Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Vind alle informatie over kosten, beschikbare betaalmiddelen, acties na betaling enz. in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure in elke lidstaat.


Bent u voornemens gebruik te maken van de Europese betalingsbevelprocedure? Zo ja, gelieve dan nota te nemen van de toepasselijke gerechtskosten. U vindt alle informatie over kosten, beschikbare betaalmiddelen, handelingen na betaling enzovoort, door aan de rechterzijde een van de vlaggen te selecteren.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 18/01/2019

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - België


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Deze materie wordt geregeld door de artikelen 1017 tot 1022 van het Gerechtelijk wetboek (hierna Ger. W.), door art. 953 Ger. W. voor wat betreft de betaling van het getuigengeld, door de wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten voor wat betreft de registratierechten, meer bepaald de artikelen 142 en volgende en 268 en volgende.

Wat zijn de geldende tarieven?

Art. 1018 Ger. W. bepaalt om welke kosten het gaat :

1° de diverse griffie- en registratierechten. De griffierechten omvatten de rolrechten, de opstelrechten en de uitgifterechten (zie art. 268 e.v. wetboek registratie-, hypotheek- en griffierechten). Het rolrecht bedraagt tussen de 30 en 100 euro, afhankelijk van de gevatte rechtbank. Het opstelrecht bedraagt 35 euro.

De registratierechten zijn verschuldigd op beslissingen betreffende een hoofdsom van meer dan 12500 euro (exclusief gerechtskosten) en bedragen 3% van die hoofdsom.

2° de prijs en de emolumenten en lonen van de gerechtelijke akten;

3° de prijs van uitgifte van het vonnis: tussen 0,85 en 5,75 euro per blad;

4° de uitgaven betreffende alle onderzoeksmaatregelen, onder meer het getuigen- en deskundigengeld. Het Koninklijk Besluit van 27/07/1972 bepaalt het bedrag op 200 fr. per getuige, wat op vandaag ongeveer overeenkomt met 5 euro. Dit bedrag wordt aangevuld met een vergoeding voor de reiskosten (0,0868 euro per kilometer).

In het kader van het deskundigenonderzoek kan de deskundige vrij zijn ereloon bepalen en zijn kosten aantonen, zij het dat de berekeningswijze duidelijk moet zijn en het bedrag desgevallend (bijvoorbeeld bij onnodig gemaakte kosten) door de rechter kan worden gematigd bij de uiteindelijke begroting van de totale gerechtskosten.

5° de reis- en verblijfkosten van de magistraten, de griffiers en van de partijen, wanneer hun reis door de rechter bevolen is, en de kosten van de akten, wanneer deze uitsluitend met het oog op het geding opgemaakt zijn;

6° de rechtsplegingsvergoeding (art. 1022 Ger. W.); deze wordt betaald door de verliezende partij en is een tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de winnaar. De bedragen zijn gekoppeld aan de index voor consumptieprijzen en worden met 10% verhoogd of verlaagd telkens de index met 10 punten stijgt resp. daalt.

Waarde vordering

Basis
Bedrag

Minimum
Bedrag

Maximum
Bedrag

Tot 250,00

180,00 €

90,00 €

360,00 €

Van 250,01 tot 750,00

240,00 €

150,00 €

600,00 €

Van 750,01 tot 2.500,00

480,00 €

240,00 €

1.200,00 €

Van 2.500,01 tot 5.000,00

785,00 €

450,00 €

1.800,00 €

Van 5.000,01 tot 10.000,00

1080,00 €

600,00 €

2.400,00 €

Van 10.000,01 tot 20.000,00

1.320,00 €

750,00 €

3.000,00 €

Van 20.000,01 tot 40.000,00

2.400,00 €

1.200,00 €

4.800,00 €

Van 40.000,01 tot 60.000,00

3.000,00 €

1.200,00 €

6.000,00 €

Van 60.000,01 tot 100.000,00

3.600,00 €

1.200,00 €

7.200,00 €

Van 100.000,01 tot 250.000,00

6.00,00 €

1.200,00 €

12.000,00 €

Van 250.000,01 tot 500.000,00

8.400,00 €

1.200,00 €

16.800,00 €

Van 500.000,01 tot 1.000.000,00

12.000,00 €

1.200,00 €

24.000,00 €

Boven 1.000.000,01

18.000,00 €

1.200,00 €

36.000,00 €

Niet in geld waardeerbare vorderingen

1.440,00 €

90,00 €

12.000,00 €

Arbeidsrechtbank (afwijkend)

