Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Vind alle informatie over kosten, beschikbare betaalmiddelen, acties na betaling enz. in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure in elke lidstaat.


Bent u voornemens gebruik te maken van de Europese betalingsbevelprocedure? Zo ja, gelieve dan nota te nemen van de toepasselijke gerechtskosten. U vindt alle informatie over kosten, beschikbare betaalmiddelen, handelingen na betaling enzovoort, door aan de rechterzijde een van de vlaggen te selecteren.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 06/10/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - België


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Deze materie wordt geregeld door de artikelen 1017 tot 1022 van het Gerechtelijk wetboek (hierna Ger. W.), door art. 953 Ger. W. voor wat betreft de betaling van het getuigengeld, door de wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten voor wat betreft de registratierechten, meer bepaald de artikelen 142 en volgende en 268 en volgende.

Wat zijn de geldende tarieven?

Art. 1018 Ger. W. bepaalt om welke kosten het gaat :

1° de diverse griffie- en registratierechten. De griffierechten omvatten de rolrechten, de opstelrechten en de uitgifterechten (zie art. 268 e.v. wetboek registratie-, hypotheek- en griffierechten). Het rolrecht bedraagt tussen de 30 en 100 euro, afhankelijk van de gevatte rechtbank. Het opstelrecht bedraagt 35 euro.

De registratierechten zijn verschuldigd op beslissingen betreffende een hoofdsom van meer dan 12500 euro (exclusief gerechtskosten) en bedragen 3% van die hoofdsom.

2° de prijs en de emolumenten en lonen van de gerechtelijke akten;

3° de prijs van uitgifte van het vonnis: tussen 0,85 en 5,75 euro per blad;

4° de uitgaven betreffende alle onderzoeksmaatregelen, onder meer het getuigen- en deskundigengeld. Het Koninklijk Besluit van 27/07/1972 bepaalt het bedrag op 200 fr. per getuige, wat op vandaag ongeveer overeenkomt met 5 euro. Dit bedrag wordt aangevuld met een vergoeding voor de reiskosten (0,0868 euro per kilometer).

In het kader van het deskundigenonderzoek kan de deskundige vrij zijn ereloon bepalen en zijn kosten aantonen, zij het dat de berekeningswijze duidelijk moet zijn en het bedrag desgevallend (bijvoorbeeld bij onnodig gemaakte kosten) door de rechter kan worden gematigd bij de uiteindelijke begroting van de totale gerechtskosten.

5° de reis- en verblijfkosten van de magistraten, de griffiers en van de partijen, wanneer hun reis door de rechter bevolen is, en de kosten van de akten, wanneer deze uitsluitend met het oog op het geding opgemaakt zijn;

6° de rechtsplegingsvergoeding (art. 1022 Ger. W.); deze wordt betaald door de verliezende partij en is een tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de winnaar. De bedragen zijn gekoppeld aan de index voor consumptieprijzen en worden met 10% verhoogd of verlaagd telkens de index met 10 punten stijgt resp. daalt.

Waarde vordering

Basis
Bedrag

Minimum
Bedrag

Maximum
Bedrag

Tot 250,00

180,00 €

90,00 €

360,00 €

Van 250,01 tot 750,00

240,00 €

150,00 €

600,00 €

Van 750,01 tot 2.500,00

480,00 €

240,00 €

1.200,00 €

Van 2.500,01 tot 5.000,00

785,00 €

450,00 €

1.800,00 €

Van 5.000,01 tot 10.000,00

1080,00 €

600,00 €

2.400,00 €

Van 10.000,01 tot 20.000,00

1.320,00 €

750,00 €

3.000,00 €

Van 20.000,01 tot 40.000,00

2.400,00 €

1.200,00 €

4.800,00 €

Van 40.000,01 tot 60.000,00

3.000,00 €

1.200,00 €

6.000,00 €

Van 60.000,01 tot 100.000,00

3.600,00 €

1.200,00 €

7.200,00 €

Van 100.000,01 tot 250.000,00

6.00,00 €

1.200,00 €

12.000,00 €

Van 250.000,01 tot 500.000,00

8.400,00 €

1.200,00 €

16.800,00 €

Van 500.000,01 tot 1.000.000,00

12.000,00 €

1.200,00 €

24.000,00 €

Boven 1.000.000,01

18.000,00 €

1.200,00 €

36.000,00 €

Niet in geld waardeerbare vorderingen

1.440,00 €

90,00 €

12.000,00 €

Arbeidsrechtbank (afwijkend)

Waarde vordering

Basis
Bedrag

Minimum
Bedrag

Maximum
Bedrag

Tot 250,00

43,75,€

31,75 €

55,75 €

Tot 620,00

87,43 €

69,43 €

105,43 €

Tot 2500,00

131,18 €

107,18 €

155,18 €

Van 2.500,01

262.37 €

226,37 €

298,37 €

Niet in geld waarneembaar

131.18 €

107,18 €

155,18 €


7° het ereloon, de emolumenten en de kosten van de bemiddelaar die aangewezen is overeenkomstig artikel 1734 Ger. W.

Hoeveel moet ik betalen?

Gelet op het bovenstaande, is dit volledig afhankelijk van geval tot geval: of u winnaar bent of verliezer, of er deskundigen en/of getuigen zijn gevraagd, of de magistratuur zich naar het buitenland heeft moeten begeven, of er al dan niet een bemiddelaar is aangeduid,…

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

De griffierechten moeten voorafgaandelijk worden betaald, zoniet wordt de zaak niet op de rol opgenomen.

Een deskundige vraagt steeds een voorschot, zoniet voert hij zijn taak niet uit.

Om een getuige te kunnen oproepen moet men voorafgaandelijk het bedrag in consignatie geven aan de griffier. Als men de storting niet uitvoert, wordt verondersteld dat men afziet van het getuigenverhoor.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Met overschrijvings- of stortingsbulletin, via online overschrijving, via contante betaling of via cheque aan order van de griffie (deze laatste mogelijkheid geldt enkel voor advocaten en gerechtsdeurwaarders).

Wat moet ik na de betaling doen?

Alle betalingsbewijzen dienen strikt te worden bijgehouden, zodat ze bij vraag ernaar onmiddellijk kunnen worden voorgelegd.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 06/08/2019

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Bulgarije


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De bepalingen omtrent de betaling van gerechtskosten en kosten in civiele procedures, waaronder de procedure voor een Europees betalingsbevel, zijn neergelegd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering respectievelijk de Regeling van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering inzake de inning van leges door de rechtbanken (GPK).

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

"Hoofdstuk acht. Leges en kosten, afdeling I - De kosten van een rechtsvordering

Kosten van een rechtsvordering
Artikel 68. De kosten van de rechtsvordering zijn gelijk aan de monetaire waarde van de inhoud van de zaak.

Kosten van een rechtsvordering
Artikel 69. 1) De kosten van een rechtsvordering zijn gelijk aan:
1. in monetaire vorderingen: het gevorderde bedrag.

Vaststelling van de kosten van een rechtsvordering
Artikel 70. 1) De kosten van de rechtsvordering worden door de eiser gespecificeerd. De kosten van de rechtsvordering kunnen worden betwist door zowel de verweerder als ambtshalve door de rechtbank, uiterlijk tijdens de eerste hoorzitting waarin de zaak wordt behandeld. In geval van discrepantie tussen de opgegeven kosten en de feitelijke kosten worden de kosten van de rechtsvordering door de rechter bepaald.
2) Tegen een beslissing van de rechter waarin de kosten van de rechtsvordering worden verhoogd, kan incidenteel beroep worden ingesteld.
3) Wanneer de kosten van de vordering niet eenvoudig kunnen worden vastgesteld op het moment waarop de vordering wordt ingesteld, stelt de rechter de kosten bij benadering vast en worden op een later tijdstip aanvullende leges in rekening gebracht dan wel de te veel betaalde leges terugbetaald, afhankelijk van het door de rechter vastgestelde bedrag ten tijde van het beslechten van de zaak.

Afdeling II. Leges en kosten

Verschuldigdheid tot betaling van leges en kosten
Artikel 71. 1) Voor de behandeling van een zaak zijn leges over de kosten van de rechtsvordering en gerechtskosten verschuldigd. Wanneer voor de vordering geen waarde kan worden bepaald, wordt het bedrag van de leges vastgesteld door de rechter.
Leges
Artikel 73. 3) Overeenkomstig een door de Ministerraad aangenomen regeling zijn leges verschuldigd wanneer een verzoek om vervolging of bijstand wordt ingediend en bij uitgifte van documenten waarvoor leges verschuldigd zijn.

Aanhangsels bij het verzoek
Artikel 128. Een verzoek dient vergezeld te gaan van het volgende:
1. de volmacht, wanneer de eis wordt ingediend door een volmachthouder;
2. schriftelijk bewijs van betaling van eventueel verschuldigde leges en kosten;
3. voor elke verweerder een afschrift van het verzoek en van de bijlagen daarbij.

Verificatie van het verzoek
Artikel 129. 1) De rechter controleert of het verzoek aan de eisen voldoet.
2) Voldoet het verzoek niet aan de in artikel 127, lid 1, en artikel 128 vastgestelde vereisten, dan wordt de eiser opgedragen om binnen één week alsnog aan die vereisten te voldoen en gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van rechtshulp indien hij die nodig heeft en daarvoor in aanmerking komt. Wanneer het adres van de eiser niet wordt vermeld en ook niet bij de rechter bekend is, dan vindt de communicatie plaats door middel van een kennisgeving gedurende één week op een voor dat doel aangewezen locatie in de rechtbank.
3) Als de eiser na afloop van de termijn niet alsnog aan de vereisten voldoet, worden het verzoek en de bijlagen geretourneerd; is het adres niet bekend, dan blijft het verzoek in de rechtbank, waar het ter beschikking van de eiser staat. Incidenteel beroep kan worden ingesteld wanneer het verzoek zonder afschrift voor betekening wordt geretourneerd."

Regeling van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering inzake de inning van leges door de rechtbanken
"Afdeling I
Leges die in een gerechtelijke procedure worden geïnd
Artikel 1. Voor een vordering, een tegenvordering of een vordering door een zelfstandig bevoegde derde worden leges ten belope van 4 % van de kosten van de vordering in rekening gebracht, met een minimum van 50 BGN.

13. Voor de afgifte van een certificaat worden de volgende bedragen in rekening gebracht:
2. een certificaat inzake de uitgifte van een Europees betalingsbevel en een verklaring van uitvoerbaarheid: 40 BGN;"

Gerechtskosten kunnen uitsluitend worden betaald via een bancaire overschrijving naar de rekening van de rechtbank.

Wat zijn de geldende tarieven?

De leges zijn verschuldigd wanneer de vordering wordt ingesteld. De eiser moet het verzoek vergezeld doen gaan van schriftelijk bewijs van betaling van eventueel verschuldigde leges en kosten.

Hoeveel moet ik betalen?

Voor een aanvraag voor een Europees betalingsbevel en een verklaring van uitvoerbaarheid: 40 BGN.
Voor een vordering, een tegenvordering of een vordering door een zelfstandig bevoegde derde in een standaard civiele procedure worden leges ten belope van 4 % van de kosten van de vordering in rekening gebracht, met een minimum van 50 BGN. In het geval van een monetaire vordering zijn de kosten van de rechtsvordering gelijk aan het gevorderde bedrag. Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het verzoek om een betalingsbevel en uitdrukkelijk wordt ingestemd met een standaardprocedure, moet de eiser de extra kosten voor de standaardvordering storten op de bankrekening van de rechtbank.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als de eiser het verzoek niet vergezeld doet gaan van schriftelijk bewijs dat hij de voor het instellen van de vordering verschuldigde leges heeft voldaan, is het verzoek ongeldig. In dat geval stuurt de rechtbank de eiser een kennisgeving met het verzoek om de verschuldigde leges binnen een week te voldoen. Wordt het adres van de eiser niet vermeld en is het bij de rechtbank ook niet bekend, dan vindt de communicatie plaats door middel van een kennisgeving gedurende één week op een voor dat doel aangewezen locatie in de rechtbank.
Wanneer de eiser de verschuldigde gerechtskosten niet binnen de termijn van een week betaalt, worden het verzoek en de bijlagen geretourneerd; is het adres niet bekend, dan blijft het verzoek op de griffie van de rechtbank, waar het ter beschikking van de eiser staat. In een dergelijk geval wordt de zaak niet in behandeling genomen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Gerechtskosten kunnen uitsluitend worden betaald via een bancaire overschrijving naar de rekening van de rechtbank. Daarbij moet het betalingsdocument via de griffie worden ingediend bij de rechter/kamer die de zaak in behandeling heeft. Het is niet mogelijk de gerechtskosten in contanten te betalen bij de kas van de rechtbank. Elke rechtbank heeft een contract met een bank die diensten aan die rechtbank verleent. De rekeningnummers zijn te vinden op de website van de betreffende rechtbank.

Wat moet ik na de betaling doen?

Gerechtskosten kunnen uitsluitend worden betaald via een bancaire overschrijving naar de rekening van de rechtbank. Daarbij moet het betalingsdocument via de griffie worden ingediend bij de rechter/kamer die de zaak in behandeling heeft.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 31/03/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Tsjechië


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Gerechtskosten zijn geregeld bij Wet nr. 549/1991 inzake gerechtskosten. Het tarief van de gerechtskosten wordt in een bijlage bij die wet vermeld. Gerechtskosten zijn inkomsten voor de staatsbegroting.

De gerechtskosten worden overgemaakt naar een rekening van de betreffende rechtbank bij de Nationale Bank van de Tsjechische Republiek. Gerechtskosten voor een bedrag tot 5 000 CZK kunnen ook door middel van legeszegels worden betaald.

Wat zijn de geldende tarieven?

Bij de procedure voor een Europees betalingsbevel moeten gerechtskosten worden betaald in overeenstemming met de algemene verordening. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor andere civielrechtelijke procedures.

Hoeveel moet ik betalen?

Het tarief voor een procedure is ofwel een vast bedrag of een percentage van het bedrag van de grondslag wanneer die als geldbedrag is uitgedrukt. In het geval van een percentage wordt de grondslag vermenigvuldigd met het tarief. Individuele tarieven worden vermeld in het tarievenoverzicht, dat als bijlage aan Wet nr. 549/1991 inzake gerechtskosten is gehecht.

In het kader van de procedure voor het Europees betalingsbevel is de grondregel op basis van het betalingscriterium relevant. De kosten voor een verzoek tot het instellen van een civielrechtelijke procedure inzake een betaling worden als volgt vastgesteld:

 • Voor vorderingen tot 20 000 CZK geldt een vast bedrag van 1 000 CZK.
 • Voor vorderingen tussen 20 000 CZK en 40 000 000 CZK bedragen de kosten 5% van de waarde van de vordering.
 • Voor vorderingen boven 40 000 000 CZK bedragen de kosten 2 000 000 CZK plus 1% over het bedrag van de vordering dat 40 000 000 CZK overschrijdt; bedragen boven 250 000 000 CZK worden niet meegeteld.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

De verplichting tot het betalen van de gerechtskosten ontstaat wanneer de eiser een vordering of beroep instelt, en wanneer een rechtbank of andere instantie een betalingsverplichting oplegt. De gerechtskosten worden verschuldigd zodra de betalingsverplichting ontstaat.

Als de gerechtskosten niet onmiddellijk bij het instellen van de vordering of het beroep worden betaald, draagt de rechter de eiser op om ze alsnog te voldoen binnen een door hem gestelde termijn; zijn de kosten bij het verstrijken van die termijn nog altijd niet betaald, dan schort de rechtbank de procedure op (behoudens in geval van specifieke situaties zoals in de wet genoemd). Een betaling van gerechtskosten die na het verstrijken van de termijn wordt verricht, wordt niet in aanmerking genomen.

De betalingsverplichting vervalt zodra het besluit tot opschorting van een procedure vanwege niet-betaling definitief wordt.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Gerechtskosten kunnen worden betaald via een bancaire overschrijving naar de rekening van de bevoegde rechtbank. De bankgegevens staan vermeld op de website van de betreffende rechtbank, die te vinden is op het internetportal De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.justice.cz/. Gerechtskosten tot een bedrag van 5 000 CZK kunnen ook door middel van legeszegels worden betaald.

Over kwesties met betrekking tot de kosten van een procedure beslist de rechtbank die materiële en territoriale bevoegdheid heeft om de zaak in eerste aanleg te behandelen en te beslechten. Over kwesties met betrekking tot de kosten van een procedure voor een hof van beroep of hoogste beroepsinstantie beslist de rechtbank die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan in de zaak, behoudens in gevallen zoals hieronder vermeld.

