Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sagsomkostninger - Portugal

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Denne side indeholder oplysninger om sagsomkostninger i Portugal.


Sagsomkostninger

For en mere dybdegående analyse af retsomkostningerne henvises til følgende casestudier:

Link åbner i nyt vindueFamilieret — skilsmisse

Link åbner i nyt vindueFamilieret — forældremyndighed

Link åbner i nyt vindueFamilieret — underholdsbidrag

Link åbner i nyt vindueErhvervsret — kontraktforhold

Link åbner i nyt vindueHandelsret — ansvar

Regler om salærer og honorarer for de juridiske erhverv

1. Advokater

I Portugal er advokatsalæret som stævningsmand reguleret ved bekendtgørelse nr. 282/2013 af 29. august med senere ændringer (artikel 43-51).

2. Juridiske rådgivere

I Portugal er honorarer til juridiske rådgivere (consultores jurídicos) ikke reguleret.

3. Advokater

I Portugal er advokatsalærer (advogados) ikke reguleret.

4. Fogeder

Omkostningerne ved fogedens medvirken i tvangsfuldbyrdelsesproceduren er reguleret i artikel 9e og tabel II i forordningen om sagsomkostninger, som godkendt ved lovdekret nr. 34/2008 af 26. februar, som ændret, og ministeriel ministeriel ministeriel bekendtgørelse nr. 282/2013 af 29. august, som ændret (-51, der finder anvendelse i medfør af artikel 59, stk. 1).

5. Advokater, der yder retshjælp

Advokatsalærer for de ydelser, de leverer inden for retlig beskyttelse, er reguleret ved ministeriel ministeriel ministeriel bekendtgørelse nr. 1386/2004 af 10. november 2009 og ministeriel ministeriel bekendtgørelse nr. 161/2020 af 30. juni 2009 med senere ændringer.

Faste omkostninger

Faste omkostninger i civile sager

Faste omkostninger for sagens parter i civile sager

De faste omkostninger, der skal afholdes af parterne i civile sager, er fastsat i artikel 5-7 og i tabel I og II, der er knyttet som bilag til den forretningsorden, der blev godkendt ved lovdekret nr. 34/2008 af 26. februar, som ændret.

Trin i civile retssager, hvor der skal betales faste omkostninger for sagens parter

Som hovedregel betales retsafgifterne ved sagens begyndelse, og når datoen for et retsmøde er fastsat. Som hovedregel finder betaling til sagkyndige og fogeder sted forud for deres deltagelse i sagen.

Faste omkostninger i straffesager

Faste omkostninger for sagens parter i straffesager

De faste omkostninger, der skal afholdes af parter i straffesager, fremgår af artikel 8e i tabel III, der er knyttet som bilag til forordningen om sagsomkostninger, der blev godkendt ved lovdekret nr. 34/2008 af 26. februar 2006, som ændret.

Fase i straffesagen, hvor der skal betales faste omkostninger for sagens parter

Det trin i straffesagen, hvor de faste omkostninger skal betales, afhænger af intervenientens stilling i sagen og af den handling, der skal foretages. De eneste tilfælde af betaling af et retsgebyr på det tidspunkt, hvor handlingen fandt sted, er oprettelsen af en assistent og assistentens indledning af en undersøgelse. I alle andre sager, dvs. alle sager, der involverer den tiltalte, og i andre sager, der involverer assistenten, betales retsafgiften ved afslutningen af den fase af sagen, hvor vedkommende befinder sig (før retssagen, retssagen eller appellen), afhængigt af dommerens afgørelse.

Faste omkostninger i forfatningsmæssige sager

Faste omkostninger for sagens parter i forfatningssager

De faste omkostninger, der skal afholdes af parterne i sagen ved forfatningsdomstolen, er reguleret i artikel 6-9 i lovdekret nr. 303/98 af 7. oktober, som ændret, og i artikel 84 i lov nr. 28/82 af 15. november, som ændret).

Fase i processen vedrørende forfatningsmæssighed, hvor de faste omkostninger skal betales

De faste omkostninger skal først betales efter sagens afslutning.

Forhåndsoplysninger, som advokater og andre partsrepræsentanter skal give

Parternes rettigheder og pligter

De retlige repræsentanter er etiske og retligt forpligtede til at give alle oplysninger om parternes rettigheder og forpligtelser, i det omfang de har et rimeligt kendskab til chancerne for succes og de dermed forbundne omkostninger.

Omkostningskilder

Hvor kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Portugal?

Yderligere oplysninger om omkostningsordningen i Portugal findes på Link åbner i nyt vinduehttps://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

På hvilke sprog kan jeg få oplysninger om omkostningskilder i Portugal?

