Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Zde naleznete všechny informace týkající se poplatků, možných způsobů placení, kroků po zaplacení atd., pokud jde o řízení o evropském platebním rozkazu v jednotlivých členských státech.


Chystáte se využít řízení o evropském platebním rozkazu? Pokud ano, informujte se o soudních poplatcích, které je třeba uhradit. Veškeré informace týkající se poplatků, možných způsobů úhrady, postupů po uhrazení poplatků atd. naleznete po kliknutí na jednu z vlaječek uvedených na pravé straně.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 18/01/2019

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Česká republika


Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Soudní poplatky upravuje zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. V příloze zákona je sazebník poplatků. Poplatky jsou příjmem státního rozpočtu.

Poplatky se platí na účet zřízený u České národní banky pro příslušný soud. Poplatky, které nejsou vyšší než 5 000 Kč, lze také platit kolkovými známkami.

Které poplatky je třeba uhradit?

V řízení o evropském platebním rozkazu je třeba uhradit soudní poplatky dle obecné úpravy. Uplatní se zde stejná pravidla jako pro jiná občanská soudní řízení.

V jaké výši?

Sazby poplatků za řízení jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem u poplatku, jehož základ je vyjádřen peněžní částkou. Procentní poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku. Jednotlivé sazby jsou stanoveny v sazebníku, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Z hlediska řízení o evropském platebním rozkazu je relevantní základní pravidlo založené na kritériu peněžitého plnění.Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění, je poplatek stanoven následovně:

 • Do částky 20 000 Kč činí poplatek pevnou částku 1000 Kč.
 • V částce, která je vyšší než 20 000 Kč a nepřesahuje 40 000 000 Kč, činí poplatek 5 % z této částky.
 • V částce, která je vyšší než 40 000 000 Kč, činí poplatek 2 000 000 Kč a 1 % z částky přesahující 40 000 000 Kč; částka nad 250 000 000 Kč se nezapočítává.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Poplatková povinnost vzniká podáním žaloby a v řízení o opravných prostředcích pak podáním opravného prostředku, dále pak uložení poplatkové povinnosti soudem či jinou institucí. Poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti.

Nebyl-li poplatek zaplacen hned při podání žaloby či opravného prostředku, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví (s výjimkou některých specifických situací stanovených v zákoně). K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Poplatky se hradí bankovním převodem na účet příslušného soudu. Bankovní spojení lze nalézt na internetových stránkách jednotlivých soudů, které jsou dostupné z internetového portálu Odkaz se otevře v novém okně.https://www.justice.cz/. Poplatky do výše 5 000 Kč lze také platit kolkovými známkami.

Ve věcech poplatků za řízení rozhoduje soud, který je věcně a místně příslušný k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni. Ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem a dovolacím soudem rozhoduje soud, který rozhodl o věci v prvním stupni, není-li dále stanoveno jinak.

Vznikne-li poplatníku povinnost zaplatit poplatek v souvislosti s odvolacím nebo dovolacím rozhodnutím o věci samé nebo v souvislosti s odvolacím nebo dovolacím rozhodnutím, jímž se řízení končí, rozhoduje ve věcech soudních poplatků soud prvního stupně, nerozhodl-li o nich odvolací nebo dovolací soud.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Zasláním peněz na bankovní účet příslušného soudu nebo dodáním kolkových známek příslušnému soudu jsou povinnosti poplatníka, pokud jde o zaplacení soudních poplatků, splněny. Žádné další doklady předkládat soudu není povinen.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 02/09/2019

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Španělsko


Úvod

Jaké poplatky se uplatňují?

Kolik budu muset zaplatit?

Co se stane, nezaplatím-li soudní poplatky včas?

Jakým způsobem mohu provést platbu?

Jaký je další krok po provedení platby?

Úvod

Soudní poplatky v občanskoprávních věcech, které se vztahují na řízení o evropském platebním rozkazu, jsou státní povahy a jejich platba se provádí na začátku řízení zahájeného na návrh účastníkem řízení. Tyto poplatky upravuje Odkaz se otevře v novém okně.zákon č. 10/2012 ze dne 20. listopadu 2012, který stanovuje některé poplatky za úkony prováděné soudy a Národním toxikologickým a forenzním ústavem (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) (ve znění Odkaz se otevře v novém okně.královského dekretu 3/2013 s platností zákona ze dne 22. února 2013), jakož i Odkaz se otevře v novém okně.výnos HAP/2662/2012 ze dne 13. prosince 2012 (ve znění Odkaz se otevře v novém okně.výnosu HAP/490/2013 ze dne 27. března 2013).