Waarde vordering

Basis
Bedrag

Minimum
Bedrag

Maximum
Bedrag

Tot 250,00

43,75,€

31,75 €

55,75 €

Tot 620,00

87,43 €

69,43 €

105,43 €

Tot 2500,00

131,18 €

107,18 €

155,18 €

Van 2.500,01

262.37 €

226,37 €

298,37 €

Niet in geld waarneembaar

131.18 €

107,18 €

155,18 €


7° het ereloon, de emolumenten en de kosten van de bemiddelaar die aangewezen is overeenkomstig artikel 1734 Ger. W.

Hoeveel moet ik betalen?

Gelet op het bovenstaande, is dit volledig afhankelijk van geval tot geval: of u winnaar bent of verliezer, of er deskundigen en/of getuigen zijn gevraagd, of de magistratuur zich naar het buitenland heeft moeten begeven, of er al dan niet een bemiddelaar is aangeduid,…

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

De griffierechten moeten voorafgaandelijk worden betaald, zoniet wordt de zaak niet op de rol opgenomen.

Een deskundige vraagt steeds een voorschot, zoniet voert hij zijn taak niet uit.

Om een getuige te kunnen oproepen moet men voorafgaandelijk het bedrag in consignatie geven aan de griffier. Als men de storting niet uitvoert, wordt verondersteld dat men afziet van het getuigenverhoor.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Met overschrijvings- of stortingsbulletin, via online overschrijving, via contante betaling of via cheque aan order van de griffie (deze laatste mogelijkheid geldt enkel voor advocaten en gerechtsdeurwaarders).

Wat moet ik na de betaling doen?

Alle betalingsbewijzen dienen strikt te worden bijgehouden, zodat ze bij vraag ernaar onmiddellijk kunnen worden voorgelegd.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 06/08/2019

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Spanje


Inleiding

Bij leges in civiele procedures, waartoe ook de Europese betalingsbevelprocedure wordt gerekend, gaat het om een nationale heffing. De betaling ervan geschiedt aan het begin van de procedure, op verzoek van een der partijen. Deze heffing is geregeld bij De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet 10/2012, van 20 november, tot vaststelling van bepaalde leges op het gebied van de rechterlijke macht en het Nationaal instituut voor toxicologie en forensische wetenschappen (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, (gewijzigd bij De link wordt in een nieuw venster geopend.Koninklijk Besluit 3/2013 van 22 februari) en De link wordt in een nieuw venster geopend.Besluit HAP/2662/2012 van 13 december (gewijzigd bij De link wordt in een nieuw venster geopend.Besluit HAP/490/2013 van 27 maart).

Deze leges zijn tot slot ook geregeld bij De link wordt in een nieuw venster geopend.Koninklijk Besluit 1/2015 van 27 februari, inzake tweede-kansmechanismen, vermindering van de financiële lasten en andere sociale maatregelen, waarbij voornoemde Wet 10/2012 opnieuw is gewijzigd.

De De link wordt in een nieuw venster geopend.betaling van de leges dient te geschieden via het De link wordt in een nieuw venster geopend.belastingagentschap (Agencia Tributaria), De link wordt in een nieuw venster geopend.met behulp van een formulier dat gedownload kan worden en dat als volgt moet worden ingevuld (De link wordt in een nieuw venster geopend.klik hier) of met behulp van een applicatie die het formulier aanmaakt wanneer de gegevens zijn ingevuld (De link wordt in een nieuw venster geopend.klik hier) en die De link wordt in een nieuw venster geopend.online betaling mogelijk maakt, zij het dat deze mogelijkheid vooralsnog uitsluitend voor grote ondernemingen bestaat.

De betaling dient plaats te vinden bij de indiening van aanvraagformulier A. De betaling van de leges kan worden verricht door de advocaat of een andere procesvertegenwoordiger, namens en voor rekening van degene die de leges verschuldigd is, met name wanneer laatstgenoemde niet in Spanje woonachtig is. Een niet-ingezetene hoeft niet voorafgaand aan de betaling een fiscaal identificatienummer te verkrijgen. De procureur of advocaat is fiscaal niet aansprakelijk voor deze betaling.

