Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Här finns all information om avgifter, betalningssätt, åtgärder efter betalning m.m., för den som använder sig av europeiska betalningsförelägganden i EU-länderna.


Överväger du att ansöka om ett europeiskt betalningsföreläggande? I så fall bör du vara uppmärksam på eventuella domstolsavgifter. Genom att klicka på flaggorna i högerkanten får du mer information om avgifter, betalningssätt, åtgärder efter betalning m.m.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 18/01/2019

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Belgien


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Domstolsavgifter regleras i artiklarna 1017–1022 i den belgiska civillagen (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) och betalningen av vittnesavgifter i artikel 953 i samma lag. Avgifterna regleras också av den belgiska lagen om registrerings-, intecknings- och kansliavgifter (Code des droits d'enregistrement d'hypothèque et de greffe/Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten), särskilt artiklarna 142 ff. och 268 ff. om registreringsavgifter.

Vilka avgifter gäller?

Kostnaderna specificeras i artikel 1018 i den belgiska civillagen:

1° Kansliavgifter, registreringsavgifter och andra avgifter. Kansliavgifter inbegriper ansökningsavgifter, avgifter för upprättande av handlingar och avgifter för bestyrkta kopior (se artikel 268 ff. i den belgiska lagen om registrerings-, intecknings- och kansliavgifter). Ansökningsavgiften är 30–100 euro, beroende på domstol. Avgiften för att upprätta en handling är 35 euro.

Registreringsavgifter ska betalas för beslut i mål där huvudbeloppet överstiger 12 500 euro (exklusive domstolsavgifter). Avgiften är 3 % av detta belopp.

2° Kostnad för domstolsförfaranden och tillhörande arvoden och ersättningar.

3° Kostnad för en bestyrkt kopia av domen: 0,85–5,75 euro per sida.

4° Kostnader för att lägga fram eller ta upp bevis, inklusive avgifter för sakkunniga och andra vittnen. I kunglig förordning av den 27 juli 1972 fastställs detta belopp till 200 belgiska franc per vittne, vilket motsvarar ungefär 5 euro.  Till detta kommer reseersättning (0,0868 euro per kilometer).

Om ett sakkunnigvittne kallas står det honom eller henne fritt ange sina egna kostnader och avgifter. Beräkningsmetoden måste dock tydligt framgå och beloppet får vid behov (t.ex. vid onödiga kostnader) sättas ned av domstolen i samband med dess närmare granskning av domstolsavgifterna.

5° Reseersättning och traktamenten för domare, registratorer och parter i målet, om resan har förordnats av domstolen, och kostnader för handlingar, om dessa har framställts enkom för rättegången.

6° Avgift för att förbereda målet (Artikel 1022 i den belgiska civillagen). Denna avgift betalas av den förlorande parten och utgörs av ett fast belopp som läggs till den vinnande partens rättegångskostnader och avgifter. Beloppen baseras på konsumentprisindex och ökas eller minskas med 10 % om index stiger eller sjunker med 10 procentenheter.

Fordrans värde

Grund-
belopp

Lägsta
belopp

Högsta
belopp

250,00 euro eller mindre

180,00 euro

90,00 euro

360,00 euro

250,01–750,00 euro

240,00 euro

150,00 euro

600,00 euro

750,01–2 500,00 euro

480,00 euro

240,00 euro

1 200,00 euro

750,01–5 000,00 euro

785,00 euro

450,00 euro

1 800,00 euro

5 000,01–10 000,00 euro

1 080,00 euro

600,00 euro

2 400,00 euro

10 000,01–20 000,00 euro

1 320,00 euro

750,00 euro

3 000,00 euro

20 000,01–40 000,00 euro

2 400,00 euro

1 200,00 euro

4 800,00 euro

40 000,01–60 000,00 euro

3 000,00 euro

1 200,00 euro

6 000,00 euro

60 000,01–100 000,00 euro

3 600,00 euro

1 200,00 euro

7 200,00 euro

100 000,01–250 000,00 euro

600,00 euro

1 200,00 euro

12 000,00 euro

250 000,01–500 000,00 euro

8 400,00 euro

1 200,00 euro

16 800,00 euro

500 000,01–1 000 000,00 euro

12 000,00 euro

1 200,00 euro

24 000,00 euro

1 000 000,01 euro eller mer

18 000,00 euro

1 200,00 euro

36 000,00 euro

Icke-monetära fordringar

1 440,00 euro

90,00 euro

12 000,00 euro

Arbetsdomstolen (särskilda regler)

Fordrans värde

Grund-
belopp

Lägsta
belopp

Högsta
belopp

250,00 euro eller mindre

43,75 euro

31,75 euro

55,75 euro

620,00 euro eller mindre

87,43 euro

69,43 euro

105,43 euro

2 500,00 euro eller mindre

131,18 euro

107,18 euro

155,18 euro

2 500,01 euro eller mer

262,37 euro

226,37 euro

298,37 euro

Icke-monetära fordringar

131,18 euro

107,18 euro

155,18 euro

7° Avgifter, ersättningar och utgifter för den ombudsman som utnämnts i enlighet med artikel 1734 i den belgiska civillagen.

Hur mycket ska jag betala?

Mot bakgrund av ovanstående beror det belopp som ska betalas helt och hållet på omständigheterna i det enskilda fallet, om du vinner eller förlorar målet, om sakkunnigvittnen kallades, om andra vittnen kallades, om domarna var tvungna att resa utomlands, om ombudsmannen involverades osv.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Kansliavgifter måste betalas i förskott, annars tas målet inte upp i förteckningen över mål.

Sakkunnigvittnen kräver alltid förskottsbetalning innan de börjar arbeta.

Om du begär att ett vittne ska höras måste du först betala det belopp som tas ut för detta till domstolens kansli. Om du inte betalar detta belopp antas du inte längre ha behov av att vittnet hörs.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Betalning kan göras via banköverföring eller betalningsorder, elektronisk överföring, med kontanter eller en check utställd till domstolens kansli (det sista alternativet är förbehållet rättstillämpare och exekutionstjänstemän).

Vad ska jag göra efter betalningen?

Ett kvitto på betalningen ska förvaras på en säker plats och på begäran direkt kunna uppvisas.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 26/02/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Bulgarien


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Bestämmelser om betalning av domstolsavgifter och kostnader i civilrättsliga förfaranden, inklusive förfarandet för utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande, anges i civilprocesslagen och i den tabell över statliga avgifter som tas ut av domstolarna enligt civilprocesslagen.

Civilprocesslagen:

”Kapitel åtta. Avgifter och kostnader, Avsnitt I – Kostnad för talan

Kostnad för talan
Artikel 68. Kostnaden för talan utgörs av tvisteföremålets värde.

Kostnad för talan
Artikel 69. 1) Kostnaden för talan är
1. vid penningfordringar: den summa som fordrans avser.

Fastställande av kostnaden för talan
Artikel 70. 1) Käranden ska specificera kostnaden. Kostnaden kan bestridas av svaranden eller av domstolen, på eget initiativ. Detta ska ske senast vid den första förhandlingen i målet. Om den kostnad som uppgetts och den faktiska kostnaden skiljer sig åt ska domstolen fastställa kostnaden för talan.
2) Domstolens beslut att öka kostnaden för talan kan överklagas.
3) Om kostnaden för en talan är svår att beräkna när talan väcks ska domstolen göra en uppskattning av kostnaden. Domstolen tar senare ut en kompletterande avgift eller betalar tillbaka det överskjutande beloppet, beroende på om den faktiska kostnaden är högre eller lägre än den uppskattade kostnaden.

Avsnitt II. Statliga avgifter och kostnader

Betalningsansvar för avgifter och kostnader
Artikel 71. 1) Statliga avgifter för att väcka talan och domstolskostnader ska tas ut för handläggning av målet. Om tvistebeloppet inte kan uppskattas ska domstolen fastställa storleken på den statliga avgiften.
Statliga avgifter
Artikel 73. 3) Statliga avgifter ska tas ut när en ansökan om skyddsåtgärder eller lättnader inges och när en avgiftsbelagd handling utfärdas. Avgifterna beräknas enligt en tabell som ministerrådet antagit.

Bilagor till ansökan
Artikel 128. Följande ska inges tillsammans med en ansökan:
1. En fullmakt, om käromålet inges av en fullmaktshavare.
2. Skriftliga bevis på att statliga avgifter och kostnader som ska betalas verkligen har betalats.
3. Lika många kopior av ansökan och dess bilagor som antalet svarande.

Kontroll av ansökan
Artikel 129. 1) Domstolen ska kontrollera att ansökan uppfyller de föreskrivna villkoren.
2. Om ansökan inte uppfyller villkoren i artikel 127.1 och artikel 128 ska käranden uppmanas att åtgärda bristerna inom en vecka. Käranden ska också underrättas om möjligheten till rättshjälp, om käranden behöver och har rätt till sådan hjälp. Om kärandens adress inte har angetts, och domstolen inte känner till adressen, ska informationen lämnas i ett meddelande som under en vecka anslås på en särskild plats i domstolens lokaler.
3. Om käranden underlåter att åtgärda bristerna i ansökan ska ansökan och dess bilagor returneras till käranden. Om kärandens adress är okänd ska ansökan förvaras på domstolens kansli, där käranden ska ha tillgång till den. Om ansökan returneras utan att en kopia för delgivning behålls kan ett sådant beslut överklagas genom ett interimistiskt överklagande.”

Tabell över statliga avgifter som domstolarna tar ut enligt civilprocesslagen:
”Avsnitt I
Avgifter som tas ut under domstolsprocesser
Artikel 1. En avgift på 4% av kostnaden för talan, dock inte mindre än 50 bulgariska lev (BGN), ska tas ut för en stämningsansökan, ett genkäromål eller en stämningsansökan från en tredje man med självständiga rättigheter.

13. Följande avgifter ska tas ut för utfärdande av ett intyg:
2. Ett intyg om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande och en verkställbarhetsförklaring: 40 BGN.”

Domstolsavgifter kan endast betalas via banköverföring till domstolens konto.

Vilka avgifter gäller?

Statliga avgifter tas ut när talan väcks. Käranden ska till ansökan bifoga skriftliga bevis på att alla statliga avgifter och kostnader som ska betalas verkligen har betalats.

Hur mycket ska jag betala?

För en ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande och en verkställbarhetsförklaring: 40 BGN.
Domstolsavgiften för en stämningsansökan, ett genkäromål eller en stämningsansökan från en tredje man med självständiga rättigheter i ett vanligt tvistemål är 4% av kostnaden för talan, dock inte mindre än 50 BGN. Vid penningfordringar motsvarar kostnaden för talan den summa som fordran avser. Vid en invändning mot en ansökan om ett betalningsföreläggande, och ett snabbt byte till ett vanligt tvistemålsförfarande, måste käranden betala in en tilläggsavgift på domstolens konto.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om käranden inte till sin ansökan bifogar skriftliga bevis på betalning av de statliga avgifter som ska betalas för att väcka talan betraktas ansökan som ogiltig. I så fall uppmanar domstolen käranden att betala de statliga avgifterna inom en vecka. Om kärandens adress inte har angetts, och domstolen inte känner till adressen, ska informationen lämnas i ett meddelande som under en vecka anslås på en särskild plats i domstolens lokaler.
Om käranden inte har betalat domstolsavgifterna när fristen på en vecka har löpt ut returneras ansökan och dess bilagor. Om adressen är okänd förvaras ansökan på domstolens kansli, där käranden ska kunna få tillgång till den. I så fall avskrivs målet.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgifter kan endast betalas via banköverföring till domstolens konto, och betalningsdokumentet måste inges via domstolens kansli till den domare/domstolsavdelning som prövar målet. Domstolsavgiften kan inte betalas i kontanter till domstolens kassa. Varje domstol har ingått ett avtal med en bank som tillhandahåller tjänster till domstolen. Uppgifter om bankkontona finns på domstolens officiella webbplats.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Domstolsavgifter kan endast betalas via banköverföring till ett domstolens konto, och betalningsdokumentet måste inges via domstolens kansli till den domare/domstolsavdelning som prövar målet.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 27/02/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Tjeckien


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Domstolsavgifter regleras av lag 549/1991 om domstolsavgifter. Avgiftstariffen finns i en bilaga till lagen. Avgifterna går till statskassan.

De betalas in på ett särskilt konto hos den tjeckiska riksbanken som öppnats för den aktuella domstolen. Avgifter som inte överstiger 5 000 koruna (CZK) kan också betalas med hjälp av stämpelmärken.

Vilka avgifter gäller?

I förfarandet för utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande ska domstolsavgifter betalas i enlighet med det allmänna förfarandet. Samma regler gäller som i andra tvistemålsförfaranden.

Hur mycket ska jag betala?

Avgifterna tas ut som en fast summa, eller som en procentandel för de avgifter som grundas på en visst belopp. Den procentuella avgiften beräknas som produkten av avgiftsbasen och avgiftssatsen. De olika avgiftssatserna anges i den tariff som finns i en bilaga till lag 549/1991 om domstolsavgifter.

Avgiften för ett europeiskt betalningsföreläggande baseras på grundregeln för beräkningen av avgifter. För en ansökan om betalningsföreläggande till en tvistemålsdomstol tas följande avgifter ut:

 • För belopp upp till 20 000 CZK tas en fast summa på 1 000 CZK ut.
 • För belopp över 20 000 CZK men under 40 000 000 CZK är avgiften 5 % av beloppet.
 • För belopp över 40 000 000 CZK är avgiften 2 000 000 plus 1 % av den del av beloppet som överstiger 40 000 000 CZK. Summor över 250 000 000 CZK beaktas inte.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Skyldigheten att betala domstolsavgifter uppstår när en talan väcks, när ett överklagande inges eller när en domstol eller annan institution ålägger en betalningsförpliktelse. Avgiften ska betalas så snart betalningsskyldigheten uppkommit.

Om avgiften inte betalas samtidigt som talan väcks eller överklagandet inges förpliktar domstolen sökanden att betala avgiften inom den tidsfrist som domstolen fastställer. Om avgiften inte har betalats när denna frist löper ut avbryter domstolen förfarandet (förutom i vissa undantagsfall som anges i lagen). Betalningar som görs efter att tidsfristen har löpt ut beaktas inte.

Om beslutet att avbryta förfarandet på grund av utebliven betalning vinner laga kraft upphör betalningsskyldigheten.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Avgifterna betalas via banköverföring till relevant domstols konto. Kontouppgifterna finns på de enskilda domstolarnas webbplatser, som du når via följande internetportal: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.justice.cz/. Avgifter upp till 5 000 CZK kan också betalas med hjälp av stämpelmärken.

