Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Informacje dotyczące opłat, sposobów zapłaty, czynności następczych lub innych czynności w toku wykonywania europejskiego nakazu zapłaty w poszczególnych państwach członkowskich


Czy zamierzają Państwo skorzystać wkrótce z postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty? Jeżeli tak, prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi kosztów sądowych. Aby uzyskać informacje dotyczące kosztów, dostępnych metod płatności, czynności po dokonaniu płatności, itp., prosimy wybrać jedną z flag znajdujących się po prawej stronie ekranu.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2019

Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty - Hiszpania


Wprowadzenie

Opłata sądowa w sprawach cywilnych, w tym w postępowaniu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, to podatek pobierany przez państwo na początku postępowania, po wniesieniu pozwu przez stronę. Zagadnienia związane z opłatami zostały uregulowane w Link otworzy się w nowym oknieustawie nr 10/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. dotyczącej określonych opłat na potrzeby wymiaru sprawiedliwości oraz Krajowego Instytutu Toksykologii i Kryminalistyki (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), zmienionej Link otworzy się w nowym okniekrólewskim dekretem nr 3/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. oraz Link otworzy się w nowym okniezarządzeniem HAP/2662/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. (zmienionym Link otworzy się w nowym okniezarządzeniem HAP/490/2013 z dnia 27 marca 2013 r.).

Zagadnienie to jest również uregulowane Link otworzy się w nowym okniekrólewskim dekretem nr 1/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. dotyczącym mechanizmów drugiej szansy, ograniczenia obciążeń finansowych i innych środków zabezpieczenia społecznego (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą nr 10/2012, o której mowa powyżej.

Link otworzy się w nowym oknieOpłatę należy uiścić za pośrednictwem Link otworzy się w nowym oknieurzędu skarbowego (Agencia Tributaria) Link otworzy się w nowym oknieprzy użyciu formularza do pobrania, który należy wypełnić w następujący sposób Link otworzy się w nowym oknie(proszę kliknąć tutaj) lub wniosku, który zostanie wygenerowany z chwilą wprowadzenia danych (Link otworzy się w nowym oknieproszę kliknąć tutaj), co pozwala na dokonanie Link otworzy się w nowym oknieopłaty online (wariant ten jest dostępny wyłącznie dla dużych podmiotów gospodarczych).

Płatności należy dokonać z chwilą złożenia formularza A. Płatności może dokonać przedstawiciel ustawowy lub adwokat (abogado) w imieniu podatnika, w szczególności jeżeli podatnik nie zamieszkuje w Hiszpanii. Osoba, która nie zamieszkuje w Hiszpanii, nie musi występować o numer identyfikacji podatkowej przed samodzielnym ustaleniem wysokości należności podatkowej. Przedstawiciel prawny lub adwokat nie ponoszą odpowiedzialności podatkowej za tę płatność.

Jakie opłaty są pobierane?

W postępowaniu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty podatnikiem jest ten, kto dokonuje czynności prawnej pociągającej za sobą nałożenie opłaty, mianowicie wnoszący pozew lub powództwo wzajemne na formularzu A, w przypadku gdy roszczenie opiera się na dokumencie stanowiącym pozasądowy tytuł egzekucyjny na podstawie Link otworzy się w nowym oknieart. 517 ustawy nr 1/2000 z dnia 7 stycznia 2000 r. dotyczącej postępowania cywilnego (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) i gdy roszczenie to przekracza kwotę 2 000 EUR. W przypadku tytułu egzekucyjnego nie uiszcza się opłaty. Podobnie, wszystkie osoby fizyczne oraz osoby prawne, którym przysługuje pomoc prawna, nie są zobowiązane do uiszczenia opłaty, o ile wykażą, że spełniają warunki uzyskania pomocy prawnej określone w obowiązujących przepisach.

Ile mam zapłacić?