Als een persoon gerechtskosten moet betalen in verband met een beroep of een beroep in laatste instantie waarin definitief over het verzoek wordt beslist of waarmee de procedure wordt afgesloten, dan wordt over die gerechtskosten beslist door het gerecht van eerste aanleg, tenzij het hof van beroep of de hoogste beroepsinstantie over de zaak beslist.

Wat moet ik na de betaling doen?

De persoon die gerechtskosten verschuldigd is, komt zijn verplichting na door het bedrag over te maken naar de bankrekening van de bevoegde rechtbank of door legeszegels te verstrekken aan de bevoegde rechtbank. Hij hoeft daarbij geen andere stukken over te leggen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 16/09/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Duitsland


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Gerechtskosten voor de Europese betalingsbevelprocedure worden geregeld door de Wet inzake gerechtskosten (Gerichtskostengesetz – GKG).

Gerechtskosten kunnen worden betaald bij indiening van het verzoek of na ontvangst van een factuur van de rechtbank. Technisch gesproken wordt de betaling verricht via een bankoverschrijving.

Wat zijn de geldende tarieven?

In § 12, leden 3 en 4, van de Wet inzake gerechtskosten is bepaald dat het Europese betalingsbevel pas mag worden uitgevaardigd na betaling van het vastgestelde tarief.

De precieze tarieven staan vermeld in een bijlage bij de Wet inzake gerechtskosten (tarievenindex [Kostenverzeichnis – KV-GKG)]). Volgens punt 1100 van de KV-GKG geldt voor de Europese betalingsbevelprocedure een tarief met een toeslag van 0,5%.

De hoogte van het tarief wordt bepaald door de waarde van het geschil, die meestal gelijk is aan het bedrag van de vordering. Als er naast de hoofdvordering ook rente of kosten worden gevorderd, wordt de waarde van deze bijkomende vorderingen niet meegerekend.

Hoeveel moet ik betalen?

De gerechtskosten die verschuldigd zijn bij het uitvaardigen van een Europees betalingsbevel zijn:

Waarde van het geschil tot en met Tarief in EUR Waarde van het geschil tot en met Tarief in EUR
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1 052,00
16 000 146,50 290 000
1 141,50
19 000 159,50 320 000
1 231,00
22 000 172,50 350 000
1 320,50
25 000 185,50 380 000
1 410,00
30 000 203,00 410 000
1 499,50
35 000 220,50 440 000
1 589,00
40 000 238,00 470 000
1 678,50
45 000 255,50 500 000
1 768,00

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als de gerechtskosten niet vooraf zijn voldaan, zal de rechtbank geen betalingsbevel uitvaardigen en wordt de procedure gestaakt.

De verzoeker moet bij de bankoverschrijving ook het dossiernummer vermelden, zodat de rechtbank de betaling kan koppelen aan het corresponderende dossiernummer.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De gerechtskosten kunnen vooraf, direct bij indiening van het verzoek, worden betaald. Als ze nog niet zijn betaald, ontvangt de verzoeker een factuur van de rechtbank.

a) Bankoverschrijving

U kunt betalen via een bankoverschrijving.

b) Creditcard

U kunt niet met een creditcard betalen.

c) Incasso

U kunt niet door middel van een incasso betalen.

d) Juridische bijstand

Als de verzoeker juridische bijstand toegewezen heeft gekregen, hoeft hij of zij geen gerechtskosten of voorschotten te betalen. De aanvraag voor juridische bijstand kan worden ingediend bij de rechtbank waar ook de aanvraag voor een Europees betalingsbevel is ingediend.

e) Anders

Er zijn geen andere betalingsvormen.

Wat moet ik na de betaling doen?

Als de betaling is geslaagd, zal de rechtbank de betaling koppelen aan de aanvraag en deze verwerken.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 06/04/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Estland


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Als u bij een rechtbank in Estland een verzoek indient voor een Europees betalingsbevel, betaalt u daarvoor dezelfde kosten als voor een nationaal verzoek. Leges en andere procedurekosten zijn geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op vergoedingen aan de overheid. Leges tot een bedrag van 10 EUR kunt u contant betalen bij de rechtbank. Als de leges hoger zijn dan 10 EUR, dan kunt u uw verzoek pas bij de rechtbank indienen als u het bedrag hebt overgemaakt.

Wat zijn de geldende tarieven?

Bij het indienen van uw verzoek moet u leges betalen ter dekking van de kosten van de procedure. Daar bovenop komen mogelijk de kosten van betekening van processtukken tijdens de procedure (die variëren van 30 tot 60 EUR voor de diensten van een gerechtsdeurwaarder als de stukken in Estland worden betekend, of voor een vertaling als ze in het buitenland worden betekend). Andere kosten zijn er niet.

Hoeveel moet ik betalen?

Als u bij een rechtbank in Estland een verzoek indient voor een Europees betalingsbevel, betaalt u daarvoor dezelfde kosten als voor een nationaal verzoek. Die kosten bedragen 3 % van de totale vordering (het totale gevorderde bedrag, d.w.z. de hoofdsom plus secundaire vorderingen), met een minimum van 45 EUR.

Als de versnelde betalingsbevelprocedure wordt omgezet in een gewone vordering, moet u aanvullende leges betalen ten belope van het bedrag dat niet wordt gedekt door de leges die u hebt betaald bij uw verzoek om een versnelde betalingsbevelprocedure. De hoogte van de leges die u voor een vordering betaalt, hangt af van het bedrag dat u vordert. U betaalt bijvoorbeeld 75 EUR aan leges voor vorderingen tot 350 EUR, 100 EUR voor vorderingen van 351 tot 500 EUR, 125 EUR voor vorderingen van 501 tot 750 EUR enz. (tarieven per 14 mei 2019).

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

U moet de leges betalen voordat u uw verzoek indient. Hebt u de leges niet betaald, dan geeft de rechtbank u de gelegenheid dat alsnog binnen een bepaalde termijn te doen. Als u de leges bij het verstrijken van die termijn nog steeds niet hebt betaald, zal de rechtbank uw vordering niet-ontvankelijk verklaren.

Als u een verzoek indient om de versnelde betalingsbevelprocedure om te zetten in een vordering, wordt die vordering pas in behandeling genomen als u de aanvullende leges die daarvoor verschuldigd zijn, hebt voldaan.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Leges kunnen uitsluitend per bankoverschrijving worden voldaan. U kunt niet met een creditcard betalen. Voor alle betalingen aan een rechtbank geldt het ministerie van Financiën als begunstigde.

Op een betalingsbevel dat aan een overheidsinstantie of -stichting is gericht, moet het ministerie van Financiën als begunstigde worden vermeld en moet tevens het bankrekeningnummer worden vermeld.

Elke instantie heeft een eigen referentienummer. Het ministerie van Financiën gebruikt dat nummer om het ontvangen bedrag over te maken naar de rekening van de betreffende instantie in de e-schatkist.

U moet bij betaling het toepasselijke referentienummer vermelden. Elke ontvangende instantie verstrekt haar eigen unieke referentienummer.

Meer informatie over bankrekeningnummers voor het betalen van leges en de desbetreffende referentienummers is te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Estlandse rechtbanken.

Wat moet ik na de betaling doen?

U moet de rechtbank gegevens over de betaling van de leges verstekken op basis waarvan zij die betaling kan controleren. Het gaat om de volgende gegevens: de naam van de persoon die de leges betaalt, gegevens over de bank en de rekening waarnaar het bedrag is overgemaakt, het betaalde bedrag en de datum waarop de betaling is verricht. De rechtbank kan de ontvangst van de betaling elektronisch verifiëren. U hoeft dus geen afschrift van de betalingsopdracht in te dienen om aan te tonen dat u de leges hebt betaald. De rechtbank kan daar echter wel om vragen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 06/04/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Ierland


Nationale regelgeving inzake de betaling van gerechtskosten

De link wordt in een nieuw venster geopend.S.I. nr. 22 van 2014

De link wordt in een nieuw venster geopend.S.I. nr. 23 van 2014

De link wordt in een nieuw venster geopend.S.I. nr. 24 van 2014

Momenteel voorziet de Ierse regelgeving inzake gerechtskosten niet in vergoedingen voor verzoeken om een Europees betalingsbevel. Bijgevolg kunt u uw verzoek indienen zonder enige betaling te hoeven doen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 30/03/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Griekenland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Als u een particulier bent en u of uw advocaat bij een rechtbank een verzoek indient voor een Europees betalingsbevel (formulier A van Verordening (EG) nr. 1896/2006), moet u gerechtskosten betalen conform het bepaalde in de nationale wetgeving. Als u persoonlijk een verzoek indient, zonder inschakeling van een advocaat, bent u vrijgesteld van het betalen van een voorschot op de advocaatkosten (zie overweging 26 van de verordening). Als uw verzoek is geaccepteerd en het Europese betalingsbevel is uitgevaardigd (formulier E van de verordening), en als er daarna geen bezwaren zijn geuit en het bevel uitvoerbaar is verklaard (formulier G), ontvangt u een uitvoeringsbevel en moet u een vergoeding betalen voor een gecertificeerd afschrift (télos apográfou), afhankelijk van het soort vordering (overeenkomstig het Wetboek inzake Zegelkosten (Kódika Telón Chartosímou)).

Wat zijn de geldende tarieven?

Bij het indienen van formulier A bent u zegelkosten verschuldigd (télos chartosímou — de zegel wordt op het verzoek aangebracht, zie het Wetboek inzake Zegelkosten) alsook gerechtelijke zegelkosten (télos dikastikoú ensímou — u moet een gerechtelijke zegel kopen of een type B-kwitantie van een belastingkantoor indienen (DOY), die in het dossier moet worden opgenomen, zie Wet 3978/1912, zoals gewijzigd bij artikel 63Ι(IC1) van Wet 4093/2012: 0,8 % van het te vorderen bedrag plus parafiscale heffingen (eisforés ypér tritón)).

Hoeveel moet ik betalen?

De hoogte van de gerechtskosten wordt berekend op basis van het bedrag waarvoor het bevel wordt aangevraagd, en overeenkomstig de hierboven genoemde wetgeving.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

De rechtbank zal in dat geval uw verzoek om een Europees betalingsbevel of om tenuitvoerlegging van een Europees betalingsbevel dat uitvoerbaar is verklaard, niet in behandeling nemen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

U kunt alleen in persoon betalen bij de rechtbank waarbij formulier A is ingediend of waarbij om een uitvoeringsbevel is verzocht op basis van formulier G. Elektronische betaling van de gerechtskosten is vooralsnog niet mogelijk.

Wat moet ik na de betaling doen?

U moet het verzoek indienen bij de rechtbank.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 31/03/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Spanje


Inleiding

Welke leges moeten worden betaald?

Wanneer moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?

Hoe kan ik betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Bij leges in civiele procedures, waartoe ook de Europese betalingsbevelprocedure wordt gerekend, gaat het om een nationale heffing. De betaling ervan geschiedt aan het begin van de procedure, op verzoek van een der partijen. Deze heffing is geregeld bij De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet 10/2012, van 20 november, tot vaststelling van bepaalde leges op het gebied van de rechterlijke macht en het Nationaal instituut voor toxicologie en forensische wetenschappen (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, (gewijzigd bij De link wordt in een nieuw venster geopend.Koninklijk Besluit 3/2013 van 22 februari) en De link wordt in een nieuw venster geopend.Besluit HAP/2662/2012 van 13 december (gewijzigd bij De link wordt in een nieuw venster geopend.Besluit HAP/490/2013 van 27 maart).

Deze leges zijn tot slot ook geregeld bij De link wordt in een nieuw venster geopend.Koninklijk Besluit 1/2015 van 27 februari, inzake tweede-kansmechanismen, vermindering van de financiële lasten en andere sociale maatregelen, waarbij voornoemde Wet 10/2012 opnieuw is gewijzigd.

De De link wordt in een nieuw venster geopend.betaling van de leges dient te geschieden via het De link wordt in een nieuw venster geopend.belastingagentschap (Agencia Tributaria), De link wordt in een nieuw venster geopend.met behulp van een formulier dat gedownload kan worden en dat als volgt moet worden ingevuld (De link wordt in een nieuw venster geopend.klik hier) of met behulp van een applicatie die het formulier aanmaakt wanneer de gegevens zijn ingevuld (De link wordt in een nieuw venster geopend.klik hier) en die De link wordt in een nieuw venster geopend.online betaling mogelijk maakt, zij het dat deze mogelijkheid vooralsnog uitsluitend voor grote ondernemingen bestaat.

De betaling dient plaats te vinden bij de indiening van aanvraagformulier A. De betaling van de leges kan worden verricht door de advocaat of een andere procesvertegenwoordiger, namens en voor rekening van degene die de leges verschuldigd is, met name wanneer laatstgenoemde niet in Spanje woonachtig is. Een niet-ingezetene hoeft niet voorafgaand aan de betaling een fiscaal identificatienummer te verkrijgen. De procureur of advocaat is fiscaal niet aansprakelijk voor deze betaling.

Welke leges moeten worden betaald?

Bij de Europese betalingsbevelprocedure is degene die de procedure die tot de leges aanleiding geeft aanhangig maakt, degene die de leges moet betalen, d.w.z. degene die via formulier A een vordering of tegenvordering instelt, wanneer de vordering is gebaseerd op een document dat een buitengerechtelijk executoriale titel vormt uit hoofde van De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 517 van Wet 1/2000, van 7 januari, inzake de civiele procedure (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) en meer dan 2 000 EUR beloopt. Wanneer het om een gerechtelijk executoriale titel gaat, hoeven er geen leges te worden betaald. Ook zijn alle natuurlijke personen en rechtspersonen die recht op rechtsbijstand hebben van de betaling van leges vrijgesteld, mits zij kunnen aantonen dat zij aan de in de toepasselijke wetgeving neergelegde voorwaarden voor rechtsbijstand voldoen.

Hoeveel moet ik betalen?

In geval van de Europese betalingsbevelprocedure moet een vast bedrag van 100 EUR worden betaald, plus een variabel bedrag, dat afhangt van het gevorderde bedrag en dat wordt vastgesteld door op de heffingsgrondslag het toepasselijke tarief toe te passen volgens onderstaande tabel:

Heffingsgrondslag

Heffingsplichtige

Tarief

Variabel maximumbedrag

0 EUR tot 1 000 000 EUR

Rechtspersoon

0,50 %


Vanaf 1 000 000 EUR

Rechtspersoon

0,25 %

10 000 EUR

De heffingsgrondslag komt overeen met het in rechte gevorderde bedrag. In geval van de Europese betalingsbevelprocedure is het in rechte gevorderde bedrag gelijk aan het bedrag van de hoofdvordering, vermeerderd met interesten en contractuele boetes.

In geval van een Europese betalingsbevelprocedure inzake een bedrag van 9 000 EUR waarbij een rechtspersoon is betrokken, zou de leges 100 EUR + 9 000 x 0.50 % = 145 EUR bedragen.

Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?

Als het bewijs dat de leges zijn voldaan niet meteen wordt overgelegd, zal de raadsman van de rechterlijke macht (Letrado de la Administración de Justicia) degene die de leges verschuldigd is, verzoeken dit bewijs te overleggen en het formulier met de vordering pas in behandeling nemen wanneer dit bewijs ontvangen is. Het verzuim het bewijs te overleggen, stuit de in het procesrecht vastgestelde termijnen niet. Wanneer de leges na het verzoek van de raadsman niet worden voldaan, zal de processuele handeling niet mogen worden voortgezet en zal de procedure worden voortgezet of beëindigd, al naar gelang het geval.

Hoe kan ik betalen?

De leges moeten worden voldaan via de zelfbeoordelingsprocedure voorafgaand aan de indiening van het processuele document door de betrokken partij. De leges moeten worden voldaan via hetDe link wordt in een nieuw venster geopend.officiële formulier 696 voor betaling van de leges voor de uitoefening van de rechterlijke bevoegdheid, dat als volgt moeten worden ingevuld (De link wordt in een nieuw venster geopend.klik hier) of via een aanvraagformulier dat wordt aangemaakt nadat de gegevens zijn ingevuld De link wordt in een nieuw venster geopend.klik hier). Betaling kan in persoon geschieden bij een van de volgende De link wordt in een nieuw venster geopend.financiële instanties. Het formulier is beschikbaar in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Spaans en in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Engels.

Momenteel kunnen alleen grote ondernemingen online betalen, via een bankoverschrijving, creditcard etc., aangezien de wetgeving inzake leges onlangs is gewijzigd en er nog geen technische oplossing voorhanden is.

De leges zijn inbegrepen in de rechtsbijstand, die wordt geregeld in De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet 1/1996 van 10 januari 1996 inzake de gratis rechtsbijstand (Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita), met name in de artikelen 1 tot en met 8 en 46 tot en met 51).

