Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Oikeudenkäyntikulut - Ruotsi

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Tällä sivulla on tietoa kustannuksista Ruotsissa.


Oikeudenkäyntikulut

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Asianajajat

Jos oikeusapua myönnetään tai uhrille nimetään julkinen avustaja tai avustaja, valtio määrittää korvauksen tuntitaksan. Vuonna 2019 korvaus on useimmissa tapauksissa 1 380 Ruotsin kruunua tunnilta ilman arvonlisäveroa (eli 1 725 Ruotsin kruunua tunnilta arvonlisävero mukaan luettuna).

Ruotsin asianajajaliiton hyvän käytännön ohjeet osoittavat, että asianajajan perimät palkkiot ovat kohtuullisia.

Kiinteät kustannukset

Kiinteät oikeudenkäyntikulut riita-asioissa

Riidan osapuolten kiinteät kulut riita-asioissa

Jos hakemus on tehty siviiliasiassa, hakijan on maksettava tuomioistuimelle hakemusmaksu. Hakemusmaksu on tällä hetkellä 2 800 Ruotsin kruunua (noin 300 euroa).

Jos riita-asia voidaan ottaa käsiteltäväksi ja riita-asian arvo ei selvästikään ylitä puolta perusmäärästä, hakemusmaksu on 900 Ruotsin kruunua (noin 100 euroa). Vuoden 2019 perusmäärä on 46 500 Ruotsin kruunua.

Riitaoikeudenkäynnin vaihe, jossa kiinteät kulut maksetaan

Hakemusmaksu maksetaan tuomioistuimelle hakemusta jätettäessä.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut rikosasioissa

Rikosasian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Suurimmassa osassa rikosasioita syytteeseenpano on rikossyytteeseenpano, eikä hakemusmaksua peritä. Jos yksityishenkilö haluaa nostaa syytteen, hakemusmaksu on 2 800 Ruotsin kruunua.

Missä vaiheessa rikosoikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Hakemusmaksu maksetaan tuomioistuimelle hakemuksen esittämishetkellä.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut perustuslakia koskevissa asioissa

Kiinteät kulut asianosaisille perustuslain edellyttämissä menettelyissä

Ruotsissa ei ole erityisiä perustuslaillisia tavoitteita.

Missä vaiheessa perustuslakiasian oikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Ruotsissa ei ole erityisiä perustuslaillisia tavoitteita.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Sopimuspuolten oikeudet ja velvollisuudet

Asianajajan on tehtäviään hoitaessaan hoidettava hänelle osoitetut tehtävät ja noudatettava hyviä toimintatapoja.

Yhdistyksen ohjesääntöjen mukaan Ruotsin asianajajaliiton jäsenen on vahvistettava hinnoitteluperiaatteet ja ilmoitettava asiakkaalle laskutusmenettelyistä, joita hän aikoo soveltaa. Tapaohjeiden mukaan palkkio voidaan veloittaa tehdyn työn perusteella, ennakkomaksuna tai toimeksiannon päätyttyä esitettävällä laskulla. Muiden sellaisten asiamiesten osalta, jotka eivät ole Ruotsin asianajajaliiton jäseniä, ei ole olemassa tällaisia lakisääteisiä velvoitteita.

Kustannuksia koskevat määräykset

Mistä löydän tietoa kulujen määräytymisperusteista Ruotsissa?

Oikeusavusta on tietoa oikeusapuviranomaisen Linkki avautuu uuteen ikkunaan verkkosivuilla ( myös englanniksi). Tietoa oikeudenkäyntimaksuista (myös englanniksi) on Linkki avautuu uuteen ikkunaan Ruotsin tuomioistuinten verkkosivuilla.

Millä kielillä voin saada tietoa kulujen määräytymisperusteista Ruotsissa?

Kullakin verkkosivulla kerrotaan, millä kielillä se on laadittu.

Mistä löytää tietoja sovittelusta?

Tietoa sovittelusta on Linkki avautuu uuteen ikkunaan Ruotsin tuomioistuinten verkkosivuilla.

Mistä löydän lisätietoa kustannuksista?

Verkkosivut, joilla on tietoa kustannuksista

Oikeusavusta on tietoa Linkki avautuu uuteen ikkunaan oikeusapuviranomaisen verkkosivuilla. Tietoa oikeudenkäyntimaksuista on Ruotsin tuomioistuinten verkkosivuilla.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Ruotsin tuomioistuinten tavoitteena on ratkaista suurin osa asioista keskimäärin 7 kuukauden kuluessa käräjäoikeudessa ja 5 kuukauden kuluessa muutoksenhakutuomioistuimessa. Vuonna 2018 useimmat tapaukset kestivät kuitenkin keskimäärin 6,2 kuukautta käräjäoikeuksissa ja 6,3 kuukautta muutoksenhakutuomioistuimissa. Nämä tiedot ovat saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaan Ruotsin tuomioistuinten verkkosivuilla, joilla on saatavilla tuomioistuinten tilinpäätökset.

Tavoitteen mukaan useimmat rikosasiat ratkaistaan käräjäoikeudessa ja muutoksenhakutuomioistuimessa enintään 5 kuukauden kuluessa. Vuonna 2018 useimmat käräjäoikeuden rikosasiat ratkaistiin 4 kuukauden kuluessa.

Mistä löydän tietoa menettelyn keskimääräisistä kokonaiskustannuksista?

Tällaista tietoa ei ole saatavilla.

ARVONLISÄVERO

Kuinka paljon arvonlisäveroa peritään?

Ruotsin tuomioistuinten hakemusmaksuista ei peritä arvonlisäveroa. Yksityisten lakiasiainpalvelujen alv-kanta on 25 %.