W postępowaniu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty obowiązuje opłata stała w wysokości 100 EUR powiększona o kwotę zmienną w wysokości uzależnionej od kwoty dochodzonych roszczeń. Oblicza się ją poprzez pomnożenie podstawy opodatkowania przez obowiązującą stawkę w sposób zilustrowany w poniższej tabeli.

Podstawa opodatkowania

Podatnik

Stawka podatkowa

Maksymalna zmienna kwota stawki

Od 0 EUR do 1 000 000 EUR

Osoba prawna

0,50 %


Od 1 000 000 EUR

Osoba prawna

0,25 %

10 000 EUR

Kwota podlegająca opodatkowaniu jest kwotą objętą postępowaniem sądowym. Na potrzeby europejskiego nakazu zapłaty kwota objęta postępowaniem sądowym jest równa kwocie należności głównej, powiększonej o odsetki i kary umowne.

Na potrzeby europejskiego nakazu zapłaty dotyczącego roszczenia w wysokości 9 000 EUR na rzecz osoby prawnej opłata wyniosłaby 100 EUR + 9 000 EUR x 0,50 % = 145 EUR.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jeżeli dowód uiszczenia opłaty nie został przedstawiony na samym początku, urzędnik sądowy (Letrado de la Administración de Justicia) wezwie podatnika do przedstawienia takiego dowodu, przy czym przed jego otrzymaniem nie rozpozna roszczenia wskazanego w formularzu. Nieprzedstawienie dowodu uiszczenia opłaty nie powoduje wstrzymania biegu terminów określonych w prawie procesowym; jeżeli opłata pozostaje nieuiszczona po wezwaniu do zapłaty przez urzędnika sądowego, nie można rozpatrzeć pisma procesowego, zaś postępowanie będzie się toczyć dalej lub w stosownych przypadkach zostanie zakończone.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłata musi być uiszczona w drodze samodzielnego ustalenia wysokości należności podatkowej przed złożeniem pisma procesowego przez odpowiednią stronę. Opłatę należy uiścić przy użyciu Link otworzy się w nowym oknieurzędowego formularza nr 696 na potrzeby samodzielnego ustalenia wysokości należności podatkowej z tytułu czynności wymiaru sprawiedliwości Link otworzy się w nowym oknie(proszę kliknąć tutaj) bądź poprzez złożenie formularza wygenerowanego z chwilą jego wypełnienia (Link otworzy się w nowym oknieproszę kliknąć tutaj). Płatności można dokonać osobiście w każdym Link otworzy się w nowym oknieurzędzie skarbowym. Formularz jest dostępny w języku Link otworzy się w nowym okniehiszpańskim i w Link otworzy się w nowym okniejęzyku angielskim.

Jedynie duże podmioty gospodarcze mogą obecnie dokonywać płatności online – przelewem bankowym, kartą kredytową itp. – ponieważ przepisy dotyczące opłat zostały ostatnio zmienione, a odpowiednie funkcjonalności techniczne jeszcze nie działają.

Opłaty sądowe są zaliczane do pomocy prawnej, która została uregulowana Link otworzy się w nowym oknieustawą nr 1/1996 z dnia 10 stycznia 1996 r. dotyczącą pomocy prawnej(Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita), głównie w art. 1–8 i 46–51.

Na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://www.justiciagratuita.es/ znajdują się odpowiednie informacje na temat rodzajów pomocy prawnej, o którą można się ubiegać. Proszę wybrać samorząd zawodowy (Colegio de Abogados) w miejscu, w którym mieści się sąd rozpoznający sprawę.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Do formularza A należy załączyć dowód uiszczenia opłaty w postaci należycie zatwierdzonego urzędowego dokumentu (w wersji papierowej lub elektronicznej).

W Hiszpanii nie istnieje możliwość wysłania europejskiego nakazu zapłaty drogą elektroniczną. Dowód płatności (niezależnie od tego, czy otrzymano go w wersji papierowej czy elektronicznej) należy przesłać w wersji papierowej z innymi wymaganymi dokumentami.

