste pristojbin: spremenljive, fiksne in osnovne.

Višina pristojbine se razlikuje glede na naravo zadeve: civilno pravo, družinsko pravo, gospodarsko pravo ali drugo. Pri določitvi stroškov se upošteva tudi vrsta tožbe.

Stroški vključujejo stroške, povezane s sodelovanjem strank, prič in izvedencev v postopkih. Odvisni so od vloženega časa in truda. Stroški lahko vključujejo nagrade tolmačev in prevajalcev, potne stroške in stroške nastanitve ter povračilo za izpad dohodka prič zaradi nastopanja na sodišču. Drugi s tem povezani stroški so: plačilo drugim institucijam ali osebam, preučitev dokazov, prevoz in varovanje živali in stvari, čas, preživet v priporu, in objave.

Obstajajo pa tudi stroški spora. Ti vključujejo sodne stroške, stroške priprave na sojenje in dejanja v postopku, ki jih je opravil odvetnik ali pravni svetovalec med zastopanjem stranke (vključno s honorarji za zastopanje in svetovanje).

Splošno pravilo je, da stranka, ki ne uspe, stranki, ki uspe, povrne stroške, ki so ji razumno nastali pri varovanju lastnih interesov, razen če je določeno drugače. Stranka, ki uspe, mora za povračilo stroškov počakati do izreka sodbe. O vprašanju stroškov se odloča v zadnji fazi sodnega postopka tik pred izrekom sodbe.

Faza civilnega postopka, ko je fiksne stroške treba plačati

Plačilo je potrebno izvesti, ko se na sodišče vloži dokument ( člen 10 Zakona o sodnih stroških v civilnih zadevah).

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški za stranke v kazenskih postopkih

Na splošno stroški niso fiksni, ampak se izračunajo po izreku sodbe. Višina je odvisna od trajanja procesa, kazni in honorarjev izvedencev. Fiksne stroške se lahko predvidi samo v zadevah na zasebni predlog, ko mora oseba, ki vloži zahtevek, plačati fiksno začetno pristojbino.

Faza kazenskega postopka, ko je fiksne stroške treba plačati

Fiksne stroške za stranke v kazenskih postopkih je potrebno plačati po izreku sodbe, ko je ta pravnomočna in za stranke obvezujoča).

Osnovni stroški v ustavnih postopkih

Poljski zakon o pravdnem postopku določa (v členu 424) možnost vložitve revizijskega zahtevka na dokončno sodbo druge stopnje. To je možno storiti, če sodba škodi stranki in če sprememba oziroma razveljavitev odločbe/sodbe ni bila oziroma ni mogoča (zahteva za ugotavljanje neskladnosti sodbe z zakonom).

Tak zahtevek je možen tudi, ko neskladnost z zakonom zadeva kršenje temeljnih pravil pravnega reda, kršenje ustavnih svoboščin ali človekovih in civilnih pravic in če je bila sodba izrečena na prvi stopnji. V takem primeru, Zakon o sodnih stroških v civilnih zahtevah določa obvezno pristojbino. Če Zakon ne določa drugače, je osnovna pristojbina 30 PLN (člen 14).

Obstajajo tudi izjeme od tega pravila, v naslednjih primerih pristojbina znaša:

 • 40  PLN, ko zahteva za ugotovitev neskladnosti zadeva nepravdni postopek, začet po uradni dolžnosti,
 • 1 000  PLN, ko zahteva za ugotovitev neskladnosti zadeva odločbe predsednika Urada za varstvo konkurence in varstvo potrošnikov,
 • 3 000  PLN, ko zahteva za ugotovitev neskladnosti zadeva odločbe predsednika nacionalnega sveta za radiodifuzijo.

Osnovni stroški ustavnega postopka, če je fiksne stroške treba plačati

Osnovne stroške v ustavnih postopkih je potrebno plačati, ko se sodišču predloži plačljiv dokument (člen 10 Zakona o sodnih stroških v civilnih zadevah).

