Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Náklady řízení - Švédsko

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Tato stránka poskytuje informace o nákladech ve Švédsku.


Náklady řízení

Normativní rámec upravující tarify právnických povolání

Právníci

Je-li poskytnuta bezplatná právní pomoc nebo jmenování právního zástupce nebo právního zástupce oběti, stanoví stát hodinovou sazbu odškodnění. V roce 2019 je náhrada ve většině případů 1 380 SEK za hodinu bez DPH (tj. 1 725 SEK za hodinu včetně DPH).

Podle pokynů Švédské advokátní komory pro osvědčené postupy jsou poplatky účtované advokátem přiměřené.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady stran sporu v občanskoprávním řízení

V případě žádosti v občanskoprávním řízení zaplatí navrhovatel soudu poplatek za žádost. Poplatek za podání žádosti je v současné době 2 800 SEK (přibližně 300 EUR).

V případech, kdy je spor přípustný a hodnota sporu nepřekročí polovinu základní částky, činí poplatek za podání žádosti 900 SEK (přibližně 100 EUR). Základní částka na rok 2019 je 46 500 SEK.

Fáze občanskoprávního řízení, ve které se musí uhradit fixní náklady

Poplatek za podání žaloby se zasílá soudu při podání návrhu.

Fixní náklady v trestních řízeních

Fixní náklady účastníků trestního řízení

Ve velké většině trestních případů je stíhání trestně stíháno a není vybíráno žádný poplatek za podání žaloby. Pokud chce jednotlivec podat soukromou žalobu, poplatek za podání žádosti činí 2 800 SEK.

Fáze trestního řízení, ve které musí být pevně stanovené poplatky uhrazeny

Poplatek za podání žaloby se doručí soudu v době podání žádosti.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran sporu v ústavním řízení

Ve Švédsku neexistují žádné zvláštní ústavní cíle.

Fáze ústavního řízení, kdy je třeba uhradit fixní náklady

Ve Švédsku neexistují žádné zvláštní ústavní cíle.

Předběžné informace poskytované právními zástupci

Práva a povinnosti stran

Advokát vykonává při výkonu svých činností své služební povinnosti a dodržuje osvědčené postupy.

Podle pokynů sdružení pro správnou praxi v souvislosti s přijetím mandátu stanoví člen Švédské advokátní komory zásady zpoplatnění a informuje klienta o fakturačních postupech, které má v úmyslu uplatnit. Podle tohoto kodexu mohou být poplatky účtovány prostřednictvím faktury vystavené na část provedené práce, na účet nebo na fakturaci při dokončení úkolu. Pokud jde o ostatní zaměstnance, kteří nejsou členy Švédské advokátní komory, takové zákonné povinnosti nejsou stanoveny.

Ustanovení týkající se nákladů

Kde mohu najít informace o zdrojích nákladů ve Švédsku?

Pokud jde o právní pomoc, informace jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně. internetových stránkách Úřadu pro právní pomoc (rovněž v angličtině). Informace o soudních poplatcích (také v angličtině) jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně. internetových stránkách švédských soudů.

Ve kterých jazycích mohu získat informace o zdrojích nákladů ve Švédsku?

Každá internetová stránka uvádí dostupné jazykové prostředky.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci lze nalézt na Odkaz se otevře v novém okně. internetových stránkách švédských soudů.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Internetové stránky s informacemi o nákladech

V případě právní pomoci jsou informace dostupné na Odkaz se otevře v novém okně. internetových stránkách orgánu pro právní pomoc. Informace o soudních poplatcích lze nalézt na internetových stránkách švédských soudů.

Kde mohu najít informace o průměrné délce trvání různých soudních řízení?

Cílem švédských soudů je rozhodnout o většině případů v průměru 7 měsíců u okresního soudu a 5 měsíců u odvolacího soudu. Nicméně v roce 2018 trvalo většině případů v průměru 6,2 měsíců u okresních soudů a 6,3 měsíců u odvolacích soudů. Tyto informace jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně. internetových stránkách švédských soudů, kde jsou k dispozici roční účetní závěrky soudů.

Podle tohoto cíle musí být většina trestních věcí určena okresním soudem a odvolacím soudem nejpozději do 5 měsíců. V roce 2018 byla většina trestních věcí okresního soudu stanovena do 4 měsíců.

Kde mohu najít informace o průměrných celkových nákladech na určité řízení?

Žádné takové oficiální informace nejsou k dispozici.

DPH

Jaké jsou platné sazby DPH?

Poplatky za žádosti švédským soudům jsou osvobozeny od DPH. Sazba DPH pro soukromé právní služby činí 25 %.

