Процесуални разходи - Румъния

На настоящата страница се предоставя информация за съдебните разходи в Румъния.


Процесуални разходи

Връзката отваря нов прозорецСемейно право — развод

Връзката отваря нов прозорецСемейно право — попечителство над деца

Връзката отваря нов прозорецСемейно право — издръжка

Връзката отваря нов прозорецТърговско право — договор

Връзката отваря нов прозорецТърговско право — отговорност

Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

Адвокати

Общи положения

Хонорарите на адвокатите варират и се определят в зависимост от степента на трудност, размера и продължителността на делото. Размерът на хонорарите може да бъде договарян свободно между адвоката и клиента му, но все пак той трябва да бъде в рамките на закона и устава на професията.

Размерът на дължимите хонорари може да се определи въз основа на:

 • Почасова тарифа, начислявана спрямо изработените часове;
 • Фиксирана сума;
 • Сума, която зависи от успешния резултат: към фиксираната сума, адвокатът може да поиска допълнителна, фиксирана или нефиксирана сума, дължима при успех (строго забранено е обаче хонорарът на адвоката да се определя изключително въз основа на изхода от съдебния процес).
 • Както почасови, така и фиксирани хонорари, независимо от постигнатия резултат.

Почти невъзможно е да се предостави информация за приблизителната стойност на хонорарите, понеже такава информация може да бъде получена единствено след представяне на делото на адвокат, който да изчисли дължимите хонорари, вземайки предвид всички необходими аспекти, свързани с делото, и най-вече необходимия обем работа, стойността на съдебния спор, както и естеството на жалбоподателя.

Съдебни изпълнители (Съдия-изпълнители)

Общи положения

Размерът на възнаграждението зависи от извършваната дейност по принудително изпълнение, основаваща се на постановено съдебно решение или заповед за принудително изпълнение съгласно предвиденото в закона. Списъкът на възнагражденията е утвърден от Министерство на правосъдието, в сътрудничество с Връзката отваря нов прозорецНационалния съюз на съдебните изпълнители. Заплащането за съдебния изпълнител се извършва от страната, която е поискала изпълнение на определена процедура. Обикновено на съдебните изпълнители се плаща за всяко отделно действие по принудително изпълнение.

При изпълнения, свързани с парични вземания, максималният размер на възнагражденията е както следва:

За вземания до 50 000 RON включително

Максималното възнаграждение е 10 % от размера на вземането (напр. ако вземането е за 40 000 RON, възнаграждението не може да превишава 400 RON, или 100 EUR).

За вземания, чийто размер е между 50 000 RON и 80 000 RON включително

Максималното възнаграждение е фиксирана сума в размер на 5 000 RON плюс 3 % от горницата над 50 000 RON.

За вземания, чийто размер е между 80 000 RON и 100 000 RON включително

Максималният хонорар възлиза на сбора от 5 900 RON плюс 2 % от размера, с който сумата надвишава 80 000 RON.

За вземания над 100 000 RON

Максималният хонорар включва фиксираната сума от 6 300 RON плюс 1 % от размера, с която сумата надвишава 100 000 RON.

Подробна информация относно минималните и максималните възнаграждения в зависимост от вида на действията по принудително изпълнение

Хонорари, начислявани преди съдебното решение (преди подаване на иска)

Уведомяване за процедурни документи и връчването им

От 20 RON (5 EUR) до 400 RON (100 EUR).

Установяване на фактическо положение и изготвяне на опис на вещи (член 239 от Гражданския процесуален кодекс)

От 100 RON (25 EUR) до 2200 RON (550 EUR) за физическо лице длъжник или 5200 RON (1300 EUR) за юридическо лице длъжник.

Протокол от реално предложение

Между 50 RON (12,5 EUR) до 350 RON (87,5 EUR).

Конфискации

10% от действителната стойност.

Обезпечаваща конфискация

Между 100 RON (25 EUR) и 1200 RON (300 EUR) за физическо лице длъжник или 2200 RON (550 EUR) за юридическо лице длъжник.

Правна консултация във връзка с издаване на документи за изпълнение

Между 20 RON (5 EUR) и 200 RON (50 EUR).

 

Хонорари, начислявани по време на производствата

Налагане на запор

Минималното възнаграждение при цена на иска до 1000 RON (250 EUR) е 60 RON (15 EUR);

При искове за над 1 000 RON възнаграждението е 60 RON плюс 2 % от горницата над 1 000 RON.

За суми до 50 000 RON (12 500 EUR), хонорарът може да бъде до 10 % от стойността на иска;

За суми между 50 001 RON и 80 000 RON (20 000 EUR), хонорарът е 3 % от стойността на иска;

За суми между 80 001 RON и 100 000 RON (25 000 EUR), хонорарът е 2 % от стойността на иска; и

За суми, надвишаващи 100 000 RON, хонорарът е 1 % от стойността на иска.

Протест поради неплащане на менителници, записи на заповед или чекове

Минимален хонорар от 150 RON (37,5 EUR)

Максимална сума от 400 RON (100 EUR).

Съдебна конфискация

Минимален хонорар от 100 RON (25 EUR)

Максимална сума от 1200 RON (300 EUR) за физическо лице длъжник или 2200 RON (550 EUR) за юридическо лице длъжник.

 

Хонорари, начислявани след производствата (след като съдът е произнесъл решението си)

Поверяване на родителски права/попечителство над малолетно или непълнолетно лице или определяне на постоянен адрес на такова лице

Между 50 RON (приблизително 12,5 EUR) и 1000 RON (250 EUR).

Контакт с дете/посещение на дете (непълнолетно лице)

Между 50 RON (приблизително EUR 12,5) и 500 RON (125 EUR).

 

В случай на събиране на дългове

Събиране на дългове/вземания чрез обезпечаване и принудително изпълнение върху движимо имущество

Минимални възнаграждения

60 RON (15 EUR) за вземания до 1 000 RON (250 EUR);

За вземания над 1 000 RON — 60 RON плюс 2 % от горницата над 1 000 RON.

Максимални хонорари

До 10 % за суми до 50 000 RON (12 500 EUR);

3 % за суми между 50 001 RON и 80 000 RON (20 000 EUR);

2% за суми между 80 001 RON и 100 000 RON (25 000 EUR);

1 % за суми, надвишаващи 100 000 RON.

Събиране на дългове/вземания чрез обезпечаване и принудително изпълнение върху недвижимо имущество

Минимални хонорари

150 RON (37,5 EUR) за вземания до 1 000 RON (250 EUR);

За вземания над 1 000 RON — 150 RON (37,5 EUR) плюс 2 % от горницата над 1 000 RON.

Максимални хонорари

До 10 % за суми, които не надвишават 50 000 RON (12 500 EUR);

3 % за суми между 50 001 RON и 80 000 RON (20 000 EUR);

2 % за суми между 80 001 RON и 100 000 RON (25 000 EUR); и

1 % за суми, надвишаващи 100 000 RON.

Технически вещи лица

Възнагражденията, събирани от техническите вещи лица варират. Възнаграждението за извършване на техническа съдебна експертиза се определя от органа, възложил експертизата, като се вземат предвид сложността на задачата, обема на работата и професионалното или научно звание на техническото вещо лице.

