Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Trovy konania - Portugalsko

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Na tejto stránke nájdete informácie o trovách konania v Portugalsku.


Trovy konania

Podrobnejšiu analýzu právnych nákladov nájdete v týchto prípadových štúdiách:

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – rozvod

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – starostlivosť o deti

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – výživné

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – zmluva

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – zodpovednosť

Regulačný rámec upravujúci poplatky pri právnických profesiách

1. Advokáti

V Portugalsku sú odmeny právnych zástupcov ako súdnych exekútorov upravené nariadením č. 282/2013 z 29. augusta v znení zmien (články 43 až 51).

2. Právni poradcovia

V Portugalsku poplatky pre právnych poradcov (consultores jurídicos) nie sú regulované.

3. Právnici

V Portugalsku odmeny advokátov (advogados) nie sú regulované.

4. Exekútori

Náklady na účasť súdnych exekútorov na exekučnom konaní sa riadia článkom 9e a tabuľkou II nariadenia o trovách konania schváleného zákonným dekrétom č. 34/2008 z 26. februára v znení zmien a ministerským vykonávacím výnosom č. 282/2013 z 29. augusta v znení zmien (články 43 až 51 uplatniteľné na základe článku 59 ods. 1).

5. Advokáti poskytujúci právnu pomoc

Odmeny advokátov za služby, ktoré poskytujú v oblasti právnej ochrany, upravuje ministerská vykonávacia vyhláška č. 1386/2004 z 10. novembra 2009 a ministerská vykonávacia vyhláška č. 161/2020 z 30. júna 2009 v znení zmien a doplnení.

Fixné náklady

Fixné trovy v občianskych konaniach

Fixné trovy účastníkov v občianskych konaniach

Fixné trovy, ktoré majú účastníci konania znášať v občianskom súdnom konaní, sú uvedené v článkoch 5 až 7 a v tabuľkách I a II pripojených k rokovaciemu poriadku schválenému zákonným dekrétom č. 34/2008 z 26. februára v znení zmien a doplnení.

Štádium občianskoprávneho konania, v ktorom sa musia zaplatiť fixné trovy pre účastníkov konania

Súdne poplatky sa spravidla platia na začiatku konania a pri stanovení dátumu súdneho pojednávania. Lehota na zaplatenie znalcom a súdnym exekútorom sa spravidla uskutočňuje pred ich účasťou na konaní.

Fixné trovy v trestných konaniach

Fixné náklady sporových strán v trestnom konaní

Fixné trovy, ktoré majú účastníci konania znášať v trestnom konaní, sú uvedené v článku 8e tabuľky III pripojenej k nariadeniu o trovách konania schváleného zákonným dekrétom č. 34/2008 z 26. februára 2006 v znení zmien a doplnení.

Štádium v trestnom konaní, v ktorom sa musia zaplatiť fixné trovy pre účastníkov konania

Štádium trestného konania, v ktorom sa majú zaplatiť fixné trovy, závisí od postavenia vedľajšieho účastníka konania a od skutku, ktorý sa má prijať. Jedinými prípadmi úhrady súdneho poplatku v čase konania je zriadenie asistenta a začatie vyšetrovania asistentom. Vo všetkých ostatných prípadoch, t. j. vo všetkých prípadoch týkajúcich sa obvinenej osoby, a v iných prípadoch týkajúcich sa asistenta, sa súdny poplatok platí na konci fázy konania, v ktorej sa nachádza (predsúdne konanie, súdne konanie alebo odvolanie), v závislosti od rozhodnutia sudcu.

Fixné náklady v ústavných konaniach

Fixné trovy účastníkov v ústavných konaniach

Fixné trovy konania, ktoré majú znášať účastníci konania pred Ústavným súdom, sa riadia článkami 6 až 9 zákonného dekrétu č. 303/98 zo 7. októbra v znení zmien a doplnení a článkom 84 zákona č. 28/82 z 15. novembra v znení zmien a doplnení.

Fáza procesu ústavnosti, v ktorej sa majú uhrádzať fixné náklady

Fixné trovy konania sa musia uhradiť až do skončenia konania.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti zmluvných strán

Právni zástupcovia sú etickí a zo zákona povinní poskytovať všetky informácie o právach a povinnostiach strán, pokiaľ majú primerané vedomosti o šanci na úspech a o súvisiacich nákladoch.

Zdroje nákladov

Kde nájdem informácie o zdrojoch nákladov v Portugalsku?

Viac informácií o systéme nákladov v Portugalsku možno nájsť na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch nákladov v Portugalsku?

Informácie o zdrojoch nákladov v Portugalsku sú dostupné len v portugalčine.

Kde môžem získať informácie o mediácii?