De relevante informatie is te vinden op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justiciagratuita.es/. Daar kan ook een verzoek om rechtsbijstand worden ingediend. Kruis de balie (Colegio de Abogados) aan van de plaats waar het bevoegde gerecht is gevestigd.

Wat moet ik na de betaling doen?

Bij formulier A moet een bewijs van betaling van de leges worden gevoegd met behulp van het officiële modelformulier (in papieren of elektronische vorm), dat naar behoren moet zijn gevalideerd.

Het is in Spanje nog niet mogelijk om formulieren inzake het Europees betalingsbevel elektronisch in te dienen. Het bewijs van betaling (ongeacht of dit in papieren of elektronische vorm is ontvangen) moet in papieren vorm worden toegestuurd, samen met de overige vereiste documenten.

Zodra elektronische indiening mogelijk is, zullen de leges bij gebruik van deze optie met 10 % worden gereduceerd. De wetgeving voorziet in de mogelijkheid van een restitutie van 60 % van de leges wanneer er sprake is van een akkoord of aanvaarding waardoor het geschil beëindigd wordt.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 12/09/2019

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Kroatië


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De gerechtskosten in de Republiek Kroatië zijn geregeld in de Wet op de gerechtskosten (Zakon o sudskim pristojbama) (Narodne novine (Staatsblad van de Republiek Kroatië) nr. 118/18)) en het Besluit inzake het door de Regering van de Republiek Kroatië voorgeschreven tarief van de gerechtskosten.

Ingevolge artikel 5 van de Wet op de gerechtskosten moeten verschuldigde gerechtskosten giraal, in contanten, door middel van legeszegels van de Republiek Kroatië of elektronisch worden betaald.
Voor verzoekschriften die elektronisch worden ingediend - volgens speciale voorschriften via het door de rechtbank gebruikte informatiesysteem - moeten de kosten worden voldaan op het moment van indienen. Het te betalen bedrag is de helft van de volgens het tarief vastgestelde kosten.
Voor beslissingen die door een rechtbank elektronisch worden betekend volgens de speciale voorschriften via het door de rechtbank gebruikte informatiesysteem, is de helft van het volgens het tarief vastgestelde bedrag verschuldigd indien het binnen drie dagen na de dag van elektronische betekening wordt betaald.

Wat zijn de geldende tarieven?

Voor alle civiele en handelsrechtelijke procedures worden gerechtskosten in rekening gebracht. Overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de gerechtskosten zijn de volgende personen en instanties vrijgesteld:

 1. de Republiek Kroatië en haar bestuursorganen;
 2. personen en instanties die openbaar gezag uitoefenen in procedures die voortvloeien uit de uitoefening van hun bevoegdheden;
 3. werknemers in arbeidsgeschillen en andere procedures die verband houden met de uitoefening van rechten die voortvloeien uit hun dienstbetrekking;
 4. ambtenaren en werknemers in administratieve geschillen die verband houden met de uitoefening van rechten die voortvloeien uit hun dienstbetrekking;
 5. veteranen die ten gevolge van de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog invalide zijn en hiervan schriftelijk bewijs kunnen overleggen, alsmede andere gehandicapten op grond van relevante documenten verstrekt door het ministerie voor Expertise, Herintreding en Werkgelegenheid van Personen met een Handicap;
 6. echtgenoten, kinderen en ouders van soldaten die in de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog zijn gedood, vermist zijn geraakt of krijgsgevangen zijn genomen, mits zij schriftelijk bewijs van hun status kunnen overleggen;
 7. echtgenoten, kinderen en ouders van personen die in de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog zijn gedood, vermist zijn geraakt of krijgsgevangen zijn genomen, mits zij schriftelijk bewijs van hun status kunnen overleggen;
 8. vluchtelingen, ontheemden en repatrianten die van hun status schriftelijk bewijs kunnen overleggen;
 9. bijstandsgerechtigden die een uitkering ontvangen om in hun levensonderhoud te voorzien;
 10. humanitaire organisaties, organisaties die zich inzetten voor familieleden van personen die bij het uitvoeren van humanitaire activiteiten zijn gedood, vermist zijn geraakt of gevangen zijn genomen en gehandicaptenorganisaties;
 11. kinderen als partij in een alimentatieprocedure, of een procedure omtrent op dat recht gebaseerde vorderingen;
 12. partijen die een procedure instellen voor het vaststellen van moeder- of vaderschap en voor vergoeding van de kosten van zwangerschap en bevalling buiten het huwelijk;
 13. partijen die om herstel van hun handelingsbekwaamheid verzoeken;
 14. minderjarigen die om toestemming verzoeken om in het huwelijk te treden;
 15. partijen in een procedure tot het overdragen van een kind en voor het onderhouden van een persoonlijke relatie met een kind;
 16. partijen in procedures over rechten uit een verplichte pensioen- of algemene ziektekostenverzekering, over rechten van werklozen op grond van het arbeidsrecht en over bijstandsrechten;
 17. partijen in een procedure voor de bescherming van in de grondwet vastgelegde mensenrechten en vrijheden tegen individuele besluiten;
 18. partijen in een geschil over de vergoeding van schade door milieuverontreiniging;
 19. vakbonden en vakverenigingen op hoger niveau in civiele procedures voor de gerechtelijke goedkeuring van vervanging en in collectieve arbeidsgeschillen, en vakbondsvertegenwoordigers in civiele procedures in het kader van de uitoefening van het lidmaatschap van de ondernemingsraad;
 20. consumenten die schuldenaar zijn in een faillissement;
 21. andere personen of instanties volgens enige bijzondere wet.

Een buitenlandse staat is vrijgesteld van gerechtskosten wanneer zulks in een internationaal verdrag is vastgesteld of op basis van wederkerigheid.

Bij twijfel over de voorwaarden voor wederkerigheid zal de rechtbank het ministerie van Justitie om een toelichting vragen.

De vrijstelling onder punt 10 geldt alleen voor humanitaire organisaties waarvoor de minister van Sociale Zaken een desbetreffend besluit heeft uitgevaardigd.

De vrijstelling van gerechtskosten geldt niet voor bestuursorganen op gemeentelijk niveau, behalve wanneer aan die bestuursorganen bij bijzondere wet bevoegdheden van openbaar gezag zijn toegekend.

Voor Europese betalingsbevelprocedures zijn de volgende gerechtskosten verschuldigd:

 • voor een voorstel voor een Europees betalingsbevel – de eiser betaalt;
 • voor een beslissing inzake een Europees betalingsbevel – de eiser betaalt;
 • voor een verweerschrift tegen een Europees betalingsbevel – de verweerder betaalt;

en wanneer de procedure voor de rechter komt

 • voor een uitspraak – de eiser betaalt;
 • voor een beroep – de appellant betaalt;
 • voor een verweerschrift tegen een beroep – de verweerder betaalt (verweer is facultatief);
 • buitengewoon rechtsmiddel – de uitspraak van de rechtbank van tweede aanleg is vatbaar voor herziening indien met het geschil een bedrag van meer dan 200 000 HRK is gemoeid;
 • gerechtskosten zijn verschuldigd door degene die om herziening verzoekt en door degene die hierop reageert met een verweerschrift (verweer is facultatief).

Hoeveel moet ik betalen?

I. Voor een vordering, een tegenvordering, een uitspraak of een bezwaar tegen een betalingsbevel zijn gerechtskosten verschuldigd die evenredig zijn met het bedrag van de hoofdsom van de vordering (dus exclusief rente en kosten):

vanaf ... HRK

tot en met ... HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Voor vorderingen van meer dan 15 000 HRK is 500 HRK aan gerechtskosten verschuldigd plus 1% van het bedrag boven 15 000 HRK, met een maximum van 5 000 HRK.

II. Voor een voorstel voor een Europees betalingsbevel, een beslissing inzake een Europees betalingsbevel en het verweer op een beroep of herziening is de helft van de onder I genoemde gerechtskosten verschuldigd.

III. Voor een beroep of herziening is het dubbele van de onder I genoemde gerechtskosten verschuldigd.

IV. Wanneer de partijen tijdens de gerechtelijke procedure een gerechtelijke schikking treffen, zijn geen gerechtskosten verschuldigd.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Wanneer een partij de gerechtskosten niet binnen de gestelde termijn betaalt of verzuimt de rechtbank daarvan onmiddellijk in kennis te stellen, zal de rechtbank binnen een termijn van nog eens 15 dagen een certificaat van uitvoerbaarheid hechten aan de beslissing inzake de gerechtskosten of de beslissing inzake het verweer en dit certificaat, met het oog op inning met dwang uit de middelen van die partij overeenkomstig de wetgeving inzake tenuitvoerlegging van beslissingen over monetaire activa, voorleggen aan het financieel agentschap.

Overeenkomstig artikel 28 van de Wet op de gerechtskosten moet de rechtbank de partij bij het geding eerst waarschuwen dat zij verplicht is de gerechtskosten te betalen en, indien die partij niet onmiddellijk aan die waarschuwing gevolg geeft, haar waarschuwen dat zij de gerechtskosten binnen drie dagen moet betalen. Indien de partij aan de waarschuwing geen gevolg geeft of de rechtszitting waarvoor de gerechtskosten verschuldigd waren, niet heeft bijgewoond en die rechten niet heeft betaald, neemt de rechtbank een beslissing over die kosten, waarvoor een aanvullend bedrag van 100 HRK in rekening wordt gebracht.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Gerechtskosten moeten giraal, in contanten, door middel van legeszegels van de Republiek Kroatië of elektronisch worden betaald.

Contante betaling is ook mogelijk bij de centrale balie van de rechtbank, in welk geval de rechtbank dat bedrag binnen vijf dagen na ontvangst in de staatskas moet storten.

Gerechtskosten van minder dan 100 HKR kunnen door middel van legeszegels worden betaald.

Informatie over de wijze waarop de kosten kunnen worden voldaan moet op het elektronische prikbord, de website van de rechtbank en in het gerechtsgebouw beschikbaar worden gesteld.

Gerechtskosten kunnen via iedere bank en ieder postkantoor worden overgemaakt op de rekening van de staatskas van de Republiek Kroatië.

Bij overmakingen vanuit het buitenland moeten de volgende gegevens worden vermeld:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Girorekening (CC):1001005-1863000160

Model: HR64

Referentienummer: 5045-20735-PIN (of ander persoonlijk identificatienummer voor de betaler)

Begunstigde: ministerie van Financiën van de Republiek Kroatië, voor de handelsrechtbank te Zagreb

Uit de omschrijving van de transactie moet blijken dat het gaat om de betaling van de gerechtskosten voor zaak _______________ (zaaknummer vermelden en een omschrijving van de betaling, bv. gerechtskosten voor voorstel voor een Europees betalingsbevel).

Wat moet ik na de betaling doen?

Zodra de betaling is verricht, moet aan de rechtbank die de zaak behandelt en ten behoeve waarvan de gerechtskosten zijn betaald, een bewijs van betaling worden gestuurd, met vermelding van het zaaknummer (als dat bekend is). Een verzoek tot uitvaardiging van een Europees betalingsbevel moet vergezeld gaan van een bewijs dat de bankoverschrijving heeft plaatsgevonden.

Stukken moeten via aangetekende of gewone pakketpost bij de rechtbank worden bezorgd, dan wel elektronisch worden ingediend, conform speciale voorschriften via het informatiesysteem dat bij de rechtbank in gebruik is.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 08/04/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Italië


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De kosten van gerechtelijke procedures zijn geregeld in de geconsolideerde Wet op de gerechtskosten (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), zoals neergelegd in Presidentieel Besluit nr. 115 van 30 mei 2002 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Wat zijn de geldende tarieven?

In een civiele procedure betaalt elke partij de kosten van haar eigen stukken en de kosten van de voor de procedure vereiste stukken, indien de wet dat van de desbetreffende partij vereist (artikel 8 van de geconsolideerde Wet op de gerechtskosten, Presidentieel Besluit nr. 115/2002).

De rechten bij een civiele vordering zijn als volgt:

 • standaardvergoeding voor het instellen van de vordering
 • kosten van betekening
 • kosten van afschriften.

Hoeveel moet ik betalen?

De verschuldigde bedragen staan vermeld in de artikelen 13 en 30 van Presidentieel Besluit nr. 115/2002 met betrekking tot respectievelijk de standaardvergoeding en het voorschot ter dekking van de kosten voor betekening op verzoek van de rechtbank.

De kosten van afschriften worden geregeld in de artikelen 267 en volgende van Presidentieel Besluit nr. 115/2002 en staan vermeld in de aan dat besluit gehechte tabellen 6, 7 en 8.

Overeenkomstig artikel 46 van Wet nr. 374/1991 tot oprichting van de vredegerechten (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) is voor stukken en beslissingen waarmee bedragen tot 1 033 EUR zijn gemoeid, alleen de standaardvergoeding verschuldigd.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Bij niet-betaling van de gerechtskosten zal de rechtbank of een incassobureau (conform de met Equitalia Giustizia SpA gesloten overeenkomst) een betalingsherinnering laten betekenen, met instructies hoe u de standaardvergoeding moet voldoen (artikel 248 van Presidentieel Besluit nr. 115/2002).

Bij niet-betaling van de vergoeding voor afschriften en van het conform artikel 30 van Presidentieel Besluit nr. 115/2002 vereiste bedrag, kan de rechtbank besluiten om het stuk niet in ontvangst te nemen (artikel 285 van Presidentieel Besluit nr. 115/2002).

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Verricht u de betaling in Italië via een girorekening, dan moet u formulier F23 gebruiken of zegels die bij een geaccrediteerde tabakshandelaar of detaillist zijn gekocht.

Betaalt u per bankoverschrijving vanuit het buitenland, gebruik dan de volgende rekeninggegevens:

BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Wat moet ik na de betaling doen?

Na betaling moet u het desbetreffende ontvangstbewijs overleggen aan de rechtbank ten bewijze van de betaling.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 13/10/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Cyprus


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

In Cyprus wordt de uitvoering van de Europese betalingsbevelprocedure geregeld door de procedureverordening van 2008 betreffende de Europese betalingsbevelprocedure (7/2008), die op 12 juni 2008 in werking is getreden.

Wat zijn de geldende tarieven?

Volgens artikel 25 van de bovengenoemde procedureverordening mogen de te betalen gerechtskosten niet hoger zijn dan de gerechtskosten van een gewone civielrechtelijke procedure. In formulier H van bijlage VIII (zie hieronder) is een tariefschaal voor de desbetreffende procedures vastgesteld.

Hoeveel moet ik betalen?

Zie antwoord op vraag 2.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Uw verzoek om een Europees betalingsbevel wordt pas in behandeling genomen nadat de gerechtskosten zijn betaald.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De gerechtskosten kunnen worden betaald via de centrale bank van Cyprus.

Wat moet ik na de betaling doen?

Zodra de centrale bank aan de districtsrechtbank een bevestiging heeft gezonden dat het geld is overgemaakt en er een creditnota is ontvangen, wordt het dossier doorverwezen naar de bevoegde rechter die de tenuitvoerlegging van het Europese betalingsbevel gelast, mits aan de betrokken voorwaarden is voldaan.

BIJLAGE VIII

GERECHTSKOSTEN

Formulier H

Voorschrift 25, punt 2, van de

procedureverordening van 2008 betreffende de Europese betalingsbevelprocedure

Post

Zegelrecht (EUR)

a) Wanneer het gevorderde bedrag of de waarde van de zaak die voorwerp van geschil is

meer bedraagt dan 100 EUR en niet meer dan 500 EUR

17,00

b) Wanneer het gevorderde bedrag of de waarde van de zaak die voorwerp van geschil is

meer bedraagt dan 500 EUR en niet meer dan 2 000 EUR

31,00

c) Wanneer het gevorderde bedrag of de waarde van de zaak die voorwerp van geschil is

meer bedraagt dan 2 000 EUR en niet meer dan 10 000 EUR

48,00

d) Wanneer het gevorderde bedrag of de waarde van de zaak die voorwerp van geschil is

meer bedraagt dan 10 000 EUR en niet meer dan 50 000 EUR

94,00

e) Wanneer het gevorderde bedrag of de waarde van de zaak die voorwerp van geschil is

meer bedraagt dan 50 000 EUR en niet meer dan 100 000 EUR

154,00

f) Wanneer het gevorderde bedrag of de waarde van de zaak die voorwerp van geschil is

meer bedraagt dan 100 000 EUR en niet meer dan 500 000 EUR

256,00

g) Wanneer het gevorderde bedrag of de waarde van de zaak die voorwerp van geschil is

meer bedraagt dan 500 000 EUR en niet meer dan 2 000 000 EUR

342,00

h) Wanneer het gevorderde bedrag of de waarde van de zaak die voorwerp van geschil is

meer bedraagt dan 2 000 000 EUR

427,00

Indien het door de verzoeker gevorderde bedrag stijgt nadat de vordering is ingesteld, wordt het tariefverschil in rekening gebracht.

