Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Австрия

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немски вече са преведени.


Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

Адвокати

Като цяло съгласно Закона за адвокатурата на Австрия (Rechtsanwaltsordnung) хонорарите, които следва да се заплащат на адвокатите за предоставените услуги, могат да бъдат договаряни свободно между адвоката и клиента.

Хонорарът може да се изчислява съгласно почасова ставка или да бъде договорен като фиксирана сума. При хонорар, договорен като фиксирана сума, не се отчитат индивидуалните престации и разходът на време. Ако хонорарът не бъде договорен изрично, се приема, че въз основа на позицията от тарифата в Закона за тарифата на адвокатските хонорари (Rechtsanwaltstarifsgesetz) или Общите критерии за адвокатските хонорари (Allgemeinen Honorar-Kriterien für Rechtsanwälte) е договорено справедливо възнаграждение.

В Гражданския процесуален кодекс на Австрия (Zivilprozessordnung — ZPO) и в Закона за тарифата на адвокатските хонорари е установено, че съдът в гражданското производство трябва да определи коя част от разноските загубилата делото страна следва да възстанови на спечелилата страна. Разноските се изчисляват съобразно цената на спора и продължителността и вида на предоставената услуга.

При наказателните производства по принцип всяко лице (обвиняем, частен тъжител или граждански ищец), което е наело адвокат, за да го представлява, трябва да заплати съответните разноски Това е валидно и в случая, когато от съда е назначен служебен защитник, доколкото не са изпълнени условията за предоставяне на правна помощ. Разноските се различават редовно в зависимост от вида и състава на съда (например районен съд, окръжен съд в състав от един съдия, в състав от един съдия и двама съдебни заседатели, в състав от трима съдии и жури от осем съдебни заседатели).

Съдебни изпълнители

Възнагражденията, които съдебните изпълнители (Gerichtsvollzieher) получават за своята работа, са определени в Закона за таксите по изпълнението (Vollzugsgebührengesetz). Законът предвижда по-специално такса за изпълнение, която взискателят следва да внесе при подаване на молбата за изпълнение заедно с предвидената като фиксирана сума такса съгласно Закона за съдебните такси (Gerichtsgebührengesetz — GGG).

Таксата по изпълнението (Връзката отваря нов прозорецчлен 2 от Закона за таксите по изпълнението) е част от разноските по дадено изпълнително производство. По молба на кредитора съдът може да постанови в решението относно разноските, че таксата по изпълнението следва да се възстанови от длъжника.

Съдебният изпълнител има също право на възнаграждение за получаване на плащания. Това възнаграждение може да се приспадне от събраната сума (Връзката отваря нов прозорецчлен 11 от Закона за таксите по изпълнението).

Фиксирани разноски

Фиксирани разноски по граждански дела

Фиксирани разноски за спорещите страни по граждански дела

Съдебните разноски, които следва да бъдат заплатени за извършените от съда действия, се изчисляват като фиксирана сума или като пропорционална такса от базата за оценка. Размерът зависи от естеството на делото, цената на спора (която се определя от паричния размер на претенцията) и броя на страните. При повече от две страни може да се наложи допълнителна такса за голям брой страни в съответствие с член 19a от Закона за съдебните такси (от 10% до 50%).

Етап от гражданското производство, на който трябва да се заплатят фиксираните разноски

За граждански производства на първа инстанция фиксирана такса се заплаща при подаването на исковата молба. Таксата се заплаща еднократно, независимо от напредъка на производството на този етап и независимо дали исковата молбата се отнася до повече от едно вземане или е свързана с няколко лица, и покрива цялото производство на първа инстанция. Ако по време на производството бъде разширен петитумът на иска, е възможно да се дължат допълнителни такси. Те се плащат при подаването на писмените изявления. Ако петитумът на иска бъде разширен по време на устните състезания, таксите са дължими от момента на отразяване на това процесуално действие в протокола. На втора или трета инстанция таксата се плаща при подаването на жалбата (член 2, алинея 1 от Закона за съдебните такси). По изключение при охранителни (безспорни) производства понякога вместо такса за предявяване на иск се заплаща такса за решение.