Oplysningerne om omkostningskilder i Portugal findes kun på portugisisk.

Hvor kan jeg få oplysninger om mægling?

Oplysninger om mægling, navnlig om offentlige civilretlige, familiemæssige, arbejdsretlige og strafferetlige mæglingssystemer, findes på Link åbner i nyt vinduehttps://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?

Oplysninger om den gennemsnitlige varighed af en retssag findes på Link åbner i nyt vinduehttps://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Hvor kan jeg få oplysninger om de gennemsnitlige omkostninger ved en bestemt procedure?

Disse oplysninger foreligger ikke og kan kun opnås ved at konsultere de forskellige gebyrskalaer eller tabeller.

På linket https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica finder du Link åbner i nyt vindueimidlertid en simulator af de retsafgifter, du skal betale, når du indleder en retssag, hvilket giver dig en idé om, hvilke omkostninger du skal betale.

Merværdiafgift (moms): hvordan oplyses der herom?

Sagsomkostninger er ikke momspligtige. Gebyrer, der skal betales til erhvervsudøvere, er momspligtige, men de oplysninger om omkostninger, der er fastsat ved lov, omfatter ikke moms.

Hvad er de gældende satser?

Der foreligger ingen oplysninger om de gældende momssatser.

Retshjælp

Indkomstgrænse for sagsøgte i civile sager

Formlen for beregning af indkomstgrænsen for retshjælp i civile retssager findes i bilaget til lov nr. 34/2004 af 29. juli 2006 med senere ændringer.

Indkomstgrænse for tiltalte i straffesager

Formlen for beregning af indkomstgrænsen for retshjælp i straffesager findes i bilaget til lov nr. 34/2004 af 29. juli 2006, som ændret.

Indkomstgrænse for ofre i straffesager

Der er ingen indkomstgrænse for retshjælp for ofre i straffesager.

Andre betingelser for tildeling af retshjælp til ofre

Der er knyttet andre betingelser til bevilling af retshjælp til ofre. I tilfælde af anerkendelse af status som offer for lovovertrædelsen vold i hjemmet i henhold til straffelovens artikel 152 anses offeret i henhold til lov nr. 112/2009 af 16. september 2009 for at være økonomisk uegnet, medmindre der foreligger bevis for det modsatte.

Andre betingelser vedrørende bevilling af retshjælp til tiltalte

Der findes andre betingelser for bevilling af retshjælp til tiltalte, som vedrører deres økonomiske situation og beregnes på grundlag af en model, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 39 i lov nr. 34/2004 af 29. juli 2006 med senere ændringer.

Omkostningsfrie retssager

Retssager kan være gratis for den ene eller begge parter på grundlag af fritagelse for sagsomkostninger eller bevilling af retshjælp.

Artikel 4 i forordningen om procedureomkostninger omhandler en række situationer, hvor der er fritagelse for omkostninger. Undtagelserne kan opdeles i to kategorier:

  • De subjektive eller personlige undtagelser i artikel 4e, stk. 1, er baseret på den særlige status for parterne eller parterne i sagen og
  • De objektive eller proceduremæssige undtagelser i artikel 4, stk. 2, der vedrører proceduretypen.

Visse fritagelser er imidlertid betinget af indholdet af den endelige afgørelse i sagen, jf. artikel 4e, stk. 3, (4), (5), (6) og (7), og som følge heraf kan sådanne fritagelser være uden virkning for så vidt angår omkostninger eller kun omkostninger, der er afholdt i forbindelse med sagen.

Nærmere oplysninger om retshjælp findes på Link åbner i nyt vinduehttps://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?

Som hovedregel har den vindende part ret til erstatning for de omkostninger, som den tabende part har betalt i henhold til den af retten fastsatte pro rata-sats og i henhold til den endelige dom. Den vindende parts ret til erstatning annulleres, hvis den tabende part modtager retshjælp og derfor er fritaget for at betale eventuelle retsafgifter.

Honorarer til sagkyndige

Normalt skal parten betale eksperthonorarer. Hvis de imidlertid har fået retshjælp, betales eksperternes honorarer af instituttet for finansiel forvaltning og retsligt udstyr.

Oversætter- og tolkehonorarer

Normalt skal honorarer til oversættere og eksperter betales af den pågældende part. Hvis han imidlertid har fået retshjælp, betales honoraret til oversættere og tolke af Instituttet for Økonomisk Forvaltning og Udstyr.

Vigtige dokumenter

Rapport fra Portugal om undersøgelsen af omkostningernes gennemsigtighedPDF(781 Kb)DA


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 01/12/2020