Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Získajte všetky informácie o poplatkoch, dostupných prostriedkoch úhrady, opatreniach po vykonaní platby atď. pri použití európskeho konania o platobnom rozkaze v každom členskom štáte.


Chystáte sa využiť konanie o európskom platobnom rozkaze? Ak áno, informujte sa o súdnych poplatkoch, ktoré je potrebné uhradiť. Všetky informácie týkajúce sa poplatkov, možných spôsobov úhrady a postupov po uhradení poplatkov atď. nájdete po kliknutí na jednu z vlajok uvedených na pravej strane.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 18/01/2019

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Španielsko


Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Súdny poplatok v občianskych konaniach, ktoré zahŕňajú európske konanie o platobnom rozkaze, je štátnou daňou, ktorá sa platí pri začatí konania na žiadosť jednej zo strán. Poplatok je upravený Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonom 10/2012 z 20. novembra 2012 o určitých poplatkoch v oblasti výkonu spravodlivosti a Národného inštitútu pre toxikológiu a forenznú vedu (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), zmeneným Odkaz sa zobrazí v novom oknekráľovským dekrétom 3/2013 z 22. februára 2013 a Odkaz sa zobrazí v novom oknevyhláškou HAP/2662/2012 z 13. decembra 2012 (zmenenou Odkaz sa zobrazí v novom oknevyhláškou HAP/490/2013 z 27. marca 2013).

Takisto ho upravuje Odkaz sa zobrazí v novom oknekráľovský dekrét 1/2015 z 27. februára 2015 o mechanizmoch druhej šance, znižovaní finančného zaťaženia a iných opatreniach v rámci sociálneho zabezpečenia (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), ktorým sa ďalej mení vyššie spomínaný zákon 10/2012.

Odkaz sa zobrazí v novom oknePoplatok by sa mal uhradiť prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom oknedaňového úradu (Agencia Tributaria), Odkaz sa zobrazí v novom oknea to stiahnutím formulára, ktorý sa vyplní nasledovne Odkaz sa zobrazí v novom okne(kliknite tu), alebo prostredníctvom žiadosti, ktorá sa vygeneruje po vyplnení údajov (Odkaz sa zobrazí v novom oknekliknite tu) a ktorá umožňuje Odkaz sa zobrazí v novom okneonline platbu (táto možnosť je v súčasnosti dostupná len pre veľké podniky).

Platba by sa mala uskutočniť pri predložení formulára A. Platbu je možné uskutočniť prostredníctvom právneho zástupcu alebo právnika (abogado) v mene a v prospech zdaniteľnej osoby, predovšetkým ak táto nemá pobyt v Španielsku. V prípade nerezidenta nie je pred samovymeraním potrebné získať daňové identifikačné číslo. Právnemu zástupcovi alebo právnikovi z tejto platby nevyplýva daňová povinnosť.

Aké poplatky musím zaplatiť?

V rámci európskeho konania o platobnom rozkaze je osoba, na podnet ktorej sa začne súdny úkon, ktorý povedie k zdaniteľnej udalosti, zodpovedná za úhradu poplatku, t. j. osoba, ktorá si uplatní nárok alebo protinárok prostredníctvom formulára A, ak sa nárok zakladá na dokumente, ktorý predstavuje mimosúdny vykonateľný nástroj podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 517 zákona 1/2000 zo 7. januára 2000 o občianskom súdnom konaní (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), a prekračuje sumu 2 000 EUR. V prípade vykonateľného procesného nástroja je tento nástroj od platby oslobodený. Oslobodenie sa tiež týka všetkých fyzických osôb, ako aj právnych subjektov, ktoré majú nárok na právnu pomoc, ak sú schopné preukázať, že spĺňajú podmienky na poskytnutie právnej pomoci stanovené v príslušných právnych predpisoch.

Koľko mám zaplatiť?

V rámci európskeho konania o platobnom rozkaze je splatná pevná suma vo výške 100 EUR plus pohyblivá suma v závislosti od sumy nároku, ktorú je možné stanoviť tak, že sa na základ dane uplatní príslušná sadzba podľa tejto tabuľky:

Základ dane

Zdaniteľná osoba

Daňová sadzba

Maximálna pohyblivá suma sadzby

od 0 EUR do 1 000 000 EUR

právny subjekt

0,50 %


od 1 000 000 EUR

právny subjekt

0,25 %

10 000 EUR

Zdaniteľná suma je suma, ktorá je predmetom súdneho konania. V prípade európskeho konania o platobnom rozkaze tvorí sumu, ktorá je predmetom súdneho konania, výška hlavnej pohľadávky plus úroky a zmluvné pokuty.