Welke leges moeten worden betaald?

Bij de Europese betalingsbevelprocedure is degene die de procedure die tot de leges aanleiding geeft aanhangig maakt, degene die de leges moet betalen, d.w.z. degene die via formulier A een vordering of tegenvordering instelt, wanneer de vordering is gebaseerd op een document dat een buitengerechtelijk executoriale titel vormt uit hoofde van De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 517 van Wet 1/2000, van 7 januari, inzake de civiele procedure (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) en meer dan 2 000 EUR beloopt. Wanneer het om een gerechtelijk executoriale titel gaat, hoeven er geen leges te worden betaald. Ook zijn alle natuurlijke personen en rechtspersonen die recht op rechtsbijstand hebben van de betaling van leges vrijgesteld, mits zij kunnen aantonen dat zij aan de in de toepasselijke wetgeving neergelegde voorwaarden voor rechtsbijstand voldoen.

Hoeveel moet ik betalen?

In geval van de Europese betalingsbevelprocedure moet een vast bedrag van 100 EUR worden betaald, plus een variabel bedrag, dat afhangt van het gevorderde bedrag en dat wordt vastgesteld door op de heffingsgrondslag het toepasselijke tarief toe te passen volgens onderstaande tabel:

Heffingsgrondslag

Heffingsplichtige

Tarief

Variabel maximumbedrag

0 EUR tot 1 000 000 EUR

Rechtspersoon

0,50 %


Vanaf 1 000 000 EUR

Rechtspersoon

0,25 %

10 000 EUR

De heffingsgrondslag komt overeen met het in rechte gevorderde bedrag. In geval van de Europese betalingsbevelprocedure is het in rechte gevorderde bedrag gelijk aan het bedrag van de hoofdvordering, vermeerderd met interesten en contractuele boetes.

In geval van een Europese betalingsbevelprocedure inzake een bedrag van 9 000 EUR waarbij een rechtspersoon is betrokken, zou de leges 100 EUR + 9 000 x 0.50 % = 145 EUR bedragen.

Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?

Als het bewijs dat de leges zijn voldaan niet meteen wordt overgelegd, zal de raadsman van de rechterlijke macht (Letrado de la Administración de Justicia) degene die de leges verschuldigd is, verzoeken dit bewijs te overleggen en het formulier met de vordering pas in behandeling nemen wanneer dit bewijs ontvangen is. Het verzuim het bewijs te overleggen, stuit de in het procesrecht vastgestelde termijnen niet. Wanneer de leges na het verzoek van de raadsman niet worden voldaan, zal de processuele handeling niet mogen worden voortgezet en zal de procedure worden voortgezet of beëindigd, al naar gelang het geval.

Hoe kan ik betalen?

De leges moeten worden voldaan via de zelfbeoordelingsprocedure voorafgaand aan de indiening van het processuele document door de betrokken partij. De leges moeten worden voldaan via hetDe link wordt in een nieuw venster geopend.officiële formulier 696 voor betaling van de leges voor de uitoefening van de rechterlijke bevoegdheid, dat als volgt moeten worden ingevuld (De link wordt in een nieuw venster geopend.klik hier) of via een aanvraagformulier dat wordt aangemaakt nadat de gegevens zijn ingevuld De link wordt in een nieuw venster geopend.klik hier). Betaling kan in persoon geschieden bij een van de volgende De link wordt in een nieuw venster geopend.financiële instanties. Het formulier is beschikbaar in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Spaans en in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Engels.

Momenteel kunnen alleen grote ondernemingen online betalen, via een bankoverschrijving, creditcard etc., aangezien de wetgeving inzake leges onlangs is gewijzigd en er nog geen technische oplossing voorhanden is.

De leges zijn inbegrepen in de rechtsbijstand, die wordt geregeld in De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet 1/1996 van 10 januari 1996 inzake de gratis rechtsbijstand (Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita), met name in de artikelen 1 tot en met 8 en 46 tot en met 51).

De relevante informatie is te vinden op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justiciagratuita.es/. Daar kan ook een verzoek om rechtsbijstand worden ingediend. Kruis de balie (Colegio de Abogados) aan van de plaats waar het bevoegde gerecht is gevestigd.

Wat moet ik na de betaling doen?

Bij formulier A moet een bewijs van betaling van de leges worden gevoegd met behulp van het officiële modelformulier (in papieren of elektronische vorm), dat naar behoren moet zijn gevalideerd.