Na etapie, w którym elektroniczne składanie dokumentów stanie się możliwe, w przypadku wyboru tego wariantu opłata będzie obniżana o 10 %. Prawo przewiduje zwrot 60 % opłaty, gdy dochodzi do zawarcia ugody lub uznania roszczenia, co skutkuje zakończeniem sporu.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2019

Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty - Chorwacja

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: chorwacki


Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Kwestię opłat sądowych w Republice Chorwacji reguluje ustawa o opłatach sądowych (dziennik urzędowy Republiki Chorwacji (Narodne Novine, NN), nry 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 i 157/2013), która zawiera taryfę opłat sądowych.

Zgodnie z art. 6 ustawy o opłatach sądowych opłaty figurujące w taryfie opłat sądowych uiszcza się w formie znaków opłaty sądowej wydawanych przez Republikę Chorwacji, a płatności w gotówce przyjmuje się wyłącznie w przypadku, gdy podatnik jest zobowiązany do uiszczenia opłat w kwocie powyżej 100 HRK.

Jakie opłaty są pobierane?

Opłaty sądowe wnosi się we wszystkich postępowaniach cywilnych oraz w przypadkach wskazanych w art. 16 ustawy o opłatach sądowych. Z obowiązku wniesienia opłaty sądowej zwolnione są następujące podmioty:

 1. Republika Chorwacji i organy rządowe;
 2. osoby i organy sprawujące władzę publiczną przy wykonywaniu swoich uprawnień;
 3. pracownicy, którzy przystąpili do sporów pracowniczych, oraz urzędnicy służby cywilnej, którzy przystąpili do sporów na gruncie prawa administracyjnego w związku z wykonywaniem swoich praw wynikających ze stosunku pracy w służbie cywilnej;
 4. pracownicy, którzy przystąpili do sporów na gruncie prawa administracyjnego w następstwie przeprowadzenia wstępnego postępowania mającego na celu odzyskanie należności (predstečajna nagodba);
 5. inwalidzi wojenni z czasów wojny o niepodległość Chorwacji na podstawie stosownych dokumentów potwierdzających ich status;
 6. małżonkowie, dzieci i rodzice żołnierzy zabitych, zaginionych oraz uwięzionych w trakcie wojny o niepodległość Chorwacji na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających ich status;
 7. małżonkowie, dzieci i rodzice osób zabitych, zaginionych oraz uwięzionych w trakcie wojny o niepodległość Chorwacji w oparciu o odpowiednie dokumenty potwierdzające ich status;
 8. uchodźcy, wysiedleńcy i osoby powracające na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających ich status;
 9. osoby korzystające z pomocy społecznej;
 10. organizacje humanitarne oraz organizacje zajmujące się ochroną osób niepełnosprawnych i rodzin osób, które zostały zabite, zaginęły lub zostały uwięzione w związku z prowadzoną działalnością humanitarną;
 11. dzieci będące stronami postępowania alimentacyjnego lub postępowania w sprawie roszczeń z tytułu prawa do świadczeń alimentacyjnych;
 12. powodowie w sprawach o uznanie macierzyństwa i ojcostwa oraz powodowie w sprawach o roszczenia z tytułu wydatków związanych z ciążą i porodem w przypadku związku pozamałżeńskiego;
 13. strony występujące o przywrócenie zdolności do czynności prawnych;
 14. małoletni występujący o zezwolenie na nabycie zdolności do czynności prawnych z uwagi na fakt, że zostali się rodzicami;
 15. strony postępowania o przekazanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz wykonania orzeczenia dotyczącego prawa do styczności osobistej z dzieckiem;
 16. powodowie w sporach dotyczących praw wynikających z obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego i obowiązkowego ogólnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz w sporach dotyczących praw osób bezrobotnych na mocy przepisów w zakresie zatrudnienia i praw do świadczeń socjalnych;
 17. powodowie lub skarżący w postępowaniu o ochronę praw i wolności człowieka zagwarantowanych w konstytucji w związku z wydaniem ostatecznych aktów indywidualnych lub o ochronę przed czynem sprzecznym z prawem oraz
 18. powodowie w sporach o odszkodowanie za zanieczyszczenie środowiska;
 19. związki zawodowe i zrzeszenia związków zawodowych w postępowaniu cywilnym o uzyskanie zgody sądowej na zastępstwo oraz w sporach pracowniczych, a także przedstawiciele związków zawodowych w postępowaniu cywilnym w ramach wykonywania uprawnień przysługujących radzie pracowników.

