Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Agter De at benytte Dem af den europæiske betalingspåkravsprocedure? Hvis det er tilfældet, skal De være opmærksom på, at der eventuelt skal betales en retsafgift. De kan få yderligere oplysninger om retsafgifter, betalingsmåder og muligheder for efterfølgende tilbagebetaling mv. ved at vælge et af flagene til højre.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 18/01/2019

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure - Spanien


Indledning

Hvilke gebyrer finder anvendelse?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsgebyrerne til tiden?

Hvordan betaler jeg?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Indledning

Retsgebyret i civile sager, der omfatter den europæiske betalingspåkravsprocedure, er en statsskat, som på begæring af en af parterne betales, når sagen indledes. Gebyret reguleres ved Link åbner i nyt vinduelov nr. 10/2012 af 20. november 2012 om regulering af visse afgifter på området for retsplejeloven og det nationale institut for toksikologi og retsmedicin, som ændret ved Link åbner i nyt vinduekongeligt lovdekret nr. 3/2013 af 22. februar 2013, og Link åbner i nyt vinduedekret HAP/2662/2012 af 13. december 2012, som ændret ved Link åbner i nyt vinduedekret HAP/490/2013 af 27. marts 2013).

Det reguleres også ved Link åbner i nyt vinduekongeligt lovdekret nr. 1/2015 af 27. februar 2015 om mekanismer, der giver en ny chance, nedbringelse af den finansielle byrde og andre socialsikringsforanstaltninger, der yderligere ændrede ovennævnte lov nr. 10/2012.

Link åbner i nyt vindueGebyret betales gennem Link åbner i nyt vindueskattevæsenet Link åbner i nyt vindueved at downloade en formular, der udfyldes som følger (Link åbner i nyt vindueklik her), eller ved hjælp af en ansøgning, der genereres, når oplysningerne er indtastet (Link åbner i nyt vindueklik her), og som gør det muligt Link åbner i nyt vindueat betale online (kun store virksomheder kan i øjeblikket benytte sig af denne mulighed).

Betaling foretages ved at indsende ansøgningsformular A. Betalingen kan foretages af en retlig repræsentant eller advokat i den skattepligtige persons navn og på dennes vegne, navnlig hvis sidstnævnte ikke er hjemmehørende i Spanien. En ikkehjemmehørende person behøver ikke at få et skattenummer forud for selvevalueringen. Den retlige repræsentant eller advokaten er ikke underlagt skattepligt for denne betaling.

Hvilke gebyrer finder anvendelse?

I den europæiske betalingspåkravsprocedure påhviler ansvaret for betaling af gebyret den person, der indleder den retslige aktivitet, som resulterer i den gebyrudløsende begivenhed, dvs. den person, der fremsætter et krav eller modkrav via formular A, hvis kravet er baseret på et dokument, der udgør et udenretsligt eksigibelt instrument i medfør af Link åbner i nyt vindueartikel 517 i lov nr. 1/2000 af 7. januar 2000 om civilproces, og hvis det overstiger 2 000 EUR. Hvis det er et eksigibelt procedureinstrument, er det fritaget for betaling. Ligeledes gælder det, at alle fysiske og juridiske personer, der er berettiget til retshjælp, er fritaget, så længe de kan godtgøre, at de opfylder de betingelser for retshjælp, der er fastsat i den gældende lovgivning.

Hvor meget skal jeg betale?

I den europæiske betalingspåkravsprocedure skal der foruden et fast beløb på 100 EUR betales et variabelt beløb, der afhænger af det ansøgte beløb, og som findes ved at anvende den gældende sats på skattegrundlaget i henhold til følgende tabel:

Skattegrundlag

Skattepligtig person

Skattesats

Maks. variabelt beløb

Fra 0 EUR til 1 000 000 EUR

Juridisk person

0,50 %


Fra 1 000 000 EUR

Juridisk person

0,25 %

10 000 EUR

Skattegrundlaget er beløbet for den retslige procedure. For den europæiske betalingspåkravsprocedure er beløbet for den retslige procedure lig beløbet for hovedkravet plus renter og konventionalbod.

For en europæisk betalingspåkravsprocedure på 9 000 EUR, der vedrører en juridisk person, er beløbet 100 EUR + 9 000 EUR x 0,50 % = 145 EUR.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsgebyrerne til tiden?

Hvis der ikke fra starten foreligger bevis for betaling af gebyret, vil rettens advokat anmode skatteyderen om at fremlægge et sådant bevis og vil først behandle ansøgningsformularen, når beviset er modtaget. De frister, der er fastsat i retsplejen, finder anvendelse, selv om der ikke fremlægges bevis for betaling, så hvis gebyret forbliver ubetalt efter advokatens anmodning, vil procedureakten ikke kunne fortsætte, og sagen fortsættes eller afsluttes, alt efter hvad der er relevant.

Hvordan betaler jeg?