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Po zakonskih predpisih pravni zastopniki niso odgovorni za končni rezultat postopka. Njihova dolžnost je le obdržati primerno stopnjo prizadevnosti in opraviti vsa potrebna dejanja za pravilno obravnavo zadeve. To pomeni tudi, da imajo zastopniki pravico izbrati informacije, ki so lahko koristne za njihove stranke.

Nekatere dolžnosti so določene s strokovnimi kodeksi ravnanja. Te izdajajo poklicne zbornice in so povsem deklarativne narave. V primeru kršitev sledijo le disciplinski ukrepi.

Vključeni stroški

 • ki jih nosi stranka, ki uspe,
 • ki jih nosi stranka, ki ne uspe.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Poljskem?

Informacije (vključno z informacijami o stroških) lahko najdete na uradni spletni strani poljskega ministrstva za pravosodje. Na splošno velja Zakon o sodnih stroških v civilnih zadevah. To pomeni, da lahko vsakdo, ki je vpleten v sodni postopek ali išče informacije o stroških, veljavna pravila preprosto najde.

Posamezniki, ki imajo težave pri razumevanju zakona, lahko za pomoč prosijo svoje pravne zastopnike (odvetnik ali pravni svetovalec). Poklicni pravni zastopniki lahko nudijo informacije in pomoč pri različnih postopkih v tujih jezikih.

V katerih jezikih lahko dobim informacije o virih stroškov na Poljskem?

Informacije so na voljo le v poljščini.

Kje najti informacije o mediaciji?

Poljski kodeks civilnih postopkov ponuja informacije o mediaciji v členih od 183¹ to 183¹5. Plačilo mediatorjev in njihovi stroški, ki se povrnejo, so določeni v Uredbi ministra za pravosodje z dne 30. novembra 2003. Stroški mediacije se načeloma ne štejejo kot stroški postopka pred sodiščem, razen če je mediacijo naročilo sodišče.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Informacije o stroških na spletu

Spletišče Povezava se odpre v novem oknupoljskega ministrstva za pravosodje je del uradnega spletišča poljske vlade. Opisuje sodni sistem in zadeve v zvezi s poljskim civilnim pravom, vključno s sodnimi stroški. Povezava, dostopna na spletišču, vodi do razlage stroškov v civilnih zadevah (le v poljščini).

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Povprečno trajanje pravnega postopka je težko predvideti, ker je odvisno od obsega pravne in dejanske zapletenosti zadeve.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Kljub zgoraj navedenemu dejstvu je mogoče izračunati povprečne stroške postopka. Strošek pravnega zastopanja se določi na začetku postopka. Stroški so odvisni od dogovora med stranko in zastopnikom. Kar zadeva pravno zastopanje po uradni dolžnosti, pa so stroški določeni v Uredbi.

Mogoče je oceniti tudi stroške postopka na sodišču. Stroški so določeni v Zakonu o sodnih stroških v civilnih zadevah in so odvisni od vrednosti objekta spora in narave zadeve (na primer gospodarska zadeva ali ločitev). Stranke lahko upoštevajo tudi stroške vključitve izvedencev.

Davek na dodano vrednost

Kako se take informacije zagotavljajo?

Honorarji in stroški, določeni v Zakonu o sodnih stroških v civilnih zadevah, so neobdavčeni in torej niso predmet davka na dodano vrednost. Pravna pomoč je predmet enotne stopnje DDV (23 %).

Katere stopnje se uporabljajo?

Veljavna stopnja DDV je 23 %. Storitve, ki jih nudijo pravni svetovalci in odvetniki, so obdavčene enako kot ostale storitve. Obdavčitev je določena v zakonu o davku na dodano vrednost.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Posamezniki, ki želijo biti oproščeni pravnih stroškov, morajo vložiti uradno vlogo. Oprostitev se lahko odobri, če dokažejo, da niso zmožni pokriti stroškov, ne da bi to povzročilo težke socialne razmere zanje ali za njihove družine.