Ärenden som rör avgifterna för ett visst förfarande avgörs av domstolen med materiell och territoriell behörighet att pröva och döma i målet i första instans. Ärenden som rör avgifterna för ett visst förfarande som prövas av en appellationsdomstol eller en domstol i sista instans avgörs av den domstol som avgjorde målet i första instans, om inte annat anges nedan.

Om en person är skyldig att betala en avgift i samband med ett överklagande eller ett beslut i sista instans i sakfrågan, eller i samband med ett överklagande eller ett beslut i sista instans som medför att förfarandet avslutas, avgörs frågan om domstolsavgifter av förstainstansdomstolen, om inte appellationsdomstolen eller domstolen i sista instans avgör frågan om avgifterna.

Vad ska jag göra efter betalningen?

En persons skyldighet att betala avgifter upphör när pengarna sätts in på relevant domstols bankkonto eller stämpelmärkena överlämnas till relevant domstol. Personen behöver inte överlämna några andra dokument.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 21/02/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Tyskland


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Domstolsavgifter för europeiska betalningsförelägganden regleras av lagen om domstolsavgifter (Gerichtskostengesetz – GKG).

Domstolsavgifter kan antingen betalas när ansökan görs eller via faktura. Rent tekniskt sker betalningen via banköverföring.

Vilka avgifter gäller?

Enligt § 12.3 och 12.4 i lagen om domstolsavgifter ska det europeiska betalningsföreläggandet utfärdas först efter betalning av den fastställda avgiften.

De exakta avgifterna anges i en bilaga till lagen om domstolsavgifter (Kostnadsförteckning, Kostenverzeichnis – KV-GKG). I nummer 1100 i KV-GKG anges en avgiftssats på 0,5 för det europeiska betalningsföreläggandet.

Avgiftsbeloppet avgörs av tvisteföremålets värde, vilket i regel är identiskt med det belopp som fordras i den talan som väckts. Utöver huvudfordran finns även accessoriska fordringar i form av ränta och andra kostnader. Värdet på dessa accessoriska fordringar beaktas inte.

Hur mycket ska jag betala?

Följande avgifter ska betalas vid utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande:

Tvistebelopp upp till Avgift i euro Tvistebelopp upp till Avgift i euro
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1 052,00
16 000 146,50 290 000
1 141,50
19 000 159,50 320 000
1 231,00
22 000 172,50 350 000
1 320,50
25 000 185,50 380 000
1 410,00
30 000 203,00 410 000
1 499,50
35 000 220,50 440 000
1 589,00
40 000 238,00 470 000
1 678,50
45 000 255,50 500 000
1 768,00

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om domstolsavgifterna inte betalas i förskott utfärdar domstolen inte ett betalningsföreläggande och förfarandet avslutas.

För att domstolen ska kunna koppla betalningen till rätt ärendenummer är det viktigt att sökanden även anger ärendenummer när han eller hon gör banköverföringen.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgiften kan betalas i förskott samtidigt som ansökan inges. Om avgiften inte har betalats skickar domstolen ut en faktura till sökanden.

a) Via bankgirering

Du kan betala via bankgirering.

b) Med kreditkort

Du kan inte betala med kreditkort.

c) Överföring från sökandens bankkonto av domstol

Det går inte att betala via överföring från sökandens bankkonto av domstol.

d) Rättshjälp

Om sökanden har beviljats rättshjälp behöver han eller hon inte betala några rättegångskostnader eller göra några förskottsbetalningar. Ansökan om rättshjälp måste inges till samma domstol som ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande.

e) Annat

Det finns inga andra betalningsmetoder.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Efter slutförd betalning noterar domstolen att ansökan är betald och behandlar ansökan.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 24/01/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Estland


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Om du ansöker om ett europeiskt betalningsföreläggande hos en domstol i Estland måste du betala samma statliga avgift som vid en nationell ansökan. Statliga avgifter och andra förfarandekostnader regleras av civilprocesslagen och lagen om statliga avgifter. Statliga avgifter på upp till 10 euro kan betalas kontant hos domstolen. Om den statliga avgiften överstiger 10 euro måste den betalas via banköverföring innan ansökan inges till domstolen.

Vilka avgifter gäller?

När du inger din ansökan måste du betala en statlig avgift för att täcka kostnaderna för förfarandet. Dessutom måste du stå för kostnaderna för delgivning av inlagor under förfarandet (delgivningskostnader på 30–60 euro för användning av en exekutionstjänsteman om handlingarna delges i Estland, eller översättningskostnader om de delges utomlands). Några andra kostnader finns inte.

Hur mycket ska jag betala?

Om du ansöker om ett europeiskt betalningsföreläggande hos en domstol i Estland måste du betala samma statliga avgift som vid en nationell ansökan, dvs. 3% av den totala fordran (dvs. huvudfordran plus accessoriska fordringar), dock minst 45 euro.

Om du byter från det påskyndade förfarandet för betalningsförelägganden till en vanlig talan måste du betala en tilläggsavgift motsvarande det belopp som inte täcks av den statliga avgift du betalade när du ansökte om det påskyndade förfarandet. Hur stor statlig avgift du ska betala för en talan beror på hur stor din fordran är. Till exempel måste du betala en avgift på 75 euro för en fordran upp till 350 euro, en avgift på 100 euro för en fordran på 351–500 euro, en avgift på 125 euro för en fordran på 501–750 euro osv. (avgifter som gällde den 14 maj 2019).

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Du måste betala den statliga avgiften i förskott när du inger din ansökan. Om du inte har betalat avgiften ger domstolen dig möjlighet att betala den inom en tidsfrist som domstolen fastställer. Om du inte har betalat den avgiften när fristen löper ut avvisas ansökan.

Om du ansöker om att få byta från det påskyndade förfarandet för betalningsförelägganden till en vanlig talan godtas inte talan förrän du har betalat tilläggsavgiften.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Statliga avgifter kan endast betalas via banköverföring. Kreditkort godtas inte. Finansministeriet är betalningsmottagare vid alla betalningar som ska gå till domstolen.

Vid betalningar som ska gå till en statlig myndighet eller en stiftelse som staten inrättat måste finansministeriet anges som betalningsmottagare och transaktionskontonumret anges.

Varje myndighet har sitt eget referensnummer. Utifrån detta överför finansministeriet det mottagna beloppet till relevant myndighets konto i e-statskassan.

Det är obligatoriskt att ange referensnummer. Du får ett unikt referensnummer av den myndighet som överföringen ska göras till.

Mer information om konton för statliga avgifter och domstolarnas referensnummer finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterde estniska domstolarnas webbplats.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Du måste lämna information till domstolen som visar att du har betalat den statliga avgiften, så att domstolen kan bekräfta att den har tagit emot betalningen. Följande uppgifter ska lämnas: namnet på den person som betalat avgiften, till vilken bank och vilket konto avgiften betalats, det belopp som betalats och betalningsdatumet. Domstolen kan kontrollera att den har tagit emot betalningen på elektronisk väg. Du behöver med andra ord inte lämna in den betalningsorder som bekräftar att du har betalat avgiften. Vid behov kan domstolen dock be att få se denna.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 24/01/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Irland


De nationella bestämmelser som reglerar domstolsavgifter är

Länken öppnas i ett nytt fönsterS.I. No. 22 of 2014

Länken öppnas i ett nytt fönsterS.I. No. 23 of 2014

Länken öppnas i ett nytt fönsterS.I. No. 24 of 2014

För närvarande anges ingen avgift för ansökningar om europeiska betalningsförelägganden i de irländska förordningarna om domstolsavgifter. Lämna därför in din ansökan utan att bifoga någon avgift.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 30/03/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Grekland


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Om du som privatperson, eller en advokat som agerar för din räkning, ansöker hos domstol om ett europeiskt betalningsföreläggande (formulär A i förordning (EG) nr 1896/2006) måste du betala de domstolsavgifter som fastställts i nationell lagstiftning. Om du inger din ansökan personligen, utan hjälp av en advokat, behöver du inte betala advokatarvoden i förskott (se skäl 26 i förordningen). Om din ansökan godtas och ett europeiskt betalningsföreläggande utfärdas (formulär Ε i förordningen), och inga invändningar framställs efter detta och föreläggandet förklaras verkställbart (formulär G), erhåller du en exekutionstitel. Dessutom måste du betala en avgift för en bestyrkt kopia (télos apográfou). Storleken på denna avgift beror på typen av fordran (i enlighet med lagen om stämpelskatt (Kódika Telón Chartosímou)).

Vilka avgifter gäller?

När du inger formulär A måste du betala en stämpelskatt (télos chartosímou – stämpelmärket fästs på ansökan, se lagen om stämpelskatt) och en domstolsstämpelskatt (télos dikastikoú ensímou – du måste köpa ett domstolsstämpelmärke eller inge ett typ B-kvitto från ett skattekontor (DOY), och detta måste föras till ärendeakten, se lag 3978/1912, i dess lydelse enligt artikel 63Ι(IC1) i lag 4093/2012: 0,8% av fordran plus skatteliknande avgifter (eisforés ypér tritón)).

Hur mycket ska jag betala?

Domstolsavgifterna beräknas på det belopp som avses i ansökan om betalningsföreläggande, i enlighet med ovannämnda lagstiftning.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Domstolen prövar inte din ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande eller om verkställighet av ett europeiskt betalningsföreläggande som förklarats verkställbart.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Avgifterna kan endast betalas personligen till den domstol som formulär A inges till, eller från vilken ett betalningsföreläggande begärs med stöd av formulär G. För närvarande går det inte att betala domstolsavgifter på elektronisk väg.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Du måste inge din ansökan till domstolen.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 28/04/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Spanien


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar de rättsliga avgifterna i tid?

Hur betalar jag?

Vad ska jag göra när jag har betalat?

Inledning

Den rättsliga avgiften för att få ett domstolsavgörande till stånd för att kräva verkställande av ett europeiskt betalningsföreläggande, sker i början av förfarandet på begäran av en av parterna. Avgiften regleras genom Länken öppnas i ett nytt fönsterLey 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (ändrad genom Länken öppnas i ett nytt fönsterReal Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero) och Länken öppnas i ett nytt fönsterOrden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre (ändrad genom Länken öppnas i ett nytt fönsterOrden HAP/490/2013, de 27 de marzo).

Och slutligen genom Länken öppnas i ett nytt fönsterReal Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social som innebar en ändring av ovannämnda lag 10/2012 (Ley 10/2012).

Länken öppnas i ett nytt fönsterAvgiften betalas till Länken öppnas i ett nytt fönsterAgencia Tributaria, via Länken öppnas i ett nytt fönsterett formulär som kan laddas ned och som ska fyllas i på följande sätt:(Länken öppnas i ett nytt fönsterKlicka här) eller via en app som skapar formuläret när uppgifterna är ifyllda (Länken öppnas i ett nytt fönsterpinche aquí) och är tillgängligt för Länken öppnas i ett nytt fönsterelektronisk betalning, men för tillfället bara för stora företag.

Betalningen ska göras när formuläret för begäran A lämnas in. Betalning kan göras av den rättsliga företrädaren eller advokaten i den betalningsskyldigas namn eller på hans vägnar, särskilt om vederbörande inte är bosatt i Spanien och utan att det är nödvändigt att vederbörande har ett skatteregistreringsnummer före den egna betalningen. Företrädaren eller advokaten har ingen skattemässig skyldighet vad gäller denna betalning.

Vilka avgifter gäller?

I förfarandet för det europeiska betalningsföreläggandet är de personer som är skyldiga att betala avgiften, personer som utövar den rättsliga aktiviteten och utför den betalningsbelagda handlingen, dvs. personer som lämnar in en begäran eller ett genkäromål via formulär A, och endast när kravet i förfarandet grundas på en handling som fungerar som exekutionstitel och som har upprättats genom ett förfarande utanför domstol i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 517 i civilprocesslagen av den 7 januari och betalningskravet överstiger ett värde på 2 000 euro, eftersom att det inte omfattas av betalning då det är fråga om en rättslig exekutionstitel. Dessutom är fysiska personer som har beviljats rättshjälp uteslutna om de styrker att de uppfyller de lagstadgade kraven för rättshjälp.

Hur mycket ska jag betala?

Enligt förfarandet om ett europeiskt betalningsföreläggande ska en fast avgift på 100 euro betalas, till vilken kommer ett belopp som varierar beroende på det krävda beloppet, och som räknas fram genom att använda de beräkningsgrunder som anges i tabellen nedan:

Beräkningsgrund

Betalningsskyldig

Typ av beskattning

Högsta möjliga avgift

0–1 000 000 euro

Fysisk person

0,50 %


Från 1 000 000 euro

Juridisk person

0,25 %

10 000 euro

Beräkningsgrunden är samma som beloppet i det rättsliga förfarandet. För ett europeiskt betalningsföreläggande motsvarar beloppet i det rättsliga förfarandet det krävda beloppet, plus avtalsmässig ränta och straffavgifter.

För ett europeiskt betalningsföreläggande med en beräkningsgrund på 9 000 euro blir avgiften för en juridisk person 100 euro + 9 000 euro * 0,50 % = 145 euro.

Vad händer om jag inte betalar de rättsliga avgifterna i tid?

Om du inte lämnar in ett kvitto på betalningen kommer exekutionsbiträdet Letrado de la Administración de Justicia att begära in det från dig, och förfarandet kommer inte att återupptas förrän så har skett. Avsaknad av kvitto på betalningsskyldigheten innebär inte att de frister som föreskrivs i rättegångslagstiftningen inte tillämpas, så att om betalningen inte sker enligt ovanstående, kommer det betalningspliktiga förfarandet att avslutas i förtid och förfarandet kommer att fortsätta eller avslutas, beroende på vilket som är tillämpligt.

Hur betalar jag?

Du betalar själv innan motparten lägger fram det rättsliga förfarandet. Du betalar avgiften med hjälp av Länken öppnas i ett nytt fönsterden officiella mallen 696 för betalningsskyldighet av avgift för rättsligt utövande som ska fyllas i på följande sätt: (Länken öppnas i ett nytt fönsterKlicka här) eller viaen app som skapar formuläret när uppgifterna är ifyllda(Länken öppnas i ett nytt fönsterpinche aquí). Du kan betala personligen vid någon av Länken öppnas i ett nytt fönster de samarbetande bankerna. Mallen finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterspanska och Länken öppnas i ett nytt fönsterengelska.

För närvarande kan endast stora företag betala elektroniskt, genom banköverföring, med kreditkort, betalning från bankkonto osv., eftersom lagstiftningen om avgifter nyligen har ändrats och ingen teknisk lösning ännu har kunnat införas.