Фиксирани разноски по наказателни производства

Фиксирани разноски за страните по наказателни производства

Само при повдигане на обвинение от частен тъжител се дължи такса съгласно позиция 13 от тарифата в Закона за съдебните такси.

Етап от наказателното производство, на който трябва да се заплатят фиксираните разноски

Фиксираните разноски трябва да се заплатят при откриване на производството и при подаване на жалбата.

Фиксирани разноски при производства пред Конституционния съд

Фиксирани разноски за страните по производства пред Конституционния съд

Съгласно член 17a, алинея 1 от Закона за конституционния съд (Verfassungsgerichtshofgesetz — VfGG) таксата е в размер на 220 EUR.

Етап от производството пред Конституционния съд, на който трябва да се заплатят фиксираните разноски

Фиксираните разноски трябва да се заплатят при откриване на производството.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

По принцип адвокатът е задължен да осведоми своя клиент как ще се изчисляват таксите и какви разноски може да очаква клиентът. В член 50, алинея 2 от Насоките относно упражняването на адвокатската професия и надзора върху задълженията на адвокатите (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts — RL-BA) се препоръчва при поемане на нова работа адвокатът да информира своя клиент на каква база ще се изчислява хонорарът, както и относно своето право на междинно плащане. Ако не е договорен хонорар като фиксирана сума, клиентът има право да иска в разумни интервали междинен отчет или отчет за вече предоставените услуги или за ангажираното до момента време, когато е договорено заплащане по почасова тарифа. По същия начин преди възлагането на работата на адвоката би следвало да се сключи споразумение относно началото и честотата на междинните плащания.

Източници на разноски — правни основания

Къде мога да намеря информация относно правните такси в Австрия?

Нормативните правила относно отговорността за възстановяване на разноските при състезателни граждански производства (включително търговски дела) могат да бъдат намерени в членове 40—55 от Гражданския процесуален кодекс. Охранителните (безспорни) производства (например по семейни дела, и по-специално при развод по взаимно съгласие, спорове за родителски права, правото на лични отношения между родител и дете и вземанията за издръжка) са предмет на отделни правила относно отговорността за възстановяване на разноските. Общите правила са установени в член 78 от Закона за охранителното (безспорно) производство (Außerstreitgesetz — AußStrG)Изключения от тези общи правила се прилагат, наред с други случаи, при производства, в които се разглеждат въпроси относно родителските права, правото на лични отношения между родител и дете и вземания за издръжка на ненавършили пълнолетие лица. Разноските по наказателни производства са уредени в членове 380—395 от Наказателно-процесуалния кодекс на Австрия (Strafprozessordnung — StPO). Съдебните такси (фиксирани такси) са уредени в Закона за съдебните такси.

Обобщено представяне на адвокатските възнаграждения може да бъде намерено в информационна брошура онлайн на началната страница на Връзката отваря нов прозорецАдвокатската колегия на Австрия (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag). Обща информация може също да бъде намерена на началната страница на Връзката отваря нов прозорецСлужбата за помощ на чуждестранни граждани, живеещи в Австрия [Amtshelfer für Österreich] чрез връзката: Leben in Österreich > Zivilrecht > Zivilverfahren [Живот в Австрия > Гражданско право > Гражданско производство].

Уебсайтът на Връзката отваря нов прозорецСлужбата за помощ на чуждестранни граждани, живеещи в Австрия съдържа обща информация относно съдебните такси. Законовите текстове (като например Законът за съдебните такси и правилата за тарифните позиции) са достъпни безплатно в Връзката отваря нов прозорецПравноинформационната система на Република Австрия (Rechtsinformationssystem des Bundes) на началната страница на Федералната канцелария (Bundeskanzleramt).

На какъв език мога да получа информация относно източниците на разноски в Австрия?