A v neposlední řadě jsou poplatky upraveny také Odkaz se otevře v novém okně.královským dekretem 1/2015 ze dne 27. února 2015 o mechanismech druhé šance, snížení finanční zátěže a dalších opatřeních sociálního charakteru (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), kterým byl podruhé pozměněn výše uvedený zákon č. 10/2012.

Odkaz se otevře v novém okně.Platba poplatků musí být provedena prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.Daňové agentury (Agencia Tributaria) , Odkaz se otevře v novém okně.pomocí stáhnutelného formuláře, který musí být vyplněn následovně (Odkaz se otevře v novém okně.klikněte zde) nebo prostřednictvím žádosti, kterou lze daný formulář po vyplnění údajů vygenerovat (Odkaz se otevře v novém okně.klikněte zde) a která umožňuje Odkaz se otevře v novém okně.online platbu (v současnosti je tato varianta možná pouze pro velké podniky).

Platba musí být provedena v okamžiku předložení formuláře A. Poplatek může zaplatit procesní zástupce (procurador) nebo advokát (abogado) jménem a na účet poplatníka, zejména pokud poplatník nemá bydliště ve Španělsku. Poplatník, který si sám vypočítá poplatek (tzv. autoliquidación), nemusí mít pro tyto účely daňové identifikační číslo. Procesnímu zástupci ani advokátu nevzniká v souvislosti s touto platbou daňová povinnost.

Jaké poplatky se uplatňují?

V řízení o evropském platebním rozkazu musí platbu poplatků provést osoba, jež iniciuje soudní úkon, který je zpoplatněn. Jedná se o osobu, která podává žalobu nebo protižalobu prostřednictvím formuláře A, a to pouze v případě, že se v těchto řízeních uvedená žaloba zakládá na písemnosti, jež má povahu mimosoudního exekučního titulu podle Odkaz se otevře v novém okně.článku 517 zákona 1/2000 ze dne 7. ledna, občanského soudního řádu, a že přesahuje částku 2 000 EUR. Jedná-li se o soudní exekuční titul, je daná osoba od platby osvobozena. Tato povinnost se nevztahuje na fyzické a právnické osoby, které mají nárok na bezplatnou právní pomoc a prokáží, že podle platných právních předpisů splňují podmínky pro její poskytnutí.

Kolik budu muset zaplatit?

V řízení o evropském platebním rozkazu musí být zaplacena jednorázová částka ve výši 100 EUR, jakož i variabilní částka, která závisí na vymáhané částce a která se vypočítá tak, že se na základ pro výpočet poplatku uplatní příslušná sazba poplatku podle tabulky níže:

Základ pro výpočet poplatku

Poplatník

Sazba poplatku

Maximální variabilní sazba

Od 0 EUR do 1 000 000 EUR

Právnická osoba

0,50 %


Od 1 000 000 EUR

Právnická osoba

0,25 %

10 000 EUR

Základ pro výpočet poplatku je totožný s poplatky v soudním řízení. Pokud jde o řízení o evropském platebním rozkazu, částka soudního řízení odpovídá částce hlavního žalobního nároku, navýšeného o úroky a smluvní pokuty.

Pokud jde řízení o evropském platebním rozkazu se základem pro výpočet poplatku ve výši 9 000 EUR, poplatek by v případě právnické osoby činil 100 EUR + 9 000 EUR * 0,50 % = 145 EUR.

Co se stane, nezaplatím-li soudní poplatky včas?

Pokud nebude předložen doklad o uhrazení poplatků, soudní vykonavatel (Letrado de la Administración de Justicia) vyzve poplatníka k předložení uvedeného dokladu a v úkonu nebude pokračovat, dokud nedojde k nápravě. Nepředložení dokumentu dokládajícího samovyměření (autoliquidación) nebrání uplatnění lhůt stanovených procesním právem, takže v případě, že po výzvě soudního vykonavatele zůstává poplatek nadále neuhrazen, povede tato skutečnost k prekluzi procesního úkonu a následně se bude v řízení pokračovat či bude případně ukončeno.

Jakým způsobem mohu provést platbu?

Poplatek musí být zaplacen prostřednictvím postupu samovyměření, který předchází učinění procesního úkonu příslušnou stranou. Tento poplatek bude zaplacen prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.úředního vzoru 696 pro samovyměření poplatku za výkon soudní moci, který musí být vyplněn následovně (Odkaz se otevře v novém okně.klikněte zde), nebo prostřednictvím žádosti, kterou se daný formulář po vyplnění údajů vygeneruje (Odkaz se otevře v novém okně.klikněte zde). Platbu lze provést osobně jakémukoli Odkaz se otevře v novém okně.spolupracujícímu finančnímu subjektu, přičemž formulář existuje ve Odkaz se otevře v novém okně.španělštině a v Odkaz se otevře v novém okně.angličtině.