 • Техническата съдебна експертиза се извършва по разпореждане на съдилищата, на органите за наказателно преследване или други органи, като поставените задачи са свързани с установяването на фактите или обстоятелствата по случая, при което се назначават технически вещи лица, получили разрешително от Министерство на правосъдието;
 • Заинтересованата страна има право да поиска експертизата да бъде извършена от назначеното техническо вещо лице съвместно с техническо вещо лице или експерт, в ролята на съветник на тази страна, които са назначени и на които се заплаща от заинтересованата страна и които са одобрени от съдебния орган, възложил експертизата. Възнаграждението на назначеното техническо вещо лице се определя по общо съгласие от страната и вещото лице, въз основа на договорно установени отношения между тях, и се заплаща от страната, която е назначила вещото лице.

Фиксирани разходи

Фиксирани разходи за жалбоподатели в граждански производства

Фиксирани разходи за предявяване на иск в съдилищата: съдебни хонорари и държавна такса

Искове, предявени пред съдилищата, които подлежат на съдебни такси, трябва бъдат заверени със съдебен печат.

Съдебни такси

Съдебните такси могат да варират от около 0,5 EUR до над 1500 EUR.

За финансово измерими искове (например приложими към дела за издръжка, търговски дела) съдебните такси варират според стойността на иска:

Стойност на иска

Размер на съдебната такса

До 39 RON

2 RON

39,01 RON — 388 RON

2 RON плюс 10 % от сумата, с която стойността на иска надвишава 39 RON

388,01 RON — 3879 RON

37 RON плюс 8 % от сумата, с която стойността на иска надвишава 388 RON

3879,01 RON — 19 395,00 RON

316 RON плюс 6 % от сумата, с която стойността на иска надвишава 3879 RON

19 395,01 RON — 38 790,00 RON

1247 RON плюс 4 % от сумата, с която стойността на иска надвишава 19 395 RON

38 790,01 RON — 193 948,00 RON

2023 RON плюс 2 % от сумата, с която стойността на иска надвишава 38 790 RON

Над RON 193 948.00

5126 RON плюс 1 % от сумата, с която стойността на иска надвишава 193 948 RON

 

За искове, свързани със семейното право, съдебните такси са както следва:

За развод поради влошаване на семейните отношения или развод по взаимно съгласие на партньорите (Семеен кодекс на Румъния, член 38, параграфи 1 и 2)

39 RON (10 EUR)

За развод, причинен от невъзможността на единия от семейните партньори да изпълнява своите семейни задължения поради тежко заболяване (Семеен кодекс на Румъния, член 38, параграф 3), и развод, причинен от ниските доходи на единия от семейните партньори (по-ниски от минималната брутна национална заплата) или липса на доходи

8 RON (2 EUR)

За попечителство над децата, във връзка с установяване местожителството на непълнолетното дете, за признаване на децата с цел използване на родителското име

6 RON (2,5 EUR)

 • Държавна такса (приблизително 1 EUR) — варира между 1,5 RON и 5 RON
 • Съдебни решения - цена на решението (приблизително 1 EUR)

Съдебните решения, призовките и уведомленията се връчват безплатно на страните, свидетелите, вещите лица и всички други лица или институции, свързани със съдебния спор.

Консултацията или копирането на документи от съдебно досие и от сертификати от офиса на съдебния секретар се заплащат (максимум 4 RON).

 • Цена за получаване на заверено решение (под 1 EUR)

Молби до съдилищата за предоставяне на копия от съдебни решения, произнесени като крайни и неотменими

С положен печат за съдебна такса в размер на 2 RON

Други производства: фиксирани разходи

Хонорари, дължими на писмени или устни преводачи

1. Разходи за писмени или устни преводи

Определят се от съда в постановлението, с което назначава устния или писмения преводач. Минималната тарифа от 20 RON се увеличава както следва:

 • С 50 % за преводи от или на ориенталски език (японски, китайски език) или за рядко използван език; или за спешни преводи (в рамките на 24—48 часа);
 • Със 100 % за симултанен превод; или за услуги през почивните дни, по време на официални празници или неработни дни, както и между 22:00 часа и 06:00 часа.

Точните нива на тарифите са:

За лицензирани устни преводачи

23,15 RON (приблизително 6 EUR) на час или, ако е приложимо, за по- малко от час (единицата е час)

За писмени преводи

33,56 RON (приблизително 8 EUR) на страница

Където се изисква по закон, към тези суми се добавя ДДС.

2. Хонорари за съдебни изпълнители (съдия-изпълнители)

Моля, разгледайте главата за хонорарите за съдебните изпълнители по-горе.

Обжалване

Разходите за съдебен процес на първа инстанция са от сходно естество с тези, дължими за апелативна процедура, но са 50 % от разходите, направени в съдебен процес.

Етап от гражданското производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи

1. Съдебни разходи

Те се заплащат предварително, преди получаване, обработване или издаване на съответната документация или извършване на поисканата услуга. На практика, ищецът плаща съдебната такса, която счита за правилна при представяне на иска. На първото заседание съдът определя дължимите законови съдебни такси и надлежно изисква от страната да заплати всяка недостигаща сума.

2. Разходи за съдия-изпълнители

Разходите за изпълнение трябва да се заплатят предварително от страната, която го е поискала. Предварителното плащане на разходите за съдия-изпълнители обаче не може да бъде условие за изпълнение на съдебни решения.

3. Разходи за устни преводи

Страната, която е поискала услуги по устен превод, трябва да заплати разходите, определени от съда, официалните пътни разноски или хонорара за устния преводач в рамките на 5 дни след определянето на хонорара.

4. Разходи за вещи лица

Сумата, определена като предварително възнаграждение, и авансовото плащане на пътните разноски, когато има такива, трябва да бъдат внесени в рамките на пет дни след назначаването на техническото вещо лице от страната, поискала експертизата. Посочените суми се внасят в нарочната сметка, открита специално за тази цел от местната служба за съдебни и счетоводни технически експертизи. Съдът може да реши също така, че тези разходи трябва да се понесат заедно от двете страни по спора.

Възнаграждението за техническа съдебна експертиза се определя от органа, разпоредил извършването ѝ, като той взема предвид сложността на задачата, обема на работата и професионалното или научно звание на вещото лице или експерта.

Фиксирани разходи по наказателни производства

Фиксирани разходи за жалбоподатели по наказателни производства

Няма фиксирани разходи за жалбоподатели по отношение на наказателни производства.

Фиксирани разходи за конституционни производства

Фиксирани разходи за жалбоподатели по конституционни производства

Няма фиксирани разходи по отношение на конституционни производства.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

В Румъния, процесуалните представители нямат пряко задължение да предоставят на страните предварителна информация за техните права и задължения, изгледите за успех и разходите по производствата. При все това, съгласно устава на правната професия, адвокатът е задължен да съветва своя клиент по навременен, съвестен, точен и прилежен начин.

Основание за разходите

Къде мога да намеря информация относно основанието за разходите в Румъния?

Информацията за различните основания за разходи не е леснодостъпна, тъй като не е публикувана на уебсайтове на държавни институции, нито е посочена в брошури. Информация може да бъде получена директно от хората, които работят в областта, или от следните закони, свързани със съдебните разходи.

1) Съдебните такси и държавната такса се регламентират от Закон № 146/1997 за съдебните такси и Наредба на правителството № 32/1995 за държавната такса.

2) адвокатските възнаграждения са регламентирани със Връзката отваря нов прозорецЗакон № 188/2000 за съдебните изпълнители и Постановление № 2550/С от 14 ноември 2006 г. за одобряване на минималните и максималните възнаграждения за услугите, предоставяни от съдебните изпълнители.

3) възнагражденията на техническите вещи лица се регламентират от Гражданския процесуален кодекс и от Наредба на правителството № 2/2000 за организация на дейността на съдебната и извънсъдебната техническа експертиза.

