Kazus 4 – prawo handlowe – umowy - Portugalia

Zapisz jako PDF

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa handlowego (umowy), zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie sprzedawcom informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji:

Przypadek A – sytuacja krajowa: przedsiębiorstwo dostarczyło towary o wartości 20 000 EUR. Sprzedawca nie otrzymał zapłaty, ponieważ nabywca uznał, że towary nie odpowiadają warunkom umowy.

Sprzedawca decyduje się pozwać nabywcę o zapłatę całej ceny.

Przypadek B – sytuacja transgraniczna: przedsiębiorstwo mające siedzibę w państwie członkowskim B dostarczyło towary o wartości 20 000 EUR nabywcy w państwie członkowskim A. Umowa podlega prawu państwa członkowskiego B i jest sporządzona w języku tego państwa. Sprzedawca nie otrzymał zapłaty, ponieważ nabywca mający siedzibę w państwie członkowskim A uznał, że towary nie odpowiadają warunkom umowy. Sprzedawca decyduje się złożyć w państwie członkowskim A pozew, w którym domaga się zapłaty pełnej ceny przewidzianej w umowie z nabywcą.


Koszty postępowania

Koszty w Portugalii

Koszty pomocy prawnej i zwrot innych kosztów

Przypadek

Pomoc prawna

Zwrot kosztów

Kiedy i na jakich warunkach jest udzielana?

Kiedy pokrywane są całkowite koszty?

Warunki

Czy strona wygrywająca może uzyskać zwrot kosztów postępowania?

Jeżeli zwrot nie obejmuje wszystkich kosztów, jaka ich część zasadniczo podlega zwrotowi?

Jakie koszty nie podlegają zwrotowi?

Czy istnieją sytuacje, w których koszty pomocy prawnej należy zwrócić organizacji jej udzielającej?

Przypadek A

Podmioty prawne nastawione na zysk nie kwalifikują się do otrzymania pomocy prawnej.

Tak

Nie dokonuje się zwrotu całości kosztów postępowania, jeżeli strona wygrywająca sprawę korzysta z pomocy prawnej. W takim przypadku strona wygrywająca sprawę otrzymuje z budżetu państwa wyłącznie zwrot poniesionych opłat sądowych (nie otrzymuje ona natomiast zwrotu pozostałych kosztów).

Zwrot kosztów pomocy do budżetu państwa jest przewidziany wyłącznie w przypadku, gdy strona otrzymująca pomoc prawną zgromadziła podczas postępowania lub w ciągu czterech kolejnych lat wystarczające środki finansowe lub w przypadku stwierdzenia, że sprawa została wniesiona w złej wierze.

Przypadek B

Podmioty prawne nastawione na zysk nie kwalifikują się do otrzymania pomocy prawnej.

Tak

Koszty postępowania nie są pokrywane w całości, jeżeli strona wygrywająca sprawę otrzymuje pomoc prawną. W takim przypadku strona wygrywająca sprawę otrzymuje z budżetu państwa wyłącznie zwrot poniesionych opłat sądowych (nie otrzymuje ona natomiast zwrotu pozostałych kosztów)..

Zwrot kosztów pomocy do budżetu państwa jest przewidziany wyłącznie w przypadku, gdy strona otrzymująca pomoc prawną zgromadziła podczas postępowania lub w ciągu czterech kolejnych lat wystarczające środki finansowe lub w przypadku stwierdzenia, że sprawa została wniesiona w złej wierze.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 21/06/2019