Het is in Spanje nog niet mogelijk om formulieren inzake het Europees betalingsbevel elektronisch in te dienen. Het bewijs van betaling (ongeacht of dit in papieren of elektronische vorm is ontvangen) moet in papieren vorm worden toegestuurd, samen met de overige vereiste documenten.

Zodra elektronische indiening mogelijk is, zullen de leges bij gebruik van deze optie met 10 % worden gereduceerd. De wetgeving voorziet in de mogelijkheid van een restitutie van 60 % van de leges wanneer er sprake is van een akkoord of aanvaarding waardoor het geschil beëindigd wordt.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 12/03/2019

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Kroatië

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Kroatisch


Inleiding

Welke rechten worden geheven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de griffierechten niet op tijd betaal?

Hoe betaal ik de griffierechten?

Wat moet ik doen nadat ik de griffierechten heb betaald?

Inleiding

De griffierechten zijn geregeld in de wet op de griffierechten (Narodne novine (staatsblad van de Republiek Kroatië) nrs. 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 en 157/2013), waarin de tarieven van de griffierechten staan vermeld.

Ingevolge artikel 6 van de wet op de griffierechten moeten verschuldigde griffierechten worden voldaan door middel van legeszegels die zijn uitgegeven door de Republiek Kroatië of met contant geld wanneer de belastingbetaler een bedrag van meer dan 100 HRK moet betalen.

Welke rechten worden geheven?

Griffierechten worden geheven in alle civiele procedures en overeenkomstig artikel 16 van de wet op de griffierechten. De volgende personen en instanties zijn vrijgesteld:

 1. de Republiek Kroatië en haar bestuursorganen,
 2. personen en instanties die openbaar gezag uitoefenen in het kader van de uitoefening van de betreffende bevoegdheden,
 3. werknemers en werkgevers in arbeidsgeschillen en ambtenaren in administratieve geschillen die verband houden met de uitoefening van rechten die voortvloeien uit arbeidsverhoudingen,
 4. werknemers in administratieve geschillen die voortvloeien uit een 'pre-faillissementschikking',
 5. personen die ten gevolge van de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog invalide zijn en hiervan schriftelijk bewijs kunnen overleggen,
 6. echtgenoten, kinderen en ouders van soldaten die in de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog zijn gedood, vermist zijn geraakt of krijgsgevangen zijn genomen en hiervan schriftelijk bewijs kunnen overleggen,
 7. echtgenoten, kinderen en ouders van personen die in de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog zijn gedood, vermist zijn geraakt of gevangen zijn genomen en hiervan schriftelijk bewijs kunnen overleggen,
 8. vluchtelingen, ontheemden en repatrianten die van hun status schriftelijk bewijs kunnen overleggen,
 9. bijstandsgerechtigden die een uitkering ontvangen om in hun levensonderhoud te voorzien,
 10. humanitaire organisaties en organisaties die zich inzetten voor gehandicapten, alsook familieleden van personen die bij het uitvoeren van humanitaire activiteiten zijn gedood, vermist zijn geraakt of gevangen zijn genomen,
 11. kinderen als partijen in een alimentatieprocedure, of een procedure omtrent op dat recht gebaseerde vorderingen,
 12. eisers in procedures voor de erkenning van moeder- of vaderschap en voor vergoeding van de kosten van zwangerschap en bevalling buiten het huwelijk,
 13. partijen die om herstel van hun handelingsbekwaamheid verzoeken,
 14. minderjarigen die om een verklaring van handelingsbekwaamheid verzoeken omdat ze vader/moeder zijn geworden,
 15. partijen in procedures tot het afgeven van een kind of voor de uitoefening van omgangsrechten,
 16. eisers in geschillen over rechten uit een verplichte pensioen- of algemene ziektekostenverzekering, in geschillen over rechten van werklozen op grond van het arbeidsrecht en in geschillen over bijstandsrechten,
 17. verzoekers in procedures voor de bescherming van in de grondwet vastgelegde mensenrechten en vrijheden tegen individuele besluiten of in procedures tegen onrechtmatige handelingen,
 18. eisers in geschillen over de vergoeding van schade door milieuverontreiniging,
 19. vakbonden en vakverenigingen in civiele procedures voor de gerechtelijke goedkeuring van vervanging en in collectieve arbeidsgeschillen, en vakbondsvertegenwoordigers in civiele procedures in het kader van de uitoefening van het lidmaatschap van de ondernemingsraad.