На немски език.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Списък на медиаторите (поддържан от Министерството на правосъдието на Австрия) е достъпен за широката общественост на специализирана Връзката отваря нов прозорецуеб страница по темата за медиацията.

Във връзка с възстановителното правосъдие по наказателни производства информация относно медиацията между обвиняем и жертва е предоставена на началната страница на Връзката отваря нов прозорецNEUSTART (също и на английски език).

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разноските?

Онлайн информация относно процесуалните разноски

Обща информация относно австрийската правна система, правните разноски и Федералното министерство на правосъдието може да се намери на Връзката отваря нов прозорецуебсайта за правосъдие на Австрия и на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецСлужбата за помощ на чуждестранни граждани, живеещи в Австрия, който предлага леснодостъпна за читателите информация.

Връзката отваря нов прозорецПравноинформационната система на Република Австрия предоставя целите текстове на следните закони:

 • Закон за съдебните такси (Gerichtsgebührengesetz — GGG)
 • Закон за дължимите такси (Gebührenanspruchsgesetz — GebAG)
 • Закон за адвокатурата (Rechtsanwaltsordnung — RAO)
 • Закон за тарифата на адвокатските хонорари (Rechtsanwaltstarifgesetz — RATG)

Текстът на Общите критерии за адвокатските хонорари (Allgemeine Honorar-Kriterien für Rechtsanwälte — AHK) е наличен на портала на Връзката отваря нов прозорецАдвокатската колегия на Австрия.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

За този вид информация ви приканваме да се обърнете пряко към Министерството на правосъдието на Австрия.

Къде мога да намеря информация относно средния размер на общите разноски за определено производство?

Дължимите съдебни такси за отделните производства са определени предварително (в Закона за съдебните такси). Те могат да се изменят съобразно по-високата или по-ниската цена на спора. В гражданското производство съдът се произнася относно съдебните такси и разноски (адвокатски хонорари, възнаграждения на вещи лица и устни и писмени преводачи), които загубилата делото страна следва да възстанови на спечелилата страна. Неговото решение се основава на Закона за тарифата на адвокатските хонорари (относно адвокатските възнаграждения) и Закона за дължимите такси (относно възнагражденията на вещите лица и устните и писмените преводачи). Тези разноски се основават главно на размера на направените разходи и ангажираното време. Следователно предварително не може да бъде посочена конкретна цифра. По принцип хонорарът, който клиентът заплаща на адвоката, може да бъде договорен свободно между тях.

Данък върху добавената стойност (ДДС)

Къде мога да намеря информация относно ДДС? Какви са приложимите ставки?

Услугите на адвокатите се облагат с данък върху добавената стойност. Ставката на ДДС в Австрия е 20%. Подобно на други разноски данъкът се заплаща на адвоката отделно съгласно член 16 от Закона за тарифата на адвокатските хонорари и член 17 от Общите критерии за адвокатските хонорари. Данъкът върху добавената стойност не е включен в тарифните позиции в Закона за тарифата на адвокатските хонорари и в Общите критерии за хонорарите.

Правна помощ

Приложим праг на доходите в областта на гражданското правосъдие

Условията за предоставяне на правна помощ (Verfahrenshilfeне се основават на законово определен праг на доходите. Правната помощ по граждански (и по търговски) дела е уредена в Гражданския процесуален кодекс на Австрия. Разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс се прилагат mutatis mutandis в охранителни (безспорни) производства. Компетентен да се произнесе по въпроса за правната помощ е първоинстанционният съд.

Правна помощ се предоставя на страна по делото само ако неговият/нейният доход, финансово положение и задължения за издръжка са такива, че той/тя не е в състояние да поеме разноските по съдебното производство без неблагоприятно отражение върху средствата за издръжка, необходими за поддържане на скромен начин на живот. Правна помощ не се предоставя при очевидна злоупотреба с подаването на иск или със защитата или при явно неоснователни искове. Съдът взема решение коя от описаните по-долу форми на правна помощ да бъде предоставена по всяко отделно дело.

