Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Koszty postępowania - Portugalia

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Na tej stronie przedstawiono informacje na temat kosztów sądowych w Portugalii.


Koszty postępowania

Bardziej szczegółowa analiza kosztów prawnych znajduje się w następujących analizach przypadków:

Link otworzy się w nowym okniePrawo rodzinne - rozwód

Link otworzy się w nowym okniePrawo rodzinne - prawo do opieki nad dzieckiem

Link otworzy się w nowym okniePrawo rodzinne - alimenty

Link otworzy się w nowym okniePrawo handlowe - umowy

Link otworzy się w nowym okniePrawo handlowe - odpowiedzialność

Przepisy regulujące opłaty pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych

1. Radcy prawni

W Portugalii opłaty adwokackie, jako komorników, reguluje zarządzenie nr 282/2013 z dnia 29 sierpnia z późniejszymi zmianami (art. 43-51).

2. Doradcy prawni

W Portugalii opłaty dla doradców prawnych (consultores jurídicos) nie są regulowane.

3. Prawnicy

W Portugalii honoraria prawników (advogados) nie są regulowane.

4. Komornicy

Koszty udziału komorników w postępowaniu egzekucyjnym reguluje art. 9e i tabela II rozporządzenia w sprawie kosztów postępowania, zatwierdzonego dekretem z mocą ustawy nr 34/2008 z dnia 26 lutego z późniejszymi zmianami oraz ministerialne rozporządzenie wykonawcze nr 282/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r., ze zmianami (art. 43-51 mające zastosowanie na mocy art. 59 ust. 1).

5. Prawnicy udzielający pomocy prawnej

Honoraria adwokackie za usługi świadczone przez nich w dziedzinie ochrony prawnej reguluje ministerialne rozporządzenie wykonawcze nr 1386/2004 z dnia 10 listopada 2009 r. oraz ministerialne rozporządzenie wykonawcze nr 161/2020 z dnia 30 czerwca 2009 r., z późniejszymi zmianami.

Koszty stałe

Koszty stałe w postępowaniu cywilnym

Koszty stałe stron w postępowaniu cywilnym

Koszty stałe ponoszone przez strony postępowania cywilnego zostały określone w art. 5-7 oraz w tabelach I i II załączonych do regulaminu postępowania zatwierdzonego dekretem z mocą ustawy nr 34/2008 z dnia 26 lutego, ze zmianami.

Etap postępowania cywilnego, w którym należy uiścić koszty stałe stron postępowania

Co do zasady opłaty sądowe uiszcza się na początku postępowania i w dniu wyznaczonym na rozprawę sądową. Co do zasady termin płatności na rzecz biegłych i komorników następuje przed ich udziałem w postępowaniu.

Koszty stałe w postępowaniu karnym

Koszty stałe stron w postępowaniu karnym

Koszty stałe ponoszone przez strony postępowania karnego zostały określone w art. 8e tabeli III załączonej do rozporządzenia w sprawie kosztów postępowania zatwierdzonego dekretem z mocą ustawy nr 34/2008 z dnia 26 lutego 2006 r. ze zmianami.

Etap postępowania karnego, w którym należy uiścić koszty stałe stron postępowania

Etap postępowania karnego, na którym należy uiścić koszty stałe, zależy od sytuacji interwenienta w postępowaniu oraz od czynu, jaki należy podjąć. Jedynym przypadkiem uiszczenia opłaty sądowej w momencie dokonywania czynności prawnej jest ustanowienie asystenta i wszczęcie dochodzenia przez asystenta. WE wszystkich innych przypadkach, tj. we wszystkich sprawach dotyczących oskarżonego oraz w innych sprawach z udziałem asystenta, opłata sądowa jest uiszczana na końcu postępowania, w którym się znajduje (postępowanie przygotowawcze, proces lub środek zaskarżenia), w zależności od orzeczenia sędziego.

Koszty stałe w postępowaniu konstytucyjnym

Koszty stałe stron w postępowaniu konstytucyjnym

Koszty stałe ponoszone przez strony postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym reguluje art. 6-9 dekretu z mocą ustawy nr 303/98 z dnia 7 października z późniejszymi zmianami oraz art. 84 ustawy nr 28/82 z dnia 15 listopada z późniejszymi zmianami).

Etap procesu konstytucyjności, na którym należy uiścić koszty stałe

Koszty stałe należy uiścić dopiero po zakończeniu postępowania.

Informacje wstępne, których powinni udzielić zastępcy prawni

Prawa i obowiązki stron

Przedstawiciele prawni są zobowiązani z etycznego i prawnego punktu widzenia do udzielania wszelkich informacji na temat praw i obowiązków stron w zakresie, w jakim posiadają wystarczającą wiedzę na temat szans powodzenia i związanych z tym kosztów.

Źródła kosztów

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat źródeł kosztów w Portugalii?

Więcej informacji na temat systemu kosztów w Portugalii można znaleźć na stronie Link otworzy się w nowym okniehttps://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

W jakich językach mogę uzyskać informacje na temat źródeł kosztów w Portugalii?

Informacje na temat źródeł kosztów w Portugalii są dostępne wyłącznie w języku portugalskim.

Gdzie mogę uzyskać informacje na temat mediacji?