Indien de waarde van de zaak die voorwerp van geschil is, stijgt doordat er een tegenvordering wordt ingesteld, wordt het tariefverschil in rekening gebracht bij de verweerder (reconventionele eiser).


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 02/04/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Letland


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Overeenkomstig De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 33, lid 2, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Civilprocesa likums) vallen onder proceskosten (tiesas izdevumi):

 • een vergoeding aan de overheid (valsts nodeva);
 • kantoorkosten (kancelejas nodeva) en
 • de noodzakelijke kosten voor het onderzoeken van een zaak.

Er is een vergoeding aan de overheid verschuldigd voor elke vordering die bij de rechtbank wordt ingediend - een oorspronkelijke vordering, een tegenvordering, een verzoek van een derde met een afzonderlijke vordering ten aanzien van het onderwerp van het geschil in een reeds aangevangen procedure, een verzoek in een bijzondere procedure of enig ander verzoek conform De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 34 van het Wetboek van Burgerlijke RechtsvorderingDe link wordt in een nieuw venster geopend.Artikel 43 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geeft een overzicht van de personen die zijn vrijgesteld van proceskosten (waaronder vergoedingen aan de overheid).

De rechtbank zal de in het ongelijk gestelde partij gelasten alle proceskosten van de in het gelijk gestelde partij te vergoeden. Als een vordering deels is toegewezen, gelast de rechtbank dat de eiser voor zijn proceskosten wordt gecompenseerd in verhouding tot het deel van de vordering dat is toegewezen, en de verweerder in verhouding tot het deel van de vordering dat is afgewezen. De vergoeding aan de overheid voor een accessoire klacht (blakus sudzība) ten aanzien van een gerechtelijke beslissing of voor heropening van een gerechtelijke procedure nadat een beslissing bij verstek is gegeven, wordt niet gecompenseerd.

Als de eiser zijn vordering intrekt, moet hij de proceskosten van de verweerder vergoeden. In dat geval hoeft de verweerder de door de eiser gemaakte proceskosten niet te vergoeden. Trekt de eiser zijn vordering evenwel in omdat de verweerder die vordering vrijwillig heeft voldaan nadat ze was ingediend, dan zal de rechtbank de verweerder, op verzoek van de eiser, alsnog veroordelen in de kosten van de eiser.

Als de rechter een vordering niet-ontvankelijk verklaart, zal hij op verzoek van de verweerder de eiser veroordelen in de proceskosten van de verweerder.

Als de eiser is vrijgesteld van proceskosten, betaalt de verweerder de proceskosten van de eiser aan de staat in verhouding tot het deel van de vordering dat is toegewezen.

Wat zijn de geldende tarieven?

Er is een vergoeding aan de overheid verschuldigd voor een verzoek om een Europees betalingsbevel overeenkomstig De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure.

Tijdens de procedure moet de partij mogelijk ook andere proceskosten betalen, zoals kantoorkosten (bv. voor een afschrift of duplicaat van procedurele stukken) en onderzoekskosten (bv. de kosten van het traceren van de verweerder op verzoek van de eiser, of de kosten voor de betekening, afgifte en vertaling van dagvaardingen en andere gerechtelijke stukken).

Hoeveel moet ik betalen?

Voor een verzoek om een Europees betalingsbevel betaalt u een vergoeding aan de overheid die gelijk is aan 2 % van de totale vordering, tot een maximum van 498,01 EUR. De hoogte van eventuele kantoorkosten wordt vastgesteld overeenkomstig De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 38 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het bedrag van de onderzoekskosten in een zaak is afhankelijk van verschillende factoren (bv. de wijze van bezorging van de stukken, per post of e-mail).

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Indien een vordering niet vergezeld gaat van documentair bewijs van betaling van de vergoeding aan de overheid en andere proceskosten overeenkomstig de procedure en conform het wettelijk voorgeschreven bedrag, zal de rechtbank overeenkomstig De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 133 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de vordering niet verder in behandeling nemen en de eiser een termijn stellen waarbinnen de gebreken moeten zijn verholpen.

Indien de eiser de gebreken binnen die termijn verhelpt, wordt de vordering geacht te zijn ingediend op de oorspronkelijke datum van indiening bij de rechtbank.

Indien de eiser de gebreken niet binnen die termijn verhelpt, wordt de vordering geacht niet te zijn ingediend en aan de eiser geretourneerd.

Dit kan de eiser evenwel niet beletten zijn vordering opnieuw bij de rechtbank in te dienen, volgens de gewone wettelijke procedure.

Indien er voor de betekening van stukken gerechtskosten moeten worden betaald, worden die stukken pas betekend als die kosten zijn voldaan. Als echter de kosten voor het onderzoek in de zaak niet voorafgaand aan dat onderzoek vrijwillig aan de het ministerie van Financiën zijn betaald, worden ze verhaald overeenkomstig de algemene voorschriften voor de tenuitvoerlegging van beslissingen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De vergoeding aan de overheid kan worden betaald door middel van overschrijving op de rekening van het ministerie van Financiën (Valsts kase). De vergoeding aan de overheid (De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 34 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, met uitzondering van punt 6) moet als volgt worden voldaan:

Begunstigde: Valsts kase

Registratienummer: 90000050138

Rekeningnummer: LV55TREL1060190911200

Bank van de begunstigde: Valsts kase

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: vermeld gegevens om de persoon of de zaak te specificeren: het nummer van de zaak (indien bekend); voor een natuurlijk persoon de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor een rechtspersoon de naam en het registratienummer. Wordt de vergoeding aan de overheid betaald namens een andere persoon, vermeld dan gegevens om die persoon te specificeren: het nummer van de zaak (indien bekend); voor een natuurlijk persoon de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor een rechtspersoon de naam en het registratienummer.

De vergoeding aan de overheid voor een verzoek tot uitvoering van een executoriale titel of een ander uitvoeringsdocument kan worden overgemaakt op de rekening van het ministerie van Financiën. De vergoeding aan de overheid voor het indienen van een verzoek tot uitvoering van een executoriale titel of een ander uitvoeringsdocument (De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 34 van het Wetboek van Burgerlijke Strafvordering, punt 6) moet als volgt worden betaald:

Begunstigde: Valsts kase

Registratienummer: 90000050138

Rekeningnummer: LV71TREL1060190911300

Bank van de begunstigde: Valsts kase

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: vermeld gegevens om de persoon of de zaak te specificeren: het nummer van de zaak (indien bekend); voor een natuurlijk persoon de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor een rechtspersoon de naam en het registratienummer. Wordt de vergoeding aan de overheid betaald namens een andere persoon, vermeld dan gegevens om die persoon te specificeren: het nummer van de zaak (indien bekend); voor een natuurlijk persoon de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor een rechtspersoon de naam en het registratienummer.

De kantoorkosten kunnen worden overgemaakt op de rekening van het ministerie van Financiën. De kantoorkosten (De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 38 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) moeten als volgt worden betaald:

Begunstigde: Valsts kase

Registratienummer: 90000050138

Rekeningnummer: LV39TREL1060190911100

Bank van de begunstigde: Valsts kase

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: vermeld gegevens om de persoon of de zaak te specificeren: het nummer van de zaak (indien bekend); voor een natuurlijk persoon de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor een rechtspersoon de naam en het registratienummer. Worden de kantoorkosten betaald namens een andere persoon, vermeld dan gegevens om die persoon te specificeren: het nummer van de zaak (indien bekend); voor een natuurlijk persoon de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor een rechtspersoon de naam en het registratienummer.

De kosten van het onderzoek in de zaak en van de tenuitvoerlegging van verplichtingen na een aanzegging kunnen worden overgemaakt op de rekening van de rechtbankadministratie (Tiesu administrācija). De kosten van het onderzoek in de zaak (De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 39 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) en de kosten van de tenuitvoerlegging van verplichtingen na aanzegging (De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 4063van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) moeten als volgt worden betaald:

Arrondissementsrechtbanken (gemeentelijk) en provinciale rechtbanken:

Begunstigde: Tiesu administrācija

Registratienummer: 90001672316

Rekeningnummer: LV51TREL2190458019000

Bank van de begunstigde: Valsts kase

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: "21499", en vermeld gegevens om de persoon of de zaak te specificeren: het nummer van de zaak (indien bekend); voor een natuurlijk persoon de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor een rechtspersoon de naam en het registratienummer. Worden de kosten van het onderzoek in de zaak betaald namens een andere persoon, vermeld dan gegevens om die persoon te specificeren: het nummer van de zaak (indien bekend); voor een natuurlijk persoon de voor- en achternaam en het persoonlijke identificatienummer; voor een rechtspersoon de naam en het registratienummer.

Wat moet ik na de betaling doen?

Bij het indienen van een vordering bij de rechtbank moet u stukken bijvoegen waaruit blijkt dat de gerechtskosten en andere kantoorkosten zijn voldaan overeenkomstig de procedure en conform het wettelijk voorgeschreven bedrag. Kantoorkosten moeten zijn voldaan voordat de gewenste dienst wordt verricht. Eventuele kosten in verband met het onderzoek in de zaak moeten voorafgaand aan dat onderzoek worden voldaan.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 23/09/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Litouwen


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

In zaken in verband met het Europees betalingsbevel zijn de regels inzake de berekening en betaling van zegelrecht uit de punten 1 tot en met 3 van artikel … van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van de Republiek Litouwen van toepassing.

Op grond van Besluit nr. 1240 van de regering van de Republiek Litouwen van 27 oktober 2011 tot goedkeuring van de regels voor de berekening, betaling, verrekening en terugbetaling van zegelrecht kan dit recht ook elektronisch worden betaald.

Wat zijn de geldende tarieven?

Voor zegelrecht gelden de bij het volgende punt genoemde bedragen.

Hoeveel moet ik betalen?

Bij een verzoek om een gerechtelijk bevel is het zegelrecht gelijk aan een kwart van het verschuldigde bedrag voor de gerechtelijke procedure, maar het kan niet minder zijn dan tien litas, behalve wanneer iemand bij wet of rechterlijke beslissing volledig of gedeeltelijk is vrijgesteld van zegelrecht of wanneer de betaling van het zegelrecht is uitgesteld.

Als de schuldenaar, nadat de rechtbank het bevel heeft uitgevaardigd, bezwaren indient en de schuldeiser een vordering instelt op grond van de algemene procedure, wordt het voornoemde zegelrecht verrekend met het te betalen zegelrecht voor het verzoek.

Wordt het verzoek van de schuldeiser beschouwd als niet ingediend in het in artikel 439, lid 6, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering genoemde geval, dan wordt het zegelrecht niet terugbetaald aan de verzoeker.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Bij het verzoek moeten documenten en andere bewijsstukken worden gevoegd die als basis dienen voor de vorderingen van de verzoeker, evenals bewijs dat het zegelrecht is betaald.

Wanneer het zegelrecht niet is betaald, vaardigt de rechtbank een bevel uit waarin een gepaste nalevingstermijn van minimaal zeven dagen wordt gesteld. Het bevel wordt uiterlijk de eerstvolgende werkdag na afgifte ervan verzonden.

Als de procespartij die het procedurele document indient, de instructies van de rechtbank inzake de gestelde termijn heeft opgevolgd, wordt het procedurele document beschouwd als ingediend op de datum waarop het in eerste instantie bij de rechtbank was ingediend. Zo niet, dan wordt het procedurele document als niet-ingediend beschouwd en vaardigt de rechter uiterlijk vijf werkdagen na het einde van de nalevingstermijn een bevel uit om het procedurele document samen met eventuele bijbehorende documenten terug te sturen naar degene die het heeft ingediend.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Zegelrecht wordt op de door de betreffende persoon gekozen wijze (elektronisch bankieren, contante betaling, bankoverschrijving enz.) betaald op de rekening van begrotingsontvangsten van de Staatsbelastinginspectie.

Wat moet ik na de betaling doen?

Bewijs van betaling van het zegelrecht wordt geleverd in de vorm van het betalingsbevel of een ander document dat de betaling bevestigt. Dit document moet de volgende gegevens bevatten:

 1. de voornaam, de achternaam en het persoonlijke ID-nummer van de betaler (voor rechtspersonen: naam en bedrijfs-ID-nummer);
 2. de voornaam, de achternaam en het persoonlijke ID-nummer van de andere partij (verweerder, schuldenaar enz.) (voor rechtspersonen: naam en bedrijfs-ID-nummer);
 3. de datum van de betaling;
 4. de betalingscode;
 5. het betaalde bedrag;
 6. het doel van de betaling (aangeduid als “zegelrecht”, met de naam van de rechtbank waar de procedure wordt ingeleid).

Wanneer het zegelrecht wordt betaald door een vertegenwoordiger van de procespartij (een advocaat, juridisch medewerker of andere persoon die de belangen van de partij behartigt), moeten op het betalingsbevel of het andere document naast de bovengenoemde gegevens ook de voornaam, de achternaam en het persoonlijke ID-nummer (voor rechtspersonen: naam en bedrijfs-ID-nummer) van de vertegenwoordigde partij staan.

Als het zegelrecht elektronisch wordt betaald, zijn er geen documenten nodig om de betaling van het zegelrecht te bevestigen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 31/03/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Luxemburg


Het aanhangig maken van een geschil bij de civiele rechter ( ‘saisine du juge civil’) brengt geen andere vaste kosten met zich dan de kosten van de gerechtsdeurwaarder en de advocaat. In beginsel zijn er  geen kosten verbonden aan het inschakelen van de civiele rechter. Nadat het vonnis is gegeven, kunnen er echter wel kosten ontstaan in verband met de tenuitvoerlegging van de beslissing en op verzoek van de in het gelijk gestelde partij.

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 30/03/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Hongarije


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

In Europese betalingsbevelprocedures die in Hongarije worden ingesteld, moet een vergoeding voor de notariële procedure worden betaald om een niet-betwiste financiële vordering uit te voeren op grond van Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure, waarvan de hoogte is bepaald in Wet L van 2009 inzake betalingsbevelprocedures en Besluit nr. 14/1991 van de minister van Justitie van 26 november 1991 inzake notariskosten. Volgens deze regels moet bij het instellen van de procedure een notarisvergoeding van 3% van de waarde van de vordering worden betaald. De eiser kan kiezen of hij de betaling contant of met een bankpas of creditcard op het kantoor van de notaris, via bankoverschrijving naar de bankrekening van de notaris of via postwissel voldoet.

Wat zijn de geldende tarieven?

Er moet een notarisvergoeding worden betaald bij het instellen van de procedure.

Hoeveel moet ik betalen?

De notarisvergoeding bedraagt 3% van het bedrag van de financiële vordering exclusief heffingen (rente, kosten). Bij meerdere vorderingen bedraagt de notarisvergoeding 3% van de som van de bedragen, maar ten minste 5 000 HUF en niet meer dan 300 000 HUF. Als er meer dan vijf personen bij de procedure betrokken zijn, bedraagt de vergoeding minimaal 1 000 HUF, vermenigvuldigd met het aantal partijen. Als de financiële vordering in een andere munteenheid dan HUF is ingesteld, wordt de te betalen vergoeding bepaald aan de hand van het HUF-equivalent van de vordering – berekend op basis van de officiële wisselkoers van de centrale bank op de dag dat het verzoek wordt ingediend.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Indien de eiser de notarisvergoeding niet betaalt bij het instellen van de procedure, verzoekt de behandelend notaris de eiser de notarisvergoeding te betalen. Geeft de eiser hier niet binnen de gestelde termijn gehoor aan, dan wijst de notaris het verzoek af.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De eiser mag de notarisvergoeding op een van de volgende manieren betalen:

 1. via contante betaling aan de behandelend notaris;
 2. via door de notaris aangeleverde postwissel bij een postkantoor, aan de betaalrekening van de behandelend notaris;
 3. via overschrijving naar de bankrekening van de notaris;
 4. met een bankpas of creditcard, als de juiste voorzieningen daarvoor aanwezig zijn op het kantoor van de behandelend notaris.

Wat moet ik na de betaling doen?

Als de notarisvergoeding contant of met een bankpas of creditcard wordt betaald op het kantoor van de notaris, hoeft de eiser geen betalingsbewijs aan te leveren.

Betaalt de eiser de notarisvergoeding via postwissel, dan moet het betalingsbewijs bij het verzoek om een Europees betalingsbevel worden gevoegd.

Als de eiser de notarisvergoeding via overschrijving naar de bankrekening van de notaris betaalt, moet hij of zij een bankafschrift van de betreffende dag of een kopie daarvan, waaruit blijkt dat het bedrag is afgeschreven, bij het verzoek om een Europees betalingsbevel voegen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 03/04/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Malta


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De tarieven bij deze procedure zijn vastgesteld in artikel 1, lid 2, artikel 2 en artikel 13, lid 1, van tarief B van hoofdstuk 12 van de Laws of Malta, wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering.