Rättsliga avgifter omfattas av rättshjälp, som regleras av Länken öppnas i ett nytt fönsterLey 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (lagen om rättshjälp) (läs mer i artiklarna 1–8 och 46–51).

Du kan hitta information om rättshjälp på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justiciagratuita.es/. Här kan du också begära att få rättshjälp beviljad, genom att välja det advokatförbund som ska sköta det rättsliga förfarandet.

Vad ska jag göra när jag har betalat?

Kvittot över betalning med hjälp av den officiella mallen (på papper eller i elektronisk form), som ska valideras, skickar du in tillsammans med formulär A.

För närvarande tillåter inte Spanien att formulär som gäller det europeiska betalningsföreläggandet sänds elektroniskt. Därför ska du skicka kvittot (på papper eller i elektronisk form) i pappersform eller utskrivet tillsammans med övrig krävd dokumentation.

När elektroniskt översändade av handlingar blir möjligt, kommer det att innebära en minskning på 10 % av avgiften. Enligt lagstiftningen ska 60 % av avgiften betalas tillbaka då en dom accepteras eller när en tvist avslutas.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 12/09/2019

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Kroatien


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Domstolsavgifterna i Kroatien regleras i lagen om domstolsavgifter (Zakon o sudskim pristojbama) (Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne novine) nr 118/18) och den kroatiska regeringens dekret om domstolsavgifter.

Enligt artikel 5 i lagen om domstolsavgifter ska avgifterna betalas via kontantlös betalning, i kontanter, med kroatiska stämpelmärken eller elektroniskt.
Vid elektroniska ansökningar som inges via domstolarnas informationssystem (i enlighet med särskilda bestämmelser) tas en avgift ut i samband med själva ingivandet. Det belopp som ska betalas är halva den avgift som fastställts i tariffen.
Vid beslut som domstolen delger elektroniskt via domstolarnas informationssystem (i enlighet med särskilda bestämmelser) tas halva den avgift som fastställts i tariffen ut om betalningen sker inom tre dagar från den elektroniska delgivningen.

Vilka avgifter gäller?

Domstolsavgifter betalas i alla civil- och handelsrättsliga förfaranden. I enlighet med artikel 11 i lagen om domstolsavgifter undantas följande från skyldigheten att betala domstolsavgifter:

 1. Kroatiska staten och statliga organ.
 2. Personer och organ vid offentlig myndighetsutövning.
 3. Arbetstagare i arbetstvister och andra förfaranden i samband med utövandet av rättigheter som följer av deras anställning.
 4. Statstjänstemän och offentliganställda i förvaltningstvister i samband med utövandet av rättigheter som följer av deras anställning.
 5. Invalider från det kroatiska självständighetskriget, på grundval av styrkande handlingar, samt personer med funktionsnedsättning, på grundval av relevanta handlingar från institutet för sakkunskap, yrkesrehabilitering och anställning av personer med funktionsnedsättning.
 6. Makar, barn och föräldrar till soldater som stupat, saknas eller fängslats under det kroatiska självständighetskriget, på grundval av relevanta handlingar som styrker deras status.
 7. Makar, barn och föräldrar till personer som dödats, saknas eller fängslats under det kroatiska självständighetskriget, på grundval av styrkande handlingar.
 8. Flyktingar, fördrivna personer och återvändande personer, på grundval av styrkande handlingar.
 9. Mottagare av socialhjälp som får bidrag för uppehälle.
 10. Humanitära organisationer, organisationer som arbetar för att skydda familjer till personer som dödats, saknas eller fängslats i samband med humanitär verksamhet och organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning.
 11. Barn som är parter i förfaranden som avser underhåll eller förfaranden som rör anspråk som baserar sig på den rätten.
 12. Parter som inleder förfaranden för erkännande av moderskap eller faderskap och förfaranden om kostnader i samband med graviditet och barn som föds utanför äktenskapet.
 13. Parter som ansöker om återupprättelse av rättskapacitet.
 14. Minderåriga som ansöker om tillstånd att ingå äktenskap.
 15. Parter i förfaranden som syftar till att överlämna ett barn och utöva umgängesrätt med ett barn.
 16. Parter som inleder förfaranden rörande rättigheter som följer av obligatorisk pension och allmän sjukförsäkring, arbetslösas rättigheter enligt arbetslagstiftningen samt sociala rättigheter.
 17. Parter som inleder förfaranden som gäller skydd av författningsfästa mänskliga rättigheter och friheter mot slutliga rättsakter.
 18. Parter i tvister som rör ersättning vid miljöföroreningar.
 19. Fackföreningar och högre fackliga organisationer i civilrättsliga förfaranden angående uppsägning av anställningsavtal och i kollektiva arbetstvister samt fackliga företrädare i civilrättsliga förfaranden när de agerar för arbetstagarråd.
 20. Konsumenter som konkursgäldenärer.
 21. Andra personer och organ när detta krävs enligt en särskild lag.

Utländska stater behöver inte betala avgifter, om detta föreskrivs i internationella fördrag eller tillämpas ömsesidigt.

Om tveksamhet råder angående villkoren för ömsesidighet begär domstolen en förklaring från justitieministeriet.

Undantaget från punkt 10 gäller för de humanitära organisationer som socialministern utfärdar ett relevant beslut för.

Undantaget från skyldigheten att betala domstolsavgifter gäller inte för kommunala organ, utom i de fall där myndighetsutövningen har överförts till dem i enlighet med särskild lag.

Vid förfaranden för europeiskt betalningsföreläggande ska avgifter betalas enligt följande:

 • Vid ett förslag om europeiskt betalningsföreläggande betalar käranden.
 • Vid ett beslut om europeiskt betalningsföreläggande betalar käranden.
 • Vid en överklagan av ett europeiskt betalningsföreläggande betalar svaranden.

Vid rättstvister gäller följande:

 • För en dom betalar käranden.
 • För ett överklagande betalar klaganden.
 • För svar på en överklagan betalar den person som lämnar in svaret (att svara är frivilligt).
 • Särskilda rättsmedel – resning mot domstolens beslut i andra instans tillåts om tvistebeloppet överstiger 200 000 kroatiska kuna (HRK).
 • Domstolsavgifter betalas av den person som ansöker om resning och den person som svarar på resningen (att svara är frivilligt).

Hur mycket ska jag betala?

I. För käromål, genkäromål, domar och invändningar mot en betalning ska en domstolsavgift som är rimlig och proportionerlig till det omtvistade beloppet betalas (avgiften beräknas enbart på värdet av huvudfordran utan ränta eller avgifter), enligt följande:

över

upp till HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

En avgift på 500,00 HRK tas ut på belopp över 15 000,00 HRK plus 1 % på den del av beloppet som överstiger 15 000,00 HRK, dock högst 5 000,00 HRK.

II. Halva den avgift som avses i punkt I ska betalas för ett förslag om europeiskt betalningsföreläggande, ett beslut om europeiskt betalningsföreläggande, ett svar på ett överklagande eller resning.

III. Dubbla beloppet för de domstolsavgifter som avses i punkt I ska betalas vid överklagande av en dom eller vid resning.

IV. Domstolsavgift ska inte betalas om en förlikning nås under domstolsförhandlingen.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om en part inte betalar avgiften inom den fastställda tidsfristen, eller inte så snabbt som möjligt meddelar domstolen detta, bifogar domstolen, inom 15 dagar, ett intyg om verkställbarhet till avgiftsbeslutet eller beslutet angående klagomålet. Intyget översänds till finansmyndigheten så att denna kan tvångsindriva betalningen från partens tillgångar i enlighet med bestämmelserna i lagen om verkställighet av avgöranden om finansiella tillgångar.

I enlighet med artikel 28 i lagen om domstolsavgifter måste domstolen först upplysa parten i domstolsförfarandet om att denne är skyldig att betala avgiften, och om parten inte omedelbart betalar varna denne om att avgiften måste betalas inom tre dagar. Om parten inte bryr sig om varningen, eller inte närvarade vid den domstolsåtgärd för vilken avgiften ska betalas, och inte har betalat avgiften, fattar domstolen ett beslut om avgiften och tar ut en extraavgift på 100 HRK.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgifter ska betalas via kontantlös betalning, i kontanter eller med kroatiska stämpelmärken.

Vid kontant betalning kan avgiften även betalas till domstolens kassa. I så fall är domstolen skyldig att överföra pengarna till budgeten för domstolsavgifter inom fem dagar från betalningen.

Avgifter kan betalas med stämpelmärken om avgiften är mindre än 100 HRK.

Information om betalningsmetoden ska offentliggöras på webbplatsen för den elektroniska anslagstavlan, domstolarnas webbplats och i domstolarna lokaler.

Domstolsavgifter kan betalas på valfritt bank- eller postkontor till Kroatiens statskassa.

Sker betalningen från utlandet måste följande uppgifter finnas med:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

Girokonto (CC):1001005-1863000160

Modell:HR64

Referensnummer: 5045-20735-PIN (eller annat personligt identifieringsnummer för betalaren)

Mottagare: Kroatiens finansministerium, för handelsdomstolen i Zagreb

Betalningsbeskrivningen bör inkludera avgiften för mål ________ (målets nummer och beskrivning av betalningen, t.ex. domstolsavgift för en ansökan om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande)

Vad ska jag göra efter betalningen?

När betalningen har gjorts måste ett betalningsbevis skickas till den aktuella domstolen, med referens till målnumret (om det är känt). Vid ansökan om utfärdande av europeiskt betalningsföreläggande ska ett betalningsbevis åtfölja ansökan.

Parterna ska regelbundet skicka in dokument till domstolen per post (rekommenderad försändelse eller som vanlig paketförsändelse) eller elektroniskt via domstolarnas informationssystem, i en form som uppfyller de särskilda bestämmelserna.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 20/02/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Italien


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Reglerna för förfarandekostnader anges i den konsoliderade lagen om rättegångskostnader (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) i presidentdekret nr 115 av den 30 maj 2002 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Vilka avgifter gäller?

I tvistemål står varje part för kostnaderna för sin egna dokument och de dokument som behövs för talan, om parten enligt lag eller av domstolen ålagts att betala dessa (artikel 8 i den konsoliderade lagen om rättegångskostnader, presidentdekret nr 115/2002).

Följande avgifter tas ut vid en tvistemålstalan:

 • En standardavgift för att väcka talan.
 • Delgivningsavgifter.
 • Avgifter för kopior.

Hur mycket ska jag betala?

De belopp som ska betalas anges i artikel 13 och artikel 30 i presidentdekret nr 115/2002, som rör standardavgiften respektive förskottsbetalning av avgiften för att täcka delgivningskostnaderna om domstolen begär detta.

Avgifter för kopior regleras av artikel 267 ff. i presidentdekret nr 115/2002 och anges i tabellerna 6, 7 och 8, som fogats som bilaga till det dekretet.

Enligt artikel 46 i lag nr 374/1991 om inrättande av fredsdomarämbetet (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [i Italien är fredsdomare lagfarna domare], ska endast standardavgiften betalas för handlingar och domar som avser belopp på upp till 1 033 euro.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Vid utebliven betalning delger domstolen eller ett inkassoföretag (ett avtal har ingåtts med företaget Equitalia Giustizia SpA) den betalningsskyldige en betalningsanmodan med instruktioner om hur standardavgiften ska betalas (artikel 248 i presidentdekret nr 115/2002).

Vid utebliven betalning av avgifter för kopior och det belopp som anges i artikel 30 i presidentdekret nr 115/2002 får domstolen vägra att godta dokumentet (artikel 285 i presidentdekret nr 115/2002).

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Om betalningen görs i Italien via ett postkonto ska formulär F23 eller stämpelmärken som köpts från auktoriserade tobakshandlare och butiker användas.

Betalningar från utlandet i form av bankgirering bör göras till följande konto:

BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Vad ska jag göra efter betalningen?

Efter betalning måste relevant kvitto uppvisas för domstolen, tillsammans med bevis på betalning.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 28/04/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Cypern


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Tillämpningen av det europeiska betalningsföreläggandet i Cypern regleras av 2008 års förfarandeförordning om det europeiska betalningsföreläggandet (7/2008), som trädde i kraft den 12 juni 2008.

Vilka avgifter gäller?

I artikel 25 i förfarandeförordningen anges att domstolsavgifterna inte får överstiga de domstolsavgifter som tas ut i vanliga civilrättsliga förfaranden, i enlighet med den skala som anges i formulär H i bilaga VIII (se nedan).

Hur mycket ska jag betala?

Se svaret på fråga 2.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Din ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande prövas inte förrän domstolsavgifterna har betalats.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgifterna kan betalas via den cypriotiska centralbanken (Central Bank of Cyprus).

Vad ska jag göra efter betalningen?

Så snart centralbanken har bekräftat för distriktsdomstolen att den har tagit emot överföringen med en kreditnota hänskjuts ärendeakten till behörig domare som, om alla villkor är uppfyllda, meddelar att ett europeiskt betalningsföreläggande kommer att utfärdas.

BILAGA VIII

DOMSTOLSAVGIFTER

Formulär H

Artikel 25.2 i

2008 års förfarandeförordning om det europeiska betalningsföreläggandet

Post

Stämpelavgift (euro)

a) Om det belopp som fordran avser eller tvisteföremålets värde

överstiger 100 euro men inte 500 euro

17,00

b) Om det belopp som fordran avser eller tvisteföremålets värde

överstiger 500 euro men inte 2 000 euro

31,00

c) Om det belopp som fordran avser eller tvisteföremålets värde

överstiger 2 000 euro men inte 10 000 euro

48,00

d) Om det belopp som fordran avser eller tvisteföremålets värde

överstiger 10 000 euro men inte 50 000 euro

94,00

e) Om det belopp som fordran avser eller tvisteföremålets värde

överstiger 50 000 euro men inte 100 000 euro

154,00

f) Om det belopp som fordran avser eller tvisteföremålets värde

överstiger 100 000 euro men inte 500 000 euro

256,00

g) Om det belopp som fordran avser eller tvisteföremålets värde

överstiger 500 000 euro men inte 2 000 000 euro

342,00

h) Om det belopp som fordran avser eller tvisteföremålets värde

överstiger 2 000 000 euro

427,00

Om det belopp som kärandens fordran avser ökar efter det att talan väckts ska mellanskillnaden betalas.