Gebyret skal betales som led i selvevalueringsproceduren, inden procedureakten indsendes af den relevante part. Gebyret betales ved hjælp af Link åbner i nyt vindueden officielle formular 696 til selvevaluering af gebyret for udøvelse af retlige beføjelser, der udfyldes som følger (Link åbner i nyt vindueklik her), eller ved hjælp af en ansøgning, der genereres, når oplysningerne er indtastet (Link åbner i nyt vindueklik her). Betaling kan foretages personligt hos et af Link åbner i nyt vindueinkassobureauerne. Formularen er tilgængelig på Link åbner i nyt vinduespansk og Link åbner i nyt vindueengelsk.

Onlinebetaling er i øjeblikket kun tilgængelig for store virksomheder (via bankoverførsel, kreditkort, debitering fra bankkonto osv.), da reglerne om gebyrer blev ændret for nylig, og en teknisk løsning endnu ikke er på plads.

Retsgebyrer er inkluderet i retshjælp, der er reguleret i Link åbner i nyt vinduelov nr. 1/1996 af 10. januar 1996 om retshjælp, særlig artikel 1-8 og 46-51.

De relevante oplysninger findes på Link åbner i nyt vinduehttp://www.justiciagratuita.es/, hvor der også kan ansøges om retshjælp. Vælg det advokatforbund, der befinder sig samme sted som den domstol, der har fået til opgave at behandle sagen.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Formular A skal ledsages af behørigt påtegnet bevis for betaling af gebyret i henhold til den officielle formular (i papirformat eller elektronisk).

I Spanien er det endnu ikke muligt at sende formularer til europæiske betalingspåkrav elektronisk. Beviset for betaling sendes i papirformat (uanset om det er modtaget på papir eller elektronisk) sammen med anden nødvendig dokumentation.

Når der bliver mulighed for elektronisk indsendelse, vil gebyret blive reduceret med 10 %, hvis muligheden benyttes. Loven gør det muligt at få godtgjort 60 % af gebyret, hvis parterne når til enighed, eller hvis kravet accepteres, således at tvisten bilægges.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 12/09/2019

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure - Kroatien

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: kroatisk er allerede oversat.


Indledning

Hvilke gebyrer findes der?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsgebyrerne til tiden?

Hvordan kan jeg betale retsgebyrer?

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Indledning

Retsgebyrer i Kroatien er underlagt loven om retsgebyrer (Narodne novine (NN; det kroatiske lovtidende) nr. 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 og 157/2013), som indeholder en liste over satserne for retsgebyrer.

I henhold til artikel 6 i loven om retsgebyrer skal lovpligtige gebyrer, der indgår i listen over satserne for retsgebyrer, betales i form af stempelmærker udstedet af Kroatien. Det er kun muligt at betale kontant, såfremt en skatteyder pålægges at betale gebyrer på over 100 HRK.

Hvilke gebyrer findes der?

Der betales retsgebyrer i forbindelse med alle civile retssager i henhold til artikel 16 i loven om retsgebyrer. Følgende er undtaget:

 1. Republikken Kroatien og offentlige organer
 2. personer og organer, der udøver offentlig myndighed, når de udøver deres beføjelser
 3. arbejdstagere og arbejdsgivere i arbejdskonflikter og tjenestemænd i administrative konflikter i forbindelse med udøvelsen af deres rettigheder, der hidrører fra officielle forbindelser
 4. arbejdstagere i administrative konflikter som følge af forlig inden konkurs
 5. personer, der blev invalide i den kroatiske uafhængighedskrig, på baggrund af den nødvendige dokumentation for deres status
 6. ægtefæller til, børn af og forældre til soldater, som blev dræbt, forsvandt eller blev frihedsberøvet i den kroatiske uafhængighedskrig, på baggrund af den nødvendige dokumentation for deres status
 7. ægtefæller til, børn af og forældre til personer, som blev dræbt, forsvandt eller blev frihedsberøvet i den kroatiske uafhængighedskrig, på baggrund af den nødvendige dokumentation for deres status
 8. flygtninge, fordrevne personer og hjemvendende personer, på baggrund af den nødvendige dokumentation for deres status
 9. modtagere af sociale ydelser, som modtager dagpenge
 10. humanitære organisationer og organisationer, der beskæftiger sig med beskyttelse af handicappede, og pårørende til personer, der er blevet dræbt, er forsvundet eller er blevet frihedsberøvet i forbindelse med humanitært arbejde
 11. børn, der er parter i sager om forsørgelse eller i sager om krav vedrørende denne ret
 12. sagsøgere i søgsmål vedrørende anerkendelse af moderskab og faderskab samt for påløbne omkostninger i forbindelse med graviditet og børn født uden for ægteskab
 13. parter, der ønsker at få genoprettet deres retlige handleevne
 14. mindreårige, der søger tilladelse til at få retlig handleevne, fordi de er blevet forældre
 15. parter i sager vedrørende overdragelse af forældremyndigheden over et barn samt i forbindelse med håndhævelsen af en afgørelse om ret til samvær med barnet
 16. sagsøgere i tvister om rettigheder fra obligatoriske pensionsordninger og almene sundhedsforsikringer, om arbejdsløses rettigheder i henhold til arbejdsmarkedslovgivningen og sociale rettigheder
 17. sagsøgere, dvs. ansøgere i sager om beskyttelse af forfatningssikrede menneskerettigheder og friheder mod endelige individuelle retsakter, eller om beskyttelse mod ulovlige handlinger
 18. sagsøgere i tvister om erstatning for miljøforurening
 19. fagforeninger og faglige sammenslutninger i civile sager om juridisk godkendelse af vikarer samt i kollektive arbejdskonflikter og tillidsrepræsentanter i civile sager om udøvelsen af medarbejderudvalgets beføjelser.