De griffierechten kunnen niet elektronisch worden betaald.

Wat zijn de geldende tarieven?

Voor de volgende formulieren is een vergoeding verschuldigd:

Formulier A – Verzoek om een Europees betalingsbevel

Formulier D – Beslissing tot afwijzing van het verzoek om een Europees betalingsbevel

Formulier E – Europees betalingsbevel

Formulier F – Verweer tegen een Europees betalingsbevel

Formulier G – Uitvoerbaarverklaring

Hoeveel moet ik betalen?

Formulier A – Verzoek om een Europees betalingsbevel: 30,00 EUR griffierechten en 7,20 EUR voor elke kennisgeving aan de verweerder(s) en aan de eiser van formulier D of E

Formulier F – Verweer tegen een Europees betalingsbevel: 30,00 EUR griffierechten en 7,20 EUR voor elke kennisgeving aan de eiser

Formulier G – Uitvoerbaarverklaring : 20,00 EUR griffierechten

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Het formulier wordt pas verwerkt als de betaling is verricht.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De gerechtskosten kunnen worden overgemaakt op de volgende bankrekening:

Naam rekeninghouder

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (International Bank Account Number)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Nationale bankcode

SORT CODE 01100

Rekeningnummer

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT-code

MALTMTMT

Naam van de bank

CENTRAL BANK OF MALTA

Adres bank

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Munteenheid

EUR

Wat moet ik na de betaling doen?

U moet het ontvangstbewijs van de bank waar de transactie is uitgevoerd, overleggen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 31/03/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - NederlandInleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De Europese betalingsbevelprocedure (Verordening (EG) nr. De link wordt in een nieuw venster geopend.1896/2006, in werking getreden op 12 december 2008) maakt de invordering mogelijk van grensoverschrijdende niet-betwiste civiel- en handelsrechtelijke schuldvorderingen via een uniforme procedure op basis van formulieren. Voor deze procedure hoeven de partijen niet voor de rechtbank te verschijnen. De verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken.

De Raad voor de rechtspraak heeft voor de behandeling van Europese betalingsbevelzaken de rechtbank Den Haag aangewezen als enige bevoegde rechtbank. In geval er verweer wordt gevoerd, kan de procedure worden voortgezet volgens de gewone regels van relatieve bevoegdheid.

Voor het indienen van een verzoek in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure moet gebruikt gemaakt worden van formulier A. Dit formulier is in alle talen van de Europese Unie beschikbaar op de website van de Europese Commissie.

Het formulier

Bij de rechtbank Den Haag kunnen uitsluitend verzoeken worden ingediend in de Nederlandse taal.

De verzoeken in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure kunnen worden ingediend bij:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie Algemene Zaken van de rechtbank Den Haag. Het telefoonnummer van de griffie Algemene Zaken van de rechtbank: +31 (0)70-381 22 64.

Wat zijn de geldende tarieven?

De tarieven zijn afhankelijk van de hoogte van de hoofdvordering. Zie ook de vraag: Hoeveel moet ik betalen.

Hoeveel moet ik betalen?

Onderstaand treft u een overzicht van de De link wordt in een nieuw venster geopend.geldende tarieven voor 2019.

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek

Griffierecht voor niet-natuurlijke personen

Griffierecht voor natuurlijke personen

Griffierecht voor onvermogenden

Griffierecht bij de rechtbank voor kantonzaken

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel verzoek:

Van onbepaalde waarde of

Met een beloop van niet meer dan € 500

€ 121

€ 81

€ 81

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloopvan meer dan Є 500, en niet mee dan Є 12.500

€ 486

€ 231

€ 81

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloopvan meer dan Є 12.500

€ 972

€ 486

€ 81

Griffierecht voor andere dan kantonzaken bij de rechtbank

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel verzoek:

- Van onbepaalde waarde of

€ 639

€ 297

€ 81

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloopvan niet mee dan Є 100.000

€ 1992

€ 914

€ 81

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloopvan meer dan Є 100.000

€ 4030

€ 1599

€ 81

Voor nadere informatie wordt u verwezen naar De link wordt in een nieuw venster geopend.Rechtspraak.nl en De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad voor Rechtsbijstand.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Wanneer de gerechtskosten niet op tijd worden betaald, zal het verzoek mogelijk niet verder in behandeling worden genomen. Het desbetreffende dossier wordt dan afgevoerd.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De verzoekende partij ontvangt een nota voor de betaling van de gerechtskosten. Betaling kan plaatsvinden door overboeking via de bank.

Wat moet ik na de betaling doen?

Na betaling van de gerechtskosten dient u nader bericht van de rechtbank Den Haag af te wachten.

In de Verordening tot invoering van een Europese betalingsprocedure, is bepaald dat het gerecht zo spoedig mogelijk en normaliter binnen 30 dagen na de indiening van het verzoek een Europees betalingsbevel uitvaardigt.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Geldende tarieven voor 2019

De link wordt in een nieuw venster geopend.Rechtspraak.nl

De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad voor Rechtsbijstand

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordening (EG) Nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 12/12/2019

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Oostenrijk

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Regelgeving inzake vergoedingen voor beoefenaars van juridische beroepen

Advocaten

In het algemeen staat het, volgens de Oostenrijkse Wet op de advocatuur (Rechtsanwaltsordnung), advocaten en hun cliënten vrij om het honorarium van de advocaat voor geleverde diensten in onderling overleg te bepalen.

Het honorarium kan een vast tarief zijn, of worden berekend op basis van een uurtarief. Een vast tarief varieert niet naargelang de afzonderlijke geleverde diensten of de hoeveelheid tijd die met die diensten is gemoeid. Als er geen honorarium is afgesproken, wordt er een redelijke beloning geacht te zijn overeengekomen op basis van de vergoedingsschalen zoals vastgesteld in de Wet op de advocatenhonoraria (Rechtsanwaltstarifsgesetz) of de algemene vergoedingscriteria voor advocaten (Allgemeinen Honorar-Kriterien für Rechtsanwälte).

Volgens het Oostenrijkse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Zivilprozessordnung – ZPO) en de Wet op de advocatenhonoraria bepaalt in civiele procedures de rechtbank het aandeel van de kosten dat de verliezende partij aan de in het gelijk gestelde partij moet vergoeden. Deze kosten zijn gebaseerd op de waarde van de vordering en de duur en aard van de geleverde dienst.

In strafrechtelijke procedures geldt als algemene regel dat eenieder die een advocaat heeft ingehuurd om namens hem of haar op te treden (een gedaagde, een partij die een civiel geding aanspant of een partij die verzoekt om voeging van een civiele vordering bij een strafrechtelijke procedure), zelf de daaruit voortvloeiende advocaatkosten moet dragen. Dit is ook het geval wanneer de advocaat van de verdediging is aangewezen door de rechtbank, tenzij aan de voorwaarden voor rechtsbijstand wordt voldaan. De kosten variëren vaak afhankelijk van de aard en samenstelling van de betrokken rechtbank (bijvoorbeeld een districtsrechtbank, een regionale rechtbank met een alleensprekende rechter, een college van lekenrechters of een rechtbank met jury).

Deurwaarders

De beloning die gerechtsdeurwaarders (Gerichtsvollzieher) ontvangen voor hun werkzaamheden is vastgesteld in de Wet op de vergoeding van executiekosten (Vollzugsgebührengesetz). Het gaat meer bepaald om een executiekostenvergoeding die de verzoeker-schuldeiser moet betalen bij het indienen van het executieverzoek, plus een vaste vergoeding zoals vastgesteld in de Wet op de vergoeding van gerechtskosten (Gerichtsgebührengesetz -GGG).

De executievergoeding (De link wordt in een nieuw venster geopend.§ 2 van de Wet op de vergoeding van executiekosten) maakt deel uit van de kosten van de executieprocedure. Bij de toewijzing van de kosten kan de rechtbank de schuldenaar bevelen de executiekosten te vergoeden als de schuldeiser daarom verzoekt.

Verder heeft de gerechtsdeurwaarder recht op een beloning voor de inontvangstneming van betalingen. Die beloning kan worden ingehouden op het geïnde bedrag (De link wordt in een nieuw venster geopend.§ 11 van de Wet op de vergoeding van executiekosten).

Vaste kosten

Vaste kosten in civiele procedures

Vaste kosten voor procesvoerenden in civiele procedures

De te betalen gerechtskosten voor het gebruik van gerechtelijke diensten bestaan ofwel uit een vaste vergoeding of uit een percentage van de berekeningsgrondslag. De hoogte hangt af van de aard van de zaak en de waarde van het geschil (die wordt bepaald door de geldelijke waarde van de vordering) en het aantal partijen. Zijn er meer dan twee partijen, dan kan een toeslag (van 10 tot 15 %) worden berekend, overeenkomstig § 19a van de Wet op de vergoeding van gerechtskosten.

Fase in de civiele procedure waarin vaste kosten moeten worden voldaan

Voor een civiele procedure in eerste aanleg moet bij het indienen van het verzoek een vaste vergoeding worden betaald. De vergoeding is slechts één keer verschuldigd, ongeacht of het verzoek meer dan één vordering betreft of betrekking heeft op meer dan één persoon, en geldt voor de hele procedure in eerste aanleg. Indien tijdens de procedure verdere ondersteuning wordt verlangd, kunnen er bijkomende vergoedingen van toepassing zijn. Deze worden opeisbaar op het moment van indienen van schriftelijke pleitnota’s. Indien tijdens de hoorzitting verdere ondersteuning wordt verlangd, is de vergoeding verschuldigd op het moment dat van deze voortzetting aantekening wordt gemaakt. In tweede of derde aanleg is de vergoeding verschuldigd zodra het beroep wordt ingesteld (§ 2, lid 1, van de Wet op de vergoeding van gerechtskosten). Bij wijze van uitzondering moet er bij niet-contentieuze procedures soms een vergoeding voor de beslissing worden betaald in plaats van een op de vordering gebaseerde vergoeding.

Vaste kosten in strafrechtelijke procedures

Vaste kosten voor procesvoerenden in strafrechtelijke procedures

Uit hoofde van paragraaf 13 van de Wet op de vergoeding van gerechtskosten is alleen in het geval van particuliere strafvervolging een vergoeding verschuldigd.

Fase in de strafrechtelijke procedure waarin vaste kosten moeten worden betaald

Vaste kosten moeten worden betaald bij het begin van de procedure en op het moment dat het beroep wordt ingesteld.

Vaste kosten bij grondwettelijke procedures

Vaste kosten voor procesvoerenden in grondwettelijke procedures

Uit hoofde van § 17a, lid 1, van de Wet op het grondwettelijk hof (Verfassungsgerichtshofgesetz – VfGG) bedraagt de vergoeding 220 EUR.

Fase in de grondwettelijke procedure waarin vaste kosten moeten worden betaald

Vaste kosten moeten worden betaald bij het begin van de procedure.

Informatie die de wettelijke vertegenwoordigers vooraf moeten verstrekken

Rechten en verplichtingen van de partijen

In het algemeen is de advocaat verplicht zijn of haar cliënt te informeren over de wijze waarop vergoedingen worden berekend en welke kosten de cliënt mag verwachten. In §50, lid 2, van de richtsnoeren voor de uitoefening van het beroep van advocaat en voor het toezicht op de verplichtingen van advocaten (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts – RL-BA) wordt aanbevolen dat de advocaat bij het aannemen van een nieuwe zaak de cliënt informeert over de grondslag voor berekening van de vergoeding en over het recht van de advocaat op tussentijdse betalingen. Tenzij er een vaste vergoeding is overeengekomen, is de cliënt gerechtigd om, met redelijke tussenpozen, te verzoeken om een tussentijds overzicht van zijn of haar betalingen of van de reeds verleende diensten, of, wanneer een vergoeding op uurbasis is overeengekomen, van de bestede tijd. Zodra de advocaat in de arm is genomen, moet hij of zij met de cliënt afspreken vanaf wanneer en hoe vaak er tussentijds bedragen in rekening worden gebracht.

Kostenbronnen - rechtsgrondslag

Waar kan ik informatie vinden over proceskosten in Oostenrijk?

De wettelijke bepalingen over de aansprakelijkheid voor de kosten van contentieuze civiele procedures (inclusief handelszaken) zijn te vinden in §§ 40 tot en met 55 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Voor niet-contentieuze procedures (bijvoorbeeld procedures betreffende familiezaken, met name scheiding met wederzijds goedvinden, geschillen over voogdij of omgangsrecht of procedures over alimentatievorderingen) gelden andere kostenaansprakelijkheidsregels. De algemene regels staan in artikel 78 van de Wet op niet-contentieuze procedures (Außerstreitgesetz – AußStrG)Uitzonderingen op deze algemene regels gelden onder andere in voogdijprocedures, omgangsrechtgeschillen en procedures over alimentatievorderingen voor minderjarigen. Kosten in strafrechtelijke procedures worden geregeld door §§ 380-395 van het Oostenrijkse Wetboek van Strafvordering (Strafprozessordnung – StPO). De gerechtskosten (vaste tarieven) staan in de Wet op de vergoeding van gerechtskosten.

Zie voor een overzicht van de tarieven die advocaten mogen rekenen de online informatiefolder op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Oostenrijkse federale orde van advocaten (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag). Algemene informatie kan ook worden verkregen via de homepage van de De link wordt in een nieuw venster geopend.HELP-service voor in Oostenrijk wonende buitenlandse burgers [Amtshelfer für Österreich] via de link: Leben in Österreich > Zivilrecht > Zivilverfahren [Wonen in Oostenrijk > Civielrecht > Civiele procedure].

De website De link wordt in een nieuw venster geopend.HELP-service voor in Oostenrijk wonende buitenlandse burgers biedt algemene informatie over gerechtskosten. Wetteksten (zoals die van de Wet op de vergoeding van gerechtskosten en de vergoedingsschalen) zijn gratis beschikbaar via het De link wordt in een nieuw venster geopend.Rechtsinformatiesysteem van de Republiek Oostenrijk (Rechtsinformationssystem des Bundes) op de homepage van de Oostenrijkse bondskanselarij (Bundeskanzleramt).

In welke talen kan ik informatie krijgen over proceskosten in Oostenrijk?

In het Duits.

Waar vind ik informatie over bemiddeling/mediation?

Een lijst van bemiddelaars (die wordt bijgehouden door het Oostenrijkse ministerie van Justitie) is beschikbaar voor het algemene publiek op een De link wordt in een nieuw venster geopend.speciale webpagina.

Met betrekking tot herstelrecht in strafrechtelijke procedures is er informatie over bemiddeling tussen gedaagde en slachtoffer beschikbaar op de De link wordt in een nieuw venster geopend.NEUSTART-website (ook in het Engels).

Waar kan ik aanvullende informatie vinden over proceskosten?

Websites met informatie over procedurekosten

Algemene en lezersvriendelijke informatie over het Oostenrijkse rechtssysteem, juridische kosten en het federale ministerie van Justitie is te vinden op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Oostenrijkse ministerie van Justitie en op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.HELP-service voor in Oostenrijk wonende buitenlandse burgers.

In het De link wordt in een nieuw venster geopend.Rechtsinformatiesysteem van de Republiek Oostenrijk is de tekst van de volgende wetten te vinden:

 • de Wet op de vergoeding van gerechtskosten (Gerichtsgebührengesetz – GGG)
 • de Wet inzake de rechten op vergoedingen (Gebührenanspruchsgesetz – GebAG)
 • de Wet op de advocatuur (Rechtsanwaltsordnung – RAO)
 • de Wet op de advocatenhonoraria (Rechtsanwaltstarifgesetz – RATG)

De tekst van de algemene vergoedingscriteria voor advocaten (Allgemeine Honorar-Kriterien für Rechtsanwälte – AHK) is toegankelijk op het portaal van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Oostenrijkse federale orde van advocaten.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde duur van de verschillende procedures?

Neem voor deze informatie s.v.p. contact op met het Oostenrijkse ministerie van Justitie.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde totale kosten van een specifieke procedure?

De verschuldigde gerechtskosten worden per soort procedure vooraf vastgesteld (op grond van de Wet op de vergoeding van gerechtskosten). Ze kunnen veranderen als de waarde van de vordering stijgt of daalt. De kosten die in civiele procedures door de verliezende partij aan de in het gelijk gestelde partij moeten worden betaald (advocaatkosten, deskundigenvergoedingen, tolk/vertaalkosten) worden door de rechtbank bepaald op basis van de Wet op de advocatenhonoraria (vergoedingen voor advocaten) en de Wet inzake de rechten op vergoedingen (vergoedingen voor deskundigen en tolken/vertalers). De kosten zijn grotendeels gebaseerd op het niveau van de desbetreffende uitgaven en de bestede tijd. Daarom kan vooraf geen specifiek bedrag worden genoemd. Het staat de cliënt en de advocaat in beginsel vrij om onderling het honorarium af te spreken.