Vložniki morajo predložiti pisno izjavo z naslednjimi podatki: zakonski stan, dohodek, viri prihodkov in premoženje. Če so zgornji pogoji izpolnjeni, sodišče odobri oprostitev in dodeli brezplačno pravno pomoč (pravni zastopnik se plača iz državnega proračuna na začetku sojenja; na koncu postopka mora stranka, ki ne uspe, na zahtevo stranke, ki uspe, stroške povrniti).

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja

Dohodkovni prag ni fiksen. Po splošnem pravilu mora vložnik dokazati, da bi bilo – ob upoštevanju njegovih ali družinskih finančnih razmer – plačilo stroškov obremenjujoče.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za oškodovane osebe

Dohodkovni prag ni fiksen. Pravna pomoč se odobri, če oškodovana oseba – kot stranka v postopku – ne more plačati stroškov, ne da bi obremenila svoje ali družinske finančne razmere.

Drugi pogoji, povezani z odobritvijo pravne pomoči za oškodovane osebe

Kot je omenjeno zgoraj, mora biti oškodovana oseba stranka v postopku. Med preiskavo je oškodovana oseba stranka po uradni dolžnosti. V sodnem postopku pred sodiščem mora pridobiti status tako imenovanega subsidiarnega tožilca.

Drugi pogoji, povezani z odobritvijo pravne pomoči za obdolžence

Pravna pomoč za obdolžence ni predmet nobenih drugih pravil. Obstajajo pa dodatni razlogi za dodelitev pravne pomoči obdolžencem. Pravna pomoč je obvezna, ko:

 • je obdolženec mladoletna oseba,
 • je obdolženec gluha, nema ali slepa oseba,
 • obstaja utemeljen razlog za dvom o razsodnosti obdolženca,
 • sodišče meni, da je to nujno zaradi okoliščin, ki ovirajo obrambo,
 • postopek poteka pred okrajnim sodiščem kot sodiščem prve stopnje, kjer je oseba obtožena kaznivega dejanja ali ji je bila odvzeta prostost,
 • postopek poteka pred Vrhovnim sodiščem.

Brezplačni sodni postopki

V primeru pregona v kazenskih zadevah se stroški krijejo iz državnega proračuna.

V zadevah v zvezi z mladoletniki se stroški ne plačajo.

Tožniki so v določenih zadevah (na primer preživninske obveznosti in škodljive pogodbene klavzule) oproščeni sodnih stroškov (člen 96 Zakona o stroških v civilnih zadevah).

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Splošno pravilo je, da mora stranka, ki ne uspe, plačati bistvene stroške postopka in povrniti stroške pravnega zastopanja stranki, ki uspe. Stroški, ki se povrnejo, so določeni v poljskem zakoniku o civilnem postopku (členi od 98 do 110). Ti vključujejo zlasti: stroške sojenja, prevoza, nadomestilo za izpad dohodka in stroške pravnega zastopnika.

Izvedenske tarife

Sodišče odloči o izvedenskih tarifah – glede na cilje zadeve, usposobljenost, trajanje in obseg dela.

Tarife za prevajalce in tolmače

Tarife so odvisne od tega, ali je prevajanje/tolmačenje naročila država ali zasebni subjekti.

Uredba o tarifah za zaprisežene prevajalce (ki jo je ministrstvo za pravosodje sprejelo 25. januarja 2005 – Uradni list iz leta 2007, številka 41, postavka 265) določa nagrade, ki jih plačajo javne institucije. V skladu z zakonom se nagrade določijo ob upoštevanju naslednjega: izvirni in ciljni jezik (temelji na ideji, da je lažje in torej ceneje prevajati iz tujega v domači jezik). Ostali dejavniki so terminologija in raven strokovnosti.

V zasebnem sektorju nagrade ureja pogodba med prevajalcem/tolmačem in njegovo stranko.