В Австрия правната помощ може да включва следните елементи:

 1. временно освобождаване от плащане на съдебни такси, възнаграждения за свидетели, вещи лица и устни или писмени преводачи, разноските за всички необходими публични обявления, разноски за попечител и всички разходи в брой, направени от законния представител или назначения от съда адвокат;
 2. представителство от адвокат.

В рамките на три години от приключване на производството страните, получили правна помощ, може да бъдат задължени да я върнат обратно в пълен размер или отчасти, ако финансовото им положение се промени и те могат да извършат съответните плащания, без това да се отрази отрицателно върху необходимите за тяхната издръжка средства.

Приложим праг на доходите за обвиняеми и жертви на престъпления в наказателното производство

Не съществува фиксиран финансов праг, който да се взема предвид при определянето дали обвиняемият или жертвата на престъпление или гражданският ищец има право на правна помощ. Критериите, които служат за насока в това отношение, са средствата за издръжка над възнаграждението за жизнен минимум и средствата, които не позволяват достатъчна издръжка. Възнаграждението за жизнен минимум се оценява редовно и актуалният му размер се публикува на уебсайта за Връзката отваря нов прозорецправосъдие на Австрия.

Условия за предоставяне на правна помощ на жертви на престъпления

Доколкото не съществува право на юридическо съдействие (Prozessbegleitung) съгласно член 66, алинея 2 от Наказателно-процесуалния кодекс на Австрия (Strafprozessordnung — StPO), гражданските ищци имат право на правна помощ, ако:

 • нямат финансова възможност да получат представителство от адвокат, без това да се отрази отрицателно върху необходимите им средства за издръжка (виж изложеното по-горе относно издръжката), и
 • представителство от адвокат е необходимо в интерес на правосъдието, особено с оглед целесъобразното принудително изпълнение на вземания предвид избягване на последващо гражданско производство.

Условия за предоставяне на правна помощ на обвиняеми

Освен финансовите условия, друга предпоставка за предоставянето на правна помощ е тя да бъде в интерес на правосъдието, и по-специално с оглед осъществяването на подходяща защита.

Назначаването на защитник при всички случаи е необходимо в интерес на правосъдието, ако

 • е налице случай на задължителна защита (notwendige Verteidigung) съгласно член 61, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (виж по-долу);
 • ако обвиняемият е незрящ, глух, ням или страдащ от други увреждания или няма достатъчно познания относно езика, използван от съда;
 • за целите на въззивното производство;
 • ако делото представлява фактическа или правна сложност.

В случаите на задължителна защита обвиняемият трябва да бъде представляван от защитник. В член 61, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс се съдържа изчерпателен списък на случаите, в които законът предвижда задължителна защита:

 1. ако е взета мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство за срока, в който тя се прилага;
 2. по времето на цялото производство относно настаняване в психиатрично заведение за правонарушители с психически увреждания;
 3. при съдебно производство относно настаняване в заведение за правонарушители с пристрастяване и нужда от рехабилитация или в заведение за опасни рецидивисти;
 4. при съдебно производство в окръжен съд в състав от един съдия и двама съдебни заседатели или в състав от трима съдии и жури от осем съдебни заседатели;
 5. при съдебно производство в окръжен съд в състав от един съдия, когато за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода за повече от три години, с изключение на случаите на кражба с взлом съгласно член 129, алинеи 1—3 от Наказателния кодекс на Австрия (Strafgesetzbuch — StGB) и на вещно укривателство съгласно член 164, алинея 4 от Наказателния кодекс;
 6. при разпит в състезателно производство (член 165), когато това е част от задължителната защита в съдебното производство в съответствие с точки 3—5, при производството по въззивна жалба срещу присъда, произнесена от съд в състав от един съдия и двама съдебни заседатели или в състав от трима съдии и жури от осем съдебни заседатели;
 7. при подаване на искане за възобновяване на дело и по време на открито заседание по разглеждане на това искане.