Belasting over de toegevoegde waarde (btw)

Waar kan ik informatie vinden over de btw? Welke percentages zijn van toepassing?

Op advocatendiensten is btw van toepassing. Die bedraagt 20 % in Oostenrijk. Net zoals andere uitgaven moet de btw apart aan de advocaat worden voldaan, zoals bepaald in § 16 van de Wet op de advocatenhonoraria en § 17 van de algemene vergoedingscriteria voor advocaten. Alle bedragen in de vergoedingsschalen van de Wet op de advocatenhonoraria en de algemene vergoedingscriteria gelden exclusief btw.

Rechtsbijstand

De toepasselijke inkomensgrens op het gebied van civiel recht

De toelatingsvoorwaarden voor rechtsbijstand (Verfahrenshilfe) zijn niet gebaseerd op een wettelijke inkomensgrens. Bij civiele procedures (en bij handelszaken) wordt de rechtsbijstand geregeld door het Oostenrijkse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn mutatis mutandis van toepassing op niet-contentieuze procedures. Beslissingen om rechtsbijstand te verlenen worden genomen door de rechtbank die de zaak in eerste aanleg behandelt.

Een partij heeft uitsluitend recht op rechtsbijstand als haar inkomen, financiële situatie en alimentatieverplichtingen van dien aard zijn dat zij niet in staat is de kosten van juridische procedures te dragen zonder dat dit nadelig uitpakt voor haar vermogen om te voorzien in de normale behoeften (noodzakelijk onderhoud) die horen bij een eenvoudige levensstijl. Bovendien mogen de procedures niet overduidelijk vexatoir zijn en moet er enige kans van slagen bestaan. De rechter beslist per geval welke van onderstaande voorzieningen worden gegund.

In Oostenrijk kan rechtsbijstand bestaan uit:

 1. tijdelijke vrijstelling van betaling van gerechtskosten, vergoedingen voor getuigen, deskundigen en tolken of vertalers, de kosten van openbare bekendmakingen (indien van toepassing), de kosten van een beheerder en die van de eventuele uitgaven die zijn gedaan door een door de rechtbank aangewezen vertegenwoordiger of advocaat;
 2. vertegenwoordiging door een advocaat.

Binnen drie jaar na afsluiting van het proces kan de rechtsbijstand die een partij heeft ontvangen, geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd, als de financiële positie van die partij is veranderd en zij nu in staat is de betalingen te verrichten zonder dat dit nadelig uitpakt voor haar bestaansonderhoud.

De inkomensgrens voor gedaagden en slachtoffers op het gebied van strafrecht

Er geldt geen vaste inkomensgrens om te bepalen of een gedaagde, slachtoffer van criminaliteit of civiele eiser in aanmerking komt voor rechtsbijstand. Maatgevend is een levensstandaard boven het minimumloon voor een menswaardig bestaan maar onder het niveau dat als behoorlijk wordt aangemerkt. Het minimumloon voor een menswaardig bestaan wordt regelmatig bijgesteld en het actuele niveau wordt bekendgemaakt op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Oostenrijkse ministerie van Justitie.

Voorwaarden in verband met het toekennen van rechtsbijstand voor slachtoffers

Als er geen recht is op rechtsbijstand (Prozessbegleitung) uit hoofde van § 66, lid 2, van het Oostenrijkse wetboek van Strafvordering (Strafprozessordnung – StPO) heeft een civiele eiser recht op juridische hulp als:

 • hij of zij zich geen vertegenwoordiging door een advocaat kan veroorloven zonder dat dit nadelig uitpakt voor zijn of haar bestaansonderhoud (zie de bovenstaande opmerkingen over het bestaansminimum); en
 • als de vertegenwoordiging door een advocaat in het belang van de rechtspleging is, en in het bijzonder in het belang van een behoorlijke tenuitvoerlegging van de vordering om een civiele vervolgprocedure te vermijden.

Voorwaarden in verband met het toekennen van rechtsbijstand voor gedaagden

Naast de financiële voorwaarden moet rechtsbijstand in het belang van de rechtspleging zijn, en in het bijzonder in het belang van een behoorlijke verdediging.

De toewijzing van een advocaat ter verdediging wordt in elk geval geacht het belang van de rechtspleging te dienen als:

 • er sprake is van verplichte verdediging (notwendige Verteidigung) onder § 61, lid 1, van het Wetboek van Strafvordering (zie hieronder);
 • de gedaagde blind, doof, stom of anderszins gehandicapt is of niet voldoende kennis heeft van de taal die in de rechtbank wordt gebruikt;
 • het een beroepsprocedure betreft;
 • er sprake is van ingewikkelde feitelijke en juridische omstandigheden.

In gevallen van verplichte verdediging moet een gedaagde worden vertegenwoordigd door een advocaat. In § 61, lid 1, van het Wetboek van Strafvordering staat een uitgebreide lijst van gevallen waarbij de verdediging rechtens verplicht is:

 1. zo lang als de gedaagde in voorlopige hechtenis is;
 2. tijdens de gehele procedure voor onderbrenging in een instelling voor wetsovertreders met een geestelijke aandoening;
 3. in gerechtsprocedures voor onderbrenging in een instelling voor verslaafde wetsovertreders ten behoeve van hun rehabilitatie of in een instelling voor gevaarlijke recidivisten;
 4. in gerechtsprocedures voor een regionale rechtbank met een college van lekenrechters of een jury;
 5. in gerechtsprocedures voor een regionale rechtbank met een alleensprekende rechter, als de potentiële straf een gevangenisstraf is van meer dan drie jaar, behalve in gevallen van inbraak zoals bedoeld in § 129, leden 1 tot en met 3, van het Oostenrijkse Wetboek van Strafvordering (Strafgesetzbuch – StGB) en in gevallen van heling zoals bedoeld in § 164, lid 4, van het Oostenrijkse Wetboek van Strafvordering;
 6. bij een ondervraging in een procedure van hoor en wederhoor (§ 165), als onderdeel van de verplichte verdediging in procesvoeringen overeenkomstig de punten 3 tot en met 5, bij een beroep tegen een vonnis van een rechtbank voor een college van lekenrechters of een jury;
 7. voor het indienen van een verzoek tot heropening van de procedure en elke openbare hoorzitting over het verzoek.

Kosteloze procedures

Om de rechten van een slachtoffer in een strafrechtelijke procedure te beschermen, zijn psychosociale bijstand of juridische bijstand op aanvraag kosteloos beschikbaar voor slachtoffers van geweld, ernstige bedreiging of seksuele misdrijven, voor de echtgeno(o)t(e), levenspartner, verwanten in rechte lijn, broer of zus van een persoon wiens dood kan zijn veroorzaakt door een strafbaar feit, en voor andere verwanten die getuige zijn geweest van een strafbaar feit. Slachtoffers van een seksueel misdrijf die jonger zijn dan 14 jaar hebben in alle gevallen recht op kosteloze bijstand en hoeven daarvoor geen verzoek in te dienen. Psychosociale bijstand heeft betrekking op de voorbereiding van het slachtoffer op de procedure en de emotionele belasting die de procedure met zich meebrengt. Psychosociale en juridische bijstand wordt verleend door organisaties voor slachtofferhulp op basis van een overeenkomst met het federale ministerie van Justitie uit hoofde van § 66, lid 2, van het Wetboek van Strafvordering.

In niet-contentieuze procedures hoeft er geen vergoeding te worden betaald voor de toewijzing van een beheerder (Sachwalter) of voor procedures in verband met voogdij en omgangsrecht. Er hoeft ook niets te worden betaald voor procedures onder de Wet betreffende onderbrenging in instellingen (Unterbringungsgesetz) of de Wet op verpleging in inrichtingen (Heimaufenthaltsgesetz). Als een partij een laag inkomen en geringe eigen middelen heeft, kan er rechtshulp verstrekt worden in de vorm van een voorlopige vrijstelling van de betaling van vergoedingen. De omvang van de toegestane vrijstelling hangt af van het verzoek en wordt bepaald door de rechtbank.

Wanneer wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van de in het gelijk gestelde partij?

Contentieuze procedures

De kosten in civiele procedures (inclusief handelszaken) worden geregeld door het Oostenrijkse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Hierin is in algemene zin bepaald dat iedere partij in eerste instantie de gemaakte kosten moet dragen naar verhouding van haar aandeel in de procedure. Gezamenlijk gemaakte kosten worden in beginsel gelijkelijk verdeeld over de partijen. Wanneer de rechtbank een uitspraak doet, neemt hij ook een beslissing met betrekking tot de kosten. Hier geldt het beginsel van de onverkorte aansprakelijkheid. Een partij die een geschil in alle opzichten verliest, moet de wederpartij compenseren voor alle vergoedingen en kosten die nodig waren voor een juiste rechtsgang of verdediging. Als de partijen deels in het gelijk en deels in het ongelijk worden gesteld, moeten de kosten tegen elkaar worden weggestreept of naar verhouding worden gedeeld.

Er kan in bepaalde gevallen worden afgeweken van het beginsel van onverkorte aansprakelijkheid:

 • in geval van een afwijzing van relatief geringe betekenis, indien het afgewezen deel van de vordering niet zelfstandig tot specifieke kosten heeft geleid;
 • indien de hoogte van de vordering door deskundigen, of naar eigen inzicht door de rechter, wordt bepaald, en in geval van tegen elkaar wegstrepen van de kosten;
 • indien de reden voor het instellen van de vordering niet gelegen is in het gedrag van de gedaagde, en de gedaagde de vordering bij de eerste gelegenheid heeft erkend;
 • indien de reden voor het automatisch annuleren of nietig verklaren van het proces bij een van de partijen ligt, kan die partij worden verplicht tot betaling van alle kosten.

Niet-contentieuze procedures

Familiezaken (alimentatie, omgangsrecht en voogdijprocedures en echtscheiding met wederzijds goedvinden) worden behandeld in een niet-contentieuze procedure. De algemene regels inzake de kosten in niet-contentieuze procedures zijn te vinden in § 78 van de Wet op de niet-contentieuze procedures. Er zijn echter uitzonderingen op die regels voor veel soorten procedures. Het beginsel van de onverkorte aansprakelijkheid is ook hier de normale regel, maar opnieuw kan hiervan worden afgeweken om redenen van billijkheid.  Als er geen compensatie wordt geëist, moeten de contante uitgaven (bijvoorbeeld deskundigenvergoedingen) worden vergoed naar verhouding van het aandeel in de zaak. Kan dat aandeel niet nader worden bepaald, dan moeten de kosten gelijkelijk worden verdeeld.

Bijzonderheden van de diverse soorten procedures (alimentatie, omgangsrecht en voogdijprocedures, en echtscheiding):

 1. Bij echtscheidingsprocedures moet onderscheid worden gemaakt tussen echtscheiding met verweer en echtscheiding met wederzijds goedvinden.

Echtscheiding met verweer: Op echtscheidingen met verweer zijn specifieke bepalingen van het Oostenrijkse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing. Indien geen van de partijen als schuldig aan de echtscheiding wordt aangemerkt, moeten de kosten tegen elkaar worden weggestreept. Indien de reden voor de echtscheiding is dat de gemeenschappelijke huishouding van de echtgenoten is beëindigd, en de rechter zich in het echtscheidingsvonnis uitspreekt over wie daarvoor verantwoordelijk is, moet de schuldige echtgenoot de kosten van andere partij betalen.

Echtscheiding met wederzijds goedvinden: Op echtscheidingen met wederzijds goedvinden zijn de regels van niet-contentieuze procedures van toepassing. In dit geval dienen de echtgenoten twee identieke verzoeken in bij de rechtbank. Aangezien er in deze procedure geen sprake is van een conflict, wordt er geen kostenvergoeding toegekend. Contante uitgaven moeten gelijkelijk over de partijen worden verdeeld.

 1. Voogdij- en omgangsrechtprocedures zijn eveneens niet-contentieus. Op grond van een vrijstellingsbepaling (§ 107, lid 5, van de Wet op de niet-contentieuze procedures) wordt geen kostenvergoeding toegekend in dit soort procedures.
 2. Een andere vrijstellingsbepaling (§ 101, lid 2, van de Wet op de niet-contentieuze procedures) voorziet dat er geen kostenvergoeding wordt toegekend in procedures betreffende alimentatievorderingen voor minderjarige kinderen.

Strafrechtelijke procedures

In strafrechtelijke procedures moet eenieder die een advocaat voor zijn of haar verdediging of een andere vertegenwoordiger in de arm neemt, de kosten zelf dragen, ook als de advocaat ambtshalve wordt toegevoegd (§ 393, lid 1, van het Oostenrijkse Wetboek van Strafvordering).

De rechter moet bij het uitspreken van het vonnis de betalingsverplichting (§ 389, lid 1, van het Oostenrijkse Wetboek van Strafvordering) voor de gedaagde vaststellen. Uit hoofde van De link wordt in een nieuw venster geopend.§ 381, lid 1, van het Wetboek van Strafvordering kunnen de volgende kosten zijn verschuldigd in strafrechtelijke procedures:

 1. een vaste vergoeding voor niet nader omschreven proceskosten, inclusief de onderzoekskosten en de kosten van door het openbaar ministerie of de rechtbank gegeven opdrachten met betrekking tot ambtelijke handelingen, die in artikel 381, lid 3, wordt beperkt tot de volgende maximumbedragen: in procedures voor een regionale rechtbank voor een jury van 500 tot 10 000 EUR; in procedures voor een regionale rechtbank voor een college van lekenrechters van 250 tot 5 000 EUR; in procedures voor een regionale rechtbank voor een alleensprekende rechter van 150 tot 3 000 EUR; en in procedures voor een districtsrechtbank van 50 tot 1 000 EUR;
 2. deskundigenvergoedingen en in het algemeen ook vergoedingen voor vertalers;
 3. kosten in verband met informatie, rapporten of adviezen van overheidsinstanties;
 4. kosten voor het vervoer van de gedaagde of getuigen uit het buitenland;
 5. kosten van bevriezingsbevelen, kosten voor informatie over bankrekeningen, kosten verbonden aan beslaglegging op correspondentie, voor informatie over telecommunicatiegegevens en onderschepping van telecommunicatie;
 6. kosten in verband met de tenuitvoerlegging van het vonnis, inclusief de kosten van het gevangenenvervoer naar een binnen- of buitenlands penitentiair apparaat en exclusief de kosten van gevangenneming;
 7. wettelijke vergoedingen met betrekking tot de strafrechtelijke procedures;
 8. vergoedingen voor de advocaat of andere vertegenwoordigers;
 9. vaste vergoedingen in verband met de kosten van bijstand die aan het slachtoffer is verleend, tot een maximum van 1 000 EUR.

Met uitzondering van de onder de punten drie, zeven en negen genoemde kosten betaalt de staat de kosten vooruit. Bij de beslissing over de vaste vergoeding onder artikel 381, leden 1 en 9, houdt de rechter rekening met de draagkracht van de gedaagde. De kosten voor de diensten van een tolk hoeven niet door de gedaagde te worden terugbetaald.

In § 391, lid 1, van het Wetboek van Strafvordering wordt echter bepaald dat de kosten van de strafrechtelijke procedure moeten worden teruggevorderd van de veroordeelde persoon, op voorwaarde dat dit geen gevaar vormt voor de nodige middelen van de veroordeelde persoon om een bescheiden levensstandaard te hebben en om een schadevergoeding voor de veroorzaakte schade te betalen. Indien de kosten niet kunnen worden verhaald wegens onvermogen van de veroordeelde, kan de rechter deze kosten niet-terugvorderbaar verklaren. Als de rechter van oordeel is dat de kosten in de toekomst terugvorderbaar zullen worden, maar ze dat evenwel voorlopig niet zijn, moet de draagkracht van de persoon in kwestie na een bepaalde periode opnieuw worden beoordeeld. Volgens de wet moeten eventuele kosten binnen vijf jaar na de definitieve uitspraak in de procedure zijn teruggevorderd. Indien de rechter de veroordeelde verwijst in de kosten van de procedure en daarna blijkt dat de veroordeelde deze niet kan betalen, kunnen de met de kostenverhaling belaste instanties uitstel van betaling verlenen, betaling in termijnen toestaan of de kosten verlagen.

Indien de veroordeelde door de strafrechter tot een op zijn minst gedeeltelijke schadevergoeding aan de civiele partij wordt veroordeeld, moet hij of zij tevens de kosten vergoeden die deze partij in verband met de strafrechtelijke procedure heeft gemaakt.