Viri so:

 • Uredba ministrstva za pravosodje z dne 28. septembra 2002 o odvetniških tarifah – Uradni list iz leta 2002, številka 163, postavka 1348,
 • Zakon o stroških v civilnih zadevah – Uradni list iz leta 2005, številka 167, postavka 1398,
 • Uredba ministrstva za pravosodje z dne 25. januarja 2005 o tarifah za zaprisežene prevajalce – Uradni list iz leta 2007, številka 41, postavka 265,

Sorodne povezave

Poročilo Poljske o analizah preglednosti stroškovPDF(396 Kb)en


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 06/11/2020

Študija primera 1 – družinsko pravo – ločitev - Poljska

V tej študiji primera družinskega prava s področja razveze zakonske zveze so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila tožbo za razvezo zakonske zveze, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah:

Primer A – nacionalna situacija: par sklene zakonsko zvezo. Pozneje se par loči in sporazume o razvezi zakonske zveze.

Primer B – večnacionalna situacija: državljana iste države članice (država članica A) skleneta zakonsko zvezo v državi članici A. Po obredu sklenitve zakonske zveze se par preseli z namenom živeti in delati v drugi državi članici (država članica B), kjer si uredi prebivališče. Kmalu po tem se par loči, žena se vrne v državo članico A, mož pa ostane v državi članici B. Par se sporazume o razvezi zakonske zveze. Žena takoj po vrnitvi v državo članico A pri sodišču države članice B vloži tožbo za razvezo zakonske zveze.


Stroški postopka

Stroški na Poljskem

Primer št. 1 (primer B – država, kjer žena vloži zahtevek za ločitev, je Poljska – v tem primeru so honorarji, stroški in pogoji isti kot v primeru A.


Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

ARS

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Ali ta možnost obstaja za to vrsto primera?

Stroški

Primer A

Fiksni stroški 600 PLN

Za vsako stran izvoda, izvod sodb potrdilom o izvršljivosti, izvod sodb potrdilom o pravnomočnosti – 6 PLN. Če so ti dokumenti v tujem jeziku – 12 PLN na stran.

-

Fiksni stroški 600 PLN

Stranki lahko izbereta alternativno reševanje sporov

Če sodišče sprejme izvršilno klavzulo, 50 PLNStroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodbe odločbe

Je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Ne.

Minimalno 360 PLN.

Ne.

-

-

Ne.

Glede na obračun izvedenca.Stroški prič, jamstvo ali varščina in druge takse


Študija

Primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Druge takse

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporabi?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

Da

Stroški prevoza, nadomestilo za izgubo dohodka, namestitev, v skladu s členi 85 do 88 Zakona o sodnih stroških v civilnih zadevah

--

--

--Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Povrnitev stroškov

Kdaj in pod kakšnimi pogoji se uporablja?

Kdaj je pomoč popolna?

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

V kakšnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Kateri stroški niso nikoli povrnjeni?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Stranka, oproščena sodnih stroškov, lahko zaprosi za pravno pomoč. Sodišče odloči, ali je potrebno sodelovanje poklicnega odvetnika.

Odvisno od odločitve sodišča.

Če so stroški zelo visoki ali pa bodo povzročili finančno breme stranki.

Veljajo splošna pravila, odvisno od okoliščin. Če sodišče spozna obdolženca za krivega, stran, ki ne uspe, plača stroške; če sodišče spozna obdolženca za nedolžnega, vsaka stran plača polovico stroškov postopka.

Bilanca stroškov, ki so višji od nujnih in primernih v zadevi.Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija

Primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore?

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Opis

Približni stroški

Primer A

Če so sodišču predloženi dokumenti v tujem jeziku.