Právní pomoc

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti civilní soudnictví

Aby byla žadateli poskytnuta právní pomoc, nesmí mít příjem vyšší než 260 000 SEK (přibližně 25 000 EUR). Při výpočtu příjmů žalobkyně se přihlíží k celé hospodářské situaci. Například jsou zohledněny náklady na péči o dítě, majetek a dluh.

V přeshraničních případech lze právní pomoc poskytnout i v případě, že příjem žadatele přesáhne 260 000 SEK za předpokladu, že nemůže uhradit náklady. Povolení by bylo založeno na rozdílu mezi životními náklady Švédska a členského státu, v němž má žadatel bydliště.

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví pro obžalované

V některých případech má žalovaný právo na obhájce v oblasti obrany. Každá osoba, která je zatčena nebo zadržena nebo je podezřelá ze spáchání trestného činu, za nějž lze uložit trest odnětí svobody v délce nejméně šesti měsíců, má vždy právo na právního zástupce v oblasti obrany. Ve všech ostatních případech je třeba určit, zda je zapotřebí právního zástupce v oblasti obrany. Při posuzování otázky, zda žalovaný potřebuje právního zástupce v oblasti obrany, vezme soud v úvahu, zda je šetření složité, zda je volba odsuzujícího rozsudku obtížná a zda osobní situace podezřelého je taková, že je zapotřebí právního zástupce v oblasti obrany. Není provedena žádná kontrola příjmu, ale pouze na základě výše uvedených parametrů. Veřejný ochránce práv obdrží od státu náhradu. Pokud je obžalovaný odsouzen za trestný čin, uhradí mu náklady na advokáta. Osoba, která vydělává více než 260 000 SEK ročně, bude obvykle povinna zaplatit náhradu. Osoba, která vydělává méně, by měla obvykle platit pouze část nákladů.

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví pro oběti

V některých případech mají oběti právo na oběti. Právní zástupce oběti obdrží od státu náhradu a je vždy zdarma. Finanční situace oběti nemá žádný vliv na posouzení jmenování právního zástupce pro oběti.

Další podmínky spojené s poskytnutím právní pomoci obětem

V některých případech může soud jmenovat právního zástupce pro oběti na podporu oběti. Asistent oběti může být jmenován pro osobu, která se stala obětí sexuálního trestného činu, útoku, nezákonného zadržování, loupeže nebo jiného trestného činu, který je způsobilý k trestu odnětí svobody pro osobu, která spáchala trestný čin. Jmenování právního zástupce je správné, ale lze to provést až po zahájení předběžného šetření.

Další podmínky spojené s poskytováním právní pomoci obžalovaným

Viz výše pod nadpisem „Finanční limity v oblasti trestního práva“.

Bezplatná soudní řízení v občanskoprávních řízeních

Je-li poskytnuta bezplatná právní pomoc, není žalobce povinen uhradit soudu poplatek za podání. Strany mohou však nést náklady druhé strany na soudní spory, včetně poplatků za podání. Za odvolání proti odvolacímu soudu nebo nejvyššímu soudu se nevybírají žádné poplatky za podání žádosti. Zvláštní poplatek je účtován v případě, že donucovací orgán předá věc okresnímu soudu k dalšímu zpracování. Totéž platí pro věci týkající se zrušení názvů společností nebo ochranných známek, které mohou být předány některými orgány okresnímu soudu.

Ve kterých případech musí poražená strana uhradit náklady vítězné strany?

V občanskoprávních věcech uhradí neúspěšná strana zpravidla náklady úspěšné strany. Náklady na soudní řízení plně pokrývají náklady na přípravu na soudní řízení a právní zastoupení u soudu a náklady spojené s předložením důkazů (včetně svědků a znalců) za předpokladu, že tyto náklady jsou nezbytné pro ochranu zájmů strany. Náhrada je rovněž vyplácena po dobu a úsilí vítězné strany z důvodu soudního řízení.

V případech, kdy hodnota dotčené záležitosti nepřekračuje polovinu základní částky (23 250 SEK), je odpovědnost za náklady omezená a zahrnuje pouze jednu hodinu právního poradenství (1 725 SEK), poplatek za přihlášku, cestu z důvodu soudního jednání, náklady svědků a náklady na překlad.

Odměny znalců

Je relevantní předchozí odpověď týkající se přiznání/náhrady nákladů.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Pokud některý účastník řízení, svědek nebo jiná osoba, která má být vyslechnuta soudem, nerozumí a nemluví švédsky, je tlumočník najat na pomoc soudu. V případě potřeby může soud stanovit překlad dokumentů předložených u soudu nebo z něj odeslaného. Soud hradí poplatky za překlad a tlumočení a strany neodpovídají za žádný z těchto nákladů.

Klíčové dokumenty

Zpráva Švédska o studii o transparentnosti nákladů občanskoprávního řízeníPDF (457 Kb)CS


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 20/03/2020