Informácie o mediácii, najmä o verejných systémoch mediácie v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, sa nachádzajú na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Informácie o priemernej dĺžke súdneho konania sú k dispozícii na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Kde môžem získať informácie o priemerných nákladoch na konkrétny postup?

Tieto informácie nie sú k dispozícii a možno k nim dospieť len na základe rôznych sadzobníkov alebo tabuliek poplatkov.

Na odkaze https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica však Odkaz sa zobrazí v novom oknenájdete simulátor súdnych poplatkov, ktoré budete musieť zaplatiť pri začatí súdneho konania, čo vám poskytne predstavu o nákladoch, ktoré sa majú vynaložiť.

Daň z pridanej hodnoty: ako sa tieto informácie poskytujú?

Súdne trovy nepodliehajú DPH. Poplatky splatné odborníkom podliehajú DPH, ale informácie o nákladoch, ktoré sú stanovené zákonom, nezahŕňajú DPH.

Aké sú príslušné sadzby?

Nie sú k dispozícii žiadne informácie o uplatniteľných sadzbách DPH.

Právna pomoc

Hranica príjmu uplatniteľná na žalovaných v občianskom súdnom konaní

Vzorec na výpočet príjmovej hranice pre právnu pomoc v občianskoprávnych konaniach je uvedený v prílohe k zákonu č. 34/2004 z 29. júla 2006 v znení zmien a doplnení.

Hranica príjmu uplatniteľná na obžalovaných v trestnom konaní

Vzorec na výpočet príjmovej hranice pre právnu pomoc v trestnom konaní je uvedený v prílohe k zákonu č. 34/2004 z 29. júla 2006 v znení zmien a doplnení.

Hranica príjmu uplatniteľná na obete v trestnom konaní

Pre obete v rámci trestného konania neexistuje hranica príjmu z právnej pomoci.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci pre obete

Ďalšie podmienky sú spojené s poskytovaním právnej pomoci obetiam. V prípade uznania postavenia obete trestného činu domáceho násilia stanoveného v článku 152 Trestného zákona podľa zákona č. 112/2009 zo 16. septembra 2009 sa obeť považuje za finančne nedostatočnú, ak neexistuje dôkaz o opaku.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytnutia právnej pomoci žalovaným

Existujú ďalšie podmienky na poskytnutie právnej pomoci obvinenému, ktoré sa týkajú jeho ekonomickej situácie a sú vypočítané na základe modelu vypracovaného v súlade s článkom 39 zákona č. 34/2004 z 29. júla 2006 v znení zmien a doplnení.

Bezplatné súdne konanie

Súdne konanie môže byť bezplatné pre jednu alebo obe strany na základe oslobodenia od súdnych trov alebo poskytnutia právnej pomoci.

V článku 4 procesného nariadenia o trovách konania sa stanovuje niekoľko situácií, v ktorých existuje oslobodenie od trov konania. Oslobodenia patria do dvoch kategórií:

  • Subjektívne alebo osobné výnimky uvedené v článku 4e ods. 1 sú založené na osobitnom postavení účastníkov konania; ako aj
  • Objektívne alebo procesné výnimky uvedené v článku 4 ods. 2, ktoré sa týkajú druhu konania.

Niektoré oslobodenia sú však podmienené obsahom konečného rozhodnutia v konaní, ako sa ustanovuje v článku 4e ods. 3, 4, 5, 6 a 7, a v dôsledku toho môžu byť takéto oslobodenia od dane neúčinné v súvislosti s trovami konania alebo len výdavkami, ktoré vznikli v konaní.

Podrobnejšie informácie o právnej pomoci možno nájsť na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Vo všeobecnosti platí, že účastník konania, ktorý mal vo veci úspech, má nárok na náhradu trov konania, ktoré zaplatila neúspešná strana v pomere stanovenom súdom a podľa právoplatného rozsudku. Nárok úspešnej strany na náhradu škody sa zruší, ak neúspešná strana požíva právnu pomoc, a preto je oslobodená od platenia súdnych poplatkov.

Odmeny znalcov

Za normálnych okolností musí strana platiť znalcov. Ak im však bola poskytnutá právna pomoc, poplatky za znalcov hradí Inštitút pre finančné riadenie a vybavenie spravodlivosti.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Poplatky za prekladateľov a znalcov zvyčajne platí príslušná strana. Ak však dostal právnu pomoc, odmeny prekladateľov a tlmočníkov hradí Inštitút pre finančné riadenie a vybavenie spravodlivosti.

Kľúčové dokumenty

Správa Portugalska o štúdii o transparentnosti nákladov (PDF781 Kb)SK


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 01/12/2020