5) Разходите за писмени и устни преводи се регламентират от Гражданския процесуален кодекс, от Закон № 178/1997 и от Връзката отваря нов прозорецЗаповед № 772 от 5 март 2009 г. за определянето на хонорарите за лицензирани устни и писмени преводачи.

На какви езици мога да намеря информация за основанията за разходи в Румъния?

Законите, регламентиращи цените, са налични единствено на румънски език.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Медиацията се регламентира от Закон № 192/2006 за медиацията и организацията на професията на медиатора. Този закон предвижда, че медиаторът има право на заплащане на хонорар, договорен със страните, както и на обезщетение за разходите, направени във връзка с медиацията.

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разходите?

Къде мога да намеря информация за средната продължителност на различните видове производства?

Статистическа информация за средната продължителност на делата може да се намери в годишния доклад  за съдебната дейност в Румъния, достъпен на румънски език на публичните уебсайтове на Висшия съвет на магистратите (вижте глава 3.4, озаглавена „Връзката отваря нов прозорецКачествени показатели на съдебната дейност", страници 155—162).

Данък добавена стойност

С ДДС не се облагат нито съдебните такси, нито държавната такса, нито хонорарите на адвокатите, включени в договора за правна помощ.

Що се отнася до преводите на документи, ДДС се добавя към тарифата там, където се изисква със закон.

Правна помощ

Приложим праг на доходите в областта на гражданското правосъдие

Чист среден месечен доход на член на семейството

Условия за предоставяне

По-малко от 500 RON (приблизително 125 EUR)

Нивото на дохода трябва да е под прага в продължение поне на 2 месеца преди делото да бъде заведено пред съда, като в този случай разходите по делото изцяло се поемат от държавата.

По-малко от 800 RON (приблизително 200 EUR)

Нивото на прихода трябва да е под прага в продължение поне на 2 месеца преди делото да бъде заведено пред съда, като в този случай 50% от разходите се поемат от държавата.

 

Правна помощ се предоставя също:

 • Когато фиксираните или цялостните изчислени разходи за делото биха ограничили конституционното право на лицето на ефективен достъп до правосъдие; или
 • Когато правото му/ ѝ на достъп до правосъдие може да бъде ограничено поради разлика в стандарта на живот между държавата-членка на пребиваване и Румъния.
 • Независимо от дохода на лицето, търсещо помощ, когато някой специален закон дава правото на правна помощ като защитна мярка за получаващото лице (ако то е непълнолетно лице, с увреждания или е в друга специфична ситуация).

Приложим праг на дохода в областта на наказателното правосъдие за обвиняеми

Концепцията за прага е приложима само в граждански дела. При наказателни дела, основните правни разпоредби, регулиращи тази област, се съдържат в член 171 от Наказателния процесуален кодекс. Правна помощ се предоставя на обвиняемия, когато:

 1. той/тя е непълнолетно лице;
 2. той/тя е бил/а настанен/а във възпитателен център или във възпитателно медицинско заведение;
 3. той/тя вече е бил/а арестуван/а или задържан/а под стража в рамките на друго наказателно дело или дела
 4. той/тя е бил/а настанен/а в медицинско заведение или получава задължително медицинско лечение;
 5. органът, провеждащ наказателното разследване, или съдът счита, че обвиняемият не е в състояние да се защитава сам/а;
 6. наказанието, предвидено от закона за съответното престъпление, е доживотен затвор или затвор за поне 5 години.

Приложим праг на дохода в областта на наказателното правосъдие за жертви

Концепцията за прага не е приложима по отношение на жертви в областта на наказателното правосъдие. Съответните правни разпоредби, регулиращи тази област, се съдържат в член 173 от Наказателния процесуален кодекс.

Безплатни съдебни производства

Следните искове са законно освободени от всякакви съдебни разходи:

 • Всички искове, свързани с 1) защитата и спазването на правата на децата (регулирани от Закон № 272/2004 за защитата и спазването на правата на децата), 2) настойничество, 3) попечителство, 4) подпомагане на лица със сериозни психически заболявания (умствени разстройства);
 • Искове, свързани със задълженията за издръжка (по силата на закон или на договор), и всички искове, свързани с осиновяване (регулирани от Закон № 273/2004 за осиновяването);
 • Други искове в съответствие с различни закони.

Кога загубилата страна трябва да плати разходите на спечелилата страна?

При граждански дела правилата относно разпределението или компенсацията на разходите се регулират от членове 274—276 от Гражданския процесуален кодекс. По принцип,

 • Губещата страна е длъжна (при поискване) да плати разходите по съдебното дело;
 • Съдията не може да намалява съдебната такса или всички други разходи, платени от спечелилата страна;
 • По принцип, ответник, който е признал иска на ищеца на първото заседание няма нужда да плащa съдебни разходи, освен ако той или тя не е официално уведомен от съдебния изпълнител чрез специалната процедура преди съдебното решение, представена по-горе;

При наказателни дела, правилата относно разпределянето/компенсацията на разходите се регулират от членове 189—193 от Наказателния процесуален кодекс. По принцип,

 • Разходите, необходими за извършване на процедурни актове, представяне на доказателства, поддържането на съществени доказателства, възнаграждение на адвокатите, както и всички останали разходи, свързани с наказателни съдебни процеси, се покриват от сумите, предоставени от държавата или платени от страните.
 • В случай на издаване на присъда, обвиняемият трябва да покрие съдебните разходи, направени от държавата, с изключение на разходите за устни преводачи, назначени от съдебните органи, и в случаи, в които е била предоставена безплатна правна помощ.
 • В случай на оневиняване или прекратяване на наказателния съдебен процес, съдебните разноски на държавата се плащат както следва:

В случай на оневиняване, от: a) жертвата, за сумата, изразходена заради него/нея; б) страната по гражданския иск, чиито граждански искове са били напълно отхвърлени, за сумата, изразходена заради тази страна; в) обвиняемия, в случаи, когато дори и оневинен/а, той/тя все пак е длъжен/длъжна да заплати обезщетение.

В случай на прекратяване на наказателния съдебен процес, от a) обвиняемия, ако е била разпоредена замяна на наказателната отговорност или ако има причина да не се постановява наказание; б) и двете страни, в случай на помирение; в) жертвата, в случай че жалбата е била отменена или представена в съда със закъснение.

 • В случай на амнистия, изтичане на давност или оттегляне на жалбата, както и в случай на съществуваща причина да не се постанови наказание, ако обвиняемият поиска продължение на наказателното съдебно дело, съдебните разходи могат да бъдат поети от жертвата или от обвиняемия в зависимост от други свързани законови разпоредби.
 • Във всички други случаи, държавата плаща своите съдебни разходи.

Разходи за вещи лица

Член 274 от Гражданския процесуален кодекс предвижда, че загубилата делото страна е длъжна, при поискване, да заплати свързаните с делото разноски, включително възнагражденията на техническите вещи лица, заплатени от страната, спечелила делото.

Документи по темата

Румънският доклад от проучването на прозрачността на разходитеPDF(544 Kb)en


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/11/2020

Разглеждане на казус 1 — семейно право — развод в - Румъния

В този казус по семейно право — развод, държавите-членки бяха помолени да посъветват страната, която подава молба за развод, относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи:

Казус А — национален случай: двойка се жени. По-късно те се разделят и решават да се разведат.

Казус Б — транснационален случай: Двама граждани на една и съща държава-членка (държава-членка А) се женят. Бракът се сключва в държавата-членка А. След сватбата двойката се премества да живее и работи в друга държава-членка (държава-членка Б), в която установяват своето местожителство. Скоро след това двойката се разделя, като съпругата се връща в държавата-членка А, а съпругът остава в държавата-членка Б. Двойката решава да се разведе. При връщането си в държавата-членка А съпругата незабавно подава молба за развод пред съдилищата на държавата-членка Б.