Krachtens § 393, onder a), van het Wetboek van Strafvordering kan een vrijgesproken persoon verzoeken om een overheidsbijdrage in de kosten van zijn of haar advocaat. Dit betreft eerder gedane, noodzakelijke contante uitgaven en een vaste vergoeding van de advocaatkosten. Bij de bepaling van de vaste vergoeding wordt rekening gehouden met de omvang en complexiteit van de verdediging en de omvang en de noodzaak van de behoorlijke diensten van de advocaat. Het bedrag mag niet hoger zijn dan: in procedures voor een regionale rechtbank met een jury 10 000 EUR; in procedures voor een regionale rechtbank met een college van lekenrechters 5 000 EUR; in procedures voor een regionale rechtbank met een alleensprekende rechter 3 000 EUR; en in procedures voor een districtsrechtbank 1 000 EUR.

Als de strafrechtelijke procedure is ingeleid door een particuliere aanklager of op verzoek van een civiele eiser krachtens § 72 van het Wetboek van Strafvordering, en niet leidt tot een veroordeling, is de particuliere aanklager of civiele eiser gehouden tot betaling van alle kosten die het gevolg zijn van zijn of haar optreden. Indien de strafrechtelijke procedure eindigt met het laten vallen van de zaak (afzien van strafvervolging) (§§ 198 tot en met 209 van het Wetboek van Strafvordering), hoeft de civiele partij de kosten niet te betalen.

Vergoedingen voor deskundigen

In contentieuze civiele procedures (inclusief handelszaken) worden deskundigenvergoedingen tegen elkaar weggestreept of verdeeld naar verhouding van de mate waarin een partij al dan niet succes heeft behaald (§ 43, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Bij echtscheidingen met verweer waarin geen uitspraak wordt gedaan over de verantwoordelijkheid, moeten de contante uitgaven tegen elkaar worden weggestreept. Als een partij meer dan de helft van deze uitgaven heeft gedaan, moet de andere partij het bedrag dat boven deze helft uitgaat, terugbetalen. Indien echter een van de echtgenoten schuldig wordt bevonden, moet deze de deskundigenvergoeding van de andere partij vergoeden.

In de volgende procedures moeten de eventuele deskundigenvergoedingen die in eerste instantie door de overheid zijn betaald, aan de rechtbank worden vergoed door de partijen die die kosten hebben veroorzaakt of in wier belang de overheid heeft gehandeld: procedures betreffende echtscheiding met wederzijds goedvinden, voogdij- en omgangsrechtprocedures en procedures betreffende alimentatievorderingen voor minderjarige kinderen. Indien meerdere personen zijn gehouden tot vergoeding van de kosten, zijn zij gezamenlijk aansprakelijk (§ 1, lid 5, van de Wet op de gerechtelijke betalingen (Gerichtliches Einbringungsgesetz – GEG) juncto artikel 2, lid 1, van diezelfde wet).

De hoogte van de deskundigenvergoedingen is geregeld in de Wet inzake de rechten op vergoedingen. Elk concreet geval hangt voornamelijk af van de inhoud en de reikwijdte van het door de rechtbank verlangde rapport.

In strafrechtelijke procedures maakt de deskundigenvergoeding in principe deel uit van de procedurekosten (§ 381, lid 1, van het Wetboek van Strafvordering), die krachtens § 389, lid 1, van dit wetboek door de veroordeelde moeten worden betaald. De deskundigenvergoeding worden echter vastgesteld door de rechtbank of openbare aanklager en betaald door de staat.

Vergoedingen voor vertalers en tolken

Bovenstaande toelichting is ook van toepassing op de vergoeding voor vertalers en tolken.

Gerelateerde documenten

Studie inzake kostentransparantie: Landverslag: Oostenrijk PDF(829 Kb)en

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.§ 32 van de Wet op de vergoeding van gerechtskosten


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 06/04/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Polen


Inleiding

Welke soorten gerechtskosten zijn er?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De gerechtskosten in civiele procedures zijn geregeld in de Wet inzake de gerechtskosten in civiele procedures van 28 juli 2005 (geconsolideerde tekst: Pools Staatsblad 2014, punt 1025). In de regel zijn er gerechtskosten verschuldigd voor het indienen van een vordering, met inbegrip van vorderingen die worden ingediend in het kader van procedures die vallen onder Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure. Ingevolge de Poolse wetgeving kan er worden verzocht om vrijstelling van deze kosten (Titel IV – Vrijstelling van gerechtskosten van de voornoemde wet).

Welke soorten gerechtskosten zijn er?

Bij de Europese betalingsbevelprocedure gaat het om proportionele rechten.

Hoeveel moet ik betalen?

Voor zaken in verband met eigendomsrechten bedragen de rechten 5 % van het bedrag van het geschil (m.a.w. het in de vordering vermelde bedrag), met een minimum van 30 PLN en een maximum van 100 000 PLN. Bij een verzoek tot vernietiging van een Europees betalingsbevel is de helft van deze proportionele vergoeding verschuldigd.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Overeenkomstig artikel 1262, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 17 november 1964 (Pools Staatsblad nr. 43, punt 269, zoals gewijzigd) neemt de rechtbank een processtuk waarvoor de toepasselijke gerechtskosten niet zijn betaald, niet in behandeling. Anders gezegd, bij het indienen van een processtuk (vordering) moeten de verschuldigde gerechtskosten zijn betaald, of moet een verzoek om vrijstelling van de gerechtskosten worden ingediend.

Wat de gevolgen zijn voor de procedure wanneer de rechten voor een processtuk niet zijn voldaan, staat onder meer vermeld in De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 130 en De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 1302 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Overeenkomstig artikel 130 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal de president van de rechtbank, wanneer het processtuk (waaronder een vordering) niet in behandeling kan worden genomen wegens niet-betaling van de gerechtskosten, de betreffende partij gelasten om die kosten alsnog binnen één week te betalen, bij gebreke waarvan het processtuk wordt geretourneerd. Indien het processtuk is ingediend door een persoon die in het buitenland woont een geen vertegenwoordiger in Polen heeft aangesteld, dan stelt de president van de rechtbank een termijn vast waarbinnen de gerechtskosten moeten worden betaald, welke termijn ten minste één maand bedraagt. Worden de gerechtskosten binnen de aldus vastgestelde termijn niet voldaan, dan wordt het processtuk aan de desbetreffende partij geretourneerd. Als de gerechtskosten binnen de vastgestelde termijn wel worden betaald, dan heeft het processtuk rechtskracht vanaf de datum waarop het werd ingediend.

Overeenkomstig artikel 1302 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt een door een advocaat of octrooigemachtigde ingediend stuk waarvoor niet is betaald, geretourneerd zonder oproep tot betaling van de rechten als die rechten een vast bedrag zijn dan wel een bepaald percentage bedragen van het door de partij vermelde bedrag van het geschil. Indien de rechten voor het processtuk echter binnen een week na betekening van de beslissing om het stuk te retourneren, alsnog worden betaald, heeft dat stuk rechtskracht vanaf de datum waarop het werd ingediend.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De betaling van gerechtskosten in civiele procedures is geregeld in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordening van de minister van Justitie van 31 januari 2006 inzake de voorschriften voor de betaling van gerechtskosten in civiele procedures (Pools Staatsblad nr. 27, punt 199), met daarin de uitvoeringsbepalingen voor de Wet inzake de gerechtskosten in civiele procedures.

De gerechtskosten in civiele procedures kunnen worden overgemaakt naar de bankrekening van het bevoegde gerecht (de bankgegevens kunnen rechtstreeks worden opgevraagd bij de rechtbank of via haar website, of via de website van het ministerie van Justitie), contant worden voldaan bij de kas van de rechtbank of worden betaald in de vorm van legelszegels die aldaar verkrijgbaar zijn.

Wat moet ik na de betaling doen?

Zodra de rechten zijn betaald en eventuele onregelmatigheden zijn verholpen, vaardigt de rechtbank een Europees betalingsbevel uit.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 03/04/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Roemenië


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Het Europese betalingsbevel wordt geregeld middels Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure.

Opgemerkt zij dat het systeem van gerechtskosten is geregeld middels Spoedbesluit nr. 80/2013, dat sinds 26 juni 2013 van kracht is. Deze rechtshandeling is vastgesteld na de aanpassing van het rechtskader voor de gang van zaken in civielrechtelijke procedures door de vaststelling van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en de uitvoering van de nieuwe instellingen die in het burgerlijk wetboek zijn vastgesteld.

Alle natuurlijke en rechtspersonen zijn gerechtskosten verschuldigd voor de diensten die worden geleverd door rechtbanken en door het ministerie van Justitie (Ministerul Justiției) en het Openbaar Ministerie van het Hoge Hof van Cassatie en Justitie (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Gerechtskosten kunnen in Roemenië online worden betaald, al is dit elektronische betaalsysteem tot dusver niet operationeel.

Wat zijn de geldende tarieven?

Op grond van de wetgeving moeten zowel voor rechtszaken in eerste aanleg als voor beroepen gerechtskosten worden betaald.

Natuurlijke personen kunnen op grond van Spoedbesluit nr. 51/2008 inzake publieke rechtsbijstand in civielrechtelijke zaken, zoals gewijzigd en aangevuld middels Wet nr. 193/2008, zoals nadien gewijzigd en aangevuld, op verzoek recht hebben op een korting op, vrijstelling van of betaling in termijnen voor de gerechtskosten. Rechtspersonen kunnen op grond van artikel 42, lid 2, van Spoedbesluit nr. 80/2013 van betalingsvoorzieningen worden voorzien voor de gerechtskosten.

Hoeveel moet ik betalen?

In de huidige wetgeving zijn de gerechtskosten voor een verzoek om een Europees betalingsbevel als volgt vastgesteld in artikel 3, lid 1, van Spoedbesluit nr. 80/2013:

 1. tot de waarde van 500 RON – 8 %, maar niet minder dan 20 RON;
 2. tussen de 501 RON en 5 000 RON – 40 RON + 7 % voor de waarden hoger dan 500 RON;
 3. tussen de 5 001 RON en 25 000 RON – 355 RON + 5 % voor de waarden hoger dan 5 000 RON;
 4. tussen de 25 001 RON en 50 000 RON – 1 355 RON + 3 % voor de waarden hoger dan 25 000 RON;
 5. tussen de 50 001 RON en 250 000 RON – 2 105 RON + 2 % voor de waarden hoger dan 50 000 RON;
 6. hoger dan 250 000 RON – 6 105 RON + 1 % voor de waarden hoger dan 250 000 RON.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Overeenkomstig Spoedbesluit nr. 80/2013 moeten de gerechtskosten vooraf worden betaald. Als de eiser niet voldoet aan zijn verplichting om de gerechtskosten binnen de bij wet of door de rechtbank bepaalde termijn te betalen, wordt het verzoek nietig verklaard als ongezegeld of, in voorkomend geval, behandeld binnen de grenzen van de wettig betaalde gerechtskosten. De rechtbank verklaart het verzoek ook ongezegeld nietig als het verzoek om betalingsvoorzieningen voor de gerechtskosten wordt afgewezen en de eiser de verschuldigde gerechtskosten niet binnen de door de rechtbank bepaalde termijn heeft betaald en geen betalingsbewijs in het dossier heeft opgenomen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Degene die de gerechtskosten moet betalen, kan dit contant doen, via bankoverschrijving of online naar een aparte lokale rekening voor begrotingsontvangsten, d.w.z. “gerechtskosten en andere bijbehorende vergoedingen”, van de territoriale administratieve eenheid waar de natuurlijke persoon zijn of haar woon- of verblijfplaats heeft of, in voorkomend geval, waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft. De kosten voor de overdracht van het als gerechtskosten verschuldigde bedrag komen voor rekening van de schuldenaar.

Als degene die de gerechtskosten moet betalen, geen woonplaats, verblijfplaats of, in voorkomend geval, statutaire zetel in Roemenië heeft, kunnen de gerechtskosten worden betaald aan de lokale begrotingsrekening van de territoriale administratieve eenheid waaronder de statutaire zetel valt van de rechtbank waar de zaak aanhangig is gemaakt, of waar het verzoek is ingediend.

De gerechtskosten kunnen contant worden betaald bij de directoraten voor vergoedingen en belastingen van de territoriale administratieve eenheden waar de natuurlijke persoon zijn of haar woon- of verblijfplaats heeft of waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft.

Ook kunnen de gerechtskosten via bankoverschrijving of online worden betaald.

Hoewel deze methode in de wet is geregeld, is er in Roemenië tot dusver geen elektronisch systeem ingevoerd voor de betaling van de gerechtskosten.

Wat moet ik na de betaling doen?

Het betalingsbewijs voor de gerechtskosten, dat wordt afgegeven voor contante betalingen, of de betalingsopdracht wordt ingediend wanneer de rechtszaak wordt ingesteld.

Er is geen standaardformaat voor het betalingsbewijs of, in voorkomend geval, de betalingsopdracht voor de gerechtskosten. Deze worden afgegeven in de vorm die wordt aanvaard door de eenheid waar de betaling wordt gedaan.

Wanneer de gerechtskosten worden betaald nadat de rechtbank de eiser de kennisgeving met betrekking hiertoe heeft doen toekomen, moet de eiser het betalingsbewijs binnen tien dagen na de kennisgeving in het dossier opnemen.

Het betalingsbewijs voor de gerechtskosten kan persoonlijk bij de statutaire zetel van de rechtbank worden ingediend, of per post, onder vermelding van het nummer van het dossier (de zaak) waarop de betaling betrekking heeft, aangezien dit zaaknummer ook op de kennisgeving van de rechtbank aan de betrokken partij staat vermeld.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 02/04/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Slovenië


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De toepasselijke gerechtskosten in de Europese betalingsbevelprocedure worden bepaald in de Sloveense Wet op de gerechtskosten (Zakon o sodnih taksah) (Uradni list RS (Staatsblad van de Republiek Slovenië) nr. 37/08, 97/10, 63/13, De link wordt in een nieuw venster geopend.58/14 (beslissing van het Grondwettelijk Hof), De link wordt in een nieuw venster geopend.19/15 (beslissing van het Grondwettelijk Hof), 30/16 en 10/17–ZPP-E (Wet tot wijziging van de wet burgerlijke rechtsvordering), hierna de “ZST-1” genoemd). Dit is de algemene wet op de gerechtskosten.

De ZST-1 (artikel 6) biedt een rechtsgrondslag voor de betaling van gerechtskosten met contant geld, elektronisch geld en andere geldige betalingsmethoden, die ook geldt voor de betaling van kosten in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure. In de praktijk kunnen de gerechtskosten elektronisch worden betaald via de onlinebetaaldiensten van afzonderlijke banken.

Wat zijn de geldende tarieven?

In het kader van de Europese betalingsbevelprocedure gelden er eenmalige gerechtskosten voor de gehele procedure. De gerechtskosten komen voor rekening van de eiser en moeten worden betaald op het moment dat het verzoek in verband met het Europese betalingsbevel bij de rechtbank wordt ingediend.

Hoeveel moet ik betalen?

De hoogte van de gerechtskosten die de eiser in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure moet betalen, wanneer hij of zij een verzoek indient bij rechtbank, hangt af van de waarde van de vordering.

Het quotiënt is 1,2 (tariefpost 1301 van het kostentarief op grond van de ZST-1) en de kosten worden berekend overeenkomstig de tabel uit artikel 16 van de ZST-1. Omdat er een groot aantal waardeklassen is, kunnen ze hier niet allemaal in detail worden genoemd.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als de eiser de gerechtskosten niet op tijd betaalt, voert de rechtbank de procedure alsnog uit en wordt betaling van de gerechtskosten zo nodig afgedwongen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De ZST-1 (artikel 6) biedt een rechtsgrondslag voor de betaling van gerechtskosten met contant geld, elektronisch geld en andere geldige betalingsmethoden, die ook geldt voor de betaling van kosten in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure.

In de praktijk kunnen de gerechtskosten elektronisch worden betaald via de onlinebetaaldiensten van afzonderlijke banken, of rechtstreeks via de leverancier van betaaldiensten of aan de kassa van het gerecht (contant of via een POS-terminal).

Iedere bank heeft een eigen onlinebetaaldienst voor elektronische betalingen.

Degene die de gerechtskosten moet betalen, kan dit vooraf doen, d.w.z. op het moment dat hij of zij het verzoek om inleiding van de procedure indient bij de rechtbank, maar kan er ook voor kiezen het verzoek bij de rechtbank in te dienen en vervolgens te wachten totdat de rechtbank hem of haar een betaalverzoek stuurt met daarin het betreffende bedrag en alle andere gegevens die nodig zijn om de betaling te voldoen.