Om tvisteföremålets värde ökar på grund av ett genkäromål ska svaranden (genkäranden) betala mellanskillnaden.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 03/04/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Lettland


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 33.2 i civilprocesslagen (Civilprocesa likums) består domstolskostnaderna (tiesas izdevumi) av

 • en statlig avgift (valsts nodeva),
 • en kansliavgift (kancelejas nodeva), och
 • nödvändiga kostnader för att behandla ett ärende.

En statlig avgift måste betalas för varje inlaga som inges till domstolen – det ursprungliga käromålet, ett svaromål, en ansökan från tredje part med ett separat yrkande i tvistefrågan i en pågående process, en ansökan i en särskild process eller en annan ansökan som föreskrivs i Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 34 civilprocesslagen. I Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 43 i civilprocesslagen anges vilka personer som är befriade från skyldigheten att betala domstolskostnader (inklusive statliga avgifter).

Domstolen förpliktar den förlorande parten att betala den vinnande partens domstolskostnader. Om ett käromål har bifallits i vissa delar förordnar domstolen att kärandens kostnader ska ersättas i förhållande till hur stor del av talan som bifölls, och att svarandens kostnader ska ersättas i förhållande till hur stor del av talan som ogillades. Vid ett anslutningsöverklagande (blakus sudzība) av ett domstolsavgörande, eller vid förnyad prövning av en tredskodom, återbetalas inte den statliga avgiften.

Om käranden drar tillbaka en fordran måste han eller hon ersätta svarandens domstolskostnader. I så fall behöver svaranden inte ersätta kärandens domstolskostnader. Om en kärande emellertid drar tillbaka sina fordringar på grund av att svaranden frivilligt har betalat dem efter att de framställdes förpliktar domstolen, på kärandens begäran, svaranden att ersätta kärandens domstolskostnader.

Om domstolen bestämmer sig för att inte pröva en talan förpliktar domstolen, på svarandens begäran, käranden att ersätta svarandens domstolskostnader.

Om käranden är befriad från skyldigheten att betala domstolskostnader förpliktas svaranden att betala kärandens domstolskostnader till statskassan för den del av talan som bifölls.

Vilka avgifter gäller?

En statlig avgift måste betalas för en ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande.

Under förfarandet kan parten även vara tvungen att betala andra domstolskostnader, såsom en kansliavgift (t.ex. för avskrifter och kopior av handlingarna i målet) och kostnader för att behandla ärendet (t.ex. kostnader för att på kärandens begäran leta efter svaranden, eller kostnader för delgivning, utfärdande och översättning av stämningsansökningar och andra domstolshandlingar).

Hur mycket ska jag betala?

När du ansöker om ett europeiskt betalningsföreläggande måste du betala en statlig avgift på 2% av skuldsumman. Avgiften får dock aldrig vara högre än 498,01 euro. Det belopp som eventuellt ska betalas i kansliavgift fastställs i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 38 i civilprocesslagen. Kostnaderna för behandlingen av ett ärende kan variera beroende på en mängd olika faktorer (t.ex. om handlingarna har delgetts per post eller e-post).

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om ett käromål inte åtföljs av dokument som styrker att statliga avgifter och andra domstolskostnader har betalats i enlighet med det förfarande och till de belopp som föreskrivs i lag går domstolen, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 133 i civilprocesslagen, inte vidare med behandlingen av käromålet. Domstolen fastställer en tidsfrist för när käranden måste ha åtgärdat bristerna.

Om käranden åtgärdar bristerna inom den föreskrivna tidsfristen anses käromålet ha ingetts den dag det ingavs till domstolen första gången.

Om käranden inte åtgärdar bristerna inom tidsfristen anses käromålet inte ha ingetts och skickas tillbaka till käranden.

Att ett käromål skickas tillbaka till käranden hindrar inte käranden från att på nytt inge det till domstolen, i enlighet med det ordinarie förfarande som föreskrivs i lag.

Om domstolens kostnader för delgivning av handlingar ska ersättas delger domstolen inte handlingarna förrän den relevanta avgiften har betalats. Om kostnaderna för behandlingen av ett ärende inte betalas frivilligt till statskassan före behandlingen av ärendet drivs de emellertid in i enlighet med de allmänna reglerna om verkställighet av domar.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Den statliga avgiften kan betalas till statskassans konto (Valsts kase). Den statliga avgiften (Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 34 i civilprocesslagen, med undantag av punkt 6) ska betalas till:

Mottagare: Valsts kase

Registreringsnummer: 90000050138

Kontonummer: LV55TREL1060190911200

Mottagarens bank: Valsts kase

BIC: TRELLV22

Syfte med betalningen: ange person- eller måluppgifter: målnummer (om detta är känt), fysiska personers förnamn, efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer. Om betalningen av den statliga avgiften görs för en annan persons räkning måste den personens personuppgifter anges: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer.

Den statliga avgiften för en ansökan om verkställighet av en exekutionstitel eller annan verkställbar handling kan betalas till statskassans konto. Den statliga avgiften för en ansökan om verkställighet av en exekutionstitel eller annan verkställbar handling (Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 34 i civilprocesslagen punkt 6) ska betalas till:

Mottagare: Valsts kase

Registreringsnummer: 90000050138

Kontonummer: LV71TREL1060190911300

Mottagarens bank: Valsts kase

BIC: TRELLV22

Syfte med betalningen: ange person- eller måluppgifter: målnummer (om detta är känt), fysiska personers förnamn, efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer. Om betalningen av den statliga avgiften görs för en annan persons räkning måste den personens personuppgifter anges: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer.

Kansliavgiften kan betalas till statskassans konto. Kansliavgiften (Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 38 i civilprocesslagen) ska betalas till:

Mottagare: Valsts kase

Registreringsnummer: 90000050138

Kontonummer: LV39TREL1060190911100

Mottagarens bank: Valsts kase

BIC: TRELLV22

Syfte med betalningen: ange person- eller måluppgifter: målnummer (om detta är känt), fysiska personers förnamn, efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer. Om betalningen av en kansliavgift görs för en annan persons räkning måste den personens personuppgifter anges: målnummer (om detta är känt), fysiska personers för- och efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer.

Kostnader för behandlingen av ett ärende och verkställighetskostnader för fullgörandet av en skyldighet kan betalas till domstolsförvaltningens konto (Tiesu administrācija). Kostnader för behandling av ett ärende (Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 39 i civilprocesslagen) och verkställighetskostnader för fullgörandet av en skyldighet (Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 406.3i civilprocesslagen):

Distriktsdomstolar och regionala domstolar

Mottagare: Tiesu administrācija

Registreringsnummer: 90001672316

Kontonummer: LV51TREL2190458019000

Mottagarens bank: Valsts kase

BIC: TRELLV22

Syfte med betalningen: ”21499”, och ange person- eller måluppgifter: målnummer (om detta är känt), fysiska personers förnamn, efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer. Om betalningen av kostnaderna för behandling av ett ärende görs för en annan persons räkning måste den personens personuppgifter anges: målnummer (om detta är känt), fysiska personers förnamn, efternamn och personnummer, juridiska personers namn och registreringsnummer.

Vad ska jag göra efter betalningen?

När du inger ett käromål till domstolen måste du bifoga dokument som styrker att du har betalat den statliga avgiften och andra domstolskostnader i enlighet med det förfarande och till det belopp som föreskrivs i lag. Du måste också betala en kansliavgift innan en viss begärd tjänst utförs. Du måste betala kostnaderna för behandlingen av ärendet innan behandlingen påbörjas.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 01/04/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Litauen


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

I mål som rör det europeiska betalningsföreläggandet tillämpas de regler om beräkning och betalning av stämpelavgift som anges i punkterna 1–3 i artikel … i den litauiska civilprocesslagen.

Enligt den litauiska regeringens beslut nr 1240 av den 27 oktober 2011 om godkännande av reglerna för beräkning, betalning, kvittning och återbetalning av stämpelavgift kan denna avgift även betalas på elektronisk väg.

Vilka avgifter gäller?

Stämpelavgiften ska betalas med det belopp som anges i nästa punkt.

Hur mycket ska jag betala?

Vid ansökan om ett domstolsföreläggande är stämpelavgiften lika med en fjärdedel av det belopp som ska betalas för domstolsprövningen av rättstvisten, dock minst tio litas, förutom om en person enligt lag eller i ett domstolsavgörande helt eller delvis har befriats från skyldigheten att betala stämpelavgift eller fått uppskov med betalningen av stämpelavgiften.

Om gäldenären inkommer med invändningar efter det att domstolsföreläggandet har utfärdats och käranden väcker talan enligt det vanliga förförandet kvittas ovannämnda stämpelavgift mot den stämpelavgift som ska betalas för ansökan.

Om borgenärens ansökan i det fall som avses i artikel 439.6 i civilprocesslagen inte anses ha ingetts återbetalas inte den stämpelavgift som har betalats till sökanden.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Ansökan måste åtföljas av dokument och annan bevisning som ligger till grund för sökandens fordringar, samt bevis på att stämpelavgiften har betalats.

Om stämpelavgiften inte har betalats fastställer domstolen i ett beslut en tidsfrist för när den måste vara betald. Denna frist får inte vara kortare än sju dagar. Beslutet översänds senast den första arbetsdagen efter utfärdandet.

Om den part som ingett inlagan betalar stämpelavgiften inom den föreskrivna fristen anses inlagan ha ingetts den dag den ursprungligen ingavs till domstolen. I annat fall anses inlagan inte ha ingetts. I så fall förordnar domstolen senast fem arbetsdagar efter att tidsfristen för att betala avgiften löpte ut att inlagan, tillsammans med eventuella åtföljande dokument, ska skickas tillbaka till den person som ingav inlagan.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Stämpelavgiften betalas till ett särskilt konto för budgetintäkter vid den statliga skatteinspektionen, som lyder under finansministeriet, med hjälp av den betalningsmetod som den berörda personen väljer (internetbank, kontantbetalning, banköverföring osv.).

Vad ska jag göra efter betalningen?

Betalningsordern eller ett annat dokument som styrker att betalning gjorts utgör bevis på att stämpelavgiften har betalats. Följande uppgifter måste ingå:

 1. Betalarens förnamn, efternamn och personnummer (för juridiska personer, namn och organisationsnummer).
 2. Motpartens förnamn, efternamn och personnummer (svarande, gäldenär osv.) (för juridiska personer, namn och organisationsnummer).
 3. Betalningsdatum.
 4. Betalningskod.
 5. Belopp.
 6. Syftet med betalningen (anges som ”stämpelavgift”, och namnet på den domstol vid vilken talan väckts).

Om stämpelavgiften betalas av partens juridiska ombud (advokat, rättegångsbiträde eller någon annan person som företräder partens intressen) bör betalningsordern eller annat dokument som styrker att betalning gjorts utöver ovannämnda uppgifter dessutom innehålla den företrädda partens förnamn, efternamn och personnummer (för juridiska personer, namn och organisationsnummer).

Om stämpelavgiften betalas på elektronisk väg behövs inget dokument för att styrka betalningen.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 31/03/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Luxemburg


Att ta en tvist till tvistemålsdomstol (anhängiggörande av tvistemålsdomstol) medför inte några fasta kostnader utöver kostnaderna för delgivningsmännens/exekutionstjänstemännens handlingar och advokatarvodet. I princip uppstår  inga kostnader för rättegångsförfarande vid tvistemål. Efter dom kan dock kostnader uppstå för att verkställa beslutet och på grund av vad vinnande part har begärt.

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 20/02/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Ungern


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Om ett förfarande för utfärdande ett europeiskt betalningsföreläggande inleds i Ungern måste en notarieavgift betalas för att driva in en obestridd penningfordran i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande. Beloppet fastställs i lag L från 2009 om förfarandet för utfärdande av betalningsförelägganden och justitieministeriets dekret nr 14/1991 av den 26 november 1991 om notarieavgifter. Enligt dessa ska en notarieavgift på 3 % av tvisteföremålets värde betalas när förfarandet inleds. Sökanden kan välja att betala kontant eller med ett kredit- eller bankkort på notariens kontor eller via överföring till notariens konto eller via en postanvisning.

Vilka avgifter gäller?

En notarieavgift ska betalas när förfarandet inleds.

Hur mycket ska jag betala?

Notarieavgiften är 3 % av penningfordran exklusive avgifter (räntor, kostnader). Vid flera fordringar är notarieavgiften 3 % av totalbeloppet, dock minst 5 000 ungerska forint (HUF) och högst 300 000 HUF. Om fler än fem personer deltar i förfarandet är minimiavgiften 1 000 HUF multiplicerat med antalet parter. Om penningfordran är i en annan valuta än ungerska forint ska avgiften beräknas på motsvarande belopp i ungerska forint. Beräkningen grundas på centralbankens officiella växelkurs den dag ansökan görs.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om sökanden inte betalar notarieavgiften när förfarandet inleds uppmanar notarien sökanden att betala avgiften. Om sökanden underlåter att betala avgiften inom den föreskrivna tiden avslår notarien ansökan.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Sökanden kan välja en av nedanstående betalningsmetoder:

 1. Han eller hon kan betala kontant till den notarie som ansvarar för ärendet.
 2. Han eller hon kan på valfritt postkontor gör en betalning till ansvarig notaries betalningskonto med hjälp av en postanvisning.
 3. Han eller hon kan betala via banköverföring till notariens bankkonto.
 4. Om ansvarig notaries kontor har lämplig utrustning kan betalningen göras med kredit- eller bankkort.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Om notarieavgiften betalas kontant eller med kredit- eller bankkort på notariens kontor behöver sökanden inte tillhandahålla något annat bevis på betalning.

Om sökanden betalar notarieavgiften via postanvisning måste kvittot på betalningen bifogas ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande.

Om sökanden betalar notarieavgiften via banköverföring till notariens bankkonto måste han eller hon till ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande bifoga ett aktuellt kontoutdrag eller en kopia på detta, för att bevisa att beloppet har debiterats.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 03/04/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Malta


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

De avgifter som tas ut i samband med detta förfarande fastställs i artikel 1.2, artikel 2 och artikel 13.1 i tariff B i kapitel 12 i Maltas lagsamling, lagen om organisation och civilprocess (Code of Organisation and Civil Procedure).

Registreringsavgiften kan inte betalas på elektronisk väg.

Vilka avgifter gäller?

Betalning krävs i samband med följande formulär:

Formulär A – Ansökan om europeiskt betalningsföreläggande

Formulär D – Beslut om att avvisa en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande

Formulär E – Europeiskt betalningsföreläggande

Formulär A – Bestridande av det europeiska betalningsföreläggandet

Formulär G – Verkställighetsförklaring

Hur mycket ska jag betala?