Процесуални разходи

ЗАБЕЛЕЖКА — 1. Отговорите, които се отнасят до всички казуси, бяха дадени с предположението, че искът е подаден в румънските съдилища 2. За по-голяма яснота, при изчисление на разходите беше взета предвид хипотетичен обменен курс 1 EUR = 4 RON (румънска валута).

Разходи в Румъния

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Разглеждане на казуси

Съд

Обжалвания

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Първоначални съдебни такси

Казус A

39,3 RON (приблизително 10 EUR), което включва 39 RON (съдебни такси) и 0,3 RON (държавна такса)

Изключение – 8,3 RON (приблизително 2 EUR), което включва 8 RON (съдебни такси) и 0,3 RON (държавна такса), ако страната няма доходи или ако доходите са по-ниски от националната минимална брутна работна заплата

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране (вариращи между 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

Легализация — атестация за получаване на заверено съдебно решение 2,15 RON (приблизително 0,5 EUR), което включва 2 RON (съдебна такса) and 0,15 RON (държавна такса)

Допълнителна легализация (апостил) — 1,15 RON (приблизително 0,25 EUR), което включва 1 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)само ако е необходимо за страната

В този случай решението не може да бъде обжалвано, тъй като разводът е по съгласие на двете страни

Казус Б

39,3 RON (приблизително 10 EUR), което включва 39 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Изключение – 8,3 RON (приблизително 2 EUR), което включва 8 RON (съдебни такси) и 0,3 RON (държавна такса) ако страната няма доходи или доходите са по-ниски от националната минимална брутна заплата

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране (вариращи между 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

Легализация — атестация за получаване на заверено съдебно решение 2,15 RON (приблизително 0,5 EUR), което включва 2 RON (съдебна такса) and 0,15 RON (държавна такса)

Допълнителна легализация (апостил) — 1,15 RON (приблизително 0,25 EUR), което включва 1 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)само ако е необходимо за страната

В този случай решението не може да бъде обжалвано, тъй като разводът е по съгласие на двете страни

 

Казус

Алтернативно разрешаване на спорове

Съществува ли такава възможност за този вид казус?

Разходи

Казус A

Да

Разходите са предвидени в договора за медиация, договорен между страните и медиатора

Казус Б

Да

Разходите са предвидени в договора за медиация, договорен между страните и медиатора

 

Разходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Разглеждане на казуси

Адвокат

Съдебен изпълнител

Представителството задължително ли е?

Средни разходи

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи след постановяването на съдебно решение

Казус A

НЕ

Различни разходи в зависимост от договора за правна помощ

Не се прилага в този случай, тъй като представителството не е задължително

НЕ

Не се прилага в този случай

Не се прилага в този случай

Казус Б

НЕ

Различни разходи в зависимост от договора за правна помощ

Не се прилага в този случай, тъй като представителството не е задължително

НЕ

Не се прилага в този случай

Не се прилага в този случай

 

Разглеждане на казуси

Вещо лице

Използването на вещо лице задължително ли е?

Разходи

Казус A

НЕ

Не се прилага в този случай

Казус Б

НЕ

Не се прилага в този случайРазходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение и други подобни такси


Разглеждане на казуси

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

На свидетелите дължи ли се обезщетение?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Казус A

Да. Въпреки това, в този случай не е необходим свидетел.

Не се прилага в този случай

Не се прилага в този случай

Не се прилага в този случай

Казус Б

Да. Въпреки това, в този случай не е необходим свидетел.

Не се прилага в този случай

Не се прилага в този случай

Не се прилага в този случайРазходи за правна помощ и други възстановявания на сумиРазглеждане на казуси

Правна помощ

Кога и при какви условия може да се използва?

Кога помощта е цялостна?

Условия?

Казус A

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Казус Б

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

 

Разглеждане на к
азуси

Възстановяване

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв процент се възстановява?

Кои разходи никога не се възстановяват?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус A

Не се прилага в този случай, тъй като страните са се съгласили да се разведат (разводът е по съгласие на двете страни)

Не се прилага в този случай, тъй като страните са се съгласили да се разведат (разводът е по съгласие на двете страни)

Не се прилага в този случай, тъй като страните са се съгласили да се разведат (разводът е по съгласие на двете страни)

НЕ

Казус Б

Не се прилага в този случай, тъй като страните са се съгласили да се разведат (разводът е по съгласие на двете страни)

Не се прилага в този случай, тъй като страните са се съгласили да се разведат (разводът е по съгласие на двете страни)

Не се прилага в този случай, тъй като страните са се съгласили да се разведат (разводът е по съгласие на двете страни)

НЕРазходи за писмени и устни преводи


Разглеждане на казуси

Писмени преводи

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Казус A

Не се прилага в този случай.

Не се прилага в този случай.

Казус Б

Когато документите, представени в съда (част от досието по случая), са написани на друг език

Разходите могат да варират съгласно договора за писмен превод или, ако писменият превод се извършва от лицензиран преводач по искане на съда, трябва да се заплати такса от 33,56 RON (приблизително 8 EUR) на страница формат А4

 

Казус

Устни преводи

Други специфични за трансграничните спорове разходи?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Описание

Приблизителна стойност на разходите?

Казус A

Когато страната, която трябва да бъде изслушана, е с увреден слух или говор, или не може да пише.

23,15 RON на час (приблизително 6 EUR)

-

-

Казус Б

Ако поне една от страните не говори румънски език

23,15 RON на час (приблизително 6 EUR)

Да, но се поемат от държавата

-


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/11/2020

Разглеждане на казус 2 — семейно право — попечителство над деца - Румъния

В този казус по семейно право — попечителство над децата, държавите-членки бяха помолени да посъветват страната, която подава иск, относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи:

Казус А — национален случай: Две лица са живели заедно без брак в продължение на няколко години. В момента на тяхната раздяла те имат тригодишно дете. Съдебно решение дава попечителството над детето на майката и право на посещение на бащата. Майката подава иск за намаляване на правото на посещение на бащата.

Казус Б — транснационален случай, при който сте адвокат в държавата-членка А: Две лица са живели заедно без брак в дадена държава-членка (държава-членка Б) в продължение на няколко години. Те имат дете заедно, но се разделят непосредствено след раждането на детето. Съдебно решение в държавата-членка Б дава попечителството над детето на майката и право на посещение на бащата. Майката и детето се преместват да живеят в друга държава-членка (държава-членка А), както е предвидено в съдебното решение, а бащата остава в държавата-членка Б. Няколко години по-късно майката подава иск в държавата-членка А за изменение на правото на посещение на бащата.