Informacje na temat mediacji, w szczególności na temat publicznych systemów mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, można znaleźć na stronie Link otworzy się w nowym okniehttps://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat średniego czasu trwania różnych procedur?

Informacje na temat średniego czasu trwania postępowania sądowego można znaleźć na stronie Link otworzy się w nowym okniehttps://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Gdzie mogę uzyskać informacje na temat średniego kosztu danej procedury?

Informacje te nie są dostępne i można je uzyskać jedynie za pomocą różnych taryf lub tabel opłat.

Na stronie internetowej https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica Link otworzy się w nowym oknieznajduje się jednak symulator opłat sądowych, które będziesz musiał uiścić przy wszczynaniu postępowania sądowego, co daje obraz kosztów, które mają zostać poniesione.

Podatek od wartości dodanej: w jaki sposób informacje te są udzielane?

Koszty sądowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Opłaty należne profesjonalistom podlegają podatkowi VAT, ale informacje o kosztach, które są przewidziane w ustawie, nie obejmują podatku VAT.

Jakie są stosowane stawki?

Nie są dostępne żadne informacje na temat stosowanych stawek VAT.

Pomoc prawna

Próg dochodowy mający zastosowanie do pozwanych w postępowaniu cywilnym

Wzór obliczania progu dochodów dla pomocy prawnej w postępowaniu cywilnym jest dostępny w załączniku do ustawy nr 34/2004 z dnia 29 lipca 2006 r. ze zmianami.

Próg dochodowy mający zastosowanie do oskarżonych w postępowaniu karnym

Wzór obliczania progu dochodów dla pomocy prawnej w postępowaniu karnym znajduje się w załączniku do ustawy nr 34/2004 z dnia 29 lipca 2006 r. ze zmianami.

Próg dochodów mający zastosowanie do ofiar w postępowaniu karnym

W postępowaniu karnym nie przewidziano progu dochodu przysługującego ofiarom w ramach pomocy prawnej.

Pozostałe warunki przyznawania pomocy prawnej ofiarom przestępstw

Przyznanie pomocy prawnej pokrzywdzonym podlega innym warunkom. W przypadku uznania statusu ofiary przestępstwa przemocy domowej, o którym mowa w art. 152 kodeksu karnego, zgodnie z ustawą nr 112/2009 z dnia 16 września 2009 r., domniemywa się, że ofiara nie jest finansowo wystarczająca, jeżeli nie przedstawi dowodu przeciwnego.

Inne warunki związane z przyznaniem oskarżonym pomocy prawnej

Istnieją inne przesłanki przyznania oskarżonemu pomocy prawnej, które odnoszą się do ich sytuacji ekonomicznej i są obliczane na podstawie wzoru opracowanego zgodnie z art. 39 ustawy nr 34/2004 z dnia 29 lipca 2006 r. ze zmianami.

Nieodpłatne postępowania sądowe

Postępowanie sądowe może być bezpłatne dla każdej ze stron lub obu stron na podstawie zwolnienia z kosztów sądowych lub przyznania pomocy prawnej.

Artykuł 4 rozporządzenia w sprawie kosztów proceduralnych przewiduje szereg sytuacji, w których istnieje zwolnienie z kosztów. Zwolnienia dzielą się na dwie kategorie:

  • Subiektywne lub osobiste zwolnienia, o których mowa w art. 4e ust. 1, opierają się na szczególnym statusie stron lub stron postępowania; oraz
  • Obiektywne lub proceduralne wyłączenia, o których mowa w art. 4 ust. 2, które dotyczą rodzaju postępowania.

Niektóre zwolnienia są jednak uzależnione od treści orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, jak przewidziano w art. 4e ust. 3, 4, 5, 6 i 7, w związku z czym takie zwolnienia mogą być bezskuteczne w odniesieniu do kosztów lub jedynie kosztów poniesionych w toku postępowania.

Więcej szczegółowych informacji na temat pomocy prawnej można znaleźć na stronie Link otworzy się w nowym okniehttps://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Kiedy strona przegrywająca musi pokryć koszty poniesione przez stronę wygrywającą?

Co do zasady strona wygrywająca ma prawo do odszkodowania za koszty poniesione przez stronę przegrywającą w części ustalonej przez sąd i zgodnie z prawomocnym wyrokiem. Prawo strony wygrywającej do odszkodowania zostaje uchylone, jeżeli strona przegrywająca korzysta z pomocy prawnej i w związku z tym jest zwolniona z wszelkich opłat sądowych.

Wynagrodzenie biegłych

Zazwyczaj partia musi uiszczać opłaty biegłych. Jeżeli jednak otrzymali pomoc prawną, honoraria biegłych uiszcza Instytut Zarządzania Finansowego i Wyposażenia Sprawiedliwości.

Wynagrodzenie tłumaczy pisemnych i ustnych

Zazwyczaj wynagrodzenie tłumaczy pisemnych i ekspertów jest uiszczane przez zainteresowaną stronę. Jeżeli jednak otrzymał pomoc prawną, honoraria tłumaczy pisemnych i ustnych są pokrywane przez Instytut Zarządzania Finansowego i Wyposażenia Sprawiedliwości.

Najważniejsze dokumenty

Sprawozdanie Portugalii w sprawie badania dotyczącego przejrzystości kosztówPDF(781 Kb)PL


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 01/12/2020