Wat moet ik na de betaling doen?

Als de gerechtskosten worden betaald onder vermelding van het betreffende referentienummer (dat door de rechtbank op het betaalverzoek wordt meegedeeld aan degene die de kosten moet betalen), hoeft degene die de kosten moet betalen, geen betalingsbewijs te verstrekken aan de rechtbank. In dergelijke gevallen wordt de rechtbank via een speciaal elektronisch banksysteem (UJPnet) in kennis gesteld van de betaling, waarbij het juiste referentienummer cruciaal is voor de herkenning van afzonderlijke betalingen.

Worden de gerechtskosten echter betaald zonder het betreffende referentienummer te vermelden, dan moet degene die de kosten moet betalen, de rechtbank een betalingsbewijs verstrekken. Er zijn geen speciale formele voorwaarden ten aanzien van de geldigheid van dat bewijs. Op basis van dit bewijs controleert de rechtbank zo nodig de betaling van de gerechtskosten op het UJPnet-platform (met name wanneer de gerechtskosten niet aan de kassa van het gerecht zijn betaald).


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 01/04/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Slowakije


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Wet nr. 71/1992 inzake gerechtskosten en kosten voor een uittreksel uit het strafregister, zoals gewijzigd.

Gerechtskosten kunnen worden voldaan per debetkaart of creditcard, per overschrijving of in een vestiging van een buitenlandse bank.

Wat zijn de geldende tarieven?

Krachtens artikel 1 van Wet nr. 71/1992 inzake gerechtskosten en kosten voor een uittreksel uit het strafregister, zoals gewijzigd, zijn er gerechtskosten verschuldigd voor afzonderlijke handelingen of gerechtelijke procedures voor zover die worden verricht op verzoek van en als handelingen van openbare gerechtelijke instanties of met vervolging belaste instanties vermeld in het overzicht van gerechtskosten en kosten van uittreksels uit het strafregister, welk overzicht als bijlage is gehecht aan de genoemde wet.

Er zijn ook gerechtskosten verschuldigd voor procedures en handelingen die zonder enig verzoek worden verricht ten behoeve van de betaler van de gerechtskosten, maar alleen als die procedures en handelingen uitdrukkelijk in het overzicht staan vermeld.

Hoeveel moet ik betalen?

Het tarief staat in het overzicht vermeld als percentage van de grondslag of als vast bedrag. Indien voor een procedure een tarief is vastgesteld, gaat het om een tot één aanleg beperkte procedure. Dat tarief is ook van toepassing in een beroepsprocedure over dezelfde zaak.

Behoudens gevallen waarvoor een speciaal tarief is vastgesteld, bedragen de kosten van een verzoek tot inleiding van een Europese betalingsbevelprocedure 6% van de kosten van het voorwerp van de procedure of de waarde van het voorwerp van het geschil, met een minimum van 16,50 EUR. Dit tarief geldt ook voor het indienen van een bezwaarschrift.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als de kosten voor het indienen van een klacht, een verzoek tot inleiding van een procedure, een hoger beroep of een beroep in cassatie niet zijn voldaan, dan verzoekt de rechtbank de betaler die kosten binnen een door haar gestelde termijn - doorgaans tien dagen na ontvangst van het verzoek - alsnog te betalen; zijn de kosten ondanks dat verzoek na het verstrijken van de gestelde termijn niet voldaan, dan zal de rechtbank de procedure opschorten. In het betrokken verzoek moet de betaler worden ingelicht over de gevolgen van het niet betalen van de kosten.

De rechtbank zal de procedure niet opschorten als gevolg van het uitblijven van de betaling indien:

 1. zij reeds van start is gegaan met de procedure;
 2. de klacht of het verzoek is uitgebreid of indien in dezelfde zaak een tegenvordering is ingediend nadat de procedure van start is gegaan;
 3. het bedrag van de kosten waarvan zij betaling verlangt, niet strookt met de bewoordingen van de bovenvermelde wet;
 4. de betalingsverplichting van de betaler voortkomt uit een verzoek tot het uitvaardigen van een noodmaatregel;
 5. er binnen de uiterste termijn voor betaling van de gerechtskosten een verzoek om kwijtschelding is ingediend en de rechtbank dat verzoek heeft toegewezen; indien de rechtbank slechts een gedeeltelijke kwijtschelding verleent, dan verzoekt zij de betaler het niet-kwijtgescholden bedrag van de gerechtskosten te voldoen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De kosten die door een rechtbank, een openbare gerechtelijke instantie of een met vervolging belaste instantie in rekening worden gebracht, kunnen contant, per debetkaart of creditcard, per postwissel of bankoverschrijving of in een vestiging van een buitenlandse bank worden betaald. Worden de kosten contant, per debetkaart of creditcard, per bankoverschrijving of in de vestiging van een buitenlandse bank betaald, dan gebeurt dat met gebruikmaking van de technische apparatuur van een 100% door de staat gecontroleerde rechtspersoon die een systeembeheerder is, mits de bevoegde autoriteit aan de desbetreffende vereisten voldoet. De kosten mogen contant worden betaald indien de rechtbank, openbare gerechtelijke instantie of met vervolging belaste instantie daartoe de mogelijkheid biedt en mits die kosten niet hoger zijn dan 300 EUR, met uitzondering van de kosten onder punt 17 (betreffende handelsregisterzaken), die ook contant kunnen worden betaald als ze een bedrag van 300 EUR te boven gaan. Indien de rechtbank, openbare gerechtelijke instantie of met vervolging belaste instantie in het centrale kostenadministratiesysteem is geïntegreerd, dan worden kosten die per postwissel, debetkaart, creditcard, bankoverschrijving of in de vestiging van een buitenlandse bank worden betaald, overgemaakt naar de rekening van de systeembeheerder.

Wat moet ik na de betaling doen?

De betaling kan worden bevestigd door middel van de in het reguliere betalingsverkeer voor dit doel gebruikte standaarddocumenten, afhankelijk van de wijze van betaling (d.w.z. een kwitantie bij contante betaling, postwisselreçu, rekeningafschrift enz.).


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 01/04/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Zweden


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Voor de kosten van een verzoek om een Europees betalingsbevel gelden in Zweden de volgende voorschriften:

Wet 879 (2008) inzake het Europees betalingsbevel, lid 5 § Wie om een Europees betalingsbevel verzoekt, moet daarvoor een vergoeding betalen. De hoogte van die vergoeding wordt door de regering bepaald.

De vergoeding is vooraf verschuldigd.

Als de verzoeker geen gehoor geeft aan een oproep tot betaling van de vergoeding, wordt zijn verzoek verworpen.

Verordening 892 (2008) inzake het Europees betalingsbevel, lid 3 § Bij het betalen van de vergoeding moet de verzoeker het persoonlijke identificatienummer van de verweerder vermelden, of het registratienummer als de verweerder een organisatie is.

De vergoeding kan ook elektronisch worden overgemaakt naar de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie; daarbij moeten de verstrekte bankgegevens worden gebruikt.

Wat zijn de geldende tarieven?

Als u in Zweden om een Europees betalingsbevel verzoekt, moet u daarvoor een vergoeding betalen. Die vergoeding is vooraf verschuldigd. Met andere woorden, de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie zal uw verzoek om een Europees betalingsbevel pas in behandeling nemen als u de vergoeding hebt betaald. U betaalt de vergoeding bij het indienen van formulier A. Na uw verzoek te hebben ingediend, zal de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie u instrueren hoe u de vergoeding moet betalen. Die instructies ontvangt u niet als u aan uw verzoek bewijs hebt gehecht waaruit blijkt dat de vergoeding al naar de rekening van de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie is overgemaakt.

Hoeveel moet ik betalen?

De vergoeding voor een verzoek om een Europees betalingsbevel bedraagt momenteel 300 SEK.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als u de vergoeding niet op tijd betaalt, dan wordt het verzoek afgewezen en niet in behandeling genomen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

U kunt de kosten van een verzoek om een Europees betalingsbevel overmaken met gebruikmaking van de onderstaande bankrekeninggegevens. Vermeld daarbij het zaaknummer, het persoonlijke identificatienummer van de verweerder of het registratienummer als de verweerder een organisatie is:

 • Plus giro: 95 59 39-4
 • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
 • BIC-code: NDEASESS

Wat moet ik na de betaling doen?

Na betaling van de vergoeding hoeft u niets te doen. De Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie registreert de ontvangst van de betaling. Zodra de betaling is bijgeschreven en geadministreerd, zal de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie uw verzoek om een Europees betalingsbevel in behandeling nemen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 31/03/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Engeland en Wales


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De Europese betalingsbevelprocedure is een vereenvoudigde procedure voor het verkrijgen van een beslissing over niet-betwiste vorderingen in grensoverschrijdende burgerlijke en handelszaken. Grensoverschrijdend zijn zaken waarin ten minste één van de partijen haar gewone verblijfplaats of vestigingsplaats heeft in een andere lidstaat dan die van de rechtbank waar de vordering is ingesteld.

Wat zijn de geldende tarieven?

Voor het indienen van een verzoek voor een Europees betalingsbevel zijn gerechtskosten verschuldigd. Wilt u die per debetkaart of creditcard betalen, dan moet u de kaartgegevens invullen in de bijlage bij het “Verzoek om een Europees betalingsbevel - Formulier A”.

Voor het ten uitvoer leggen van de vordering, indien nodig, worden aanvullende gerechtskosten in rekening gebracht. Voor nadere informatie over de verschillende beschikbare procedures wordt verwezen naar de pagina's met informatie over tenuitvoerlegging in Engeland en Wales.

Hoeveel moet ik betalen?

De gerechtskosten die gelden in Engeland en Wales zijn te vinden in een speciale brochure, De link wordt in een nieuw venster geopend.EX50 - Civil and Family Court Fees

Het bedrag van de gerechtskosten hangt af van de waarde van de vordering.

Voor het overzicht worden in de onderstaande tabel de kosten getoond zoals die gelden sinds 17 november 2016. Gerechtskosten kunnen gewijzigd worden. Daarom moet u altijd bij de rechtbank, uw advocaat of andere betrokken personen of organisaties navragen of een bedrag nog steeds geldt. Dit zijn bedragen in pond sterling (GBP). U kunt ze omrekenen in euro's op de dag waarop u uw verzoek wilt indienen.

1.1 Bij het inleiden van een procedure (met inbegrip van procedures die worden ingeleid nadat toestemming is verleend) tot vordering van een bedrag:

Gerechtskosten (GBP)

a) tot en met 300 GBP

35 GBP

b) hoger dan 300 GBP maar niet hoger dan 500 GBP

50 GBP

c) hoger dan 500 GBP maar niet hoger dan 1 000 GBP

70 GBP

d) hoger dan 1 000 GBP maar niet hoger dan 1 500 GBP

80 GBP

e) hoger dan 1 500 GBP maar niet hoger dan 3 000 GBP

115 GBP

f) hoger dan 3 000 GBP maar niet hoger dan 5 000 GBP

205 GBP

g) hoger dan 5 000 GBP maar niet hoger dan 10 000 GBP

455 GBP

h) hoger dan 10 000 GBP maar niet hoger dan 200 000 GBP

5 % van de waarde van de vordering

i) hoger dan 200 000 GBP

10 000 GBP

Voor tenuitvoerlegging van uw vordering wordt een aanvullende vergoeding in rekening gebracht.

U moet gerechtskosten betalen wanneer u een verzoek indient bij de rechtbank en ook in de latere fasen van de rechtszaak. Als uw persoonlijke omstandigheden daar aanleiding toe geven, komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat u geen of slechts een deel van de gerechtskosten hoeft te betalen. Voor elke fase in de procedure moet u echter opnieuw kwijtschelding aanvragen. Als u dus kwijtschelding aanvraagt bij het indienen van uw verzoek, geldt de kwijtschelding alleen voor die eerste indiening. Uw persoonlijke omstandigheden kunnen tijdens de rechtszaak immers veranderen, waardoor u mogelijk niet langer voor kwijtschelding in aanmerking komt. Het is ook mogelijk dat u in de loop van de procedure juist wel voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Wanneer u als eiser uw creditcardgegevens niet juist invult of wanneer de betaling om andere redenen mislukt, ontvangt u van de betreffende rechtbank formulier B “Verzoek aan de eiser om een verzoek om een Europees betalingsbevel aan te vullen en/of te corrigeren”, met het verzoek de gegevens van een geldige creditcard op te geven zodat de gerechtskosten alsnog betaald kunnen worden. Zo lang de betaling uitblijft, wordt uw verzoek niet verder in behandeling genomen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

U kunt de gerechtskosten betalen door de juiste betalingsgegevens op te geven aan de rechtbank. In eerste instantie verstrekt u daartoe de relevante gegevens in het “Verzoek om een Europees betalingsbevel, formulier A”.

De betaling wordt in de meeste gevallen verricht per debetkaart of creditcard. De rechtbank waar u uw verzoek wilt indienen, biedt waarschijnlijk niet alle betalingsmogelijkheden die in formulier A worden genoemd. Als eiser moet u daarom contact opnemen met de rechtbank om na te gaan op welke manier u kunt betalen.

Wellicht biedt de rechtbank de optie om telefonisch te betalen met uw creditcard. Dit is inmiddels bij veel rechtbanken mogelijk, maar u moet dat eerst verifiëren door contact op te nemen met de betreffende rechtbank.

U kunt alleen elektronisch betalen als u een adres hebt in het Verenigd Koninkrijk.

Wat moet ik na de betaling doen?

Als u het verzoek op de juiste wijze hebt ingediend, vaardigt de rechtbank een Europees betalingsbevel (formulier E) uit aan de verweerder. Tegelijkertijd ontvangt u als eiser een kennisgeving daarvan, alsmede een betalingsbewijs.

Dat betalingsbewijs is 8 bij 12 cm groot en vermeldt bovenaan de naam en het postadres van de rechtbank, en onderaan het betaalde bedrag plus de datum en het tijdstip van betaling.

Zie voor nadere informatie De link wordt in een nieuw venster geopend.European cross-border claims


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 04/05/2020

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Noord-Ierland


Er worden momenteel geen gerechtskosten in rekening gebracht.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 13/09/2019

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Schotland


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

In Schotland zijn de gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure geregeld in

 • Sheriff Court Fees Order 2018, zoals gewijzigd bij Sheriff Court Fees Amendment Order 2018.

Schedule 2, Part II, lid 6, is van toepassing op Europese betalingsbevelen vanaf 1 april 2019.

Schedule 3, Part II, lid 6, is van toepassing op Europese betalingsbevelen vanaf 1 april 2020.

Elektronische betaling van de gerechtskosten is niet mogelijk.

Wat zijn de geldende tarieven?

Bij het indienen van een verzoek om een Europees betalingsbevel via formulier A van Verordening (EG) nr. 1896/2006 bij de rechtbank is een vergoeding verschuldigd die alle betreffende gerechtelijke procedures dekt.

De verzoeker is in de meeste gevallen niet verplicht om zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen, en de vergoeding dekt dan ook geen eventuele advocaatkosten of kosten van betekening van de stukken aan de verweerder.

Voor het aantekenen van verzet via formulier F worden geen kosten in rekening gebracht.

Hoeveel moet ik betalen?

De kosten voor het indienen van een Europees betalingsbevel bij de rechtbank bedragen 129 GBP.

Op grond van artikel 8 van Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, zoals gewijzigd, kan een partij worden vrijgesteld van betaling van de kosten als zij bijvoorbeeld aanspraak kan maken op bepaalde overheidstoelagen of rechtsbijstand voor burgers.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als de gerechtskosten niet zijn betaald, zal de rechtbank uw verzoek niet behandelen en hoeft zij ook niets te doen, conform het bepaalde in artikel 3 van Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument Number 2018/481, zoals gewijzigd.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

U kunt de gerechtskosten op de volgende manieren betalen:

 • per cheque, ten gunste van "The Scottish Courts and Tribunals Service";
 • per debetkaart of creditcard - gelieve bij de betreffende rechtbank te controleren welke soorten betaalkaarten worden aanvaard, en of u telefonisch kunt betalen;
 • per postwissel, ten gunste van "The Scottish Courts and Tribunals Service";
 • contant - u kunt contant geld echter beter niet per post verzenden.

Wat moet ik na de betaling doen?

Zodra de betaling binnen is, wordt de indiening van de stukken bij de aanvraag via formulier A van Verordening (EG) nr. 1896/2006 door de rechtbank aanvaard. De stukken moeten tegelijk met de betaling aan de rechtbank worden verzonden of bij de rechtbank worden afgeleverd. Vervolgens zal de rechtbank formulier B, C, D of E verstrekken of verzenden, als volgende stap in de procedure. U hoeft geen betalingsbewijs te verstrekken.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 03/04/2020