Fremmede stater er fritaget for at betale gebyrer, hvis dette er bestemt ved en international traktat, eller under forudsætning af gensidighed.

Såfremt der opstår tvivl, for så vidt angår de betingelser, der er nævnt i stk. 2 i denne artikel, anmoder retten justitsministeriet om en udredning.

Bestemmelserne i stk. 1, nr. 10, i denne artikel gør sig gældende for de humanitære organisationer, der er blevet udpeget af den minister, der er ansvarlig for det sociale område.

Bestemmelserne i stk. 1 i denne artikel gør sig ikke gældende for organer i kommuner eller byer, medmindre udøvelsen af offentlig myndighed er blevet overført hertil i overensstemmelse med en særlov.

I procedurer vedrørende europæiske betalingspåbud betales følgende gebyrer:

 • ved anmodning om et europæisk betalingspåbud – sagsøgeren betaler
 • ved afgørelse om et europæisk betalingspåbud – sagsøgeren betaler
 • ved klage over et europæisk betalingspåbud – sagsøgte betaler

hvis proceduren ender med en retssag

 • ved en dom – sagsøger betaler
 • ved en appel – appellanten betaler
 • ved et svarskrift til en appel – den person, der indgiver svarskriftet, betaler (det er frivilligt at indgive svarskrift)
 • ekstraordinære retsmidler – det er muligt at genoptage en sag, der er blevet afgjort i anden instans, hvis det omstridte beløb er større end 200 000 HRK.
 • retsgebyrerne betales af den part, der begærer sagen genoptaget, og den person, der indgiver svarskrift til begæringen om genoptagelse (det er frivilligt at indgive svarskrift)

Hvor meget skal jeg betale?

II. Ved anmodning om et europæisk betalingspåbud, afgørelser om et europæisk betalingspåbud og svarskrift til en appel eller genoptagelse betales halvdelen af de i punkt I nævnte gebyrer.

III. Ved appel af en dom eller genoptagelse betales det dobbelte af de i punkt I nævnte gebyrer.

IV. Hvis der indgås et retsforlig under retssagen, betales ingen retsgebyrer.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsgebyrerne til tiden?

Retsgebyrerne opkræves ved tvangsinddrivelse, og betales de ikke med det samme, opkræves et ekstra gebyr på 100 HRK.

I henhold til artikel 39 i loven om retsgebyrer skal retten først meddele den betalingspligtige part om, at gebyret skal betales inden for tre dage. Hvis parten ikke overholder denne frist, vedtager retten en beslutning vedrørende gebyret, som indebærer betaling af et ekstra gebyr på 100 HRK.

Hvordan kan jeg betale retsgebyrer?

Retsgebyrer, der overstiger 100 HRK, skal betales til statsbudgettet i en bank eller på et postkontor, hvor beløbet indsættes på kontoen for Kroatiens statsbudget.

For at betale retsgebyrer fra udlandet anvendes følgende oplysninger:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Konto nr.:1001005-1863000160

Model: HR64

Reference: 5045-20735-personligt identifikationsnummer (eller et andet identifikationsnummer for indbetaleren)

Modtager: Kroatiens finansministerium på vegne af Zagrebs handelsret

Betalingsbeskrivelsen skal indeholde gebyret for sag ________ (sagens nummer samt en beskrivelse af betalingen, f.eks. retsgebyret for en anmodning om udstedelse af et europæisk betalingspåbud).

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Når betalingen er gennemført, sendes en kvittering for betalingen til den domstol, der behandler den sag, gebyret vedrører, sammen med en reference til nummeret på den pågældende sag (hvis sagsnummeret er kendt). Hvis en ansøgning om udstedelse af et europæisk betalingspåbud indsendes, skal denne være ledsaget af en kvittering for bankoverførslen.

Parterne skal jævnligt indsende dokumenter til retten pr. brev (anbefalet eller med almindelig pakkepost).

I. Ved krav, modkrav, domme og indsigelser mod at betale betales der et retsgebyr, der står rimeligt i forhold til det omtvistede beløb (beregnes udelukkende på baggrund af beløbet i hovedsagen uden renter og omkostninger), som følger:

over

op til HRK

HRK

0

3 000

100

3 000

6 000

200

6 000

9 000

300

9 000

12 000

400

12 000

15 000

500

Ved beløb på over 15 000 HRK betales et gebyr på 500 HRK samt 1 % af differencen fra 15 000 HRK, dog maksimalt 5 000 HRK.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 08/12/2015

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure - Nordirland


Der er i øjeblikket ingen gebyrer.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/09/2019