V prípade európskeho konania o platobnom rozkaze v sume 9 000 EUR, ktoré sa týka právneho subjektu, by poplatok predstavoval 100 EUR + 9 000 EUR x 0,50 % = 145 EUR.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ak sa na začiatku nepredloží doklad o zaplatení, justičný právnik (Letrado de la Administración de Justicia) požiada daňovníka, aby takýto doklad predložil, a nespracuje formulár so žiadosťou, až kým tento doklad nedostane. Pri nepredložení dokladu o zaplatení sa budú aj naďalej uplatňovať procesné lehoty stanovené procesným právom, takže ak poplatok nebude na žiadosť právnika zaplatený, procesný úkon nebude môcť pokračovať a konanie bude príslušne buď pokračovať, alebo bude ukončené.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Poplatok je potrebné uhradiť na základe samovymeriavacieho postupu pred tým, ako príslušná strana podá procesný úkon. Poplatok by sa mal uhradiť prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom okneúradného formulára 696 na samovymeranie poplatku za výkon súdnej moci, ktorý sa vyplní nasledovne Odkaz sa zobrazí v novom okne(kliknite tu), alebo prostredníctvom žiadosti, ktorá sa vygeneruje po vyplnení údajov (Odkaz sa zobrazí v novom oknekliknite tu). Platbu je možné uskutočniť osobne v ktorejkoľvek Odkaz sa zobrazí v novom okneinkasnej kancelárii. Formulár je k dispozícii v Odkaz sa zobrazí v novom oknešpanielskom a Odkaz sa zobrazí v novom okneanglickom jazyku.

Online platba je v súčasnosti dostupná len pre veľké podniky prostredníctvom bankového prevodu, kreditnej karty, na ťarchu bankového účtu atď., keďže právne predpisy týkajúce sa poplatkov boli zmenené nedávno a technické riešenie ešte nie je k dispozícii.

Súdne poplatky sú zahrnuté v právnej pomoci, ktorú upravuje Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon 1/1996 z 10. januára 1996 o právnej pomoci(Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita), predovšetkým články 1 až 8 a 46 až 51.

Príslušné informácie sú dostupné na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiciagratuita.es/, kde je možné požiadať o právnu pomoc. Vyberte advokátsku komoru (Colegio de Abogados), ktorá sa nachádza v mieste, kde sa nachádza súd, ktorý sa bude predmetnou vecou zaoberať.

Čo mám urobiť po zaplatení?

K formuláru A je potrebné doložiť doklad o zaplatení poplatku prostredníctvom riadne potvrdeného úradného formulára (v papierovej alebo elektronickej forme).

V Španielsku ešte nie je možné zasielať formuláre s európskym platobným rozkazom elektronicky. Doklad o zaplatení (či už prijatý v papierovej, alebo elektronickej forme) by mal byť zaslaný v papierovej forme spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi.

Po sprístupnení možnosti elektronického podávania bude pri použití tejto možnosti uplatnená 10 % zľava z poplatku. Zákon stanovuje náhradu vo výške 60 % poplatku v prípade dohody alebo akceptácie nároku, ktorá povedie k ukončeniu sporu.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/09/2019

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Chorvátsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzštinachorvátčinarumunčina.


Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko budem platiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám robiť po zaplatení?

Úvod

Súdne poplatky v Chorvátskej republike sa upravujú v zákone o súdnych poplatkoch (Narodne novine – NN, Úradný vestník Chorvátskej republiky – č. 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 a 157/2013), ktorý obsahuje sadzobník súdnych poplatkov.

Podľa článku 6 zákona o súdnych poplatkoch sa poplatky predpísané v sadzobníku súdnych poplatkov musia zaplatiť v kolkoch vydávaných Chorvátskou republikou. V hotovosti sa uhrádzajú len vtedy, keď daňovník musí zaplatiť poplatky vyššie ako 100 HRK.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Súdne poplatky sa platia vo všetkých občianskych súdnych konaniach, a to podľa článku 16 zákona o súdnych poplatkoch. Od platby sú oslobodené:

 1. Chorvátska republika a vládne orgány,
 2. osoby a orgány pôsobiace ako orgány verejnej moci pri výkone svojich právomocí,
 3. pracovníci a zamestnanci v pracovnoprávnych sporoch a úradníci v správnych sporoch týkajúcich sa uplatňovania ich práv vyplývajúcich z úradných vzťahov,
 4. pracovníci v správnych sporoch vyplývajúcich z predkonkurzného urovnania,
 5. telesne postihnuté osoby z vojny za nezávislosť Chorvátska – na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich status,
 6. manželky, resp. manželia, deti a rodičia vojakov, ktorí boli zabití, zmizli alebo boli zajatí vo vojne za nezávislosť Chorvátska, na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich status,
 7. manželky, resp. manželia, deti a rodičia osôb, ktoré boli zabité, zmizli alebo boli zajaté v vojne za nezávislosť Chorvátska, na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich status,
 8. utečenci, vysídlené osoby a navrátilci na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich status;
 9. príjemcovia sociálnych dávok v hmotnej núdzi;
 10. humanitárne organizácie a organizácie zaoberajúce sa ochranou osôb so zdravotným postihnutím a rodín osôb, ktoré boli zabité, zmizli alebo boli zajaté pri vykonávaní humanitárnych činností;
 11. deti, ktoré sú stranami v konaní o výživnom alebo konaní o nárokoch na základe tohto práva;
 12. navrhovatelia v súdnych konaniach týkajúcich sa uznania materstva a otcovstva a nákladov vzniknutých tehotenstvom a pôrodom mimo manželstva;
 13. strany žiadajúce obnovu právnej spôsobilosti;
 14. maloleté osoby žiadajúce o oprávnenie získať právnu spôsobilosť, lebo sa stali rodičmi;
 15. strany konaní o odovzdaní dieťaťa do starostlivosti a o výkone rozhodnutia o právach na návštevy dieťaťa;
 16. navrhovatelia v sporoch o právach vyplývajúcich z povinného dôchodkového a všeobecného zdravotného poistenia, právach nezamestnaných osôb podľa zamestnaneckých predpisov a právach v oblasti sociálneho zabezpečenia;
 17. navrhovatelia v konaniach o ochrane ústavne zaručených ľudských práv a slobôd proti konečným individuálnym činom alebo o ochrane pred nezákonnou činnosťou;
 18. navrhovatelia v sporoch o náhradu škody za znečistenie životného prostredia;
 19. odborové zväzy a združenia odborových zväzov v občianskoprávnych konaniach o súdnom schválení výmeny a v kolektívnych pracovných sporoch a zástupcovia odborov v občianskoprávnych konaniach o výkone právomocí rady zamestnancov.

Cudzí štát je oslobodený od platenia poplatkov, ak je to stanovené v medzinárodnej zmluve, alebo na základe reciprocity.

V prípade pochybností o podmienkach uvedených v bode 2 tohto článku súd požiada ministerstvo spravodlivosti o vysvetlenie.

Ustanovenia bodu 1 ods. 10 tohto článku sa vzťahujú na humanitárne organizácie, ktoré určil minister zodpovedný za oblasť sociálnej spravodlivosti.

Ustanovenia bodu 1 tohto článku sa nevzťahujú na orgány obcí a miest okrem prípadov, keď sa na ne v súlade s osobitným zákonom preniesol výkon verejnej moci.

V európskom konaní o platobnom rozkaze sa platia tieto poplatky:

 • za návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu – platí navrhovateľ,
 • za rozhodnutie o vydaní európskeho platobného rozkazu – platí navrhovateľ,
 • za sťažnosť proti vydaniu európskeho platobného rozkazu – platí odporca,

ak sa konanie dostane pred súd:

 • za rozsudok – platí navrhovateľ,
 • za odvolanie – platí odvolateľ,
 • za odpoveď na odvolanie – platí osoba poskytujúca odpoveď (odpoveď je nepovinná),
 • mimoriadny opravný prostriedok – preskúmanie rozhodnutia súdu druhého stupňa je možné v prípade, ak výška sporu presahuje 200 000,00 HRK,
 • súdne poplatky platí osoba podávajúca žiadosť o preskúmanie a osoba poskytujúca odpoveď na žiadosť o preskúmanie (odpoveď je nepovinná).

Koľko budem platiť?

II. V prípade návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu, rozhodnutia o vydaní európskeho platobného rozkazu, odpovede na odvolanie alebo preskúmanie sa platí polovica poplatkov uvedených v bode I.

III. V prípade odvolania sa proti rozsudku alebo preskúmaniu sa platí dvojnásobok súdnych poplatkov uvedených v bode I.

IV. Súdny poplatok sa neplatí, keď sa počas súdneho konania dosiahne súdne urovnanie.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Súdne poplatky sa budú vymáhať, a keď sa nezaplatia ihneď, uloží sa navyše poplatok 100,00 HRK.