V současné době mohou online platbu provádět pouze velké podniky, a sice bankovním převodem, kreditní kartou či vrubopisem z bankovního účtu atd., neboť právní předpisy týkající se poplatků byly nedávno změněny a technická řešení prozatím nebyla provedena.

Soudní poplatky tvoří součást bezplatné právní pomoci, která je upravena v Odkaz se otevře v novém okně.zákoně 1/1996 ze dne 10. ledna o bezplatné právní pomoci (jedná-li se konkrétně o tuto oblast, viz zejména články 1 až 8 a 46 až 51).

Související informace najdete na těchto internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justiciagratuita.es/, na nichž můžete požadovat uznání nároku na bezplatnou právní pomoc tak, že vyberete advokátní komoru v sídle soudu, jenž soudní řízení povede.

Jaký je další krok po provedení platby?

K formuláři A se přiloží doklad o zaplacení poplatku, který musí být řádně potvrzen a musí být v souladu s úředním vzorem (obdržený v papírové nebo elektronické podobě).

Elektronické zasílání formulářů evropského platebního rozkazu Španělsko v současné neumožňuje, takže doklad o zaplacení (obdržený v papírové nebo elektronické podobě) je nutno odevzdat na papíře nebo jej vytisknout a přiložit k němu ostatní požadovanou dokumentaci.

Jakmile bude možné předložit dokumenty online cestou, využití této funkce umožní 10 % snížení poplatku. Zákon stanoví zpětné vrácení 60 % výše poplatků v případě úplného smíru či uznání nároku, jež by spor ukončily.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/09/2019

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Chorvatsko

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: chorvatština


Úvod

Jaké poplatky existují?

Kolik budu platit?

Co se stane, když soudní poplatky nezaplatím včas?

Jak mohu uhradit soudní poplatky?

Co mám učinit po zaplacení?

Úvod

Soudní poplatky jsou v Chorvatské republice stanoveny zákonem o soudních poplatcích, Úřední věstník (NN) 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 a 157/2013, jehož součástí je sazebník soudních poplatků.

Podle článku 6 zákona o soudních poplatcích se poplatky stanovené sazebníkem soudních poplatků platí v podobě kolků emitovaných Chorvatskou republikou. Pokud je však plátce povinen uhradit částku přesahující 100 kun, pak se platí v hotovosti.

Jaké poplatky existují?

Soudní poplatky se platí ve všech občanskoprávních soudních řízeních. Nicméně na základě článku 16 zákona o soudních poplatcích jsou od platby osvobozeni:

 1. Chorvatská republika a vládní orgány;
 2. osoby a subjekty vykonávající veřejnou moc při výkonu pravomoci;
 3. pracovníci a zaměstnanci v pracovněprávních sporech a úředníci ve správních sporech v souvislosti s výkonem svých práv státních zaměstnanců;
 4. pracovníci ve správních sporech vyplývajících z předběžné dohody v konkurzním řízení;
 5. invalidé vlastenecké války za nezávislost Chorvatska, a to na základě příslušných dokumentů, které prokazují jejich status;
 6. manželé, děti a rodiče vojáků, kteří byli zabiti, nezvěstní nebo zadržení v občanské válce, a to na základě příslušných dokumentů, které prokazují jejich status;
 7. manželé, děti a rodiče padlých, nezvěstných nebo zadržených v občanské válce, a to na základě příslušných dokumentů, které prokazují jejich status;
 8. uprchlíci, vysídlené osoby a navrátilci, a to na základě příslušných dokumentů, které prokazují jejich status;
 9. příjemci sociálních dávek, kteří pobírají příspěvek na živobytí;
 10. humanitární organizace a organizace zabývající se ochranou osob se zdravotním postižením a rodin padlých, nezvěstných a zadržených osob při provádění humanitární činnosti;
 11. děti jako účastníci řízení o výživné nebo v řízení o nárocích na základě tohoto práva;
 12. žalobci v soudních sporech o uznávání mateřství a otcovství a o náklady vzniklé těhotenstvím a porodem mimo manželství;
 13. strany žádající obnovení svéprávnosti;
 14. nezletilé osoby žádající o povolení k nabytí svéprávnosti, protože se stali rodiči;
 15. účastníci řízení týkajícího se svěření dítěte do péče a výkonu rozhodnutí o udržování styku a vztahů s dítětem;
 16. žalobci ve sporech týkajících se práv vyplývajících z povinného důchodového a základního zdravotního pojištění, práv nezaměstnaných osob na základě předpisů o zaměstnanosti a práv v oblasti sociální péče;
 17. žalobci, respektive navrhovatelé v rámci řízení o ochraně ústavně zaručených lidských práv a svobod proti konečným individuálním aktům, respektive o ochranu z důvodu protiprávních činů, a
 18. žalobci ve sporech o náhradu škody za znečišťování životního prostředí;
 19. odbory a odborové svazy vyšší úrovně v občanskoprávním řízení o doplňkový soudní souhlas v kolektivních pracovních sporech a zástupci odborů v občanskoprávním řízení při výkonu pravomocí rady zaměstnanců.