Formulär A – Ansökan om europeiskt betalningsföreläggande: 30,00 euro i registreringsavgift och 7,20 euro för varje underrättelse till svaranden/svarandena och till den som ingett formulär D eller E.

Formulär F – Bestridande av det europeiska betalningsföreläggandet: 30,00 euro i registreringsavgift och 7,20 euro för varje underrättelse till sökanden.

Formulär G – Verkställighetsförklaring: 20,00 euro i registreringsavgift.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Formuläret behandlas inte förrän betalning har gjorts.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Betalning av domstolsavgifter kan göras till följande bankkonto:

Kontohavare

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (internationellt bankkontonummer)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Nationell bankkod

SORT CODE 01100

Kontonummer

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/Swift

MALTMTMT

Bankens namn

CENTRAL BANK OF MALTA

Bankens adress

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Valuta

EURO

Vad ska jag göra efter betalningen?

Du ska lämna in kvittot från den bank som transaktionen gjordes via.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 31/03/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Nederländerna


Länken öppnas i ett nytt fönsterInledning

Länken öppnas i ett nytt fönsterVilka avgifter gäller?

Länken öppnas i ett nytt fönsterHur mycket ska jag betala?

Länken öppnas i ett nytt fönsterVad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Länken öppnas i ett nytt fönsterHur kan jag betala domstolsavgifterna?

Länken öppnas i ett nytt fönsterVad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Införandet av det europeiska betalningsföreläggandet (förordning (EG) nr Länken öppnas i ett nytt fönster1896/2006, som trädde i kraft den 12 december 2008) har gjort det möjligt för borgenärer att driva in sina obestridda gränsöverskridande fordringar på privaträttens område via ett enhetligt förfarande som grundas på standardformulär. Parterna behöver inte delta i en domstolsförhandling. Förordningen gäller mellan samtliga EU-medlemsstater utom Danmark.

Rättsliga rådet (Raad voor de rechtspraak) har utsett distriktsdomstolen i Haag (Rechtbank Den Haag) till den enda domstol som är behörig att handlägga ärenden som gäller europeiska betalningsförelägganden. Om ett bestridande inges kan förfarandet fortsätta i enlighet med de vanliga reglerna om territoriell behörighet.

För att ansöka om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande måste formulär A användas. Formuläret finns på alla EU-språk och kan hämtas på Europeiska kommissionens webbplats.

Formuläret

Ansökningar till distriktsdomstolen i Haag får endast inges på nederländska.

Ansökningar om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande kan skickas till:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

För mer information, ring domstolens kansli för allmänna frågor (griffie Algemene Zaken) på +31 (0)70-381 22 64.

Vilka avgifter gäller?

Avgifterna beror på huvudfordrans belopp. Se även frågan Hur mycket ska jag betala?

Hur mycket ska jag betala?

En översikt över Länken öppnas i ett nytt fönstergällande avgifter 2019 anges nedan.

Fordrans eller ansökans typ/belopp

Domstolsavgift för juridiska personer

Domstolsavgift för fysiska personer

Domstolsavgift för personer med begränsade medel

Domstolsavgift i domstol som prövar underdistriktsmål

Mål som rör en fordran eller ansökan

avseende ett obestämt belopp, eller

ett belopp på högst 500 euro

121 euro

81 euro

81 euro

Mål som rör en fordran eller ansökan avseende ett belopp som överstiger 500 euro men inte 12 500 euro

486 euro

231 euro

81 euro

Mål som rör en fordran eller ansökan avseende ett belopp som överstiger 12 500 euro

972 euro

486 euro

81 euro

Domstolsavgift i domstol som prövar andra mål, som inte är underdistriktsmål

Mål som rör en fordran eller ansökan

– avseende ett obestämt belopp, eller

639 euro

297 euro

81 euro

Mål som rör en fordran eller ansökan avseende ett belopp som inte överstiger 100 000 euro

1 992 euro

914 euro

81 euro

Mål som rör en fordran eller ansökan avseende ett belopp som överstiger 100 000 euro

4 030 euro

1 599 euro

81 euro

För mer information, se följande webbplatser: Länken öppnas i ett nytt fönsterRechtspraak.nl (de nederländska domstolarnas webbplats) och Länken öppnas i ett nytt fönsterRaad voor Rechtsbijstand (rättshjälpsrådet).

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om domstolsavgifterna inte betalas i tid kan behandlingen av ansökan avbrytas, och målet avvisas.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Sökanden får en faktura på de domstolsavgifter som ska betalas. Betalningen kan göras via banköverföring.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Efter att du har betalat avgiften ska du invänta närmare information från distriktsdomstolen i Haag.

Genom den förordning som inför ett europeiskt betalningsföreläggande föreskrivs att domstolen ska utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande snarast möjligt och normalt inom 30 dagar från inlämnandet av ansökan.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterGällande avgifter 2019

Länken öppnas i ett nytt fönsterDe nederländska domstolarnas webbplats

Länken öppnas i ett nytt fönsterRaad voor Rechtsbijstand

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 03/04/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Österrike

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Regelverk som styr juristyrkens avgifter

Advokater

Enligt den österrikiska lagen om advokatyrket (Rechtsanwaltsordnung) är huvudregeln att de avgifter som ska betalas för advokattjänster fritt kan avtalas mellan advokat och klient.

Avgifterna kan beräknas enligt en timtaxa eller som ett schablonbelopp. Ett schablonbelopp är detsamma oavsett vilken tjänst som tillhandahålls eller hur mycket tid som lagts ned. Om ingen avgift uttryckligen har fastställts anses man ha kommit överens om en skälig ersättning på grundval av tarifferna i lagen om advokatarvoden (Rechtsanwaltstarifsgesetz) eller de allmänna avgiftskriterierna för advokater (Allgemeinen Honorar-Kriterien für Rechtsanwälte).

I den österrikiska civilprocesslagen (Zivilprozessordnung – ZPO) och i lagen om advokatarvoden anges att domstolen i tvistemålsprocesser ska fastställa hur stor del av rättegångskostnaderna som den förlorande parten ska betala den part vars yrkanden bifallits. Dessa kostnader grundas på tvistebeloppet och den tillhandahållna tjänstens varaktighet och karaktär.

brottmålsprocesser är huvudregeln att den som har anlitat en advokat för att föra sin talan (en tilltalad, en part som driver ett enskilt åtal eller en part som inträtt som civilrättslig part i brottmålsprocessen) även måste stå för de kostnader som detta ger upphov till. Så är också fallet när domstolen har utsett en offentlig försvarare, om inte villkoren för att beviljas rättshjälp är uppfyllda. Kostnaderna varierar beroende på vilken domstol som prövar målet och dess sammansättning (t.ex. distriktsdomstol, en regional domstol med en domare, lekmannadomstol eller en domstol med jury).

Exekutionstjänstemän

Det arvode som exekutionstjänstemän (Gerichtsvollzieher) erhåller för sina tjänster anges i lagen om verkställighetsavgifter (Vollzugsgebührengesetz). Enligt denna lag ska borgenären betala en verkställighetsavgift när ansökan om verkställighet inges, tillsammans med en fast avgift som fastställs i lagen om domstolsavgifter (Gerichtsgebührengesetz – GGG).

Verkställighetsavgiften (Länken öppnas i ett nytt fönster§ 2 i lagen om verkställighetsavgifter) utgör en del av kostnaderna för ett verkställighetsförfarande. På begäran av borgenären kan domstolen i sitt beslut om fördelningen av rättegångskostnaderna förplikta gäldenären att ersätta borgenären för betalningen av verkställighetsavgiften.

Exekutionstjänstemannen ska också erhålla ersättning för mottagande av betalningar. Detta belopp kan dras av från det indrivna beloppet ( Länken öppnas i ett nytt fönster§ 11 i lagen om verkställighetsavgifter).

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parter i tvistemål

Domstolsavgifterna för att utnyttja domstolens tjänster kan fastställas antingen som fasta avgifter (enhetsbelopp) eller som en procentandel av beräkningsunderlaget. Avgifternas storlek beror på typen av mål och tvisteföremålets värde (det belopp som fordran avser) samt antalet parter. Vid fler än två parter kan ett flerpartstillägg tas ut (10–50 %), i enlighet med § 19a i lagen om verkställighetsavgifter.

När ska de fasta avgifterna betalas (i tvistemål)?

Vid tvistemål i första instans ska den fasta avgiften betalas när ansökan inges. Avgiften ska endast betalas en gång, oavsett vilket skede förfarandet befinner sig i och oavsett om ansökan innehåller mer än en fordran eller hänför sig till mer än en person, och omfattar hela förfarandet i första instans. Om det yrkade beloppet höjs under förfarandets gång kan ytterligare avgifter komma i fråga. Dessa avgifter ska betalas i samband med den skriftliga framställan. Om det yrkade beloppet utökas under en muntlig förhandling ska betalning ske vid den tidpunkt då framställan om detta protokollförs. I andra eller tredje instans ska avgiften betalas när överklagandet inges (§ 2.1 i lagen om domstolsavgifter). I rättsvårdsärenden tillämpas undantagsvis ibland i stället en beslutsavgift.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

Endast vid enskilt åtal tas en avgift ut enligt tariff 13 i lagen om domstolsavgifter.

När ska de fasta avgifterna betalas (i brottmål)?

Fasta avgifter ska betalas när förfarandet inleds, och när ett överklagande inges.

Fasta kostnader i författningsmål

Fasta kostnader för parter i författningsmål

Enligt § 17a.1 i lagen om författningsdomstolen (Verfassungsgerichtshofgesetz – VfGG) uppgår avgiften till 220 euro.

När ska de fasta avgifterna betalas (i författningsmål)?

Fasta kostnader ska betalas när förfarandet inleds.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Enligt de allmänna villkoren är en advokat skyldig att informera sin klient om hur arvoden beräknas och vilka kostnader klienten kan förvänta sig. I § 50.2 i riktlinjerna för utövande av advokatyrket och kontroll av advokaters skyldigheter (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts – RL-BA) anges att en advokat, när denne anvisas ett nytt ärende, bör informera klienten om på vilka grunder arvodet baseras och om rätten till delfakturering. Såvida man inte kommit överens om enhetstaxa har klienten rätt att med rimliga intervall begära preliminär fakturering eller en rapport över tjänster som redan utförts eller tid som redan använts (om man har kommit överens om ett tidsbaserat arvode). När och hur ofta betalning ska ske bör därför fastställas innan advokaten anlitas.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om bestämmelser om kostnader i Österrike?

Bestämmelserna om ansvar för kostnader i civilrättsliga (och handelsrättsliga) tvistemål anges i §§ 40–55 i civilprocesslagen. I rättsvårdsärenden (andra civilrättsliga ärenden än tvistemål), t.ex. familjerättsliga ärenden, särskilt skilsmässa i samförstånd, eller tvister om vårdnad, umgängesrätt och underhållskrav, gäller särskilda regler om ansvaret för kostnader. De allmänna reglerna anges i § 78 i lagen om rättsvård (Außerstreitgesetz – AußStrG). Undantag från dessa regler gäller bland annat vid tvister rörande vårdnad och umgängesrätt och förfaranden rörande underhållskrav för minderåriga. Frågan om ersättning av kostnaderna i brottmål regleras i §§ 380–395 i den österrikiska straffprocesslagen (Strafprozessordnung – StPO). Domstolsavgifterna (enhetsbeloppen) anges i lagen om domstolsavgifter.

En allmän redogörelse för bestämmelserna om advokatarvoden finns i en informationsbroschyr på nätet, på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterdet österrikiska advokatsamfundet (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag). Allmän information om kostnaderna för domstolsförfaranden kan också hämtas på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterHELP – Amtshelfer für Österreich, som innehåller hjälptjänster för utlänningar som bor i Österrike, under Leben in ÖsterreichZivilrechtZivilverfahren (Bo i Österrike > Civilrätt > Tvistemålsförfarande).

Webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterHELP – Amtshelfer für Österreich tillhandahåller allmän information om domstolsavgifter. Lagtexterna (t.ex. lagen om domstolsavgifter) kan erhållas kostnadsfritt via Länken öppnas i ett nytt fönsterÖsterrikes rättsinformationssystem (Rechtsinformationssystem des Bundes) på webbplatsen för förbundskanslerns kansli (Bundeskanzleramt).

På vilka språk kan jag få information om bestämmelser om kostnader i Österrike?

På tyska.

Var hittar jag information om medling?

Justitieministeriet tillhandahåller en förteckning över medlare på en särskild Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats om medling.

När det gäller reparativ rättvisa i brottmål finns information om medling mellan tilltalad och brottsoffer på Länken öppnas i ett nytt fönsterNEUSTART:s webbplats (även på engelska).

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats om kostnadsinformation

Allmän information om det österrikiska rättssystemet, kostnader och justitieministeriet finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterÖsterrikes officiella webbplats om rättssystemet och på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterHELP – Amtshelfer für Österreich, som tillhandahåller lättbegriplig information.

Följande lagtexter finns tillgängliga via Länken öppnas i ett nytt fönsterÖsterrikes rättsinformationssystem:

 • Lagen om domstolsavgifter (Gerichtsgebührengesetz – GGG).
 • Lagen om rätt till ersättning för vittnen, sakkunniga m.m. (Gebührenanspruchsgesetz – GebAG).
 • Lagen om advokatyrket (Rechtsanwaltsordnung – RAO).
 • Lagen om advokatarvoden(Rechtsanwaltstarifgesetz – RATG).

De allmänna arvodeskriterierna för advokater (Allgemeine Honorar-Kriterien für Rechtsanwälte – AHK) finns tillgängliga på det Länken öppnas i ett nytt fönsterösterrikiska advokatsamfundets webbportal.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tidsåtgången för olika förfaranden?

För denna typ av information bör du kontakta Österrikes justitieministerium direkt.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

De domstolsavgifter som ska betalas vid olika typer av förfaranden är fastställda på förhand (i lagen om domstolsavgifter), men kan ändras om det yrkade beloppet ökar eller minskar. I tvistemålsprocesser fastställer domstolen vilka avgifter och kostnader (advokatarvoden, ersättning till sakkunniga, tolknings-/översättningskostnader) som den förlorande parten ska betala till den part vars yrkanden bifallits. Domstolen fattar sitt beslut på grundval av lagen om advokatarvoden (för advokatarvoden) och lagen om rätt till ersättning för vittnen, sakkunniga m.m. (för ersättning till sakkunniga och tolkar/översättare). Dessa kostnader beror i stor utsträckning på de aktuella utgifterna samt den tid som ägnats åt ärendet. En exakt siffra kan därför inte anges på förhand. Det arvode som klienten betalar till advokaten kan i princip avtalas fritt dem emellan.