V skladu z Uredbo ministra za pravosodje z dne 24. januarja 2005.Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 06/11/2020

Študija primera 2 – družinsko pravo – skrbništvo otrok - Poljska

V tej študiji primera družinskega prava s področja varstva in vzgoje otrok so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila zahtevo za varstvo in vzgojo otrok, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah:

Primer A – nacionalna situacija: osebi več let živita skupaj, ne da bi sklenili zakonsko zvezo. V trenutku ločitve imata tri leta starega otroka. Sodišče odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi, očetu pa prizna pravico do stikov z otrokom. Mati vloži tožbo za omejitev očetovih stikov z otrokom.

Primer B – večnacionalna situacija, v kateri ste odvetnik v državi članici A: osebi več let živita skupaj v državi članici (država članica B), ne da bi sklenili zakonsko zvezo. V zvezi se jima rodi otrok, vendar se takoj po njegovem rojstvu ločita. Sodišče v državi članici B odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi, očetu pa prizna pravico do stikov z otrokom. Mati se z otrokom preseli v drugo državo članico (država članica A), kar ji dovoljuje sodna odločba, oče pa ostane v državi članici B. Nekaj let kasneje mati v državi članici A vloži tožbo za spremembo očetovih stikov z otrokom.


Stroški postopka


Stroški na Poljskem

Pri študiji primera 2 so v zadevi B (ko je država v kateri žena toži Poljska) nagrade, stroški in pogoji enaki, kot v zadevi A.

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

ARS

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Ali ta možnost obstaja za to vrsto primera?

Stroški

Primer A

Fiksni stroški 40 PLN

Za vsako stran izvoda, izvod sodb s potrdilom o izvršljivosti, izvod sodb s potrdilom o pravnomočnosti – 6 PLN. Če so ti dokumenti v tujem jeziku ali vsebujejo tabele – 12 PLN na stran.

--

Veljajo splošna pravila – taksa je fiksno določena – 40 PLN

--

--

Stranki lahko izbereta alternativno reševanje sporov

Če sodišče sprejme izvršilno klavzulo, 50 PLNStroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodbe odločbe

Je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Ne.

Minimalno 120 PLN.

Ne.

--

--

Ne.

Glede na obračun izvedenca.Stroški prič, jamstvo ali varščina in druge takse


Študija

Primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Druge takse

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporabi?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

Da.

Stroški prevoza, nadomestilo za izgubo dohodka, namestitev, v skladu s členi 85 do 88 Zakona o sodnih stroških v civilnih zadevah.

--

--

--

--Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

Primera

Pravna pomoč

Povrnitev stroškov

Kdaj in pod kakšnimi pogoji se uporablja?

Kdaj je pomoč popolna?

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

V kakšnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Kateri stroški niso nikoli povrnjeni?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Stranka, oproščena sodnih stroškov, lahko zaprosi za pravno pomoč. Sodišče odloči, ali je potrebno sodelovanje poklicnega odvetnika.

Odvisno od odločitve sodišča.

Če so stroški zelo visoki ali pa bi povzročili finančno breme stranki.

Veljajo splošna pravila, odvisno od okoliščin.

--

Bilanca stroškov, ki so višji od nujnih in primernih v zadevi.

--Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija

Primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore?

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Opis

Približni stroški

Primer A

Če so sodišču predloženi dokumenti v tujem jeziku.

V skladu z Uredbo ministra za pravosodje z dne 24. januarja 2005.

--

--

--

--Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 06/11/2020

Študija primera 3 – družinsko pravo – preživnina - Poljska

V tej študiji primera družinskega prava s področja preživnine so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila preživninsko tožbo, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah:

Primer A – nacionalna situacija: osebi več let živita skupaj, ne da bi sklenili zakonsko zvezo.  V trenutku ločitve imata tri leta starega otroka. Sodišče odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi. Edino nerešeno vprašanje je višina preživnine, ki jo mora materi za preživljanje in izobraževanje otroka plačevati otrokov oče. Mati ga zato toži.