Безплатни съдебни производства

С оглед защитата на правата на жертвата при наказателни производства, жертвите на насилствени действия, опасни заплахи или сексуални престъпления, както и съпруг/а, партньор на семейни начала, роднина по пряка линия, брат или сестра на лицето, чиято смърт може да е била причинена от престъпление, или други роднини, които са били свидетели на престъплението, имат право на безплатно психо-социално или юридическо съдействие при подаване на искане за такова. Жертвите на сексуални престъпления на възраст под 14 години имат право на безплатно съдействие във всички случаи, без да е необходимо да подават искане. Психо-социалното съдействие обхваща подготовката на жертвата на престъпление за производството и свързаното с него емоционално натоварване. Психо-социалното или юридическото съдействие се предоставя от организации за помощ на жертвите на престъпления, на които Федералното министерство на правосъдието е възложило с договор предоставянето на тази помощ съгласно член 66, алинея 2 от Наказателно-процесуалния кодекс.

При охранителните (безспорни) производства за назначаване на попечител (Sachwalter) или за упражняване на родителски права и правото на родител на лични отношения с детето не се дължат такси. Не се дължат такси и при производства съгласно Закона за настаняване на психично болни лица в здравни заведения (Unterbringungsgesetz) и съгласно Закона за защита на личната свобода при престой в домове и заведения за специални грижи (Heimaufenthaltsgesetz). Страни с ниски доходи и малко имущество могат да получат правна помощ под формата на временно освобождаване от задължението за заплащане на такси. Размерът на задължението, от което те могат да бъдат освободени, зависи от тяхната молба и от усмотрението на съда.

Кога загубилата делото страна трябва да плати разноските на спечелилата страна?

Състезателни производства

Разноските по граждански производства (включително по търговски дела) са уредени в Гражданския процесуален кодекс на Австрия. В него се предвижда, че по принцип първоначално всяка страна трябва да заплати направените разноски за своето участие в производството. Взаимно направените разноски първоначално следва да се разделят поравно между страните. В своето решение по делото съдът се произнася относно разноските. Прилага се принципът, че съдът присъжда разноските на спечелилата страна. Ако делото е решено изцяло в полза на едната страна, загубилата страна трябва да възстанови на спечелилата страна всички разноски и такси, които са били необходими за надлежното осъществяване на съдебното преследване или на защитата по делото. Ако страните спечелят или загубят отчасти, разноските трябва да бъдат прихванати взаимно или разпределени пропорционално.

Отклонение от принципа, че съдът присъжда разноските на спечелилата страна, е обосновано в определени случаи:

 • когато страната е загубила делото само относно незначителен въпрос, ако отхвърлената част от иска не е причина за съществени разноски;
 • когато размерът на вземането се определя от вещи лица или по преценка на съда, както и в случай на прихващане на насрещни вземания;
 • когато поведението на ответника не е дало повод за иска и той е признал съществуването на вземането при първа възможност;
 • когато поведението на една от страните е довело до отмяната на производството или до обявяването на неговата нищожност, всички разноски могат да бъдат възложени на тази страна.

Охранително (безспорно) производство

Решенията по семейни дела (производства за издръжка, права на родител на лични отношения с детето, упражняване на родителски права и развод по взаимно съгласие) се постановяват в охранително (безспорно) производство. Общите правила за разноските по охранителни (безспорни) производства са установени в член 78 от Закона за охранителното (безспорно) производство. За много видове производства обаче има изключения от тези правила. Тук отново обичайно се прилага принципът, че съдът присъжда разноските на спечелилата страна, от който обаче могат да бъдат допуснати отклонения по съображения за справедливост.  Ако не е поискано възстановяване на разноски, направените разходи чрез плащане в брой (например за възнаграждения на вещи лица) следва да бъдат покрити съразмерно на участието в делото. Ако това участие не може да бъде установено, разходите се поемат поравно.

Подробности за различните видове производства (издръжка, права на родител на лични отношения с детето, упражняване на родителски права и развод):

 1. По отношение на делата за развод трябва да се прави разграничение между развод по исков ред и развод по взаимно съгласие.