Mervärdesskatt

Var hittar jag information om mervärdesskatt? Vilken mervärdesskattesats tillämpas?

Advokattjänster omfattas av mervärdesskatt. Mervärdesskatten i Österrike är 20%. I likhet med andra utgifter ska den betalas till advokaten separat, vilket uttryckligen fastställs i § 16 i lagen om advokatarvoden och § 17 i de allmänna arvodeskriterierna för advokater. Mervärdesskatt ingår inte i de arvodesskalor som anges i lagen om advokatarvoden och de allmänna arvodeskriterierna.

Rättshjälp

Tillämplig inkomstgräns i tvistemål

Möjligheten till rättshjälp (Verfahrenshilfe) är inte baserad på en lagstadgad inkomstgräns. I civilmål (och handelsrättsliga ärenden) regleras rättshjälpen i Österrikes civilprocesslag. Bestämmelserna i civilprocesslagen gäller i tillämpliga fall även med avseende på rättsvårdsärenden. Beslut om att bevilja rättshjälp fattas av den domstol som handlägger målet i första instans.

Rättshjälp ska beviljas en part om hans eller hennes inkomst, ekonomiska omständigheter och underhållsskyldigheter är sådana att hon eller han inte har råd med kostnaderna för en domstolsprocess utan att det negativt påverkar den ekonomiska nivå som krävs för en anspråkslös livsstil. Processen får inte heller förefalla uppenbart obefogad eller helt sakna utsikter att lyckas. Domstolen beslutar om vilka av förmånerna nedan som beviljas i varje enskilt fall.

I Österrike kan rättshjälp innefatta följande:

 1. Tillfällig befrielse från betalning av domstolsavgifter, ersättning till vittnen, sakkunniga och tolkar/översättare, kostnaden för nödvändiga officiella kungörelser, kostnader för förvaltare och eventuella utlägg som av domstolen anlitade rättsliga företrädare eller advokater har haft.
 2. Biträde av advokat.

Inom tre år efter ett avslutat förfarande kan en part tvingas att helt eller delvis betala tillbaka rättshjälpsersättningen, om vederbörandes ekonomiska situation ändras så att han eller hon kan klara av betalningarna utan att det inkräktar på den nödvändiga försörjningen.

Tillämplig inkomstgräns för misstänkta, tilltalade och brottsoffer i brottmål

Det finns ingen fast inkomstgräns för att fastställa om en tilltalad, ett brottsoffer eller en person som inträtt som civilrättslig part i målet har rätt till rättshjälp. Försörjning på en nivå som ligger över existensminimum, men inte över en skälig levnadsstandard, är det vägledande kriteriet. Existensminiminivån ses över regelbundet och offentliggörs på det Länken öppnas i ett nytt fönsterösterrikiska justitieministeriets webbplats.

Villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer

I sådana fall där det inte föreligger någon rätt till rättshjälp (Prozessbegleitung) enligt § 66.2 i den österrikiska straffprocesslagen (Strafprozessordnung – StPO) har en målsägande rätt till rättshjälp om

 • han eller hon inte kan anlita advokat utan att inkräkta på den nödvändiga försörjningen (jfr ovanstående beskrivning av vad som utgör nödvändig försörjning), och
 • möjligheten att företrädas av en advokat ligger i rättskipningens intresse, särskilt för att kunna genomdriva eventuella ersättningsanspråk och därigenom undvika civilrättsliga skadeståndsprocesser längre fram.

Villkor för beviljande av rättshjälp till tilltalade

En förutsättning för rättshjälp, utöver att de ovannämnda ekonomiska villkoren är uppfyllda, är att det ligger i rättskipningens intresse att bevilja rättshjälp, framför allt för att tillhandahålla ett ändamålsenligt försvar.

Det ligger under alla omständigheter i rättskipningens intresse att en försvarare tillhandahålls

 • när det är fråga om s.k. nödvändigt försvar (notwendige Verteidigung) enligt § 61.1 i straffprocesslagen (se nedan),
 • om den tilltalade är synskadad, hörselskadad eller lider av andra funktionshinder eller saknar tillräckliga kunskaper i rättegångsspråket,
 • vid överklaganden,
 • om målet rör komplicerade sak- eller rättsförhållanden.

I situationer med nödvändigt försvar måste den tilltalade företrädas av en försvarsadvokat. Enligt § 61.1 i straffprocesslagen är det fråga om nödvändigt försvar i följande fall:

 1. Om den tilltalade är häktad.
 2. Vid förhandlingar som rör förvar på en institution för psykiskt sjuka gärningsmän.
 3. Vid förhandlingar som rör förvar på en institution för gärningsmän som är missbrukare i behov av rehabilitering eller för farliga återfallsförbrytare.
 4. Vid rättegång inför en jury eller en panel av lekmannadomare i regiondomstolen.
 5. I mål som prövas av en ensamdomare i regiondomstolen, om brottet kan leda till fängelse i mer än tre år (med undantag för inbrott enligt § 129.1–129.3 i den österrikiska strafflagen (Strafgesetzbuch – StGB) och häleri enligt § 164.4 i strafflagen).
 6. Vid korsförhör (§ 165), när detta utgör en del av det nödvändiga försvaret i en rättegång i enlighet med punkterna 3–5, vid ett överklagande av en dom som meddelats av en panel av lekmannadomare eller en jury.
 7. Vid överklagande i syfte att få en ny rättegång till stånd, och vid den offentliga förhandlingen om detta.

Kostnadsfria domstolsförhandlingar

Vid brottmålsprocesser har offer för våldshandlingar, allvarliga hot eller sexuella trakasserier, liksom make, sambo, släkting i direkt led, bror eller syster till en person vars död kan ha orsakats av ett brott, eller andra släktingar som bevittnat brottet, på begäran rätt till kostnadsfritt psykosocialt stöd eller rättshjälp för att bevaka offrets rättigheter i brottmålsprocessen. Offer för sexualbrott som är yngre än 14 år har alltid rätt till kostnadsfri hjälp och behöver inte särskilt ansöka om detta. Psykosocialt stöd omfattar offrets förberedelser inför förhandlingarna och den emotionella börda som förhandlingarna orsakar. Det psykosociala stödet eller rättshjälpen lämnas av brottsofferorganisationer som anlitats av justitieministeriet enligt § 66.2 i den österrikiska straffprocesslagen.

När det gäller rättsvårdsärenden tas inga avgifter ut för utnämningen av en förmyndare (Sachwalter) eller i ärenden som rör vårdnad och umgängesrätt. Inga avgifter tas heller ut i förfaranden enligt lagen om förvar på en institution (Unterbringungsgesetz) eller lagen om rättigheter vid vård på vårdinrättning (Heimaufenthaltsgesetz). Rättshjälp kan beviljas i form av tillfällig befrielse från avgifter vid låg inkomst och små tillgångar, men befrielsens omfattning beror på ansökan och avgörs av domstolen.

När betalar den förlorande parten den kostnaderna för den part vars yrkanden bifallits?

Tvistemål

Kostnaderna i tvistemål (inklusive handelsrättsliga mål) regleras i den österrikiska civilprocesslagen. Det innebär att varje part inledningsvis måste betala de kostnader som uppstår proportionellt mot deras del i förhandlingarna. Gemensamma kostnader ska inlednings delas lika mellan parterna. Om målet avgörs av domstol ska denna också besluta om rättegångskostnaderna. Principen är att den part vars yrkanden bifallits ska ersättas för sina kostnader. Den part som förlorar en tvist ska ersätta den andra parten för alla nödvändiga rättegångskostnader. Om vissa av parternas yrkanden bifalls och andra avvisas ska kostnaderna avräknas mot varandra eller delas proportionellt.

Avsteg från principen om att den part vars yrkanden bifallits ska ersättas för sina kostnader kan göras i vissa fall:

 • Om den del av talan som har ogillats inte har medfört några särskilda kostnader.
 • Om nivån på kraven fastställs av sakkunniga eller efter domstolens skön, eller om kostnaderna ska kvittas mot varandra.
 • Om svarandens uppträdande inte har gett anledning att föra talan, och han eller hon redan från början har erkänt kravet.
 • Om skälet till att ett förfarande automatiskt har upphävts eller förklarats ogiltigt beror på en av parterna, kan den parten bli tvungen att betala samtliga kostnader.

Rättsvårdsärenden

Familjerättsärenden (underhåll, umgängesrätt och vårdnadsförhandlingar samt skilsmässa i samförstånd) hanteras inom ramen för rättsvårdssystemet. Den allmänna regeln när det gäller kostnader i rättsvårdsärenden anges i § 78 i lagen om rättsvård. Ett stort antal förfaranden omfattas dock av undantag från dessa regler. Även här gäller normalt principen om att kostnaderna för den part vars yrkanden bifallits ska ersättas. Avsteg från detta kan dock göras på skälighetsgrunder.  Om ingen ersättning krävs ska utgifter ur egen ficka (exempelvis sakkunnigas arvoden) betalas i förhållande till andelarna i den aktuella frågan, och om detta inte kan fastställas måste de delas lika.

Detaljer om de olika typerna av förfaranden (underhåll, umgängesrätt och vårdnadsförhandlingar och skilsmässa):

 1. Vad gäller skilsmässoförhandlingar skiljer man mellan två typer av skilsmässa, nämligen skilsmässa där parterna är oeniga och skilsmässa i samförstånd.

Skilsmässa där parterna är oeniga: Vid skilsmässa där parterna är oeniga gäller särskilda bestämmelser i Österrikes civilprocesslag. Om ingendera parten anses skyldig till att situationen uppkommit, ska kostnaderna delas mellan parterna. Om skälet till skilsmässan är djup och varaktig söndring mellan makarna och om skilsmässodomen innehåller ett avgörande om ansvaret för denna söndring ska den make som dömts som ansvarig betala den andras kostnader.

Skilsmässa i samförstånd: Skilsmässa i samförstånd handläggs enligt bestämmelserna om rättsvård. I detta fall lämnar makarna två identiska framställningar till domstolen. Eftersom det inte är aktuellt med några förhandlingar mellan parterna uppstår inga kostnader. Parterna ska dela på utgifter som betalats ur egen ficka.

 1. Förfaranden rörande vårdnads- och umgängesrätt hör också till rättsvårdsområdet. I kraft av en undantagsbestämmelse (§ 107.5 i lagen om rättsvård) utdöms inga kostnader i vårdnads- och umgängesförhandlingar.
 2. Enligt en annan undantagsbestämmelse (§ 101.2 i lagen om rättsvård) utdöms heller inga kostnader i förhandlingar som rör underhållskrav för minderåriga barn.

Brottmål

I brottmålsprocesser ska alla som tilldelas försvarsadvokat eller ett annat ombud själva bära kostnaderna även om advokaten har utsetts av domstolen (§ 393.1 i straffprocesslagen).

En person som fällts för brott ska stå för rättegångskostnaderna i målet. Domstolen fastställer betalningsskyldigheten i samband med att domen avkunnas (§ 389.1 i straffprocesslagen). Enligt Länken öppnas i ett nytt fönster§ 381.1 i straffprocesslagen kan följande kostnader uppkomma i brottmål:

 1. Ett schablonbelopp för att täcka en del av rättegångskostnaderna, som inte specificeras närmare nedan, däribland kostnader för de undersökningar och rättsliga åtgärder som är nödvändiga för att den allmänna åklagaren eller domstolen ska kunna utöva sitt uppdrag. Enligt § 381.3 i straffprocesslagen gäller följande gränsbelopp: i mål som prövas med jury i regiondomstol: 500–10 000 euro; i förfaranden inför regiondomstol med lekmannadomare: 250–5 000 euro; i förfaranden inför regiondomstol med ensamdomare: 150–3 000 euro; i förfaranden inför distriktsdomstol: 50–1 000 euro.
 2. Sakkunnigarvoden och i regel även tolkarvoden.
 3. Kostnader för information och utlåtanden från myndigheter.
 4. Kostnader för den tilltalades transport från ett annat land eller ett vittnes resekostnader från utlandet.
 5. Kostnader i samband med ett beslut om frysning av tillgångar samt kostnader för information om bankkonton, för beslagtagande av brev, för information om telekommunikationsuppgifter och för avlyssning av telekommunikation.
 6. Kostnader i anslutning till verkställighet av domen, inklusive kostnader för transport av interner till en inhemsk eller utländsk kriminalvårdsanstalt men exklusive kostnader för frihetsberövande.
 7. Domstolsavgifter med anknytning till brottmålsprocessen.
 8. Arvoden till försvarsadvokat eller andra företrädare.
 9. Ett engångsbelopp för kostnader för psykosocialt stöd och/eller rättshjälp till offret, upp till 1 000 euro.

Med undantag för kostnader som anges under punkterna 3 samt 7–9 betalar staten kostnaderna i förskott. Vid beräkningen av schablonbeloppet enligt § 381.1.9 tar domstolen hänsyn till den ersättningsskyldiges betalningsförmåga. Den tilltalade behöver inte ersätta kostnaderna för tolktjänster.

Enligt § 391.1 i straffprocesslagen ska man vid verkställighet av domstolens beslut om rättegångskostnader ta hänsyn till den dömda personens möjlighet att klara de dagliga levnadskostnaderna för sig och sin familj liksom skyldigheten att betala ersättning i enlighet med fällande dom. Om den dömde saknar tillgångar och därmed inte kan betala någon ersättning för kostnader, kan domstolen förklara kostnaderna som icke indrivningsbara. Om domstolen bedömer att kostnaderna kommer att kunna drivas in i framtiden ska den berörda personens ekonomiska förmåga granskas på nytt efter en viss period. Den lagstadgade fristen för återbetalning av kostnaderna är fem år efter det att den lagakraftvunna domen har meddelats. Om domstolen beslutar att den dömde ska bära rättegångskostnaderna och det senare visar sig att han eller hon inte kan betala, har de ansvariga myndigheterna möjlighet att förlänga betalningsfristen, tillåta avbetalningar eller minska de ersättningspliktiga kostnaderna.

Om den dömda personen enligt domen är skyldig att åtminstone delvis ersätta målsäganden för skada som lidits, ska han eller hon också ersätta målsägandens rättegångskostnader i brottmålet.