Процесуални разходи


Разходи в Румъния

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Разглеждане на казуси

Съд

Обжалвания

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Казус A

8,3 RON (приблизително 2 EUR), което включва 8 RON (съдебна такса) and 0,3  RON (държавна такса)

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране (вариращи между 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

1. Легализация — атестация за получаване на заверено съдебно решение — 2,15 RON (приблизително 0,5 EUR), което включва 2 RON (съдебна такса) and 0,15 RON (държавна такса)

2. Добавяне на клауза за принудително изпълнение на съдебното решение — 4,15 RON (приблизително 1 EUR), което включва 4 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)

3. Допълнителна легализация (апостил) — 1,15 RON (приблизително 0,25 EUR), което включва 1 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)само ако е необходимо за страната

50 % от 8,3 RON (приблизително 1 EUR)

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране (вариращи между 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

Казус Б

8,3 RON (приблизително 2 EUR), което включва 8 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране (вариращи между 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

1. Легализацияатестация за получаване на заверено съдебно решение — 2,15 RON (приблизително 0,5 EUR), което включва 2 RON (съдебна такса) and 0,15 RON (държавна такса)

2.  Добавяне на клауза за принудително изпълнение на съдебното решение — 4,15 RON (приблизително 1 EUR), което включва 4 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)

3. Допълнителна легализация – 1,15 RON (приблизително 0,25 EUR), което включва 1 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)само ако е необходимо за страната

50 % от 8,3 RON (приблизително 1 EUR)

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране (вариращи между 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)Разглеждане на казуси

Алтернативно разрешаване на спорове

Съществува ли такава възможност за този вид казус?

Разходи

Казус A

Да

Разходите са предвидени в договора за медиация, договорен между страните и медиатора.

Казус Б

Да

Разходите са предвидени в договора за медиация, договорен между страните и медиатора.

 

Разходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Разглеждане на казуси

Адвокат

Съдебен изпълнител

Представителството задължително ли е?

Средни разходи

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи след постановяването на съдебно решение

Казус A

НЕ

Различни цени в зависимост от договора за правна помощ

Не се прилага в този случай, тъй като представителството не е задължително

НЕ

Не се прилага в този случай, тъй като съдебното решение (взето след постановяване на решението) може да подлежи на принудително изпълнение само ако губещата страна (бащата) не го изпълни доброволно

Разрешаване на принудителното изпълнение на съдебното решение —10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), което включва 10 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Уведомление — 20 RON минимална такса (приблизително 5 EUR) и 400 RON максимална такса (приблизително 100 EUR)

Такси за съдебен изпълнител — 50 RON (приблизително 12,5 EUR) минимална такса и 500 RON (приблизително 125 EUR) максимална такса

Казус Б

НЕ

Различни цени в зависимост от договора за правна помощ

Не се прилага в този случай, тъй като представителството не е задължително

NO

Не се прилага в този случай, тъй като съдебното решение (взето след постановяване на решението) може да подлежи на принудително изпълнение само ако губещата страна (бащата) не го изпълни доброволно

Разрешаване принудителното изпълнение на съдебното решение —10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), което включва 10 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Уведомление — 20 RON минимална такса (приблизително 5 EUR) и 400 RON максимална такса (приблизително 100 EUR)

Такси за съдебен изпълнител – 50 RON (приблизително 12,5 EUR) минимална такса и 500 RON (приблизително 125 EUR) максимална такса

 

Разглеждане на казуси

Вещо лице

Използването на вещо лице задължително ли е?

Разходи

Казус A

НЕ

Не се прилага в този случай

Казус Б

НЕ

Не се прилага в този случайРазходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение и други подобни такси


Разглеждане на казуси

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

На свидетелите дължи ли се обезщетение?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Казус A

Да

Възстановяват се транспортни разходи и ако свидетелят поиска, може да му бъде присъдено обезщетение за времето, прекарано в съда (в зависимост от източниците на доходи — например договор за заетост и др.)

Евентуални молби за осигуряване на доказателства

8,3 RON (приблизително 2 EUR), които включват 8 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Казус Б

Да

Възстановяват се транспортни разходи и, ако свидетелят поиска, може да му бъде присъдено обезщетение за времето, прекарано в съда (в зависимост от източниците на доходи — например договор за заетост и др.)

Евентуални молби за осигуряване на доказателства

8,3 RON (приблизително 2 EUR), които включват 8 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)Разходи за правна помощ и други възстановявания на сумиРазглеждане на казуси

Правна помощ

Кога и при какви условия може да се използва?

Кога помощта е цялостна?

Условия?


Казус A

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел


Казус Б

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

 

Разглеждане на казуси

Възстановяване

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв процент се възстановява?

Кои разходи никога не се възстановяват?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус A

Да

По принцип се възстановяват 100 % от разходите

Ако майката спечели, всички разходи, поети от нея, могат да бъдат възстановени от бащата в този случай

НЕ

Казус Б

Да

По принцип се възстановяват 100 % от разходите

Ако майката спечели, всички разходи, поети от нея, могат да бъдат възстановени от бащата в този случай

НЕРазходи за писмени и устни преводи


Разглеждане на казуси

Писмени преводи

Устни преводи

Други специфични за трансграничните спорове разходи ?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Описание

Приблизителна стойност на разходите?

Казус A

Не се прилага в този случай

Не се прилага в този случай

Когато страната, която трябва да бъде изслушана, е с увреден слух или говор, или не може да пише.

23,15 RON на час (приблизително 6 EUR)

-

-

Казус Б

1. Когато документите, представени в съда (част от досието по случая), са написани на друг език.

2. В допълнение, ако страната оспорва точността на документа, преведен на румънски език, съдът може да поиска той да бъде преведен от лицензиран преводач.

Разходите могат да варират съгласно договора за писмен превод или, ако писменият превод се извършва от лицензиран преводач по искане на съда, трябва да се заплати такса от 33,56 RON (приблизително 8 EUR ) на страница формат А4.

Ако поне една от страните не говори румънски език.

Държава A= Румъния

23,15 RON на час (приблизително EUR 6)

Да, но се поемат от държавата

-


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/11/2020

Разглеждане на казус 3 — семейно право — издръжка - Румъния

В този казус по семейно право — издръжка, държавите-членки бяха помолени да посъветват страната, която подава иск, относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи:

Казус А — национален случай: Две лица са живели заедно без брак в продължение на няколко години. В момента на тяхната раздяла те имат тригодишно дете. Съдебно решение дава попечителството над детето на майката. Единственият нерешен въпрос се отнася до размера на издръжката, която бащата дължи на майката за отглеждането и образованието на детето. Майката подава иск в тази връзка.

Казус Б — транснационален случай, при който сте адвокат в държавата-членка А: Две лица са живели заедно без брак в дадена държава-членка (държава-членка Б). Те имат тригодишно дете. Разделят се. Съдебно решение в държавата-членка Б дава попечителството над детето на майката. Със съгласието на бащата майката и детето се преместват да живеят в друга държава-членка (държава-членка А), в която установяват своето местожителство.

Остава нерешен въпрос. Той се отнася до размера на издръжката, която бащата дължи на майката за отглеждането и образованието на детето. Майката подава иск в тази връзка в държавата-членка А.


Процесуални разходи

 

Разходи в Румъния

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Разглеждане на казуси

Съд

Обжалвания

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Казус A

Няма съдебни такси

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране (вариращи между 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

1. Легализация — атестация за получаване на заверено съдебно решение — 2,15 RON (приблизително 0,5 EUR), което включва 2 RON (съдебна такса) and 0,15 RON (държавна такса)

2. Добавяне на клауза за принудително изпълнение на съдебното решение — 4,15 RON (приблизително 1 EUR), което включва 4 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)

3. Допълнителна легализация (апостил) — 1,15 RON (приблизително 0,25 EUR), което включва 1 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)само ако е необходимо за страната

Няма съдебни такси

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране (вариращи между 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

-

Казус Б

Няма съдебни такси

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране (вариращи между 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

1. Легализация — атестация за получаване на заверено съдебно решение — 2,15 RON (приблизително 0,5 EUR), което включва 2 RON (съдебна такса) and 0,15 RON (държавна такса)

2. Добавяне на клауза за принудително изпълнение на съдебното решение — 4,15 RON (приблизително 1 EUR), което включва 4 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)

3 Допълнителна легализация (апостил) —1,15 RON (приблизително 0,25 EUR), което включва 1 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)само ако е необходимо за страната

Няма съдебни такси

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране (вариращи между 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

-

 

Разглеждане на казуси

Алтернативно разрешаване на спорове

Съществува ли такава възможност за този вид казус?