Primer B – večnacionalna situacija, v kateri ste odvetnik v državi članici A: osebi živita skupaj v državi članici (država članica B), ne da bi sklenili zakonsko zvezo. Imata tri leta starega otroka. Osebi se ločita. Sodišče v državi članici B odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi. S soglasjem očeta se mati z otrokom preseli v drugo državo članico (država članica A), kjer si uredita prebivališče.

Eno vprašanje ni rešeno, in sicer višina preživnine, ki jo mora materi za preživljanje in izobraževanje otroka plačevati otrokov oče. Mati ga zato toži v državi članici A.


Stroški postopka


Stroški na Poljskem

Primer št. 3 (primer B – država, kjer mati toži očeta, je Poljska – v tem primeru so honorarji, stroški in pogoji isti kot v primeru A. Zato ni potrebno izpolniti tabele).

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

ARS

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Ali ta možnost obstaja za to vrsto primera?

Stroški

Primer A

V zadevi o preživnini je tožba prosta vseh taks.

Za vsako stran izvoda, izvod sodb s potrdilom o izvršljivosti, izvod sodb s potrdilom o pravnomočnosti – 6 PLN. Če so ti dokumenti v tujem jeziku ali vsebujejo tabele – 12 PLN na stran.

--

V zadevi o preživnini je tožba prosta vseh taks.

--

--

Stranki lahko izbereta alternativno reševanje sporov.

Če sodišče sprejme izvršilno klavzulo, 50 PLNStroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodbe odločbe

Je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Ne.

Minimalno 60 PLN.

Ne.

--

--

Ne.

Glede na obračun izvedenca.Stroški prič, jamstvo ali varščina in druge takse


Študija

Primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporabi?

Stroški

Primer A

Da.

Stroški prevoza, nadomestilo za izgubo dohodka, namestitev, v skladu s členi 85 do 88 Zakona o sodnih stroških v civilnih zadevah.

Da.

Vrednost predmeta tožbe se izračuna tako da, če je plačilo izvedeno na obroke, je vrednost skupna letna vrednost.

Poljska zakonodaja (Zakonik o civilnem postopku) obravnava preživnino kot denarni, občasni in večkratni zahtevek:

1. če je znesek preživnine enak plačilu za eno leto ali več let je predmet sodnega postopka celotni znesek;

2. če plačevanje preživnine traja manj kot eno leto se šteje, da je predmet sodnega postopka celoten znesek.

Odvisno od vrednosti predmeta spora.Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

Primera

Pravna pomoč

Povrnitev stroškov

Kdaj in pod kakšnimi pogoji se uporablja?

Kdaj je pomoč popolna?

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

V kakšnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Kateri stroški niso nikoli povrnjeni?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Stranka, oproščena sodnih stroškov, lahko zaprosi za pravno pomoč. Sodišče odloči, ali je potrebno sodelovanje poklicnega odvetnika.

Odvisno od odločitve sodišča.

Če so stroški zelo visoki ali pa bi povzročili finančno breme stranki.

Veljajo splošna pravila, odvisno od okoliščin.

--

Bilanca stroškov, ki so višji od nujnih in primernih v zadevi.

--Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija

Primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore?

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Opis

Približni stroški

Primer A

Če so sodišču predloženi dokumenti v tujem jeziku.

V skladu z Uredbo ministra za pravosodje z dne 24. januarja 2005.

--

--

--

--Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 06/11/2020

Študija primera 4 – gospodarsko pravo – pogodbe - Poljska

V tej študiji primera s področja pogodb gospodarskega prava so bile države članice pozvane, naj prodajalcu svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah:

Primer A – nacionalna situacija: gospodarska družba je dobavila blago v vrednosti 20 000 EUR. Prodajalec kupnine ni prejel, ker kupec meni, da blago ni skladno z dogovorjenim.

Prodajalec se odloči, da bo kupca tožil na plačilo celotne kupnine.