Enligt § 393a i straffprocesslagen kan en tilltalad som frikänns ansöka om att staten ska bidra till kostnaderna för hans eller hennes försvar. Detta omfattar nödvändiga utlägg samt ett engångsbelopp för advokatkostnader. Vid fastställandet av engångsbeloppet beaktas försvarets omfattning och komplexitet samt i vilken utsträckning försvarsadvokatens insatser varit nödvändiga eller ändamålsenliga. Beloppet får inte överstiga följande tak: i mål som prövas med jury i regiondomstol: 10 000 euro; i förfaranden inför regiondomstol med lekmannadomare: 5 000 euro; i förfaranden inför regiondomstol med ensamdomare: 3 000 euro; och i förfaranden inför distriktsdomstol: 1 000 euro.

Om ett straffrättsligt förfarande inleds av målsäganden eller på begäran av en person som inträtt som part i målet enligt § 72 i straffprocesslagen, men förfarandet inte leder till en fällande dom, ska målsägaren eller den som inträtt som part i målet stå för alla kostnader som han eller hon har orsakat. Om det straffrättsliga förfarandet slutar med en uppgörelse (Diversion) (§§ 198–209 i straffprocesslagen) behöver den som inträtt som part i målet inte stå för kostnaderna.

Sakkunnigarvoden

I civilrättsliga (och handelsrättsliga) tvistemål fördelas en parts kostnader för sakkunnigarvoden i förhållande till i vilken utsträckning parten nått framgång med sin talan (§ 43.1 i civilprocesslagen).

I skilsmässoförfaranden där parterna är oeniga, men där domstolen inte meddelar något beslut i ansvarsfrågan, kvittas parternas utlägg mot varandra. Om en part har stått för mer än hälften kostnaderna ska den andra parten betala mellanskillnaden. Om det i skilsmässodomen fastställs att den ena maken bär ansvaret för skilsmässan, ska den maken ersätta den andres kostnader för sakkunnigarvoden.

I följande förfaranden ska kostnader för sakkunnigarvoden, som i ett första skede täcks av staten, betalas av den part som har gett upphov till kostnaderna eller i vars intresse kostnaderna orsakats: förfaranden för skilsmässa i samförstånd, förfaranden om vårdnad och umgängesrätt samt förfaranden om underhållskrav för minderåriga barn. Om flera personer är skyldiga att återbetala kostnaderna ansvarar de solidariskt för dessa (§ 1.5 i lagen om betalning till domstol (Gerichtliches Einbringungsgesetz – GEG), jämförd med § 2.1 i samma lag).

Nivåerna på sakkunnigarvodena regleras i lagen om rätt till ersättning för vittnen, sakkunniga m.m. och beror i varje enskilt fall huvudsakligen på innehållet i och omfattningen av de utlåtanden som domstolen begär.

I brottmålsprocesser utgör sakkunnigarvodena en del av rättegångskostnaderna (§ 381.1 i straffprocesslagen), vilka enligt § 389.1 i straffprocesslagen ska betalas av den som fällts till ansvar för brott. Sakkunnigarvodena fastställs av domstolen eller den allmänna åklagarmyndigheten och betalas av staten.

Arvoden till översättare och tolkar

Ovanstående redogörelse gäller även för arvoden till översättare och tolkar.

Bakgrundsmaterial

Undersökning om kostnadstransparens: Landsrapport Österrike PDF(829 Kb)en

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönster§ 32 i lagen om domstolsavgifter


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 27/01/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Polen


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Avgifter i tvistemål regleras i lagen om domstolsavgifter i tvistemål av den 28 juli 2005 (konsoliderad version: Polens officiella kungörelseorgan 2014, punkt 1025). Huvudregeln är att en avgift tas ut för varje stämningsansökan som inges, inklusive fordringar som anmäls inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande. Enligt polsk lag går det att ansöka om befrielse från betalningen av denna avgift (Avdelning IV – Befrielse från domstolsavgifter).

Vilka avgifter gäller?

Vid ett europeiskt betalningsföreläggande tas en proportionell avgift ut.

Hur mycket ska jag betala?

En proportionell avgift tas ut i sakrättsliga ärenden. Avgiften uppgår till 5% av tvistebeloppet (dvs. det belopp som yrkas i stämningsansökan), dock minst 30 polska złoty (PLN) och högst 100 000 polska złoty (PLN). Vid en begäran om upphävande av ett europeiskt betalningsföreläggande tas halva avgiften ut.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Enligt artikel 1262.1 i civilprocesslagen av den 17 november 1964 (Polens officiella kungörelseorgan nr 43, punkt 269, i dess ändrade lydelse) ska domstolen inte behandla en inlaga som gällande avgift inte har betalats för. Avgiften måste med andra ord betalas när en inlaga (en stämningsansökan) inges till behörig domstol. Alternativt måste en ansökan om befrielse från betalningen av domstolskostnaderna inges.

Följderna av att inte betala avgifterna för en inlaga anges bland annat i Länken öppnas i ett nytt fönsterartiklarna 130 och Länken öppnas i ett nytt fönster1302 i civilprocesslagen.

Om inlagan (däribland stämningsansökan) inte kan behandlas på grund av att avgiften inte har betalats ska domstolens ordförande enligt artikel 130 i civilprocesslagen uppmana parten att betala avgiften inom en vecka. I annat fall returneras inlagan. Om inlagan har ingetts av en person som bor utomlands och som inte har utsett någon företrädare i Polen fastställer domstolen en tidsfrist för när avgiften ska vara betald. Tidsfristen får inte vara kortare än en månad. Om avgiften inte betalas inom tidsfristen returneras inlagan till parten. Om avgiften betalas inom tidsfristen får inlagan rättsverkan från och med ingivningsdatumet.

En obetald inlaga som ingetts av en advokat eller ett patentombud returneras enligt artikel 1302 i civilprocesslagen utan någon betalningsuppmaning om avgiften är ett fast belopp eller är proportionell till det tvistebelopp som parten angett. Om avgiften för inlagan betalas inom en vecka från delgivningen av beslutet om att returnera handlingen får inlagan rättsverkan från och med ingivningsdatumet.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Metoderna för att betala domstolsavgifter i tvistemål regleras i justitieministerns Länken öppnas i ett nytt fönsterförordning av den 31 januari 2006 om fastställande av metoder för betalning av domstolsavgifter i tvistemål (Polens officiella kungörelseorgan nr 27, punkt 199), som har antagits för att genomföra ovannämnda lag om domstolskostnader i tvistemål.

Domstolsavgifter i tvistemål kan betalas via banköverföring till behörig domstols transaktionskonto (kontouppgifter kan fås direkt från domstolen eller hämtas på domstolens eller justitieministeriets webbplatser), direkt till domstolens kassa eller med stämpelmärken som kan köpas hos domstolens kassa.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Så snart avgifterna har betalats och eventuella brister åtgärdats utfärdar domstolen ett europeiskt betalningsföreläggande.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 26/02/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Rumänien


Introduction

What fees are applicable?

How much shall I pay?

What happens if I do not pay the court fees on time?

How can I pay the court fees?

What shall I do after the payment?

Introduction

Det europeiska betalningsföreläggandet regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande.

Notera dock att systemet med juridiska stämpelavgifter regleras av undantagsförordning nr 80/2013, som har varit i kraft sedan den 26 juni 2013. Denna rättsakt antogs efter ändringen av regelverket för genomförandet av tvistemålsprocesser. Regelverket har ändrats till följd av antagandet av civilprocesslagen och inrättandet av de nya institutioner som infördes genom civillagen.

Juridiska stämpelavgifter ska betalas av alla fysiska och juridiska personer som ersättning för de tjänster som tillhandahålls av domstolarna eller justitieministeriet (Ministerul Justiției) och det åklagarkontor som är knutet till Högsta domstolen (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Stämpelavgifter kan betalas online i Rumänien. Det elektroniska betalningssystemet har dock inte tagits i drift än.

What fees are applicable?

Juridiska stämpelavgifter ska betalas både för rättegångar i första instans och vid överklaganden.

Enligt regeringens undantagsförordning nr 51/2008 om rättshjälp i tvistemål, i dess ändrade lydelse och kompletterad genom lag nr 193/2008, i sin tur senare ändrad och kompletterad, kan fysiska personer på begäran få nedsättning av, undantag från och möjlighet till avbetalning av stämpelavgifterna. Juridiska personer kan beviljas hjälp att betala stämpelavgifter enligt artikel 42.2 i regeringens undantagsförordning nr 80/2013.

How much shall I pay?

Enligt artikel 3.1 i regeringens undantagsförordning nr 80/2013 tas för närvarande följande stämpelavgifter ut vid en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande:

 1. Tvistebelopp upp till 500 rumänska leu (RON): 8%, dock minst 20 leu.
 2. 501–5 000 leu: 40 leu + 7% av det belopp som överstiger 500 leu.
 3. 5 001–25 000 leu: 355 leu + 5% av det belopp som överstiger 5 000 leu.
 4. 25 001–50 000 leu: 1 355 leu + 3% av det belopp som överstiger 25 000 leu.
 5. 50 001–250 000 leu: 2 105 leu + 2% av det belopp som överstiger 50 000 leu.
 6. Tvistebelopp över 250 000 leu: 6 105 leu + 1% av det belopp som överstiger 250 000 leu.

What happens if I do not pay the court fees on time?

I enlighet med regeringens undantagsförordning nr 80/2013 ska den juridiska stämpelavgiften betalas i förskott. Om sökanden inte betalar avgiften inom den frist som fastställts i lag eller av domstolen ogiltigförklaras ansökan som ostämplad. I förekommande fall kan den dock behandlas i den utsträckning stämpelavgiften har betalats i enlighet med lagstiftningen. Om ansökan om hjälp med betalningen av stämpelavgiften har avvisats och sökanden inte har betalat stämpelavgiften inom den fastställda tidsfristen, och inte har bifogat något betalningsbevis, ogiltigförklarar domstolen ansökan som ostämplad.

How can I pay the court fees?

Den betalningsskyldige kan betala de juridiska stämpelavgifterna kontant, via banköverföring eller online till ett särskilt budgetkonto (”Juridiska stämpelavgifter och andra stämpelavgifter”) hos den lokala förvaltningsmyndigheten på den plats där den fysiska personen har sin hemvist eller är bosatt eller, i förekommande fall, där den judiska personen har sitt säte. Kostnaderna för överföringen av de belopp som ska betalas i stämpelavgift bärs av gäldenären.

Om den person som ska betala stämpelavgiften varken har hemvist, är bosatt eller har sitt säte i Rumänien ska stämpelavgiften betalas till budgetkontot hos den lokala förvaltningsmyndigheten på den plats där den domstol som talan väcktes vid eller ansökan ingavs till har sitt säte.

Stämpelavgifter kan betalas kontant på avdelningen för skatter och avgifter vid den lokala förvaltningsmyndigheten på den plats där den fysiska personen har sin hemvist eller är bosatt, eller där den juridiska personen har sitt säte.

Dessutom kan stämpelavgifterna betalas via banköverföring och online.

Än så länge har inget elektroniskt betalningssystem införts i Rumänien för att betala stämpelavgifter, även om denna betalningsmetod regleras i lagen.

What shall I do after the payment?

Det kvitto på betalning av den juridiska stämpelavgiften som erhålls vid kontantbetalning, eller betalningsordern, ska överlämnas när talan väcks.

Kvittona, eller i förekommande fall betalningsorderna, för stämpelavgifterna har inget standardformat utan utfärdas i det format som godtas av den enhet där betalningen görs.

Om stämpelavgiften betalas efter det att domstolen har underrättat sökanden om att betalning saknas måste sökanden inom tio dagar från delgivningen av underrättelsen överlämna bevis på betalningen.

Bevis på betalning av stämpelavgiften kan lämnas personligen hos domstolen eller per post. Betalningsbeviset ska ange aktnumret för det mål som betalningen avser. Detta nummer framgår av den underrättelse som domstolen delgav den berörda parten.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 21/02/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Slovenien


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar de rättsliga avgifterna i tid?

Hur betalar jag?

Vad ska jag göra när jag har betalat?

Inledning

De domstolsavgifter som tas ut i ett förfarande för att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande anges i den slovenska lagen om domstolsavgifter (Zakon o sodnih taksah) (Uradni list RS (Sloveniens officiella kungörelseorgan) nr 37/08, 97/10, 63/13, Länken öppnas i ett nytt fönster58/14 – författningsdomstolens beslut, Länken öppnas i ett nytt fönster19/15 – författningsdomstolens beslut, 30/16 och 10/17–ZPP-E (lagen om ändring av civilprocesslagen), nedan kallad ZST-1), som innehåller allmänna bestämmelser om domstolsavgifter.

Enligt ZST-1 (artikel 6) kan domstolsavgifter betalas med kontanter, elektroniska betalningsmedel och andra giltiga betalningsmedel. Detta gäller även betalning av avgifter för förfarandet för att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande. I praktiken kan domstolsavgifter betalas elektroniskt via bankernas internetbetalningstjänster.

Vilka avgifter gäller?

För att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande tas en engångsavgift ut för hela förfarandet. Avgiften ska betalas av sökanden och betalningen måste göras samtidigt som ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande inges till domstolen.

Hur mycket ska jag betala?

Den domstolsavgift som sökanden måste betala för en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande beror på värdet på fordran.

Kvoten är 1,2 (tariffpost 1301 i avgiftstariffen enligt ZST-1) och avgiften beräknas enligt den tabell som finns i artikel 16 i ZST-1. Eftersom det finns så många värdeklasser kan inte alla förtecknas i detalj.

Vad händer om jag inte betalar de rättsliga avgifterna i tid?

Om sökanden inte betalar domstolsavgiften i tid genomför domstolen förfarandet ändå. Vid behov drivs avgiften in i ett senare skede.

Hur betalar jag?

Enligt ZST-1 (artikel 6) kan domstolsavgifter betalas med kontanter, elektroniska betalningsmedel och andra giltiga betalningsmedel. Detta gäller även betalning av avgifter för förfarandet för att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande.

I praktiken kan domstolsavgifterna betalas elektroniskt via bankernas internetbetalningstjänster, eller direkt via betaltjänstleverantörer eller till domstolens kassa (kontant eller via kortterminal).

Varje bank har sin egen internetbetalningstjänst för elektroniska betalningar.

Den betalningsskyldige kan betala domstolsavgiften i förskott, dvs. när ansökan om att inleda förfarandet inges till domstolen. Det går även att inge ansökan till domstolen och vänta tills domstolen skickar ut en betalningsuppmaning som anger tillämpligt belopp och alla andra uppgifter som behövs för betalningen.

Vad ska jag göra när jag har betalat?

Om referensnumret i betalningsuppmaningen från domstolen anges vid betalningen av domstolsavgiften behöver den betalningsskyldige inte lämna något bevis på betalningen till domstolen. I så fall underrättas domstolen om betalningen via ett särskilt elektroniskt banksystem (UJPnet), där korrekt referensnummer är avgörande för att hitta enskilda betalningar.