Państwo trzecie jest zwolnione z obowiązku uiszczania opłat, jeżeli wynika to z treści umowy międzynarodowej lub na zasadzie wzajemności.

W przypadku wystąpienia wątpliwości co do spełnienia warunków, o których mowa w akapicie drugim wspomnianego artykułu, sąd zwróci się do Ministerstwa Sprawiedliwości o wyjaśnienie.

Przepisy art. 16 akapit pierwszy pkt 10 ustawy o opłatach sądowych stosuje się do organizacji humanitarnych wskazanych przez ministra właściwego ds. opieki społecznej.

Przepisów akapitu pierwszego wspominanego artykułu ustawy o opłatach sądowych nie stosuje się do organów gminnych i miejskich, chyba że na mocy przepisów szczególnych powierzono im wykonywanie władzy publicznej.

W postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty mają zastosowanie następujące opłaty:

 • za złożenie pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty – opłatę wnosi powód;
 • za wydanie orzeczenia w sprawie europejskiego nakazu zapłaty – opłatę wnosi powód;
 • za wniesienie sprzeciwu od europejskiego nakazu zapłaty – opłatę wnosi pozwany.

W przypadku wszczęcia postępowania sądowego:

 • za wydanie wyroku – opłatę wnosi powód;
 • za wniesienie apelacji – opłatę wnosi strona wnosząca apelację;
 • za wniesienie odpowiedzi na apelację – opłatę wnosi strona wnoszącą odpowiedź (wniesienie odpowiedzi jest fakultatywne);
 • nadzwyczajny środek zaskarżenia – skarga kasacyjna przysługuje od orzeczenia sądu drugiej instancji, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 200 000,00 HRK;
 • opłaty sądowe uiszcza strona wnosząca skargę kasacyjną oraz strona wnosząca odpowiedź na skargę kasacyjną (wniesienie odpowiedzi jest fakultatywne).

Ile wynoszą opłaty?

II. Za złożenie pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, za wydanie orzeczenia w sprawie europejskiego nakazu zapłaty oraz za wniesienie odpowiedzi na apelację lub skargę kasacyjną wnosi się połowę wysokości opłat, o których mowa w pkt I.

III. Za wniesienie apelacji od wyroku lub skargi kasacyjnej wnosi się dwukrotność wysokości opłat sądowych, o których mowa w pkt I.

IV. W przypadku zawarcia ugody sądowej w toku postępowania sądowego nie pobiera się żadnych opłat sądowych.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Opłaty sądowe podlegają egzekucji i jeżeli nie zostaną niezwłocznie uiszczone, pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 100,00 HRK.

Zgodnie z art. 39 ustawy o opłatach sądowych sąd musi w pierwszej kolejności pouczyć stronę o spoczywającym na niej obowiązku wniesienia opłaty sądowej w terminie trzech dni, a w przypadku niezastosowania się do takiego pouczenia sąd wyda nakaz zapłaty nieuregulowanej opłaty wraz z dodatkową opłatę w wysokości 100 HRK.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłaty sądowe, których wysokość przekracza 100 HRK, wnosi się na rachunek Skarbu Państwa Republiki Chorwacji za pośrednictwem dowolnego banku lub urzędu pocztowego.

Aby wnieść opłaty sądowe za pomocą przelewu zagranicznego, należy podać następujące informacje:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Nr rachunku bieżącego (CC): 1001005-1863000160

Model: HR64

Nr referencyjny: 5045-20735-osobisty numer identyfikacyjny (lub inny numer identyfikacyjny osoby uiszczającej opłatę)

Nazwa odbiorcy: Ministerstwo Finansów Republiki Chorwacji w imieniu Sądu Gospodarczego w Zagrzebiu

Opis płatności powinien zawierać sformułowanie opłata za sprawę ________ (sygnatura sprawy oraz opis płatności, np. opłata sądowa za złożenie pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty).