Primer B – večnacionalna situacija: gospodarska družba s sedežem v državi članici B dobavi blago v vrednosti 20 000 EUR kupcu v državi članici A. Za pogodbo velja pravo države članice B, v jeziku države članice B je pogodba tudi napisana. Ta prodajalec kupnine ni prejel, ker kupec s sedežem v državi članici A meni, da blago ni skladno z dogovorjenim. Prodajalec se odloči, da bo kupca v državi članici A tožil na plačilo celotne kupnine, kot je bila določena v pogodbi s kupcem.


Stroški postopka


Stroški na Poljskem

Primer št. 4 (primer B – država, kjer prodajalec toži kupca je Poljska – v tem primeru so honorarji, stroški in pogoji isti kot v primeru A. Zato ni potrebno izpolniti tabele).

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

ARS

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Ali ta možnost obstaja za to vrsto primera?

Stroški

Primer A

Odvisno od vrednosti predmeta spora. V skladu z Zakonom o sodnih stroških v civilnih zadevah je pristojbina obračunana v višini 5 % vrednosti, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 100 000 PLN.

Za vsako stran izvoda, izvod sodb s potrdilom o izvršljivosti, izvod sodb s potrdilom o pravnomočnosti – 6 PLN. Če so ti dokumenti v tujem jeziku ali vsebujejo tabele – 12 PLN na stran.

--

Odvisno od vrednosti predmeta spora. V skladu z Zakonom o stroških v civilnih zadevah je pristojbina obračunana v višini 5 % vrednosti, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 100 000 PLN. Vrednost predmeta spora pa se lahko med postopkom spremeni. V tem primeru se takse izračunajo na enak način – odstotek ostane enak, končni znesek pa se spremeni, ker je uporabljeno drugačno računsko izhodišče.

Stranki lahko izbereta alternativno reševanje sporov.

Če sodišče sprejme izvršilno klavzulo, 50 PLNStroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodbe odločbe

Je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Ne.

Odvisno od vrednosti predmeta spora. Če je vrednost približno 90 000 PLN nagrade ne bodo manj kot 3 600 PLN

Ne.

--

--

Ne.

Če sodišče sprejme izvršilno klavzulo, 50 PLNStroški prič, jamstvo ali varščina in druge takse


Študija

Primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Druge takse

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporabi?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

Da.

Stroški prevoza, nadomestilo za izgubo dohodka, namestitev, v skladu s členi 85 do 88 Zakona o sodnih stroških v civilnih zadevah.

Da

Upošteva se vrednost predmeta spora

Odvisno od vrednosti predmeta spora.

--

--Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

Primera

Pravna pomoč

Povrnitev stroškov

Kdaj in pod kakšnimi pogoji se uporablja?

Kdaj je pomoč popolna?

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

Če povračilo ni popolno, kakšen je splošen odstotek?

Kateri stroški niso nikoli povrnjeni?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Stranka, oproščena sodnih stroškov, lahko zaprosi za pravno pomoč. Sodišče odloči, ali je potrebno sodelovanje poklicnega odvetnika.

Odvisno od odločitve sodišča.

Če so stroški zelo visoki ali pa bi povzročili finančno breme stranki.

Veljajo splošna pravila, odvisno od okoliščin.

--

Bilanca stroškov, ki so višji od nujnih in primernih v zadevi.

--Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija

Primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore?

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Opis

Približni stroški

Primer A

Če so sodišču predloženi dokumenti v tujem jeziku.

V skladu z Uredbo ministra za pravosodje z dne 24. januarja 2005.

--

--

--

--Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 06/11/2020

Študija primera 5 – gospodarsko pravo – odgovornost - Poljska

V tej študiji primera gospodarskega prava s področja odgovornosti so bile države članice pozvane, naj stranki svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah:

Primer A – nacionalna situacija: proizvajalec grelnih naprav dobavi grelec monterju. Monter grelec proda in ga montira v hiši kupca, ki opremlja svojo hišo. Hiša kmalu potem zgori. Vsi sodelujoči (proizvajalec grelnih naprav, monter in končni kupec) so zavarovani. Izvor požara je sporen. Nihče ne želi kupcu plačati odškodnine.