Een buitenlandse staat is vrijgesteld van griffierechten wanneer dit bij internationaal verdrag is bepaald of op basis van wederkerigheid.

Bij twijfel over de uitleg van de in lid 2 van dit artikel genoemde voorwaarden, zal de rechtbank het ministerie van Justitie om een toelichting vragen.

Lid 1, onder 10, van dit artikel geldt alleen voor humanitaire organisaties die door de minister van Sociale Zaken als zodanig zijn erkend.

Lid 1 van dit artikel geldt niet voor bestuursorganen op gemeentelijk niveau, behalve wanneer aan die bestuursorganen bij bijzondere wet bevoegdheden van openbaar gezag zijn toegekend.

Voor Europese betalingsbevelprocedures zijn de volgende griffierechten verschuldigd:

 • voor een voorstel voor een Europees betalingsbevel - de eiser betaalt,
 • voor een beslissing inzake een Europees betalingsbevel - de eiser betaalt,
 • voor een verweerschrift tegen een Europees betalingsbevel - de verweerder betaalt,

en wanneer de procedure voor de rechter komt,

 • voor een uitspraak - de eiser betaalt,
 • voor een beroep - de appellant betaalt,
 • voor een verweerschrift op een beroep - de indiener van het verweerschrift betaalt (verweer is facultatief),
 • buitengewoon rechtsmiddel - de uitspraak van de rechtbank van tweede aanleg is vatbaar voor herziening indien met het geschil een bedrag van meer dan 200 000 HRK is gemoeid,
 • griffierechten zijn verschuldigd door degene die om herziening verzoekt en degene die hierop reageert met een verweerschrift (verweer is facultatief).

Hoeveel moet ik betalen?

II. Voor een voorstel voor een Europees betalingsbevel, een beslissing inzake een Europees betalingsbevel en het verweer op een beroep of herziening is de helft van de onder I genoemde griffierechten verschuldigd.

III. Voor een beroep of herziening is het dubbele van de onder I genoemde griffierechten verschuldigd.

IV. Wanneer de partijen tijdens de gerechtelijke procedure een gerechtelijke schikking treffen, zijn geen griffierechten verschuldigd.

Wat gebeurt als ik de griffierechten niet op tijd betaal?

Griffierechten worden desnoods onder dwang geïnd. Wanneer de rechten niet meteen worden voldaan, worden ze verhoogd met 100 HRK.

Ingevolge artikel 39 van de wet op de griffierechten moet de rechtbank de tot betaling van griffierechten verschuldigde partij eerst waarschuwen dat ze de verschuldigde rechten binnen drie dagen moet betalen. Wanneer de partij geen gevolg geeft aan die waarschuwing, zal de rechtbank haar bij formele beslissing opdracht geven om de verschuldigde griffierechten plus boeteleges van 100 HRK te voldoen.

Hoe betaal ik de griffierechten?

Wanneer de griffierechten hoger zijn 100 HRK moet het verschuldigde bedrag via een bank of postkantoor op de rekening van de staatskas van de Republiek Kroatië worden overgemaakt.

Bij overmakingen vanuit het buitenland moeten de volgende gegevens worden vermeld:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Lopende rekening (CC): 1001005-1863000160

Model: HR64

Referentienummer: 5045-20735-Persoonlijk identificatienummer (of ander identificatienummer voor de betaler)

Begunstigde: Ministerie van Financiën van de Republiek Kroatië, voor de handelsrechtbank te Zagreb

Uit de betaalomschrijving moet blijken dat het gaat om de betaling van de griffierechten voor zaak _______________ (zaaknummer vermelden en een omschrijving van de betaling bijv. griffierechten voor voorstel voor een Europees betalingsbevel).

Wat moet ik doen nadat ik de griffierechten heb betaald?

Zodra de betaling is verricht, moet aan de rechtbank die de zaak behandelt en ten behoeve waarvan de griffierechten zijn betaald, een bewijs van betaling worden gestuurd, met vermelding van het zaaknummer, voor zover bekend. Wanneer een verzoek tot uitvaardiging van een Europees betalingsbevel wordt ingediend, moet dat verzoek vergezeld gaan van een bewijs van bankbetaling.