Co zrobić po jej wniesieniu?

Po wniesieniu opłaty do sądu rozpoznającego sprawę, której dotyczy płatność, należy przesłać dowód uiszczenia opłaty zawierający sygnaturę sprawy (o ile jest znana) lub w przypadku pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty potwierdzenie przelewu bankowego należy dołączyć do pozwu.

Strony są zobowiązane do regularnego przekazywania sądowi stosownych dokumentów pocztą (listem poleconym lub zwykłym).

I. Za wytoczenie powództwa i powództwa wzajemnego, za wydanie wyroku i wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty pobiera się opłatę sądową w wysokości proporcjonalnej do wartości przedmiotu sporu (obliczoną wyłącznie na podstawie kwoty powództwa głównego bez odsetek i kosztów) zgodnie z niniejszą tabelą:

od

do [...] HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 15 000,00 HRK, pobiera się opłatę w wysokości 500,00 HRK powiększoną o 1% wartości nadwyżki, przy czym maksymalna wysokość tej opłaty wynosi 5 000,00 HRK.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 08/12/2015

Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty - Polska


Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile mam zapłacić?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Kwestię opłat w postępowaniu cywilnym reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., 1025). Co do zasady opłacie podlega każdy pozew, a zatem i ten składany w ramach postępowania uregulowanego przez rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postepowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (dalej: ENZ). W prawie polskim istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od takich kosztów w trybie przepisów przywołanej wyżej ustawy (Tytuł IV – zwolnienie od kosztów sądowych).

Jakie opłaty są pobierane?

W odniesieniu do ENZ zastosowanie ma tzw. opłata stosunkowa.

Ile mam zapłacić?

Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe i wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu (tj. wysokości roszczenia określonej w pozwie), jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych. Od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty pobiera się połowę opłaty.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Stosownie do treści art. 1262 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.269 z późń. zm.) – k. p. c., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Zatem opłatę należy uiścić w momencie wnoszenia do sądu pisma (pozwu), któremu ono podlega lub złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Procesowe skutki nieopłacenia pisma regulują m. in. Link otworzy się w nowym oknieart. 130 oraz Link otworzy się w nowym oknie1302k.p.c.

Zgodnie z art. 130 k. p. c. – jeżeli pismo procesowe (w tym pozew) nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek nieuiszczenia należnej opłaty, przewodniczący (sędzia) wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do opłacenia go w terminie tygodniowym. Jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała za granicą, która nie ma w Polsce przedstawiciela, przewodniczący (sędzia) wyznacza termin do uiszczenia opłaty, który nie może być krótszy niż miesiąc. Po bezskutecznym upływie ww. terminu pismo jest zwracane stronie. Natomiast pismo opłacone w zakreślonym terminie wywołuje skutki od daty jego wniesienia.

W świetle art. 1302 k. p. c. – pismo wnoszone przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, które nie zostało należycie opłacone, jest zwracane bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli podlega opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu. Jednak, gdy w terminie tygodniowym od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie pismo zostanie należycie opłacone, to wywołuje ono skutki procesowe od pierwotnej daty wniesienia.

Jak wnieść opłatę sądową?

Sposób uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych reguluje Link otworzy się w nowym oknierozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 27, poz. 199) stanowiące akt wykonawczy do przywołanej wyżej ustawy o kosztach sądowych.

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący właściwego sądu (informację o takim rachunku można uzyskać bezpośrednio w sądzie lub na jego stronie internetowej ewentualnie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości), bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej, które można nabyć w kasie sądu.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Po uiszczeniu opłat i ewentualnym uzupełnieniu braków sąd wyda europejski nakaz zapłaty.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 03/02/2016