Kupec se odloči, da bo tožil proizvajalca grelnih naprav, monterja grelnih naprav in zavarovalnice na plačilo popolne odškodnine.

Primer B – večnacionalna situacija: proizvajalec grelnih naprav iz države članice B dobavi grelec monterju v državi članici C. Monter grelec proda in ga montira v hiši kupca v državi članici A, ki opremlja svojo hišo. Hiša kmalu potem zgori. Vsi sodelujoči (proizvajalec grelnih naprav, monter in končni kupec) so zavarovani pri zavarovalnicah v svojih državah. Izvor požara je sporen. Nihče ne želi kupcu plačati odškodnine.

Kupec se odloči, da bo v državi članici A tožil proizvajalca grelnih naprav, monterja grelnih naprav in zavarovalnico v državi članici A na plačilo popolne odškodnine.


Stroški postopka


Stroški na Poljskem

Primer št. 5 (primer B – država, kjer potrošnik toži monterja in podjetje z opremo je Poljska – v tem primeru so honorarji, stroški in pogoji isti kot v primeru A.

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Sodišče

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Primer A

Odvisno od vrednosti predmeta spora. V skladu z Zakonom o sodnih stroških v civilnih zadevah je pristojbina obračunana v višini 5 % vrednosti, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 100 000 PLN.

Za vsako stran izvoda, izvod sodb s potrdilom o izvršljivosti, izvod sodb s potrdilom o pravnomočnosti – 6 PLN. Če so ti dokumenti v tujem jeziku ali vsebujejo tabele – 12 PLN na stran.

--Študija primera

Pravna sredstva

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Primer A

Odvisno od vrednosti predmeta spora. V skladu z Zakonom o stroških v civilnih sporih je pristojbina obračunana v višini 5 % vrednosti, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 100 000 PLN. Vrednost predmeta spora pa se lahko med postopkom spremeni. V tem primeru se takse izračunajo na enak način – odstotek ostane enak končni znesek pa ne, ker je uporabljeno drugačno računsko izhodišče.

--

--Študija primera

ARS

Ali ta možnost obstaja za to vrsto primera?

Stroški

Primer A

Stranki lahko izbereta alternativno reševanje sporov.

Če sodišče sprejme izvršilno klavzulo, 50 PLNStroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodbe odločbe

Je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Ne.

Odvisno od vrednosti predmeta spora.

Ne.

--

--

Ne.

Če sodišče sprejme izvršilno klavzulo, 50 PLNStroški prič, jamstvo ali varščina in druge takse


Študija

Primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Druge takse

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporabi?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

Da.

Stroški prevoza, nadomestilo za izgubo dohodka, namestitev, v skladu s členi 85 do 88 Zakona o sodnih stroških v civilnih zadevah.

Da.

Upošteva se vrednost predmeta spora.

Odvisno od vrednosti predmeta spora.

--

--Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

Primera

Pravna pomoč

Povrnitev stroškov

Kdaj in pod kakšnimi pogoji se uporablja?

Kdaj je pomoč popolna?

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

V kakšnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Kateri stroški niso nikoli povrnjeni?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Stranka, oproščena sodnih stroškov, lahko zaprosi za pravno pomoč. Sodišče odloči, ali je potrebno sodelovanje poklicnega odvetnika.

Odvisno od odločitve sodišča.

Če so stroški zelo visoki ali pa bi povzročili finančno breme stranki.

Veljajo splošna pravila, odvisno od okoliščin.

--

Bilanca stroškov, ki so višji od nujnih in primernih v zadevi.

--Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija

Primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore?

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Opis

Približni stroški

Primer A

Če so sodišču predloženi dokumenti v tujem jeziku.

V skladu z Uredbo ministra za pravosodje z dne 24. januarja 2005.

--

--

--

--Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 06/11/2020