Stukken moeten via aangetekende of gewone pakketpost bij de rechtbank worden bezorgd.

I. Voor een vordering, een tegenvordering, een uitspraak of een bezwaar tegen een betaling zijn griffierechten verschuldigd die evenredig zijn aan het bedrag van de hoofdsom van de vordering (dus exclusief rente en kosten):

meer dan … HRK

tot en met … HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Voor vorderingen van meer dan 15 000 HRK is 500 HRK aan griffierechten verschuldigd plus 1% van het bedrag boven 15 000 HRK, met een maximum van 5 000 HRK.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 08/12/2015

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Nederland


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De Europese betalingsbevelprocedure (verordening (EG) nr. De link wordt in een nieuw venster geopend.1896/2006, in werking getreden op 12 december 2008) maakt de invordering mogelijk van grensoverschrijdende niet-betwiste civiel- en handelsrechtelijke schuldvorderingen via een uniforme procedure op basis van formulieren. Voor deze procedure hoeven de partijen niet voor de rechtbank te verschijnen. De verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken.

De Raad voor de rechtspraak heeft voor de behandeling van Europese betalingsbevelzaken de rechtbank 's-Gravenhage aangewezen als nevenzittingsplaats van de rechtbanken Noord-Holland, Oost-Nederland, Amsterdam, Noord-Nederland, Zeeland-West-Brabant, Rotterdam, Oost-Brabant, Limburg, Midden-Nederland. In geval er verweer wordt gevoerd, kan de procedure worden voortgezet volgens de gewone regels van relatieve bevoegdheid.

Voor het indienen van een verzoek in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure moet gebruikt gemaakt worden van formulier A. Dit formulier is in alle talen van de Europese Unie beschikbaar op de site van de Europese Commissie.

Het formulier

Bij de rechtbank Den Haag kunnen uitsluitend verzoeken worden ingediend in de Nederlandse taal.

De verzoeken in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure kunnen worden ingediend bij:

Rechtbank Den Haag
Sector civiel recht
Algemene Zaken
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie Algemene Zaken van de rechtbank, tel. +31 (0)70-381 22 64.

Wat zijn de geldende tarieven?

De tarieven zijn afhankelijk van de hoogte van de hoofdvordering. Zie ook de vraag: Hoeveel moet ik betalen.

Hoeveel moet ik betalen?

Onderstaand treft u een overzicht van de geldende tarieven voor 2016.

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek

Griffierecht voor niet-natuurlijke personen

Griffierecht voor natuurlijke personen

Griffierecht voor onvermogenden

Griffierecht bij de rechtbank voor kantonzaken

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel verzoek:

Van onbepaalde waarde of

Met een beloop van niet meer dan € 500

€ 117

€ 79

€ 79

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloopvan meer dan Є 500, en niet mee dan Є 12.500

€ 471

€ 223

€ 79

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloopvan meer dan Є 12.500

€ 941

€ 471

€ 79

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek

Griffierecht voor niet-natuurlijke personen

Griffierecht voor natuurlijke personen

Griffierecht voor onvermogenden

Griffierecht bij de rechtbank voor andere dan kantonzaken

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel verzoek:

- Van onbepaalde waarde of

€ 619

€ 288

€ 79

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloopvan niet mee dan Є 100.000

€ 1929

€ 885

€ 79

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloopvan meer dan Є 100.000

€ 3903

€ 1548

€ 79

Voor nadere informatie wordt verwezen naar: De link wordt in een nieuw venster geopend.Rechtspraak.nl en De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad voor rechtsbijstand

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Wanneer de gerechtskosten niet op tijd worden betaald zal het verzoek niet verder in behandeling worden genomen en wordt het desbetreffende dossier afgevoerd.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De verzoekende partij ontvangt een nota voor de betaling van de gerechtskosten. Betaling kan plaatsvinden door overboeking via de bank.

Wat moet ik na de betaling doen?

Na betaling van de gerechtskosten dient u nader bericht van de rechtbank Den Haag af te wachten.

In de Verordening (EG) Nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsprocedure, is bepaald dat het gerecht zo spoedig mogelijk en normaliter binnen 30 dagen na de indiening van het verzoek een Europees betalingsbevel uitvaardigt.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Link naar de tarieven van 2016.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 28/04/2016