Разходи

Казус A

Да

Разходите са предвидени в договора за медиация, договорен между страните и медиатора.

Казус Б

Да

Разходите са предвидени в договора за медиация, договорен между страните и медиатора.Разходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Казус

Адвокат

Съдебен изпълнител

Представителството задължително ли е?

Средни разходи

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи след постановяването на съдебно решение

Казус A

НЕ

Различни цени в зависимост от договора за правна помощ

Не се прилага в този случай, тъй като представителството не е задължително

НЕ

Не се прилага в този случай, тъй като съдебното решение (взето след постановяване на решението) може да подлежи на изпълнение само ако губещата страна (бащата) не го изпълни доброволно

Разрешаване принудителното изпълнение на съдебното решение — 10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), което включва 10 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Уведомление — 20 RON минимална такса (приблизително 5 EUR) и 400 RON максимална такса (приблизително 100 EUR)

Такси за съдебен изпълнител — 50 RON (приблизително 12,5 EUR) минимална такса и 500 RON (приблизително 125 EUR) максимална такса

Казус Б

НЕ

Различни цени в зависимост от договора за правна помощ

Не се прилага в този случай, тъй като представителството не е задължително

НЕ

Не се прилага в този случай, тъй като съдебното решение (взето след постановяване на решението) може да подлежи на изпълнение само ако губещата страна (бащата) не го изпълни доброволно

Разрешаване принудителното изпълнение на съдебното решение — 10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), което включва 10 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Уведомление20 RON минимална такса (приблизително 5 EUR) и 400 RON максимална такса (приблизително 100 EUR)

Такси за съдебен изпълнител — 50 RON (приблизително 12,5 EUR) минимална такса и 500 RON (приблизително 125 EUR) максимална такса

 

Казус

Вещо лице

Използването на вещо лице задължително ли е?

Разходи

Казус A

НЕ

Не се прилага в този случай

Казус Б

НЕ

Не се прилага в този случайРазходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение и други подобни такси


Разглеждане на казуси

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

На свидетелите дължи ли се обезщетение?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Казус A

Не се прилага в този случай, тъй като няма да бъдат изслушвани свидетели

Не се прилага в този случай, тъй като няма да бъдат изслушвани свидетели

Ако страната поиска предоставяне на мерки за гарантиране (обезпечаваща конфискация, налагане на запор)

10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), които включват 10 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Казус Б

Не се прилага в този случай, тъй като няма да бъдат изслушвани свидетели

Не се прилага в този случай, тъй като няма да бъдат изслушвани свидетели

Ако страната поиска предоставяне на мерки за гарантиране (обезпечаваща конфискация, налагане на запор)

10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), които включват 10 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)Разходи за правна помощ и други възстановявания на сумиРазглеждане на казуси

Правна помощ

Възстановяване

Кога и при какви условия може да се използва?

Кога помощта е пълна?

Условия?

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв процент се възстановява?

Кои разходи никога не се възстановяват?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус A

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Да

По принцип се възстановяват 100 % от разходите.

Ако майката спечели, всички разходи, поети от нея, могат да бъдат възстановени от бащата в този случай

НЕ

Казус Б

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Да

По принцип се възстановяват 100 % от разходите.

Ако майката спечели, всички разходи, поети от нея, могат да бъдат възстановени от бащата в този случай

НЕРазходи за писмени и устни преводи


Разглеждане на казуси

Писмени преводи

Устни преводи

Други специфични за трансграничните спорове разходи?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Описание

Казус A

Не се прилага в този случай

Не се прилага в този случай

Когато страната, която трябва да бъде изслушана, е с увреден слух или говор, или не може да пише.

23,15 RON на час (приблизително 6 EUR)

Казус Б

1 Когато документите, представени в съда (част от досието по случая), са написани на друг език.

2 В допълнение, ако страната оспорва точността на документа, преведен на румънски език, съдът може да поиска той да бъде преведен от лицензиран преводач.

Разходите могат да варират съгласно договора за писмен превод или, ако писменият превод се извършва от лицензиран преводач по искане на съда, трябва да се заплати такса от 33,56 RON (приблизително 8 EUR) на страница формат А4.

Ако поне една от страните не говори румънски език.

Държава A = Румъния

23,15 RON на час (приблизително 6 EUR)

Да, но се поемат от държавата


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/11/2020

Разглеждане на казус 4 — търговско право — договор - Румъния

В този казус по търговско право — договор, държавите-членки бяха помолени да посъветват продавача относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи:

Казус А — национален случай: Дружество доставя стоки на стойност 20 000 евро. На продавача не е заплатено, тъй като купувачът счита, че стоките не отговарят на договореното.

Продавачът решава да подаде иск, за да му се заплати цялата цената.

Казус Б — транснационален случай: Дружество, чието седалище се намира в държавата-членка Б, доставя стоки на стойност 20 000 евро на купувач в държавата-членка А. Договорът се урежда от правото на държавата-членка Б и е написан на езика на тази държава. На продавача не е заплатено, тъй като купувачът, който се намира в държавата-членка А, счита, че стоките не отговарят на договореното. Продавачът решава да подаде иск в държавата-членка А, за да му бъде заплатена цялата цената, както е предвидено в договора с купувача.


Процесуални разходи


Разходи в Румъния

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Разглеждане на казус

Съдебни разходи

Обжалване

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвяне на преписи

Други такси

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвяне на преписи

Казус A

2 849,1998 RON (румънски леи) (приблизително 710 EUR), което включва 2 844,1998 RON (съдебна такса) и 5 RON (държавна такса)

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране, вариращи от 0,05 EUR до 1,25 EUR на копие)

1. Легализация — атестация за получаване на заверено съдебно решение — 2,15 RON (приблизително 0,5 EUR), което включва 2 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)

2. Добавяне на клауза за принудително изпълнение на съдебно решение — 4,15 RON (приблизително 1 EUR), което включва 4 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)

3. Допълнителна легализация (апостил) – 1,15 RON (приблизително 0,25 EUR), което включва 1 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)само ако е необходимо за страната

50 % от първоначалните съдебни такси, а именно 1 424,5999 RON (приблизително 355 EUR)

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране, вариращи между  0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

Казус Б

2 849,1998 RON (приблизително 710 EUR),което включва 2 844,1998 RON (съдебна такса) и 5 RON (държавна такса)

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране, вариращи от 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

1.Законодателство — атестация за получаване на заверено съдебно решение — 2,15 RON (приблизително 0,5 EUR), което включва 2 RON (съдебна такса) and 0,15 RON (държавна такса)

2. Добавяне на клауза за принудително изпълнение на съдебно решение — 4,15 RON (приблизително 1 EUR), което включва 4 RON (съдебна такса) и 0.15 RON (държавна такса)

3. Допълнителна легализация (апостил) — 1,15 RON (приблизително 0,25 EUR), което включва 1 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)само ако е необходимо за страната

50 % от първоначалните съдебни такси, а именно 1 424,5999 RON (приблизително 355 EUR)

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране, вариращи от 0,05 EUR, до 1,25 EUR на копие)

 

Разглеждане на казус

Алтернативно разрешаване на спорове

Съществува ли такава възможност за този вид казус?

Разходи

Казус A

Да

Разходите са предвидени в договора за медиация, както са договорени между страните и медиатора.