Развод по исков ред: Спрямо развода по исков ред се прилагат специални разпоредби от Гражданския процесуален кодекс на Австрия. Ако не се установи вина на нито една от страните, разноските трябва да бъдат взаимно прихванати. Ако основанието за развод е дълбоко и непоправимо разстройство на брака и ако в решението за развод се съдържа произнасяне относно вината за разстройството, виновната страна трябва да заплати разноските на другата.

Развод по взаимно съгласие: За развода по взаимно съгласие се прилагат правилата на охранителното (безспорно) производство. В този случай съпрузите подават две идентични молби до съда. Тъй като производството е безспорно, съдът не присъжда разноски. Разноските, за които е извършено плащане в брой, се понасят поравно от страните.

 1. Производствата относно упражняване на родителски права и относно правото на родител на лични отношения с детето са също охранителни (безспорни) производства. По силата на клауза за освобождаване (член 107, алинея 5 от Закона за охранителното (безспорно) производство) при тези производства не се присъждат разноски.
 2. Друга клауза за освобождаване (член 101, алинея 2 от Закона за охранителното (безспорно) производство) предвижда, че при производства във връзка с искове за издръжка на ненавършили пълнолетие деца не се присъждат разноски.

Наказателни производства

В наказателните производства всяко лице, което ползва услугите на защитник или друг представител, трябва да заплати разноските, дори ако юристът е назначен служебно от съда (член 393, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс).

Осъденото лице е задължено съгласно съдебното решение да плати разноските по наказателното производство (член 389, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс). В наказателното производство съгласно Връзката отваря нов прозорецчлен 381, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс могат да се дължат следните разноски:

 1. фиксирана сума като част от разноските, за които няма по-подробна разбивка по-долу, направени по наказателното производство, включително разноските по разследването и изпълнението на разпореждания на прокуратурата или по процесуалните действия на съда, които съгласно член 381, алинея 3 следва да бъдат определени в следните граници: в производство пред окръжен съд в състав от трима съдии и жури от осем съдебни заседатели — от 500 EUR до 10 000 EUR; в производство пред окръжен съд в състав от един съдия и двама съдебни заседатели — от 250 EUR до 5000 EUR; в производство пред окръжен съд в състав от един съдия — от 150 EUR до 3000 EUR; и в производство пред районен съд — от 50 EUR до 1000 EUR;
 2. възнаграждения за вещите лица и по принцип за устните преводачи;
 3. разноски за информация, заключения и експертизи, предоставени от публични органи;
 4. разноски за транспорт на обвиняемия или на свидетели от друга държава;
 5. разноски във връзка с обезпечителна заповед, информация по банкови сметки, изземване на писма, сведения относно далекосъобщителни данни и прихващане на далекосъобщения;
 6. разноски, свързани с изпълнение на наказанието, в това число разноските по трансфер на затворници до вътрешна или чуждестранна наказателна система, без разноските, свързани с изпълнение на наказание лишаване от свобода;
 7. съдебни такси, свързани с наказателното производство;
 8. разноски за защитник или други представители;
 9. фиксирана сума за разноски за съдействие, оказано на жертвата, до 1000 EUR.

С изключение на разноските, посочени в точки 3, 7 и 9 по-горе, федералните власти заплащат разноските авансово. При определянето на фиксираната сума съгласно член 381, алинея 1, точка 9 съдът взема предвид икономическото положение на задълженото да възстанови разноските лице. Разноските за услугите на устен преводач не подлежат на възстановяване от обвиняемия.

В съответствие с член 391, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс обаче на осъдения следва да се възложи възстановяването на разноските по наказателното производство само в такъв размер, че да не бъдат застрашени нито неговите средства за издръжка, гарантираща скромен начин на живот за него и неговото семейство, нито изпълнението на неговото задължение да изплати обезщетение за причинени вреди. Ако разноските не могат да бъдат възстановени поради липса на средства на осъдения, съдът може да обяви разноските за несъбираеми. Ако съдът приеме, че разноските могат да бъдат събрани в бъдеще, но не и към настоящия момент, икономическото положение на съответното лице трябва да бъде преразгледано след определен период. Вземането за разноски се погасява по давност след пет години от произнасянето на окончателното съдебно решение. Ако съдът реши, че осъденият трябва да понесе разноските по производството и по-късно е видно, че той или тя не е в състояние да ги заплати, органите могат да удължат срока за плащане, да разрешат изплащане на вноски или да намалят разноските.