Oikeusapu

Sovellettava tuloraja siviiliasioissa

Oikeusavun saamiseksi hakijan tulot voivat olla enintään 260 000 Ruotsin kruunua (SEK) (noin 25 000 euroa). Kantajan tuloja laskettaessa otetaan huomioon taloudellinen tilanne kokonaisuudessaan. Esimerkiksi lasten, varallisuuden ja velkojen elatuskustannukset otetaan huomioon.

Valtioiden rajat ylittävissä tapauksissa oikeusapua voidaan myöntää myös siinä tapauksessa, että hakijan tulot ovat enemmän kuin 260 000 kruunua vuodessa, jos hän ei siitä huolimatta pysty maksamaan oikeudenkäyntikuluja. Oikeusavun myöntämisessä otetaan huomioon elinkustannusten ero Ruotsissa ja siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa hakija asuu.

Vastaajiin sovellettavat tulorajat rikosasioissa

Joissakin tapauksissa vastaajalla on oikeus käyttää julkista puolustusasianajajaa. Henkilöllä, joka on pidätetty tai vangittu tai jonka epäillään syyllistyneen rikokseen, josta voidaan määrätä vähintään kuuden kuukauden vankeusrangaistus, on aina oikeus julkiseen puolustusasianajajaan. Kaikissa muissa tapauksissa on määritettävä, tarvitaanko julkista puolustusasianajajaa. Arvioidessaan, onko vastaajalla tarve käyttää julkista puolustusasianajajaa, tuomioistuimen on otettava huomioon, onko tutkinta monimutkainen, onko tuomion antaminen vaikeaa ja ovatko epäillyn henkilökohtaiset olosuhteet sellaiset, että tarvitaan julkista puolustusavustajaa. Tulotestiä ei tehdä, vaan ainoastaan edellä mainittujen parametrien perusteella. Julkinen puolustaja saa valtiolta korvauksen. Jos syytetty tuomitaan rikoksesta, hänen on korvattava valtiolle asianajajan kulut. Korvauksen maksaa yleensä henkilö, joka ansaitsee yli 260 000 Ruotsin kruunua vuodessa. Vähemmän ansaitsevan henkilön olisi tavallisesti maksettava vain osa kustannuksista.

Rikoksen uhreja koskevat tulorajat rikosasioissa

Joissakin tapauksissa uhrilla on oikeus uhrin avustajaan. Uhrin asianajaja saa korvauksen valtiolta ja on aina uhrille maksuton. Uhrin taloudellinen tilanne ei vaikuta uhrin avustajan nimeämisen arviointiin.

Muita uhreille myönnettävän oikeusavun ehtoja

Joissakin tapauksissa tuomioistuin voi nimetä uhrin avuksi avustajan. Uhrin avustaja voidaan nimittää henkilöön, joka on joutunut seksuaalirikoksen, pahoinpitelyn, laittoman vangitsemisen, ryöstön tai muun rikoksen uhriksi. On oikeus nimetä avustaja, mutta tämä voidaan tehdä vasta, kun alustava tutkinta on aloitettu.

Muita ehtoja oikeusavun myöntämiseksi vastaajalle

Ks. edellä otsikon ”Tulorajat rikosoikeuden alalla” alla.

Maksuttomat oikeudenkäynnit riita-asioissa

Jos oikeusapua myönnetään, kantajan ei tarvitse maksaa tuomioistuimelle hakemusmaksua. Asianosaiset saattavat kuitenkin joutua korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut, myös hakemusmaksut. Muutoksenhausta muutoksenhakutuomioistuimeen tai korkeimpaan oikeuteen ei peritä hakemusmaksua. Jos ulosottoviranomainen siirtää asian käräjäoikeuteen jatkokäsittelyä varten, peritään erityinen maksu. Sama pätee tapauksiin, jotka koskevat toiminimen tai tavaramerkin peruuttamista ja jotka tietyt viranomaiset voivat luovuttaa piirituomioistuimelle.

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Siviilioikeudellisissa asioissa hävinnyt asianosainen vastaa yleensä voittaneen asianosaisen oikeudenkäyntikuluista. Oikeudenkäyntikuluja koskeva korvaus kattaa kaikki kulut, jotka aiheutuvat oikeudenkäyntiin valmistautumisesta, oikeudellisen edustajan käytöstä tuomioistuimessa ja todisteiden esittämisestä (todistajien ja asiantuntijoiden kulut mukaan luettuina), kunhan kulut ovat kohtuulliset asianosaisen etujen puolustamiseen nähden. Voittaneelle osapuolelle maksetaan lisäksi korvausta oikeudenkäynnistä aiheutuneesta vaivasta ja ajan menetyksestä.

Tapauksissa, joissa kyseessä olevan asian arvo ei ylitä puolta hinnan perusmäärästä (23 250 SEK), korvausvastuu on rajoitettu ja sisältää vain yhden tunnin pituisen oikeudellisen neuvonnan (1 725 SEK), hakemusmaksun, oikeuden istuntoon liittyvät matkat, todistajien kulut ja käännöskulut.

Asiantuntijoiden palkkiot

Ks. edellinen vastaus, jossa käsitellään kulujen korvaamista.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Jos joku asianosainen, todistaja tai muu henkilö, jota tuomioistuimen on kuultava, ei osaa ruotsia, palkataan tulkki avustamaan tuomioistuinta. Tarvittaessa tuomioistuin voi käännättää sekä sille toimitettuja että itse laatimiaan asiakirjoja. Tuomioistuin maksaa tulkkaus- ja käännöspalkkiot; ne eivät kuulu asianosaisten vastuulle.

Keskeisiä asiakirjoja

Ruotsin kertomus tutkimuksesta siviilioikeudellisten menettelyjen kustannusten avoimuudestaPDF (457 Kb)FI


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 20/03/2020