Казус Б

Да

Разходите са предвидени в договора за медиация, както са договорени между страните и медиатора.Разходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Разглеждане на казус

Адвокат

Съдебен изпълнител

Вещо лице

Представителството задължително ли е?

Средни разходи

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Представителството задължително ли е?

Разходи

Казус A

НЕ

Разходите варират в зависимост от договора за правна помощ

Не се прилага в този казус, тъй като представителството не е задължително

НЕ

Не се прилага в този казус, тъй като само съдебното решение (издадено след постановяване на решението) може да подлежи на изпълнение, ако губещата страна не го изпълни доброволно

Разрешаване на принудително изпълнение на съдебното решение— 10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), което включва 10 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Уведомление — 20 RON минимална такса (приблизително 5 EUR) и 400 RON максимална такса (приблизително 100 EUR)

Такси за съдебен изпълнител — максимум 2400 RON (приблизително 600 EUR)

НЕ

Разходите варират  в зависимост от сложността на експертизата.

Казус Б

НЕ

Разходите варират в зависимост от договора за правна помощ

Не се прилага в този казус, тъй като представителството не е задължително

НЕ

Не се прилага в този казус, тъй като само съдебното решение (издадено след постановяване на решението) може да подлежи на изпълнение, ако губещата страна не го изпълни доброволно

Разрешаване на принудително изпълнение на съдебното решение — 10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), което включва 10 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Уведомление — 20 RON минимална такса (приблизително 5 EUR) и 400 RON максимална такса (приблизително 100EUR)

Такси за съдебен изпълнител - максимум 2400 RON (приблизително 600 EUR)

НЕ

Определяните от съда разходи варират  в зависимост от равнището на необходимата експертиза

 

Разходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение на други подобни такси


Казус

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

Дължи ли се обезщетение на свидетелите?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Казус A

Да

Възстановяват се транспортни разходи и ако свидетелят поиска, може да му бъде присъдено обезщетение за времето, прекарано в съда (в зависимост от източниците на доходи — например договор за заетост и др.)

Евентуални молби за осигуряване на доказателства (доказателства за подобни съхранени документи)

8,3 RON (приблизително 2 EUR), които включват 8 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Ако страната поиска предоставяне на обезпечителни мерки  (обезпечаваща  конфискация, налагане на запор)

10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), които включват 10 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Казус Б

Възстановяват се транспортни разходи и ако свидетелят поиска, може да му бъде присъдено обезщетение за времето, прекарано в съда (в зависимост от източниците на доходи — например договор за заетост и др.)

Евентуални молби за осигуряване на доказателства (доказателства за подобни съхранени документи)

8,3 RON (приблизително 2 EUR), които включват 8 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Да

Ако страната поиска предоставяне на обезпечителни мерки (обезпечаваща конфискация, налагане на запор)

10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), които включват 10 RON (съдебна такса) п 0,3 RON (държавна такса)Разходи за правна помощ и други възстановявания на сумиРазглеждане на казуси

Правна помощ

Кога и при какво условие е приложима?

Кога помощта е пълна?

Условия?

Казус A

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Казус Б

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

 Разглеждане на казуси

Възстановяване

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи ?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв процент се възстановява ?

Кои разходи никога не се възстановяват ?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта ?

Казус A

Да

По принцип се възстановяват 100 % от разходите

В този казус  могат да бъдат възстановени всички разходи.

Всички разходи могат да бъдат възстановени, с изключение на онези, направени в следната ситуация: купувачът, който признае твърдението на продавача на първото заседание, няма нужда да заплаща съдебните разноски, освен ако той или тя е бил/а уведомен/а преди заседанието

В случаите, когато съдът частично приеме твърденията на двете страни, той определя размера на процесуалните разходи, който страните да бъдат осъдени да заплатят. Съдът може също  да разпореди обезщетение за разходите.

Освен това, съдът има право да увеличава или намалява хонорарите на адвокатите, ако прецени, че са неразумно ниски или високи по отношение на стойността на делото или на работата, извършена от адвоката.

НЕ

Казус Б

Да

По принцип се възстановяват 100 % от разходите

В този казус  могат да бъдат възстановени всички разходи.

Всички разходи могат да бъдат възстановени, с изключение на онези, направени в следната ситуация: купувачът, който признае твърдението на продавача на първото заседание, няма нужда да заплаща съдебните разходи, освен ако той или тя не е бил/а уведомен/а преди заседанието.

В случаите, когато съдът частично приеме твърденията на двете страни, той определя размера на процесуалните разходи, който страните да бъдат осъдени да заплатят. Съдът може също  да разпореди обезщетение за разходите.

Освен това, съдът има право да увеличава или намалява хонорарите на адвокатите, ако прецени, че са неразумно ниски или високи по отношение на стойността на делото или на работата,  извършена от адвоката.

НЕ

 

Разходи за писмени и устни преводи


Казус

Писмени преводи

Устни преводи

Други специфични разходи при трансгранични спорове ?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Описание

Казус A

По принцип не се прилага в този казус

По принцип не се прилага в този казус

Когато страната, която е необходимо да бъде изслушана, е с увреден слух или говор или не може да се изразява  писмено

23,15 RON на час (приблизително 6 EUR)

-

-

Казус Б

1. Когато представените в съда документи (част от досието по делото) са изготвени на друг език.

2. В допълнение към това, ако страната оспорва точността на документа, преведен на румънски език, съдът може да поиска той да бъде преведен от лицензиран преводач.

Разходите могат да варират в зависимост от договора за писмен превод или, ако писменият превод се извършва от лицензиран преводач по искане на съда, трябва да се заплати такса от 33,56 RON (приблизително 8 EUR) на страница във формат А4.

Ако поне една от страните не говори румънски език. Държава A= Румъния

23,15 RON на час (приблизително 6 EUR)

Да, но се поемат от държавата


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/11/2020

Разглеждане на казус 5 — търговско право — отговорност - Румъния

В този казус по търговско право — отговорност, държавите-членки бяха помолени да посъветват потребителя относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи:

Казус А — национален случай: Производител на отоплително оборудване доставя отоплителен уред на монтажник. Монтажникът продава (и монтира) отоплителния уред на потребител в неговата къща. Скоро след това в къщата избухва пожар. Всички участници (производителят на отоплителното оборудване, монтажникът и крайният потребител) са застраховани. Относно причината за пожара се води спор. Никой не иска да обезщети потребителя.

Потребителят решава да подаде иск за пълно обезщетение срещу производителя на отоплителното оборудване, монтажника на отоплителното оборудване и застрахователните дружества.

Казус Б — транснационален случай: Производител на отоплително оборудване в държавата-членка Б доставя отоплителен уред на монтажник в държавата-членка В. Монтажникът продава (и монтира) отоплителния уред на потребител в държавата-членка А в неговата къща. Скоро след това в къщата избухва пожар. Всеки от участниците (производителят на отоплителното оборудване, монтажникът и крайният потребител) е застрахован от застрахователно дружество в собствената си държава. Относно причината за пожара се води спор. Никой не иска да обезщети потребителя.

Потребителят решава да подаде иск за пълно обезщетение в държавата-членка А срещу производителя на отоплителното оборудване, монтажника на отоплителното оборудване и застрахователното дружество в държавата-членка А.