Ако на осъденото лице е възложено с решението на наказателния съд да заплати поне частично обезщетение на граждански ищец, той или тя трябва да възстанови също така и разноските за наказателното производство на гражданския ищец.

Съгласно член 393a от Наказателно-процесуалния кодекс обвиняемият, по отношение на когото съдът е произнесъл оправдателна присъда, може да подаде молба до федералните власти за покриване на определен дял от разноските за неговия защитник. Делът включва плащанията в брой, които са били необходими и реално извършени, както и фиксирана сума от разноските за защитник. Фиксираната сума се определя, като се вземат предвид обемът и сложността на защитата, както и обхватът на необходимите и подходящите услуги на защитника, и не може да превишава следните размери: 10 000 EUR за производство пред окръжен съд в състав от трима съдии и жури от осем съдебни заседатели, 5000 EUR за производство пред окръжен съд в състав от един съдия и двама съдебни заседатели, 3000 EUR за производство пред окръжен съд в състав от един съдия и 1000 EUR за производство пред районен съд.

Ако по наказателно производство, образувано от частен тъжител, или по жалба на граждански ищец съгласно член 72 от Наказателно-процесуалния кодекс съдът не произнесе осъдителна присъда, частният тъжител или гражданският ищец следва да заплатят всички разноски, които са възникнали в резултат от повдигането или поддържането на обвинението. Ако наказателното производство завърши със споразумение (Diversion) (членове 198—209 от Наказателно-процесуалния кодекс), гражданският ищец не е задължен да заплаща разноските.

Възнаграждение на вещи лица

При състезателните граждански производства (включително по търговски дела) хонорарите за вещи лица подлежат на насрещно прихващане или на съразмерно поделяне съобразно отхвърлената, съответно уважената част от иска (член 43, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс).

При бракоразводните дела по исков ред, в които няма произнасяне на съда относно вината, разноските, заплатени в брой, подлежат на насрещно прихващане. Ако една от страните е заплатила повече от половината от разноските, другата страна трябва да възстанови платеното в повече. Ако в бракоразводното решение съдът се произнесе относно вината на едната страна, то тази страна трябва да възстанови разноските за вещо лице на другата.

Възнагражденията на вещите лица, които първоначално са били заплатени с обществени средства, трябва да бъдат възстановени на съда от страните, от чиито действия са произтекли разноските или в чийто интерес те са били направени, в производства относно: развод по взаимно съгласие, упражняване на родителски права, права на родител на лични отношения с детето, вземания за издръжка на ненавършили пълнолетие деца. Ако няколко лица са задължени да възстановят разноските, те са солидарно отговорни (член 1, алинея 5 във връзка с член 2, алинея 1 от Закона за съдебните плащания (Gerichtliches Einbringungsgesetz — GEG)).

Размерът на възнагражденията на вещите лица е уреден в Закона за дължимите такси. Във всеки отделен случай той зависи по същество от съдържанието и обхвата на експертизата, изискана от съда.

При наказателни производства възнагражденията на вещите лица съставляват част от съдебните разноски (член 381, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс), които съгласно член 389, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс следва да бъдат заплатени от осъденото лице. Възнагражденията на вещите лица се определят от съда или прокурора и се заплащат от федералните власти.

Възнаграждения за писмени и устни преводачи

Обяснението, дадено по-горе, важи също и за възнагражденията за писмени и устни преводачи.

Документи по темата

Доклад на Австрия в отговор на проучването за прозрачност на разноските PDF(829 Kb)en

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЧлен 32 от Закона за съдебните такси


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 27/01/2020