Podľa článku 39 zákona o súdnych poplatkoch musí súd najprv upozorniť stranu na povinnosť zaplatiť poplatok do troch dní a keď strana na toto upozornenie nereaguje, súd prijme rozhodnutie v súvislosti s poplatkom, ku ktorému sa pridá navyše poplatok 100 HRK.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Súdne poplatky vyššie ako 100 HRK sa platia do štátneho rozpočtu prostredníctvom akejkoľvek banky alebo pošty, a to na účet štátneho rozpočtu Chorvátskej republiky.

Pri platení súdnych poplatkov zo zahraničia je potrebné uviesť tieto informácie:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Bežný účet (CC): 1001005-1863000160

Konštantný symbol: HR64

Variabilný symbol: 5045-20735-osobné identifikačné číslo (alebo iné identifikačné číslo platcu)

Príjemca: Ministerstvo financií Chorvátskej republiky v mene Obchodného súdu v Záhrebe

V poznámke k platbe by malo byť uvedené, že ide o poplatok za vec ________ (číslo spisu a opis platby, napr. súdny poplatok za návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu).

Čo mám robiť po zaplatení?

Po zaplatení je nutné poslať súdu zaoberajúcemu sa vecou, za ktorú sa platí poplatok, dôkaz o zaplatení vrátane odkazu na číslo prejednávanej veci (ak je číslo veci známe), prípadne, keď sa iba podáva žiadosť o vydanie európskeho platobného rozkazu, musí k nej byť priložený dôkaz o bankovej platbe.

Strany posielajú dokumenty súdu bežnou poštou (doporučeným listom alebo obyčajnou zásielkou).

I. V prípade nároku, protinároku, rozsudku a námietky voči platbe sa musí zaplatiť súdny poplatok úmerný hodnote predmetu sporu (vypočítaný len na základe hodnoty hlavného nároku bez úrokov a trov), a to:

nad

do (HRK)

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

V prípade súm vyšších ako 15 000,00 HRK sa platí poplatok 500,00 HRK plus 1 % z rozdielu nad 15 000,00 HRK, najviac však 5 000,00 HRK.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/12/2015

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Slovensko


Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

Súdne poplatky môžu byť platené aj platobnou kartou, alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

Aké poplatky musím zaplatiť?

V súlade s § 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov sa súdne poplatky vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý tvorí prílohu predmetného zákona.

Poplatky sa vyberajú aj za konanie a úkony vykonávané bez návrhu v prospech poplatníka, ak je to v sadzobníku výslovne uvedené.

Koľko mám zaplatiť?

Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku alebo pevnou sumou. Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej.

Z návrhu na začatie konania o európskom platobnom rozkaze, ak nie je ustanovená osobitná sadzba, je to 6% z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu, najmenej však 16,50 eura. To isté platí aj v prípade podania odporu.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním žaloby, návrhu na začatie konania, dovolania alebo kasačnej sťažnosti, súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí, spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve nebol poplatok zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Pre nezaplatenie poplatku súd konanie nezastaví, ak

 1. už začal konať vo veci samej,
 2. došlo k rozšíreniu žaloby, rozšíreniu návrhu, k podnaiu vzájomnej žaloby alebo vzájomného návrhu v tej istej veci po tom, ako začal konať vo veci samej,
 3. žiada zaplatenie poplatku vo výške odporujúcej úprave podľa tohto zákona,
 4. vznikla poplatková povinnosť poplatníkovi podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia,
 5. do uplynutia lehoty na zaplatenie súdneho poplatku bol podaný návrh na priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, ktorému súd vyhovel; ak súd návrhu vyhovie len sčasti, vyzve poplatníka na zaplatenie súdneho poplatku v takom rozsahu, ktorého sa oslobodenie netýka.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Poplatky vyberané súdmi, orgánmi štátnej správy súdov a orgánmi prokuratúry sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorá je prevádzkovateľom systému sa poplatky platia v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak má na to príslušný orgán vytvorené podmienky. V hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak súdy, orgány štátnej správy súdov a orgány prokuratúry majú pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur, okrem poplatku podľa položky 17 (vo veciach obchodného registra), ktorý je možné platiť v hotovosti, aj keď prevyšuje 300 eur. Ak je súd, orgán štátnej správy súdov a orgán prokuratúry zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatky platené poštovým poukazom, platobnou kartou, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky sa platia na účet prevádzkovateľa systému.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Vykonanie platby možno preukázať bežnými dokladmi o zaplatení, ktoré sa používajú v bežnom platobnom styku v závislosti od použitej formy platby, tzn. výdavkovým pokladničným dokladom, ústrižkom poštovej poukážky, výpisom z účtu a pod.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 02/09/2019

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Severné Írsko


V tejto chvíli sa neúčtujú žiadne poplatky.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/09/2019