Процесуални разходи


Разходи в Румъния

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Разглеждане на казуси

Съд

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Казус A

Първоначалните такси за подаване на иск в съда (включващи съдебна такса и държавна такса) зависят от размера (стойността) на иска, изчислена от ищеца. Тези такси да варират между около 0,5 EUR и над 1300 EUR

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране (вариращи между 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

1. Легализация — атестация за получаване на заверено съдебно решение — 2,15 RON (приблизително 0,5 EUR), което включва 2 RON (съдебна такса) and 0,15 RON (държавна такса)

2. Добавяне на клауза за принудително изпълнение на съдебното решение — 4,15 RON (приблизително 1 EUR), което включва 4 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)

3. Допълнителна легализация (апостил) — 1,15 RON (приблизително 0,25 EUR), което включва 1 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)само ако е необходимо за страната

Казус Б

Първоначалните такси за подаване на иск в съда (включващи съдебна такса и държавна такса) зависят от размера (стойността) на иска, изчислена от ищеца. Тези такси могат да варират между около 0,5 EUR и над 1300 EUR

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране (вариращи между 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

1. Легализация — атестация за получаване на заверено съдебно решение — 2,15 RON (приблизително 0,5 EUR), което включва 2 RON (съдебна такса) and 0,15 RON (държавна такса)

2. Добавяне на клауза за принудително изпълнение на съдебното решение — 4,15 RON (приблизително 1 EUR), което включва 4 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)

3. Допълнителна легализация (апостил) — 1,15 RON (приблизително 0,25 EUR), което включва 1 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)само ако е необходимо за страната

 


Разглеждане на казуси

Обжалвания

Алтернативно разрешаване на спорове

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Съществува ли такава възможност за този вид казус?

Разходи

Казус A

50 % от първоначалните разходи за подаване на иск в съда

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране (вариращи от 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

-

Да

Разходите са предвидени в договора за медиация, договорен между страните и медиатора

Казус Б

50 % от първоначалните разходи за подаване на иск в съда.

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране (вариращи между 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

-

Да

 

Разходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Разглеждане на казуси

Адвокат

Съдебен изпълнител

Вещо лице

Представителството задължително ли е?

Средни разходи

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Представителството задължително ли е?

Разходи

Казус A

НЕ

Различни цени в зависимост от договора за правна помощ

Не се прилага в този случай, тъй като представителството не е задължително

НЕ

Не се прилага в този случай, тъй като съдебното решение (взето след постановяване на решението) може да подлежи на изпълнение само ако губещата страна не го изпълни доброволно

Разрешаване на принудителното изпълнение на съдебното решение — 10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), което включва 10 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Уведомление — 20 RON минимална такса (приблизително 5 EUR) и 400 RON максимална такса (приблизително 100 EUR)

Такси за съдебен изпълнител — зависят от сумата, предоставена от съда като компенсация

Да

Различни разходи, в зависимост от нивото на необходимата експертиза

Казус Б

НЕ

Различни цени в зависимост от договора за правна помощ

Не се прилага в този случай, тъй като представителството не е задължително

НЕ

Не се прилага в този случай, тъй като съдебното решение (взето след постановяване на решението) може да подлежи на изпълнение само ако губещата страна не го изпълни доброволно

Разрешаване на принудителното изпълнение на съдебното решение — 10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), което включва 10 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Уведомление — 20 RON минимална такса (приблизително 5 EUR) и 400 RON максимална такса (приблизително 100 EUR)

Такси за съдебен изпълнител — зависят от сумата, предоставена от съда като компенсация

Да

Различни разходи, в зависимост от нивото на необходимата експертизаРазходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение и други подобни такси


Разглеждане на казуси

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

На свидетелите дължи ли се обезщетение?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Казус A

Да

Възстановяват се транспортни разходи и ако свидетелят поиска, може да му бъде присъдено обезщетение за времето, прекарано в съда (в зависимост от източниците на доходи — например договор за заетост и др.)

Евентуални молби за осигуряване на доказателства (доказателства за подобни съхранени документи)

8,3 RON (приблизително 2 EUR), които включват 8 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Ако страната поиска предоставяне на мерки за гарантиране (обезпечаваща конфискация, налагане на запор)

10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), които включват 10 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Казус Б

Да

Възстановяват се транспортни разходи и ако свидетелят поиска, може да му бъде присъдено обезщетение за времето, прекарано в съда (в зависимост от източниците на доходи — например договор за заетост и др.)

Евентуални молби за осигуряване на доказателства (доказателства за подобни съхранени документи)

8,3 RON (приблизително 2 EUR), които включват 8 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Ако страната поиска предоставяне на мерки за гарантиране (обезпечаваща конфискация, налагане на запор)

10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), които включват 10 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)Разходи за правна помощ и други възстановявания на сумиРазглеждане на казуси

Правна помощ

Кога и при какви условия може да се използва?

Кога помощта е цялостна?

Условия?

Казус A

Ако ищецът е физическо лице, моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Ако ищецът е физическо лице, моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Ако ищецът е физическо лице, моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Казус Б

Ако ищецът е физическо лице, моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Ако ищецът е физическо лице, моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Ако ищецът е физическо лице, моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

 Разглеждане на казуси

Възстановяване

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи ?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв процент се възстановява ?

Кои разходи никога не се възстановяват ?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта ?

Казус A

Да

По принцип се възстановяват 100 % от разходите.

Всички разходи могат да бъдат възстановени в този случай

Всички разходи могат да бъдат възстановени, с изключение на онези, направени в следната ситуация: Съдената страна, която признае твърдението на ищеца на първото заседание, няма нужда да заплаща съдебните разходи, освен, ако е бил/а уведомен/а преди заседанието

В случай, при който съдът частично приеме твърденията на двете страни, той ще определи размера на процесуалните разходи, който страните да бъдат задължени да заплатят. Съдът може също така да разпореди компенсация за разходите.

Освен това, съдът има право да увеличава или намалява хонорарите на адвокатите, ако прецени, че са необосновано ниски или високи по отношение на стойността на делото или на работата, извършвана от адвоката

НЕ

Казус Б

Да

По принцип се възстановяват 100 % от разходите

Всички разходи могат да бъдат възстановени в този случай

Всички разходи могат да бъдат възстановени, с изключение на онези, направени в следната ситуация: Съдената страна, която признае твърдението на ищеца на първото заседание, няма нужда да заплаща съдебните разходи, освен, ако е бил/а уведомен/а преди заседанието

В случай, при който съдът частично приеме твърденията на двете страни, той ще определи размера на процесуалните разходи, който страните да бъдат задължени да заплатят. Може, също и да разпореди компенсация за разходите.

Освен това, съдът има право да увеличава или намалява хонорарите на адвокатите, ако прецени, че са необосновано ниски или високи по отношение на стойността на делото или на работата, извършвана от адвоката

НЕРазходи за писмени и устни преводи


Разглеждане на казуси

Писмени преводи

Устни преводи

Други специфични за трансграничните спорове разходи?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Описание

Казус A

Като цяло не се прилага в този случай

Като цяло не се прилага в този случай.

Когато страната, която трябва да бъде изслушана, е с увреден слух или говор, или не може да пише.

23,15 RON на час (приблизително 6 EUR)

Казус Б

1. Когато документите, представени в съда (част от досието по случая), са написани на друг език.

2. В допълнение, ако страната оспорва точността на документа, преведен на румънски език, съдът може да поиска той да бъде преведен от лицензиран преводач.

Разходите могат да варират съгласно договора за писмен превод или ако писменият превод се извършва от лицензиран преводач по искане на съда, трябва да се заплати такса от 33,56 RON (приблизително 8 EUR) на страница формат А4

Ако поне една от страните не говори румънски език. Държава A = Румъния

23,15 RON на час (приблизително EUR 6)

Да, но се поемат от държавата


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/11/2020