Cizí země je osvobozena od placení poplatků, pokud tak stanoví mezinárodní dohoda, nebo podle zásady reciprocity.

V případě pochybností o existenci podmínek uvedených v druhém odstavci tohoto článku požádá soud o vysvětlení ministerstvo spravedlnosti.

Ustanovení bodu 10 prvního odstavce tohoto článku se použije na ty humanitární organizace, jež určí ministr zodpovědný za sociální péči.

Ustanovení prvního odstavce tohoto článku se nevztahuje na orgány obcí a měst, s výjimkou případů, kdy je na ně v souladu se zvláštním zákonem přenesen výkon veřejné moci.

V rámci řízení o evropském platebním rozkazu (EPR) se platí následující poplatky:

 • za návrh EPR – platí žalobce
 • za rozhodnutí o EPR – platí žalobce
 • za odpor proti EPR – platí žalovaný

přejde-li řízení do soudního sporu

 • za rozhodnutí – platí žalobce
 • za odvolání – platí navrhovatel
 • za odpověď na odvolání – platí osoba, která poskytuje odpověď (na odvolání není povinné reagovat)
 • mimořádný opravný prostředek – přezkum rozhodnutí soudu druhého stupně je povolen, jestliže hodnota předmětu sporu přesahuje částku 200 000 kun
 • za přezkum – soudní poplatky hradí žadatel o přezkum a osoba, která na přezkum poskytla odpověď (odpověď je nepovinná).

Kolik budu platit?

II. Za návrh EPR, rozhodnutí o EPR, odpověď na odvolání a přezkum se platí polovina soudních poplatků uvedených v bodě I.

III. Za odvolání proti rozhodnutí a přezkum se platí dvojnásobek soudních poplatků uvedených v bodě I.

IV. Pokud je v průběhu soudního řízení dosaženo soudního smíru, soudní poplatky se neplatí.

Co se stane, když soudní poplatky nezaplatím včas?

Soudní poplatky budou vymáhány, a nebudou-li okamžitě uhrazeny, pak bude účtováno penále ve výši 100 kun.

Podle článku 39 zákona o soudních poplatcích soud nejprve upozorní danou stranu na povinnost uhradit poplatek ve lhůtě 3 dnů, a pokud tato strana po upozornění tuto povinnost nesplní, vydá soud rozhodnutí o poplatcích, přičemž připočte penále ve výši 100 kun.

Jak mohu uhradit soudní poplatky?

Soudní poplatky přesahující 100 kun se hradí na účet státního rozpočtu Chorvatské republiky prostřednictvím jakékoliv banky nebo pošty.

Při hrazení soudních poplatků ze zahraničí se uvádějí tyto informace:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

Číslo účtu (CC):1001005-1863000160

Konstantní symbol:HR64

Variabilní symbol: 5045-20735-OIB (respektive jiné identifikační číslo plátce)

Příjemce: Ministarstvo financija RH, za Trgovački sud u Zagrebu

V poznámce k platbě se uvedou poplatky v souvislosti s ________ (číslo soudního spisu, resp. popis platby, např. soudní poplatky za návrh na vydání evropského platebního rozkazu).

Co mám učinit po zaplacení?

Po zaplacení je třeba soudu zaslat doklad o zaplacení poplatku, a to na adresu soudu, který vede soudní řízení, za něž se poplatek hradí, s uvedením čísla projednávané věci (je-li již známo). Pokud se teprve podává návrh na vydání evropského platebního rozkazu, pak je třeba k samotné žádosti přiložit potvrzení banky o provedení platby.

Strany doručují soudům písemné dokumenty řádně poštou (doporučenou nebo obyčejnou zásilkou).

I. Soudní poplatky v případě nároku, protinároku, rozsudku a odporu proti platebnímu rozkazu se platí podle hodnoty předmětu sporu (počítá se pouze hodnota hlavního nároku bez úroků a nákladů), a to následujícím způsobem:

více než

do (částky v kunách)

částka v kunách

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Je-li hodnota předmětu sporu vyšší než 15 000 kun, činí odpovídající poplatek 500 kun plus 1 % z rozdílu nad 15 000 kun, nejvýše však 5 000 kun.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 08/12/2015

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Severní Irsko


V tuto chvíli nejsou účtovány žádné poplatky.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/09/2019