Om domstolsavgiften betalas utan att korrekt referensnummer anges måste den betalningsskyldige emellertid lämna in ett betalningsbevis till domstolen. Det finns inga formella krav på hur ett sådant betalningsbevis ska vara utformat för att vara giltigt. Vid behov kontrollerar domstolen betalningsbeviset mot UJPnet-plattformen för att bekräfta att domstolsavgiften har betalats (framför allt när avgiften inte har betalats i domstolens kassa).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 01/04/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Slovakien


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Lag nr 71/1992 om domstolsavgifter och avgifter för utdrag ur straffregistret, i dess ändrade lydelse.

Domstolsavgifter kan betalas med bank- eller kreditkort, via banköverföring eller på ett utländskt bankkontor.

Vilka avgifter gäller?

Domstolsavgifter tas ut enligt § 1 i lag nr 71/1992 om domstolsavgifter och avgifter för utdrag ur straffregistret, i dess ändrade lydelse. Avgifter tas ut för ansökningar om enskilda rättshandlingar eller domstolsförfaranden som vidtas av förvaltningsmyndigheter för domstolarna och åklagarmyndigheter enligt den tabell över domstolsavgifter och avgifter för utdrag ur straffregistret som anges i en bilaga till denna lag.

Avgifter tas också ut för förfaranden och handlingar som utan föregående ansökan vidtas till förmån för den som betalar avgiften, om detta uttryckligen anges i tabellen.

Hur mycket ska jag betala?

Avgiftssatsen anges i tabellen som en procentandel av avgiftsbasen eller som en fast summa. Om en avgiftssats har fastställts för ett visst förfarande gäller detta ett förfarande i en enda instans. Samma avgiftssats tillämpas även vid ett överklagande i samma mål.

Om ingen särskild sats har fastställts är avgiftssatsen för en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande 6% av kostnaden (betalningen) för föremålet för förfarandet eller tvisteföremålets värde, dock minst 16,50 euro. Samma sats tillämpas vid ett bestridande.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om den fastställda avgiften inte betalas i samband med att ett klagomål, en ansökan om att inleda ett förfarande, ett ordinärt överklagande eller ett överklagande i en rättsfråga inges, ska domstolen uppmana den betalningsskyldige att betala avgiften inom en tidsfrist som domstolen fastställer. Tidsfristen är i regel tio dagar från mottagandet av uppmaningen. Om avgiften trots uppmaningen inte betalas inom den fastställda fristen avbryter domstolen förfarandet. I betalningsuppmaningen ska den betalningsskyldige varnas för följderna av utebliven betalning.

Domstolen ska inte avbryta förfarandet på grund av utebliven betalning i följande fall:

 1. Om den redan har inlett förfarandet.
 2. Om klagomålets eller ansökans räckvidd har utvidgats, eller ett genkäromål eller en ansökan har ingetts i samma ärende efter att förfarandet har inletts.
 3. Om den begär betalning av ett avgiftsbelopp som strider mot bestämmelserna i lagen.
 4. Om betalningsskyldigheten har uppkommit på grund av en ansökan om nödåtgärder.
 5. Om en ansökan om befrielse från avgiften har ingetts inom tidsfristen för att betala domstolsavgiften och domstolen beviljade denna. Om domstolen endast beviljar delvis befrielse från avgiften ska den uppmana den betalningsskyldige att betala den del av domstolsavgiften som inte omfattas av avgiftsbefrielsen.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Avgifter som tas ut av domstolar, förvaltningsmyndigheter för domstolarna och åklagarmyndigheter kan betalas kontant, med bank- eller kreditkort, via postanvisning eller banköverföring eller på ett utländskt bankkontor. Avgifter betalas kontant, med bank- eller kreditkort, via banköverföring eller på ett utländskt bankkontor med hjälp av teknisk utrustning från en statligt helägd systemoperatör, om det behöriga organet uppfyller förutsättningarna för detta. Avgifterna kan betalas kontant om domstolarna, förvaltningsmyndigheterna och åklagarmyndigheterna har möjliggjort detta, förutsatt att avgiften för ärendet inte överstiger 300 euro. Avgifter för ärenden som rör företagsregister (punkt 17 i avgiftstabellen) kan dock betalas kontant även om de överstiger 300 euro. Om domstolen, förvaltningsmyndigheten och åklagarmyndigheten ingår i det centrala avgiftsregistreringssystemet betalas avgifter via postanvisning, med bank- eller kreditkort, via banköverföring eller på ett utländskt bankkontor till systemoperatörens konto.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Betalningen kan bekräftas med hjälp av handlingar som normalt förekommer vid respektive betalningsmetod, dvs. ett kvitto på kontant betalning, kvitto på postanvisning, kontoutdrag osv.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 01/04/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Sverige


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

De regler som gäller i Sverige om ansökningsavgift för europeiskt betalningsföreläggande är:

Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande 5 § Den som ansöker om europeiskt betalningsföreläggande ska betala en ansökningsavgift. Regeringen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

Ansökningsavgiften ska betalas i förskott.

Om sökanden inte följer ett föreläggande att betala ansökningsavgift, ska ansökan avvisas.

Förordning (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande 3 § Vid inbetalning av ansökningsavgiften ska sökanden ange svarandens personnummer eller organisationsnummer.

Det är möjligt att göra betalningen elektronsikt till Kronofogdemyndighetens angivna kontouppgifter.

Vilka avgifter gäller?

Du som ansöker om ett europeiskt betalningsföreläggande i Sverige ska betala en ansökningsavgift. Ansökningsavgiften ska betalas i förskott. Det innebär att ansökningsavgiften måste betalas för att Kronofogdemyndigheten ska påbörja handläggningen av ansökan om europeiskt betalningsföreläggande. Betalning görs i samband med att ansökan på Formulär A lämnas in. När du har lämnat in ansökan får du ett föreläggande från Kronofogdemyndigheten med upplysningar om hur du betalar ansökningsavgiften. Du får inget föreläggande om du redan tillsammans med ansökan bifogar bevis om att ansökningsavgiften är betald till Kronofogdemyndighetens konto.

Hur mycket ska jag betala?

Du ska förnärvarande betala en ansökningsavgift på 300 kronor.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om ansökningsavgiften inte betalas i tid så kommer ansökan att avvisas innan handläggning av ansökan har påbörjats.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Du kan betala ansökningsavgiften för ett europeiskt betalningsföreläggande genom att använda nedanstående kontouppgifter. Ange målnummer, svarandens person- eller organisationsnummer som meddelande vid inbetalning:

 • Plusgiro: 95 59 39-4
 • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
 • BIC: NDEASESS

Vad ska jag göra efter betalningen?

Du behöver inte göra något efter att du har betalat ansökningsavgiften i tid. Kronofogdemyndigheten bevakar att betalningen kommer in till myndigheten. När betalningen är bokförd påbörjar Kronofogdemyndigheten sedan handläggningen av din ansökan om europeiskt betalningsföreläggande.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 09/09/2019

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - England och Wales


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Det europeiska betalningsföreläggandet är ett förenklat förfarande för att erhålla domar om obestridda fordringar i gränsöverskridande fall på privaträttens område. Ett gränsöverskridande fall är ett fall där åtminstone en av parterna har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort i en annan stat än den medlemsstat där den domstol vid vilken talan väckts är belägen.

Vilka avgifter gäller?

För att ansöka om ett europeiskt betalningsföreläggande måste domstolsavgifter betalas. Om du vill betala med ett bank- eller kreditkort bör relevanta kortuppgifter anges i formulär A i bilagan till förordningen, ”Ansökan om europeiskt betalningsföreläggande”.

Om en fordran behöver drivas in måste en tilläggsavgift betalas. Närmare uppgifter om vilka typer av förfaranden som är tillgängliga finns på sidan om verkställighetsförfaranden i England and Wales.

Hur mycket ska jag betala?

Information om domstolsavgifter i England och Wales finns i broschyren om domstolsavgifter i tvistemålsdomstolar och familjedomstolar (Länken öppnas i ett nytt fönsterEX50 – Civil and Family Court Fees).

Den avgift som ska betalas grundas på tvisteföremålets värde.

Avgifterna i nedanstående tabell gällde den 17 november 2016. Domstolsavgifterna ändras då och då, så du bör alltid kontrollera med domstolen, ditt juridiska ombud eller någon annan kunnig person eller organisation vilka avgifter som är aktuella. Avgifterna anges i brittiska pund (GBP). För att beräkna vad motsvarande belopp blir i euro måste du konvertera beloppet den dag du tänker inge ansökan.

1.1 För att inleda förfaranden (inklusive förfaranden efter att tillstånd beviljats) för att driva in en penningfordran som

Avgift som ska betalas (GBP)

a) inte överstiger 300 pund

35 pund

b) överstiger 300 pund men inte överstiger 500 pund

50 GBP

c) överstiger 500 pund men inte överstiger 1 000 pund

70 GBP

d) överstiger 1 000 pund men inte överstiger 1 500 pund

80 GBP

e) överstiger 1 500 pund men inte överstiger 3 000 pund

115 GBP

f) överstiger 3 000 pund men inte överstiger 5 000 pund

205 GBP

g) överstiger 5 000 pund men inte överstiger 10 000 pund

455 GBP

h) överstiger 10 000 pund men inte överstiger 200 000 pund

5% av värdet på fordran

i) överstiger 200 000 pund

10 000 pund

För verkställighet måste en tilläggsavgift betalas.

Du måste betala en domstolsavgift för att lämna in en ansökan till domstolen och sedan betala ytterligare avgifter vid olika stadier av förfarandet. Beroende på dina personliga omständigheter kan du ha rätt till avgiftsbefrielse (fee remission), vilket betyder att du kanske inte behöver betala någon domstolsavgift, eller bara behöver betala en del av den. Du måste dock ansöka om avgiftsbefrielse för varje avgift under hela domstolsförfarandet. Om du ansöker om avgiftsbefrielse när du lämnar in den första ansökan så gäller den följaktligen bara för den första ansökningsavgiften. Anledningen är att dina personliga omständigheter kan ändras under domstolsförfarandets gång och att du kanske inte längre har rätt till någon avgiftsbefrielse senare under förfarandet. Det kan också hända att du blir berättigad till avgiftsbefrielse under förfarandets gång.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om sökanden inte lämnar korrekta kreditkortsuppgifter eller om betalningen av någon anledning misslyckas, översänder den domstol som handlägger ärendet formulär B, ”Begäran om komplettering och/eller rättelse av ansökan om europeiskt betalningsföreläggande”, till sökanden. Sökanden uppmanas att lämna giltiga kreditkortsuppgifter så att domstolsavgifterna kan betalas. Om rätt betalning inte erhålls sker ingen vidare behandling av ansökan.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Du kan betala domstolsavgiften genom att lämna korrekta betalningsuppgifter till domstolen. Framför allt bör du lämna relevanta uppgifter i formulär A, "Ansökan om europeiskt betalningsföreläggande".

Betalningen görs vanligtvis med bank- eller kreditkort. Den domstol som talan väcks vid kanske inte godtar alla betalningsmetoder i formulär A. Sökanden bör därför kontakta domstolen och kontrollera vilka betalningsmetoder som kan användas.

Eventuell går det även att betala med kreditkort över telefon. Många domstolar kan ta emot kortbetalningar på detta sätt. Du bör dock först kontakta den relevanta domstolen för att få en bekräftelse på att det går att betala avgiften på detta sätt.

Krav på elektronisk betalning kan endast ställas på personer med adress i Förenade kungariket.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Om ansökan har ingetts på rätt sätt utfärdar domstolen ett europeiskt betalningsföreläggande (formulär E) mot svaranden. Ett meddelande om utfärdandet skickas samtidigt till sökanden, tillsammans med ett kvitto på betalningen.

Kvittot är i regel 8 x 12 cm. Överst anges domstolens namn och adress och nederst det belopp som har betalats samt dag och tidpunkt för betalningen.

För mer information se Länken öppnas i ett nytt fönsterinformation om europeiska gränsöverskridande fordringar.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 04/05/2020

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Nordirland


Inga avgifter tas ut för närvarande.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 13/09/2019

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Skottland


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

#03

#03Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

I Skottland regleras avgifterna för europeiska betalningsförelägganden i

 • Sheriff Court Fees Order 2018, i dess lydelse enligt Sheriff Court Fees Amendment Order 2018.

Bilaga 2, del II, punkt 6 gäller europeiska betalningsförelägganden från och med den 1 april 2019.

Bilaga 3, del II, punkt 6 gäller europeiska betalningsförelägganden från och med den 1 april 2020.

Avgifterna kan inte betalas på elektroniskt väg.

Vilka avgifter gäller?

För att inge en ansökan om ett betalningsföreläggande med hjälp av formulär A iförordning (EG)nr 1896/2006 till en domstol måste en avgift som täcker samtliga domstolsförfaranden betalas.

Det är vanligtvis inte obligatoriskt att företrädas av en advokat, och domstolsavgiften innefattar inte advokatarvoden eller kostnaden för att delge svaranden handlingar.

Ingen avgift tas ut för att inge ett bestridande med hjälp av formulär F.

Hur mycket ska jag betala?

Avgiften för att inge en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande till domstolen är 129 brittiska pund (GBP).

Enligt artikel 8 i Sheriff Court Fees Order 2018Scottish Statutory Instrument 2018/481, i dess ändrade lydelse, kan en part ha rätt till undantag från att betala avgiften, exempelvis om de har rätt till vissa statliga förmåner eller rättshjälp.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Domstolen godtar inte ansökan och är inte skyldig att vidta några som helst åtgärder om inte avgiften betalas, i enlighet med punkt 3 i Sheriff Court Fees Order 2018Scottish Statutory Instrument 2018/481, i dess ändrade lydelse.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgifter kan betalas med

 • check – utställd till The Scottish Courts and Tribunals Service,
 • bank- eller kreditkort – kontrollera vilken typ av kort som den relevanta domstolen godtar och om betalning kan göras via telefon,
 • postanvisning – utställd till The Scottish Courts and Tribunals Service,
 • kontant – vid betalning via post rekommenderas inte kontant betalning.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Domstolen godtar en ansökan på formulär A i förordning (EG) nr 1896/2006 som inges tillsammans med betalningen. Ansökan och betalningen bör lämnas eller översändas till domstolen på samma gång. Domstolen överlämnar eller översänder sedan formulär B, C, D eller E som nästa steg i förfarandet. Inget bevis på betalningen behövs.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 03/04/2020